Політичні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

 1. Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми дер­жа­в­но­го упра­в­лін­ня. (Укра­їн­сь­ка ака­де­мія дер­жа­в­но­го упра­в­лін­ня при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни). 09.06.99
 2. Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми між­на­ро­д­них від­но­син. (Ін­сти­тут між­на­ро­д­них від­но­син Ки­їв­сь­ко­го національного уні­вер­си­те­ту ім. Та­ра­са Ше­в­чен­ка). 09.06.99
 3. Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми по­лі­ти­ки. (Оде­сь­ка дер­жа­в­на юри­ди­ч­на ака­де­мія). 09.06.99
 4. Вестник СевГТУ. Серия: Политология. 15.01.03
 5. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціологія. Філософія. Політологія. 10.11.99
 6. Ві­с­ник Ки­їв­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Ше­в­чен­ка. Се­рія “Фі­ло­со­фія. По­лі­то­ло­гія”. 09.06.99
 7. Ві­с­ник Ки­їв­сь­ко­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Ше­в­чен­ка. Се­рія “Між­на­ро­д­ні від­но­си­ни”. 09.06.99
 8. Ві­с­ник Львів­сь­ко­го дер­жа­в­но­го уні­вер­си­те­ту. Се­рія “Між­на­ро­д­ні від­но­си­ни”. 09.06.99
 9. Вісник Львівського університету. Серія: Філософські науки. 12.06.02
 10. Ві­с­ник Хар­ків­сь­ко­го дер­жа­в­но­го уні­вер­си­те­ту. Се­рія “Пи­тан­ня по­лі­то­ло­гії”. 09.06.99
 11. Гілея (науковий вісник) (Українська академія наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України), 14.09.06.
 12. Держава і право (Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Вища школа права). 10.11.99
 13. Дослідження сві­то­вої по­лі­ти­ки. Про­б­ле­ми і су­джен­ня Ін­сти­ту­ту сві­то­вої еко­но­мі­ки і між­на­ро­д­них від­но­син НАН Укра­ї­ни. 09.06.99
 14. Збірник наукових праць Ін­сти­ту­ту за­ко­но­дав­с­т­ва Вер­хо­в­ної Ра­ди Укра­ї­ни. 09.06.99
 15. Історико-політичні проблеми сучасного світу (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міносвіти і науки України). 14.11.01
 16. Науковий вісник (Одеський державний економічний університет МОН України). 08.06.05
 17. На­у­ко­вий ві­с­ник Ди­п­ло­ма­ти­ч­ної ака­де­мії Укра­ї­ни. 09.06.99
 18. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 15.01.03
 19. На­у­ко­ві за­пи­с­ки Ін­сти­ту­ту по­лі­тич­них та ет­но­на­ці­о­наль­них до­слі­джень НАН Укра­ї­ни. 09.06.99
 20. Наукові записки НаУКМА. Серія: Політичні науки. 15.01.03
 21. Наукові записки НаУКМА. Серія: Політологія. Соціологія (Національний університет «Києво-Могилянська академія»). 11.05.00
 22. Но­ва па­ра­ди­г­ма. (За­по­рі­зь­кий дер­жа­в­ний уні­вер­си­тет). 09.06.99
 23. Політика і публіцистика (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 13.02.08.
 24. Політологічний вісник (Політологічний центр при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка). 13.12.00
 25. Політичні та соціологічні студії (Чернівецький національний університет  ім. Ю. Федьковича МОН України), 09.03.06.
 26.  Стратегічні пріоритети (Національний інститут стратегічних досліджень), 11.10.07.
 27. Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень). 08.09.99
 28. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку (Інститут народознавства НАН України, Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, Державний університет Львівська політехніка»). 14.11.01 

ЖУРНАЛИ 

 1. Актуальні проблеми внутрішньої політики (Національна академія державного управління при Президентові України, Державне управління справами). 30.06.04
 2. Бо­ри­с­фен. 09.06.99
 3. Буковинський журнал (Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України). 15.01.03
 4. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України. 15.01.03
 5. Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки, 14.06.2007.
 6. Ві­с­ник Укра­їн­сь­кої ака­де­мії дер­жа­в­но­го упра­в­лін­ня при Пре­зи­ден­то­ві Укра­ї­ни. 09.06.99
 7. Ві­че. 09.06.99
 8. Грані (Дніпропетровський державний університет, Центр соціально-політичних досліджень). 14.11.01
 9. Діалог. Історія, політика, економіка (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Редакція журналу “ Діалог. Історія, політика, економіка”). 30.06.04
 10. Інформаційне суспільство (Київський національний університет імені Траса Шевченка), 14.06.2007.
 11. Історичний журнал (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, “Вища школа”). 08.06.05
 12. Лю­ди­на і по­лі­ти­ка. 09.06.99
 13. Наукове пізнання: методологія та технологія (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського). 14.11.01
 14. Наукові праці. Серія: Політичні науки (Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська Академія»). 12.06.02
 15. Наукові праці. Серія: політологія (Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили комплексу НаУКМА). 08.06.05
 16. Нова парадигма (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України). 15.12.04
 17. Но­ва по­лі­ти­ка. 09.06.99
 18. Освіта регіону (Вищий навчальний заклад „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”), 14.06.2007.
 19. Персонал (м. Київ). 11.05.00
 20. Перспективи (Одеський державний політехнічний університет,  Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського). 12.06.02
 21. По­лі­ти­ка і час. 09.06.99
 22. По­лі­тич­на ду­м­ка. 09.06.99
 23. Політичний менеджмент (Український центр політичного менеджменту, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України). 10.12.03
 24. Пра­во Укра­ї­ни. 09.06.99
 25. Пра­во­ва Дер­жа­ва. (Оде­сь­кий дер­жа­в­ний уні­вер­си­тет ім. І.І. Мечни­кова). 09.06.99
 26. Стратегічна панорама (Рада національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, Національний інститут українсько-російських відносин). 11.05.00
 27. Три­бу­на. 09.06.99
 28. Учёные записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: политические науки. 15.01.03

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Актуальні проблеми державного управління (Одеська філія УАДУ при Президентові України), 11.10.00.
 2. Вибори та демократія (НУ “Києво-Могилянська академія”, Інститут виборчого права), 18.01.07.
 3. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 14.11.01.
 4. Гуманітарні науки і сучасність (Київський національний торговельно-економічний університет), 14.11.01.
 5. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія, 04.07.06.
 6. “Пам’ять століть. Планета” (Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені П.М.Драгоманова, Комунальне підприємство “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, Громадська організація Історичний клуб “Планета”. 13.02.08
 7. Порівняльно-правові дослідження (Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, Маріупольський державний гуманітарний університет, Каракостас І.К., Калаврос К.Ф.), 18.01.07.
 8. Україна дипломатична (Дипломатична академія України при МЗС України, Історичний клуб «Планета», Генеральна дирекція Київдержадміністрації по обслуговуванню іноземних представництв), 14.11.01.
 9. „Україна – НАТО” Державного підприємства „Євроатлантикінформ”,  21.05.08.
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)