Спеціалізовані вчені ради

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
 • МОН України
 • Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського Міністерства культури і туризму України
 • Київський національний економічний університет МОН України
 • Київський національний університет внутрішніх справ України МВС України
 • Національний університет “Києво-Могилянська академія”
 • Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова МОН України
 • Київський національний лінгвістичний університет МОН України
 • Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України
 • Національний університет харчових технологій МОН України
 • Національний транспорт-ний університет МОН України
 • Національний авіаційний університет МОН України
 • Приватний вищий навчальний заклад “Європейський університет”
 • Київський національний університет технологій та дизайну МОН України
 • Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури Міністерства культури і мистецтв України
 • Академія адвокатури України (приватний вуз)
 • Київський славістичний університет (приватний вуз)
 • Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
 • Академія муніципального управління (приватний вуз)
 • ВНЗ “Університет економіки та права КРОК”
 • Київський міський педагогічний університет ім. Б.Д.Грінченка МОН
 • Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
 • Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
 • Інститут фізики НАН України
 • Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
 • Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України
 • Інститут геологічних наук НАН України
 • ДУ “Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі” Інституту геологічних наук НАН України
 • Інститут географії НАН України
 • Державна наукова установа “Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею” ННПМ НАН України
 • Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України
 • Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України
 • Інститут ядерних досліджень НАН України
 • Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України
 • Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
 • Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України
 • Інститут української мови НАН України
 • Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України
 • Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України
 • Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
 • Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України
 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
 • Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Уманського НАН України
 • Інститут проблем моделювання в енергетиці ім.. Г.Є.Пухова НАН України
 • Інститут електродинаміки НАН України
 • Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України
 • Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
 • Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 • Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Міністерства наслідків Чорнобильської катастрофи (ДНЦ РНС НАН ТА МНС України)
 • Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
 • Інститут гідромеханіки НАН України
 • Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 • Інститут фізики напівпровідників НАН України
 • Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
 • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
 • Інститут геохімії, мінерології та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України
 • Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
 • Інститут математики НАН України
 • Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
 • Головна астрономічна обсерваторія НАН України
 • Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України
 • Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
 • Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
 • Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
 • Інститут гідробіології НАН України
 • Національний ботанічний сад iм. М.М. Гришка НАН України
 • Інститут органічної хімії НАН України
 • Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
 • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
 • Інститут загальної енергетики НАН України
 • Інститут технічної теплофізики НАН України
 • Інститут газу НАН України
 • Інститут мистецтвознав-ства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН
 • України
 • Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
 • Інститут соціології НАН України
 • Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
 • Фізико-технологічний інститут металів та сплавів (ФТІМС) НАН України
 • Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
 • Інститут археології НАН України
 • Інститут історії НАН України
 • Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 • Державна установа “Інститут економіки та прогнозування” НАН України
 • Інститут біохімії ім. О.О. Палладіна НАН України
 • Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України
 • Інститут магнетизму НАН України та МОН України
 • Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України
 • Інститут відновлювальної енергетики НАН України
 • Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК
 • ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України”
 • Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
 • Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” УААН
 • Інститут цукрових буряків УААН
 • Інститут гідротехніки та меліорації УААН
 • Інститут рибного господарства УААН
 • Інститут агроекології та біотехнології УААН
 • Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН
 • Інститут захисту рослин УААН
 • Інститут спеціальної педагогіки АПН України
 • Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України
 • Інститут педагогіки АПН України
 • Інститут педагогіки АПН України та Інститут історії НАН України
 • Інститут педагогіки АПН України
 • Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
 • Інститут проблем виховання АПН України
 • Університет менеджменту освіти АПН України
 • Інститут вищої освіти АПН України
 • Інститут соціальної та політичної психології АПН України
 • Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України
 • Інститут фармакології та токсикології АМН України
 • Інститут геронтології АМН України
 • Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України
 • Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України
 • Державна установа “Інститут медицини праці АМН України
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. А.М Амосова АМН України
 • Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України
 • Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
 • ДУ “Національний інститут раку” МОЗ України
 • Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України
 • Науковий центр радіаційної медицини АМН України
 • Інститут нефрології АМН України
 • Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України
 • Державна установа ”Інститут травматології та ортопедії АМН України”
 • ДУ “Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України”
 • ДУ ”Інститут гематології та трансфузіології АМН України”
 • Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
 • ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського” АМН України
 • ДУ “Інститут урології та нефрології АМН України”
 • Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска” АМН України
 • Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
 • Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України
 • Національна академія оборони України
 • Національний інститут стратегічних досліджень РНБО України
 • Український НДІ пожежної безпеки МНС України
 • Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України
 • Дипломатична академія України при МЗС України
 • Інститут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України
 • Національна академія прокуратури України
 • Академія управління Міністерства внутрішніх справ України
 • Державний науково-дослідний інститут МВС України
 • Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України
 • Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
 • Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
 • Національна академія державного управління при Президентові України
 • Науково-виробнича корпорація “Київський інститут автоматики” (НВК “КІА”) міністерства промислової політики України
 • Державний економіко-технологічний університет транспорту Міністерства транспорту і зв’язку України
 • Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
 • НДІ будівельних конструкцій Держкомітету України (НДІБК Держбуду України)
 • Український науково-дослідний інститут зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку України
 • Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтва України
 • Науково-дослідний фінансовий інститут Міністерства фінансів України
 • Державний НДІ фізичної культури і спорту Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
 • Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (ВАТ “Укрдіпроектстальконструкція”
 • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв’язку України
 • Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного Комітету архівів України
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
 • Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління Міністерства промислової політики України
 • Український НДІ продуктивності агропромислового комплексу МінАП України
 • Державиа екологічна академія післядипломної освіти та управління Мін природи України
 • Київський університет ринкових відносин УСПП
 • Університет банківської справи Національного банку України
 • Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди “ МОН України
 • Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
 • Інститут розведення і генетики тварин УААН
 • Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільсько-господарського виробництва УААН
 • Національний науковий центр “Інститут землеробства” УААН
 • Інститут садівництва УААН
 • Білоцерківський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
 • Національний академія державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України
 • Вінницький національний технічний університет МОН України
 • Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського МОН України
 • Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України
 • Вінницький державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України та Інститут кормів УААН
 • Дніпропетровський національний університет МОН України
 • Український державний хіміко-технологічний університет МОН України
 • Національна гірничий університет МОН України
 • Національна металургійна академія МОН України
 • Придніпровська державна академія будівництва і архітектури МОН України
 • Інститут геотехнічної механіки ім М.С. Полякова НАН України
 • Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
 • Інститут зернового господарства УААН
 • Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України
 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ МВС України
 • Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
 • Дніпропетровський національний технічний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна Міністерства транспорту України
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
 • Криворізький технічний університет МОН України
 • Криворізький державний педагогічний університет МОН України
 • Дніпродзержинський державний технічний університет МОН України
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” МОН України
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України
 • Харківський національний технічний університет радіоелектроніки МОН України
 • Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди МОН України
 • Харківський національний економічний університет МОН України
 • Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури МОН України
 • Харківський національний автомобільно-дорожній технічний університет МОН України
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” МОН України
 • Харківський державний зооветеринарний інститут МінАПК України
 • Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого України МОН України
 • Харківська державний університет харчування та торгівлі МОН України
 • Харківська національна академія міського господарства МОН України
 • Українська інженерно-педагогічна академія МОН України
 • Харківська державна академія дизайну та мистецтв МОН України
 • Інститут радіофізики та електроніки ім.О.Я. Усикова НАН України
 • Інститут монокристалів НАН України
 • Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
 • Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
 • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
 • Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України
 • Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
 • Науково-технічний центр магнетизму технічних об’єктів НАН України
 • Національний науковий центр “Інститут грунто-знавства та агрохімії ім.О.Н. Соколовського” УААН
 • Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН
 • Інститут рослинництва ім.В.Я. Юр’єва УААН
 • Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України
 • Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України
 • Харківський державний медичний університет МОЗ України
 • ДУ “Інститут дерматології та венерології” АМН України
 • Національний фармацев-тичний університет МОЗ України
 • Інститут патології хребта та суглобів ім. М.І. Ситенка МОЗ України
 • Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
 • Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова МОЗ України
 • Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України
 • Університет цивільного захисту України МВС України
 • Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва МінАП України
 • Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України
 • Український НДІ екологічних проблем (УКРНДІЕП) Міністерства охорони навколишнього середовища України
 • Державний науковий центр лікарських засобів НАН України
 • Харківська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту України
 • Український державний НД вуглехімічний інститут (УХІН) Міністерства промислової політики України
 • Харківський національний науковий центр “ Інститут метрології “ Держкомітету стандартизації та метрології та сертифікації України
 • Український Ордена “Знак Пошани” НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім.. Г.М. Висоцького Державного Комітету лісового господарства України
 • Харківський державний технічний університет сільського господарства МінАП України
 • Національний науковий центр “Харківський фізичко-технічний інститут” МОН України
 • Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управ-ління при Президентові України
 • Харківська державна академія фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
 • Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського Міністерства культури і мистецтв України
 • Інститут тваринництва УААН
 • Інститут овочівництва і баштанництва УААН
 • Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України
 • Одеський національний політехнічний університет МОН України
 • Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського МОН України
 • Одеський державний економічний університет МОН України
 • Одеський національний морський університет МОН України
 • Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України
 • Одеська національна юридична академія МОН України
 • Одеська державна академія холоду МОН України
 • Одеська національна академія харчових технологій МОН України
 • Одеський екологічний університет МОН України
 • Одеська національна морська академія МОН України
 • Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 • Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
 • Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН
 • Одеський державний аграрний університет УААН
 • Національний науковий центр “Інститут виноградарства і виноробст-ва ім. В.С.Таірова” УААН
 • Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України
 • Інститут стоматології АМН України
 • Одеський державний медичний університет МОЗ України
 • Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України
 • Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
 • Одеська державна академія ім. А.В. Нежданової Міністерства культури і мистецтв України
 • Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Донецький національний університет МОН України
 • ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” МОН України
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Тугай-Барановського МОН України
 • Донецька державна академія управління МОН України
 • Донецький державний університет управління МОН України
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • Інститут економіко- правових досліджень НАН України
 • Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України
 • Інститут прикладної математики і механіки НАН України
 • Інститут органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
 • ВНЗ “Державний університет інформатики і штучного інтелекту” НАН України
 • Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України
 • Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України
 • Державний навчальний заклад “Донбаський державний технічний університет” МОН України
 • Приазовський державний технічний університет МОН України
 • ВАТ “Головний спеціа-лізований конструкторсько-технологічний інститут” (ВАТ “ГСКТІ”) Міністерства пром.політики України
 • Донбаська державна академія будівництва та архітектури МОН України
 • Державний Макіївський НДІ по безпеці робіт в гірничій промисл. Мініст. вугільної пром.України
 • Донбаська державна машинобудівна академія МОН України
 • Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
 • Національний університет “Львівська політехніка” МОН України
 • Інститут фізичної оптики МОН України
 • Національний лісотехнічний університет МОН України
 • Українська академія друкарства МОН України
 • Львівська академія мистецтв МОН України
 • Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
 • Інститут регіональних досліджень НАН України
 • Інститут фізики конденсованих систем НАН України
 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
 • Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
 • Інститут біології клітини НАН України
 • Інститут біології тварин УААН
 • Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України
 • Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
 • Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.Г. Гжицького МінАП України
 • Львівський державний інститут фізичної культури Державного комітету молодіжної політики спорту та туризму України
 • Львівська комерційна академія Укоопспілки
 • Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України
 • Львівська державна музична академія ім. М.В. Лисенка Міністерства культури та мистецтв України
 • Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України
 • Львівський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника МОН України
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу МОН України
 • Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України
 • ВНЗ “Запорізький національний університет” МОН України
 • Запорізький державний технічний університет МОН України
 • Запорізька державна інженерна академія МОН України
 • Класичний приватний університет МОН України
 • Запорізький державний медичний університет МОЗ України
 • Таврійська державна агротехнічна академія МінАП України
 • Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України
 • Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
 • Луганський державний медичний університет МОЗ України
 • Луганський національний аграрний університет МОН України
 • Полтавський технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України
 • Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка МОН України
 • Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН
 • Вищий державний навчальний заклад “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України
 • Полтавський університет споживчої кооперації України УКООПспілки
 • Кременчуцький державний політехнічний університет Ім. М. Остроградського МОН України
 • Севастопольський національний технічний університет МОН України
 • Морський гідрофізичний інститут НАН України
 • Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України
 • Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості Міністерства палива і енергетики України
 • Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського МОН України
 • Національна академія природоохоронного і курортного будівництва МОН України
 • РВНЗ “Кримський інженерно-педагогічний університет” МОН України
 • Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського МОЗ України
 • Південний філіал “Кримський агротехноло-гічний державний університет”
 • Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський гуманітарний університет” МОН України
 • Інститут винограду і вина “Магарач” УААН
 • Нікітінський ботанічний сад Національного наукового центру (НБС-ННЦ) УААН
 • Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя МОН України
 • Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України
 • Тернопільський національний економічний університет МОН України
 • Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України
 • Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича МОН України
 • Інститут термоелектрики НАН України
 • ДВНЗ “Ужгородський національний університет” МОН України
 • Херсонський державний університет МОН України
 • Херсонський національний технічний університет МОН України
 • ПВНЗ “Міжнародний університет бізнесу і права”
 • ДВНЗ “Херсонський державний аграрний універ-ситет” МінАП України
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України
 • ДВНЗ “Державний агро-екологічний університет” МінАП України
 • Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка МОН України
 • Кіровоградський національний технічний університет МОН України
 • Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України
 • Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова МОН України
 • Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МОН України
 • Миколаївський державний аграрний університет МінАП України
 • Рівненський державний гуманітарний університет МОН України
 • Національний університет водного господарства та природокористування МОН України
 • Сумський державний університет МОН України
 • ДВНЗ “Українська академія банківської справи” Національного банку України
 • Інститут прикладної фізики НАН України
 • Сумський національний аграрний університет МінАП України
 • Хмельницький національний університет МОН України
 • Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького Державного комітету у справах охорони державного кордону України
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка МОН України
 • Подільський державний аграрно-технічний університет МінАП України
 • Черкаський державний технологічний університет МОН України
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України
 • Уманський державний аграрний університет МінАП України
 • Волинський державний університет ім. Лесі Українки МОН України
 • Луцький національний технічний університет МОН України
 • Чернігівський державний технологічний університет МОН України
 • Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка МОН України
 • Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)