Каталог захищених дисертацій в України за 2002 рік

2002 Організаційно-економічний механізм залучення інвестицій в промисловий сектор економіки України (на прикладі машинобудування)
2002 Повторні оперативні втручання при дест- руктивному панкреатиті
2002 Центральна гемодинаміка і її вегетативна регуляція в молодих здорових осіб при різних типах погоди
2002 Звичаєве право: сутність, генеза, чинність.
2002 Вплив системи удобрення і основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного грунту на формування врожайності і якості картоплі
2002 Продуктивність тритікале залежно від комплексного застосування добрив, регуляторів росту рослин та пестицидів в умовах північного Лісостепу України
2002 Реформування бухгалтерського обліку вУкраїні: методологічне та нормативне забезпечення
2002 Інтеграція України у європейські та євроатлантичні структури (90-і роки ХХ ст.)
2002 Історико-філософська реконструкція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля
2002 Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату
2002 Адвокатська таємниця: теорія і практика.
2002 Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів.
2002 Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період.
2002 Концептуальні засади та політика США щодо миротворчої діяльності ООН.
2002 Договір повітряного чартеру у міжнародному приватному праві.
2002 Принципи організації та діяльності прокуратури України.
2002 Біологічні осбливості інтродукованих таволг (Spiraea L.) і перспективи використання в Лісостепу та Поліссі України.
2002 Конкурентна позиція українських підприємств на світових товарних ринках (на прикладі ринку мінеральних добрив)
2002 Напівдосконалі напівдистрибутивні кільця та асоцiйованi з ними скiнченнi орiєнтовнi графи
2002 Мотиви опанування учнями 7-9 класів іноземної мови як засобу самовираження особистості
2002 Правове регулювання митних режимів
2002 Удосконалення методики та автоматизація проектування місцевих мереж зв(язку.
2002 Образ Чарівної Країни в романах Дж.Р.Р. Толкієна: лінгвокогнітивний аналіз
2002 Розробка технології хліба для екологічно забруднених зон з використанням водорості зостери
2002 Клініко-експериментальне обгрунтування методу трансмастоїдального шунтування в лікуванні гострих та хронічних запалень середнього вуха
2002 Обгрунтування та оцінка ефективності застосування полімерних фібринових композицій при хірургічному лікуванні хворих на рак гортані
2002 Науково-методичні основи регулювання структури агропромислового виробництва
2002 Науково-методичні основи регулювання кон’юнктури споживчого ринку України
2002 «Українська пісня в контексті художнього життя Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ століття»
2002 Лінгвостилістичні засоби створення художнього образу в драматургічному тексті першої половини ХХ століття (на матеріалі п’єс М.Паньоля «Marius», «Fanny», «Cesar»)».
2002 Дієслівні конструкції у французькій художній прозі екзистенціалізму: структурний, семантичний та функціональний аспекти (на матеріалі творів А.Камю «La Peste» і «La Chute»).
2002 Методичне забезпечення професійного відбору у системі трудової підготовки учнів допоміжної школи
2002 Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами
2002 Розкладність груп та однорідних просторів
2002 Екологічна оцінка та екологічні нормативи якості води річок Рівненської області.
2002 Педагогічні засади розвитку управлінської культури державних службовців в умовах післядипломної освіти
2002 Розробка раціональних технологій нових кондитерських виробів на основі желатину
2002 Организаційно-фінансовий механізм забезпечення державних соціальних гарантій в регіоні
2002 Розробка методів та інструментарію для моделювання коливних процесів у нелінійних системах з випадковим збуренням
2002 Ідентифікація пташника для побудови системи автоматизації температурного режиму
2002 Математичне моделювання інформаційних потоків біотехнічної системи, з метою побудови автоматизованої системи управління технологічними процесами (на прикладі промислового пташника)
2002 РЕАКЦІЇ КАТАЛІТИЧНОГО ГІДРОСИЛІЛЮВАННЯ В СИНТЕЗІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНОКРЕМНЕЗЕМІВ
2002 Органи державного управління та місцеве самоврядування в Російській імперії в другій половині XIX століття (на матеріалах Лівобережної України): історико-правове дослідження
2002 Конституційне будівництво в УНР доби Директорії (листопад 1918 — початок 1921 рр.)
2002 Оцінка та прогнозування результатів хірургічного лікування хворих на цироз печінки в стадії компенсації
2002 Правові проблеми регулювання відносин в сфері охорони праці в сучасних умовах.
2002 Договір оренди транспортних засобів.
2002 Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні
2002 Процесуальні питання звільнення особи від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими обставинами
2002 Прогнозування кризового стану підприємства та обґрунтування комплексу заходів антикризового управління
2002 Розробка математичної моделі та аналіз напружено-деформованого стану кругових евольвентних зубців конічних коліс в залежності від основних геометричних параметрів
2002 Мікроконтактна спектроскопія надпровідного стану в інтерметаліді СeRu2
2002 Імунологічні зміни в генезі поліпозного риносинуїту та методи їх корекції
2002 Клініко-експериментальне обгрунтування та оцінка ефективності застосування препаратів системної ензимотерапії в лікуванні хворих на хронічний гнійний гайморит
2002 Методологічні основи реструктуризації підприємств залізничної галузі (економіко-організаційний аспект)
2002 Температурні перетворювачі на основі реактивних властивостей структур метал-діелектрик-напівпровідник.
2002 Профілактика деформацій альвеолярних відростків при хірургічному лікування кіст щелеп
2002 Комплексне з ендоскопією обстеження та лікування безплідних жінок з мюлеровими аномаліями
2002 Формування педагогічної культури майбутнього вчителя у процесі навчання
2002 Формування населення грунтових ногохвісток (Collembola) урбанізованих екосистем м. Львова.
2002 Важкі метали в екосистемах висотного профілю Чорногори (Українські Карпати).
2002 Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр.
2002 Стійкість та оптимальна стабілізація неавтономних систем із застосуванням до проблем динаміки твердих тіл
2002 Становлення системи безпеки і співробітництва в чорноморському регіоні та роль України у цьому процесі (1990-і роки)
2002 Біологічні властивості та клініко-епізоотологічне значення P.multocida в респіраторній патології телят
2002 Асоціації умовно патогенних бактерій в патології великої рогатої худоби
2002 Ветеринарно-санітарна експертиза риби, інвазованої нематодами родини Anisakidae.
2002 Показники оксидативного стресу та ліпопротеїнового спектру крові у жінок, хворих на цукровий діабет 2 типу.
2002 Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту
2002 Бзперервний статистичний контроль якості металургійної продукції
2002 Оптимізація товарної політики вітчизняних фармацевтичних підприємств
2002 Прикметники із повноголосними й неповноголосними коренями як словотвірна база іменників у російській мові
2002 Технологія одержання та застосування технічних мийних засобів поліфункціональної дії
2002 Завадостiйке вимiрювання артерiального тиску на основi кореляцiйно- спектральної обробки сигналiв пульсу
2002 Дослідження мутацій та поліморфізмів послідовності ДНК гена фенілаланінгідроксилази в родинах високого ризику фенілкетонурії
2002 Алельний поліморфізм мінісателітних та мікросателітних локусів в популяціях з різних регіонів України
2002 Реорганізація та утворення державних органів влади в Україні (1990- 2000 рр.): Історичний аспект
2002 Соціально-економічні системи розвинутих країн: основи типологізації
2002 Патогенетичне обгрунтування діагностики та хірургічного лікування багатовузлового зоба
2002 Відтворення мовностилістичних особливостей творів Е.А.По в українських перекладах
2002 Педагогічні умови організації самостійної позааудиторної роботи студентів економічних спеціальностей
2002 Соціально орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками
2002 Органічні в’яжучі на основі другорядних кубових залишків фенольно-ацетонового виробництва
2002 Вплив експлутаційних чинників на напружений стан верхньої зони стінки підкранової балки
2002 Клініко-патогенетичне значення порушень реології сечі у хворих на хронічний гломерулонефрит
2002 Клініко-патогенетичні особливості змін крові та видихуваного повітря у хворих на ревматизм.
2002 Вдосконалення колекторних тягових двигунів для рухомого складу при пульсуючій та імпульсній напрузі живлення
2002 Психологічна адаптація до процесу навчання дітей 6-8 років із затримкою психічного розвитку
2002 Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні
2002 Зарубіжні інвестиції в системі факторів економічної модернізації України
2002 Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київській митрополії кінця ХVІІІ — ХІХ століття
2002 Інститут місцевого самоврядування в Україні.
2002 Залежність будови серця, артеріол і дрібних артерій від типу автономної регуляції серцевого ритму свиней
2002 Відтворення трудових ресурсів аграрного сектора
2002 Синтези нових похідних азолів на основі 2-ациламіно-3,3-дихлоракрилонітрилів та їх аналогів
2002 Динаміка рівня жирних кислот в ранній діагностиці та прогнозуванні ризику виникнення вікової катаракти
2002 Механоактивовані цементні суспензії та бетони на їх основі
2002 Одержання та застосування екологічно безпечних піноутворювачів для гасіння пожеж
2002 Розмірна обробка електричною дугою листових деталей
2002 Взаємодія кальцій-регулюючих структур в первинних сенсорних нейронах в нормі та при різних патологічних станах
2002 Стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції скотарства в нових умовах господарювання (за матеріалами сільськогосподарських підприємств Харківської області)
2002 Формування та щляхи підвищення ефективності використання машинно-тракторного парку в умовах аграрної реформи (за матеріалами Запорізької області)
2002 Розв’язок задач стійкості пластин при неоднорідному докритичному стані за допомогою методу R-функцій
2002 Прохідний соленоїдальний перетворювач для вимірювання електромагнітних характеристик розімкнених зразків
2002 Моделі функціонально-орієнтованого процесора з гнучкою архітектурою
2002 Геометричне моделювання у методах дискретних елементів
2002 Одержання екстракту з кріоконсервованих фрагментів ксеноселезінки та його застосування при абсцесах легенів
2002 Діаґностика маліґнізованої та хронічної виразки шлунка, тактика хірурґічного лікування.
2002 Бюрократія як соціокультурний феномен
2002 Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу
2002 Оптимізація системи просування лікарських засобів на вітчизняний ринок
2002 Поляриметрія, мікроскопія та вирощування кристалів лангбейнітів K2Cd2xMn2(1-x)(SO4)3, Rb2Cd2(SO4)3 і Tl2Cd2(SO4)3.
2002 Ефективність інгаляційних кортикостероїдіву лікуванні загострень бронхіальної астми
2002 Сольватаційні ефекти в реакціях гетеролізу 1-метилциклопентил- та 1-метилциклогексилгалогенідів
2002 Крайові задачі для еліптичних рівнянь другого порядку в областях з ребрами на межі
2002 Симультанні лапароскопічні операції при
2002 Формування гуманістичного ідеалу старшокласників у позанавчальній діяльності
2002 Аудиторський ризик в АПК
2002 Формування суспільної свідомості Київської Русі в умовах східних та західних впливів
2002 Удосконалювання технології регенерації асфальтобетону на основі феназолу для ремонту і реконструкції автомобільних доріг.
2002 Підвищення ефективності прогнозування в транспортних системах
2002 «Семантико-екзистенціальна специфіка філософського дискурсу Лесі Українки (Історико-філософський аналіз)»
2002 Система підтримки прийняття рішень з хімічного захисту рослин
2002 Політична структурізація в умовах становлення громадянського суспільства в Україні
2002 Діагностика і лікування хворих на рецидивуючу неврогенну аміотрофію.
2002 Творчість О.Кобця (Варавви): рух проблематики і поетики
2002 Гідродинамічні і теплофізичні процеси під час формування зливків в умовах пульсаційного впливу
2002 УФ-індуковані ефекти у нематичних рідких кристалах з домішками стероїдних біомолекул
2002 Переорієнтація нематичних рідких кристалів в комірках з світлочутливими орієнтуючими покриттями
2002 Вміст тіобарбітуратреактивних речовин в насінні озимої пшениці в зв’язку з його життєздатністю за різних умов зберігання
2002 Детермінація жвавості коней російської рисистої породи комплексом морфометричних ознак
2002 Організаційно-економічні методи забезпечення ефективності підприємств взуттєвої промисловості України
2002 Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах Східного Лісостепу України
2002 Поетика і типологія англійської трагедії першої третини XVII сторіччя
2002 Комплексне лікування одонтогенних флегмон із застосуванням іммобілізованих на поліметилсилоксані антибіотиків.
2002 Діагностика, клініка та лікування патологічного мезіального зрушення бокових зубів верхньої щелепи у дітей.
2002 Басейнова організація мезозой-кайнозойського морфолітогенезу північного та центрального Волино-Поділля
2002 Натяк як мовленнєва стратегія (на матеріалі сучасної французької мови).
2002 Менеджмент міжнародного туризму (на прикладі Автономної Республіки Крим)
2002 Ситуаційний підхід до стратегічного планування банківських продуктів та послуг
2002 Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів
2002 Розробка складу і науково обгрунтованої технології енергополііонних та колоїдних розчинів для парентерального застосування
2002 Становлення та розвиток книготорговельної бібліографії в Україні (XVIII-XX ст.)
2002 Шляхи оптимізації викладання елементарної теорії музики студентам режисерських спеціалізацій.
2002 Генетична диференціація доместикованих та диких видів копитних
2002 Розробка методів розрахунку динамічних характеристие рідинних ракет-носіїв пакетної компоновки
2002 Резонансні коливання та дисипативний розігрів непружних феромагнітних тіл канонічної форми
2002 «Маркетингові технології експорту військово-технічної продукції»
2002 Очистка стічних вод маргарино-майонезного виробництва від жирових забруднень
2002 Синтез і аналіз степеневих поліноміальних фільтрів для обробки сигналів з кутовою модуляцією
2002 Форми та методи регулювання технічної озброєності як основи підвищення продуктивності праці
2002 Мікроорганізми окремих видів роду Bacillus та їх антагонізм до фітопатогенних бактерій та грибів
2002 Мінімаксне оцінювання за неповними даними функціоналів від розв’язків крайових задач
2002 Первісне нагромадження капіталу в умовах постсоціалістичної економіки
2002 Регіоналізація економічних процесів як закономірність розвитку ринкового господарства
2002 Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2002 Мусульманські формування в німецьких збройних силах (1941-1945)
2002 Математичне моделювання керованого асинхронного електропривода з вентильно-трансформаторним інвертором для шахтного електровоза
2002 Господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків
2002 Організація транспортного обслуговування регіону (на прикладі залізничних пасажирських перевезень)
2002 Еволюція директивних мовленнєвих актів в англійській мові
2002 Прагматико-комунікативний характер категорії повтору в текстах-анонсах
2002 Афіксальне вираження конотації в англійській мові
2002 Мовленнєвий акт іронії в англійській мові (на матеріалі художньої літератури XVI та XX століть)
2002 Удосконалення вантажних залізничних тарифів на основі врахування попиту на перевезення
2002 Гірудотерапія хворих з дисциркуляторною енцефалопатією (клініко-фізіологічне дослідження).
2002 «Специальные свойства бетонов, модифицированных серой» — Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности — 05.23.05 «Строительные материалы и изделия»
2002 Особливості успадкування і мінливості відмітних ознак рослин проса, їх використання в селекції та експертизі сортів на патентоспроможність
2002 Виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів у процесі роботи над музичним образом
2002 Професійно — педагогічна підготовка майбутніх учителів до роботи з сім’єю учня
2002 Організація педагогічної практики студентів математично-природничого відділення вищого навчального закладу
2002 Міжнародний лізинг в умовах ринкової трансформації економіки України.
2002 Особливості розслідування фальшивомонетництва.
2002 Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії банків з підприємствами
2002 Синтаксична організація російськомовних суспільно-політичних теленовин (розчленований дискурс).
2002 Хемосорбція кислих газів спалювання побутових відходів в апаратах з зовнішнім підводом енергії
2002 Сорбція йонів міді хімічно модифікованим природним клиноптилолітом
2002 Розвиток фінансово-економічного механізму підприємств.
2002 Обчислення нулів і полюсів функцій кіл при проектуванні радіотехнічних пристроїв
2002 Дисбаланс в імунній системі та порушення функції кори наднирників у хворих на тонзилоодонтогенні ураження серця і методи їх корекції
2002 Організаційно-економічні основи управління екологічними ризиками інновацій
2002 Еколого-економічні основи управління енергозбереженням
2002 Екологічні аспекти біохімії вторинного обміну рослин картоплі.
2002 Синтез фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем на основі функціоналізованих 1,3-азолів
2002 Тактика злочинної діяльності
2002 Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р. — липень 1919 р.).
2002 Удосконалення тари й упаковки для продукції вітчизняної фармацевтичної промисловості
2002 Абстракціонізм в контексті культуротворчих процесів ХХ століття (естетико-мистецтвознавчий аналіз)
2002 «Особливості фенотипового прояву реакції сої на фотоперіод та їх використання в селекції»
2002 Особливості подолання хворим на епілепсію стресових ситуацій, пов’язаних з хворобою
2002 Договір страхування відповідальності
2002 Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
2002 Педагогічні умови формування інженерного стилю мислення учнів технічного ліцею засобами інформатики
2002 Укра.їнська література в Китаї: проблеми рецепції.
2002 Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі.
2002 Визначення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств та стратегії її підвищення.
2002 Структура, семантика та словотворчі функції основ префіксальних дієслів (на матеріалі англійської економічної термінолексики)
2002 Взаємозв’язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України.
2002 Нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України
2002 Стадії вчинення злочину.
2002 Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів
2002 ВПЛИВ N-СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД МІОКАРДА ЗА ПОСТІШЕМІЧНОЇ РЕПЕРФУЗІЇ
2002 Дія насичених N-ацилетаноламінів на ліпіди тканин печінки та серця щурів за умов ішемічного ушкодження
2002 Трансформація державного регулювання малого підприємництва в Україні
2002 Формування навичок композиторської творчості у студентів музично-педагогічних факультетів.
2002 Роман Михайла Старицького «Розбійник Кармелюк»: типологія жанру
2002 Організаційно-технічні засади ефективного функціонування кадастру нерухомості в Україні
2002 Статистичний моніторинг валютного ринку
2002 Дослідження пейсмекерної активності нейронів молюска та впливу на неї тритерпенових глікозидів
2002 Релігієзнавчо-правовий аналіз змісту та реалізації принципу свободи совісті й віросповідання в Україні.
2002 Організаційно-економічні фактори підвищення ефективності розвитку цукрової промисловості (на матеріалах Поліського регіону)
2002 Економіко-екологічні проблеми розвитку продовольчого комплексу регіону (на матеріалах Київського регіону)
2002 Управління економічним комплексом великого міста
2002 Рефлексія тілесного потенціалу в життєвому самовизначенні старшокласників.
2002 Психологічні проблеми організації домашнього навчання іноземній мові на ранніх етапах онтогенезу.
2002 Психофізіологічне забезпечення адаптації до навчання молодших школярів з зони безумовного відселення.
2002 Програмові засади та діяльність українських політичних партій у сфері військового будівництва (березень 1917-1920 рр.)
2002 Реакційна здатність функціональних детергентів на основі a-нуклеофілів у процесах переносу ацильної групи
2002 Правова охорона лісів Карпатського регіону України
2002 Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ.
2002 Асимптотичний розподіл власних значень деформованих і унітарно інваріантних ансамблів випадкових матриць
2002 Майже періодичні розв’язки алгебраїчних та інших функціональних рівнянь
2002 Методи та моделі метаконтекстного обміну даними в інформаційних системах
2002 Моделі, алгоритми та структури спецпроцесорів для формування зображень рельєфу в системах візуалізації реального часу
2002 Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики
2002 Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних службовців.
2002 Економічні основи вдосконалення діяльності підприємств хлібопекарської промисловості Автономної Республіки Крим (на прикладі ВАТ «Кримхліб»)
2002 Медико-психологічна реабілітація жінок з небажаною вагітністю.
2002 Перебіг постменопаузальних ускладнень у жінок, що проживають на радіаційно забруднених територіях (діагностика, профілактика та лікування).
2002 Прогнозування, діагностика та профілактика передчасних пологів
2002 Формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю
2002 Структура та функцii колористики предметно-просторового середовища (регiональнi особливостi)
2002 Просторові контактні задачі про вдавлення штампа в пружний півпростір з шорсткістю
2002 Динамічне порушення симетрії під впливом зовнішніх гравітаційного ¦ електромагнітного полів у моделі Намбу-Йона-Лазініо та квадратичної гравітації
2002 Донні відклади верхньо-середньої частини р. Дністер (еколого-геохімічний аспект)
2002 Системне рішення задачі підвищення ефективності пасажирських перевезень на метрополітені
2002 Підготовка майбутніх учителів до використання аудіовізуальних і комп’ютерних технологій навчання
2002 Аналіз гідроакустичних систем за оцінками функціоналів від розв’язків лінійних операторних рівнянь
2002 Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку
2002 Розробка модульного технологічного процесу автоматизованого складання заготовок верху взуття
2002 Розробка методики технологічного забезпечення виробництва взуття.
2002 Вагітність та пологи у жінок з перинатальними втратами в анамнезі
2002 Наукове обгрунтування аспектів управління соціально-трудовими відносинами у фармацевтичній галузі.
2002 Планування собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкових механізмів господарювання
2002 Механізм регулювання виробництва та реалізації продукції підприємства
2002 Оцінка та діагностика конкурентоспроможності підприємств
2002 Антикризове управління підприємством
2002 Інвестиційна діяльність промислового підприємства
2002 Особливості психічних розладів у дітей, що перенесли критичні стани інфекційного генезу.
2002 Імміграція в Канаду і США меннонітів Півдня України в 70-ті рр. ХІХ ст.
2002 Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області)
2002 Некоректні задачі динаміки елементів конструкцій при імпульсних навантаженнях
2002 Жінка в українській селянській сім’ї другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: гендерні аспекти
2002 Роль клінічних і соціальних чинників у виникненні суспільно небезпечних дій психічно хворих
2002 Правове регулювання оподаткування фізичних осіб в Україні
2002 Удосконалення проектних процедур формування та вибору електропостачальних систем із використанням мереж Петрі
2002 Математичні моделі елементів системи електропередачі
2002 Побудова математичних макромоделей компонент електротехнічних систем
2002 Формування режимів тягового електроприводу тролейбуса
2002 Розроблення пристрою та дослідження способу електропунктурної терапії маститу корів
2002 Ендоекологічний стан порожнини рота і його корекція при дії малих доз радіації та гіпофункції щитоподібної залози.
2002 Пострадіаційні зміни адаптивних функцій центральної нервової системи в процесі геронтогенезу
2002 Розвиток форм господарювання у приміській зоні (на прикладі приміської зони М. Харкова)
2002 Клініко-біохімічні особливості перебігу та лікування опікової хвороби в залежності від йодно-гормональної забезпеченості організму потерпілих
2002 Неонатальний гіпотиреоз і порушення гемостазу: патогенетична роль важких металів
2002 Хірургічне лікування хворих на кровавлячу виразку дванадцятипалої кишки, які зазнали тривалого впливу малих доз радіації
2002 Особливості хірургічної тактики у хворих з кровоточивою виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки і прогнозування рецидиву кровотечі
2002 Підвищення ефективності віброабразивної обробки шляхом раціонального вибору її основних параметрів
2002 Структурні принципи композиційного моделювання об’єднаних вокзальних комплексів
2002 Регіональні традиції архітектури житлового середовища у країнах Аль-Шаму.
2002 Клініко-антропологічне прогнозування, профілактика та лікування невиношування вагітності 9045
2002 Збагачення словникового запасу учнів 5-7 класів у процесі роботи над текстом художнього твору
2002 Підвищення економічності суднових енергетичних установок шляхом використання твердих палів у двигунах внутрішнього згорання
2002 Соціальний характер: поняття, структура та особливості національного прояву
2002 Теоретико-методологічні засади вивчення соціально-просторової організації міста (становлення та розвиток)
2002 Прогнозування та корекція фетоплацентарної недостатності у вагітних зі звичним невиношуванням в анамнезі
2002 Комплекс динамічного навантажування частотною модуляцією напруги живлення для випробувань асинхронних двигунів
2002 Історія військової справи даків І ст. до н.е. — початку ІІ ст. н.е.
2002 Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом
2002 Економічна ефективність розвитку підприємств харчової промисловості (на прикладі Закарпатської області)
2002 Психологічні детермінанти розвитку комунікативної компетентності менеджера освіти шкільного рівня. -
2002 Обґрунтування критеріїв професійного психофізіологічного відбору машиністів локомотивів
2002 Організаційно-економічні механізми підвищення експортного потенціалу інвестиційного комплексу України.
2002 Міжнародні маркетингові дослідження в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (на прикладі металургійного комплексу України).
2002 Організаційно-методичне забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю оборонно-промислового комплексу України
2002 Діагностування телекомунікаційних каналів надлишкових інформаційних систем
2002 Розлади локального імунітету та їх корекція ентросорбентом силлардом-П при дифтерії у дітей
2002 Способи обробки вимірювальної інформації та побудова вимірювачів електричних параметрів конденсаторів надвеликої ємності.
2002 Еволюція королівської влади та управління в Англії при ранніх Тюдорах
2002 Верховна Рада у конституційному процесі в Україні. 1990-1996 рр.
2002 Залежність біологічної активності ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) від їх складу та структурних особливостей
2002 Організаційно-правові питання діяльності асоціацій місцевих рад України
2002 Високотемпературний електрохімічний синтез боридів перехідних металів з іонних розплавів
2002 Диференційований підхід до використання контрацепції у жінок з тиреоїдною патологією
2002 Педагогічні умови формування готовності старшокласників до служби в Збройних Силах України
2002 Страхування ресурсного потенціалу АПК
2002 Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу
2002 Механізми стрес-індукованих уражень печінки
2002 Фармакогенетичні особливості біокінетики екзогенних лігандів ГАМКА-рецептору.
2002 Формування індивідуального досвіду розв’язування мислительних задач у студентів вищого педагогічного закладу
2002 Енергія активації стадій процесу електрохімічного осадження міді
2002 Методи та моделі для організації самоспостережень у нормуванні праці (на прикладі підприємств машинобудування)
2002 Метод комбінованого поетапного діагностування цифрових і мікропроцесорних пристроїв системи модернізації автоматичних телефонних станцій
2002 Модифікація оптичних властивостей плівкових структур на базі бактеріородопсину
2002 Підвищення точності пристроїв автоматичної зміни затискних елементів в токарному модулі
2002 Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок
2002 Дисбактеріоз шлунково-кишкового тракту новонароджених телят, методи його корекції та профілактики
2002 Щоденникові тексти Л.М.Толстого
2002 Українська психологічна драма 70-80-х років ХХ століття.
2002 Особливості клініки, лікування та профілактики неврологічних проявів остеохондрозу поперекового відділу хребта у хворих різних морфо-конституціональних типів.
2002 Синтез лінійно-квадратичних регуляторів та спостерігачів для лінеаризованих моделей електроприводів на прикладі блюмінга у режимі пробуксовування валків
2002 Номінативна ланка в середовищі українського обрядового гіпертексту
2002 Концептуальний апарат і структурно-семантичні та генетичні особливості термінології англійського літературознавства
2002 Конццепти правда/неправда в українській літературній мові: семантико-стилістичний аспект
2002 Підвищення ефективності функціонування підприємств на базі розробки комплексної системи управління витратами
2002 Енергоефективні режими і пускові процеси у системі шахтного транспорту з індуктивною передачею енергії
2002 Диференційна діагностика та методи лікування лицевого болю при нейростоматологічних захворюваннях
2002 Переломи хребта у хворих на системний остеопороз (клініко-рентгенологічна характеристика, діагностика, прогнозування, принципи лікування)
2002 Удосконалення оцінки ефективності управління інвестиціним проектом
2002 Геометричне моделювання спряжених поверхонь і автоматизований контроль стану інструменту
2002 Розробка та освоєння ресурсозберігаючих технологій формозмінення металу при виготовленні розкатних кілець з завершальною ковальською прошивкою.
2002 Особливості урбанізації в Україні в середині 20-х років XX сторіччя: технології баз даних та математико-статистичні методи аналізу.
2002 Формування суспільно-політичних ідеалів українського селянства за наказами та ухвалами до І Державної Думи: джерелознавчо-методологічний аспект
2002 Врахування газової складової середовища, що перекачується, при визначенні конструкції та робочої характеристики динамічного насоса
2002 Створення засобу ведення розрахункового експерименту в насособудуванні на базі просторової моделі потенціальної течії
2002 Теорія та практика провадження дізнання органами внутрішніх справ України.
2002 Стан кардіогемодинаміки та метаболічні порушення при хронічних захворюваннях печінки алкогольного генезу в динаміці лікування
2002 Самозбудні коливання лопаткових вінців турбомашин у нестаціонарному трансзвуковому потоці газу
2002 Обґрунтування схем і параметрів машин для вібрацiйної обробки деталей з допоміжними пристроями
2002 Геометричні та силові парамерти різьбових з’єднань із підвищеним самогальмуванням
2002 Військово-політичні аспекти становлення системи національної безпеки України.
2002 Соціально-політичний маркетинг як один з механізмів раціональної взаємодії органів державного управління з населенням
2002 Зміна уявлень суспільства про соціальний простір як прояв символічного аспекту соціальної трансформації.
2002 Управління енергетичним потенціалом спінених вибухових систем для руйнування гірських порід
2002 Розробка методу контролю параметрів газових викидів промислових вибухів у кар’єрі
2002 Регулювання детонаційних характеристик сумішевих вибухових речовин для підвищення ефективності відбивання гірських порід
2002 Удосконалення критеріїв оцінки селекційних ознак у яєчному та м’ясному птахівництві
2002 Створення південної м’ясної породи великої рогатої худоби
2002 Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ — поч. ХХ ст.)
2002 Методика розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами
2002 Визначення граничних станів елементів бетонних і залізобетонних конструкцій методами механіки руйнування
2002 Трансформація релігійно-моральної проблематики в екзистенціалізмі.
2002 Розроблення і дослідження регульованого приводу паливного насоса транспортного дизеля
2002 Вибір та обґрунтування параметрів паливної апаратури автотракторних дизелів при інтенсифікації вприскування
2002 Удосконалення патогенетичної терапії гострої неускладненої пневмонії у дітей
2002 Підвищення ефективності передачі потужності до суднових підрулюючих пристроїв
2002 Класифікація слідчих ситуацій у криміналістичній методиці
2002 Електромеханічна міцність полімерних ізоляторів високої напруги. Оптимізація конструкції та силових елементів.
2002 Реабілітація дітей після тонзилектомії
2002 Підвищення теплогідродинамічної ефективності парових нагрівачів повітря систем суднового мікроклімату
2002 Реалізація міжпредметних зв’язків у фізичному вихованні молодших школярів.
2002 Оптимізація фізичного виховання першокласників засобами легкої атлетики.
2002 Історико-соціальні аспекти розвитку параолімпійського руху в Україні
2002 Корекція фізичних вад підлітків 15-17 років з церебральним паралічем засобами фізичного виховання.
2002 Композиційні особливості радіаційно-індукованих явищ в халькогенідних склоподібних напівпровідниках потрійної системи Ge-Sb-S
2002 Електрофізіологічне дослідження активності рефлекторних дуг спинного мозку в умовах експериментального гіпертиреозу
2002 Формування екологічної культури молодших школярів засобами мистецтва
2002 Особливості будови тимусу новонароджених (анатомо-експерименнтальне дослідження).
2002 Геохімія техногенезу нафтогазоносних площ Бориславсько — Покутської підзони Передкарпатського прогину (на прикладі Південностинавського та Блажівського родовищ).
2002 Диференційна діагностика механічних, паренхіматозних та змішаних жовтяниць у хірургічних хворих за даними клініко-лабораторних, соно- графічних та морфологічних показників.
2002 Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва)
2002 Параметричні коливання пластин і оболонок при випадковому збудженні
2002 Підвищення ефективності експлуатації свердел під час обробки композиційних матеріалів
2002 Формування ринку молока та молокопродуктів у Черкаській області
2002 Формування оптимального складу основних виробничих фондів аграрних підприємств та підвищення ефективності їх використання (за матеріалами Миколаївської області)
2002 Технологія електроконтактного наварювання порошків з отриманням рівномірних властивостей по перерізу покриття
2002 Фінансова стійкість комерційного банку, методи її оцінки та зміцнення
2002 Статистичний аналіз забруднення та охорони атмосферного повітря в Україні.
2002 Зоопланктон малих річок в умовах трансформованих русел
2002 Драма О. Блока в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму
2002 Структурологічні основи створення нанокристалічної кераміки на основі титанату барію
2002 Закономірності структуроутворення та формування властивостей нанокомпозитів на основі тугоплавких нітридів титану, алюмінію та кремнію в умовах спікання з контрольованою швидкістю ущільнення.
2002 Методичні засади стратегії розвитку морських торгівельних портів у конкурентному середовищі
2002 Удосконалення асинхронних двигунів приводу електромеханічних ключів нафтових свердловин
2002 Активні процеси в кометах: аналіз кривих блиску та спектрів.
2002 Трансформація стратегії НАТО (1949-1954): сучасне бачення
2002 Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження
2002 Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до вибору майбутньої професії у навчально-трудовій діяльності
2002 Підготовка вчителя фізики до викладання основ безпеки життєдіяльності в школі
2002 Відносини державної власності на засоби виробництва у перехідній економіці
2002 Трансформація державної власності в перехідній економіці
2002 Регулювання процесу інтеграції національної економіки України до Європейського Союзу
2002 Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу за умов формування ринкових відносин
2002 Ідіостиль Валерія Шевчука
2002 1. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 — 1907 рр.
2002 Логіко-синтаксична категорія уточнення в сучасній російській мові (семантика, засоби вираження).
2002 Історико-літературна концепція П.Д.Боборикіна (П.Д.Боборикін — історик російського та європейського роману).
2002 Становлення і розвиток моделей ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах.
2002 Антропонімія північної Тернопільщини.
2002 Ефективність лікування набутої короткозорості імпульсним електромагнітним полем в поєднанні з солкосерілом
2002 Іридофакопротезування хворих з частковою посттравматичною аніридією
2002 Підвищення спектральної ефективності систем з парціальним кодуванням
2002 Дослідження та оптимізація характеристик систем передавання з ортогональними гармонійними сигналами
2002 Луцька «Просвіта» (1918-1935 роки)
2002 Прагматичний потенціал онімів та способи його актуалізації в тексті
2002 Порушення функціональної активності епіфіза та імунітету у хворих на звичайний псоріаз з урахуванням добових, сезонних біоритмів та їх корекція
2002 Акустичні дослідження динамічних дислокаційних ефектів у кристалах KBr
2002 Українське шкільництво і освітня політика крайової адміністрації та сейму в Галичині (1890-1914 рр.).
2002 Оптімізація хірургічної тактики при травмі печінки (експериментально- клініче дослідження).
2002 Спектроскопiя метастабiльнихдефектiв в склоподiбних напiвпровiдниках SbxSe1-x.
2002 Розробка полімерної композиції для фарбування тканин пігментами
2002 Розробка ресурсозберігаючої технології шліхтування бавовняної пряжі.
2002 Розробка ресурсозберігаючої технології мерсеризації сурових тканин
2002 Розробка і застосування композиційних текстильно-допоміжних речовин для вибілювання бавовняних матеріалів
2002 Особливості дії ненаркотичних анальгетиків в умовах експериментального невротичного стану
2002 Кислотно-основна буферність грунтів Чорногірського масиву Українських Карпат.
2002 Облік та аудит фінансових результатів діяльності підприємств ( на прикладі цукрових заводів асоціації «Київцукор»)
2002 Інтенсифікація та структурна оптимізація потоків капіталу в перехідних економіках
2002 Контроль та моніторинг технічного стану багатоступеневих установок транспортування та компримування газу в умовах експлуатації
2002 Фізико-технічні основи технологій переробки титан-цирконових розсипів
2002 Удосконалення проектування кривих залізничної колії в плані
2002 Творчість Є.П.Ростопчиної
2002 Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду
2002 Підвищення стійкості металооброблювального інструменту плазмовою поверхневою обробкою
2002 Відновлювальне лікування дітей, хворих на бронхіальну астму грибкового генезу, на санаторно-курортному та амбулаторно-поліклінічному етапах
2002 Сучасні методи магнітотерапії у комплексному лікуванні початкових проявів недостатності мозкового кровообігу
2002 Експериментальне обгрунтування комбінованого застосування ацелізину та тіотриазоліну в умовах гострої ішемії головного мозку
2002 Поетика новелістичної творчості Григора Тютюнника
2002 Фразеологія верхньонаддністрянських говірок нижньої течії річки Бистриці
2002 Математична модель електростанції для аналізу перехідних процесів і оцінки поведінки пристроїв релейного захисту
2002 Маржинальний механiзм оцiнки портфельних iнвестицiй
2002 Ріст, розвиток та продуктивність сортів чорної смородини в умовах Правобережного Лісостепу України
2002 Психологічні умови застосування комп’ютерних засобів у процесі навчання іноземної мови (на матеріалі дослідження студентів немовних факультетів)
2002 Психологічні чинники генези національної самосвідомості особистості.
2002 Принципи і методи оптимізації функціонально-планувального розвитку вищих навчальних закладів в існуючій міській забудові
2002 Імунний гомеостаз хворих на хейліти та його корекція з урахуванням виявлених порушень
2002 Оптимізація розвитку територій в умовах реформу-вання земельних відносин (на прикладі Рівненської області).
2002 Система роботи з культури мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи
2002 «Ісе моноґатарі» як пам’ятка японської релігійно-філософської культури доби Хейан.
2002 Ветеринарно-санітарна експертиза бджолиного меду в сучасних екологічних умовах України
2002 Міжнародно-правові аспекти боротьби з торгівлею жінками та дітьми.
2002 Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря.
2002 Морфологічні та біохімічні зміни чоловічих гамет (сперматозоїдів)при поєднаній дії іонізуючого опромінення і важких металів (експериментальне дослідження)
2002 Прогнозування та профілактика фетоплацентарної недостатності у вагітних з сифілітичною інфекцією.
2002 Прогнозування та профілактика перинатальних втрат при абдомінальному розродженні
2002 Комплексне лікування хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання придатків матки з використанням немедикаментозних факторів
2002 Участь молочної залози в обміні речовин при гострому отруєнні лактуючих корів нітратами (за даними ангіостомії)
2002 Оцінка і нормалізація якості електроенергії в електричних мережах великого промислового центру
2002 Синтез системи механiзмiв кредитного менеджменту пiдприємства
2002 Пiдприємництво: роль у системi зайнятостi i доходiв
2002 Фiнансовий менеджмент пiдприємницької дiяльностi комерцiйних банкiв
2002 «Синтез корпоративної системи управлiння контрольно-ревiзiйною дiяльнiстю у регiонi»
2002 Економiко-математичне моделювання системи управлiння пiдприємством по охоронi рухомих об’єктiв
2002 Двошарові склоемалеві покриття одноразового випалу для шлікерного нанесення на сталь
2002 Високодисперсні кремнеземисті порошки для стоматологічних пластмас
2002 Розробка технології пектинових екстрактів та способу їх сушіння.
2002 ГЕНЕРАЦІЯ УЛЬТРАНИЗЬКОЧАСТО-ТНИХ ЗБУРЕНЬ У НАВКОЛОЗЕМНІЙ ПЛАЗМІ.
2002 Соціокультурні процеси в сучасному арабському світі: зміна основних парадигм.
2002 Некардіальні ускладнення дифтерії у дорослих
2002 Перебіг дифтерії у щеплених
2002 Підвищення ефективності якості авіатранспортних послуг
2002 Обґрунтування конкурентної стратегії підприємства
2002 Розробка енергозберігаючої технології рафінування чавуну в заливальному ковші з одночасним видаленням кремнію та сірки
2002 Розробка, дослідження та освоєння технології прокатки-розділення в чорнових групах безперервних дротових станів при виробництві катанки із заготовок збільшеного перетину
2002 Листкові злакові попелиці і цикадки на озимій пшениці та обгрунтування заходів обмеження їх чисельності в Північному Степу України
2002 Регулювання кредитного механізму в перехідній економіці України.
2002 Інтелектуальний потенціал України в умовах ринкової трансформації економіки.
2002 Сімейні господарства в умовах ринкової трансформації економіки України.
2002 Раціоналізація структури виробництва як фактор економічного зростання в умовах переходу України до ринку.
2002 Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму та характеротворення у прозі Івана Франка.
2002 Фразеологія гуцульських говірок.
2002 Підвищення маневреності колісних тракторів і самохідних шасі
2002 Режими навантаження гідроприводу двомодульних малогабаритних машин
2002 Радіочастотні методи контролю якості роботи тягових двигунів локомотивів
2002 Економічні форми технологічного розвитку промисловості
2002 Формування стратегії розвитку промислового виробництва
2002 Формування стратегії запобігання банкрутства у промисловості (на прикладі машинобудування)
2002 Напрямки формування зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств в ринкових умовах
2002 Комплексна система аналізу ринку послуг зв`язку України
2002 Використання мутантних форм при селекції томата на гетерозис.
2002 «Структурно-семантична характеристика термінології програмування, комп’ютерних мереж та захисту інформації».
2002 Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології
2002 “Організаційно-економічні умови залучення іноземних інвестицій у вільні економічні зони”
2002 Заходи запобігання та припинення адміністративних правопорушень на транспорті органами Державної автомобільної інспекції МВС України
2002 Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади.
2002 Становлення і трансформація політичних інституцій західного регіону України в 90-х роках ХХ ст.
2002 Психологічні особливості формування комунікативних здібностей у майбутніх вчителів
2002 Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків
2002 Метод і засоби тестового діагностування цифрових та мікропроцесорних пристроїв з компонентами, побудованими за КМДН-технологією
2002 Корекція функціонального стану школярів, що проживають в зонах радіаційного забруднення
2002 Національне відродження лужицьких сербів у ХІХ столітті (1815-1870 рр.).
2002 Математичне моделювання надвисокочастотних та теплових процесів в областях з рухомими межами
2002 Соціологічні аспекти міжкультурної комунікації в українському вузі
2002 Цивілізаційний статус особистості: глобальні проблеми і перспективи розвитку (соціально-філософський аспект).
2002 Розробка ефективних технологічних рішень ліквідації аварій в каналізаційних колекторах
2002 Розробка технології безфутлярної прокладки теплопроводів закритим способом
2002 Перебіг вірусних гепатитів у осіб, які вживають наркотичні речовини
2002 Межові психічні розлади в молодих осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі (діагностика, корекція, профілактика)
2002 Отримання, структуроутворення та властивості композиційних матеріалів системи TiN-AlN для вузлів тертя з підвищеною зносостійкістю.
2002 Особливості перебігу запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, зумовлених дифтероїдами
2002 Геометричне моделювання спряжених поверхонь стосовно до зубчастих передач
2002 Резистивні матеріали будівельного призначення на основі лужних в’яжучих систем,
2002 Регіональний ринок зерна: формування та розвиток
2002 Технологія рослинної олії, збагаченої каротиноїдами моркви, та її використання при виробництві продуктів харчування
2002 Вдосконалення процесу подрібнення харчової сировини та обладнання для його реалізації на підприємствах харчування
2002 Розробка електромембранної установки підготовки мінералізованих артезіанських вод для харчових виробництв
2002 Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні
2002 Формування та підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємств (на матеріалах підприємств чорної металургії України)
2002 Жаростійкий газобетон на основі лужного алюмосилікатного зв’язуючого
2002 Клініка, діагностика і хірургічне лікування пухлин хребта з компресією спинного мозку та його корінців

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)