Внесены изменения в приказ ВАК Украины от 21.09.2000 № 440

Внесено змін до наказу ВАК України від 21.09.2000 № 440 «Про прийняття рішень щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника вченими радами наукових установ та вищих навчальних закладів»

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

 

19.07.2010                                                                                            № 558

м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

06.08.2010 за № 644/17939

Про внесення змін до наказу 

 

ВАК України від 21.09.2000 № 440

 

«Про прийняття рішень щодо

 

присвоєння вченого звання

 

старшого наукового співробітника

 

вченими радами наукових установ

 

та вищих навчальних закладів»

 Відповідно до пункту 33 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами), та з метою приведення зареєстрованих нормативно-правових актів ВАК України щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу ВАК України від 21.09.2000 № 440 «Про прийняття рішень щодо присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника вченими радами наукових установ та вищих навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2000 за № 718/4939, такі зміни:

1.1. У преамбулі наказу слова та цифри «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 № 644, із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 05.08.98 № 1242 і 22.07.99 № 1336» замінити словами та цифрами «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами)».

1.2. У пункті 1 наказу:

слова «які пройшли державну атестацію» виключити;

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

«Атестаційні справи оформляються відповідно до переліку документів атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника, що подається до ВАК України (додаток 1). Супровідний лист до атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника, рішення вченої (науково-технічної) ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника та  обкладинка атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника оформляються відповідно до додатків 2 – 4».

1.3. В абзаці другому пункту 4 наказу слово «(додається)» замінити словом та цифрою «(додаток 5)».

1.4. Доповнити наказ новими додатками 1 – 4, що додаються.

1.5. Додаток до пункту 4 наказу вважати додатком 5.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови  ВАК України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова ВАК України                                                                                   В.Ф. Мачулін