Каталог захищених дисертацій в України за 2010 рік частина 2

2010 Педагогічні умови виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах
2010 Полікультурне виховання молодших школярів у позакласній роботі
2010 Формування естетики поведінки в учнів старших класів у позакласній роботі
2010 Формування естетичної культури у студентів юридичних вищих навчальних закладів
2010 Економічний механізм управління трансакційними витратами в трансформаційній економіці
2010 Алгебри Лі з обмеженнями на систему доповнюваних підалгебр
2010 Еколого-ценотичні та географічні особливості видів родини Geraniaceae Juss. флори України
2010 Формування вмінь комп’ютерного моделювання майбутніх вчителів фізики в процесі навчання інформатики
2010 Вплив сенситивності перцептивних процесів на ефективність інтелектуальних дій студентів
2010 Електронна будова і електромеханічні властивості вуглецевих нанотрубок
2010 Методи та моделі підвищення точності вимірювання геометричних розмірів об’єктів зондовими мікроскопами
2010 Інституційна обумовленість трансформації гендерних відносин (в контексті еволюції культурно-філософської традиції Китаю).
2010 Формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби
2010 Підвищення ефективності управління потоками в транспортних мережах з мультипротокольною комутацією за мітками.
2010 Чотирьохфонемне розпізнавання мовних сигналів в радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій
2010 Жіночий рух у суспільно-політичному житті України: витоки, здобутки, проблеми та перспективи.
2010 Удосконалення аналого-цифрової системи синхронного стереофонічного радіомовлення з пілот-тоном
2010 Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби
2010 Механізм електрокорозії бетону залізобетонних конструкцій в складних умовах експлуатації
2010 Короткочасна, тривала і втомна міцність анкерування арматурних стержнів класу А500С акриловими клеями
2010 Удосконалення системи управління екстреним гальмуванням автомобіля в умовах невизначеності
2010 Психологічні особливості розвитку модально-специфічних форм пам’яті у молодших школярів
2010 Особливості механізмів психологічного захисту особистості в системі педагогічної взаємодії
2010 Вдосконалення методів та засобів вимірювання параметрів сигналів і навантаження лінії передавання НВЧ
2010 Клініко-імунологічна характеристика різних форм міастенії у поєднанні з нейросоматичними розладами
2010 Оптимізація діагностики та лікування хворих на церебральний ішемічний інсульт з урахуванням функціонального стану імунонейроендокринної системи
2010 Розробка системи генетичної трансформації у флавіногенних дріжджів Pichia guilliermondii
2010 Легалізація як правова процедура
2010 Контроль якості лікарських засобів — антагоністів кальцію методами фотометричного та хроматографічного аналізу.
2010 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 2-тіо-[1,2,4]триазоло[1,5-c]хіназоліну
2010 Розробка оптимальних за тепловими втратами систем керування позиційним електроприводом
2010 Оцінка експлуатаційної надійності шахтних вентиляторів головного провітрювання
2010 Формування конкурентоспроможності продукції типових сільськогосподарських підприємств
2010 Функціональні та прагматичні характеристики інтерактивної віртуальної комунікації (на матеріалі інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers)
2010 Дієслівні об’єктні словосполучення англомовної економічної терміносистеми (структурно-семантичний та функціональний аспекти
2010 Кримінологічна характеристика та попередження органами внутрішніх справ злочинів проти громадської безпеки, предметами яких є зброя, бойові припаси та вибухові речовини
2010 Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії
2010 Захист прав потерпілого від злочину в кримінально-виконавчому праві
2010 Бланкетні диспозиції в статтях Особливої частини Кримінального кодексу України
2010 Біоплівка гетеротрофних бактерій як чинник біопошкоджень захисного покритя «Полікен 980-25
2010 Порівняльна характеристика структурних компонентів зоо- та фітопатогенних рабдовірусів
2010 Розслідування злочинів, пов’язаних з реалізацією виборчого права
2010 Фольклор Підляшшя: регіональна специфіка та національна ідентичність
2010 Українська еротична лірика: жанрова специфіка й ідіостилі.
2010 Особливості перебігу хронічного гепатиту с при поліморфізмі гену гемохроматозу.
2010 Диференційований підхід до організації самостійної навчальної діяльності старшокласників у процесі поглибленого вивчення геометрії.
2010 Українсько-італійські відносини (1991-2001 рр.).
2010 Нерівноважні функції розподілу обмежених систем
2010 Морфофункціональні особливості кісткової системи собак неонатального і молочного періодів
2010 Правове регулювання виробництва зерна в Україні
2010 Удосконалення технології червоних столових вин на основі використання вуглекислотної мацерації
2010 Нонконформізм та конформізм у соціально-філософському осмисленні сучасності
2010 Порушення мінерального обміну в організмі молочних кіз (діагностика і профілактика)
2010 Механізми виникнення, варіанти перебігу та прогноз ранньої постінфарктної стенокардії у хворих на гострий інфаркт міокарда.
2010 Методи сингулярних інтегральних рівнянь в математичних моделях лінійних систем
2010 Ірраціональний досвід в українській філософській думці XVI-XIXст.
2010 Правове регулювання місцевих податків та зборів.
2010 Забезпечення виконання податкового обов’язку
2010 Очищення води від мікроміцетів
2010 Вплив урану (VI) та стронцію на клітини Bacillus polymyxa ІМВ 8910 у водному середовищі
2010 Особливості регулювання ринку освітніх послуг в Україні
2010 Юридичні конструкції та їх використання в законотворчій практиці України.
2010 Адміністративно-правові аспекти вдосконалення співпраці ОВС та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення правопорядку.
2010 Органозберігаюча хірургія селезінки при травматичних пошкодженнях органу
2010 Резонансний інвертор напруги з НЧ імпульсною модуляцією для установок індукційного нагріву
2010 Гідропружна нестійкість в еластичній трубці з рідиною при поширенні імпульсної хвилі тиску
2010 Формування поля забруднення донних відкладів Бузького лиману важкими металами
2010 Особливості міграції тритію в зоні активного водообміну ( на прикладі Київського сховища радіоактивних відходів)
2010 Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства.
2010 Уремічна кардіоміопатія та ішемічна хвороба серця у хворих з хронічною нирковою недостатністю: особливості патогенезу, діагностики і прогнозування (Клініко-експериментальне дослідження).
2010 Ефективні за швидкодією алгоритми багаторозрядної арифметики
2010 Організаційно-економічні засади розвитку органічного сільського господарства
2010 Становлення та розвиток місцевих фінансів у Російській імперії наприкінці XVIII — на початку ХХ ст.
2010 Крайовий резонанс у трансверсально-ізотропних тілах
2010 Керування напівпровідниковим перетворювачем частоти асинхронного електропривода при перемиканні двигуна на мережу на навпаки
2010 Формування конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
2010 Шляхи підвищення продуктивності праці в овочівництві на інноваційній основі
2010 Релаксація внутрішніх напружень у лужно-галоїдних монокристалах із ґраткою типу NaCl на початковій стадії високотемпературної повзучості
2010 Повторність у слідчій діяльності.
2010 Сезонні відмінності регенерації планарий Dugesia tigrina при електромагнітному екрануванні
2010 Задачі з інтегральними умовами для лінійних рівнянь і систем рівнянянь із частинними похідними
2010 Методи та засоби багатоканального перетворення форми інформації на основі аналого-цифрового перетворювача Монте-Карло
2010 Методи формування та цифрового оброблення сигналів в комп’ютерних системах з відкритими оптичними каналами
2010 Етнічний фактор у системі комунікативних відносин
2010 Істина як соціокультурна категорія в гуманітарному знанні
2010 Вплив довготривалого застосування різних систем удобрення на гумусовий стан та агрохімічні показники дерново-підзолистого грунту Західного Полісся України
2010 Міграція важких металів у системі ґрунт-рослина техногенних ландшафтів (на прикладі м. Луганська)
2010 Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України
2010 Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної на чорноземі типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України
2010 Функціональний стан печінки при нестачі та надлишку мелатоніну в різних умовах.
2010 Підвищення герметичності різьбових з’єднань обсадних труб нафтових і газових свердловин
2010 Удосконалення технології гідравлічного розриву пласта в умовах нафтових родовищ України
2010 Громадсько-політична діяльність Степана Витвицького
2010 Парламентська діяльність Української соціалістично-радикальної партії (1928-1935)
2010 Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві
2010 Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень для автоматизації виробництва складних мінеральних добрив
2010 Управління конкурентними перевагами підприємства за ціннісно-орієнтованими параметрами (за матеріалами швейних підприємств Київського регіону)
2010 Управління доданою вартістю на підприємстві (за матеріалами молокопереробних підприємств)
2010 Оренда землі в системі аграрних відносин України
2010 Формування образу «Я-майбутній професіонал» у старшокласників у процесі професійної орієнтації.
2010 Використання поживних речовин та продуктивні якості молодняку кролів за різних рівнів протеїну та лізину в комбікормах
2010 Страхування промислових підприємств від ризиків втрат майна і доходів
2010 Магнітостимульовані зміни дефектно-домішкового стану та фізичних характеристик кристалів кремнію
2010 Структурно-композиційні ефекти, індуковані зовнішніми діями в поверхневих шарах магнітом’яких аморфних сплавів
2010 Фінансовий механізм соціального захисту населення України
2010 Управління економічним капіталом банку
2010 Гідродинамічні процеси обробки сиркових мас в роторно-вихровому емульсорі
2010 Механізми збудження коливань у магнетронах на просторовій гармоніці з вторинно-емісійним катодом
2010 Прогнозування, профілактика та лікування порушень менструальної функції у пацієнток раннього та активного репродуктивного віку з патологічним пубертатним періодом
2010 Плацентарна дисфункція у вагітних при тютюнопалінні, її корекція та профілактика акушерських і перинатальних ускладнень
2010 Модерний танець жінок-балетмейстерів Заходу ХХ ст. : культурологічний аспект
2010 Феномен актриси та співачки Є.П.Кадміної у культуротворчих процесах кінця ХІХ ст.
2010 Філософсько-естетичні та соціокультурні аспекти чайної церемонії (китайська та японська моделі)
2010 Формування нанорозмірних плівок Ti-O-N та Cr-O-N іонно-променевими методами
2010 Випадкові процеси дробового ефекту
2010 Клініко-патогенетичне обґрунтування бальнеотерапії в комплексі медичної реабілітації дітей із зон антропогенного забруднення.
2010 Нормотворча діяльність в органах місцевого самоврядування в Україні.
2010 Структурні, оптичні та електрофізичні властивості плівок ZnS та гетеропереходів n-ZnS/p-CdTe
2010 Розробка рентгенооптичних схем для аналізу складу за спектрами флуоресценції та комптонівського розсіяння
2010 Зміни мікроциркуляції, гемореологічних показників і рівня артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу похилого віку в процесі лікування лівообертальними ізомерами метопрололу та амлодипіну.
2010 Розподіл деяких функціоналів від поля Ченцова
2010 Просторово-часовий аналіз формування та функціонування садово-паркових ландшафтів Правобережного Лісостепу України.
2010 Регіональні аспекти використання працересурсного потенціалу туристичної сфери України.
2010 Лісові антропогенні ландшафти Поділля: функціонування, структура, раціональне використання.
2010 Статистичне оцінювання стійкості комерційних банків України
2010 Формування інноваційної інфраструктури в системі інструментів міжнародної конкурентоспроможності України
2010 Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи управління якістю медичної допомоги дітям з цукровим діабетом
2010 Обгрунтування моделі медико-соціального моніторингу дітей із гастродуоденальною патологією
2010 Ендоскопічні та морфологічні аспекти діагностики та лікування хворих на поліпи шлунка.
2010 Розробка мікропроцесорного керування матричними світлодіодними випромінювачами.
2010 Пріорітети та інструментарій державної політики зайнятості населення в Україні
2010 Система стратегічного державного управління аграрним сектором в умовах реформування
2010 Правові основи здійснення управління місцевими фінансами України.
2010 Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні.
2010 Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції.
2010 Формування професійної спрямованостi студентiв медичних спецiальностей на початковому етапi навчання.
2010 Формування ціннісних уявлень про ідеал педагога в студентів університету у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
2010 Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю
2010 Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх працівників правоохоронних органів
2010 Синергетична модель управління проектами організації системи знань віртуального університету
2010 Удосконалення методів проектування річної програми робіт дорожньо-ремонтних організацій
2010 Вимірювання диференціації доходів населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
2010 Подолання депресивності проблемних регіонів шляхом зменшення диспропорцій регіонального розвитку
2010 Сировинна база аграрних підприємств з виробництва біопалива: стан та чинники підвищення ефективності
2010 Адміністративно-правове регулювання екологічної безпеки в Україні
2010 Правова охорона як складова інформаційної безпеки цивільної авіації
2010 Адміністративно-правові відносини у сфері забезпечення права громадян на інформацію
2010 Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу
2010 Задачі для гіперболічних рівнянь і гіперболо-параболічних систем в узагальнених просторах Соболєва
2010 Формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.
2010 Підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів на засадах андрагогіки в післядипломній освіті.
2010 Функціональна компетентність керівника у формуванні управлінської команди
2010 Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів турбомашин на основі обернених задач.
2010 Розвиток методів розрахунку систем охолоджування роторів газових турбін
2010 Низькотемпературна пластичність полікристалів Al-Li та Al з різною мікроструктурою
2010 Електронно-стимульовані явища у кріокристалах інертних елементів.
2010 Багатокомпонентні реакції гетероциклізації карбонільних сполук і азотовмісних бінуклеофілів у синтезі частково гідрованих похідних піридину та піримідину
2010 Синтез та реакційна здатність піразоло[4,3-c]хінолінів
2010 Взаємодія компонентів у потрійних системах U-{Fe, Co, Ni}-Ga
2010 Формування економічного механізму безвідходного виробництва на підприємствах птахівничої галузі
2010 Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції аграрних підприємств в умовах інтеграції та глобалізації економіки
2010 Психологічні особливості підготовки молодих жінок до майбутнього материнства.
2010 Становлення соціальних здібностей у студентів з функціональними обмеженнями.
2010 Профілактика тромбогеморагічних ускладнень після оперативного лікування гнійно-запальних захворювань органів малого тазу
2010 Корекція клімактеричних порушень у жінок, які багато народжували.
2010 Діагностика та прогнозування професійної придатності до діяльності поїзних диспетчерів.
2010 Іспаномовний дискурс урядових прес-конференцій.
2010 Вплив мінеральних компонентів на теплотехнічні характеристики енергетичного вугілля
2010 Розробка технології влаштування буронабивних паль з гідрофобізованим прошарком у просадочних ґрунтах ІІ типу
2010 Технологічність проектування та будівництва структурних пластинчато-стрижневих систем покриттів
2010 Оздоблювальні модифіковані будівельні розчини на основі білого портландцементу
2010 Архітектурно-художні принципи формування рекреаційного середовища в індивідуальній малоповерховій житловій забудові (на прикладі котеджних містечок)
2010 Маркетингові стратегії підприємств на фармацевтичному ринку
2010 Ультразвукова некректомія в хірургічному лікуванні хворих на інфікований некротичний панкреатит.
2010 Хронологічні та жанрово-стильові параметри діяльності Одеського національного театру опери та балету: до проблеми музикознавчої праксеології.
2010 Стильова еволюція символіки «пасіонності»: бароко та романтизм.
2010 Розвиток символіки у німців Російської імперії (1763-1917 рр.)
2010 Джерела з історії анархізму в Україні 1903-1914 рр.
2010 Промисловий розвиток Донбасу в другій половині ХІХ — на початку ХХст.: радянська історіографія
2010 Газети «The Daily Telegraph» та «The Times» як джерела з історії «холодної війни» (1949-1985 рр.)
2010 Метод розрахунку довговічності елементів авіаційних конструкцій, навантажених розтягом-стиском та згином
2010 Підвищення ефективності обробки на середніх токарних верстатах за рахунок оптимізації конструктивних параметрів різців і режимів різання
2010 Формування патріотичних цінностей у студентів коледжів засобами краєзнавчо-пошукової діяльності
2010 Моделі і методи проектування бездротових сегментів компютерних мереж в середовищі проблемно-орієнтованої САПР
2010 Погроза вбивством: значення та місце в системі кримінального права України
2010 Цивільно-правове регулювання договорів в банківській діяльності.
2010 Підстави і цивільно-правові наслідки визнання правочину недійсним (на матеріалах судової практики)
2010 Правове регулювання використання відновлюваних джерел енергії
2010 Удосконалення управління розвитком коноплепереробних підприємства
2010 Стратегічне управління переробними підприємствами на основі ресурсно-орієнтованого підходу
2010 Підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі.
2010 Методичні основи формування результатів діяльності транспортно-експедиторських компаній
2010 Семантико-синтаксична структура речень з фактивними предикатами.
2010 Семантика та структурні типи речень з ментальними предикатами.
2010 Структурно-семантична та модальна характеристика вставлених конструкцій в українській мові.
2010 Традиції та новаторство української літературно-художньої антропонімії посттоталітарної доби.
2010 Комунікативний механізм стигматизації як основа формування негативного образу професії.
2010 Чинники актуалізації особистісної свободи в умовах вищої школи.
2010 Міфологічна парадигма поезій Миколи Воробйова
2010 Обґрунтування ендопротезування кульшового суглоба з використанням монокристалічного корунду в шарнірі ендопротеза.
2010 Дегенеративні захворювання суміжних (до оперованого) сегментів хребта (експериментально-клінічне дослідження)
2010 Морфофункціональні зміни провідної системи серця при хронічній серцевій недостатності.
2010 Клініко-морфологічна характеристика основних типів раку шлунка, їх патоморфоз та його клінічне значення.
2010 Особливості патогенезу ендокринного безпліддя та негормональні методи його лікування.
2010 Патологічна анатомія вушок серця при хронічній ішемічній хворобі серця.
2010 Оптимізація лікування посттравматичного гемофтальма
2010 Ефективність модифікованого способу корекції метаболічних порушень у хворих на ішемічну нейропатію зорового нерва
2010 Нейротрофічні рогівкові зміни у хворих на діабетичну полінейропатію та їх медикаментозна корекція
2010 Застосування антиоксидантів для корекції метаболічних порушень при хронічному надходженні амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (експериментальне дослідження)
2010 Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу
2010 Особливості прояву дисгармонійних емоційних станів особистості
2010 Психологічні особливості стратегій стрес-долаючої поведінки у співробітників МНС
2010 Психологічні особливості емоційного вигорання викладачів вищих навчальних закладів
2010 Психологічна структурна модель особистіснеої харизматичності.
2010 Експрес метод контролю якості природного газу
2010 Розроблення методу експрес-контролю якості технологічних рідин за потенціалом протікання
2010 Підвищення точності трикоординатних вимірювань переміщень у маложорстких кільцях
2010 Розвиток і становлення топографії артеріальних судин товстої кишки у ранньому періоді онтогенезу людини
2010 Структура полів опадів та швидкості вітру в умовах блокування зонального переносу в Європейському секторі
2010 Вплив вітрового хвилювання на динаміку вод в грaничних зонах океану
2010 Оптимізація лікування хворих на стабільну і нестабільну стенокардію із супутньою артеріальною гіпертензією ІІ ступеня
2010 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень в задачах психометричного тестування
2010 Розробка і дослідження методів статистичної класифікації текстур геозображень
2010 Трансформація освітнього простору України: інформаційно-організаційний аспект
2010 Категорія «благо» в процесі еволюції соціальних утопій
2010 Православне духовенство в суспільному житті України у 1917-1920 рр.
2010 П’єзоелектричні та електрооптичні характеристики кристалів лангаситу і ніобату літію для пристроїв керування лазерним випромінюванням
2010 Академік Г.М. Висоцький (1865-1940) — вчений, педагог, організатор агролісомеліоративної дослідної справи в Україні
2010 Розвиток сільськогосподарської дослідної справи з польового кормовиробництва в Україні (30-ті роки — кінець ХХ століття)
2010 Профілактика алергічних станів у хворих, які потребують ортопедичного втручання з використанням незнімних конструкцій зубних протезів
2010 Сухі будівельні суміші та жаро-корозійностійкі мурувальні розчини на їх основі
2010 3-Фосфорильовані та 3,4-дифосфорильовані піроли.
2010 Історія наукової думки з механізації подрібнення кормів у тваринництві
2010 Залізо та його сполуки у вуглецевих наноматеріалах
2010 Розробка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин
2010 Комплексне патофізіологічне та кореляційно-оптичне дослідження функціонально-морфологічного стану нирки за умов розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому.
2010 Підвищення ефективності сортувального процесу на станціях шляхом оптимізації режимів розформування составів на гірках
2010 Діагностування руйнування крихких включень методом акустичної емісії
2010 Розроблення двошарових композиційних електрохімічних покриттів системи Ni-B-Cr для підвищення зносо- та корозійної тривкості виробів з вуглецевих сталей
2010 Патогенетичне обґрунтування способу лікування загострень хронічного періодонтиту
2010 Вплив пептидогліканів, ліпополісахаридів та екзотоксинів бактерій на метаболізм та антитілопродукуючу активність В-лімфоцитів in vitro
2010 Суїцидальна поведінка при депресіях у хворих похилого віку (клініко-психопатологічна характеристика та система профілактики)
2010 Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу гострого періоду мозкового ішемічного інсульту та оптимізація лікування
2010 Розробка основ ресурсозберігаючих технологічних режимів кування дисків з уступами при використанні кільцевого конусного інструменту.
2010 Підготовка наукових кадрів в Україні у 90-х роках ХХ ст.
2010 Політика рефінансування національної системи житлового іпотечного кредитування
2010 Патогенетичні аспекти, діагностика та прогнозування перебігу вагітності та пологів після застосування допоміжних репродуктивних технологій.
2010 Моделювання автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації
2010 Цифрові системи керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин
2010 Реалізація мотиваційного компонента контролю англомовної лексичної компетенції молодших школярів
2010 Конституційно-правовий статус правозахисних громадських організацій
2010 Адміністративно-правове забезпечення діяльності митних органів України.
2010 Адміністративно-правові аспекти удосконалення паспортної системи України.
2010 Державно-політична діяльність П.Постишева в УСРР (1923 — 1937 рр.).
2010 Формування продуктивності сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах північної частини Степу України
2010 Покращення структури і властивостей деталей електровозів, відновлених електрошлаковим наплавленням.
2010 Підвищення зносостійкості деталей наплавленням економолегованого титановмісного залізовуглецевого сплаву.
2010 Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу.
2010 Корекція дисграфічних помилок англійського письма в учнів молодших класів
2010 Управління професіоналізацією кадрів державної служби України
2010 Організаційно-інструментальне забезпечення управління стійким розвитком адміністративних районів
2010 Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття
2010 Тема людини та довкілля у візантійській аскетичній традиції
2010 Бухгалтерський облік необоротних активів в Україні та Угорщині: порівняльний аспект
2010 Бухгалтерський облік як інструмент інформаційного забезпечення системи контролінг
2010 Підвищення показників якості базової станції технології WiMax
2010 Розробка і дослідження методів контролю характеристик каналів зв’язку
2010 Карибський регіон у зовнішній політиці США.
2010 Поезія «кавалерів» у контексті формування рокайльної традиції в літературі Англії.
2010 Художня своєрідність архетипів дому, дороги і дитини (на матеріалі романів У. Стайрона «Вибір Софі» і Дж. Барнса «Історія світу в 10 1/2 розділах»).
2010 Архетипна пам’ять та її семіотичні відповідники у творах Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича.
2010 Особистість і творча спадщина О.С. Пушкіна в Китаї: особливості перекладів, інтерпретації, осмислення.
2010 Особливості перебігу та наслідки гострого гепатиту В у осіб із рецидивуючим простим герпесом.
2010 Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця
2010 Математичне та комп’ютерне моделювання техногенних навантажень на атмосферу міста від стаціонарних точкових джерел забруднення
2010 Біологічні та екологічні властивості видів і форм роду Robinia L. в Правобережному Лісостепу України
2010 Клініко-лабораторне обґрунтування застосування фторвмісних композитів при пломбуванні постійних зубів
2010 Система моделювання прогнозу росту штучних соснових лісостанів Полісся України
2010 Формування продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін
2010 Формування корпоративної культури майбутніх офіцерів у процесі фахової підготовки.
2010 Морфологічна класифікація мов у лінгвістиці ХІХ — ХХ ст.
2010 Засоби евфемії в масмедійному дискурсі початку ХХІ століття
2010 Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець ХІХ — початок ХХІ ст.)
2010 Референційна семантика вказівних займенників: коґнітивний аспект.
2010 Отримання нанорозмірних порошків стабілізованого діоксиду цирконію методом осадження
2010 Особливості створення вихідного матеріалу з комплексом цінних господарських ознак для селекції пшениці твердої ярої в умовах східної частини Лісостепу України
2010 Селекційна цінність зразків квасолі за стійкістю до хвороб в умовах східної частини Лісостепу України
2010 Соціально-філософські виміри громадянського суспільства: Центральноєвропейська версія.
2010 Специфіка православної релігійної ідентичності у контексті формування національної тожсамості
2010 Арт-терапевтичні засоби дослідження материнської ідентичності вагітних жінок
2010 Актуалізація потенційної обдарованості дітей-сиріт юнацького віку
2010 Особливості соціально-економічного розвитку Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.)
2010 Роль порушень окиснювального метаболізму та сперматогенезу у патогенезі розладів репродуктивної функції при дії на організм відпрацьованого моторного масла
2010 Конституційно-правові основи статусу народного депутата України в системі народного представництва
2010 Міжнародно-правова протидія піратству
2010 Міжнародно-правова регламентація кримінальної юрисдикції держав у внутрішніх водах і територіальному морі
2010 Структурна економічна інтеграція прикордонних регіонів України, Білорусі та Польщі в процесі розширення ЄС
2010 Вплив міжнародної торгівлі на добробут населення трансформаційних країн
2010 Адміністративно-правова протидія ухиленню від сплати податку на додану вартість та його незаконному відшкодуванню
2010 Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень
2010 Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками органів внутрішніх справ у складі міжнародних миротворчих підрозділів
2010 Адміністративно-правова охорона права на підприємницьку діяльність в Україні
2010 Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України.
2010 Антропологічні ідеї в релігійно-філософській спадщині Григорія Богослова.
2010 Біологічні властивості модифікованого варіанту карциноми легені Льюїс, асоційовані з пухлинним ангіогенезом
2010 Автоматизоване управління підсистемами технологічного комплексу цукрового заводу з використанням методів діагностики і прогнозування
2010 Автоматизоване управління технологічним комплексом виробництва пива
2010 Програмно-апаратна реалізація GRID-систем на основі технології віртуальних мереж
2010 Логістичний підхід до управління матеріально-технічними запасами підприємств машинобудування
2010 Управління платоспроможністю промислових підприємств
2010 Етнічні спільноти Закарпаття: ідентифікація й фактори суспільної інтеграції
2010 Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації
2010 Поетика оповіді в кримськотатарському оповіданні 70-80 років ХХ століття.
2010 Мутагенна і протекторна активність Pseudomonas syringae pv. atrofaciens у бактеріальній та рослинній тест-системах
2010 Противірусна та інтерфероногенна активність низькомолекулярних індукторів інтерферону — аналогів аміксину та похідних дифенілу
2010 Експертні помилки у почеркознавчому дослідженні та шляхи їх подолання
2010 Кримінально-процесуальні гарантії права потерпілого на відшкодування шкоди, завданої злочином.
2010 Вивчення функціональної ролі фосфорилювання мікротрубочок в рослинній клітині.
2010 Молекулярно-генетичні особливості високопродуктивних і стійких до кореневої губки рослин сосни звичайної та їх насіннєвого потомства
2010 Садові листовійки — філофаги в насадженнях яблуні та регулювання їх чисельності в Передгірному Криму.
2010 Науково-педагогічні погляди та освітня діяльність С.А. Литвинова (1916 — 1982 рр.)
2010 Громадсько-політична діяльність Н. В. Суровцової (1896-1985).
2010 Освіта як чинник поліпшення демографічної ситуації
2010 Транснаціональний капітал в структурі глобального фінансового ринку
2010 Особливості перебігу та стан системи гемостазу у пацієнтів з енцефалітами при активації герпетичної інфекції.
2010 Природна флора судинних рослин м. Києва.
2010 Оптимізація ресурсоспоживання в системі завдань інноваційного розвитку та міжнародної конкурентоспроможності.
2010 Управління державним зовнішнім боргом України в умовах глобалізації
2010 Методи підтримки прийняття рішень на основі ординальних оцінок з урахуванням досвіду
2010 Мала проза В. Фолкнера і М. Хвильового : форми та засоби психологізму
2010 Становлення і розвиток в Україні сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (40-і роки ХХ ст. — поч. ХХІ ст.)
2010 Говорити про стать: ґендерні проблеми у творчості Д.Лоуренса і В.Винниченка
2010 Герменевтичні аспекти кіноінтерпретації літературного твору (на матеріалі екранізації художньої прози Станіслава Лема)
2010 Типологія англійського та українського натуралізму кінця ХІХ — початку ХХ ст.: проблематика, поетика
2010 Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів
2010 Геометричне моделювання процесу розподілення негативних аероіонів в закритому просторі
2010 Геометричне моделювання багатопараметрич-них систем способом епюра n — простору
2010 Фінансово-економічні умови інвестиційної активності у сільському господарстві
2010 Державний контроль в системі оподаткування використання природних ресурсів.
2010 Спеціалізовані норми права в механізмі правового регулювання
2010 Неофіційне тлумачення норм права
2010 Офіційне тлумачення норм Конституції і законів конституційними судами (на прикладі України та країн СНД)
2010 Теоретичні засади удосконалення діяльності державного апарату України
2010 Господарча еліта як суб’єкт економічної модернізації
2010 Формування професійних інтересів майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі педагогічного університету.
2010 Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами інтерактивних технологій.
2010 Відтворення та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств
2010 Формування та підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
2010 Параметри вербальної і невербальної комунікації в українських пареміях
2010 Міфологема в українській поетичній моделі світу першої третини ХХ століття (на матеріалі творів В. Свідзінського і М. Драй-Хмари)
2010 Вербалізація простору в новелах М. Коцюбинського (у контексті українського мовно-літературного процесу кінця ХІХ — початку ХХ століття)
2010 Еволюція стратегії і тактики переконання у сфері судової діяльності
2010 Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі
2010 Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки
2010 Прямі податки в Україні: фіскальна ефективність справляння та методика адміністрування
2010 Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: стан та перспективи розвитку
2010 Система антиоксидантного захисту нирок щурів при ураженні тетрахлорметаном за різних світлових режимів
2010 Екологія преімагінальних фаз розвитку мошок (Diptera: Simuliidae) Волинського Полісся
2010 Ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих формувань різних організаційно-правових форм
2010 Чисельні методи розв’язання мінімаксних задач розміщення джерел фізичних полів
2010 Становлення офіційно-ділового стилю західноукраїнського варіанта літературної мови кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2010 Лексика родинних обрядів у буковинському діалекті
2010 Прикметники зі значенням ,,сильний» у давньоверхньонімецькій та середньоверхньонімецькій мові (історико-семасіологічне дослідження)
2010 Морфо-біологічні та господарсько цінні ознаки Artemisia dracunculus L. в умовах передгірної зони Криму.
2010 Самоідентифікація особистості в інституційному просторі суспільства
2010 Детермінанти виникнення релігійного конфлікту в Україні (на прикладі нових релігій): соціально-філософський вимір
2010 Соціальна трансфертна система в умовах ринкової трансформації
2010 Творча та громадська діяльність Панаса Саксаганського.
2010 Клініко-патогенетичне обгрунтування модифікації лікування хворих на бронхіальну астму, асоційовану з вісцеральним ожирінням
2010 Організація дослідницької діяльності учнів з дизайну у професійних навчальних закладах художнього профілю.
2010 Конверсія оксиду вуглецю на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі при знижених співвідношеннях водяної пари до сухого газу
2010 Технологія очищення розсолу з гідромінеральної сировини морського та озерного походження у виробництві соди кальцинованої.
2010 Обгрунтування схеми і параметрів посівного агрегату на базі орно-просапного трактора
2010 Обґрунтування параметрів і режимівроботи установки для калібрування насіння плодових кісточкових культур.
2010 Нерівноважні ефекти в провідності контактів метал-манганіт
2010 Дефектність структури, фазові переходи та магніторезистивні властивості допійованих Ca2+ і Sr2+ манганіт-лантанових перовскітів
2010 Правове регулювання переміщення культурних цінностей через митний кордон України
2010 Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря
2010 Розвиток координаційних здібностей майбутніх учителів фізичної культури в процесі занять легкою тлетикою.
2010 Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку
2010 Судові промови державного обвинувача та адвоката-захисника у кримінальному судочинстві України: правові, етичні, логічні та мовні проблеми.
2010 Правова проблема усунення захисника від участі у справі в кримінальному процесі України
2010 Організаційно-економічний механізм відродження льонарства в підприємствах АПК
2010 Магнітні поля у сонячних спалахах середньої потужності за даними спектрально-поляризаційних спостережень.
2010 Опозиційний ефект блиску низькоальбедних астероїдів.
2010 Місцево поширений рак молочної залози: клінічні варіанти та молекулярно-біологічні особливості
2010 Фактори соціально-економічної мотивації персоналу оператора зв’язку
2010 Термочасові режими лиття біметалевих виливків із зносостійким зовнішнім шаром з чавуну у стаціонарні ливарні форми
2010 Синтез систем нейрокерування дифузійною установкою цукрового виробництва на основі радіально-базисних мереж
2010 Інструменти капіталізації в управлінні розвитком телекомунікаційної компанії
2010 Типові версії в структурі криміналістичної методики.
2010 Біблієантропоніми в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою.
2010 Словотвірні гнізда параметричних прикметників.
2010 Лексика косметики та косметології сучасної української мови.
2010 Суспільно-політична діяльність громадських організацій молоді в Україні (1985 – 1996 рр. ).
2010 Інтенсивна терапія у постраждалих із травматичним ушкодженням печінки при політравмі
2010 Вейвлет розклади випадкових процесів та їх властивості
2010 Організаційні форми та економічна ефективність діяльності спільних сільськогосподарських підприємств
2010 Хірургічне лікування ускладнених навколососочкових дуоденальних виразок
2010 Фармакогностичне вивчення видів роду Polygonum L. флори України та отримання субстанцій на їх основі
2010 Квантово-хімічне дослідження реакційної здатності каркасних амінів, їх N-заміщених та епоксидних похідних
2010 Оцінка захищеності кабельних каналів передачі інформації відомчих систем зв’язку та засоби її підвищення
2010 Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880–1917 рр.)
2010 Правові засади і особливості самоврядування вірменських громад на українських землях у складі Польщі та Речі Посполитої (1349–1795 рр.)
2010 Правове регулювання здійснення представницької функції профспілок в Україні
2010 Волоське право та особливості його застосування на українських землях (XIII-XVIII ст.ст.)
2010 Регулювання співвідношення продуктивності праці і заробітної плати на металургійних підприємствах
2010 Інтерес в праві: загальнотеоретичні аспекти розуміння та реалізації
2010 Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи Ti-Si при гартуванні та відпуску
2010 Облік та аудит витрат виробництва поліграфічних підприємств
2010 Облік та контроль доходів і витрат основної діяльності будівельних підприємств
2010 Костянтин Васильович Харлампович (1870-1932): інтелектуальна біографія історика
2010 Комплексна фізична реабілітація осіб зрілого віку, хворих на інфільтративну форму туберкульозу легенів, на стаціонарному етапі.
2010 Обґрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров’я.
2010 Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів.
2010 Сучасні технології підвищення технічної майстерності кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в стрибках у висоту з розбігу.
2010 Теорія діркових, екситонних і домішкових станів у сферичних наногетеросистемах
2010 Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект.
2010 Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні.
2010 Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Україні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країн
2010 Організаційно-правові засади управління органами внутрішніх справ при забезпеченні масових заходів
2010 Актуалізація маркетингу в кластерній організації рекреаційного підприємництва
2010 Договори Ради Європи в кримінально-правовій сфері та їх імплементація в Україні
2010 Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект)
2010 Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем
2010 Удосконалення технології проектування тонкостінних поршнів ДВЗ із примусовим запалюванням
2010 Х- променева дифрактометрія змін мікродефектної структури кристалів кремнію після опромінення високоенергетичними електронами
2010 Підвищення ефективності вантажоперевезень шляхом удосконалення їх організації та інформаційного забезпечення на промисловому транспорті
2010 Комп’ютерно-вимірювальна система та її компоненти для оцінювання моменту інерції роторних систем
2010 Міфи Сходу і Заходу: взаємодія дуалістичних міфів у культурному просторі
2010 Екологія Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) північно-західної частини Чорного моря
2010 Нематодози свиней (епізоотологія, патогенез та заходи боротьби).
2010 Особливості розвитку міоми матки та дисгормональних захворювань молочних залоз на фоні гіпотиреозу.
2010 Підготовка управлінських кадрів для агроформувань на основі інноваційних навчальних технологій
2010 Державна реституційна політика України у сфері культурних цінностей (1991-2009 рр.).
2010 Обґрунтування застосування біофлавоноїдів в комплексі профілактики карієсу зубів у дітей
2010 Застосування зубних еліксирів з біофлаваноїдами цитрусових в комплексному лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота
2010 Корекція дисбіотичних порушень в ротовій порожнині в профілактиці і лікуванні ускладнень при протезуванні зубними частковими знімними пластинковими протезами
2010 Реалізація права на сім`ю шляхом створення дитячих будинків сімейного типу.
2010 Заміна боржника у зобов’язанні за цивільним законодавством України.
2010 Корпоративні відносини у командитних товариствах (цивільно-правовий аспект).
2010 Третейські суди в Україні: організаційно-правові аспекти.
2010 Рентні договори в системі цивільно-правових договорів.
2010 Особливості провадження дій, спрямованих на збирання та перевірку доказів в ході судового слідства.
2010 Інтенсифікація сушіння яблучних вичавок та удосконалення процесів їх промислового використання.
2010 Інтенсифікація процесу екстрагування хмелю за допомогою низькочастотних механічних коливань у пивоварному виробництві.
2010 Інформаційна технологія діагностики динаміки процесів електроспоживання у штатному і нештатному режимах
2010 Управління виставко-ярмарковою діяльністю підприємства
2010 Мотиваційний механізм ефективного управління персоналом машинобудівних підприємств
2010 Вплив відпалів та приєднання біомолекул на фотолюмінесцентні характеристики структур з квантовими точками на основі CdSe
2010 Парадигма нелінійного мислення та її роль в сучасній науці
2010 Організаційно-економічне забезпечення розвитку малого підприємництва
2010 Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитоподібної залози.
2010 Особливості формування дифракційного контрасту дислокацій та їх комплексів в кристалах Si у секційній та проекційній Х-променевій топографії
2010 Медіатизація політичного конфлікту в умовах глобалізуючогося світу (на прикладі сучасного українського суспільства)
2010 Політика України щодо інтеграційних процесів у Чорноморському регіоні
2010 Технологія відновлення каналізаційних колекторів з використанням конструкцій із шлакового лиття
2010 Поетика прози Миколи Вінграновського.
2010 Адаптація зарубіжного досвіду реформування діяльності органів місцевого самоврядування в Україні
2010 Механізм державного управління розвитком сільських територій України
2010 Державне управління процесом соціалізації людей з особливими потребами
2010 Ефективність використання основних засобів аграрних підприємств різних організаційно-правових форм
2010 Організація моніторингу інформаційно-консультаційної діяльності в сільському господарстві
2010 Функціонування тіол-дисульфідної системи сироватки крові ВІЛ-інфікованих
2010 Енергетичні механізми взаємодії вітамінів групи В як фактора реалізації їх функцій
2010 Комплексна диференційована терапія хворих на мікози шкіри та слизових оболонок з супутніми хронічними запальними захворюваннями кишечнику
2010 Математичні моделі розсіяння електромагнітних хвиль в просторі і чисельний експеримент
2010 Історико-культурологічні виміри книжкового друку в Україні у 20-ті роки ХХ століття
2010 Трансакційні витрати в економіці послуг
2010 Формування у майбутніх учителів умінь професійної самоорганізації
2010 Тенденції розвитку освіти дорослих в Україні (1991-2007 рр.)
2010 Еколого-економічна ефективність використання та охорони земель в умовах трансформації земельних відносин (на прикладі Київської області)
2010 Робота вузлів і стиків залізобетонних будівель при повторних навантаження
2010 Реакція антиоксидантної системи рослин Carex hirta L. та Faba bona medic. (Vicia faba L.) за дії нафтового забруднення грунту
2010 Адаптація рослин Faba bona Medic. (Vicia faba L.) та Carex hirta L. до дефіциту вологи в умовах нафтового забруднення ґрунту.
2010 Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні
2010 Урогенітальний трихомоноз новонароджених (епідеміологія, патогенез, клініка, лікування та профілактика)
2010 Педагогічні умови ефективності використання позааудиторного часу курсантів навчальних закладів МВС України
2010 Методичні засади тактико-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів інженерних військ
2010 Психологічні особливості міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців
2010 Взаємозв’язки темпераментальних властивостей та соціальної адаптації старшокласників
2010 Підвищення ефективності використання елементів залізничних транспортних систем при організації вантажних перевезень
2010 Підвищення ефективності функціонування сортувальних гірок шляхом удосконалення структур їх горловин
2010 Структурний синтез компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел
2010 Нейромережна обробка багатовимірних сигналів
2010 Моделі автоматизованого системного проектування автоматичної трансмісії
2010 Вплив чинників кріоконсервування на ембріогенез прісноводних риб
2010 Властивості кріоконсервованих культур клітин в регенераційних середовищах, що містять низькомолекулярну фракцію з кордової крові.
2010 Оцінка рівня соціальної відповідальності малого і середнього підприємництва
2010 Підвищення конкурентоспроможності металургії України у середньостроковій перспективі
2010 Управління процесами реструктуризації в державному секторі економіки
2010 Оцінка чинників та наслідків структурних зрушень у промисловості
2010 Закономірноcті тепло-масообмінних процесів та удосконалення газогенератору виробництва водню з води із використанням сплавів
2010 Закономірності процесів оптимального повітряного охолодження плавильних реакторів скляного виробництва
2010 Прояви молекулярного поліморфізму і надмолекулярного впорядкування в мезоморфних системах з функціонально-активними допантами
2010 Фенотиповий прояв господарсько-цінних ознак генотипів пшениці м’якої озимої за різних агроекологічних факторів в селекції на адаптивність.
2010 Динаміка лексико-семантичних процесів у словниковому складі французької мови доби Відродження.
2010 Формування кислотно-основної буферності бурувато-підзолистих ґрунтів південного Передкарпаття
2010 Альгоугруповання бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття
2010 Російськомовний текст вулиці: структурно-функціональний аспект.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)