Соціологічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми по­лі­ти­ки. (Оде­сь­ка дер­жа­в­на юри­ди­ч­на ака­де­мія). 09.06.99
 2. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 08.06.05
 3. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 10.11.99
 4. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія. Філософія. Політологія. 12.06.02
 5. Ві­с­ник Ки­їв­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту імені Та­ра­са Ше­в­чен­ка. Се­рія “Со­ці­о­ло­гія. Пси­хо­ло­гія. Пе­да­го­гі­ка”. 09.06.99
 6. Ві­с­ник Львів­сь­ко­го дер­жа­в­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка. 09.06.99
 7. Ві­с­ник Хар­ків­сь­ко­го дер­жа­в­но­го уні­вер­си­те­ту. Се­рія “Со­ці­о­ло­гі­ч­ні до­слі­джен­ня су­ча­с­но­го су­с­пі­ль­с­т­ва: ме­то­до­ло­гія, те­о­рія, ме­то­ди”. 09.06.99
 8. Вчені записки Харківського гуманітарного інституту «Народна українська академія». 10.11.99
 9. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Міносвіти України). 09.02.00
 10. Муль­ти­вер­сум. Фі­ло­соф­сь­кий аль­ма­нах. (Ін­сти­тут фі­ло­со­фії ім. Г.С.Ско­вороди НАН Укра­ї­ни). 09.06.99
 11. На­у­ко­ві за­пи­с­ки Ін­сти­ту­ту по­лі­тич­них і ет­но­на­ці­о­наль­них до­слі­джень НАН Укра­ї­ни. 09.06.99
 12. Наукові записки НаУКМА. Серія: Соціологічні науки. 15.01.03
 13. Но­ва па­ра­ди­г­ма. (За­по­рі­зь­кий дер­жа­в­ний уні­вер­си­тет). 09.06.99
 14. Соціальні виміри  суспільства   (Інститут соціології НАН України).   08.09.99  
 15. Со­ці­аль­ні тех­но­ло­гії. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет ім. Та­ра­са Ше­в­чен­ка). 09.06.99
 16. Соціологічні дослідження (Східноукраїнський національний університет Міносвіти і науки України). 14.11.01
 17. Уче­ные за­пи­с­ки Си­м­фе­ро­по­ль­с­ко­го го­су­дар­с­т­вен­но­го уни­вер­си­те­та. 09.06.99
 18. Фи­ло­со­фия и со­ци­о­ло­гия в кон­те­к­с­те на­ци­о­наль­ной куль­ту­ры. (Дні­п­ро­пе­т­ров­сь­кий на­ціональ­ний уні­вер­си­тет). 09.06.99
 19. Чо­р­но­биль і со­ці­ум. (Ін­сти­тут со­ці­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни). 09.06.99 

ЖУРНАЛИ 

 1. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки, 14.06.2007.
 2. Ві­с­ник Укра­їн­сь­кої ака­де­мії дер­жа­в­но­го упра­в­лін­ня при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни. 09.06.99
 3. Ві­с­ник Уні­вер­си­те­ту вну­т­рі­ш­ніх справ. 09.06.99
 4. Ві­с­ник Хар­ків­сь­ко­го між­на­ро­д­но­го сло­в’ян­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту. 09.06.99
 5. Ві­че. 09.06.99
 6. Гра­ні. (Дні­п­ро­пе­т­ровськ). 09.06.99
 7. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України). 30.06.04
 8. Наукове пізнання: методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського). 14.11.01
 9. Наукові записки НаУКМА. Серія: Політологія, соціологія. 09.02.00
 10. Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України). 15.12.04
 11. Персонал (м. Київ). 11.05.00
 12. Перспективи (Одеський державний політехнічний університет,  Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського). 12.06.02
 13. Політичний менеджмент (Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України). 10.12.03
 14. Право і безпека (Національний університет внутрішніх справ МВС України). 10.12.03
 15. Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного господарства). 14.11.01
 16. Соціальна політика і соціальна робота (м. Київ). 10.11.99
 17. Соціальна психологія (Український центр політичного менеджменту). 30.06.04
 18. Соціологія: теорія, методи, маркетинг (Інститут соціології НАН України). 10.11.99
 19. Стратегія розвитку України (Національний авіаційний університет МОН України, Науково-видавничий центр «Стратегія»). 30.06.04
 20. Український соціум (Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, Державний інститут проблем сім’ї та молоді Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Національний університет внутрішніх справ, Український центр політичного менеджменту, Український інститут соціальних досліджень, Центр «Соціальний моніторинг»). 15.12.04/08.06.05
 21. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. 09.02.00 

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Наука і молодь (Національний авіаційний університет МОН України), 30.06.04.
 2. Філософські пошуки (Інституту філософії, логіки і соціології Львівської філософської спілки “Cogito”, Всеукраїнська асоціація філософських спілок), 13.12.00. 
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)