Каталог захищених дисертацій в України за 2002 рік

2002 Феномен моди в соціокультурних процесах ХХ століття
2002 Стиснуті трубобетонні елементи із різними типами оболонок та ядер
2002 Перехід метал-діелектрик та феромагнетизм: ефекти міжелектронних взаємодій
2002 Нейрофізіологічні механізми ефектів фотостимуляції при експериментальній емоційній гіпертензії
2002 Метод аналізу і підвищення якості навчальних вибірок нейронних мереж для прогнозування часових рядів
2002 Нормування вітрового навантаження на будівельні конструкції для теритрії України
2002 Оптимізація управління складеними процесами шляхом адаптивної варіації критеріїв
2002 Адміністративно-юрисдикційна діяльність суду
2002 Система автоматичного управління багатоступінчатими водовідливними установками шахт.
2002 Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіоннихповерхнево-активних речовин
2002 Економічне регулювання інвестиційного процесу в сільському господарстві
2002 Розвиток оліє-сировинного виробництва і збуту соняшнику в умовах ринку
2002 Поетика та естетика З.М.Гіппіус
2002 Розвиток виробництва продукції переробних і харчових галузей в умовах ринкових перетворень
2002 Розвиток приватних господарств в аграрній сфері економіки
2002 Взаємодія нікотинової кислоти з іншими вітамінами в реалізації її функцій за разних станів тварин
2002 Організаційно-правові проблеми трудової зайнятості засуджених у місцях позбавлення волі
2002 Вплив відхилу від стехіометрії та введення сульфіду кадмію на структуру і фізичні властивості CuInSe2
2002 Економічна оцінка організаційного розвитку підприємств промисловості
2002 Експериментально-клінічне обгрунтування застосування лецитин-антиоксидантного комплексу при лікуванні генералізованого пародонтиту
2002 Лікувально-профілактична дія комплексу адаптогенних препаратів на стоматологічний статус у дітей в зоні ендемічного флюорозу.
2002 Використання внутрішньоротових репозиційно-фіксуючих пристроїв в лікуванні хворих з переломами нижньої щелепи
2002 Особливості діагностики, клініки та підходи до хірургічного лікування хронічних періодонтитів та прикореневих кіст у дітей та дорослих
2002 Динаміка імунологічних та морфологічних показників при експериментальному ушкодженні периферичних нервів та виконанні реконструктивних хірургічних втручань
2002 Облік і контроль наявності та руху основних засобів (на матеріалах машинобудівних підприємств України)
2002 Підвищення ефективності лікування хворих з васкуляризованими більмами після наскрізної кератопластики при застосуванні імуносупресантів за різним механізмом дії — дексаметазона і селлсепта.
2002 Роль метаболічного статусу тіаміну в патогенезі катаракти.
2002 Українська літературознавча болгаристика ХІХ — середини ХХ ст.: становлення, методологічні засади.
2002 Синхронний температурний моніторинг опалювальних систем та приміщень, що опалюються
2002 Експертне діагностування корозійно-механічного руйнування сталевих конструкцій в умовах коксохімічного виробництва
2002 Методи технічної діагностики цегляних будинків, що експлуатуються у звичайних та складних умовах будівництва
2002 Напружено-деформований стан тонкостінних елементів залізобетонних споруд в умовах тривалого двовісного навантаження та нагріву
2002 Електродинамічні моделі резонаторних сенсорів у НВЧ діагностиці напівпровідників
2002 Методи та апаратура неінвазивних досліджень електричної активності шлунково-кишкового тракту
2002 Удосконалення фазового радіометеорного методу синхронізації мір часу та частоти
2002 Розробка інформаційно-вимірювальних систем для підготовки спортсменів високої кваліфікації
2002 Соціальна зрілість груп сучасного українського суспільства в умовах трансформації
2002 Еколого-економічне регулювання процесів ресурсозбереження
2002 Столипінська аграрна реформа на Півдні України. (1906-1917 рр.)
2002 Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки.
2002 Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського Суду з прав людини.
2002 Влаштування армованих основ під фундаменти будівель
2002 Будівництво на грунтах, які набухають ( в умовах Сирійської Арабської республіки)
2002 Патогенетична роль і корекція порушень імуноендокринної регуляції репаративної регенерації бронхіального епітелію в хворих на хронічний обструктивний бронхіт з гіпоестрогенією
2002 Розробка і дослідження гетерогенних систем на основі нітратів кальцію та амонію для одержання вибухових речовин
2002 Протикорозійні матеріали на основі інден-кумаронової фракції коксохімічного виробництва
2002 Наукове обґрунтування продовження строку служби рам візків тягового рухомого складу
2002 Етнографічне дослідження Бойківщини.
2002 Використання фібронектинзамісної терапії для корекції імуноендокринного дисбалансу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт
2002 Антропологічні основи християнського проповідування.
2002 Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України.
2002 Обгрунтування параметрів технології охорони підготовчих виробок у регіональних зонах розвантаження
2002 Вплив заміщення на метамагнетизм в UСoAl
2002 Внутрішня політика Гетьманату П.Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми.
2002 Оцінка ефективності лізингу повітряних суден.
2002 Розвиток конституційного законодавства в Україні (1917-1920).
2002 Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.).
2002 Вплив фундаментно-підвальної частини на роботу безкаркасних будинків на деформованій основі (на прикладі монолітного будинку)
2002 Інформаційне забезпечення прийняття рішень в управлінні підприємствами в період становлення ринкових відносин.
2002 Мережева організація економічної інформації в управлінських структурах
2002 Пантелеймон Куліш і літературний процес у Західній Україні 60-х — початку 70-х років ХІХ ст.
2002 Метод зовнішнього адаптивного управління рівнем глюкози в крові людини
2002 Дослідження і вдосконалення теплової роботи рекуперативних нагрівальних колодязів з верхнім опалюванням
2002 Релаксаційні процеси в іонно-імплантованих монокристалічних ферит-гранатових плівках
2002 Напрямлені неоднорідності електричних властивостей у тонких плівках халькогенідів свинцю.
2002 Клініко-експериментальне обгрунтування вибору конструкційних матеріалів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів
2002 Поширення функціональних можливостей радіоелектронної системи комплексного вертикального зондування атмосферного пограничного шару
2002 Керування стохастичними об’єктами в умовах невизначеності на основі нечітких нейромережевих моделей
2002 Особливості формування газонів в умовах Львівщини
2002 Особливості взаємодії бука лісового та ялиці білої в умовах Прикарпаття
2002 Удосконалення регіональних земельних відносин у процесі здійснення земельної реформи (на прикладі Львівської області)
2002 Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу
2002 Регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на основі системної оцінки її інтенсивності
2002 Інтерпретація як методологічна проблема гносеології
2002 Ідентифікація екологічного знання в автоматизованих інформаційно-бібліотечних системах
2002 Військова служба запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких війнах.
2002 Українсько-російські відносини у 1919-1922 рр.: національно-державний аспект.
2002 Психологічні засади інтенсифікації високоавтоматизованих технологічних процесів в умовах металургійного виробництва (на прикладі України та Китаю)
2002 Деформування елементів конструкцій при подовжніх коливаннях з урахуванням їхнього пошкодження.
2002 Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.).
2002 Поетика історичної прози Юліана Опільського.
2002 Унікальність культур у контексті ентелехії тотожності та відмінності
2002 Підвищення конкурентоспроможності авіаційної інфраструктури.
2002 Українська преса Наддніпрянщини в національно-культурному та державотворчому процесі (друга половина XIX ст. — 1920 р.).
2002 Функціонально-планувальна реабілітація забудови порушених територій (на прикладі Донецько-Макіївської агломерації)
2002 Міграція важких металів у біотехнологічній системі з виробництва м’яса курчат-бройлерів
2002 Синтез структур гнучких обробних модулів на основі імітаційного моделювання
2002 Структура і мінливість поля сріководню Чорного моря
2002 Збудження електронних станів Si, Ge і Mg повільними електронами
2002 Вплив фото- і термостимульованих перетворень на оптичні та електрофізичні властивості аморфних багатошарових структур
2002 Шляхи зменшення впливу зволожувальних і змивних розчинів на друкарсько-технічні властивості офсетних гумовотканинних полотен.
2002 Розробка технологічного процесу обрізування дискретно-дотичним способом книжково-журнальних блоків.
2002 Оцінка соціально-економічної ефективності в управлінні персоналом транспортних підприємств.
2002 Меморіальна різьба осередків народного каменярства в Галичині кінця ХІХ-ХХ століття.
2002 Облаштування інтер’єру дерев’яних церков Західного Поділля та Покуття XVIII — поч. XX ст. (проблема ансамблевості).
2002 Інтеграція західноєвропейських художніх течій в образотворчому мистецтві Львова першої третини ХХ ст.
2002 Творча спадщина І.Г.Мясоєдова (Дослідження мето-ду стилетворення в українському образотворчому мистецтві початку XX століття).
2002 Економіко-математичні моделі оцінки впливу метеорологічних умов на ефективність авіаційного транспорту.
2002 Управління організацією на основі стратегічних зон господарювання.
2002 Забезпечення якості продукції на основі соціального управління якістю роботи
2002 Організація матеріального стимулювання персоналу промислових підприємств.
2002 Удосконалення управління витратами на підприємствах вугільної промисловості.
2002 Становлення і розвиток організацій невиробничої сфери в сучасних умовах.
2002 Особливості формування урожаю і якості насіння квасолі в залежності від комплексного застосування агротехнічних та хімічних заходів боротьби з бур’янами в умовах лівобережного Лісостепу України.
2002 «Інформаційно-вимірювальна система аналізу інтегрованих гемодинамічних мікроциркуляторних показників»
2002 Психолого-педагогічна концепція життєвого самовизначення колегіїстів.
2002 Вплив віку і жирнокислотного складу жирових добавок до раціону на обмін ліпідів у тканинах курей та їх продуктивність
2002 Вплив рівня лізину, метіоніну і треоніну в раціоні на обмін речовин та вміст гормонів у крові свиней породи велика біла?ландрас
2002 Вплив азотових, енергетичних і мінеральних сполук на ріст і метаболічну активність мікроорганізмів рубця телят
2002 Онтогенетичні особливості обміну білків у тканинах гусей і деякі фактори його регуляції
2002 Порівняння антиангінальної та антигіпертензивної ефек-тивності фелодипіну та амлодипіну у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця із супутньою артеріальною гіпертензією.
2002 Алітосульфоферитні клінкери і спеціальні цементи з їх застосуванням
2002 “Інтеграція України в процеси міжнародної міграції капіталу”
2002 Удосконалення агротехнічних заходів підвищення продуктивності вироджених травостоїв сіножатей і пасоищ в умовах західного Лісостепу
2002 Продуктивність весняних підпокривних та безпокривних посівів конюшини лучної на корм за різних норм висіву насіння при зрошенні в умовах правобережного Лісостепу
2002 Клініко-психопатологічна діагностика, корекція та прогноз суїцідальної поведінки у жінок молодого віку
2002 Раннє виявлення та корекція неврологічних порушень у дітей, які мешкають в умовах атмосферних забруднень
2002 Фіскальна політика в перехідній економіці України.
2002 Соціально-економічні засади розвитку шахтарських міст
2002 Соціально-економічні та організаційні фактори раціонального використання трудового потенціалу в умовах трансформації економіки (на прикладі виробничих систем деревообробної галузі промисловості Львівської області)
2002 Розвиток бізнес-освіти в Україні в умовах трансформації економіки
2002 Регіональні особливості формування і розвитку інфраструктури фінансового ринку
2002 Роботоздатність матеріалів тепловиділяючих та регулюючих збiрок (ТВЗ та РЗ) активних зон реакторів ВВЕР-1000 за умови підвищеного вигорання
2002 Моделювання системи масового обслуговування «Портовий флот»
2002 Механізм управління інформаційним забезпеченням маркетингу промислових товарів
2002 Удосконалення технології окантування корінців книжкових блоків при незшивному клейовому скріпленні
2002 Удосконалення конструкцій книжкових оправ та оптимізація технології їх виготовлення
2002 Аналітико-чисельні підходи до розв’язування задач термопружності термочутливих тіл при конвективному теплообміні
2002 Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів в умовах Прикарпаття
2002 Інтенсивність росту бичків та зміни в окремих ланках метаболізму ліпідів при додаванні рослинного і тваринного жиру до раціону.
2002 Ефективність міжпородного схрещування симентальських корів з бугаями української м’ясної і лімузинської порід в умовах Прикарпаття
2002 Кокурентна стратегія зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України в умовах перехідної економіки інверсійного типу
2002 Особливості формування високопродуктивних дубових насаджень в умовах Лівобережного Лісостепу
2002 Підвищення ефективності реструктуризації вуглевидобувних підприємств
2002 Закономірності формування приповерхневого шару на титані у процесі дифузійного насичення вуглецем і залізом
2002 Удосконалення методів виробничо-господарської діяльності підприємств на основі контролінгу (на прикладі нафтопереробних підприємств)
2002 Задачі динаміки прямокутних шаруватих пластин, податливих на зсув та стиснення
2002 Напружено-деформований стан і міцність збірних залізобетонних перекрить
2002 Географічні основи оцінки екологічних ситуацій (на прикладі Криму)
2002 Автоматизація процесів моделювання та аналізу температурних та термомеханічних полів при проектуванні вісесиметричних тіл складної форми
2002 Підвищення живучості електропостачання світлотехнічних систем аеропортів
2002 Обгрунтування стійкого руху посудини у провідниках посиленого армування ствола шахтних підйомних установок
2002 Обґрунтування конструктивних параметрів фундаментних плит баштових копрів рудних шахт Кривбасу
2002 Обґрунтування раціональних параметрів технології гірничих робіт біля границь полів напружень (на прикладі Львівсько-Волинського вугільного басейну)
2002 Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства (на прикладі ринку вибухозахищеного електроустаткування)
2002 Розробка механізмів адаптації в системах цифрового керування з еталонною моделлю
2002 Забезпечення ефективності інформаційної підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах обслуговування повітряного руху з елементами штучного інтелекту
2002 Менеджмент економічного регулювання природоохоронної діяльності
2002 Управління формуванням інноваційної стратегії підприємств в умовах технологічних змін
2002 Управління інвестиційною діяльністю підприємств агропромислового комплексу
2002 Коливання нарізно неперервних функцій і топологічні ігри
2002 Підвищення ефективності суднових енергетичних установок використанням аераційних плазмохімічних пристроїв
2002 Конституційно-правові основи взаємовідносин вищих органів влади України і Автономної республіки Крим
2002 Підвищення безпеки очисних робіт при видобутку вугілля спареними лавами (на прикладі шахти «Добропільська»)
2002 Обґрунтування параметрів ефективного ультразвукового руйнування граніту з використанням хімічно активних речовин
2002 Розробка способів і засобів провітрювання рудників після масових вибухів
2002 Клініко-патогенетична характеристика та комплексне лікування хронічних запальних захворювань кишечнику на тлі вторинних імунодефіцитних станів.
2002 Однострої збройних сил України періоду національно-визвольних змагань 1917 — 1920 р.р
2002 Співвідношення розуму та віри в українській філософській традиції 11 — 19 ст.
2002 Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області)
2002 Психологічні особливості спілкування військовослужбовців в умовах тактико-спеціальних навчань
2002 Управління інвестиційною діяльністю в умовах ринкової економіки
2002 Страхування діяльності торговельних підприємств
2002 Передача технології як вклад в просте товариство
2002 Захист права на комп’ютерну програму (авторсько-правовий аспект).
2002 Інститут тимчасового генерал-губернатора в Україні у кінці ХІХ — на початку ХХ ст.
2002 Об’єднання громадян у механізмі взаємодії держави і громадянського суспільства
2002 Процесуально-правовий механізм формування і прийняття рішень в органах внутрішніх справ.
2002 Квантове тунелювання та неоднорідні стани для магнетиків нанометрового масштабу
2002 Особливості управління фінансовими ресурсами в умовах ринкових відносин (на прикладі лікувальних установ)
2002 Оптимізація системи спеціалізованої медичної допомоги населенню при репродуктивних втратах.
2002 Оптимізація процесу формування постави у дітей молодшого шкільного віку з використанням комп’ютерних технологій.
2002 Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання.
2002 Основи технології самостійних занять фізичними вправами учнів молодших класів.
2002 Спеціальні силові якості дзюдоїстів та їх розвиток на етапі спеціалізованої базової підготовки.
2002 Стратегія формування індустрії переробки відходів в управлінні екокризовими промисловими регіонами
2002 Удосконалення державного регулювання інвестиційною діяльністю в регіоні
2002 Особливості становлення та перспективи розвитку дизайну в Україні
2002 Геометричне моделювання надходження сонячної радіації на поверхні просторових покриттів архітектурних об’єктів
2002 Підвищення ефективності формування та використання оборотних коштів (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області)
2002 Оцінка перспектив нафтогазоносності осадочних басейнів східної Сірії шляхом використання систем розломів фундаменту (за геолого-геофізичними матеріалами)
2002 Розробка комплексної технології ліквідації похилих гірничих виробок шахт, що закриваються, твердіючими високодисперсними сумішами
2002 Діагностика і хірургічне лікування гідронефрозу підковоподібної нирки у дітей.
2002 Організація та діяльність судових органів року Таврійської губернії за Судовою реформою 1864 року (60 — 90-ті роки ХІХ ст.)
2002 Інформаційне забезпечення організації моніторингу підтримки та прийняття управлінських рішень (на прикладі підприємств електротехнічної галузі)
2002 Кримінологічна характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з проникненням у житло
2002 Морфологічна оцінка ефективності заміщувальної сурфактантної терапії пневмонії на фоні хронічної алкогольної інтоксикації в експерименті.
2002 Протягування порожнистих деталей машин інструментом з рельєфоутворювальними секціями
2002 Діафізарні переломи довгих кісток, що не зрослися (чинники ризику, діагностика, лікування)
2002 Українська загальноосвітня середня школа в період визвольних змагань (1917-1920 рр.)
2002 Збудження ексимерних молекул моноброміду та монохлориду ртуті в робочих сумішах газорозрядних джерел випромінювання
2002 Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трансформації.
2002 Економічна природа і особливості розвитку інноваційного підприємництва в перехідній економіці.
2002 Формування дозвіллєвої культури молодших школярів засобами дитячого фольклору (на матеріалі Західного Полісся України).
2002 Функціонування національної традиції у релігійному мистецтві української діаспори другої половини ХХ століття
2002 Роль зовнішнього дихання та показників системи транспорту кисню в патогенезі хронічної цереброваскулярн патології
2002 Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах трансформаційної економіки.
2002 Побудова інтегрованої системи управління матеріальними потоками на підприємствах кабельної промисловості
2002 Організація управління діяльністю суб’єктів ринку нерухомості
2002 Підвищення технічного рівня зубчастих конічних передач Новікова нормами точності і допусками
2002 Багатофакторна модель регіонального управління підприємництвом у секторі малого та середнього бізнесу
2002 Управління малокомплектними початковими школами різної структури
2002 Прогнозування гемодінамічних та респіраторних порушень при лапароскопічній холецистектомії у хворих похилого і старечого віку.
2002 Вивчення та можливості лікування гелікобактеріозу у родинах хворих з ураженням гастродуоденальної зони.
2002 Економічні проблеми реформування відносин власності в Україні в світлі зарубіжного досвіду
2002 Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20-30-х роках ХХ ст.
2002 Моделювання взаємодії елементів системи «машина-дискретне середовище»
2002 Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті.
2002 Морфо-функціональна оцінка сіднічного нерва в умовах алкогольних інтоксикацій (експериментальне і секційне-морфологічне дослідження).
2002 Морфофункціональні особливості репаративної регенерації сечового міхура, зшитого синтетичними і біологічними розсмоктувальними шовними матеріалами (експериментально-морфологічне дослідження)
2002 Удосконалення еліпсометричного методу для атестації модифікованих електронним променем поверхонь оптичного скла.
2002 Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу
2002 Розвиток медичної освіти на західноукраїнських землях (друга половина XVIII — 30-ті роки ХХ ст.)
2002 Європейське право у галузі оподаткування (загальнотеоретичні та історико-правові аспекти)
2002 Психологічний аналіз професійної діяльності дільничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення
2002 Психологічна корекція соціальних установок засуджених із насильницькою спрямованістю особистості в процесі їх ресоціалізації.
2002 Розробка технології зварювання тертям сплавів алюмінію із сталлю та міддю.
2002 Моделювання процесів ультразвукового контролю пужних середовищ з об’ємними неоднорідностями
2002 Правове забезпечення екологічного моніторингу в Україні
2002 Вплив 5,6-бензкумарину-5-урацилу на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз організму щурів за умов експериментального канцерогенезу
2002 Особливості окиснювальної модифікації білків хроматину клітин печінки і карциноми Герена попередньо опромінених тварин-пухлиноносіїв
2002 Біохімічні та структурно-функціональні особливості клітин еритрону та тромбоцитів при інсулінзалежному цукровому діабеті.
2002 цАМФ-залежна деполяризація судинного ендотелію
2002 Аграрна реформа в Україні(1991-2001 роки)
2002 Синтез, структура, спектральні, магнетохімічні і редокс-властивості поліядерних комплексів нікелю(ІІ) з оксимвмісними лігандами
2002 Дослідження впливу надвисокочастотного електромагнітного поля на швидкість метаболізму 137CS в організмі при використанні ентеросорбенту.
2002 Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів
2002 Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні
2002 Статистична гідродинаміка сумішей магнітних та немагнітних частинок
2002 Розвиток соціальної сфери села в умовах реформування аграрного сектора економіки (на матеріалах Хмельницької області)
2002 Облік та аналіз використання виробничих запасів: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі підприємств скляної промисловості України)
2002 Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики гнійно-запальних захворювань після операції кесарського розтину
2002 1. Профілактика післяабортних ускладнень при генітальному інфікуванні з використанням фітотерапевтичних засобів (клініко-експериментальне дослідження).
2002 Поліреактивні антитіла як регулятори адгезивних взаємодій клітин
2002 Інтраопераційні та ранні післяопераційні ускладнення в хірургії хвороб оперованого шлунка (прогнозування, діагностика, лікування і профілактика).
2002 Визначення медико-соціальних чинників формування наркоманії серед учнівської молоді та обґрунтування її первинної профілактики на прикладі західного регіону України
2002 Обґрунтування і розробка кваліфікаційних критеріїв у системі професійної підготовки і використання медичних кадрів в охороні здоров’я
2002 Статево-вікові особливості смертності від хвороб системи кровообігу населення України працездатного віку та підходи до її зниження
2002 Оптимізаційний параметричний синтез оптичних систем
2002 Кадровий потенціал менеджменту в АПК: проблеми формування, використання і управління (на матеріалах Хмельницької області)
2002 Правовий статус місцевих органів податкової служби в Україні
2002 Дія тималіну, тимогену та вілозену на клітинні та імуногенетичні показники при алергічних реакціях уповільненоготипу
2002 Удосконалення технологій вирощування товарної риби у ставах з використанням методів математичного моделювання (на прикладі вирощування товарної риби у ВАТ «Сумирибгосп»)
2002 Еколого-цитогенетичний моніторинг при вирощуванні коропа в рибницьких ставах
2002 Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку в умовах різних форм навчання.
2002 Вплив біологічно активних речовин на життєстійкість личинок коропа та білого амура при їх заводському підрощуванні
2002 Вибір антибактеріальних препаратів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційовану з Helicobacter pylori.
2002 Хірургічне лікування хронічної ішемії головного мозку у хворих з патологічною звивистістю брахіоцефальних артерій
2002 Шляхи підвищення тривалості життя для населення похилого віку в Україні
2002 Хірургічне лікування електричних опіків верхніх кінцівок з ураженням нервово-м’язового комплексу
2002 Обгрунтування декомпресивних операцій у обпечених
2002 Ефективність комплексної терапії загострення хронічного пієлонефриту у вагітних.
2002 Методи стиску і відновлення зображень на основі поліадичного кодування масивів довжин серій для скорочення часу обробки і передачі інформації
2002 Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ — на початку ХХ ст.
2002 Аграрна реформа П.А.Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)
2002 Методичні засади розвитку слухо-моторних уявлень молодших школярів у процесі музичного навчання
2002 Антибактеріальна ефективність індукторів інтерферону різного походження
2002 Антигенні й імунобіологічні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць
2002 Водорозчинні комплекси білків з похідними декстрану та поліакрилової кислоти
2002 Електроповерхневі, реологічні та осмотичні властивості колоїдного кремнезему
2002 Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ
2002 Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення в умовах міжшкільних навчально-виробничих комбінатів
2002 Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній діяльності
2002 Механізм світлочутливості системи халькогенідний склоподібний напівпровідник — метал
2002 Підвищення ефективності технічної експлуатації середньообертових дизелів морських суден
2002 Формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики
2002 Невротичні розлади у військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України і сучасні психотерапевтичні стратегії їх лікування (клініка, діагностика, принципи профілактики й терапії).
2002 Імунні порушення у хворих на генералізований пародонтит і їх корекції у комплексному лікуванні.
2002 Порушення імунної реактивності, обміну жирних кислот і їх корекція при хірургічному лікуванні хворих з гнійними ускладненнями калькульозного холециститу.
2002 Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі
2002 Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію
2002 Особливості патогенезу та критерії адекватності інтенсивної терапії поліорганних порушень при важкому гестозі
2002 Метод підвищення пропускної спроможності радіоканалу управління космічними апаратами систем супутникового зв(язку
2002 Патогенетичне обгрунтування і клінічна ефективність застосування нестероїдних протизапальних препаратів у копмлексній терапії хворих на псоріаз
2002 Правове регулювання світового ринку космічних послуг і технологій.
2002 Багаторівневе управління в автоматизованих системах приготування бетонної суміші.
2002 Реактивність головного мозку у людей з різними типами фонової електроенцефалограми
2002 Інтеграційні процеси в Латинській Америці та Карибському басейні: особливості, тенденції, перспективи.
2002 Алгоритми розв’язання деяких класів оптимізаційних задач, які зводяться до задач оптимального розбиття
2002 Вплив основних медіаторних систем організму на експресію поверхневих глікопротеїдів лейкоцитів
2002 Течія волокноутворюючих розплавів поліамід6,6 — поліетилентерефталат при формуванні монониток
2002 Проблеми боротьби з організованою злочинністю в Польщі та в Україні
2002 Обґрунтування диференційованої терапії резистентної епілепсії в психіатричний практиці.
2002 Біоекологічні особливості інтродукованих у захищений грунт видів роду Nymphaea L. та перспективи їх використання в Україні
2002 Розробка адаптивного інтерфейсу користувача для програмного забезпечення наближення експериментальних даних.
2002 Розробка засобів математичного моделювання міграції радіонуклідів в лісових екосистемах
2002 Міжкультурні непорозуміння і проблема міжкультурного перекладу
2002 Нерівності типу Джексона
2002 Складнопідрядні просторово-ототожнювальні речення в сучасній українській мові
2002 Оптичні і люмінесцентні властивості сполук на базі вольфраму і вісмуту.
2002 Розвиток дискретно-лінійчастих і континуальних пластичних зон в околі концентраторів напружень
2002 Клітинні та гуморальні механізми розвитку толерантності до органічних нітратів у хворих на ішемічну хворобу серця
2002 Асимптотичні властивості цілих рядів Діріхле: оцінки виняткових множин у теоремах типу Вімана-Валірона
2002 Аналітичні функції обмеженого l-індексу
2002 Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні
2002 Категорія «стиль життя» та її соціокультурна експлікація
2002 Про напівспадкові кільця модульно обмеженого типу і пов’язані з ними матричні задачі.
2002 Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика
2002 Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХІ ст. — перша третина ХІІІ ст. (до просторово-часової характеристики)
2002 Вплив солей гумінових кислот на структурно-механічні властивості водовугільних суспензій
2002 Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор.
2002 Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії.
2002 Напружено-деформований стан пластин і пологих оболонок зі зломами при локальному нагріві
2002 Технологія м’яких маргаринів з використанням нових емульгаторів і структуроутворювачів
2002 Екотоксикологічне обґрунтування застосування пестицидів при вирощуванні зернових культур за різними технологіями в Лісостепу України
2002 Моделювання транслятора структур даних електромеханічних схем друкарських машин.
2002 Функції росту автоматів Мілі з двома станами над двоелементним алфавітом та напівгрупи, що ними породжуються
2002 Вирощування легованих монокристалів InSb і моделювання конвекції в розплаві при впливі ультразвуку
2002 Діагностика і комплексне лікування піхвових інфекцій у жінок репродуктивного віку із застосуванням камери зональної декомпресії
2002 Особливості прогнозування, діагностики та лікування невиношування вагітності у жінок, що проживають в умовах приморського міста
2002 Патогенетичне обґрунтування фармакокорекції синдрому тривалого роздавлювання пентоксифіліном
2002 Художній світ Гоголя у контексті української культурної традиції.
2002 Драма-антиутопія. Генезис. Поетика.
2002 Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки у хворих з ожирінням ІІ-ІІІ ступеня
2002 Аналіз функціональної форми міжмолекулярних потенціалів на основі статистично-обгрунтованих рівнянь стану.
2002 Застосування варіаційного принципу Швінгера до квантування систем у викривленому просторі.
2002 Організаційно-правові основи утворення і функціонування спеціальних економічних зон в Україні
2002 Адміністративно-правове забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції
2002 Особливості психологізму українських народних пісень.
2002 Розробка системи проектування швейних виробів з натурального хутра
2002 Препарати рослинного походження у комплексному лікуванні хворих на хронічний нейродерміт.
2002 Гротеск у прозi М.О.Булгакова.
2002 Романтична парадигма творчої діяльності Амвросія Метлинського.
2002 Система оптимального проектування крильчастих засобів вимірювання витрат рідин.
2002 Логіко-синтаксична категорія уточнення в сучасній російській мові (семантика, засоби вираження).
2002 Жанрова специфіка «драми для читання».
2002 Нормативно-правові та організаційні засади забезпечення реалізації в Україні міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі.
2002 Збагачення мовлення студентів педагогічного училища експресивною лексикою як засобом його увиразнення.
2002 Достатні умови стійкості за Ляпуновим і Лагранжем дискретних за часом систем
2002 Державний борг України в умовах ринкової трансформації економіки
2002 Сучасні аспекти профілактики і терапії неспецифічних вагінітів у гестаційному періоді.
2002 Проблема статі у романах Володимира Винниченка 1911-1916 рр.
2002 Гносеологічні проблеми космології раннього Всесвіту
2002 Метажанр як феномен культури: містерія — літургія — опера — «Містерія»
2002 Розробка динамічно зрівноважених торових вібраційних машин з електромагнітним приво- дом
2002 Етіологія та патогенез кореневих гнилей сої, біологічне обґрунтування заходів обмеження їх розвитку в Північному Лісостепу України.
2002 Трибологічні властивості та міцність структур відпуску сталі 60С2 з врахуванням ефекту наводнювання
2002 Обгрунтування шляхів корекції аутофлори шкіри дітей хворих на атопічний дерматит.
2002 Естетична система Михайла Драй-Хмари: генеза, творча реалізація
2002 Роль Національного банку України в забезпеченні стабільності національної грошової одиниці.
2002 Українська історична проза другої половини ХІХ ст. (історичні джерела та художній дискурс).
2002 Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко.
2002 Науково-методичні основи створення навчальних атласів на основі ГІС-технологій (на прикладі атласу для 8-9 класів)
2002 Тенденція перетворення станкової картини у панно в російському живописі кінця ХІХ-початку ХХст.
2002 Біологічно-активні речовини в системі захисту озимої пшениці від вірусних хвороб в умовах правобережного Лісо-степу України.
2002 Стилістичні проблеми творчості Томаса Гейнсбо
2002 Феномен жіночого політичного лідерства в Україні
2002 Кримські татари у ліберальному русі мусульманських народів Російської імперії початку ХХ ст.
2002 Роль газети «Терджиман» у пропаганді реформаторських процесів у мусульманській громаді Російської імперії (1883 — 1905 рр.)
2002 Національне як екзистенційний проект і рух екзистенції у предметному полі Празької поетичної школи
2002 Правові основи місцевого оподаткування в Україні
2002 Задачі наближення-ухилення у лінійних іграх з обмеженнями на ресурси
2002 Релігійно-культурологічна концепція К.Г. Юнга.
2002 Теоретико-польовий опис процесів двочастинкового фото- та електророзщеплення ядра 4He до порога утворення мезонів
2002 Оцінка економічної ефективності інвестицій в енергозбереження в промисловості (на прикладі машинобудування)
2002 Національна ідентичність літератури у трактуванні Євгена Маланюка.
2002 Еволюція художнього мислення Аркадія Любченка: від «романтики вітаїзму» до соцреалізму.
2002 Антропонімія Лубенщини.
2002 Гемодинаміка та метаболічні показники у жінок климактеричного періоду, хворих на цукровий діабет 1 типу
2002 Оптичні властивості структур прозора плівка — підкладка (Si, Al2O3, GGG, ситал) із поверхневим та перехідним шарами
2002 Вплив тріщинуватості порід-колекторів на характер нафтогазоносності локальних структур Долинського нафтопромислового району
2002 Синдром хронічної втоми у хворих на хронічні гепатити (діагностика, лікування, реабілітація).
2002 Клініко-патогенетичне обгрунтування лікування хворих на хронічні гепатити з супутньою патологією біліарної системи.
2002 Клінічні та терапевтичні аспекти дуоденальних виразок, асоційованих із різноманітними штамами Helicobacter pylori
2002 Феномен справедливості у контексті соціальної комунікації
2002 Диференційна вегетокорекція в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту.
2002 Застосування нових вітчизняних технологій для фіксації незнімних ортодонтичних апаратів.
2002 Технологія переробки твердих нафтових відкладів
2002 Окиснювальне дегідрування етилбензолу до стиролу
2002 Статистична оцінка й прогноз закономірностей формування трудового потенціалу населення в перехідний період.
2002 Раціональні способи побудови, управління та експлуатації установок зовнішнього освітлення
2002 Підвищення стійкості штампів відновленням економнолегованими сплавами системи Cr-Mn-Mo-Ti на основі заліза
2002 Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття
2002 Правове регулювання відпусток за законодавством України
2002 Економічні важелі посилення конкурентоспроможності економіки України
2002 Обґрунтування об’ємів снігоприносу до автомобільних доріг з урахуванням регіональних особливостей сніжно-хуртовинного режиму
2002 Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України
2002 Синтаксична структура речень з числівниковим компонентом у сучасній українській мові
2002 Формування відповідальності в курсантів військових інститутів
2002 Кінетика початкових стадій реакційної дифузії
2002 Профілактика нозокоміальних синуїтів у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою
2002 Клініко-імунологічні особливості діагностики та лікування хворих на хронічний риніт при патології піднебінних мигдаликів
2002 Юридичні сентенції у французькій мові: семантико-стилістичний і прагматичний аспекти
2002 Український образ світу в ключових символах поетичної творчості Тараса Шевченка
2002 Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі
2002 Особливості порушень добового ритму артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від реакції на стрес-тести, структурно-функціональних змін лівого шлуночка та стану коронарних судин; можливості фармакологічної корекції.
2002 Функціональний взаєморозвиток сільських та міських місцевостей Мелітопольського суспільно-географічногорегіону (методика та аналіз)
2002 «Дослідження умов існування одного класу інваріантних співвідношень рівнянь динаміки твердого тіла»
2002 Еліптичні і параболічні крайові задачі з похідною за часом в крайовій умові в плоскому куті та їх застосування в задачах з вільними межами
2002 Організаційні основи формування рівня і структури механізації будівельних організацій.
2002 Організаційні, інформаційно-анлітичні та діагностичні засоби управління в галузі будівельних матеріалів.
2002 Радіаційно індуковані зміни оптичних характеристик нанокристалічних та об’ємних напівпровідників CdS1-xSex
2002 Консолідація як вид систематизації нормативно-правових актів.
2002 Представництво в цивільному процесі України.
2002 “Створення транснаціональних фінансово-промислових груп в Україні і країнах близькосхідного регіону”
2002 Клініко-епідеміологічна характеристика цереброваскулярних захворювань та особливості факторів ризику їх розвитку в Західному регіоні України
2002 Порівняльна оцінка методів аникоагулянтної терапії у хворих на гострий інфаркт міокарда при проведенні системного тромболізису
2002 Дієслівна синоніміка в прозових творах Івана Багряного
2002 Проблеми смисложиттєвих цінностей у розвитку російської емігрантської релігійної думки на матеріалах часопису «Путь» початкового періоду.
2002 Політика Польщі щодо України (кінець 1980-х — 1990-і роки).
2002 Постмодерністський дискурс:радикальні спроби оновлення філософії
2002 Електричний метод і прилад для поточного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів
2002 Регулювання соціально-трудових відносин на селі в умовах економічної трансформації (на матеріалах Закарпатської області)
2002 Облік та аналіз виробництва продукції молочного скотарства (на матеріалах аграрних підприємств Чернігівської області)
2002 Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промисловості нерудних матеріалів)
2002 Діагностика і лікування травматичних внутрішньочерепних гематом у дітей.
2002 Регенерація кістково-хрящової рани при використанні кальцій-фосфатних керамік
2002 Закономірності формоутворення при гібридизації гексаплоїдних форм тритикале з м’якою пшеницею.
2002 Основні фактори патогенезу та нові підходи до лікування застійної недостатності кровообігу у хворих хронічним обструктивним бронхітом
2002 Мікобактерії туберкульозу в сучасних умовах: бактеріологія та імунологія
2002 Дія ритмічних холодових впливів на кардіорегуляторні механізми функціонування гематоенцефалічного бар’єра при стрес індукованій гіпертензії
2002 Особливості функціонального стану щитоподібної залози, метаболічних та імунних порушень у хворих на остеоартроз та їх корекція за допомогою ербісолу і рибоксину
2002 Потрійні системи {Gd, Tb, Er}-Mn-Al (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості сполук)
2002 Функціональний стан правого шлуночка, міжшлуночкова взаємодія, їх корекція каптоприлом у хворих на гострий інфаркт міокарда різної локадізації
2002 Словесні методи навчання у діяльності початкових шкіл України другої половини ХІХ століття
2002 Зміст і технологія навчання риторики майбутніх учителів початкових класів
2002 Влада в системі суб’єктно-об’єктних управлінських відносин в державі
2002 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів у процесі розвиваючих ігор
2002 Гігієнічні вимоги до харчування та питного режиму спортсменів-єдиноборців (боксерів, борців)
2002 Діагностичний алгоритм оцінки електрич-ної активності мозку людини у нормі і при деяких формах розладів свідомості.
2002 Управління матеріальними потоками в логістичних мережах
2002 Історія, сучасний стан та перспективи розвитку музейної мережі Йорданії.
2002 Міжнародна співпраця бібліотек на базі комп’ютерних технологій: сучасний стан та перспективи
2002 Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛС бета1-
2002 Удосконалення комплексної профілактики та лікування гнійно-септичних ускладнень після кесарева розтину.
2002 Патогенетичне обгрунтування нових напрямків в лікуванні мікроекологічних порушень у дітей з хронічними гастродуоденітами.
2002 Клінічні та патогенетичні аспекти ремоделювання міокарда в гострому періоді інфаркту міокарда
2002 Перифрази в мові сучасних газет (на матеріалі українських газет 80-90-х років ХХ століття).
2002 Конструкції малого синтаксису в сучасній російській мові.
2002 Агробіологічна оцінка перспективного сортименту яблуні для Поділля України
2002 ДОСЛІДЖЕННЯ ВИПАДКОВО-НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩ МЕТОДОМ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧІ РОЗСІЯННЯ КОГЕРЕНТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
2002 Формування колористичного образу архітектури Харкова (версія історичного розвитку)
2002 Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика (на матеріалі тижневика Newsweek)
2002 Комплексне використання технічних засобів навчання для формування німецькомовної граматичної компетенції студентів
2002 Транспортне забезпеченя комплексного розвитку господарства регіонів України (на прикладі залізничного транспорту)
2002 Взаємодія мікроорганізмів кореневої зони ярого ячменю з біоагентами мікробних препаратів.
2002 Єфросинія Зарницька в українському театральному мистецтві кінця ХІХ — першої третини ХХ століть.
2002 Роль права в формуванні ринкових відносин: теоретико-правові проблеми.
2002 Удосконалення діагностичних та профілактичних препаратів при лептоспірозі тварин.
2002 Розробка живильних середовищ для культивування культур клітин.
2002 Адаптація зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу до умов світового ринку
2002 «Національний міф» та його трансформація в українській еміграційній поезії (на прикладі «празької школи»)
2002 Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного розвитку).
2002 Онтогенетичні зміни жаро-посухостійкості та продуктивність сортів і селекційних форм озимої м’якої пшениці
2002 Зовнішня заборгованість держави та її вплив на фінансову безпеку України
2002 Вплив елементів біологізації зерно-картопляної сівозміни на екологічний стан дерново-підзолистого грунту та врожайність люпину жовтого.
2002 Формування культури українського мовлення російськомовних першокласників.
2002 Розробка науково обґрунтованої технології очних крапель з вітамінами для потреб військової медицини
2002 Хімічні перетворення та контроль якості лікарських препаратів спеціального призначення під час тривалого зберігання
2002 Кінематографічний дискурс психоаналізу
2002 Удосконалення технології бісквітних іпісочних напівфабрикатів на основі ячмінного борошна
2002 Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.)
2002 Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні.
2002 Обгрунтування шляхів зменшення доз опромінення населення України, зумовлених променевою діагностикою
2002 Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється радіотехнічними засобами стільникового мобільного зв’язку стандарту NMT-450i
2002 Гігієнічна оцінка психофізичного розвитку та успішності навчання учнів спеціалізованих шкіл
2002 Гігієнічна характеристика природного ультрафіолетового випромінювання в приміщеннях житлових будинків
2002 Радіаційно-гігієнічна оцінка стану довкілля та структура доз опромінення персоналу Чорнобильської зони відчуження
2002 Вплив факторів навколишнього середовища на епідемічний процес при холері та на біологічні властивості збудника
2002 Іван Пулюй у світовій науці й культурі
2002 Нейромережеві методи і засоби ідентифікації та прогнозування процесів управління в умовах невизначеності
2002 Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексної терапії хронічних захворювань органів дихання у дітей із поєднаною патологією гепатобіліарної системи
2002 Методика і організація контролю в бюджетних установах.
2002 Облік і аудит виробничих витрат (на прикладі підприємств цукрової промисловості).
2002 Облік і контроль виробничих витрат у тваринництві (на прикладі сільськогосподарських підприємств Тернопільської області).
2002 Міжнародна міграція робочої сили: український аспект (за матеріалами західних областей України)
2002 Фінансовий аналіз інвестиційної привабливості проектів (на прикладі підприємств кондитерської промисловості)
2002 Підвищення тріщиностійкості цементних композицій для ремонту будівельних конструкцій
2002 Оптимізація реологічних та експлуатаційних властивостей спеціальних штукатурних розчинів із сухих сумішей.
2002 Клініко-біохімічні параметри у вагітних з хронічним пієлонефритом.
2002 Трансформація жанрових особливостей античної трагедії в українській літературі ХІХ — початку ХХ ст.
2002 Художнє трактування етнопсихологічних типів українця у прозі І.С.Нечуя-Левицького 60-80-х років ХІХ століття.
2002 Корекція рівня фізичного стану працівників АЕС засобами фізичної культури
2002 1. Енергозбереження у підготовці кормів до згодовування при використанні асинхронних двигунів з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності
2002 Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся.
2002 Засада гласності та її обмеження в кримінальному судочинстві України.
2002 Правові аспекти регіональної екологічної політики.
2002 Розвиток економічної науки в Київському університеті (ХІХ — початок ХХст.).
2002 Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні.
2002 Політика України в галузі експорту озброєньв 90-ті роки ХХ століття.
2002 Творення українського військового флоту в добу Центральної Ради (березень 1917 — квітень 1918 рр.)
2002 Регулювання ринків цінних паперів у країнах з перехідною економікою
2002 Методика використання літературного краєзнавства в системі підвищення кваліфікації вчителів-словесників
2002 Клініко-функціональні аспекти фітотерапії дискінезій жовчовивідних шляхів при хронічному некам’яному холециститі
2002 1. Експлуатаційна надійність електромагнітних пускачів з композиційними контактними матеріалами (на прикладі електроустановок в тваринництві).
2002 Технологічне забезпечення якості поверхневого шару роликів витяжних механізмів.
2002 Моделювання підсистем в автоматизованих системах управління будівництвом
2002 П’єзоелектричні перетворювачі гідродинамічних тисків витратомірів рідких та газоподібних середовищ
2002 Методи і засоби підвищення швидкодії та точності цифрових пристроїв на нечіткій логіці
2002 Розробка теплотехнічних аспектів керованого струминного охолодження тіл із застосуванням параметричної ідентифікації процесів теплопереносу
2002 Процедури в адміністративному праві України: теорія і практика
2002 Автохвильові розв’язки моделі середовища з просторовою та часовою нелокальностями
2002 Каскадно-стохастичний метод нейтринної діагностики внутрішньореакторних процесів і паливовмістних мас
2002 Синтез та властивості функціональних алкілових і арилових естерів 1,1-діокситіолан-3- та арилтіосульфокислот.
2002 Суд і судочинство на Буковині (остання чверть XVIII — початок XX ст.).
2002 Дивідендна політика як складова сучасної моделі корпоративного розвитку
2002 Мінімізація конфліктної взаємодії спортсменів у юнацьких збірних командах з футболу
2002 Структурні зміни слизової оболонки шлунка в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС різного віку.
2002 Цивільно-правова охорона суміжних прав в Україні.
2002 Вплив меланіну на секреторну функцію шлунка, процеси цитопротекції та моторику проксимального відділу травної системи

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)