Каталог захищених дисертацій в України за 2002 рік

2002 Навчання старшокласників середньої загальноосвітньої школи французького писемного мовлення на основі інтенсивної методики.
2002 Ризики в сільському господарстві: виявлення, оцінка, управління
2002 Вплив альбедо та рельєфу на закон розподілу яскравості по диску Місяця
2002 Генетична характеристика хлопців-підлітків із конституціональною формою затримки статевого розвитку.
2002 Переведення на іншу роботу
2002 Спільний компонент складного речення в сучасній українській мові
2002 Природжена та спадково детермінована патологія серед населення Прикарпатського регіону: клініко-генетичні характеристики, профілактика
2002 1,1-Дигідрополіфтороалкілсульфони в синтезах фторовмісних гетероциклічних сполук.
2002 Прогнозування швидкості росту втомних тріщин після одноразового перевантажування в алюмінієвих сплавах
2002 Оцінка ресурсу елементів конструкцій з поверхневими тріщинами при дії змінних навантажень і корозійних середовищ
2002 Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи
2002 Обгрунтування точності геодезичних вимірів для визначення горизонтальних деформацій земної поверхні
2002 Синонімія впенітенціарній лексичній підсистемі сучасної англійської мови(функціонально-стилістичний аналіз) .
2002 Моральний потенціал постнекласичної науки
2002 Розробка технології виготовлення довгомірних ба-гатошарових труб для літальних апаратів методом газодетонаційного футерування
2002 Клініко-фізіологічне обгрунтування оптимальних режимів штучної вентиляції легень при лапароскопічних операціях в абдомінальній хірургії у хворих з супутньою патологією
2002 Стан тіол-дисульфідної системи та її значення у структурних зрушеннях печінки виводку, отриманого від опромінених щурів
2002 Стан прооксидантно-антиоксидантних процесів головного мозку і еритроцитів та їх значення у патогенезі опікової травми
2002 Прогнозування та профілактика внутрішньоутробного інфікування плода у жінок з невиношуванням вагітності.
2002 Удосконалення технології первинної обробки та зберігання ріпаку
2002 Розробка біотехнології ферментованих соєпродуктів
2002 Розвиток у старшокласників діалогічних якостей пізнавальної діяльності (на матеріалі курсу "Світова література")"
2002 Психологічні особливості інтеграції середньої та вищої шкіл в умовах освітнього комплексу.
2002 Мовне питання в діяльності національної інтелігенції Наддніпрянської України (1900-1917 рр.)
2002 Вивчення ролі фосфоглюкомутази в метаболізмі рослин картоплі (Solanum tuberosum L.)за допомогою трансгенних рослин
2002 Психопрофілактика первинних сексуальних розладів у чоловіків
2002 Принципи утворення навчальних словотворчих термінологічних словників (на матеріалі англійської економічної термінолексики)
2002 Категорія спонукальності у прагмастилістичному аспекті
2002 Вживання підрядних речень у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англомовної прози та публіцистики)
2002 Номінативний аспект дитячого мовлення (на матеріалі французької, грецької, англійської та української мов)
2002 Інтерактивна модель перекладу технічних завдань у систему булевих формул
2002 Природа центрів активації в кристалах: RE2SiО5:Pr3+ (RE=Y, Gd, Lu) і Al2O3:Ti3+
2002 Використання КВЧ-терапії у комплексному етапному відновлювальному лікуванні хворих мітральними вадами серця ревматичної етіології
2002 Застосування ендоназального електрофорезу пікамілону та електропунктури в етапному відновлювальному лікуванні дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням вегетативних дисфункцій.
2002 Етапна реабілітація дітей з дискінезіями жовчовивідних шляхів (ДЖВШ) з використанням східного масажу, східної оздоровчої гімнастики і пелоїдотерапії
2002 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування електростимуляції та дециметрохвильової терапії в комплексі з радоновими ваннами у хворих на різні неврологічні синдроми поперекового остеохондрозу
2002 Застосування рефлексо- та фітотерапії у відновлювальному лікуванні дітей, хворих на первинну артеріальну гіпертензію
2002 Особливості стану системи гемостазу, морфофункціональні зміни еритроцитів, порушення толерантності до глюкози при гіпертонічній хворобі у хворих різного віку, шляхи корекції
2002 Моделі і методи оптимального послідовно-паралельного упорядкування робіт у системах з неідентичними об’єктами
2002 Динамічна міжфазна тензіометрія в ранній діагностиці ускладнень сполученої променевої терапії раку шийки матки
2002 Двоетапне формування заднього проходу при захворюванні на рак прямої кишки.
2002 Редуктазна активність мікросом печінки при стресі у дорослих та старих щурів
2002 Соціально-економічні чинники формування інвестиційного потенціалу України на етапі трансформування її економіки
2002 Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону
2002 Інформатизація управління навчально-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі
2002 Біотехнологія одержання та застосування провіту в годівлі свиней та курчат-бройлерів
2002 Біотехнологія отримання та використання йодбілкового препарату в годівлі сільськогосподарських тварин
2002 Наукове обгрунтування змісту та методики викладання курсу "Обладнання для обробки харчових продуктів".
2002 Виховання в учнів 5-7 класів позитивного ставлення до занять фізичною культурою
2002 Обгрунтування параметрів качановідкремлювального апарата кукурудзозбирального комбайна
2002 Формування та розвиток ринку молока і молочної продукції
2002 Оцінка та стимулювання діяльності інженерно-технічних працівників промислового сектора економіки України
2002 Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
2002 Вплив раннього хірургічного лікування на перебіг і наслідки опікової хвороби у дорослих
2002 Інтегративна ідеологія та її роль у системі адміністративного реформування
2002 Клініко-фізіологічні особливості функціонального стану головного мозку у хворих на хворобу Паркінсона, можливі шляхи медикаментозної корекції.
2002 Управління енергетичними ресурсами у виробництві
2002 Розвиток підприємств харчування в системі туристичних та рекреаційно-оздоровчих комплексів
2002 Соціальна адаптація нових релігійних течій (філософський аналіз).
2002 Удосконалення економічного механізму залучення інвестицій в природоохоронну діяльність
2002 Економічні та організаційні засади транспортного забезпечення зовнішньоторговельних зв’язків
2002 Міжнародне приватно-правове регулювання іноземного інвестування в позиковій формі в Україні
2002 Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет
2002 Ефективність виробництва тваринницької продукції в гірській зоні Закарпаття
2002 Значення проліферативних, адгезивних, активаційних властивостей пухлинних клітин та лімфоцитів для їх взаємодії в динаміці злоякісного росту (експериментально-клінічне дослідження)
2002 Мінімізація собівартості автоматизованого складання виробів шляхом управління виробничою технологічністю
2002 Оптимізація структури технологічних процесів розбирання машин
2002 Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення.
2002 Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні.
2002 Поліморфізм гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) за рівнем продуктивності та адаптивності в умовах Лісостепу України
2002 Українсько-польські зв’язки в галузі культури 1991-1999 рр.
2002 Організаційно-економічні механізми забезпечення конкурентоздатності підприємства (на прикладі швейної промисловості)
2002 Релігія і атеїзм у аксіологічних вимірах російської культури (ХІХ — перша третина ХХ ст.)
2002 Діагностика та прогнозування синдрому гострої ниркової недостатності у новонароджених дітей.
2002 Удосконалення технології пива з використанням хмелю нових сортів
2002 Розроблення cпособів інтенсифікації цукрових утфелів
2002 Фармакологічна активність пептидної фракції аорти при експериментальному атеросклеротичному та аутоімунному ураженні судин
2002 Оцінка результативності праці і форми активізації її забезпечення.
2002 Освітня діяльність православного духовенства в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.)
2002 Вплив аміпрофосметилу і трифлюраліну на стан мікротрубочок, поділ клітин і ріст коренів у чутливих та стійких до цих гербіцидів рослин
2002 Електронна будова низьковимірних супряжених полімерних сполук та стопкових металоорганічних комплексів з переносом заряду
2002 Функціональний стан печінки і нирок у хворих з підгострою важкою крововтратою при різних варіантах інтенсивної терапії
2002 Контактний електромагнітний метод і перетворювач для контролю параметрів трубчатих виробів
2002 Принципи диференційної діагностики та лікування хворих з тяжкою рановою інфекцією і сепсісом
2002 Вплив еубіотиків та наслідок ранового процесу.
2002 Стратегічне управління підприємством на синергічних засадах
2002 Інформаційний потенціал системи управління підприємством
2002 Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики хламідіозу свиней
2002 Зміни ландшафтів Північної Буковини у кінці ХVІІІ — на початку ХХ століття
2002 Мікроорганізми як чинники пошкоджень творів станкового живопису музейного фонду України
2002 Антибіотичні властивості мікотоксинів та деякі напрямки їх практичного використання
2002 Технологічні та фізико-механічні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи племзаводу "Асканія-Нова"
2002 Розробка чистових косокутних торцевих фрез з комбінованими схемами різання
2002 Прямий синтез, будова та властивості гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами
2002 Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин- і діетилдитіокарбамінатних комплексів та її застосування в аналізі вод і продуктів харчування
2002 Метод оцінки теплового потоку, що випромінюється поверхнею обертання як факелом полум’я.
2002 Архітектурно-просторові особливості формування вулиці Хрещатик в Києві (ХІХ-ХХ ст.)
2002 Дослідження випромінювання галактик з активним зореутворенням у далекому інфрачервоному діапазоні
2002 Економіко-математичне моделювання бюджетів інституційних секторів на основі системи національних рахунків
2002 Моделювання регіональних систем розселення
2002 Архітектурно-просторова організація єврейських містобудівних комплексів ХV — поч. ХХ ст. у структурі історичних поселень Поділля.
2002 Оцінка якості лікування хворих на гломе- рулонефрит та система заходів для поліпшення його ефективності
2002 Фізико-хімічна характеристика біологічно активних речовин за даними часопролітної плазмово-десорбційної мас-спектрометрії
2002 Особливості розвитку дисциркуляторної енцефалопатії в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС за даними томографічних методів нейровізуалізації.
2002 Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство
2002 Структурно-функціональні зміни синусно-передсердного вузла та скоротливих кардіоцитів правого передсердя в умовах інтоксикації пестицидом симазином
2002 Холелітіаз після оперативних втручань на шлунку та дванадцятипалій кишці (фактори ризику, особливості патогенезу, профілактика
2002 Правове забезпечення екологічного прогнозування
2002 Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття.
2002 Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань.
2002 Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження).
2002 Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України.
2002 Неустойка в цивільному праві.
2002 Українська фразеологія як джерело народознавства
2002 Поетика світомислення Уласа Самчука.
2002 Михайло Павлик — літературний критик і перекладач
2002 Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з l-матрицями.
2002 Гендерна рівність у праві України.
2002 Зоофільні мухи лісостепової зони України та розробка екологічно безпечних методів боротьби з ними.
2002 Визначення впливу внутрішнього та зовнішнього тертя гірських порід на їх міцність при одноосьовому стисканні
2002 Багатокомпонентні цементи з механо-хімічною активацією для жаростійких матеріалів.
2002 Анізотропія критичного струму в монокристалах YBa2Cu3O7-x, обумовлена структурою вихрової гратки і двійниками
2002 Особливості стану гемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда і нестабільну стенокардію при проведенні стрес-тестів та під впливом медикаментозних засобів.
2002 Управління економічними реформами в Україні
2002 Структурний аналіз і прогнозування економічного зростання в умовах реформування національного господарства
2002 Детермінація суспільного розвитку і свободи вибору в історіі України
2002 Доля як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз феномену)
2002 Тепловий режим зимових теплиць з позонним опаленням
2002 Морфологічні та топографічні особливості артерій нирки людини (Рент-геноанатомічне та ультразвукове дослідження)
2002 Розробка нормативної бази комплексної оцінки якості жаростійких покриттів
2002 Вірулентність Erysiphe graminis f. sp. tritici та особливості прояву імунологічних реакцій сортів озимої пшениці до патогену.
2002 Моделювання інвестиційних процесів в регіоні на основі енерговиробничих циклів
2002 Запобігання розвитку інтраперитонеальних ускладнень після оперативних втручань на жовчевивідних шляхах завдяки колоносанаційним заходам
2002 Лексична та граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові як наслідок українсько-російського білінгвізму (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.).
2002 Технологічні способи підвищення якості монолітних стін у грунті
2002 Семантика символів природи в поезіях Олександра Олеся: лінгвопоетичний та етнокультурний аспекти
2002 Властивості задач комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями. Методи та алгоритми їх розв’язання
2002 Організаційно-економічний механізм екологізації птахівництва
2002 Організаційно-економічні основи екологізації корпоративного управління
2002 Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи.
2002 Еволюція концептуальних уявлень про владу в історико-соціологічному процесі
2002 Релятивiстський розрахунок спектрiв важких iонiв з урахуванням ядерних та квантово-електродинамiчних ефектiв
2002 Динаміка первинної інвалідності, фактори ризику її виникнення, показники якості життя хворих бронхіальною астмою
2002 Уніфікація нормативної документації в області термоелектричних вимірювань
2002 Клінічні прояви і морфологічніособливості експансивного і інфільтративного раку шлунка
2002 Основні домінанти та особливості поглиблення економічних зв’язків між Україною і Республікою Білорусь
2002 Моделювання та орієнтовані на знання засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовидобувному комплексі України
2002 Функції представницьких органів місцевого самоврядування в Україні.
2002 Вплив діелектричних характеристик середовища та зовнішніх факторів на параметри фізичних та біологічних ППР-сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу
2002 Забезпечення параметрів якості порожнистих валів ГТД технологічними методами
2002 Застосування амніоінфузії для профілактики респіраторного дистрес-синдрому при недоношеній вагітності, ускладненій передчасним вилиттям навколоплідних вод.
2002 Оцінка ефективності еналаприла малеату в комплексному лікуванні серцевої недостатності у хворих на ревматичну ваду серця з перевагою недостатності мі трального клапану.
2002 Національна політика більшовиків в Україні в 1917-1920 рр.
2002 Євроінтеграційна політика Франції
2002 Великомасштабні хвильові процеси в навколоземному космічному просторі
2002 Інтродукція видів роду Actinidia Lindl. в Лісостепу України (ріст, розвиток, особливості розмноження)
2002 Використання біметалевих шарів і планарних діелектричних структур в оптоелектронних сенсорах
2002 Профілактика асоціальної поведінки учнів закладів профтехосвіти
2002 Професійно-прикладні основи формування здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.
2002 Виховний ідеал у творчій спадщині українських діячів "Просвіт" кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2002 Іноземний сектор як структурний елемент ринкової економіки
2002 Діяльність земств України по створенню і розвитку системи охорони народного здоров’я (1864-1917 рр.)
2002 Роль нерівноважних носіїв заряду в лінійних явищах переносу в обмежених напівпровідниках
2002 Розробка електронного каталога запасних частин локомотивів для удосконалення капітального ремонту
2002 Поверхневі процеси, що викликають деградацію спектрометричних характеристик сцинтиляторів NaI(Tl) і CsI(Na)
2002 Удосконалення технології технічного обслуговування та діагностування ектрообладнання пасажирських вагонів
2002 Туризм як форма соціальної активності людини: соціально-філософський аналіз
2002 Оподаткування як фактор розвитку суспільства: соціально-філософський аналіз
2002 Розробка математичної моделі і алгоритмів автоматичного керування штучним освітленням
2002 Державний комітет у системі органів виконавчої влади.
2002 Розробка комплексу засобів нормалізації шумових характеристик конусних дробарок дрібного дроблення
2002 Запобігання запаленням метану від заряду, який вигорає, при вибухових роботах у вугільних шахтах вибуховими речовинами V класу
2002 Термодинаміка і кінетика процесів катіонної й аніонної інтеркаляції халькогенідів індію, галію,вісмуту та титану.
2002 Застосування фотоелектронних приймачів випромінювання з арсенід-галій-індієвим фотокатодом при спектрополяриметричних спостереженнях планет
2002 Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя 1953 — 1964 рр.
2002 Технологія страв з круп із використанням біологічно активних добавок.
2002 Відтворення інгаляційних доз опромінення після аварії на ЧАЕС в 30-км зоні
2002 Роль асиметрії головного мозку в регуляції рухових та вегетативних функцій організму
2002 Навчання студентів-філологів ідіоматичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення на матеріалі автентичних художніх текстів.
2002 Використання бентонітових глин Кудринського родовища для охорони навколишнього середовища
2002 Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект
2002 Організація системи екстреної медичної допомоги постраждалому населенню при катастрофічному затопленні території великого міста
2002 Гігієнічна оцінка здоров’я працівників виробництва аніонних азобарвників та наукове обґрунтування заходів профілактики впливу професійних шкідливостей
2002 Роль експресивності російського дитячого фольклору у формуванні мовної особистості дитини
2002 Ринок банківських послуг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
2002 Особливості становлення сучасної багаторівневої освіти вчителів початкових класів
2002 Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотовидільної функції нирок та його корекція на етапі стаціонарного лікування
2002 Стан мінеральної щільності кісткової тканини у дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної та гепатобіліарної систем за даними денситометрії
2002 Клініко-експериментальні дані до застосування СО2-лазера при хірургіч-ному лікуванні опущень і випадінь внутрішніх статевих органів у жінок
2002 Застосування краніоцеребральної гіпотермії у комплексному лікуванні ранніх гестозів (блювання) вагітних.
2002 Патогенетичне обґрунтування діагностики, профілактики та лікування тиреопривної анемії вагітних.
2002 Комплексне хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит з використанням синтетичних нейропептидів
2002 Хірургічні гнійно-септичні ускладнення у хворих на наркоманію
2002 Розвиток та становлення топографії кульшового суглоба в ранньому онтогенезі людини
2002 Дермотензія у відновній хірургії опіків у дітей
2002 Динаміка міокардіального резерву у хворих хронічним обструктивним бронхітом під впливом бронхолітичної терапії
2002 Перспективи розвитку реформованої економіки сільського господарства (на прикладі сільськогосподарських підприємств Криму)
2002 Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства і держави/шлях Г.В.Ф.Гегеля до"Філоcофії права"/
2002 Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів шекспірівського "Гамлета")
2002 Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень.
2002 Відшкодування моральної (немайнової) шкоди в міжнародному приватному праві.
2002 Розвиток сільського господарства Північно-Східної Угорщини в 1945-1961 роках (історичний аспект)
2002 Контакти угорців з населенням Східної та Центральної Європи в добу раннього середньовіччя.
2002 Турбулентно-вітровий режим в граничному шарі атмосфери південного приморського міста
2002 Морфологія ворсинчастого хоріона жінок віком 35 років і більше та при природжених вадах розвитку центральної нервової системи у плода
2002 Порушення добового ритму артеріального тиску у хворих на есенціальну гіпертензію та їх співвідношення з нейрогуморальними факторами регуляції артеріального тиску
2002 Проблеми нагляду військового прокурора за розслідуванням злочинів
2002 Побудова гіперповерхонь та розпізнавання образів з застосуванням нейронних мереж
2002 Автоматизована побудова викройок оббивки м’яких меблів
2002 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до діагностичної діяльності.
2002 Розвиток педагогічної техніки вчителя у процесі підвищеної кваліфікації
2002 Військово-патріотичне виховання в українських збройних формуваннях в умовах боротьби за українську державність (березень 1917 — листопад 1920 рр.).
2002 Організаційно-економічний механізм підвищення інвестиційної активності в регіоні
2002 Потенціали взаємодії інтегровних за Ліувіллем багаточастинкових систем на прямій
2002 Моделі і методи оцінювання стану газотранспортних систем у стаціонарному режимі
2002 Оцінка роботоздатності та рівень інтенсивності селекції чистокровної верхової породи
2002 Метод рекурентних співвідношень у статиці та динаміці комбінованих циліндричних оболонок.
2002 Ефективність управління товарними запасами у підприємствах роздрібної торгівлі
2002 Потенціал економічної ефективності реалізації виноробної продукції (на прикладі виноробних підприємств Криму)
2002 Економічне регулювання земельних відносин в сільському господарстві
2002 Економічна ефективність використання аграрного ресурсного потенціалу
2002 Розсіяння електромагнітних хвиль тонким імпедансним вібратором у круглому хвилеводі
2002 Електромагнітне випромінювання і тепловий вплив високопервеансних електронних потоків
2002 Формування ефективного механізму управління виставковими підприємствами
2002 Мова науки криміналістики
2002 Організаційно-правові аспекти управління вищим навчальним закладом МВС України
2002 Наукова та громадсько-політична діяльність академіка Володимира Гнатюка в контексті українського національного відродження кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2002 Структурно-функціональний стан сироваткового альбуміну спортсменів при впливі фізичного навантаження та в умовах застосування харчової добавки
2002 Прагматика політичного тексту
2002 Диференційований підхід до корекції порушень репродуктивної системи у дівчаток, народжених з великою масою тіла.
2002 Фузаріозна стеблова гниль кукурудзи та заходи з обмеження її шкодочинності в Лісостепу України
2002 Комплексне ортопедичне лікування синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит.
2002 Формування у майбутніх інженерів умінь перекладу фахових текстів із застосуванням комп’ютерних технологій
2002 Інтенсифікація масопереносу при електрокінетичній очистці грунту
2002 Розробка нової технології виготовлення антигену сибіркового стандартного
2002 Розробка наукових основ створення АРМ технолога комбінованого зміцнення і нанесення покрить на деталі АТ
2002 Моделювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності
2002 Комплексна терапія хворих на псоріаз з урахуванням порушень обміну фібронектину
2002 Клініко-патогенетична характеристика та обгрунтування лікування феномену "безбольової ішемії міокарду" у хворих на артеріальну гіпертензію.
2002 Адміністративні проступки: сутність та організаційно-правові заходи їх профілактики
2002 Правові засоби управління конфліктами в органах внутрішніх справ
2002 Педагогічні умови діагностування рівня підготовки військових фахівців
2002 Формування оцінно-етичних суджень у художньо-мовленнєвій діяльності дітей старшого дошкільного віку
2002 Формування готовності майбутніх учителів-словесників до диференційованного навчання молодших підлітків
2002 Соціально-педагогічні умови формування правосвідомості майбутніх учителів у педагогічних коледжах.
2002 Сумісна діяльність співака і концертмейстера у професійній підготовці студента-вокаліста
2002 Структурні кризи та їх вплив на функціонування економіки України
2002 Розвиток рекламної справи в Україні у 90-их роках ХХ сторіччя.
2002 Бурштин покривних відкладів Українського Полісся
2002 Геологічна будова та золотоносність Солонянського рудного поля (Сурська структура, Середнє Придніпров’я)
2002 Гігієнічне обґрунтування застосування діоксиду хлору у технологіях водопідготовки
2002 Вплив забруднення атмосферного повітря промислового міста на захворюваність гострою ЛОР-патологією
2002 Український театр у період сучасних суспільних трансформацій (до проблеми вивчення соціокультурних показників)
2002 Діагностика кризових ситуацій в процесі управління реструктуризацією підприємства
2002 Кон’юнктура ринку і маркетингове плану-вання на підприємстві
2002 Педагогічні умови реалізації стимулюючої функції контролю знань з хімії студентів технікумів.
2002 Система підготовки фахівців соціальної роботи у Великій Британії
2002 Теоретичні ідеї та практична діяльність учених Харківської науково-педагогічної школи (20-70-ті рр. ХХ ст.)
2002 Теорія і практика організації науково-дослідної роботи студентів /на матеріалах університетів України ХІХ ст./
2002 Патогенетичне та діагностичне значення макромолекулярного складу ротоглоткових змивів при дії на організм людини несприятливих хімічних факторів
2002 Перед- та інтраопераційна діагностика об’ємних утворень яєчників
2002 Клініко-патогенетична характеристика поперекових вертеброгенно обумовлених больових синдромів.
2002 Метод лікування дітей, що страждають бронхіальною астмою, в умовах спелеосанаторію м. Соледара
2002 Сучасний патоморфоз невротичних та неврозоподібних розладів у підлітків.
2002 Професійно-прикладна фізична підготовка жінок-військовослужбовців
2002 Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи
2002 Психологічні особливості впливу батькіської сім’ї на молоде подружжя
2002 Роль єндотелійзалежних факторів в патогенезі геморагічного васкуліту у дітей
2002 Організація обліку в акціонерних товариствах
2002 Ефективність торгових ринків в умовах перехідної економіки
2002 Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності у спільних підприємствах
2002 Науково-теоретичні підходи та обгрунтування процесу гармонізації взаємопов"язаних факторів впливу на промислове виробництво та реалізацію лікарських засобів
2002 Категорії ствердження і заперечення в українській мові.
2002 Розробка методів аналізу подій у гірничій промисловості для виявлення причинних зв’язків їхніх наслідків з порушеннями правил безпеки.
2002 Методи та алгоритми адаптивного рівноважного кодування на основі біноміальних чисел для інформаційних систем
2002 Розробка систем і створення технічних засобів пожежного водопостачання гірничих виробок глибоких шахт
2002 Прогностичні критерії та профілактичне лікування загрози переривання вагітності запального генезу
2002 Психологічні особливості професійно-пізнавальної потреби майбутніх учителів спеціальних загальноосвітніх шкіл.
2002 Удосконалення економічних відносин на заліз-нич-ному транспорті України в умовах транспортно-промислово-фінансової групи
2002 Документальна та бібліотечно-бібліографічна спадщина комісій з вивчення продуктивних сил України УАН-ВУАН (1919-1931)
2002 Тайванська проблема" в системі міжнародних відносин Азіатсько-тихоокеанського регіону.
2002 Патогенетичне обґрунтування методів хірургічного лікування лівостороннього варикоцеле.
2002 Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі.
2002 Виховання відповідальності старшокласників за свій фізичний стан.
2002 Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття.
2002 Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам’яті (на прикладі легкої атлетики).
2002 Програмно-нормативні основи фізичного виховання студентів (історико-методологічні аспекти).
2002 Фізична підготовка студенток економічних спеціальностей з урахуванням їх морфофункціональних особливостей.
2002 Екологічна роль світлової структури у формуванні лісових культурбіогеоценозів в степу (середовищеперетворення, сильватизація, стійкість).
2002 Взаємодія біологічних систем зі змінними магнітними полями, електричними струмами та механічними коливаннями як екологічними чинниками
2002 Обгрунтування та оцінка ефективності комбінованої фармакотерапії хворих на остеоартроз
2002 Фіскальний механізм у системі державного регулювання
2002 Ефективність вінборону при ерозивно-виразкових ушкодженнях гастродуоденальної зони (клініко- експериментальне дослідження).
2002 Методи підвищення захищеності інформаційних ресурсів автоматизованих систем спеціального призначення та оптимізації структур систем їхнього технічного захисту.
2002 Система реформування ціноутворення у будівництві України
2002 Забезпечення процесуальних прав та законних інтересів позивача та відповідача у кримінальному судочинстві України.
2002 Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX — початок XXI ст.)
2002 Психологічні умови професійного самовизначення випускників середніх шкіл у процесі профконсультації
2002 Звукохімічне очищення стічних вод від домішок органічних сполук
2002 Фармакогностичне вивчення рапонтикуму сафлоровидного та одержання сполук-стандартів
2002 Логістичний підхід до управління матеріальними ресурсами на фармацевтичному підприємстві
2002 Економічна оцінка сільськогосподарських земель з урахуванням соціального та екологічного чинників
2002 Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні
2002 Шнекові багатоступеневі насоси: методика розрахунку, показники якості
2002 Особливості робочого процесу відцентрових насосів з середньорозмірним робочим колесом плаваючого типу
2002 Клініко-епідеміологічні особливості мікроспорії дітей у сучасних умовах та розробка нових методів терапії.
2002 Фотохромна антисептика анастомозів у комплексі хірургічного лікування хворих на обтураційну непрохідність товстої кишки.
2002 Прогнозування гострої спайкової кишкової непрохідності з урахуванням порушень імунореактивності та шляхи їх корекції при хірургічному лікуванні.
2002 Оптимізація дермотензії при усуненні рубцевих алопецій.
2002 Люмінесцентно-кінетичні дослідження процесів утворення свинцевовмісних нанокристалів, диспергованих у діелектричних матрицях
2002 Багатоканальний відцентровий золопиловловлювач для аспірації теплоенергетичного обладнання
2002 Соціокультурна історія Херсонщини кінця XVIII — початку ХХ ст. за наративними джерелами.
2002 Політика урядів Великобританії щодо профспілок у 50-80-і рр. ХХ ст. (еволюція форм, методів, засобів).
2002 Методи ранньої діагностики тільності, її строків та визначення статі телят
2002 Імунний статус плодів і телят з різним антенатальним розвитком
2002 Рання діагностика вагітності та її термінів у кролиць і вівцематок
2002 Субклінічний мастит у корів (етіологія, патогенез, методи діагностики і профілактики)
2002 Зоогігієнічні вимоги до одержання високоякісного молока за вмістом нітратів
2002 Дослідження процесу та вдосконалення обладнання для двостороннього жаріння м’яса під осьовим тиском
2002 Імунобіологічні аспекти післяродового гнійно-катарального ендометриту у корів.
2002 Варіантність та її композиційні закономірності (на прикладі інструментальної музики українських і російских композиторів 70 — 90 рр. ХХ ст.).
2002 Б.М.Лятошинський і Д.Д.Шостакович: порівняльно-типологічний аналіз творчості.
2002 Моделювання потоків платежів підприємства
2002 Розробка технології проектування структури тканини та умов заправлення ниток основи на ткацьких верстатах
2002 Оптимізація процесу зберігання лляної трести підвищеної вологості
2002 Судово-медична оцінка патоморфологічних та біофізичних показників шлуночків серця при раптовій коронарній смерті
2002 Оптимізація комплексного лікування дітей з природженими аномаліями сечоводів
2002 Метод пространственной фильтрации многомерных сигналов ТВ изображений
2002 Вплив контактних неоднорідностей на електричні характеристики діодів Ганна
2002 Iзохіноліновміснi спірани на основi циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів.
2002 Світоглядно-утопічні трансформації державного управління ХХ століття
2002 Державне регулювання експортного потенціалу харчової промисловості
2002 Типологічні відповідності українського та німецького натуралізму останньої третини ХІХ ст.
2002 Поезія українських символістів перших десятиліть ХХ століття в типологічних відповідностях з англо-американською символістською лірикою
2002 Закономірності еволюції образу Дон Жуана в європейській літературі XVII-XX ст.
2002 Художнє втілення феміністичної ідеї в найновішій британській і українській прозі (А.Картер, О.Забужко)
2002 Протекціонізм в системі світогосподарських зв’язків
2002 Оптимізація параметрів вторинного струмопідвода електротехнічного комплексу дугової печі за параметричним критерієм якості
2002 Динаміка розвитку військової лексичної підсистеми в сучасній німецькій мові
2002 Феномен національного у буденній свідомості суспільства, що трансформується
2002 Стилістика сонгів у Бертольта Брехта
2002 Фітоіндикація показників гідрологічного режиму екотопів долини р. Сули
2002 Формування мовленнєвої культури молодших школярів засобами мистецтва
2002 Формування громадянських якостей старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (в умовах полікультурного регіону)
2002 Соціально-педагогічні умови захисту дитинства в діяльності загальньоосвітньої школи
2002 Професійна підготовка майбутнього вчителя фізичного виховання на основі модульно-рейтингової технології навчання
2002 Педагогічний потенціал фольклору Східного регіону України.
2002 Педологічна служба в школах України (20-ті — перша половина 30-х років ХХ століття)
2002 Формування світовідношення студентів коледжу культури та мистецтв засобами мистецтва
2002 Електрони в ієрархічних напівпровідникових гетероструктурах
2002 Самооцінка та рівень домагань особистості як динамічна система
2002 Розвиток естетичних смаків майбутніх учителів засобами сучасної інструментальної музики
2002 Міфопоетика й інтертекст прози Л.Андреєва.
2002 Клініко-нейрофізіологічна характеристика функціонального стану рухової системи в осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
2002 Характеристика психічної працездатності в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
2002 Метод Мелера-Фока у контактних задачах теорії пружності для півпростору з круговими лініями розділу граничних умов.
2002 Мотивна структура роману Ф.М.Достоєвського "Біси".
2002 Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози
2002 Українсько-австрійське економічне співробітництво у 1991-2000 роках
2002 Теплофізичні та фотодинамічні ефекти дії лазерного випромінювання на багатошарову біологічну тканину.
2002 Вірусні хвороби гербери (Gerbera jamesonii Bolus ex Hook) та біотехнологічні прийоми отримання її безвірусного посадкового матеріалу.
2002 Поширення хвиль згину в періодично структурованих пружних системах
2002 Біоакумуляція іонів металів клітинами зелених водоростей та одержання біомаси, багатої на мікроелементи.
2002 Особливе партнерство Україна-НАТО як проблема національної та європейської безпеки
2002 Фактор особистості у формуванні та здійсненні зовнішньої політики
2002 Клінічне дослідження можливості формування післяопераційного рогівкового астигматизму при екстракції катаракти через тунельні розрізи.
2002 Математичні моделі та інформаційні технологіі автоматизованого управління системами протикорозійного захисту магістральних трубопроводів
2002 Енергоощадна технологія вирощування розсади овочевих культур на основі періодичних режимів опромінення
2002 Моделі і методи паралельного упорядкування.
2002 Розробка і дослідження установки для обробки продуктів харчування надвисоким тиском
2002 Формування готовності учнів музичних шкіл до творчої діяльності
2002 Катехоламінергічні механізми знеболюючої дії неопіоїдних анальгетиків
2002 Генетичне поліпшення сегрегуючих популяцій зі здатності до ембріогенезу in vitro у культурі пиляків та соматичних тканин кукурудзи.
2002 1. Менеджмент комбікормового виробництва України
2002 Біосоціальні засади мистецтва в контексті коеволюційної парадинми
2002 Метод переконування в процесі особистісно орієнтованого виховання молодших школярів
2002 Правове виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкл-інтернатів
2002 Художні тенденції розвитку академічного баянного виконавства у другій половині ХХ ст.
2002 Художньо-світоглядні традиції у творчості українських композиторів 80-90-х років ХХ ст.
2002 Вплив вірусної інфекції на спектральні характеристики фотосинтетичного апарату рослин родини Solanaceae
2002 Лексико-семантична характеристика німецької термінології тваринництва
2002 Ефективність розвитку борошномельно-круп`яної і комбікормової промисловості в Україні
2002 Еколого-економічні проблеми проблеми розвитку продуктивних сил Північного Причорномор’я
2002 Основні принципи символістської суб`єктивної критики в творчості Д.Мережковського 90-х років ХІХ століття.
2002 Підвищення точності систем фазового автопідстроювання за допомогою екстраполюючих коригуючих пристроїв
2002 Моделювання та інформаційні засоби підтримки маркетингової діяльності гірничо-металургійних підприємств
2002 Взаємовплив вагітності та злоякісного росту (експериментальне дослідження)
2002 Лізинг: організаційно-правові аспекти (на прикладі корпоративного управління).
2002 Керування структуроутворенням та рівнем механічних властивостей ливарних сплавів системи Al-Mg-Zn
2002 Структура популяцій та гібридизація зелених жаб Rana esculenta Complex урбанізованих територій Середнього Придніпров’я
2002 Моделювання матеріально-технічного забезпечення розвитку підприємства
2002 Моделювання гнучкої стратегії пенсійного страхування в умовах нестаціонарного середовища
2002 Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку XXI століття
2002 Комп’ютерна диференційна діагностика порушень вуглеводного обміну на основі однокомпартментних математичних моделей
2002 Розробка технології та дослідження параметрів формування виробів з епоксинаповнених композитів.
2002 Удосконалення технології обслуговування нейтральних реле залізничної автоматики на основі автоматизації вимірювання їх параметрів
2002 Підвищення безпеки руху поїздів шляхом удосконалення пристроїв підрахунку вісей рухомого складу
2002 Розвиток готовності в молодих офіцерів-прикордоників до самостійного виконнання посадових посадових обов’язків
2002 Виховання професійних якостей у майбутніх офіцерів оперативно-розшукових органів Прикордонних військ України.
2002 Розвиток педагогічної техніки викладачів-початківців вищих військових навчальних закладів
2002 Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів
2002 Розробка та дослідження полімерних композиційних матеріалів для футерування гальванічних ванн
2002 Еколого-економічна ефективність використання еродованих земель (на прикладі Львівської області)
2002 Система трудового виховання в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка
2002 Формування картини світу у дітей східних слов’ян (VI-XIII століття)
2002 Еколого-економічний аналіз розвитку меблевої промисловості Німеччини, Польщі та України у контексті вимог охорони навколишнього середовища
2002 Інтра-екстракорпоральна гемокорекція в лікуванні гіпертонічної хвороби, асоційованої з ішемічною хворобою серця.
2002 Синтез та дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет)акрило-вого ряду
2002 Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну для компатибілізації полімерних сумішей
2002 Функціональний стан ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у хворих на артеріальну гіпертензію.
2002 Технологічне забезпечення фізико-механічних параметрів поверхневих шарів металевих довгомірних циліндричних деталей вібраційно-відцентровим зміцненням
2002 Формування собівартості пасажирських залізничних перевезень далекого сполучення в тарифних цілях
2002 Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування
2002 Достандартизаційні дослідження методу контролю якості термоелектродного дроту.
2002 "Філософсько-методологічні основи гуманістичної психології К.Роджерса"
2002 Теорія культурно-історичних типів М.Я.Данилевського як об’єкт історико-філософського аналізу
2002 Дослідження і розробка високотемпературних композиційних матеріалів для тонкостінних оболонок
2002 Вплив структурних дефектів і легуючих домішок (Cu, Li) на оптичні і електричні властивості полікристалічних і монокристалічних зразків ZnSe і CdS.
2002 Удосконалення прес-форм для лиття деталей взуття
2002 Продуктивність і кормова цінність вико-вівсяної сумішки та кормових буряків залежно від добрив в умовах центрального Полісся
2002 Механізм формуваня та реалізації державного управління охороною праці
2002 Виховні функції класного керівника в навчальних закладах України (середина ХІХ — початок ХХ століття).
2002 Формування інформаційної культури особистості майбутнього офіцера
2002 Умови розвитку затяжної діареї після перенесеної гострої кишкової інфекції та підходи до лікування у дітей першого півріччя життя
2002 Підвищення продуктивності процесу обробки 3-D поверхонь на фрезерних верстатах з ЧПУ
2002 Міфопоетика М.Є.Салтикова-Щедріна ("Історія одного міста", "Пани Головльови", "Казки")".
2002 Особливості переосмислення міфу про Алкмену та Амфітріона в літературі ХХ ст.
2002 Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.).
2002 Жіноча творчість як чинник вестернізації в російській літературі ХУШ ст.
2002 Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів.
2002 Особливі режими в послідовному RLC ( контурі з реверсивним комутатором.
2002 Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін
2002 Національні аспекти теорії архітектури (на прикладі України)
2002 Територіально-функціональна структура агровиробничо-рекреаційного комплексу Запорізького рекреаційного району
2002 Територіальна організація Приморської рекреаційної системи розселення (на прикладі Запорізького Приазов’я)
2002 Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформувань.
2002 Термодинаміка та кристалохімія атомних дефектів у кристалах і плівках PbTe, PbSe, легованих Tl, In
2002 1. Формування професійного мовлення у студентів вищих навчальних закладів економічної освіти України
2002 Поліметинові сполуки з іонохромною здатністю
2002 Функціональний резерв печінки та способи його регуляції (експериментально-клінічне дослідження)
2002 Підвищення ефективності розробки інвестиційних проектів.
2002 Особливості структурно–метаболічних змін деяких органів травної системи при поєднаному впливі гіпотиреозу та малих доз радіації
2002 Функціональні та метаболічні зміни кисневого гомеостазу в умовах адаптації до гіпоксії
2002 Мотивація підприемницької діяльності в аграрній сфері економіки
2002 Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору
2002 Символіка в образній структурі української новелістики кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2002 Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України).
2002 Методика управління ефективністю функціонування систем електропостачання повітряних суден.
2002 Одержання, характеристика і використання ферментів отрути щитомордника звичайного (Agkistrodon halys halys)
2002 Синтез і дослідження складних оксидних систем на основі діоксиду цирконію та цеолітів як каталізаторів СКВ-процесу
2002 Удосконалювання несучих конструкцій обладнання для імпульсної обробки матеріалів тиском.
2002 Удосконалювання конструктивних параметрів і технічних характеристик енергетичних вузлів прес-гармат для гідродинамічного штампування.
2002 Фізико-хімічні і електрохімічні властивості електропровідних полімерних матеріалів на основі 3-заміщених тіофенів
2002 Клінічне обґрунтування використання остеотропної кераміки в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними дефектами нижньої щелепи.
2002 Визначення трибологічних характеристик інструментів із покриттями та їх практичне застосування
2002 Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект.
2002 Аксіологічна структура англомовного діалогічного дискурсу (на матеріалі художньої прози)
2002 Сербська та хорватська науково-фантастична лексика
2002 Правове забезпечення розвитку особистих селянських господарств.
2002 Неврозоподібні розлади у хворих хронічною нирковою недостатністю, що знаходяться на лікуванні екстракорпоральним гемодіалізом
2002 Клонування та аналіз структури і функцій гена екзополігалактуронази ендофітної бактерії Klebsiella oxytoca VN13
2002 Термокоагуляція в лікуванні ектопії шийки матки.
2002 Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації міжособистісних стосунків в педагогічному колективі
2002 Спостереження і спостережливість як умови формування екологічного мислення молодших школярів
2002 Оздоровчо-прикладне фізичне виховання студентів спеціального медичного відділення з використанням тренажерних пристроїв
2002 Розвиток координаційних здібностей учнів 5-6 класів у процесі навчання
2002 Економіко-правові засади регулювання господарської діяльності підприємств тютюнової промисловості України
2002 Виразкова хвороба шлунка різної локалізації: особливості клінічного перебігу та лікування
2002 Економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва
2002 Розробка методології конструювання гідростатично-гідродинамічних шпиндельних опор металорізальних верстатів з підвищенними показниками жорсткостіІ
2002 Семантика і функціонування неозначених займенників у сучасній українській літературній мові
2002 Філософія історії Й.Г.Фіхте
2002 Морфофункціональні зміни в щитовидній залозі новонароджених щурів за умов материнського гіпотиреозу, спричиненого 131І
2002 "Дума про Опанаса" Е. Г. Багрицького: ідейно-образна структура.
2002 Нарис у співвідношенні з жанрами російської оповідної прози кінця ХІХ — початку ХХ століть.
2002 Художній світ Йосипа Бродського: прийоми створення образів та жанрово-стильові пошуки.
2002 Лінгвоґендерна інтерпретація лексичного та граматичного потенціалу наукового стилю сучасної російської мови
2002 Автоматизована система управління ділянкою очищення дифузійного соку на базі нечіткої логіки.
2002 Вікові особливості порушень вільнорадикального і енергозабезпечувального окиснення при кадмієвому токсикозі та корекція їх антиоксидантами і сорбентами
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)