Військові науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 1. Збі­р­ник на­у­ко­вих праць На­у­ко­во-­до­с­лі­д­но­го цен­т­ру обо­рон­них тех­но­ло­гій і во­єн­ної без­пе­ки Укра­ї­ни. 09.06.99
 2. Збі­р­ник на­у­ко­вих праць На­ці­о­наль­ної ака­де­мії При­кор­дон­них військ Укра­ї­ни. 09.06.99
 3. Збірник наукових праць Об’єднаного НДІ Збройних Сил, 19.01.06.
 4. Збі­р­ник на­у­ко­вих праць Хар­ків­сь­ко­го вій­сь­ко­во­го уні­вер­си­те­ту. 09.06.99
 5. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 08.06.05
 6. Збі­р­ник на­у­ко­вих праць Цен­т­раль­но­го на­у­ко­во-­до­с­лі­д­но­го ін­сти­ту­ту Зброй­них Сил Укра­ї­ни. 09.06.99
 7. Тру­ди На­ці­о­наль­ної Ака­де­мії обо­ро­ни Укра­ї­ни. 09.06.99

 ЖУРНАЛИ 

 1. На­у­ка і обо­ро­на. 09.06.99
 2. Системи озброєння і військова техніка (Харківський університет Повітряних Сил МО України), 19.01.06.
 3. Честь і закон (Головне Управління внутрішніх військ МВС України). 10.12.03. 
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)