Каталог захищених дисертацій в України за 2002 рік

2002 Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ — початку ХХ століття (до 1939 р.).
2002 Захворюваність та неврово-психічний розвиток дітей грудного віку, яким проводилась інтенсивна терапія.
2002 Планування і управління витратами в механізмі підвищення конкурентоспроможності промислової продукції
2002 Критерії морфологічної діагностики та лікувального патоморфозу саркоми Юїнга
2002 Корекція фізичного стану студентів технічних спеціальностей в процесі фізичного виховання
2002 Синергетичні засади моделювання освітніх систем
2002 Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.).
2002 Геохімія рідкіснометалевого рудоутворення в докембрійських лужних породах та карбонатитах Приазовського блоку Українського щита
2002 Характеристика імунопрофілактики поліомієліту в Україні та оцінка ефективності використання інактивованої вакцини
2002 Використання даних, одержаних в результаті застосування науково-технічних щасобів, для доказування в кримінальному процесі
2002 Генетичний аналіз репродуктивних ознак медичной п’явки
2002 Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема
2002 Ізотопний вік та умови локалізації золотого зруденіння в Кіровоградському блоці Українського щита.
2002 Нейрохірургічне лікування хворих з синдромом деформуючої м’язової дистонії.
2002 Формування ринку послуг в трансформаційній економіці
2002 Порушення вільнорадикального та енергозабезпечувального процесів у патогенезі токсичного гепатиту при інтоксикації хлоридом кадмію і солянокислим гідразином та їх корекція.
2002 Клініко-лабораторна оцінка імунологічних та генетичних факторів перебігу протезних стоматитів та обгрунтування медикаментозної корекції в комплексному лікуванні
2002 Методика розрахунку плитних фундаментів змінної жорсткості на грунтовій основі, що має властивості повзучості.
2002 Особливості спільної роботи пальових фундаментів та будівель в умовах просадних грунтів великої товщі
2002 Удосконалення державного податкового регулювання підприємницької діяльності
2002 Проектування тестів для послідовносних функ-ціональних схем, що реалізовані у програмова-ній логіці
2002 Обґрунтування та реалізація електрофізич-ного методу знищення літаючих шкідників сільського господарства.
2002 Оцінка економічної ефективності функціонування галузі і підприємств зв’язку за умов ринково-конкурентної економіки
2002 Розробка динамічної моделі банку та її використання в стратегічному плануванні і управлінні.
2002 Аналітичні моделі поверхонь на основі перетворень і тангенціальних рівнянь
2002 Взаємодія компонентів в системах {Ti,V,Zr}-Mn-{Sn,Sb}, кристалічна структура, магнітні та електричні властивості тернарних сполук
2002 Потрійні системи {Pr,Tb}-Al-{Si,Ge}. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні властивості сполук
2002 Вплив бронхіальної астми на функціональний стан серцево-судинної системи
2002 Методи, критерії та алгоритми прийняття рішень з експлуатації та розвитку інженерних мереж з урахуванням їх надійності
2002 Розвиток пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 7-8 класів
2002 Мікротеріофауна сучасного руслового алювію Дніпра.
2002 Інвестиційні ресурси та їх використання в трансформаційній економіці
2002 Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х-першій половині 30-х років ХХ століття
2002 Проблеми сприйняття В. В. Розановим особистості й творчості М. В. Гоголя
2002 «Роль позасинаптичних НМДА рецепторів в збуджуючій СА3-СА1 синаптичній передачі в гіпокампі ссавців»
2002 Жуки-мертвоїди (Coleoptera, Silphidae) фауни України.
2002 Київський Поділ XVII — XVIII ст.
2002 Давнє чинбарство на території України за археологічними даними
2002 Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону в системі економічних пріоритетів України
2002 Мініінвазивні нейрохірургічні втручання при множинних грижах міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта.
2002 Працересурсний потенціал Полтавської області і його територіальна організація.
2002 Спектральні характеристики індо-1 при зв’язуванні Са2+ в клітині і в білкових розчинах
2002 Формування комунікативних умінь у курсантів вищих закладів освіти МВС.
2002 Підготовка майбутніх менеджерів-аграріїв до управлінського спілкування
2002 Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до позаурочної виховної роботи
2002 Реалізація «рідномовних обов’язків» І.І.Огієнка в позакласній роботі з учнями 5-7 класів
2002 Підготовка майбутніх учителів до рефлексивного управління процесом навчання учнів іноземної мови
2002 Художня парадигма жіночих характерів у прозі Уласа Самчука в контексті української літератури
2002 Управління експортним потенціалом підприємства
2002 Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект).
2002 Теорія та практика захисту моральних благ цивільним законодавством України.
2002 Взаємозв’язок порушення кишкового мікробіоценозу та захворювань гепатопанкреатобіліарної зони у хворих військовослужбовців і цивільних та можливі шляхи терапевтичної корекції
2002 Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з державами Четверного союзу.
2002 Система підготовки державних службовців у Франції
2002 Державне регулювання реструктуризації господарських комплексів шахтарських міст України
2002 Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації
2002 Рентгенохірургічні методи лікування симптоматичної та есенціальної артеріальної гіпертензії.
2002 Цивільний позов про компенсацію моральної шкоди у кримінальному процесі України.
2002 Особливості геологічної будови плейстоценових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і їх фізичіних властивостей
2002 Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України
2002 Соціально-етичний потенціал державної служби (теоретико-історичний аналіз)
2002 Удосконалення технології і обладнання для зварювання в середовищі вуглекислого газу з керованим переносом електродного металу
2002 Удосконалення дуттьових режимів та пристроїв кисневих конверторів на основі дослідження процесів у реакційній зоні
2002 Оптимізація просторово -часової обробки нестаціонарних стохастичних процесів
2002 Удосконалення технологiчних режимiв та конструктивних параметрiв механiчного обладнання для виробництва складнопрофiльного металопрокату
2002 Проектування літакових повітряних розподільних мереж з врахуванням їх газодинамічних і ресурсних характеристик
2002 Агротехнічні прийоми вирощування тим’яна звичайного в умовах зрошення півдня України
2002 Монетарні інструменти макроекономічного регулювання у період переходу України до ринку.
2002 Перервність і безперервність у росій-ському літературному процесі кінця XIX — початку ХХ століття: символізм і А.П.Чехов.
2002 Діагностика уражень нирок і легенів у хворих на ревматоїдний артрит та їх корекція..
2002 Оцінка ефективності застосування стимуляторів синтезу оксиду азоту для лікування хронічного гломерулонефриту.
2002 Терапія псоріазу з урахуванням особливостей клінічного перебігу захворювання, процесів ліпопероксидації та при наявності ентеровірусної інфекції в організмі
2002 Лікування хворих на коловидне облисіння з урахуванням імунного статусу та стану шлунково-кишкового тракту.
2002 Голодомор на Поділлі 1932-1933 рр.
2002 Облік та аналіз операцій з валюними деривативами в комерційних банках України
2002 Rhodiola rosea L. в Українських Карпатах (еколого-ценотичні особливості, охорона та раціональне використання)
2002 Методичні аспекти аудиту фінансової звітності акціонерних товариств.
2002 Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці.
2002 Протифібриляторна ефективність вазотропних і знеболючих засобів (експериментальне дослідження)
2002 Зміни центральної, внутрішньо-серцевої, печінкової гемодинаміки і мікроциркуляції у хворих на хронічний гепатит та їх корекція препаратами цитопротекторної та інотропної дії.
2002 Рентгенохірургічне лікування гиперспленізму
2002 Трансформація агропромислового комплексу України в умовах перехідної економіки
2002 Удосконалення технології безалкогольних напоїв бродіння з використанням нетрадиційних культур мікроорганізмів
2002 Підвищення надійності експлуатації потужних водогрійних котлів
2002 Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства
2002 Основні принципи формування стратегії розвитку національного торгового флоту України.
2002 Морфологічна характеристика фетоплацентарної системи в строку гестації 20-27 тижнів при затримці внутрішньоутробного розвитку плода
2002 Профілактика та лікування післяопераційних ускладнень у породіль із цукровим діабетом
2002 Зв’язаний рух електронiв в нагромаджувачах — джерелах синхротронного випромiнювання
2002 Оцінка та аналіз конкурентоспроможності промислової продукції і виробника на регіональних ринках (на прикладі металургійної промисловості України)
2002 Показники імунологічної реактивності і гемостазу при хронічних захворюваннях печінки та їх динаміка під впливом гіпо- гіпермагнітного поля і препаратів хофітолу та гептралу
2002 Функціональний стан міокарда, показники імунітету та неспецифічної резистентності організму при гострих коронарних синдромах у процесі лікування інгібіторами ангіотензинперетворюючого фермента.
2002 Ідентифікація форми рухомих об’єктів на основі сигнально та спектрально-структурних моделей.
2002 Невротичні розлади у осіб середнього віку (клініко-психопатологічні особливості, механізми формування, діагностика).
2002 Теплометрична діагностика підземних теплотрас
2002 Правляча еліта України: сутність, особливості та суперечності формування і функціонування
2002 Синтез, будова, властивості та використання координаційних сполук Rh(III) з гідразонами саліцилового альдегіду
2002 Автоматизована інформаційна система забезпечення контролю екологічних водонебезпечних процесів
2002 Синтез, будова та полімеризація бета-дикетонатних комплексів 3d-металів (Co, Ni, Cu) з ненасиченими альфа- та гама- замісниками
2002 Психологічний аналіз регулятивної функції емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школярів.
2002 Вплив низької навчальної успішності на становлення самооцінки школяра
2002 Фізіологічний аналіз факторів, що протидіють формуванню сколіотичної постави у молодих людей 2.
2002 Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на адаптацію до фізичних навантажень на здоров`я студентів.
2002 Фізико — хімічна характеристика розплавів комплексних сполук трифторацетат, тіоціанат лужного металу *краун-ефір.
2002 Ендотеліальна дисфункція при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки в осіб молодого віку
2002 Особливості розповсюдження вільноіснуючих нематод північно-західної частини Чорного моря
2002 Методи проектування металокомпозитних балонів високого тиску для систем літальних апаратів і конверсійного призначення
2002 Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини
2002 Об’ємне комп’ютерне моделювання складних рудних покладів за комплексом геолого-геофізичних даних
2002 Психологічні особливості комунікативної сфери слабозорих дошкільників з афективною поведінкою
2002 Родина Cornaceae (Dumort.) Dumort. в Україні (система, біологічні особливості, народногосподарське значення) (9045
2002 Горицвіт весняний (Adonis vernalis L.) в Україні еколого-ценотичні особливості та охорона) (9045
2002 Історія розвитку льонарства в Україні (друга половина ХІХ-ХХ століття)
2002 Адаптивні моделі вибору і формування портфеля акцій
2002 Моделювання якісних показників діяльності великомасштабних систем
2002 Особливості статеворольової соціалізації підлітків.
2002 Розробка і впровадження технології зміцнення марганцеворудного агломерату і виплавки конкурентоздатного феросилікомарганцю
2002 Інвестиції та їх роль в структурних перетвореннях економіки України
2002 Формування регіонального ринку м’яса великої рогатої худоби
2002 Розробка засобів оцінки ефективності алгоритмів пошуку і виявлення цілей прицільних радіоелектронних комплексів
2002 Антифашистський рух Опору в Південній Україні (1941-1944 рр.)
2002 Поліпшення параметрів піровідиконних тепловізійних камер шляхом вдосконалення вузлів та режимів сканування
2002 Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як історичне джерело (1941 — 1943 рр.)
2002 Правові засади здійснення екологічно небезпечної діяльності в Україні.
2002 Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації.
2002 Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем).
2002 Металеві одношарові циліндричні стержневі покриття
2002 Удосконалення обліку операцій з експортно-імпортних постачань товарів.
2002 Трансформація роману виховання в італійській літературі ХХ століття.
2002 Жанрові новації Ніколаса Бретона-прозаїка в контексті творчих пошуків єлизаветинської доби.
2002 Психологічні особливості адаптації розумово відсталих першокласників до навчання
2002 Удосконалювання крокуючого конвейєра металургійних печей на основі оцінки навантаженності конструкцій
2002 Внутрішньомолекулярні циклізації похідних N-алкіліденкарбамінової кислоти
2002 Системи керування маловисотним польотом повітряних суден з електроємнісними перетворювачами
2002 Особливості роботи вихователя в умовах реабілітаційного центру
2002 Ізоморфні занурення і метрика Громова-Хаусдорфа для скінченних метричних просторів
2002 Фотоелектричні властивості неоднорідно деформованого та поруватого кремнію
2002 Дослідження взаємодії вісмуту та водню з поверхнями Si(111) та Si(100) методом скануючої тунельної мікроскопії
2002 Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років
2002 Динаміка середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя у світлі ізофон.
2002 Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору.
2002 Оптимізація процесу енерговиділення в міжелектродному проміжку для умов електроерозійного дротяного різання
2002 Силова підготовка жінок 19-29 років на основі використання ковзних опор.
2002 Вдосконалювання техніки виконання стрибків у довжину на основі моделі «подвійного відштовхування»
2002 Базова технічна підготовка гімнастів на перекладині.
2002 Методичні основи управління економічною функцією податків (на прикладі районної державної податкової інспекції)
2002 Репродуктивна біологія видів роду Salix L. у зв’язку із зміною статі особин (в умовах Західного Поділля)
2002 Дослідження механізмів формування та фізичних властивостей напівпровідникових структур з розвиненою поверхнею
2002 Маркетинговий механізм формування товарного асортименту (На прикладі підприємств машинобудування).
2002 Економічне моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону (субнаціональний рівень)
2002 Економіко-екологічні проблеми ефективного розвитку м»ясопромислового виробництва (на матеріалах Київського регіону)
2002 Пристосувальні реакції імунної системи у реконвалесцентів гострої променевої хвороби у віддаленому періоді після опромінення
2002 Історія і тенденції розвитку програми сучасних Олімпійських ігор
2002 Система відбору важкоатлетів з урахуванням модельних характеристик
2002 Вплив тривалоїї дії малих доз іонізуючої радіації на протипухлинну резистентність організму.
2002 Морфоцитохімічна та імунофенотипова характеристика гемобластозів у дітей 1984-1987 років народження
2002 Методика підвищення ефективності процесів діагностування електромагнитних систем повітряного судна.
2002 Розсіяння швидких заряджених і нейтральних частинок у мікроскопічних полях складних атомних систем у речовині
2002 Спонтанне порушення симетрії в бозе- і фермі-системах та просторово-періодичні стани
2002 Похоронні звичаї та обряди українців Карпат (ХІХ — ХХ ст.).
2002 Електропривод ТПН-АД з мінімізацією втрат при живленні від джерела з несиметричною напругою.
2002 Фотоприймачі ІЧ випромінювання на основі твердих розчинів HgMnTe, HgCdMnTe та HgCdZnTe
2002 Кримінальна відповідальність за пошкодження об’єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів
2002 Добровільна відмова при cпівучасті
2002 Зворотна дія кримінального закону в часі
2002 Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920-1939 рр.).
2002 Контролінговий механізм у системі управління підприємством
2002 Розвиток еволюційної теорії в Україні (друга половина ХІХ-перша чверть ХХ ст.)
2002 Імпресіоністське начало в ліриці Ігоря Сєверяніна.
2002 Сучасні теоретичні та правові проблеми використання спеціальних знань у досудовому слідстві
2002 Інтенсифікація процесу подрібнення у трубних млинах з активаційними бронефутераціями
2002 Розробка та дослідження фізико-хімічних моделей реакцій клінкероутворення
2002 Фосфоротропна міграція в синтезі внутрішньо хіральних каліксаренів
2002 Лікувально-профілактична ефективність природного сорбенту та антиоксидантів при тривалому надходженні в організм фторидів
2002 Вплив знакозмінних навантажень на міцність нормальних перерізів залізобетонних елементів, що згинаються
2002 Економічні інструменти стимулювання раціонального використання недеревинних ресурсів лісу (на прикладі березового соку)
2002 Ефективні методи та алгоритми обробки сигналів і даних в системних та нейронних середовищах
2002 Інформаційно-аналітична система синтезу та обробки зображень на базі функціонального підходу
2002 Розробка і дослідження магніторідинних ущільнень для обладнання екстракційного виробництва рослинної олії
2002 Закономірності процесу помірного охолодження органічних матеріалів з фіксованою границею розподілу фаз
2002 Стратегічний аналіз і прогнозування фінансово- господарської діяльності підприємств харчової промисловості
2002 Іонні циклотронні і іон-іонні несталості азимутально-симетричної плазми з іонами, які обходять вісь плазмового стовпа
2002 Удосконалення технології преміксів з використанням пшеничних зародків
2002 Удосконалення технології хліба з борошна зі зниженими хлібопекарськими властивостями шляхом використання поліпшувачів
2002 Розробка методу знаходження рацiональних параметрiв гарячого iзостатичного пресування нових порошкових матерiалiв на основi комп’ютерного моделювання процесу ущiльнення
2002 Роль збуджуючих амінокислот і опіатних механізмів у розвитку резистентних форм епілептичного синдрому
2002 Психологічні особливості засуджених-суїцидентів
2002 Розробка методів і моделей організації маршрутних таксоморторних перевезень.
2002 «Правове регулювання відносин власності між подружжям».
2002 Адміністративно-правові відносини в сфері охорони громадського порядку
2002 Проектування тонкошарових емульсійно-мінеральних покриттів дорожніх одягів
2002 Менеджмент в молокопереробному підприємстві
2002 Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
2002 Народна пісенність Покуття: особливості сучасного функціонування.
2002 Кутовий момент електромагнітного поля в збурених слабонапрямних оптичних волокнах
2002 Антропогенне забруднення донних відкладів північно-західного шельфу Чорного моря важкими металами
2002 Спектрально-кольориметричні методи і засоби визначення вмісту основних форм гемоглобіну в крові
2002 Організаційно-економічне обгрунтування високоефективного розвитку відокремлених виробничо-обслуговуючих формувань в аграрному секторі України
2002 Оптимізація індукційно-динамічного розчеплювача з метою підвищення струмообмежуючої здатності швидкодіючих автоматичних вимикачів
2002 Удосконалення методик розрахунку нестаціонарних процесів у напівпровідникових ключах електронних апаратів
2002 Діастолічна функція міокарда та особливості гемодинаміки малого кола кровообігу у хворих на гіпертонічну хворобу і їх медикаментозна корекція
2002 Економічне виховання та освіта старшокласників у процесі ввчення предметів шкільного освітнього компоненту
2002 Соціальні проблеми реформування земельних відносин в Україні
2002 Удосконалення методів і засобів з комплексного аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму у сільськогосподарському виробництві
2002 Технологічна конкурентоспроможність у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
2002 Судово-медична діагностика раптової смерті у випадку ураження провідної системи серця.
2002 Стан ендокринної функції підшлункової залози при дії малих рівнів іонізуючого опромінення та стресу
2002 «Становлення світового інституту кінопродюсерів у системі кіновиробництва кінця ХІХ — початку ХХ століття»
2002 Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США.
2002 Облік і контроль непрямих витрат (на матеріалах підприємств харчової промисловості України)
2002 Розробка низьководневих зварювальних флюсів марганцевосилікатного типу
2002 Слідчий як суб’єкт кримінально-процесуального доказування
2002 Покращення фізико-механічних властивостей пластмасових базисів знімних протезів
2002 Еволюція типологічних особливостей наукової фантастики Франції (на матеріалі літератури 1970-90 років).
2002 Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника
2002 Корекція екзогенних дисколоритів твердих тканин зубів.
2002 Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України)
2002 Особливості гідрологічної структури та динаміки вод Перської затоки
2002 Підтримання і розвиток потенціалу працездатності у великій міській агломерації (на прикладі м. Кривого Рога)
2002 Значення нейросонографічного та імунологічного досліджень в диференційній діагностиці вродженої та набутої цитомегалії у дітей першого року життя.
2002 Клініко-патогенетична оцінка кровоплину слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки та удосконалення комплексного лікування дітей з хронічними гастродуоденітами.
2002 Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.)
2002 Динамічні процеси у вібромашинах для об’ємної обробки з дебалансним віброзбудником
2002 Клініко-інструментальні особливості перебігу та диференціальна діагностика кардіоміопатії у дітей
2002 Підвищення безпеки праці робітників в місціях з підвищенням тепловим випромінюванням
2002 Міцність,тріщиностійкість та деформативність залізобетонних плит, попередньо напружених в двох напрямках
2002 Формування архітектури міст Ємену VІІ-ХІХ століть
2002 Модулярні зображення скінченних p-груп над комутативними локальними кільцями та їх застосування в теорії лінійних груп
2002 Розробка методики визначення оптимальної схеми обробки білих столових виноматеріалів.
2002 Колемболи (Collembola, Entognatha) лісів у степу південного сходу України: фауна, екологія
2002 Процеси взаємодії активних елементів модифікуючих добавок з рідким металом при одержанні високоміцного чавуну
2002 Підвищення якості сталевих виливків шляхом удосконалення тепло-газового режиму лиття у сиру форму
2002 Стан імунної та гепатобіліарної систем у дітей з атопічним дерматитом і корекція виявлених порушень методом системної ензимотерапії
2002 Особливості точіння покриттів з аморфно-кристалічною структурою
2002 Експортний маркетинг будівельних матеріалів
2002 Суфійська модель моральнісного самовдосконалення (історико-етичний аспект)
2002 Оптимізація структури сівозмін із цукровими буряками в умовах нестійкого зволоження на чорноземі типовому
2002 Лінгвокогнітивні та прагматичні аспекти аргументації в іспаномовній рекламі
2002 Реабілітація хворих цереброваскулярною недостатністю, що зазнали дії малих доз іонізуючого випромінювання.
2002 Формування і реалізація маркетингових стратегій в кондитерській промисловості України
2002 Облік та аналіз витрат на виробництво (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості України)
2002 Реакція українського суспільства на події 1968 р. в Чехословаччині: громадська думка, форми протесту, позиція владних структур
2002 Клінічні аспекти ультразвукової діагностики хронічного аутоімунного тиреоїдиту у постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильської АЕС
2002 Електрогідравлічне штампування листових заготовок з титанових сплавів.
2002 Вміст і розподіл вітамінів А та Е в організмі м’ясних курей залежно від їх рівню у раціоні
2002 Трансформація форм власності і господарювання та розвиток орендних відносин у сільськогосподарських підприємствах
2002 Антикризове управління організаціями соціальної сфери в умова транзитної економіки (на прикладі туристських установ м. Ялта)
2002 Інтродукція представників родини Myrtaceae Juss. у захищений грунт в Україні
2002 Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики
2002 Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту
2002 Правове регулювання міжнародних туристичних відносин.
2002 Епітаксійні плівки ферит-гранатів з анізотропією типу «кутова фаза»
2002 Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу
2002 Роль соціальної праведливості в розбудові правової соціальної держави
2002 Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України.
2002 Маркетинговий механізм стимулювання продажу товарів (на прикладі швейної промисловості)
2002 Патогенетичне значення прозапальних і профіброгенних цитокінів у формуванні фіброзувальних реакцій при хронічних гепатитах
2002 Комплексне лікування хворих на кандидозний вульвовагініт з урахуванням гормональних порушень і стану мікробіоценозу піхви
2002 Прогнозування зближень порід контуру проведених слідом за лавою підготовчих виробок на пологих пластах
2002 Гормональні механізми розвитку експериментальної виразкової хвороби щурів та їх корекція ліподалом
2002 Перебіг вагітності у жінок із
2002 Заходи лікування і профілактики аскаріозу у свиней з урахуванням репродуктивної активності самок гельмінтів.
2002 Формування правової свідомості майбутніх учителів у процесі навчальної діяльності
2002 Порівняльне фармакогностичне дослідження валеріани пагононосної та валеріани високої
2002 Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала
2002 Категорія суб’єктивної модальності
2002 Цінність як духовно-практичний феномен.
2002 Вапняковий нанопланктон верхньої крейди Південної України
2002 Антракноз кавуна та розробка методів створення стійких сортів.
2002 Підвищення насіннєвої продуктивності озимого ріпака за рахунок удосконалення заходів посівного комплексу в умовах Півдня України.
2002 Біотехнологічні основи одержання поліплоїдних рослин м’яти котячої (Nepeta sp.) із застосуванням антимікротрубочкових сполук для цілей селекції
2002 Рістрегулюючий та елісіторний вплив фукозовмісних олігосахаринів на рослинні об’єкти в умовах in vitro
2002 Диференційований підхід до діагностики та комплексної терапії невиношування вагітності.
2002 Світоглядні орієнтації пострадянської людини (соціально-філософський аналіз)
2002 Функціональні характеристики органної культури надниркових залоз при кріоконсервуванні та ксенотрансплантації
2002 Моделювання систем масового обслуговування при двійковому зображенні потоків
2002 «Розвиток Я-концепції у підлітковому віці в залежності від засобу організації учбової діяльності у початковій школі»
2002 Психолого-педагогічні засади об’єктивності оцінювання вчителем успішності навчальної діяльності школярів
2002 Особливості динаміки ціннісних орієнтацій студентів-психологів
2002 Низькотемпературна консервація статевих і ембріональних клітин птиці
2002 Особливості гемодинаміки при дифтерійних міокардитах у дітей та можливі підходи до лікування.
2002 Підвищення точності автоматизованого вимірювання витрати та кількості (об’єму) природного газу
2002 Еволюція концепції справедливості в соціально-історичному пізнанні (соціально-філософський аспект).
2002 Математичне моделювання процесів тепло- та масообміну в конденсаторі змішуючого типу
2002 Перекисне окислення ліпідів та його регуляція в організмі тварин за умов радіонуклідного впливу та при ентеросорбції
2002 Негативістська опозиція Новому курсові та методи її нейтралізації адміністрацією Ф.Д.рузвельта (1932-1936 рр.);
2002 Флористична та ценотична різноманітність островів північно-західного узбережжя Азовського моря та Сиваша
2002 Порывняльный аналіз фізіологічних особливостей підлітків різних соціальних груп
2002 Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів.
2002 Поведінка мікро і макродомішок в нематичному рідкому кристалі.
2002 Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні
2002 Конкуренція кримінально-правових норм
2002 Несправжня борошниста роса дині і обгрунтування заходів з обмеження її шкодочинності в умовах Лісостепу України.
2002 Соціальні чинники і функції інфраструктури туризму: соціологічний аналіз
2002 Біологічні особливості штамів Irpex lacteus Fr. — продуцентів протеїназ молокозсідальної дії
2002 Ультрадобутки нетерових V-областей та їх теоретико-скрутові властивості
2002 Зображення інверсних напівгруп частковими підстановками
2002 Лінійні задачі механіки руйнування старіючих в’язкопружних анізотропних матеріалів при сталому зовнішньому навантаженні
2002 Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгруп
2002 Аналіз розвитку податкових відносин
2002 Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічничних спеціальностей
2002 Побудова інформаційних технологій у системі управління регіонального рівня
2002 Економічна ефективність відтворення і продуктивного використання плодових і ягідних насаджень у сільськогосподарських підприємствах Криму
2002 Пізньокрейдові Cancellothyridoidea (Brachiopoda, Terebratulida) України та деяких прилеглих до неї областей.
2002 Біоекологічні особливості Ginkgo biloba L. в умовах девастованих ландшафтів
2002 Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико- методологічний аспект).
2002 Біотичний зв’язок фітопатогенних бактерій з корисною та шкідливою ентомофауною грушевих насаджень
2002 ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПІДСИСТЕМИ НА ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СПОЛУК З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ІОННОСТІ.
2002 Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX — на початку XX століття.
2002 Цінова кон’юнктура та стратегія входження виробників насіння соняшнику в зовнішній ринок
2002 Облік і контроль лізингових операцій: теорія і практика
2002 Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання підлітків
2002 Системна ензимотерапія на санаторному етапі реабілітації хворих, які перенесли нестабільну стенокардію
2002 Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування
2002 Антропогенові уніоніди південно-західної частини Східно-Європейської платформи
2002 Агроекологічна ефективність добрив та способів основного обробітку сірих опідзолених грунтів в умовах Полісся
2002 1. Змішані форми респіраторних хвороб телят, їх діагностика і аерозолетерапія
2002 Шляхи підвищення продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах
2002 Ситуативні завдання як засіб розвитку зв’язного мовлення учнів (5-7класи)
2002 1. Двокрилі фітофаги овочевих культур та заходи для обмеження їх чисельності в приватних господарствах Центрального Лісостепу України.
2002 Охорона і збереження пам’яток історії та культури в Українській Державі (1918 р.).
2002 Правові аспекти реструктуризації недержавних сільськогосподарських підприємств
2002 Економіко-організаційне забезпечення розвитку послуг виробничого характеру
2002 Забезпечення міцності та зносостійкості циліндричних зубчастих передач редукторів загального призначення з урахуванням дії зовнішніх динамічних навантажень.
2002 Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах.
2002 Діагностика ефективності навчального
2002 Поліпшення характеристик автотракторних дизелів з хвильовим обмінником тиску
2002 Використання екструдованого насіння амаранту в складі комбікормів для молодняку свиней
2002 Зменшення негативного впливу кадмію в раціоні на продуктивність, обмін речовин і якість продукції відгодовуваних свиней з використанням природних детоксикантів
2002 Розвиток і становлення топографії кровоносних судин селезінки в ранньому періоді онтогенезу людини
2002 Особливості будови та формоутворення довгих кісток під впливом стресорно-шокогенних факторів та їх корекція препаратами антицитокінового спрямування
2002 Патогенетичні механізми порушень функції нирок при комбінованій дії на організм хлористих сполук важких металів, зовнішнього та інкорпорованого іонізуючого випромінювання
2002 Хірургічне лікування хворих на синдром стопи діабетика: вибір лікувальної тактики та об’єму хірургічного втручання.
2002 Структурна перебудова в телекомунікаційних компаніях
2002 Вплив тривалого удобрення на агрохімічні властивості, біологічну активність чорнозему опідзоленого та продуктивність культур польової сіво- зміни
2002 Технологія виготовлення мікролінз з крапель рідких фотополімеризаційних композицій
2002 Розроблення ефективних режимів та обладнання для просочення тканих наповнювачів полімерними зв’язуючими
2002 Технологія солодких страв і соусів із вітапектином та фітосорбентом
2002 Розвиток просторової перцепції у осліплих осіб зрілого віку
2002 Управління маркетинговими процесами в АПК (на матеріалах сільськогосподарських та переробних підприємств молочного підкомплексу Київської області)
2002 Методична підготовка вчителів початкових класів у педагогічних навчальних закладах України (1956-1996 рр.)
2002 Клініко-інструментальна характеристика гіпертрофії лівого шлуночка різного генезу ( у спортсменів, при гіпертонічній хворобі, гіпертрофічній кардіоміопатії).
2002 Формування фахових умінь майбутніх учителів хореографії засобами українського народного танцю
2002 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСВІТЛЕННЯ ПЛАЗМОВИХ БАР’ЄРІВ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННИХ ПУЧКІВ.
2002 Прогнозування карієсрезистентності емалі на основі одонтогліфіки перших нижніх постійних молярів
2002 Мотиваційний механізм підприємництва в промисловому комплексі
2002 Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області
2002 Становлення та розвиток політичних виборів в Україні (управлінський аспект)
2002 Периферичний кровообіг і кисневе забезпечення тканин у хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу та їх зміни під впливом гіпотензивної терапії.
2002 Системні моделі вартісного аналізу в управлінні складними проектами
2002 Корекція художнього сприймання розумово відсталих підлітків засобами образотворчого мистецтва
2002 Творчість Михайла Могилянського у літературному контексті доби
2002 Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку
2002 Міжнародний нуково-технічний трансфер у перехідній економіці
2002 Організаційно-методичне забезпечення процесу фізичного виховання студенток з урахуванням оваріально-менструального циклу
2002 Перехідні явища в теорії багатовимірного відновлення та їх застосування в дослідженні асимптотичних властивостей випадкових еволюцій
2002 Акціонерний капітал підприємств: формування і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу АПК України)
2002 Специфіка соціалізації учнівської та студентської молоді за умов перехідного суспільства (на матеріалах Криворізького регіону).
2002 Діагностика та інтенсивна терапія біліарного сепсису
2002 Обґрунтування допустимого відхилення робочої поверхні барабанів потужних конвеєрів від циліндра
2002 Обгрунтування параметрів розробки зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах Львівсько-Волинського родовища
2002 Моделі, методи, алгоритми раціонального керування потокорозподілом у трубопровідних транспортних системах
2002 Становлення і розвиток світської середньої освіти на Лівобережжі та Слобожанщині (друга половина XVIII — перша третина XIX ст.)
2002 Значення змін регіонарної гемодинаміки в ранній діагностиці гострого остеомієліту нижньої щелепи.
2002 Стилістика прози Юрія Казакова
2002 Фразеологічні одиниці зі значенням говоріння в прагматичному аспекті (на матеріалі сучасної російської мови)
2002 Властивості та структура тліючого розряду постійного струму низького тиску
2002 Фразеологізми української мови з компонентом душа (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвокультурологічний аспекти).
2002 Обгрунтування працездатності стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки.
2002 Злочинна діяльність: сутність та криміналістичні аспекти боротьби з нею.
2002 Маркетинг iнновацiйної дiяльностi в розвитку пiдприємства
2002 «Мовна естетика поезії Василя Стуса»
2002 Антропонімія надазовських греків у її відношеннях з українською та російською антропоніміями.
2002 Організаційно-педагогічні засади виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми.
2002 Професійна підготовка студентів вищих професійних училищ в умовах модульної технології навчання.
2002 Педагогічні основи правовиховної роботи з молодшими школярами.
2002 Педагогічні умови професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації МВС України.
2002 Переломи п’яткової кістки та їх диференційоване лікування
2002 Судово-медичне значення катехоламінів для діагностики зажиттєвості повішення
2002 Оптимізація лікувальної тактики у хворих на несеміномні гермінативні пухлини яєчка 1 стадії
2002 Флейтове мистецтво в музичній культурі Львові (19-20 ст.)
2002 Розробка енергозберігаючих модулів зрошення малоконтурних ділянок
2002 Удосконалення елементів технології вирощування гречки на насіння в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України
2002 ФОРМУВАННЯ ГУСТОТИ БЕЗВИСАДКОВИХ НАСІННИКІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ЗРОШУВАНИХ УМОВАХ КРИМУ
2002 Кримінальна відповідальність за умисне вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з виконанням цією особою службового або громадського обов’язку.
2002 Політико-правова система Туреччини в період 1918-1945 років
2002 Криміналістичний аспект дослідження особи засудженого до позбавлення волі.
2002 Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології.
2002 Удосконалення організаційно-економічного механізму інформаційно-консультаційного забезпечення в інфраструктурі аграрного бізнесу (на матеріалах Сумської області)
2002 Міжнародно-правовий захист прав жінок і дітей у період кризових ситуацій
2002 Синтез нейросіткової електромеханічної системи управління пилою гарячого різання сортового прокату
2002 Статистичні методи та засоби контролю гідроекосистеми в умовах екологічного забруднення
2002 Неревматичні кардити у дітей зі зниженною резистентністю до гострих респіраторних захворювань (клініко-імунологічна характеристика, лікування та реабілітація)
2002 Проблеми та перспективи кесаревого розтину при строковому та передчасному розродженні
2002 Архітектурно-просторова організація світлового середовища української церкви.
2002 Вплив конструктуивних факторів на архітектуру українських баневих церков
2002 Обґрунтування оптимальних технологічних режимів вирощування молодняку нутрій
2002 Технологічні прийоми при вирощуванні бугайців на м’ясо в умовах радіонуклідного забруднення сільськогосподарських угідь
2002 Економічна оцінка та визначення прийнятного рівня операційно-фінансового ризику у підприємствах роздрібної торгівлі
2002 Оцінка впливу сульфатного карсту на хімічний склад природних вод (на прикладі південної частини Західно-Української лісостепової провінції).
2002 Управління проектами реформування виробничо-господарської діяльності підприємств будіндустрії
2002 Методи реконструкції районів 5-поверховох забудови і житлових будівель масових серій великопанельних будинків (на прикладі житлового району «Відрадний» в м. Києві)
2002 Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому грунті Полісся України
2002 Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому
2002 Модуляція сегментарних гальмівних процесів при активації сенсорного апарату півколових каналів людини
2002 Прогнозування і профілактика післяопераційних легеневих ускладнень при хірургічному лікуванні запальних захворювань гепато-біліарної зони.
2002 Електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів та інтеркальованих систем на їх основі в широкый областы температур
2002 Вдосконалення операційного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі
2002 Обґрунтування способів збереження стійкості дільничних виробок у зонах впливу техногенної вібрації конвеєрних установок
2002 Адміністративно-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції.
2002 Дисциплінарна відповідальність військово-службовців Збройних сил України.
2002 Правовий статус людини і громадянина в Україні як соціальній державі.
2002 Фортепіанний стиль М.Равеля: композиторський текст і виконавська інтерпретація
2002 Управління підприємствами готельного господарства різних форм господарювання
2002 Вплив ізолятів ВТМ на організми та клітини різного походження
2002 Структурні особливості нуклеїнових кислот з опромінених та пухлинних тканин.
2002 Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней
2002 Проблеми становлення політичного лідерства на регіональному рівні (на прикладі Південного регіону)
2002 Зміни ландшафтів під впливом сільськогосподарського природокористування на території Запорізької області (кінець XVIII — початок ХХ ст.)
2002 Регуляція калієвих каналів, кодованих геном людини HERG, проаритмічними речовинами та статевими гормонами.
2002 Моделювання процесів змішування полімерів при розробці змішувачів для екструзійного та литтєвого обладнання
2002 Методологічний аналіз події в філософії історії.
2002 «Тайванська проблема» в зовнішній політиці США в 1990-і роки».
2002 1. Управління розвитком ринку цукру України
2002 Прогнозування й оптимізація наслідку алотрансплантації нирки
2002 Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні
2002 Етнічна та національна ідентичність сучасної української молоді
2002 Обґрунтування норм садіння бульб картоплі під запланований урожай для умов Центрального Полісся України.
2002 Енантіосемія в сучасній болгарській мові
2002 Питання реформування адміністративного процесу в Україні.
2002 Мовні засоби вираження імпресіонізму в художньому тексті (на матеріалі творчості О.С.Гріна)
2002 Використання преформованих фізичних чинників для диференційованого відновного лікування осіб із серцево-судинними розладами, які постраждали від Чорнобильської аварії
2002 Автономна Республіка Крим на ринку рекреаційних послуг (суспільно-географічна оцінка конкурентних позицій)
2002 Оптимізація ефективності та контролю обробки і пломбування кореневих каналів
2002 Вплив ультразвукового та магнітного полів на полімеризацію полівінілпіролідон-мономерних композицій
2002 Модифікація акрилових полімерів моно- і ди(мет)акрилатами 1,4-бутандіолу
2002 Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування.
2002 Юрій Шерех (Шевельов) як літературний критик.
2002 Державне управління в системі владно-партійної взаємодії.
2002 Правове регулювання пільг при оподаткуванні
2002 Інжекційна спектроскопія глибоких пасткових центрів в плівках телуриду кадмію
2002 Далекий порядок та магнітна релаксація в системах однодоменних наночастинок
2002 Дводзвонова установка відтворення та вимірювання об’єму газу для повірки лічильників газу
2002 Фазові рівноваги і властивості проміжних фаз у системах Ag2X — Ga2X3 — GeX2 (X — S, Se)
2002 Історико-краєзнавча діяльність установ історичного профілю Всеукраїнської академії наук в 20-х роках ХХ століття.
2002 Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера (1854-1932)
2002 Одержання дiiзопропiлового ефiру на гетерогенних каталiзаторах
2002 Становлення і розвиток професійної бандурної освіти в Україні (ХVIІ- перша половина ХХ ст.)
2002 Розрахунок та оптимальне проектування деяких стержньових систем, які функціонують в агресивному середовищі
2002 Рецидивуючий геніальний герпес у військовослужбовців Збройних Сил України (епідеміологія, клініка, лікування і профілактика)
2002 Формування пізнавальної активності молодших школярів у процесі організації їхнього спілкування з батьками.
2002 Розвиток інвестиційної діяльності підприємств океанічного рибальства
2002 Корекція рухової сфери глухих підлітків швидкісно-силовими вправами
2002 Біогенна міграція сполук ртуті в системі ґрунт — вода — корми — організм овець
2002 Відтворення основних засобів аграрних підприємств
2002 Поетика романтичної прози Олександра Гріна.
2002 Збагачення словникового запасу молодших школярів синонімами як засіб увиразнення мовлення
2002 Фізіологічно активні речовини грибів і їх вплив на ріст та розвиток вищих рослин.
2002 Прикметники зi значенням узагальненої позитивної оцiнки як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі російської, української та англійської мов).
2002 Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х — 90-х років ХІХ ст.)
2002 Ідея прав людини у політико-правовій думці України (IX — початок XX століття).
2002 Диференційований підхід до профілактики пізніх гестозів та фетоплацентарної недостат- ності у жінок з артеріальною гіпертензією
2002 Техніко-економічна оцінка нерухомості.
2002 Профілактика і лікування анастомозитів після резекції шлунка з приводу ускладненої виразкової хвороби.
2002 Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами
2002 Механізми ушкодження еритроцитів у дітей з опіками
2002 Вивчення методом сайт-направленого мутагенезу елементів впізнавання тирозинової тРНК тирозил-тРНК синтетазою з вищих еукаріотів
2002 Контроль за виконанням Державного бюджету України як функція управління
2002 Генетична активність фізичних та хімічних мутагенних факторів на озимій пшениці при прямій і комбінованій дії
2002 Баденій ранньосарматський етап еволюції рослинного покриву і клімату Закарпаття
2002 Колгоспи України в 1934-1939 роках
2002 Формування музичних знань молодших школярів засобами мультимедійних технологій навчання
2002 Розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні концепції та напрями
2002 Формування системи підготовки кадрів державних службовців: регіональний аспект
2002 Особливості патології гепато-біліарної системи у хворих на остеоартроз: діагностика, профілактика, лікування
2002 Становлення вищих та центральних органів виконавчої влади Української Держави 1918 року
2002 Управління фінансовими ресурсами підприємства в умовах реформування податкової системи
2002 Підвищення ресурсу роботи поршневих кілець двигунів внутрішнього сгорання за рахунок використання нових покриттів
2002 Несуча здатність та деформативність залізобетонних стержневих елементів при складному напруженому стані
2002 Пошук та фармакологічне вивчення нового ненаркотичного анальгетика — похідного бензойної кислоти
2002 Фармакологічне дослідження L-аргініну L-глутамату (Глутаргіну) як гіпоамоніємічного і гепатопротекторного засобу
2002 Управління втратами залізорудної сировини як чинник підвищення економічної ефективності гірничо-збагачувального виробництва
2002 Нуклеофільна реакційна здатність амідів карбонових кислот у процесах ацильного переносу
2002 Трансфазний каталіз лужного гідролізу активованих ефірів амінокислот
2002 Ефективність іноземних інвестицій в АПК
2002 Ефективність профілактики карієсу зубів у дітей шкільного віку.
2002 Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект.
2002 Вегетативна регуляція серцево-судинної системи у дітей з екстрасистолією
2002 Вчений-енциклопедист М.О. Максимович як історик України.
2002 Язичницькі уявлення східних слов’ян про потойбічний світ (ІХ — ХІІІ ст.).
2002 Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану.
2002 Кримінальна відповідальність за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю
2002 Формування господарського механізму в умовах транзиції
2002 Національне у самосвідомості особистості поліетнічного соціуму
2002 Фотокаталітична активність різновидностей діоксиду титану
2002 Удосконалення механізму фінансово-економічного управління пасажирськими перевезеннями на залізницях України
2002 Екологічні особливості едафотопів урбанізованих територій степової зони України (на прикладі м. Дніпропетровська).
2002 Оптимізація динаміки пучків траєкторій з проміжними умовами
2002 Пружнов’язкопластичний розрахунок підпірних конструкцій спільно з деформуємим середовищем
2002 Економіко-екологічні основи нетрадиційних стратегій в освоєнні природних енергетичних ресурсів (на прикладі приморських регіонів України)

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)