Перелік вищих навчальних закладів

Перелік вищих навчальних закладів та наукових установ, в яких проводиться підготовка аспірантів та функціонують спеціалізовані вчені ради
 
  Місто
  Установа(ВНЗ)
Алчевськ
Державний навчальний заклад “Донбаський державний технічний університет” МОН України
Вінниця
Вінницький національний технічний університет МОН України
Вінниця
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського МОН України
Вінниця
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
Вінниця
Вінницький державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України та Інститут кормів УААН
Дніпродзержинськ
Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України
Дніпропетровськ
Дніпропетровський національний університет МОН України
Дніпропетровськ
Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
Дніпропетровськ
Національна гірничий університет МОН України
Дніпропетровськ
Національна металургійна академія МОН України
Дніпропетровськ
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури МОН України
Дніпропетровськ
Інститут геотехнічної механіки ім М.С. Полякова НАН України
Дніпропетровськ
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Дніпропетровськ
Інститут зернового господарства УААН
Дніпропетровськ
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України
Дніпропетровськ
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
Дніпропетровськ
Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
Дніпропетровськ
Дніпропетровський національний технічний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна Міністерства транспорту України
Дніпропетровськ
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Дніпропетровськ
Дніпропетровський  державний інститут фізичної культури і спорту  Міністерства України у  справах сім’ї, молоді та спорту
Донецьк
Донецький національний університет МОН України
Донецьк
ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”  МОН України
Донецьк
Донецький національний університет економіки і торгівлі  ім. М. Тугай-Барановського МОН України
Донецьк
Донецька державна академія управління МОН України
Донецьк
Донецький державний університет управління МОН України
Донецьк
Інститут економіки промисловості НАН України
Донецьк
Інститут  економіко- правових досліджень НАН України
Донецьк
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України
Донецьк
Інститут прикладної математики і механіки НАН України
Донецьк
Інститут органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
Донецьк
ВНЗ “Державний університет інформатики і штучного інтелекту” НАН України
Донецьк
Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака  АМН України
Донецьк
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
Дрогобич, Львівська обл.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
Житомир
Житомирський державний    університет імені Івана Франка МОН України
Житомир
ДВНЗ “Державний агро-екологічний університет” МінАП України
Запоріжжя
ДВНЗ “Запорізький національний університет” МОН України
Запоріжжя
Запорізький державний технічний університет МОН України
Запоріжжя
Запорізька державна інженерна академія МОН України
Запоріжжя
Класичний приватний університет МОН України
Запоріжжя
Запорізький державний медичний університет МОЗ України
Івано-Франківськ
Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника МОН України
Івано-Франківськ
Івано-Франківський  національний технічний університет нафти і газу МОН України
Івано-Франківськ
Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
Кам’янець-  Подільський
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України
Київ
ДУ “Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі” Інституту геологічних наук НАН України.
Київ
Інститут хірургіі та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України
Київ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ
Національний технічний університет України “Київський  політехнічний інститут” МОН України
Київ
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України
Київ
Київський національний економічний університет МОН України
Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київ
Національна  музична академія України ім..  П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України
Київ
Київський національний університет внутрішніх справ України МВС України
Київ
Національний університет “Києво-Могилянська  академія”
Київ
Національний педагогічний університет ім.  М.П. Драгоманова МОН України
Київ
Київський національний лінгвістичний університет МОН України
Київ
Київський національний торговельно-економічний університет МОН України
Київ
Київський  національний університет будівництва і архітектури МОН України
Київ
Національний університет харчових технологій МОН України
Київ
Національний транспорт-ний університет МОН України
Київ
Національний авіаційний університет МОН України
Київ
Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”
Київ
Київський національний університет технологій та дизайну МОН України
Київ
Національна академія образотворчого мистецтва  і архітектури Міністерства культури і мистецтв України
Київ
Академія адвокатури України (приватний вуз)
Київ
Київський славістичний університет (приватний вуз)
Київ
Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
Київ
Академія муніципального управління (приватний вуз)
Київ
ВНЗ “Університет економіки та права КРОК””
Київ
Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка МОН України
Київ
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
Київ
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
Київ
Інститут фізики НАН України
Київ
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Київ
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
Київ
Інститут геологічних наук НАН України
Київ
Інститут географії НАН України
Київ
Державна наукова установа “Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею” ННПМ НАН України
Київ
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України
Київ
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
Київ
Інститут педагогіки АПН України та Інститут історії НАН України
Київ
Інститут педагогіки АПН України
Київ
Інститут ядерних досліджень НАН України
Київ
Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
Київ
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
Київ
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
Київ
Інститут української мови НАН України
Київ
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України
Київ
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
Київ
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Київ
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Київ
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень  ім. І.Ф. Кураса НАН України
Київ
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Київ
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Уманського НАН України
Київ
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.. Г.Є.Пухова НАН України
Київ
Інститут електродинаміки НАН України
Київ
Центр досліджень науково-технічного потенціалу  та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
Київ
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
Київ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Київ
Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Міністерства наслідків Чорнобильської катастрофи (ДНЦ РНС НАН ТА МНС України)
Київ
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
Київ
Інститут гідромеханіки НАН України
Київ
Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Київ
Інститут фізики напівпровідників НАН України
Київ
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
Київ
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
Київ
Інститут геохімії, мінерології та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
Київ
Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
Київ
Інститут математики НАН України
Київ
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
Київ
Головна астрономічна обсерваторія НАН України
Київ
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України
Київ
Інститут хімії поверхні  ім. О.О. Чуйка НАН України
Київ
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Київ
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Київ
Інститут гідробіології НАН України
Київ
Національний ботанічний сад iм. М.М. Гришка НАН України
Київ
Інститут органічної хімії НАН України
Київ
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
Київ
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
Київ
Інститут загальної енергетики НАН України
Київ
Інститут технічної теплофізики НАН України
Київ
Інститут газу НАН України
Київ
Інститут мистецтвознав-ства, фольклористики  та етнології ім.  М.Т. Рильського  НАН України
Київ
Інститут української археографії та  джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Київ
Інститут соціології НАН України
Київ
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Київ
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів (ФТІМС) НАН України
Київ
Інститут мікробіології та вірусології ім.  Д.К. Заболотного НАН України
Київ
Інститут археології НАН України
Київ
Інститут історії НАН України
Київ
Інститут держави і права ім. В.М.  Корецького НАН України
Київ
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
Київ
Державна установа “Інститут економіки та прогнозування” НАН України
Київ
Інститут біохімії ім. О.О. Палладіна НАН України
Київ
Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України
Київ
Інститут магнетизму НАН України та МОН України
Київ
Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України
Київ
Інститут відновлювальної енергетики НАН України
Київ
Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК
Київ
ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”
Київ
Інститут телекомунікацій і глобального  інформаційного простору НАН України
Київ
Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН
Київ
Інститут цукрових буряків УААН
Київ
Інститут гідротехніки та меліорації УААН
Київ
Інститут рибного господарства УААН
 
стр. 1      стр. 2      стр. 3