Каталог захищених дисертацій в України за 2002 рік

2002 Організація навчального процесу у коледжі економічного профілю
2002 Обгрунтування параметрів ріжучого інструмента з робочою боковою гранню для очисних комбайнів
2002 Оптимізація, лікування гриж власне епігастральної і навколопупкової ділянок передньої черевної стінки
2002 Україна в зовнішній політиці держав Антанти (1917-1920 рр.).
2002 Програмування фізкультурно-оздоровчих занять дівчат 12-13 років
2002 Розробка складу та дослідження газотермічних антифрикційних покриттів з добавками твердих мастил
2002 Формування урожаю зерна сої залежно від прийомів вирощування в умовах південно-західного Степу України
2002 Профілактика та лікування прогресуючих форм гострого панкреатиту з урахуванням порушень органної гемодинаміки (експериментально-клінічне дослідження).
2002 Колективно-договірне регулювання заробітної плати
2002 Ногайські племена на південному заході України (кінець XV — XVII ст.)
2002 Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці 9045
2002 Державне регулювання іноземного інвестування
2002 Мовна репрезентація образу держави у пресі України (кінець 1970-х — початок 2000-х років)
2002 Художня проза Миколи Руденка в літературному контексті шістдесятництва
2002 Суспільно-політичні погляди В.Н.Каразіна.
2002 Оцінка якості відходів буріння та контроль за станом ґрунтів в районах спорудження нафтових та газових свердловин (на прикладі ДДЗ).
2002 Методи удосконалювання системи регулювання скиду промислових стічних вод.
2002 Економічний аналіз попиту на плодоовочеконсервну продукцію.
2002 Кліниіко-морфологічна характеристика і лікування рецидивних пахвинних гриж.
2002 Взаємодiя управлiння, влади i держави як предмет фiлософського аналiзу
2002 Вплив сорбентів на прояви аурофузарино- та Т-2 токсикозу у перепелів.
2002 Об’єднання Німеччини: передумови та етапи процесу (1989 — 1990 рр.)
2002 Удосконалення методики розрахунку і раціонального проектування термореновації великопанельних житлових будівель
2002 Обґрунтування параметрів високопродуктивного конвейєра та технологічного процесу очищення коренеплодів від ґрунту
2002 Особливості комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах тетрагональної сингонії.
2002 Диференційний вибір і обгрунтування довготривалого лікування ревматичних запальних хвороб суглобів на основі інгібіторів ЦОГ-2.
2002 Оцінка рекомбінантного-(2 інтерферону та його застосування в комплексному лікуванні хронічного вірусного гепатиту В
2002 Основні напрями підвищення ефективності виробництва рису в Південному регіоні України (на прикладі Херсонської області)
2002 Методологічна роль кількісного підходу в дослідженні біологічних об’єктів
2002 Динаміка нелінійних збуджень у просторово-модульованих середовищах з внутрішньою структурою
2002 Модифіковані методи типу Гаусса-Ньютона розв’язування систем нелінійних рівнянь в сенсі найменших квадратів.
2002 Стійкі дієслівні сполуки у публіцистичному тексті: типологічні ознаки та експресивний потенціал
2002 Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств
2002 Селекція сої на стійкість до пероноспорозу
2002 Мовна майстерність Миколи Зерова
2002 Ендовідеохірургічні втручання при окремих ускладнених формах гострого холециститу
2002 Фоточутливі елементи і тонкоплівкові інтерференційні фільтри на базі CdSb та In4Se3
2002 Фітоіндикація антропогенного забруднення водних екосистем
2002 Концепції французького символізму в літературно–естетичних поглядах і поезії Д.С.Мережковського кінця 80–х – початку 90 років ХІХ століття.
2002 Творча індивідуальність Надії Кибальчич.
2002 Підвищення холодостійкості зварних з’єднань термічно зміцнених кремнієвомарганцевих сталей.
2002 Одержання хіральних фторовмісних структурних блоків та їх використання у синтезі аналогів природних сполук
2002 Прогнозування характеру перебігу гострого інфаркта міокарда та його ускладнень за допомогою математичного моделювання
2002 Анархістський рух в Україні (1917 — 1921 рр.)
2002 Підвищення ефективності проектування технології для багатоцільових верстатів із ЧПК при удосконалюванні методу типізації
2002 Поляризаційні та просторово-часові перетворення світлових пучків у плівках AgCl-Ag
2002 1. Підвищення ефективності функціонування пристроїв управління і захисту електротехнічних комплексів за рахунок удосконалення системи їх контролю
2002 Діастолічна функція міокарду і показники енергетичного обміну у хворих на цереброішемічну форму артеріальної гіпертензії та їх корекція периферичними вазодилятаторами
2002 Вплив нової митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці ХІХ-на початку ХХ ст.
2002 Назви на позначення смаку:етимологія, семантика, функціонування.
2002 Оперативно формовані джерела автономного аварійного живлення електроприводів головних вентиляторних установок
2002 Пристрої спостереження у асинхроному електроприводі з векторним керуванням
2002 Створення і використання вихідного матеріалу в селекції сортів південних конопель з відсутністю наркотичних властивостей
2002 Ефективність ліпосомальних форм аналогів нейропептидів при лікуванні експериментального панкреатиту
2002 Фармакологічний аналіз швидкооборотних ефектів лігандів ГАМК-рецепторного комплексу
2002 Йонна агрегація в поліуретанових йономерах з зарядами в гнучких блоках
2002 Акустичні та реологічні дослідження ряду рідких поліефірів.
2002 Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині (кінець 50-х — 80-і рр. ХХ ст.)
2002 Вплив модифікованої методики фосфенелектростимуляції на функціональний стан зорового аналізатора у хворих з частковою атрофією зорового нерва
2002 Антивірусна активність нових похідних адамантану та норборнану
2002 Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа (на матеріалі французького роману ХХ століття)
2002 Удосконалення режимів роботи газоперекачувальних агрегатів на основі їх фактичних характеристик
2002 Правове регулювання кредитних відносин по законодавству України.
2002 Наступність у професійній підготовці фахівців машинобудівного профілю в системі «ВПУ — вищі заклади освіти»
2002 Клініко-експериментальне дослідження впливу малих доз радіації на щитовидну залозу в ендемічній зоні Прикарпаття.
2002 Особливості перебігу та диференційної діагностики ексудативних плевритів туберкульозного, неспецифічного та пухлинного походження у хворих різних вікових груп
2002 Геополітичні пріоритети України в сучасному світі.
2002 Релігієзнавство в професійній підготоці студентів педагогічного коледжу
2002 Формування лідерської спрямованості особистості майбутнього офіцера Збройних Сил України.
2002 Психологічні основи успішності управлінської діяльності керівників закладів охорони здоров’я
2002 Внутрішньосімейний генетичний прогноз розвитку рухових здібностей людини
2002 Підвищення якості сплавів на основі чавуну нв алюмінію шляхом використання електрогідроімпульсної електрогідроімпульсної обробки
2002 Синтез конденсованих гетероциклічних систем шляхом нуклеофільного заміщення у віцинальних дигалогенгетероциклах
2002 Трудові ресурси та формування ринку робочої сили в аграрному секторі економіки (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Хмельницької області)
2002 Формування і комплексна оцінка технологічних рішень при виконанні монтажно-демонтажних процесів (на прикладі реконструкції покриттів цехів металургійних заводів)
2002 Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні
2002 Адаптацiя французьких онiмiв в українськiй та росiйськiй мовах
2002 Лексико-семантична група слів, які позначають колір у німецькій мові (діахронічне дослідження)
2002 Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)
2002 Прикметники, що позначають зовнішність людини у сучасній англійській мові
2002 Розробка технології виробництва ароматизованих напоїв на основі використання рослинної сировини півдня України.
2002 Становлення та розвиток фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (1917-1941 рр.).
2002 Диференційоване навчання в умовах групової форми навчальної діяльності учнів початкової школи
2002 Геологічні критерії оцінки схованого гідротермального зруднення Північної антикліналі Донбасу
2002 Клініко-морфологічні та функціональні особливості вперше виявленої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки та обгрунтування методів її лікування.
2002 Особливості періодичної моторної діяльності дванадцятипалої кишки і дискінетичних розладів жовчовивідної системи у хворих на хронічний безкам’яний холецистит та обгрунтування методів їх лікування.
2002 Електроннi стани та фазовi переходи у псевдоспiн-електроннiй моделi з сильною локальною взаємодiєю в теорiї ангармонiчних систем
2002 Врахування асоціативних взаїмодій в теорії розчинів електролітів. Метод інтегральних рівнянь для кореляційних функцій розподілу
2002 Економічна ефективність виробництва і переробки яловичини (на матеріалах підприємств Миколаївської області)
2002 Морфологічна характеристика органів імунної системи молодняка великої рогатої худоби, вирощеного на радіоактивно забрудненій місцевості
2002 Інтеграційні процеси в сільськогосподарських формуваннях приміської зони
2002 Агрохімічна ефективність мінеральних добрив при вирощуванні гібридів білоголової капусти різних груп стиглості.
2002 Сонанти українського, російського та польського мовлення на матеріалі кінорентгену (експериментально-фонетичне дослідження)
2002 Стан ЕС клітин ентерохромафінної системи щурів при гіпоксичній гіпоксії в залежності від фотоперіоду
2002 Вітамінне забезпечення хворих епілепсією дитячого та юнацького віку при лікуванні їх антиконвульсантами.
2002 Грунтові водорості лісів Українських Карпат
2002 Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
2002 Когнітивний стиль як чинник розвитку пам’яті молодшого школяра.
2002 Моделювання процесів антикризового управління підприємством
2002 Кадрове забезпечення розробки та реалізації стратегічних рішень
2002 Скорочення тривалості виробничого циклу шляхом синтезу раціональної послідовності складання виробу
2002 Вдосконалення методів оцінки гібридів шовковичногшо шовкопряда в умовах України.
2002 Оцінка та добір вихідного матеріалу для селекції шовковиці на стійкість до вілту в умовах України
2002 Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод
2002 Методи розрахунку гідростатичного підйому валів та режимів гідростатодинаміки опор тертя, що змащуються неньютонівськими рідинами
2002 Управління промисловим підприємством на засадах удосконалення інформаційного забезпечення матеріальних потоків.
2002 Основи методики виявлення і розслідування організованої злочинної діяльності при наявності корумпованих зв’язків.
2002 Методи розрахунку характеристик випадкових процесів у лінійних фільтрах моделей оцінки електричних промислових електричних мереж електромагнітної сумісності в системах електропостачання загального призначення
2002 Епізоотологія метастронгільозної інвазії в поліській і лісостеповій зонах України, удосконалення схем дегельмінтизації свиней
2002 Моделювання екологічних взаємодій у системі «середовище — інфекція — шкідник — рослина» стосовно до культури картоплі
2002 Антропологія східної патристики
2002 Деякі властивості функцій, аналітичних у півплощині, та їх застосування
2002 Морфофункціональні зміни в корі надниркових залоз тварин за дії іонізуючого випромінювання і солей важких металів
2002 Православний архетип сім’ї у контексті комунікативних відносин
2002 Феноліз епіхлоргідрину в умовах каталізу органічними основами
2002 Динаміка роторів з автобалансирами-демпферами для віброзахисту
2002 Вібраційна хвороба у підземних гірничих робітників в постконтактному періоді.
2002 Поверхневий імпеданс тонких надпровідних плівок у змішаному стані
2002 Профілактика акушерських ускладнень у жінок робітниць автомобільної промисловості.
2002 Функцiональнi особливостi хiмiчного складу печiнки, м’язiв i гонад самцiв та самок чорноморської камбали
2002 МАСИ І НАТОВПИ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
2002 Відбудова машинобудівної індустрії України та її соціальні наслідки (1943-1950 рр.).
2002 Можливості застосування низькоінтенсивого лазерного випромінювання в лікуванні гіпертрофічної форми аутоімунного тиреоїдита.
2002 Профілактика та лікування пізнього гестозу у жінок з діабетичними ангіопатіями.
2002 Клініко-імунологічна і морфологічна характеристика хронічного гастродуоденіту у дітей та удосконалення комплексу патогенетичної терапії.
2002 Виховання життєвих перспектив старшокласників у позанавчальній діяльності
2002 Місцева терапія ран слизової оболонки рота з застосуванням восків кримської троянди, лаванди і шавлії.
2002 Експресіонізм в контексті видової специфіки мистецтва
2002 Фостерна сім’я Великої Британії як соціально-педагогічне середовище підтримки особистості дитини
2002 Термоактиваційна спектроскопія кристалів Bi12SiO20, легованих іонами Cr і Mn.
2002 Маркетинг продукції реального інвестування.
2002 Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств.
2002 Економіко-географічні засади раціонального природо-користування в регіоні (на прикладі Хмельницької області).
2002 Аутекологічні особливості репродуктивного зусилля орхідних Гірського Криму.
2002 Місцевий державний апарат Російської імперії і селянська реформа 1861 р. в Україні (історико-правове дослідження)
2002 Державний контроль в сучасній Україні (загально-теоретичні питання)
2002 Дисфункціональна сім’я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх.
2002 Діагностування зносу та довговічності деталей машин по електропровідності змащувального мастила
2002 Динаміка радіального приросту і санітарного стану соснових деревостанів в умовах аеротехногенного забруднення в Поліссі та Степу
2002 Підвищення енергоефективності автономних електроенергетичних комплексів рибопромислових суден
2002 Методи та засоби вимірювання великих довжин для метрологічного забезпечення систем зовнішньотраєкторних вимірювань.
2002 . Організаційно-економічний механізм виробництва і реалізації насіння багаторічних трав
2002 Діагностика та лікування спонтанних внутрішніх біліарних нориць
2002 Застосування лазеротерапії, лазеропунктури у комплексному лікуванні термічних опіків
2002 Розвиток освіти на Волині (друга пол.ХІХ-поч.ХХ ст.)
2002 Інженерно-геодезичний моніторинг деформаційних процесів на екологонебезпечних територіях та інженерних спорудах
2002 Прогноз і профілактика післяпологових гнійно-септичних ускладнень
2002 Пореформений розвиток сільського господарства в регіоні
2002 Комп’ютерна томографія із застосуванням фармакологічних препаратів у визначенні місцевого поширення раку шлунка.
2002 Український парламентаризм: проблеми становлення і розвитку (Політологічний аналіз)
2002 Зміни загальної церебральної гемодинаміки при геморагічному інсульті
2002 Соціальна функція держави в Україні.
2002 Селективні ознаки патогенних ентеробактерій, їх вплив на мікробіоценоз кишечнику та імунний статус організму людини
2002 Ліпополісахариди бактерій Erwinia carotovora ( Jones 1901) Bergey et al. 1923 — збудників м’якої гнилі рослин.
2002 Формування економічного механізму лізингових відносин в інвестиційній діяльності
2002 Організаційно-економічний механізм формування життєзабезпечення населення в регіоні
2002 Ефективність використання інтервального гіпоксичного тренування у легкоатлетів-бігунів при спортивних навантаженнях анаеробної гліколітичної спрямованості
2002 Обгрунтування комплексу терапевтично-реабілітаційних заходів для лікування хворих на псоріаз, які мешкають на забруднених радіонуклідами територіях.
2002 Діагностика та хірургічне лікування кістоз-
2002 Оптимізація управління асортиментом лікарських засобів у фармацевтичних організаціях
2002 Синтез, хімічні та біологічні властивості анілідів 1-R-4-гідрокси-2-оксохінолін-3-карбонових кислот і їх структурних аналогів
2002 Управління іноземним інвестуванням в умовах активізації підприємництва.
2002 Термопружнопластичне швидкісне деформування циліндричних тіл при їх формоутворенні і з’єднанні
2002 Реакція насінників біологічних форм цукрових буряків на гербіциди.
2002 Автоматизоване енергозберігаюче управління насосною станцією системи водопостачання
2002 Особливості респіраторно-гемодинамічних добових ритмів і хронотерапія хворих на хронічний бронхіт
2002 Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах.
2002 Осесиметричні задачі термопружної взаємодії тіл з локальними геометричними недосконалостями поверхонь
2002 Механізм формування інвестиційних ресурсів у промисловості
2002 Економіко-математичне моделювання та оптимізація управління фінансами виробничо-торговельної фірми.
2002 Стратегія управління доходами торговельних підприємств
2002 Облік і контроль витрат виробництва та формування собівартості молокопродукції
2002 П’єси О.С. Пушкіна «Борис Годунов» та «Русалка»: актуалізація в жанрі лібрето.
2002 Подружня дисгармонія у безплідному шлюбі при хронічному аднекситі у жінок та її психотерапія.
2002 Електрогальванічна характеристика тканин порожнини рота у хворих з переломами нижньої щелепи, лікованих консервативним методом.
2002 Зміни кальцієвoї сигналізації у нейронах дорзального рогу спинного мозку щурів при діабетичній нейропатії
2002 Церковна сфрагістика Правобережної України (1793-1917 рр.).
2002 Підприємницька модель антикризового управління підприємством
2002 Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання
2002 Математичне та ком’пютерне моделювання параметрів об’єктів з джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу
2002 Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті ХVІІІ- початку ХІХ століття
2002 Кінетичні ефекти у твердих розчинах кремній-германій
2002 Корекція дисфункції підшлункової залози при застосуванні органозберігаючих операцій з приводу ускладненої виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
2002 Особливості хірургічного лікування хворих на гострі виразки та ерозії шлунка, ускладнені кровотечею, з урахуванням порушень імунітету
2002 Демогеографічний розвиток гірських районів Українських Карпат.
2002 Магнітостатичні поля в осердях із пластин анізотропної електротехнічної сталі
2002 Визначення електрохімічних властивостей сталей АЕС у високотемпературних водних середовищах
2002 Перегрупування суспільно-політичних сил у США у ході виборчих кампаній (80-ті рр. ХХ ст.)
2002 Становлення публіцистичного стилю української мови на Буковині в кінці ХІХ — на початку ХХ століття
2002 Розвиток української лірики 20-30-х рр. ХХ ст. на Закарпатті (проблематика та жанрово-стильові пошуки).
2002 Василий Пачовский — лирик
2002 «Поетика повістей Миколи Хвильового»
2002 Взаємодія епічного, драматичного та ліричного начал в оповіданнях А.П.Чехова 80-х років.
2002 Наплавочний матеріал для відновлення зношених стрілочних переводів рейкової колії й усунення ливарних дефектів траків гусеничних машин
2002 Удосконалення технології контролю та діагностування гільз циліндрів тепловозних дизелів
2002 Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції
2002 Лікування переломів, переломо-вивихів таранної кістки, підтаранних вивихів стопи та суміжних пошкоджень
2002 Педагогічна корекція порушень у сфері спілкування підлітків зони радіологічного контролю (в умовах лікувально-оздоровчого закладу)
2002 Григорій Костюк — історик літератури та літературний критик.
2002 Пантелеймон Куліш — дослідник української літератури.
2002 Наслідки шигельозів залежно від методів
2002 Формування й реалізація державної кадрової політики в установах, організаціях і на підприємствах аграрного сектора економіки України
2002 Політичні доктрини лівих партій України в сучасний період
2002 Особливості клініки, діагностики та лікування генітального ендометріозу в дитячому та підлітковому віці»
2002 Урожайність і якість картоплі в різних зонах вирощування при застосуванні спученого вермикуліту.
2002 Структурна неоднорідність з’єднань низьколегованих маловуглецевих трубних сталей, виконаних зварюванням тиском з нагрівом.
2002 Реакції тканин поперечно-посмугованих м’язів та печінки на імплантацію хірургічних біодеструктивних матеріалів
2002 Синтез широкодіапазонних подавальних патронів підвищеної довговічності для токарних автоматів
2002 Роль процесів ПОЛ в механізмі токсичної дії метил-біс-(В-хлоретил)-аміну на репродуктивну систему (експериментальні дослідження)
2002 Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності
2002 Профілактика гнійно-запальних ускладнень після кесарева розтину у жінок з бактеріальним вагінозом.
2002 Реабілітація жінок після консервативної міомектомії.
2002 «Анестезіологічне забезпечення тарснуретральних резекцій передміхурової залози.»
2002 Комп’ютеризована методика побудови геологічних моделей нафтогазових родовищ у зв’язку з підрахунком запасів вуглеводнів
2002 Гостре запалення матки і придатків: молекулярні маркери, діагностичне значення та підходи до обґрунтування терапії
2002 Формування контрактної системи оплати праці в Україні
2002 Удосконалення системи планування та фінансування підготовки педагогічних кадрів
2002 Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України.
2002 Спадкове правовідношення в цивільному праві.
2002 Іспаномовний рекламний дискурс і його відтворення українською мовою
2002 1. Маркетингова трансформація зернового ринку України
2002 Діяльність демократичної опозиції в Польщі у 1970-х роках.
2002 Обгрунтування параметрiв процесів гідротранспортування пульпи в технологіях переробки вугілля
2002 Обгрунтування параметрiв руху аерозависі в аспіраційно-знепилюючих системах збагачувальних фабрик
2002 Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості Григора Тютюнника.
2002 Ад’єктивний кольоратив та його словотвірна парадигма у сучасній російській мові.
2002 Методи забезпечення ефективності консалтингової діяльності на підприємствах промисловості
2002 Лікування ран із застосуванням пристро(в для закриття ран та паравульнарної біоелектростимуляції
2002 Особливості застосування периндоприлу і небівололу в комплексній терапії хворих на хронічну серцеву недостатність.
2002 Управління газотранспортними компаніями на засадах маркетингу та логістики
2002 Фізичні механізми асоціації біологічно активних ароматичних молекул та їхнього конкурентного зв’язування з ДНК
2002 Кістковопластична ампутація гомілки за Біром з використанням компресії аутотрансплантата апаратом зовнішньої фіксації (клініко-експериментальне дослідження)
2002 Лікування переломів гомілкових кісток апаратом зовнішньої фіксації на основі стрижнів (клинико-експеріментальне дослідження)
2002 Задачі для псевдопараболічних систем та варіаційних нерівностей в необмежених областях
2002 Соціально-культурна сфера: територіальна організація та особливості розвитку (на матеріалах Львівської області)
2002 Організаційно-економічні основи міжрегіонального співробітництва прикордонного регіону (на прикладі Західного регіону України)
2002 Управління виробничими витратами на підприємствах в умовах ринку
2002 Регіональні особливості формування інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва
2002 Зайнятість і соціальний захист молоді
2002 Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва
2002 Ринок праці сфери культури України: методологія і практика регулювання
2002 Клініко-нейросонографічна характеристика новонароджених з синдром затримки внутрішньоутробного розвитку.
2002 Електропривод за схемою «каскадний інвертор напруги — асинхронний двигун»
2002 Профілактика та лікування поліорганної недостатності при хірургічній корекції механічної жовтяниці непухлинного генезу
2002 Психологічний компонент ритмомелодики вірша
2002 Фрідріх Гельдерлін як особистість і митець: особливості рецепції в Україні
2002 Внутрішня організація прозового тексту (на матеріалі художніх творів Івана Франка)
2002 Особливості поетики малої прози Еміля Золя.
2002 Управління матеріальними потоками промислового підприємства на основі логістичного підходу
2002 Удосконалення теплоенергетичних характеристик побутових холодильників на основі дослідження повітротеплообмінних процесів у їхньому компресорно-конденсаторному відділенні
2002 Вплив мінеральної води “Великобагачанська” на перебіг хронічного пієлонефриту.
2002 Клінічна і морфологічна характеристика, діагностика та лікування бактеріальних менінгітів у новонароджених дітей
2002 Формування механізмів управління розвитком малого підприємництва
2002 Хірургічна корекція косих пахвинних гриж у хлопчиків.
2002 Зміни структури міокарда передсердь при фізичних навантаженнях та у відновлювальному періоді
2002 Становлення ринку праці та формування механізму його функціонування у перехідній економіці
2002 Колоїдно-хімічні закономірності флотації тонкоемульгованих органічних речовин
2002 Медико-соціальні аспекти порушень природного вигодовування та їх профілактика.
2002 Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та корекція його порушень в комплексній реабілітації передчасно народжених дітей в неонатальному періоді.
2002 Структурування та формалізація даних наукового опису об’єкту художньої культури
2002 Фармакологічна корекція порушень детоксикуючої функції печінки при експериментальному гіпотиреозі
2002 Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації
2002 Нафтилвмісні олігомерні фотонапівпровідники
2002 Оцінка ефективності капіталовкладень в розвиток підрядних будівельних організацій
2002 Вдосконалення системи управління витратами будівництва як фактор зниження його собівартості
2002 Флюктуації температури реліктового випромінювання та формування великомасштабної структури в інфляційних моделях Всесвіту
2002 Приєднувальні конструкції: функціонально-текстовий аспект.
2002 Негативна етична оцінка в контекстах осуду (на матеріалі сучасної публіцистики).
2002 Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів)
2002 Ліна Костенко: філософія бунту й «філософія серця»
2002 Функціонально-морфологічні зміни слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при ерозіях гастродуоденальної зони, асоційованих з пілоричним хелікобактеріозом, та їх лікування
2002 Морфофункціональні зміни ендометрія у робітниць промислових підприємств при дис-фукціональних маткових кровотечах
2002 Адаптаційні можливості організму при виразковій хворобі та хронічному гастродуоденіті, поєднаних з хронічним холециститом та хронічним пан-креатитом
2002 Макромікроскопічна анатомія і мієлоархітектоніка нервів надпід`язикових та підпід`язикових м`язів шиї людини.
2002 Управління інвестиційною діяльністю в рекреаційно-туристичній сфері
2002 Проектування керованих гасителів енергії в амортизаційних системах шасі літаків
2002 Підвищення ефективності лікування вікової катаракти шляхом оптимізації хірургічно зумовленого астигматизму
2002 Іронія як принцип художнього структуротворення.
2002 Вплив індукованих лазерним випромінюванням ударних хвиль на стан дефектів у вузькощілинних твердих розчинах Hg1-xCdxTe та Pb1-xSnxTe
2002 Розробка і впровадження комплекту універсальних засобів механізації переналагоджуваної технологічної оснастки
2002 Інформаційні стратегії впливу американської преси на соціально-політичний процес в Україні
2002 Українська сатирично-гумористична преса Галичини 20-30-х рр. XX ст.: історико-функціональний аспект та інтерпретаційні особливості
2002 Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917-1920 рр.
2002 Використання голкотерапії та лазеропунктури на доклінічній стадії дистальної діабетичної полінейропатії.
2002 Еволюція художньої рецепції образу гетьмана Івана Мазепи в українській літературі ХVІІ-ХХ століть
2002 Локативні та темпоральні синтаксеми в українських східнослобожанських говірках
2002 Біолого-екологічна характеристика видів роду Crocus L. в Українських Карпатах та заходи по їх охороні
2002 Епізоотологія, діагностика та профілактика пастерельозу свиней
2002 Профілактика карієсу зубів у дітей з використанням різних екзогенних засобів.
2002 Теоретико-правові проблеми захисту прав людини.
2002 Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб (за законодавством України).
2002 Конституційні засади діяльності міліції України.
2002 Геологічні процеси як фактори формування глибоководних ландшафтів континентального схилу Чорного моря
2002 Особливостi змiн в iмунно-гуморальному статусi хворих з хронiчними запаленнями придаткiв з больовим синдромом
2002 Стійкість та мінливість сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) у техногенно забруднених умовах південного сходу України.
2002 «Семантико-граматичні типи складнопідрядних власне прислівних речень»
2002 Економічне обґрунтування інноваційних проектів
2002 Удосконалення форм і методів економічного управління промисловими підприємствами
2002 Оцінка економіко-екологічної ефективності і механізм удосконалення природокористування у промисловості
2002 Роль ендотоксину грамнегативної мікрофлори в цитокіновій регуляції активності клітинних факторів специфічного імунного захисту, фібринолізу і протеолізу
2002 Управління інноваційним підприємництвом у машинобудівному комплексі.
2002 Клініко-патогенетичне обгрунтування корекції реологічних та коагуляційних змін крові у хворих на геморагічний та ішемічний інсульти.
2002 Драматургія Івана Дніпровського: стиль, проблема характеру. Соціально-історичний контекст.
2002 Діагностичне значення електрокардіографічних показників негомогенності реполяризації у хворих на гострий інфаркт міокарда
2002 Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул
2002 Щеплені кополімери на основі хімічно комплементарних полівінілового спирту та поліакриламіду з різною кількістю прищеплених ланцюгів
2002 Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі.
2002 Управління прийнятими на страхування ризиками.
2002 Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі.
2002 Моделювання спектрів зір пізніх спектральних класів
2002 Стан вільнорадикальних процесів та жирнокислотного складу ліпідів при лікуванні псоріазу.
2002 Врахування показників жирнокислотного спектру ліпідів крові та водно-ліпідної мантії шкіри в лікуванні псоріазу.
2002 Швидкі варіації спектру комети Галлея
2002 Моделі оцінки і регулювання фінансової діяльності підприємства
2002 Моделювання діагностики банкрутства комерційного банку
2002 Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів.
2002 Оцінка виробничого ризику проекту при формуванні договірної ціни
2002 Пневматична ретинопексія в лікуванні регматогенного відшарування сітківки з центральними розривами
2002 Процеси утворення дисперсних фаз у системі гальваноконтактів залізо-вуглець (кокс) у водному середовищі
2002 Домініканський орден у Центрально-Східній Європі в XIII-першій половині XV ст.
2002 Витратно-ціновий аналіз в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств
2002 Облік витрат та формування собівартості в цукровому виробництві
2002 Функціонування Na+-Ca2+-обмінника мембрани екзокринних секреторних клітин у прямому i зворотному режимах
2002 Вікові особливості розвитку фізіологічного механізму стабілізації пози стоянн людини
2002 Мовознавча спадщина Василя Чапленка.
2002 Удосконалення методик визначення електромагнітних параметрів і теорії електромагнітних процесів в індукційних реостатах
2002 Управління процесом реституції церковної власності в умовах сучасного українського суспільства
2002 Структура фізичної підготовленості і розвиток фізичних якостей, які визначають рівень спортивних результатів юних волейболістів
2002 Cтруктура та діагностика спеціальної фізичної підготовленості бейсболістів
2002 Індивідуальні особливості функціональної підготовленості кваліфікованих борців вільного стилю (включаючи вікові відмінності)
2002 Регіональний фактор у політичному процесі України
2002 Віддалені генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі озимої пшениці)
2002 Управління ліквідністю банку в умовах реформування економіки
2002 Механізми модулюючої дії NO на скорочення та К+-канали мембрани міоцитів сонної артерії щура
2002 Адсорбція кисню на гранях монокристалу вольфраму при кріогенних температурах
2002 Аргументація в американському судовому дискурсі (на матеріалі справ за участю суду присяжних).
2002 Семантичний та текстотворчий потенціал лінгвокультурем в українському поетичному мовленні.
2002 Конституційні екологічні права людини й громадянина та їх забезпечення органами внутрішніх справ.
2002 Ефективність комплексного лікування деструктивних форм інфільтративного та дисемінованого туберкульозу легень у хворих, які зловживають алкоголем.
2002 Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства
2002 Методи і засоби синтезу цифрових елементів та пристроїв на основі ізоморфізму логічних та кусково-постійних функцій
2002 Експресія генів дефенсинів в клітинах злоякісних пухлин людини.
2002 Формування загальнолюдських цінностей у старшокласників засобами масової інформації в сучасних умовах.
2002 Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформаційної економіки
2002 Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності.
2002 Прогнозування розвитку тріщин в матеріалах дисків АГТД з урахуванням накопичення пошкоджень від втоми та повзучості.
2002 Членовані структури в поезії М.І. Цвєтаєвої
2002 Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту.
2002 Параболічні варіаційні нерівності без початкових умов
2002 Визначення обсягу виробництва вуглевидобувних підприємств при стратегічному та тактичному плануванні на базі ітераційного підходу
2002 Розробка методів зменшення кислотоутворення в атмосфері при експлуатації градирень на техногенно навантажених територіях
2002 Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ — першої половини ХVІІ ст.
2002 Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з рабством і работоргівлею
2002 Фінансова мотивація акціонування підприємств регіону
2002 Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу.
2002 Фінансова стійкість підприємств торгівлі та її забезпечення в умовах трансформації національної економіки.
2002 Стійкі народні порівняння як об’єкт фразеології (семантичний і структурний аспекти)
2002 Стимулювання трудової активності молодших школярів в умовах організації предметно-перетворювальної діяльності
2002 Історико-теоретичні аспекти типології громадських будівель мусульманської архітектури Криму XIII-XVIII ст.
2002 Відношення «людина і світ» у творчості Т.Г.Шевченка (на матеріалах західної української діаспори)
2002 Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки
2002 Прямі іноземні інвестиції як фактор соціально-економічного розвитку регіону.
2002 Школа Фонтенбло і маньєризм у французькому мистецтві XVI сторіччя.
2002 Економічна ефективність виробництва і формування ринку молока (на прикладі підприємств приміської зони м. Києва)
2002 Українська балада ХІХ століття (історія жанру).
2002 Оцінка і прогнозування економічної стійкості сільськогосподарського виробництва (на матеріалах Автономної Республіки Крим)
2002 Порівняння в ідіостилі М.О.Шолохова: функціонально-семантичний і прагматичний аспекти.
2002 Розробка і обґрунтування принципів та методів профілактики карієсу зубів у дітей, що часто хворіють.
2002 Особливості артеріального кола мозку при різних варіантах будови його заднього відділу
2002 Напружено-деформований стан вузлів з’єднання трубобетону з монолітним залізобетоном при позацентровому стиску та згину
2002 Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю як фактор підвищення ефективності національного виробництва
2002 Ефекти сумірності вихорових ґраток у надпровідних шаруватих системах
2002 Метод довгострокового територіального прогнозу максимальних витрат весняного водопілля(на прикладі річок басейнів Верхнього Дніпра, Західної Двіни і Німану)
2002 Кардіальна дезадаптація при перинатальній гіпоксії у новонароджених.
2002 Роль кальцію та алюмінію в функціонуванні лучних біогеоценозів Українських Карпат (на прикладі Воловецької Верховини).
2002 Дебютантна сексуальна дисфункція у чоловіків: психосоматичні співвідношення і психотерапія
2002 Шляхи підвищення ефективності лікування при пошкодженнях товстої кишки
2002 Релігійно-філософський світогляд В. Екземплярського
2002 Орлан білохвіст в Україні: сучасний стан, біологія та охорона
2002 Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини.
2002 Кримінально-правова охорона лісу.
2002 Британська історіографія інтеграційних процесів у Західній Європі у другій половині ХХ ст.
2002 Фразеологія ораторсько-проповідницької прози Варлаама Ясинського
2002 Організаційні та економічні аспекти операційного менеджменту в АПК
2002 Прогнозування інвестиційної привабливості аграрного сектору (теоретичні і практичні аспекти).
2002 Управління якістю продукції та витратами на її забезпечення (на прикладі текстильних підприємств)
2002 Розробка методів прогнозування і попередження зсувів в укосах на підроблених територіях
2002 Номінативна та комунікативна природа українських паремій
2002 Фінанси акціонерних товариств в умовах трансформації економіки
2002 Управління золотовалютними резервами Національного банку України
2002 Реалізація конституційного права людини та громадянина на звернення за захистом своїх прав і свобод до Європейського Суду з прав людини.
2002 Інтегровані лексикографічні системи
2002 Структура, семантика і стилістичні функції епітета в художній прозі Івана Багряного
2002 Маркетинг ринку праці (методологія дослідження)
2002 Стратегія управління нафтогазовим комплексом України в умовах інституційно-інноваційних перетворень
2002 Особливості діагностики, профілактики та лікування постменопаузального остеопорозу в жінок різного віку із природньою та хірургічною менопаузою.
2002 Розробка технології та методів стандартизації препаратів протиалергійної дії на основі Apis mellifica
2002 Раціональні конструкції часткових пластинчастих протезів для заміщення дефектів зубних рядів. Клініка, технології виготовлення.
2002 Агроекологічні особливості родючості змитих грунтів в підзоні чорноземів звичайних
2002 Удосконалення форм та методів державної підтримки національного морського судноплавства в Україні.
2002 Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові
2002 Поперекова симпатектомія при реконструкції атеросклеротичної оклюзії аорто-стегнового сегмента
2002 Тематика і художні особливості поезії Річарда Уїлбера.
2002 Роль про- і антиоксидантів у перебігу експериментального токсикозу, викликаногосолянокислим гідразином та хлоридом кадмію
2002 Порушення захисних систем організму у тварин з гострим токсичним ураженням печінки і корекція їх за допомогою антиоксидантів та ентеросорбента
2002 Використання навчально-рольових ігор професійної спрямованості в процесі навчання іноземної мови майбутніх офіцерів прикордонників
2002 Формування самооцінки курсантів вищих військових закладів освіти у процесі навчання іноземної мови
2002 Психологічний інструментарій подолання психосексуальних труднощів у офіцерів внутрішніх військ МВС України
2002 Стан жовчоутворюючої та жовчовидiльної функцiї печiнки при хронiчних гепатитах i цирозах печiнки у динамiцi лiкування.
2002 Інформаційно-вимірювальні системи теплопостачання житлових будинків
2002 Властивості і технологія полімерних карбамідних розчинів для ремонту транспортних споруд в зоні змінного рівня води
2002 Симулятивність та інтертекстуальність у просторовій метафориці
2002 Локалiзацiя та розсiяння нормальних пружних хвиль в складених анiзотропних хвилеводах
2002 Вугільна промисловість і шахтарі України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)
2002 К.Д.Кавелін про ліберальну модернізацію Росії
2002 Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-і роки (за матеріалами Кримської АСРР)
2002 Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва.
2002 Етіопатогенетичний зв’язок патології органів розмноження корів і телиць з мікроелементозами та гіповітамінозами групи В (меоди лікування і профілактики)
2002 Концепція психологічного двійництва особистості в літературі Заходу XVIII-ХІХ ст.
2002 Ідентифікація параметрів асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором без навантаження в складі автоматизованого комплексу
2002 Електоральна організація реґіону (на матеріалах Галицьких областей).
2002 «Організаційно-економічні напрями вдосконалення системи зовнішньоторговельного регулювання в умовах ринкової трансформації економіки України»
2002 “Використання результатів дослідження ринку при виборі експортної стратегії промислового підприємства”
2002 Навчальна література з історії кінця 80-х — 90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз
2002 Ефективність психоемоційної і функціональної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця на санаторному етапі відновного лікування.
2002 Особливості утворення сучасної російської термінології підприємництва.
2002 Типологія комічного в художній прозі І.С. Нечуя-Левицького і Марка Твена.
2002 Епідеміологічна характеристика кору, епідемічного паротиту, краснухи в умовах урбанізованого регіону та ефективність імунізації вакциною Тримовакс
2002 Діагностика алергічних захворювань у дітей за допомогою ротаційного прик-тесту з неінфекційними алергенами
2002 Гігієнічна оцінка та регламентація комбінованої дії додецилбензолсульфокислоти, натрієвої солі бензолсульфінової кислоти і флороглюцину у воді водоймищ
2002 Локалізація скалярної зарядженої частинки у фазовому просторі.
2002 Матеріали, що розширяються, для ремонтних робіт на основі вапняно-залізистих композицій.
2002 Морфо-функціональні характеристики яйцеклада бабок (Insecta, Odonata)
2002 Активність високопорогових кальцієвих каналів гіпокампу щура при зменшенні напруги кисню в зовнішньоклітинному розчині
2002 Хірургічне лікування гідроцефалії у дітей в віці до одного року
2002 Організаційно-економічний механізм відтворення основних засобів в АПК
2002 Розробка методу експрес-визначення хімічного складу планетних атмосфер за даними фур’є-спектрофотометрії
2002 Шлаколужні в’яжучі та бетони з використанням лужних силікатних суспензій.
2002 ПЕРЕХІДНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ В УМОВАХ КОСМІЧНИХ ПУЧКОВО-ПЛАЗМОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ.
2002 Розробка та створення програмно-апаратного комплексу для високоточної локації ШСЗ
2002 Романтичні засади української драматургії 20-х років ХХ століття (І. Дніпровський, Я. Мамонтов, М. Куліш)
2002 Прецесійні коливання і резонанси осесиметричних оболонок з перерезом, що розгалужуеться, при складному обертанні
2002 Тактика лікування дітей, хворих на секреторний середній отит
2002 Діагностика і комплексне лікування функціональних порушень голосу
2002 Геохімія фтору питиних вод України
2002 Економічний механізм регулювання ринку праці молодих спеціалістів в Україні.
2002 Організаційно-економічний механізм побудови в Україні трирівневої системи пенсійного забезпечення
2002 Використання молекулярно-генетичних маркерів в генетико-селекційних дослідженнях соняшнику.
2002 Розвиток емпатії у професійному становленні студентів вищих педагогічних навчальних закладів
2002 Психокорекційні можливості методу активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів-практиків).
2002 Психологічні особливості міжособистісного взаєморозуміння в системі «вчитель — учень» як умова попередження конфліктів.
2002 Соціально-психологічні чинники професійної самоідентифікації фахівців системи соціального захисту населення.
2002 Вплив агроекологічних факторів і сортових особливостей на урожайність, якість зерна і насіння м’якої озимої пшениці в умовах Півдня України.
2002 Організація облікового процесу в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (на прикладі малих підприємств)
2002 Закономірності розвитку внутрішніх напружень при сушінні деревини як анізотропного тіла
2002 Нейромережеві моделі вибору методів оцінювання параметрів регресійних залежностей в інформаційних управляючих системах
2002 Функціональний стан судинного ендотелію у хворих на симптоматичну пульмогенну артеріальну гіпертензію
2002 Громадські та культурні зв’язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60-80-х рр. ХІХ ст.
2002 Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в транзитивному суспільстві
2002 Агробіологічна оцінка технічних гібридних форм винограду в умовах півдня України
2002 Моделювання стратегічного потенціалу асоційованої системи
2002 Моделювання системи управлiння соцiально-побутовою сферою дiяльностi ВНЗ, що функцiонує в трансформацiйнiй економiцi України
2002 Оцiнка та аналiз iнвестицiйної привабливостi пiдприємств у промислово-розвиненому регiонi
2002 Державне регулювання економiки та дiя вмонтованих стабiлiзаторiв в умовах ринку
2002 Договір морського перевезення вантажу (порівняльний аспект).
2002 Умови потенціометричного, вольтамперометричного і фотометричного визначення активного хлору
2002 Вікові особливості метаболізму ліпідів печінки щурів на ранньому етапі дії тиреоїдних гормонів
2002 Формування механізму стійкості підприємств малого бізнесу.
2002 Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промислових підприємств.
2002 Концепція людини в українській літературі 20-х років ХХ ст. (на матеріалі прози Г.Михайличенка, М. Хвильового, М.Івченка, В.Підмогильного)
2002 Оптимальне оцінювання для марковських систем в умовах неповної статистичної інформації.
2002 Моделі і методи узагальненої оптимізації лінійних систем з розподіленими параметрами
2002 Обгрунтування підходів до обстеження та лікування хворих на інфекційно-алергічну бронхіальну астму з урахуванням клінічних особливостей імунологічного статусу та мікроекології товстої кишки.
2002 Клініко-патогенетична оцінка структури кісткової тканини при гепатитах В і С
2002 Автоматизована система управління ділянкою очищення дифузійного соку на базі нечіткої логіки.
2002 Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу.
2002 Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ — початку ХХ ст.
2002 Науково-методичні основи формування податкових надходжень бюджету
2002 Формування у студентів-інструменталістів навичок виразного виконання в процесі вивчення курсу «Загальне фортепіано».
2002 Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами аматорського театру.
2002 Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств в період розвитку економіки
2002 Організація корпоративного управління діяльністю акціонерних товариств.
2002 Вплив активних субстанцій золотистого стофілококу на механокінетичні параметри скорочення-розслаблення гладеньких м’язів.
2002 Патогенетичні аспекти порушення гормонального стану у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки у динаміці лікування
2002 Естетичні якості ландшафтів у контексті використання та збереження гуманістичного ресурсного потенціалу регіону
2002 Динамічні дії вітру на металеві гратчасті башти вітроенергетичних установок.
2002 Вдосконалення міжопераційних процесів транспортно-складського комплексу
2002 Продуктивність озимої пшениці залежно від попередників, добрив та обробітку грунту в Степу України
2002 Внутрішньофірмова ідеологія: соціально-філософський аналіз
2002 Кваліфікація і класифікація умисних вбивств при обтяжуючих обставинах
2002 Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності
2002 Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження)
2002 Видавничий договір як вид авторського договору
2002 Концептуальні основи економічної адаптації особистості
2002 Науково-методичні основи державного управління процесом реструктуризації вугільної промисловості України
2002 Петрологія мезопротерозойської трапової асоціації Північно-Західного району Українського щита
2002 Особливості альтерації і репаративної регенерації епітелію ясен при генералізованому пародонтиті та їхня фармакологічна корекція
2002 Особливості перебігу та тактика лікування травматичних ушкоджень периферичних нервів у хворих похилого та старечого віку
2002 Морфофункціональний стан місцевої імунної системи легень у дітей першого року життя при гострих пневмоніях.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)