Культурологія

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України). 12.06.02
 2. Ак­ту­аль­ні про­б­ле­ми іс­то­рії, те­о­рії та пра­к­ти­ки ху­до­ж­ньої куль­ту­ри.(Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв) 13.02.08.
 3. Актуальні проблеми теорії музики та музичного виховання  (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв). 09.06.99
 4. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (Київський національний лінгвістичний університет МОН України, Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України). 30.06.04
 5. Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство (Київський національний університет культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв). 11.10.00
 6. Вісник Львівського університету. Серія: мистецтвознавство. 14.11.01
 7. Вісник Львівської академії мистецтв. 09.02.00
 8. Вісник Прикарпатського університету. Серія: мистецтвознавство. 12.06.02
 9.  Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 12.06.02
 10. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Мистецтво і освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Львівський науково-практичний центр). 09.02.00
 11. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України). 14.11.01
 12. Ду­хо­в­ний світ ба­ро­ко. (На­ці­о­наль­на му­зи­ч­на ака­де­мія Укра­ї­ни ім. П.І. Чай­­ковського). 09.06.99
 13. Збірка наукових праць Львівської державної музичної академії ім. М.В. Лисенка.
 14. Збірники наукових праць Ака­де­мії об­ра­зо­т­вор­чо­го ми­с­те­ц­т­ва і ар­хі­те­к­ту­ри «Укра­їн­сь­ка ака­де­мія ми­с­те­ц­т­ва» (м. Київ). 09.06.99
 15. Ки­їв­сь­ке му­зи­ко­з­нав­с­т­во. (Ки­їв­сь­ке дер­жа­в­не ви­ще му­зи­ч­не учи­ли­ще іме­ні Р.М. Глієра). 09.06.99
 16. Куль­ту­ра і ми­с­те­ц­т­во у су­ча­с­но­му сві­ті. (Ки­їв­сь­кий національний уні­вер­си­тет куль­ту­ри і ми­с­тецтв). 09.06.99

17. Культура і сучасність (альманах) (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв) 13.02.08.

 1. Культура України (Харківська державна академія культури Міністерства культури і мистецтв України). 09.02.00
 2. Мистецтво екрана (Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого Міністерства культури і мистецтв України). 12.06.02
 3. Мистецтвознавство (Інститут народознавства НАН України, Спілка критиків та істориків мистецтва). 12.06.02
 4. Мистецтвознавство України (Академія мистецтв України). 11.04.01
 5. Мистецтвознавчі записки (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України). 15.12.04
 6. Мистецькі обрії (Академія мистецтв України). 11.05.00
 7. Музичне мистецтво (Донецька державна консерваторія ім. С.С. Прокоф’єва Міністерства культури і мистецтв України). 12.06.02
 8. Му­зи­ч­не ми­с­те­ц­т­во і куль­ту­ра. (Оде­сь­ка дер­жа­в­на кон­сер­ва­то­рія ім. А.В. Нежданової). 09.06.99
 9. На­у­ко­вий   ві­с­ник  На­ці­о­наль­ної   му­зи­ч­ної   ака­де­мії  Укра­ї­ни   іме­ні П.І. Чайковського. 09.06.99
 10. Наукові записки Тернопільського педуніверситету   ім. В.Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. 08.09.99
 11. Наукові збірки Львівської державної  музичної академії ім. М.В. Лисенка. 11.10.00
 12. Пи­тан­ня куль­ту­ро­ло­гії.  (Ки­їв­сь­кий  національний уні­вер­си­тет куль­ту­ри і ми­с­тецтв). 09.06.99
 13. Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. Матеріали музичної спадщини (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей). 11.10.00
 14. Праці Центру пам’яткознавства (Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК). 08.06.05
 15. Про­б­ле­ми вза­є­мо­дії ми­с­те­ц­т­ва, пе­да­го­гі­ки та те­о­рії і пра­к­ти­ки ос­ві­­ти. (Хар­ків­сь­кий ін­сти­тут ми­с­тецтв ім. І.П. Котляревського). 09.06.99
 16. Про­б­ле­ми ет­но­му­зи­ко­ло­гії. (На­ці­о­наль­на му­зи­ч­на ака­де­мія Укра­ї­ни іме­ні П.І. Чайковського). 09.06.99
 17. Проблеми сучасного мистецтва і культури (Міністерство мистецтв та культури України, Харківський обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури). 10.11.99
 18. Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Серія: мистецтвознавство (Луганський державний інститут культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України). 30.06.04
 1. Слов’янський світ (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Київський інститут «Слов’янський університет», Український комітет славістів). 09.02.00
 2. Студії мистецтвознавчі (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України). 08.06.05
 3. Схід-Захід (Харківська державна академія культури, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського (Харківська філія), Харківський державний університет). 10.11.99
 4. Теоретичні питання культури, освіти та виховання (Київський національний лінгвістичний університет МОН України, Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського). 12.06.02
 5. Те­о­ре­ти­ч­ні та пра­к­ти­ч­ні пи­тан­ня куль­ту­ро­ло­гії. (Ме­лі­то­поль­сь­кий дер­жа­в­ний пе­да­го­гі­ч­ний ін­сти­тут). 09.06.99, вилучено (постанова президії ВАК України від 08.07.09 № 3-05/3)
 6. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (Харківський художньо-промисловий інститут Міносвіти України). 10.11.99
 7. Українська керамологія (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному). 14.11.01
 8. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку — наукові записки РДГУ (Рівненський державний гуманітарний університет Міносвіти України). 09.02.00
 9. Укра­їн­сь­ке   му­зи­ко­з­нав­с­т­во. (На­ці­о­наль­на   му­зи­ч­на   ака­де­мія   іме­ні П.І. Чайковського). 09.06.99
 10. Українське мистецтвознавство (НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України). 08.06.05 

ЖУРНАЛИ

 1. Art line. (м. Київ). 09.06.99
 2. Бо­ри­с­фен. 09.06.99
 3. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 13.02.08
 4. Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Харків. 10.11.99
 5. Галичина (Прикарпатський університет ім. В.С.Стефаника). 08.09.99
 6. Кі­но-Те­атр. 09.06.99
 7. Культура і сучасність (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України). 15.01.03
 8. Культура народов Причерноморья (Кримський науковий центр). 08.09.99
 9. Му­зи­ка. 09.06.99
 10. Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського). 08.09.99
 11. На­родо­знав­чі зо­ши­ти. 09.06.99
 12. Український керамологічний журнал  (Інститут керамології Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному). 14.11.01 

ДОДАТКОВИЙ СПИСОК

 1. Аркадія (Одеський національний політехнічний університет МОН України, “Студія Негоціант”), 30.06.04.
 2. Дослідження. Досвід. Спогади (Національна музична академія України імені П.І. Чайковського), 14.11.01.
 3. Пам’ятки України: історія та культура (Міністерство культури і мистецтв України), 11.04.01.
 4. “Пам’ять століть. Планета” (Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені П.М.Драгоманова, Комунальне підприємство “Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, Громадська організація Історичний клуб “Планета”), 13.02.08
 5. Просценіум (Львівський національний університет ім. І. Франка МОН України), 12.06.02.
 6. Український театр (Міністерство культури і мистецтв України, Національна спілка театральних діячів України), 12.06.02.
 7. Художня культура. Актуальні проблеми (Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, Державний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса), 30.06.05. 
 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)