Каталог захищених дисертацій в України за 2010 рік частина 2

2010 Державна регламентація шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні 1920 — 1930-х років
2010 Цензурна політика в радянській Росії у 1917 — 1929 рр.
2010 Гідроімпульсний привод мембранного насосного агрегату для перекачування високов’язких, агресивних та абразивовмісних середовищ
2010 Гідропривод чутливий до навантаження на базі мультирежимного гідророзподільника
2010 Термопружний стан трансверсально-ізотропних пластин при зосереджених теплових впливах
2010 Управління трудовими ресурсами аграрної сфери регіону
2010 Управління економічними процесами регіону в контексті вступу України в Європейський Союз (на матеріалах Закарпатської області)
2010 Економічні умови формування та розвитку ринків венчурного капіталу у світовій економіці.
2010 Облік і контроль нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах
2010 Особливості вивчення екзистенціальної прози в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів
2010 Формування культури спілкування в учнів 5-6 класів на уроках української мови
2010 Облік та аудит доходів операційної діяльності сільськогосподарських підприємств
2010 Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом.
2010 Удосконалення комплексу маркетингу машинобудівних підприємств
2010 Оцінка ефективності витрат на природоохоронну діяльність промислового підприємства
2010 Підвищення конкурентоспроможності підприємства як основа збільшення його внутрішньої вартості
2010 Аналітичне забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств
2010 Модель урахування інженерно — геологічних умов при формуванні міського землекористування
2010 Врегулювання етнополітичних конфліктів на Південному Кавказі як чинник формування регіональної системи безпеки.
2010 Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту.
2010 Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчлаьними закладами
2010 Прогнозування післяопераційних гнійно-септичних ускладнень за показниками функцій нирок у невідкладній абдомінальній хірургії.
2010 Експериментально-клінічне обґрунтування успішності іммедіат-імплантації та фактори ризику.
2010 Обґрунтування раціонального вибору відновлювальних стоматологічних матеріалів для незнімного протезування.
2010 Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактики захворювань пародонта у хворих на шизофренію.
2010 Вибір методу ортопедичного лікування часткових дефектів зубних рядів у залежності від топографо-анатомічних особливостей будови протезного ложа нижньої щелепи.
2010 Політико-адміністративна діяльність малоросійського генерал-губернатора П.О.Рум’янцева (1764-1781рр.)
2010 Педагогічні засади проектування мультимедійного методичного комплексу з маркетингу для дистанційного навчання
2010 Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20-30-ті роки ХХ століття)
2010 Лінгвокультурологічний аспект реалізації концепту ДОЗВІЛЛЯ (на матеріалі англійської літератури VIII-XXI століть)
2010 Методи підвищення ефективності пасивних радіотехнічних систем контролю джерел електромагнітного випромінювання
2010 Постмодернізм як дискурс сучасної філософії (соціально-філософський аналіз).
2010 Вогнестійкість монолітних каркасних будівель з урахуванням просторової роботи
2010 Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу
2010 Метод натурних випробувань плит і оболонок
2010 Інформаційний потенціал девербативів у комунікативній структурі речення і тексту
2010 Актуальне членування складносурядних речень в українській мові
2010 Правовий статус платника податку на додану вартість в Україні
2010 Порівняльно-правовий аналіз системи оподаткування України та Республіки Азербайджан.
2010 Наближення періодичних функцій високої гладкості лінійними середніми рядів Фур’є
2010 Обгрунтування асимптотичних методів для багаточастотних систем з відхиленим аргументом
2010 Структура, склад, особливості росту та властивості плівок диборидів танталу і гафнію
2010 Розвиток конкурентної стратегії на засадах маркетингу (на прикладі видавничого підприємництва)
2010 Поліпшення паливно-економічних та екологічних показників автомобіля на основі оптимізації параметрів системи запалювання
2010 Розробка методу прискореного діагностування автомобільних дизелів з акумуляторними системами паливоподачі
2010 Оцінка залишкового ресурсу кузова легкового автомобіля у експлуатаційних умовах
2010 Прогнозування та забезпечення довговічності підшипників ковзання автотракторних трансмісій
2010 Географо-генетичні особливості ґрунтів смуги переходу від сухого до середнього Степу в Північно-Західному Причорномор’ї.
2010 Філософсько-антропологічні виміри психоаналітики К.Ґ. Юнґа та дзен-буддизму: порівняльний аналіз.
2010 Організація взаємодії підприємств при здійсненні технічного обслуговування повітряних суден
2010 Забезпечення інноваційного розвитку підприємств обслуговування повітряного руху
2010 Смислотвірні та прагматико-функціональні особливості лексеми service в англійських економічних і юридичних текстах.
2010 Семантика і валентна структура предикатів руйнування в німецькій та українській мовах
2010 Розробка технології автоматичного зварювання та наплавлення під флюсом конструкційних сталей струмом малої густини
2010 Навантажувальна здатність і енергетичні характеристики високошвидкісних радіальних газо-гідравлічних інерційних підшипників
2010 Підвищення ефективності роботи машин для великогабаритного пакування з плівкозварювальними механізмами
2010 Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ 1-го типу та рівень В-натрійуретичного пептиду у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену серцевою недостатністю
2010 Військово-технічне співробітництво України в процесі розвитку євроатлантичної інтеграції: безпековий вимір.
2010 Організація системи інформаційного забезпечення взаєморозрахунків у комерційній діяльності авіакомпаній
2010 Вплив пізнього модифікування та швидкості охолодження на структуру виливків з високоміцного чавуну
2010 Екологічні особливості формування ентомокомплексів в природних, напівприродних та культурних екотопах.
2010 Інститут градоначальництва в системі державної влади на півдні Російської імперії (ХІХ — початок ХХ ст.)
2010 Моделі і методи оцінки ефективності зовнішніх комунікацій в рекламних проектах
2010 Підвищення ефективності оперативного управління проектом за рахунок розробки моделей з урахуванням специфіки дорожнього будівництва.
2010 Вузли ферм з клеєної деревини при позацентровому стикуванні панелей верхнього поясу
2010 Конституційний Суд України в механізмі захисту та забезпечення прав і свобод людини і громадянина.
2010 Вчителі загальноосвітніх шкіл УРСР післявоєнного періоду (1945 — друга половина 1950-х рр.): соціальний статус та повсякденне життя
2010 Задуми та наслідки адміністративно-господарських реформ другої половини 50-х — першої половини 60-х рр. ХХ ст.
2010 Реформаційні явища в житті Російської православної церкви в Україні у 1905 — 1917 рр.
2010 Візантійський Херсон у другій половині Х — першій половині XI ст.: проблема руйнування міста.
2010 Біологічні властивості стовбурових клітин залежно від способу їх отримання та видової належності.
2010 Синтез оптимального управління електроприводами з аналітичними нелінійностями
2010 Системи компенсації техногенних спотворень геомагнітного поля на робочих місцях оперативного персоналу електроенергетичних об’єктів
2010 Особливості перебігу гострих отруєнь гідрохлоридом клонідину у дорослих хворих різного віку та оптимізація заходів інтенсивної терапії
2010 Синтез та дослідження властивостей функціоналізованих рідких каучуків та їх композицій з вторинними полімерними наповнювачами.
2010 Удосконалення технології виготовлення порожнистих виробів з полімерних матеріалів методами обробки тиском
2010 Туристична реклама в соціокультурному просторі сучасної Україні
2010 Еволюція образу Києва в краєзнавчій та туристичній літературі (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.)
2010 Методи та засоби побудови зорових образів динамічної обстановки на екранах аеронавігаційних геоінформаційних систем реального часу.
2010 Клінічне значення еходоплерографії щитоподібної залози та йодурії для оптимізації лікування хворих на дифузний нетоксичний зоб
2010 Кримінально-правова характеристика порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії
2010 Цивільно-правове регулювання комерційного представництва
2010 Припинення житлових правовідносин
2010 Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабатичному підході
2010 Романістика Луїзи Ердріч в контексті індіанських художньо-культурних традицій: проблематика, символіка, основні образи.
2010 Постнекласичні перспективи комплексності дослідження екологічних практик.
2010 Поетика С.Д. Кржижановського: особливості перехідного художнього мислення.
2010 Вплив введення інгібіторів фосфодіестеразної активності у пренатальному періоді на стан репродуктивної системи самців щурів
2010 Вплив температури на напруження і деформації залізобетонних конструкцій будівель і споруд
2010 Міцність, деформації та експлуатаційні якості сталезалізобетонних мостів
2010 Математична модель макромеханізму формування електроретиносигналу для підвищення достовірності офтальмодіагностичних систем
2010 Математичне моделювання перехідних процесів електромеханічних систем зі змінною структурою і розподіленими параметрами
2010 Німецька фахова мова нафтової промисловості: структурно-семантичні та функціональні особливості.
2010 Лінгвопрагматичні аспекти категорії фактуальності (на матеріалі текстів британських газет 2000–2006 рр.).
2010 Особистісна парадигма буття людини як концептуальна основа української ідеї.
2010 Педагогічні засади діалогічної взаємодії вчителя й учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії.
2010 Організація педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання.
2010 Найменування явищ природи у зіставному аспекті
2010 Словотвірна продуктивність питомих і запозичених слів в англійській, українській та російській мовах
2010 Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць в російській та вірменській мовах.
2010 Еліптичні іменники в сучасній німецькій мові
2010 Державне управління науково-технічним прогресом
2010 Реформування та реструктуризація структури управління залізничного транспорту України
2010 Механізм реалізації регуляторної політики держави на ринку нерухомості України
2010 Формування стратегії стійкого функціонування гірничо-металургійного комплексу
2010 Затримка розвитку плода у вагітних, зайнятих у виробництві суперфосфату (прогнозування, профілактика та її лікування).
2010 Інформаційне забезпечення політики держави у боротьбі з міжнародним тероризмом: на прикладі США.
2010 Профілактика місцевих післяопераційних ускладнень у хворих на рак гортані та гортанної частини глотки
2010 Формування творчої особистості майбутніх учителів мистецьких спеціальностей засобами комп’ютерних технологій
2010 Розвиток професійної компетентності викладача інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу.
2010 Формування правової компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи.
2010 Розвиток методичної компетентності викладачів дисциплін гуманітарного циклу у системі післядипломної освіти.
2010 Наукові основи укладання планів міст за космічними знімками для потреб містобудування (на прикладі окремих міст України)
2010 Історія державності України в дослідженнях української наукової еміграції (1920-1945 рр.)
2010 Жінки України в роки Другої світової війни: історіографія
2010 Удосконалення бюджетів місцевого самоврядування в процесі реформування міжбюджетних відносин
2010 Фіскальний та регулюючий потенціал функціонування митної служби України в умовах відкритої економіки
2010 Фінансовий механізм соціального страхування в Україні
2010 Дослідження техногенного впливу на ринкову вартість земельних ділянок в межах населених пунктів
2010 Петрофізичні та геофізичні критерії виділення складнопобудованих колекторів теригенних розрізів (на прикладі нафтогазових родовищ Карпатської нафтогазоносної провінції та Дніпрово-Донецької западини)
2010 Формування та використання людського капіталу в аграрній сфері регіону України
2010 Управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств
2010 Оцінювання альтернативної вартості оновлення основних фондів машинобудівного підприємства
2010 Формування системи соціального менеджменту промислового підприємства
2010 Аналітичний інструментарій управління затратами на інноваційну діяльність промислового підприємства
2010 Розвиток взаємодії торгово-промислових палат та промислових підприємств
2010 Інформаційне забезпечення функціонування органів державної влади
2010 Сепаратизм як феномен сучасної політики: політологічні та правові аспекти
2010 Політико-правові засади державної етнонаціональної політики в Україні.
2010 Діагностичні підходи у вибору методу лікування хворих на хронічний тонзиліт при хронічних захворюваннях суглобів і нирок.
2010 Комплексне лікування хворих на склерому із застосуванням радонової води та тіотриазоліну.
2010 Оновлення основних засобів в процесі адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища
2010 Іноземний капітал у кредитно-фінансовій системі України
2010 Формування та управління виробничим потенціалом підприємств нафтогазовидобувної галузі.
2010 Економіко-організаційне забезпечення управління промисловою безпекою праці на нафтогазовидобувних підприємствах
2010 Патогенетичне обгрунтування комплексної діагностики та лікування хронічного післягеморагічного синовіту колінного суглоба у хворих на гемофілію.
2010 Діяльність державних та недержавних інституцій України в площині українсько-російських гуманітарних відносин доби незалежності
2010 Наукова і педагогічна діяльність Володимира Голобуцького.
2010 Політика безпеки і оборони об’єднаної Німеччини. 1990-1998 роки.
2010 Нацистський окупаційний режим в Україні у 1941-1944 рр. (на матеріалах генеральної округи «Волинь-Поділля»).
2010 Професор О. О. Котляревський у громадському і науково-освітянському житті України.
2010 Аграрна політика українських національних урядів (1917-1920 рр.): історіографія.
2010 Фінансово-кредитний механізм державного управління невиробничою сферою (на прикладі туристичної галузі України)
2010 Державне управління ринком програмного забезпечення в Україні
2010 Розвиток діяльності інституційних інвесторів на ринку України
2010 Удосконалення структури та підвищення ефективності функціонування зернового ринку
2010 Формування та ефективність функціонування ринку зерна.
2010 Світоглядна парадигма героїв прози Любові Яновської.
2010 Жанрово-стильові особливості прози Є. Гуцала.
2010 Сучасне жіноче російське оповідання: особливості поетики та наративної організації.
2010 Модус перехідності в англійській та російській «малій прозі» рубежу ХІХ — ХХ ст. (неоромантизм і неореалізм).
2010 Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця
2010 Закономірності зміни міжчастинкових контактів в процесі технологічної переробки порошку титану.
2010 Ліквородренування в лікуванні крововиливів у шлуночкову систему
2010 Ендоскопічна мікродискектомія при нейрокомпресійних синдромах шийного відділу хребта.
2010 Культурна самобутність етнічних меншин Донецької області на межі XX-XXI ст.
2010 Удосконалення технології комплексної переробки насіння льону з використанням ферментів.
2010 Удосконалення технології виробництва консервованого зеленого горошку.
2010 Розробка технології карамельного барвника із підсирної сироватки для виробництва молочних продуктів
2010 Композити на основі полістиролу і поліметилметакрилату, наповнені оксидами титану та цинку з полівінілпіролідоном
2010 Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями нервових процесів
2010 Техніко-тактична підготовка спортсменів-юніорів у «кіокушинкай» карате за допомогою спеціальних технічних засобів
2010 Застосування теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності та сумісності в табличних базах даних.
2010 Система підтримки прийняття рішень для автоматизації процесу керування рухом дизель-поїзда
2010 Багатокритеріальний синтез інтелектуальних систем керування енергоблоків АЕС генетичними алгоритмами
2010 Клініко-патогенетичні особливості деяких форм кропив’янки та дерматитів алергічного ґенезу на тлі лямбліозу
2010 Агротехнічні прийоми підвищення продуктивності травостоїв на еродованих землях, виведених з ріллі під залуження в умовах Передкарпаття.
2010 Урожайність та якість насіння сортів ріпаку ярого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу західного
2010 Роль засобів масової комунікації у формуванні іміджу публічної влади (на прикладі Волинської області).
2010 Політичні центри впливу на Європейському континенті: внутрішньодержавні та міждержавні виміри.
2010 Організації ісламського фундаменталізму в політичному житті країн Близького Сходу.
2010 Професійна етика і мораль як чинники сталого політичного розвитку.
2010 Співвідношення політичних та морально-етичних основ соціального буття: теоретико-методологічний аспект.
2010 Управління персоналом сільськогосподарських підприємств
2010 Громадсько-політична та наукова діяльність Володимира Старосольського (1878-1942 рр.).
2010 Народні традиції у вихованні здорового способу життя учнів початкових шкіл Західної України (1919-1939 рр.).
2010 Організація педагогічної взаємодії у жіночих гімназіях Волині як умова соціального становлення учениць (друга половина XIX — початок XX століття).
2010 Розвиток вищої медичної освіти в західних областях України (40-90-ті роки ХХ ст.)
2010 Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.).
2010 Процес соціальної адаптації суб’єкта в контексті тенденцій: «до психологічної сили» та «до психологічної слабкості» (на матеріалі підготовки психологів-практиків).
2010 Геопросторова організація сфери охорони здоров’я (на матеріалах Львівської області)
2010 Особливості художнього втілення авторської позиції в творчості Миколи Хвильового
2010 Особливості формування адаптаційних реакцій дитячого організму в залежності від віку та біоритмологічного типу.
2010 Нектаропродуктивність та морфологічні особливості генофонду виду Fagopyrum esculentum.
2010 Механізми порушення гемостазу, фібринолізу, інкреторної, екскреторної функцій нирок, ниркового транспорту іонів натрію і виділення кислот при експериментальній політравмі та шляхи їх корекції (експериментальне дослідження).
2010 Перебіг гострої ниркової недостатності за умов екзогенної гіпоксії (експериментальне дослідження).
2010 Методика навчання ділової англійської мови з урахуванням рівня автономії студентів економічних спеціальностей
2010 Розвиток мовлення дітей 6-річного віку з загальним недорозвиненням мовлення в процесі ознайомлення з природою
2010 Методика формування ритміко-інтонаційної складової англійського мовлення учнів початкових класів
2010 Підготовка майбутніх вихователів до формування елементарних математичних уявлень у дошкільників
2010 Процедура вчинення нотаріальних проваджень
2010 Проблема політичної злочинності в зарубіжній кримінології
2010 Правова охорона атмосферного повітря за законодавством України
2010 Контроль за охороною та використанням земель житлової та громадської забудови в містах України
2010 Вдосконалення процесу обробки дрібногабаритних площинних деталей на вібрійних верстатах шляхом активізації функції футерування контейнера
2010 Методи та засоби обробки інформації в комп’ютерних системах на основі теоретико-числових перетворень
2010 Діагностування комп’ютерних засобів на основі інтелектуальних методів та моделей опрацювання знань
2010 Механізми реалізації громадського контролю за наданням управлінських послуг органами публічної влади
2010 Механізм державного управління упорядкуванням адміністративно-територіального устрою на регіональному рівні (на прикладі південних областей України)
2010 Механізм державного регулювання корпоративного управління в банківській системі України
2010 Вдосконалення механізмів державного управління лісовим господарством (на матеріалах Півдня України)
2010 Оптико-люмінесцентні властивості поруватого кремнію, одержаного методом анодизації
2010 Власні центри люмінесценції і рекомбінаційні процеси в поліморфних видозмінах германату вісмуту.
2010 Формування ринку фінансових інвестицій в Україні.
2010 Антикризове управління фінансовою стійкістю суб’єктів господарювання в економіці України.
2010 Отримання високоміцного гіпсового в’яжучого у турбулентному потоці при підвищеному тиску
2010 Регуляризована ідентифікація математичних макромоделей процесів і систем різної природи
2010 Застосування тіотриазоліну в комплексному лікуванні хімічних опіків стравоходу та профілактиці післяопікових рубцевих стриктур
2010 Формування позитивного міжнародного іміджу України.
2010 Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в умовах фінансової глобалізації
2010 Фізична реабілітація осіб, оперованих з приводу кил міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта
2010 Удосконалення професійної працездатності військових фахівців протиповітряної оборони Сухопутних військ засобами фізичної підготовки.
2010 Фізична реабілітація хворих після перенесеного мозкового геморагічного інсульту в умовах стаціонару.
2010 Конституційно-правова регламентація права людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні
2010 Політичні партії як суб’єкти виборчого процесу на виборах народних депутатів України
2010 Методична система вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю.
2010 Промислово-гідрогеологічні умови експлуатації та їх вплив на герметичність підземних сховищ газу у Дніпровсько-Донецькому артезіанському басейні
2010 Консервативна терапія в комплексному лікуванні хронічного посттравматичного остеомієліту довгих кісток кінцівок
2010 Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі
2010 Правове регулювання державного фінансового контролю за діяльністю з морського страхування (фінансово-правовий аспект)
2010 Схеми декомпозиції області на основі методу штрафу для задач контакту пружних тіл
2010 Розв’язування прямих та обернених задач теорії пружності для прямокутних облпастей з використанням варіаційного підходу
2010 Формування доходів місцевих бюджетів у ринкових умовах.
2010 Розвиток методу розрахунку параметрів процесу холодної періодичної роликової прокатки з регулюванням довжини куліси для збільшення виходу придатного особливотонкостінних труб
2010 Реалізація функції захисту в кримінальному процесі України
2010 Початковий етап досудового провадження у кримінальних справах про ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
2010 Обґрунтування вибору стратегій та механізмів попередження негативних наслідків ризиків у господарській діяльності (на прикладі машинобудівних підприємств)
2010 Адміністративно-правові засади управління господарськими товариствами
2010 Дидактичні умови застосування мультимедійних технологій у процесі навчання педагогічних дисциплін студентів педагогічних університетів.
2010 Педагогічні умови організації алгоритмічної діяльності майбутніх учителів суспільно-гуманітарного напряму.
2010 Адміністративно-правові засади діяльності Міністерства внутрішніх справ як центрального органу виконавчої влади України
2010 Інтереси в цивільному праві: сутність, місце та особливості захисту
2010 Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ України по протидії злочинам, пов’язаним з тероризмом
2010 Адміністративно-правовий статус вищих навчальних закладів МВС України
2010 Адміністративно-правове регулювання в сфері забезпечення прав споживачів в Україні
2010 Контрольно-наглядова діяльність Державної служби охорони при МВС України
2010 Предиктори раптової смерті та медикаментозні можливості їх корекції при гіпертрофічній кардіоміопатії.
2010 Патогенез дизрегуляторних порушень імунного гомеостазу в дітей різного віку з наслідками внутрішньоутробного інфікування
2010 Основи раціональної технології сортової прокатки заготовок з інструментальних сталей зі зменшенням глибини поверхневих дефектів і зниженням ресурсовитрат
2010 Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації.
2010 Віра як релігієзнавчо-психологічний феномен
2010 Використання результатів оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні незаконного обігу наркотиків
2010 Іван Курас: життєвий шлях, суспільно-політична і наукова діяльність
2010 Адаптація студентів педагогічного коледжу до професійної діяльності в процесі фахової підготовки.
2010 Вплив прогеніторних клітин ембріона щура на патофізіологічні механізми ураження нирок при ад`ювантному артриті Пірсона (експериментальне дослідження)
2010 Комплексне лікування хворих з трофічними виразками венозного генезу з використанням шкірної пластики.
2010 Реалізація міжнародно-правових норм у сфері міждержавного усиновлення дітей.
2010 Прогнозування обсягів робіт на мережі автомобільних доріг як складової транспортної системи країни
2010 Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство — порт» у реальному режимі часу
2010 Юридико-психологічні особливості попереднього розгляду кримінальної справи суддею
2010 Порівняльна оцінка клініко-гемодинамічних ефектів лерканідипіна та S- і SR-стереоізомерів амлодипіна у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця.
2010 Моніторинг безпеки лікарських засобів базисної терапії у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
2010 Економічні передумови формування соціальної сфери регіону в умовах ринкових трансформацій
2010 Формування готовності майбутніх учителів музики до аранжування музичних творів засобами комп’ютерних технологій.
2010 Онтогенетичні особливості хронобіологічних перебудов функції нирок за умов експериментальної кадмієвої та свинцевої інтоксикації
2010 Одонтометрична мінливість нічниць, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae), фауни України: еволюційні, функціональні, екологічні аспекти
2010 Формування змісту вищої освіти за спеціальністю «Державне управління»
2010 Розвиток Державної митної служби як суб’єкта національної безпеки України
2010 Нелінійні математичні моделі середовищ з часовою та просторовою нелокальностями
2010 Метод визначення стандарту чистого повітря в різних регіонах Землі
2010 Підвищення якості технології адаптивного управління трафіком пакетних телекомунікаційних мереж
2010 Геохімічні критерії пошуків золота в центральній частині Українського щита (на прикладі Клинцівського родовища)
2010 Формування тактичного мислення гандболісток у процесі багаторічного спортивного удосконалення
2010 Вибір тактики лікування запальних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози в післяопераційному періоді
2010 Структурні теореми для наборів операторів із заданими спектрами
2010 Кінетика, субстратна селективність і механізми окислення алканів пероксиазотистою кислотою
2010 Каталітичне гідрохлорування ацетилену на механоактивованих хлоридних комплексах платини та паладію
2010 Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах
2010 Адміністративно-правові засади перевезення вантажів автомобільним транспортом
2010 Адміністративно-правові засади діяльності магістрального трубопровідного транспорту
2010 Юридичний ризик при застосуванні примусу в службово-бойовій діяльності органів внутрішніх справ України
2010 Адміністративно-правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій у сфері освіти
2010 Технологічні деформації та їхня роль у формуванні структури і властивостей композитних матеріалів
2010 Міцність та деформативність конструкцій із цементно-зольного керамзитобетону
2010 Формування споживних властивостей нових сирів типу чедер .
2010 Роль метаболічних, мембранних та імунних порушень в механізмах ушкодження печінки дорослих і старих щурів за адреналінової міокардіопатії
2010 Клініко-параклінічна характеристика та корекція нейрогуморальних порушень при функціональних захворюваннях кишечника у дітей раннього віку.
2010 Стійкість конфігурацій точкових вихорів на сфері
2010 Нелінійна динаміка трубопроводів з рідиною, що протікає.
2010 Товарознавча оцінка температуро- та вогнезахисних покриттів на основі наповнених поліалюмосилоксанів
2010 Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття
2010 товарознавча оцінка синтетичної шкіри на основі поліуретану
2010 Інноваційні засоби об’єктивації концепту ТЕРОРИЗМ (на матеріалі англійської мови)
2010 Концептуальний простір англомовної поетичної драми ХХ століття: жанрово-стилістичний аспект
2010 Земельні правовідносини в сільськогосподарських підприємствах
2010 Підстави набуття прав на землю громадянами України
2010 Сучасна американська церемоніальна промова в лінгвокультурному та лінгвопрагматичному аспектах
2010 Фразеологічні одиниці на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові: структурний та семантичний аспекти
2010 Конституційно-правові основи опозиційної діяльності в Україні
2010 Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика та запобігання
2010 Профілактика, діагностика і лікування пухлиноподібних процесів і пухлин яєчників у дівчаток та підлітків.
2010 Кримінально-процесуальний примус при провадженні слідчих дій
2010 Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання подружнім вбивствам
2010 Відновне правосуддя у кримінальному процесі: міжнародний досвід та перспективи розвитку в Україні
2010 Організаційно-управлінські функції і повноваження Генерального прокурора України.
2010 Медико-соціальне обґрунтування системи профілактики онкологічних захворювань жіночих статевих органів
2010 Оцінювання інноваційно-технологічного потенціалу машинобудування як фактора економічного зростання
2010 Букові ліси Криму та особливості їх формування
2010 Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу і створення культур дуба звичайного у Південному Лівобережному Лісостепу
2010 Психологічна підготовка молодого вчителя в системі післядипломної психологічної освіти.
2010 Розвиток асертивності майбутніх практичних психологів у процесі їх професійного становлення.
2010 Хвильові процеси в дискретно підкріплених еліпсоїдальних оболонках при нестаціонарному навантаженні
2010 Організаційно-економічний механізм соціального страхування (на випадок тимчасової втрати працездатності)
2010 Особливості фонетичної адаптації англо-американських запозичень у сфері інформаційних технологій (експериментально-фонетичне дослідження)
2010 Заплавне ґрунтотворення і ґрунти заплави р. Західний Буг.
2010 Методи та моделі управління змістом та часом у проектах збирання ранніх зернових культур
2010 Управління виробничо-технологічним ризиком у проектах збирання цукрових буряків
2010 Управління змістом та часом у проектах з технологічним ризиком (стосовно збирання льону-довгунця)
2010 Обгрунтування механізованої технології зневоднення озерних сапропелів
2010 Особливості перебігу, діагностики і лікування кардіалгій та аритмій серця при дорсопатіях і остеопорозі хребта.
2010 Деякі класи рухів важкого гіростата зі змінним гіростатичним моментом
2010 Дослідження стійкості руху і оцінка областей притягання механічних систем
2010 Очищення водних середовищ магнітним аксіально-симетричним полем
2010 Особливості дії та післядії інсектицидів на комах-фітофагів.
2010 Координаційні полімери іонів металів з біфункціональними містковими лігандами на основі 1,2,4-тріазолу.
2010 Закономірності утворення надтвердих фаз в системі B-BN-B2O3 при високих тисках
2010 Фотоелектричні процеси в гетеро структурах на основі нанодисперсних Si і TiO2
2010 Моделі оцінки прибутковості інвестиційного портфелю
2010 Організаційно-структурний механізм ефективного управління машинобудівним підприємством
2010 Рекламна діяльність в Україні: державно-управлінські засади
2010 Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд та бурштину
2010 Діагностування фінансової безпеки промислового підприємства
2010 Формування системи управління нематеріальними активами промислових підприємств
2010 Управління якістю продукції промислових підприємств
2010 Мотиваційна система управління промисловим підприємством
2010 Професійна підготовка майбутніх учителів техологій до використання мікроелектронних засобів у професійній діяльності
2010 Специфіка англійської літературної казки про тварин ( ХІХ століття).
2010 Творчість Анни Бредстріт в контексті американської літератури XVII століття.
2010 Неоміфологічні тенденції в романній творчості Джона Апдайка.
2010 Подорож О. С. Грибоєдова на Південь у 1825 році: науково-біографічний контекст і творча рефлексія
2010 Специфіка історизму Чарльза Кінгслі в контексті вікторіанського історичного роману.
2010 Християнське фентезі у творчості К.С. Льюїса.
2010 Міжнародно-системний вимір концептуального забезпечення зовнішньої політики України.
2010 Відбір баскетболістів на етапі початкової підготовки з урахуванням їх особистісних особливостей
2010 Ефективність використання селену і марганцю в складі преміксів для молодняку свиней у зоні Вінницького Прибужжя Лісостепу України
2010 Ефективність застосування збалансованої і екологічно безпечної годівлі молочної худоби в регіоні Донбасу
2010 Педагогічні засади навчального процесу в школах німецькомовних країн за ідеями педагогіки Петера Петерсена
2010 Зниження енерговитрат на транспортування водовугільного палива вдосконаленням процесів та режимів роботи гідротранспортних систем
2010 Організаційно-методичні засади моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
2010 Управління якістю підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості
2010 Педагогічні засади застосування інформаційних технологій у підготовці фахівців банківської справи.
2010 Педагогічні засади використання етнодизайну у професійній підготовці інженерів-педагогів швейного профілю
2010 Поведінкові реакції тварин із різним профілем моторної асиметрії в умовах хронічного і гострого стресу
2010 Господарське управління в системі регіонального агропромислового комплексу
2010 Електрофізіологічний підхід до вивчення і зниження тривожності у дітей та підлітків
2010 Роль дофамінергічних нейронів кішки у формуванні ефектів сеансів зворотнього зв’язку за характеристиками ЕЕГ
2010 Самородні мідь і золото в корах вивітрювання мафітів та в осадових породах південно-західної частини Українського щита
2010 Електродинамічні й оптичні явища в нормальних і надпровідних наносистемах
2010 Випадкові динамічні системи з далекими кореляціями
2010 Профілактика метаболічних порушень у жінок післягістеректомії шляхом проведення індивідуалізованої гормональної терапії
2010 Меліоративні властивості деяких водяних фототрофів
2010 Оцінка морфометричних характеристик діатомових водоростей з використанням тримірних геометричних моделей
2010 Стан внутрішньосерцевої, печінкової гемодинаміки та мікроциркуляції у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з супутніми дифузними захворюваннями печінки.
2010 Ефективність лазерної дакріоцисториностомії в лікуванні хронічних дакріоциститів (експериментально-клінічне дослідження).
2010 Використання імуностимулюючих препаратів для підвищення природної резистентності та профілактики стресів у поросят
2010 Параметри змін фізико-хімічних властивостей сірого лісового ґрунту під впливом удобрення культур і післядії вапнування
2010 Ветеринарно-санітарна експертиза продукті забою курчат-бройлерів при застосуванні нанокомпозиту порошка феромагнетика
2010 Розробка та оптимізація амперометричних біосенсорів для аналізу основних складових вина та сусла
2010 Ландшафтно-рекреаційні ресурси екотуризму Українських Карпат
2010 Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: напрями адаптації в Україні
2010 Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і методика
2010 Соціокультурні аспекти ісламу: термінологічний дискурс
2010 Культура повсякденності в контексті «філософії Іншого» (на матеріалах спадщини Еманюеля Левінаса)
2010 Феномен авторства в західноєвропейській художній культурі ХХ ст.
2010 Концепція культури у творчій спадщині С. Л. Франка
2010 Сучасний антропологічний дискурс у проблемному полі філософії науки
2010 Потенціал інтуїції в науковому пізнанні: когнітивно-ціннісні та методологічні виміри
2010 Інтегративні тенденції в науці: потенціал і форми актуалізації
2010 Методи згорткового кодування та декодування даних на основі алгоритму швидкого перетворення Фур’є
2010 Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації
2010 Процеси метрополізації та перспективи їх розвитку в Україні
2010 Визначення радіаційного навантаження корпусу реактора ВВЕР-440
2010 Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964-1985 рр.).
2010 Діяльність краєзнавчих товариств у Волинському воєводстві (1921 1939 рр.)
2010 Геоекологічний аналіз регіону (на прикладі Житомирської області)
2010 Вікові зміни реологічних властивостей крові та ендотеліальної функції мікросудинного русла
2010 Дистанційне навчання математики абітурієнтів у системі довузівської підготовки
2010 Методична система формування професійної готовності майбутнього вчителя до використання інформаційно-комунікаційних технологій в евристичному навчанні математики
2010 Зниження забрудненості повітря робочої зони при формуванні поліамідних ниток
2010 Створення екологічно безпечних ресурсозберігаючих систем водоспоживання в промисловості та енергетиці.
2010 Методичні основи управління системами міських пасажирських перевезень
2010 Агрохімічне обґрунтування застосування добрив та бактеріального препарату діазофіт за вирощування пшениці ярої на лучно-чорноземному ґрунті Правобережного Лісостепу України
2010 Конкурентоспроможність небанківських фінансових установ.
2010 Психологічні умови формування відданості організації у персоналу банківських структур.
2010 Удосконалення елементів технології вирощування огірка в Поліссі України
2010 Міцність, витривалість та деформативність залізобетонних згинаних елементів, підсилених наклеєними композитними стрічками
2010 Профілактика невиношування у жінок з метаболічним синдромом.
2010 Концептуальний простір поезії Форуг Фаррохзад.
2010 Формування державної інвестиційної політики на загальнонаціональному та регіональному рівнях
2010 Механізми реалізації державної промислової політики України
2010 Державне регулювання доходів населення в контексті формування середнього класу
2010 Оцінка перекладення тягаря податку на прибуток підприємств
2010 Методика розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний випадок або самогубство на залізничному транспорті
2010 Онтогенетичні закономірності морфофункціонального стану та розвитку молодняку коней новоолександрівської ваговозної породи
2010 Морфо-фізіологічні особливості та продуктивність молочної худоби різних порід в умовах Приазов’я
2010 Енергозберігаюча технологія керованого рідкофазного спікання гібридного залізорудного матеріалу для доменного переділу
2010 Підвищення енергетичної ефективності пористих теплообмінників на основі вибору раціональних конструктивних та режимних параметрів.
2010 Морфофункціональна збереженість клітин гранульози та кумулюсу яєчника людини після дії чинників кріоконсервування
2010 Дисфункція щитоподібної залози та шляхи її корекції кріоконсервованою плацентарною тканиною
2010 Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля
2010 Формування та розбудова структур прикордонної варти на території України (кінець ІХ — початок ХХ ст.)
2010 Ніжинський Благовіщенський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (XVIII — початок XX ст.)
2010 Нелінійні нетерові крайові задачі в критичних випадках
2010 Плямистості листків цукрових буряків та заходи обмеження їх розвитку в умовах західного Лісостепу України.
2010 Методи і технічні засоби відновлення бінокулярного зору.
2010 Термінотворча динаміка фахової мови економіки: структурно-семантичний та функціональний аспекти (на матеріалі лексикографічних джерел і сучасної періодики Німеччини)
2010 Просодична актуалізація логіко-аргументативних інтеракцій (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовних ділових переговорів)
2010 Порівняльні конструкції в текстах давньоанглійської мови: структурний і функціонально-семантичний аспекти
2010 Засоби вираження деонтичної модальності в ранньоновоанглійській мові (на матеріалі творів У. Шекспіра)
2010 Керування перетворювачами системи орієнтації електронної платформи
2010 Пропаганда як складова політичної комунікації.
2010 Український національний характер як чинник державотворення
2010 Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та український досвід
2010 Інтертекстуальність як принцип постнекласичної естетики
2010 Поняття і категорії бюджетного права
2010 Нестаціонарні процеси керування в умовах невизначеності
2010 Вплив аналгезії на перебіг післятравматичного періоду при тяжкій сполученій торакальній травмі
2010 Кваліфікація розкрадання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
2010 Методи і технології створення просторових інтегральних геолого-геофізичних моделей нафтогазоперспективних територій та об’єктів
2010 Масова культура як чинник трансформування національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації
2010 Оптимізація антибактеріальної терапії нозокоміальної пневмонії у хворих, які знаходяться на штучній вентиляції ленень
2010 Особливості перебігу та лікування нозокоміальної пневмонії у хворих на інфаркт міокарда та нестабільну стенокардію
2010 Дослідження процесу та розробка технології електрошлакового лиття корпусів фланцевої арматури високого тиску
2010 Дослідження та розробка матеріалів для зносостійкого наплавлення на основі сфероїдизованих гранул карбідів вольфраму
2010 Вдосконалення технології дифузійного зварювання міді з молібденом
2010 Турбінний вимірювальний перетворювач витрат з гідродинамічним врівноваженням чутливого елементу
2010 Підвищення вірогідності результатів клініко-діагностичних досліджень на основі концепції невизначеності
2010 Обґрунтування принципів профілактики та лікування клімактеричного синдрому у жінок з лейоміомою матки.
2010 Задачі спостереження у майже консервативних динамічних системах
2010 Симетрійні властивості та точні розв’язки нелінійних рівнянь параболічного типу
2010 Громадська та освітньо-наукова діяльність Миколи Олександровича Корфа
2010 Інформаційна технологія ультразвукового технічного діагностування бурильних труб в процесі їх експлуатації
2010 Метод прогнозування льотних характеристик вільнолітаючих динамічно подібних моделей літаків із урахування похибок визначення їх масово-інерційних параметрів.
2010 Стійкість просторових тонкостінних пластинчатих систем
2010 Флюктуації та кореляції в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях в статистичних та транспортних моделях
2010 Юридико-психологічна характеристика злочинів, пов’язаних із ненаданням допомоги особі, яка перебуває у небезпечному для життя стані
2010 Гарантії недоторканності житла чи іншого володіння у кримінальному процесі України.
2010 Моделі і методи інформаційної технології управління трафіком в корпоративних комп’ютерних мережах автоматизованих систем.
2010 Мінімізація електричної енергії перешкод в електричних мережах системи електропостачання загального призначення
2010 Удосконалення автоматизованого електроприводу робочих рухів шліфувальних верстатів для стабілізації технологічних параметрів
2010 Регулювання збудження синхронного генератора у поперечній осі для підвищення стійкості роботи суднової електростанції
2010 Методи й засоби ідентифікації та аналізу сигналів в інформаційно-вимірювальних компонентах комп’ютерних систем.
2010 Управління рентабельністю промислового підприємства.
2010 Організація високопродуктивних та економічних обчислювачів для спеціалізованих систем
2010 Технологічне забезпечення точності та якості поверхневого шару отворів деталей машин з наплавленням високовуглецевих покриттів
2010 Обгрунтування параметрів бункерного заватаження швидкохідних гвинтових конвеєрів
2010 Сірі лісові ґрунти Опілля
2010 Вплив різних типів погоди на розумову працездатність дітей середнього шкільного віку
2010 Роль ендокринних порушень у патогенезі рецидивів бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку
2010 Властивості сполук впровадження водню, барію і йоду на основі шаруватих кристалів InSe та GaSe
2010 Менталітет як чинник розвитку державотворення в Україні
2010 Державна політика забезпечення соціально вразливих верств населення України лікарськими засобами
2010 Геофізичний моніторинг геологічного середовища техногенно-навантажених територій.
2010 Організаційно-економічний механізм управління вагонними парками операторських компаній залізничного транспорту України
2010 Удосконалення методологічного підходу до оцінки економічної ефективності профілів залізничних коліс
2010 Вплив екологічних і соціально-гігієнічних факторів на захворюваність карієсом зубів у дітей та обґрунтування методів профілактики в різних клімато-географічних районах Криму
2010 Обґрунтування термінів ортодонтичного переміщення зубів у ділянку видалених за ортодонтичними показаннями
2010 Санітарно — епідеміологічний нагляд на підприємствах машинобудування: шляхи його покращення
2010 Стан бронхолегеневої системи у працівників азбоцементного виробництва та шляхи профілактики його порушень.
2010 Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для її реалізації
2010 Комплексування та інтерпретація даних сейсморозвідки та промислової геофізики при пошуках порід-колекторів в структурах неантиклінального типу ДДЗ
2010 Окупаційний режим та єврейське населення Дніпропетровщини 1941-1943рр.
2010 Особливості становлення гендерної теорії у філософії постмодерну (історико — філософський аналіз).
2010 Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем
2010 Удосконалення методів синхронізації шкал часу та частоти з метою зменшення їх похибки в умовах тропосферного радiоканалу
2010 Обґрунтування параметрів робочих органів машин для поверхневого внесення сапропелів.
2010 Моделі та метод розподілу каналів в багатоканальних mesh-мережах стандарту 802.11
2010 Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах
2010 Профілактика і лікування хронічних зовнішніх отитів у слухопротезованих хворих.
2010 Хронічні продуктивні риносинуїти: особливості пребігу і діагностики
2010 Організація бухгалтерського обліку діяльності акціонерних товариств в умовах використання комп’ютерних технологій
2010 Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку
2010 Економічна стратегія транспортних підприємств в контексті логістики перевезень в системі АПК.
2010 Формування та функціонування фінансового механізму розвитку аграрних підприємств
2010 Фінансово-економічний механізм реструктуризації підприємств харчової промисловості.
2010 Теоретичні та методичні аспекти впливу фінансової системи на конкурентоспроможність аграрних підприємств.
2010 Управління формуванням ефективного сільськогосподарського землекористування в умовах ринкових перетворень (за матеріалами Миколаївської області)
2010 Формування і посилення конкурентної позиції аграрних підприємств Миколаївської області на світовому ринку зерна.
2010 Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929-2009 рр.).
2010 Вплив особливостей поличного бандажного зв’язку на напружений стан лопаткового апарату робочих коліс турбомашин.
2010 Кінетика накопичення розсіяних пошкоджень конструкційних матеріалів у процесі напрацювання.
2010 Динамічне деформування видовжених балкових систем набігаючим повітряним потоком
2010 Надходження хімічних речовин з атмосферними опадами на територію України та оцінка їх ролі у формуванні хімічного складу річкових вод
2010 Особливості діагностики, перебігу і лікування факоморфічної глаукоми.
2010 Вплив дозованої кисневої та аліментарної депривації на фізіологічну регенерацію паренхіми печінки
2010 Вербалізація бажальної модальності в українській мові.
2010 Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу при вивченні техногенного забруднення довкілля
2010 Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів’ях басейнів Дністра та Західного Бугу
2010 Пружно-щільнісні параметри гірських порід Українського щита в умовах високого тиску і температур
2010 Проблема історичного нарративу у сучасній філософії історії.
2010 Організаційне забезпечення змін в хімічному комплексі регіону
2010 Організаційне забезпечення активізації економіки добробуту населення
2010 Правова охорона водно-болотних угідь загальнодержавного та міжнародного значення
2010 Правове регулювання використання та охорони земель оздоровчого призначення
2010 Діяльність національних культурно-освітніх закладів Півдня України в період німецько-румунської окупації 1941-1944 рр.
2010 Етнографічні дослідження Поділля у 20 — 30-х роках ХХ ст.
2010 Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до використання інтерактивних технологій у навчальному процесі
2010 Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх учителів математики у процесі вивчення фахових дисциплін
2010 Музичний простір єврейських містечок східноєвропейського регіону (ХІХ — початок ХХ століть)

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)