Перечень высших учебных заведений и научных учреждений, в которых проводится подготовка аспирантов и функционируют специализированные ученые советы — стр.2

стр. 1    стр. 2     стр. 3

 Місто  Установа(ВНЗ)
Київ Інститут  агроекології та біотехнології УААН
Київ Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН
Київ Інститут захисту рослин УААН
Київ Інститут спеціальної педагогіки АПН України
Київ
Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України
Київ
Інститут проблем виховання АПН України
Київ
Університет менеджменту освіти АПН України
Київ
Інститут вищої освіти АПН України
Київ
Інститут соціальної та політичної психології АПН України
Київ
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України
Київ
Інститут фармакології та токсикології АМН України
Київ
Інститут геронтології АМН України
Київ
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України
Київ
Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України
Київ
Державна установа “Інститут медицини праці АМН України”
Київ
Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. А.М Амосова АМН України
Київ
Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова АМН України
Київ
Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
Київ
ДУ “Національний інститут раку” МОЗ України
Київ
Науковий центр радіаційної медицини АМН України
Київ
Інститут нефрології АМН України
Київ
Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України
Київ
Державна установа ”Інститут травматології та ортопедії АМН України”
Київ
ДУ “Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка АМН України”
Київ
ДУ ”Інститут гематології та трансфузіології АМН України”
Київ
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України
Київ
ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського” АМН України
Київ
ДУ “Інститут урології та нефрології АМН України”
Київ
Національний науковий центр “Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска” АМН України
Київ
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України
Київ
Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України
Київ
Національна академія оборони України
Київ
Національний інститут стратегічних досліджень РНБО України
Київ
Український НДІ пожежної безпеки МНС України
Київ
Національний інститут проблем міжнародної безпеки РНБО України
Київ
Дипломатична академія України при МЗС України
Київ
Інститут проблем національної безпеки Ради національної безпеки і оборони України
Київ
Національна академія прокуратури України
Київ
Академія управління Міністерства внутрішніх справ України
Київ
Державний науково-дослідний інститут МВС України
Київ
Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України
Київ
 
Національний НДІ промислової безпеки та охорони праці Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Київ
Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України
Київ
Національна академія державного управління при Президентові України
Київ
Науково-виробнича корпорація “Київський інститут автоматики” (НВК “КІА”) Міністерства промислової політики України
Київ
Державний економіко- технологічний університет транспорту Міністерства транспорту і зв’язку України
Київ
Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту
Київ
НДІ будівельних конструкцій Держкомітету України (НДІБК Держбуду України)
Київ
Український науково-дослідний інститут зв’язку Міністерства транспорту та зв’язку України
Київ
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Державного Комітету архівів України
Київ
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтва України
Київ
Науково-дослідний фінансовий інститут Міністерства фінансів України
Київ
Державний НДІ фізичної культури і спорту Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
Київ
Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського (ВАТ “Укрдіпроектстальконструкція”
Київ
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій Міністерства транспорту та зв’язку України
Київ
Інститут законодавства Верховної Ради України
Київ
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України
Київ
Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління Міністерства промислової політики України
Київ
Український НДІ продуктивності агропромислового комплексу МінАП України
Київ
Державиа екологічна академія післядипломної освіти та управління Мін природи України
Київ
Київський університет ринкових відносин УСПП
Київ
Університет банківської справи Національного банку України
Кіровоград
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка МОН України
Кіровоград
Кіровоградський національний технічний університет МОН України
Краматорськ
Донбаська державна машинобудівна академія МОН України
Кременчук
Кременчуцький державний політехнічний університет
Ім. М. Остроградського МОН України
Кривий Ріг
Криворізький технічний університет МОН України
Кривий Ріг
Криворізький державний педагогічний університет МОН України
Луганськ
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля МОН України
Луганськ
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
Луганськ
Луганський державний медичний університет МОЗ України
Луганськ
Луганський національний аграрний університет МОН України
Луцьк
Волинський державний університет ім. Лесі Українки МОН України
Луцьк
Луцький національний технічний університет МОН України
Львів
Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
Львів
Національний університет “Львівська політехніка” МОН України
Львів
Інститут фізичної оптики МОН України
Львів
Національний лісотехнічний університет МОН України
Львів
Українська академія друкарства МОН України
Львів
Львівська академія мистецтв МОН України
Львів
Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Львів
Інститут регіональних досліджень НАН України
Львів
Інститут фізики конденсованих систем НАН України
Львів
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Львів
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України
Львів
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Львів
Інститут біології клітини НАН України
Львів
Інститут біології тварин УААН
Львів
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України
Львів
Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України
Львів
Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.Г. Гжицького МінАП України
Львів
Львівський державний інститут фізичної культури Державного комітету молодіжної політики спорту та туризму України
Львів
Львівська комерційна академія Укоопспілки
Львів
Львівський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України
Львів
Львівська державна музична академія ім. М.В. Лисенка Міністерства культури та мистецтв України
Львів
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності МНС України
Львівська обл. с.Дубляни
Львівський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
м. Біла
Церква
Білоцерківський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України
м. Ірпінь
Національний академія державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України
м.Чубинське
Інститут розведення і генетики тварин УААН
Макіївка
Донбаська державна академія будівництва та архітектури МОН України
Макіївка
Державний Макіївський НДІ по безпеці робіт в гірничій промисл. Мініст. вугільної пром.України
Маріуполь
Приазовський державний технічний університет МОН України
Маріуполь
ВАТ “Головний спеціа-лізований конструкторсько-технологічний інститут” (ВАТ “ГСКТІ”) Міністерства пром.політики України
Мелітополь
Запорізька обл.
Таврійська державна агротехнічна академія МінАП України
Миколаїв
Чорноморський державний університет імені Петра Могили МОН України
Миколаїв
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова МОН України
Миколаїв
Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського МОН України
Миколаїв
Миколаївський державний аграрний університет МінАП України
Одеса
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова МОН України
Одеса
Одеський національний політехнічний університет МОН України
Одеса
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського МОН України
Одеса
Одеський державний економічний університет МОН України
Одеса
Одеський національний морський університет МОН України
Одеса
Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України
Одеса
Одеська національна юридична академія МОН України
Одеса
Одеська державна академія холоду МОН України
Одеса
Одеська національна академія харчових технологій МОН України
Одеса
Одеський екологічний університет МОН України
Одеса
Одеська національна морська академія МОН України
Одеса
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Одеса
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
Одеса
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення УААН
Одеса
Одеський державний аграрний університет УААН
Одеса
Національний науковий центр “Інститут виноградарства і виноробст-ва ім. В.С.Таірова” УААН
Одеса
Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України
Одеса
Інститут стоматології АМН України
Одеса
Одеський державний медичний університет МОЗ України
Одеса
Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України
Одеса
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Одеса
Одеська державна академія ім. А.В. Нежданової Міністерства культури і мистецтв України
Одеса
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Переяслав- Хмельниць-кий
Державний вищий навчальний заклад “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди “ МОН України
Полтава
Полтавський технічний університет імені Юрія Кондратюка МОН України
Полтава
Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка МОН України
Полтава
Інститут свинарства ім. О.В. Квасницького УААН
Полтава
Вищий державний навчальний заклад “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України
Полтава
Полтавський університет споживчої кооперації України УКООПспілки
Рівне
Рівненський державний гуманітарний університет МОН України
Рівне
Національний університет водного господарства та природокористування МОН України

стр. 1    стр. 2     стр. 3