Каталог захищених дисертацій в України за 2010 рік частина 1

2010 Осадки буронабивних та буроін’єкційних паль при дії вертикальних стискаючих навантажень
2010 Методична система навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці.
2010 Регіональні особливості формування та використання інтелектуального потенціалу суспільства
2010 Перетравність корму, обмін речовин та продуктивні якості молодняку кролів за різних рівнів протеїну та метіоніну у комбікормах
2010 «1. Динаміка забур’янення зерно-бурякової сівозміни і оптимізація системи захисту посівів у Правобережному Лісостепу»
2010 Фінансова комунікація в управлінні вартістю акціонерного товариства
2010 Точність та обчислювальна складність наближеного розв’язування нелінійних функціональних рівнянь
2010 Соціальні та когнітивні особливості замітки в українській періодиці початку ХХІ ст.
2010 Часопис «Українська книга» (1937-1943) у контексті становлення української книгознавчої періодики першої половини XX століття
2010 Вплив основного обробітку сірого лісового ґрунту на його родючість та продуктивність культур сівозміни у зоні Лісостепу України
2010 Вплив способів сівби та удобрення на агрофізичні властивості грунту, урожай і якість льону-довгунця в умовах Полісся
2010 Оцінка міцності навскісно зігнутих балок на основі дволінійних розрахункових діаграм деформування бетону та арматури
2010 Адвербіальний епітет у поетичному дискурсі шістдесятників.
2010 Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма
2010 Особливості українського національного відродження в середині ХІХ ст.
2010 Морально-психологічний стан населення України в умовах окупації (1941-1944 рр.) (на матеріалах центральних областей України)
2010 Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування здорового способу життя.
2010 Комунікаційні засоби формування правової культури бібліотечних фахівців.
2010 Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності в умовах інформаційного суспільства.
2010 Клініко-імунологічні особливості поверхневих герпетичних кератитів (діагностика та лікування)
2010 Педагогічні умови організації творчої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
2010 Підготовка державних службовців до аналітичної діяльності в системі післядипломної освіти.
2010 Підготовка майбутніх менеджерів освіти до професійної діяльності в умовах інноваційного середовища
2010 Степ-аеробіка у фізичній реабілітації юнаків і дівчат 15-16 років з вегето-судинною дистонією за гіпертонічним типом.
2010 Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-гімнастики.
2010 Комплексна фізична реабілітація хворих після хірургічного лікування остеоартроза колінного суглоба.
2010 Теоретико-методичні аспекти застосування середніх холодових навантажень в оздоровчому тренуванні осіб першого та другого зрілого віку.
2010 Формування доходів місцевих бюджетів в умовах підвищення самостійності регіонів
2010 Розвиток підприємств з виробництва продовольчих товарівна основі формування споживчого попиту (на прикладі підприємств пивобезалкогольної галузі)
2010 Накістковий остеосинтез пластинами з біоінертним покриттям при переломах довгих кісток.
2010 Оптимізація анестезіологічного забезпечення оперативних втручань у новороджених з уродженою хірургічною патологією.
2010 Ендопротезування при переломах голівки променевої кістки та їх наслідках.
2010 Форми культурного життя українців у Німеччині та Австрії (1939 -1955)
2010 Напружено-деформований стан та міцність кам’яних конструкцій при зрізі
2010 Зміцнення конкурентної позиції банку на основі реінжинірингу бізнес-процесів
2010 Маркетингові стратегії розвитку підприємств
2010 Периопераційне ведення пацієнтів із атеросклеротичним ураженням аорти та її магістральних гілок в поєднанні з ішемічною хворобою серця
2010 Оцінка вегетативно розмножуваних підщеп яблуні в умовах північно-східного Лісостепу України
2010 Управління підприємствами туристичної сфери в Україні
2010 Формування маркетингової стратегії збуту продукції підприємств АПК
2010 Філософські засади стандартизації вищої освіти
2010 Життєвий потенціал особистості: формування та реалізація у трансформаційному суспільстві
2010 Методика підготовки майбутніх учителів музики до керівництва естрадними колективами у позашкільній роботі
2010 Формування ідеології та культури українського підприємця в період утвердження ринкових відносин
2010 Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної виховної роботи у старшій школі
2010 Методичні засади продуктивного навчання хімії майбутніх агрономів
2010 Методика застосування комп’ютерних технологій у процесі навчання біології учнів 7-го класу
2010 Прагматика української офіційно-ділової документації XVI-XVII століть
2010 Прагмалінгвістичні параметри функціонально-семантичного поля компаративності в сучасній українській літературній мові
2010 Текстова парадигма оригінального та адаптованого текстів (на матеріалі англомовних художніх текстів)
2010 Механізми пошкодження тканин пародонта при гострому стресі та їх корекція за допомогою інтервальних гіпоксичних тренувань
2010 Особистісна криза в умовах суспільної трансформації
2010 Ментальний чинник сучасного підприємництва в Україні
2010 Формування педагогічної відповідальності у студентів педколеджу
2010 Розвиток професійної самосвідомості майбутніх викладачів вищого навчального закладу в процесі магістерської підготовки
2010 Державне регулювання земельних відносин в Україні
2010 Механізми управління системою загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
2010 Сигнальні перетворювачі ємнісних сенсорних пристроїв на основі твердотільних інтегральних схем низьковольтних rail-to-rail операційних підсилювачів
2010 Конструктивно-технологічні методи підвищення електропровідності мікроконтактних з’єднань інтегральних схем
2010 Адаптація управління регіональним розвитком до динамічних процесів в системі національної економіки
2010 Науково-дослідна робота у Харківському політехнічному інституті (1950-1980-ті роки). Історико-методологічні аспекти
2010 Розробка нормативного забезпечення визначення процесів інтегрованих систем менеджменту атомних електричних станцій з метою убезпечення їхньої роботи
2010 Стабільність контактно — металізаційних систем у приладах з бар’єром Шотткі
2010 Організація діяльності міліції з питань розгляду звернень громадян в Україні.
2010 Кримінально-процесуальна компетенція слідчого органів внутрішніх справ.
2010 Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України.
2010 Організаційно-правові основи підготовки, прийняття та виконання адміністративних рішень в митній службі України.
2010 Основи технології оксидегідрохлорування хлорорганічних сполук в умовах аерозольного нанокаталізу
2010 Формування системи регулювання регіонального ринку сільськогосподарської продукції.
2010 Формування організаційно-економічного механізму розвитку виробництва та первинної обробки вовни.
2010 Міжнародна конкурентоспроможність регіональних господарських комплексів в контексті економічної інтеграції
2010 Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви адвентистів сьомого дня).
2010 Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки
2010 Система кредитної кооперації: стан та перспективи розвитку в Україні.
2010 Відбудова та діяльність культурно-освітніх закладів Лівобережної України (1943-1950 рр.).
2010 Розробка та дослідження комплексного гомеопатичного препарату для лікування синдрому хронічної втоми
2010 Пошук церебропротекторних засобів серед нових координаційних сполук германію з біолігандами
2010 Розробка складу та технології супозиторіїв комбінованої дії на основі продуктів бджільництва
2010 Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність похідних 3-аміно- та 4-аміно-3-меркапто-1,2,4-триазолу та продуктів їх хімічних перетворень.
2010 Пошук речовин з антиалергічною активністю в ряду похідних 3-(тетрагідробензо[b]тієно[2,3-d]піримідин-2-іл)кумаринів та експериментальне обґрунтування їх клінічного застосування
2010 Підвищення ефективності використання трудових ресурсів на сільськогосподарських підприємствах
2010 Формування економічно ефективної структури виробничих витрат в сільськогосподарських підприємствах
2010 Гіпертрофія міокарда як маркер пошкодження при ішемічній хворобі серця та артеріальній гіпертензії: діагностика, нейрогуморальні чинники, вплив лікування
2010 Порівняльна характеристика різних ортопедичних методів лікування малих дефектів зубних рядів
2010 Підвищення ефективності локалізації пожеж в резервуарах з нафтопродуктами
2010 Ліричні цикли М. Цвєтаєвої 10-20-х років: проблема цілісності
2010 Категорія історизму та стильові пошуки в прозі Романа Іваничука
2010 Програмно-апаратні засоби формування зображень та спеціальних ефектів в системах візуалізації тренажерних комплексів
2010 Об’єктивація концепту ЗНАМЕНИТІСТЬ у сучасному англомовному газетному дискурсі.
2010 Ультразвукова діагностика дегенеративних змін міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта.
2010 Комплексне лікування нерезектабельних метастазів злоякісних пухлин у печінці із застосуванням мініінвазивних хірургічних втручань (радіочастотної абляції та електрохімічного лізису пухлини).
2010 Ефективність використання виробничого потенціалу сільських цегельних підприємств.
2010 Механізми державного управління у сфері охорони здоров’я в контексті європейської інтеграції України
2010 Упровадження інноваційного механізму управління у діяльність обласних державних адміністрацій
2010 Великий терор на Житомирщині (липень 1937 р. — листопад 1938 р.).
2010 Особистісні детермінанти прояву турботи про себе в ранньому юнацькому віці
2010 Удосконалення технології печива шляхом зниження глікемічності, калорійності та покращення фізіологічної цінності
2010 Удосконалення технології макаронних та хлібних виробів використанням харчових добавок структуроутворювальної дії.
2010 Сортова реакція озимої пшениці на технологічні прийоми вирощування в східній частині північного Степу України
2010 Правове регулювання фінансового контролю в бюджетному процесі (на прикладі Державного бюджету України)
2010 Інформаційна технологія проектування та контролю реклами в мережі Internet на основі її семантичного аналізу
2010 Розробка технологій м’ясорослинних консервованих продуктів
2010 Удосконалення технології виробництва комбікормів для домашніх тварин
2010 Фінансовий механізм управління ліквідністю банку
2010 Фінансовий механізм функціонування та розвитку системи вищої освіти в Україні
2010 Взамозв’язок джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності промислових підприємств
2010 Удосконалення попередньої вапнокарбонізації дифузійного соку
2010 Підвищення ефективності кондиціювання теплоносіїв в освітлювачах комплексних зворотних систем охолодження енергоустановок
2010 Метод обробки імпульсних радіолокаційних сигналів з урахуванням їх внутрішньої фазочастотної нестабільності
2010 Наукове обґрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі профілактики стоматологічних захворювань у дітей.
2010 Продовольчий ринок Столичного суспільно-географічного району та основні напрямки удосконалення його територіальної організації.
2010 Лінгвостилістика онімів сучасних українських медійних текстів
2010 Організація дослідницької діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури
2010 Тактика ведення жінок з порушеннями менструальної функції при патологічному становленні пубертатного періоду
2010 Організаційно-економічні механізми формування соціально-трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах
2010 Майновий потенціл підприємства: сутність, відтворення, управління
2010 Автоматизація технологічного підготовлення складального малосерійного виробництва електромеханічних приладів
2010 Геометричне забезпечення САПР різальної частини сферичних кінцевих фрез
2010 Меліоративний аспект семантики фразеологічних одиниць сучасної німецької мови
2010 Морфофункціональні особливості фізичного розвитку дітей періоду першого дитинства і їх зв’язок з деформацією хребтового стовпа
2010 Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграції: суспільно-географічний вимір.
2010 Формування та розвиток регіональної інноваційної політики
2010 Діяльність академіка С. П. Сиром’ятникова в контексті розвитку вітчизняного паровозобудування (перша половина ХХ століття).
2010 Синтез структури і аґентності у європейській соціологічній теорії: критичний аналіз
2010 Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-2008)
2010 Використання інформаційних систем в експертних підрозділах МВС України
2010 Тактика викриття організатора злочинного угруповання
2010 Організаційно-правові засади діяльності міліції УНР у період Української Центральної Ради та Директорії (1917-1921 рр.)
2010 Правове стимулювання: теоретико-правові засади та механізм реалізації
2010 Ліпідний склад плазматичної мембрани коренів проростків кукурудзи за умов засолення та обробки синтетичними регуляторами росту
2010 Квазітропічний циклон над Чорним морем (чисельне моделювання і аналіз даних)
2010 Мінливість господарсько цінних ознак гібридів пшениці озимої та можливість її використання в селекції.
2010 Корекція порушень постави та сколіозів І-ІІ ступенів у дітей.
2010 Хірургічна корекція вісцеро-абдомінальної диспропорції у новонароджених дітей з природженими дефектами передньої черевної стінки (експериментально-клінічне дослідження).
2010 Чорний піар як соціально-комунікативна технологія (на матеріалі виборчих кампаній у ЗМІ)».
2010 Фінансовий аналіз привабливості реальних інвестиційних проектів
2010 Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін
2010 Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій
2010 Педагогічні умови застосування комп’ютерних дидактичних ігор у фаховій підготовці майбутніх учителів математики й інформатики
2010 Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму
2010 Проблеми типу Помпейю на гіперболічній площині
2010 Експериментальне дослідження спазмолітичних властивостей неопіоїдних анальгетиків
2010 Облік і аудит експортних операцій підприємств по виробництву облицювальних матеріалів
2010 Психологічні особливості подолання студентами складних життєвих ситуацій
2010 Державницька, суспільно-політична та громадська діяльність Ісака Мазепи (1884-1952 рр.)
2010 Комбінована модель динамічної інтегральної лаує-дифракції у вигнутих кристалах з дефектами
2010 Чисельний аналіз електропружного деформування п’єзокерамічних тіл сферичної форми при динамічних збуреннях
2010 Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів у діяльності органів виконавчої влади України
2010 Адміністративно-правові засади діяльності Державної судової адміністрації України
2010 Право особи на апеляційне оскарження вироку та процесуальний порядок його реалізації
2010 Методика формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики
2010 Методика формування художньо-образного мислення студентів у процесі вокального навчання
2010 Організаційний потенціал держави у дискурсі глобалізації та інформатизації
2010 Педагогічні умови розвитку мотивації до вивчення іноземних мов у студентів освітніх закладів культури
2010 Фауна і біологія гніздування поодиноких складчастокрилих ос підродини Eumeninae (Hymenoptera, Vespidae) Криму
2010 Знешкодження екологічно небезпечних рідких відходів коксохімічних виробництв
2010 Прогнозування, профілактика і лікування ускладнень вагітності та пологів у жінок з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі
2010 Підвищення паливної економічності багатоциліндрових двигунів з впорскуванням бензину в режимах малих навантажень і холостого ходу
2010 Вибір та обгрунтування типу та складу причіпних ланок триланкових автопоїздів
2010 Психологічні особливості соціалізації майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки
2010 Формування професійної готовності майбутніх психологів до роботи з проблемними клієнтами
2010 Розвиток малих організаційних форм підприємництва в аграрному бізнесі
2010 Рівність як категорія філософії права
2010 Удосконалення методу технічної діагностики нафтогазопроводів
2010 Зменшення енерговитрат газотранспортних систем з урахуванням сезонних чинників
2010 Василь Бондар: поезія та художня проза письменника як біографічний ландшафт.
2010 Поезія І. Еренбурга в контексті російської поезії першої половини ХХ століття.
2010 Поезія Юргіса Балтрушайтіса.
2010 Теоретичні і практичні аспекти діяльності українських мовознавців на Буковині в кінці ХІХ — на початку ХХ ст.
2010 Обґрунтування технологічного процесу, параметрів та режимів роботи машини для виділення насіння гарбуза
2010 Обгрунтування параметрів активної культиваторної лапи для поверхневого обробітку грунту
2010 Адміністративно-правовий захист права лваності в Україні
2010 Форма державного правління: загальнотеоретичне дослідження
2010 Засоби контролю електромагнітних параметрів циліндричних виробів на основі диференційного контактного методу
2010 Підвищення ефективності роботи натрій-катіонітових фільтрів в системі водопостачання підприємств теплоенергетики
2010 Іпотечний механізм фінансування житла в Україні
2010 Удосконалення системи управління машинобудівних підприємств на основі реструктуризації
2010 Несучі стіни будинків з дрібних блоків ніздрюватого бетону під впливом сейсмічних навантажень
2010 Господарсько-правові засоби забезпечення якості продукції.
2010 Адміністративно-правові основи регулювання фізичної культури і спорту
2010 Правові основи формування державних електронних інформаційних ресурсів
2010 Розвиток науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування
2010 Політика Європейського Союзу щодо Російської Федерації.
2010 Державне регулювання генедерних процесів в соціально-економічному розвитку України
2010 Управління фінансово-господарською діяльність рекреаційного комплексу (на матеріалах Автономної Республіки Крим)
2010 Фінансовий потенціал населення в умовах інноваційного розвитку економіки України
2010 Геометричні властивості функторів в асимптотичній категорії.
2010 Функції на двовимірних многовидах
2010 Діяльність прокурора в контрольних стадіях кримінального процесу.
2010 Теоретичні, правові та прикладні аспекти закриття кримінальних справ у суді.
2010 Презумпції у кримінальному процесі України.
2010 Реалізація галузевих та специфічних принципів кримінального процесу у стадії досудового розслідування.
2010 Спортивні клуби як учасники цивільних правовідносин.
2010 Вплив викидів радіоактивних речовин на навколишнє середовище і персонал під час перетворення об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС.
2010 Корекція тренувального процесу в пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої базової підготовки
2010 Індивідуалізація підготовки юних каратистів на початковому етапі з використанням інформаційних технологій
2010 Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика
2010 Рахунки бухгалтерського обліку: теорія і практика
2010 Науково-методична спадщина Миколи Лисенка
2010 Еволюція правових інститутів тимчасового і довічного рабства у Британській Америці (1607–1775 роки).
2010 Діяльність правоохоронних органів України щодо адміністративно-правової протидії нелегальній імміграції.
2010 Центри люмінесценції подвійних фосфатів легованих іонами перехідних елементів
2010 Роль політичних партій центристського спрямування у створенні демократичної партійної системи в Україні.
2010 Інформаційно-комунікаційні технології у вітчизняних електоральних процесах.
2010 Роль виборів у процесі політичної трансформації пострадянських держав.
2010 Формування навчально-організаційних умінь і навичок молодших школярів засобами відеоінформації
2010 Механізми державного регулювання розвитку санаторно-курортного потенціалу прикарпатського регіону України (організаційно-правові засади)
2010 Технології психологічного консультування у органах державної влади України
2010 Механізми формування водоефективної політики з урахуванням вимог еколоічної безпеки
2010 Діагностика технічного стану пілотажно-навігаційного обладнання в динамічному режимі.
2010 Проблеми розмежування судової юрисдикції та визначення компетенції адміністративних судів
2010 Початкові сенсоневральні порушення слуху при наявності судинних чинників
2010 Гігієнічна регламентація полімервмісних матеріалів для виробництва корпусних меблів
2010 Гігієнічна оцінка кадмію при вживанні питної води з різними концентраціями іонів натрію
2010 Семантична еволюція прикметників розміру в англійській мові
2010 Покращення динамічних показників головного електроприводу стана гарячої прокатки
2010 Гомо- та гетероядерні лантанідвмісні комплекси на основі модифікованих порфіринів: синтез і властивості
2010 Різнолігандні і різнометальні комплекси германію (IV) з гідроксокарбоновими кислотами. Синтез, будова і властивості.
2010 Синтез у сольових розтопах та властивості апатитів складу (M,M’)10(PO4)6X2, (M — Ca, Sr, Ba, Pb; M’ — Eu, Cu; X — OH, F)
2010 Електрохімічне визначення антибіотиків тетрациклінового ряду в промисловій продукції.
2010 Процесуальний контроль органів судової влади на досудових стадіях кримінального процесу
2010 Застосування заходів безпеки учасників кримінального судочинства: вітчизняна практика та світовий досвід
2010 Проведення кримінально-процесуальних дій з участю осіб, які виконують нотаріальні функції
2010 Кримінологічна характеристика та заходи запобігання бандитизму
2010 Управління економічною безпекою підприємств залізничного транспортного машинобудування
2010 Моделювання та інформаційні засоби підтримки маркетингової діяльності підприємств
2010 Формування та розвиток ресурсного потенціалу фермерських господарств
2010 Формування ресурсного потенціалу розвитку сільських територій
2010 Українсько-російські відносини 1991-2008 років: економічний аспект.
2010 Клініко-лабораторна оцінка ефективності лікування герпетичної інфекції порожнини рота у дітей
2010 Особливості валютно-фінансового регулювання в країнах Азійсько-Тихоокеанського регіону
2010 Фолат-залежні процеси у плаценті людини: роль фолієвої кислоти, гомоцистеїну та поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази
2010 Проекційні методи нормалізації та розпізнавання зображень в умовах геометричних викривлень
2010 Геометричні моделі та методи конструктивного відновлення фізичних полів
2010 Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки.
2010 Тенденції реформування управління сучасною загальною середньою освітою США
2010 Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах
2010 Мовна особистість Д. Яворницького.
2010 Закономірності заповнення позиції головного члена безособових речень у зв’язку з дією принципу функціональної еквівалентності.
2010 Селекційно-генетичний потенціал складних міжвидових гібридів картоплі
2010 Закономірності прояву цінних селекційних ознак в системі діалельних схрещувань і топкросів сучасних сортів ячменю ярого
2010 Оптимізація лікування гнійних ран шляхом застосування змінного електромагнітного поля та феропластів
2010 Синтез і кристалічна структура сполук у сиcтемах Er-{Fe,Co,Ni}-Al-Ge
2010 Складові забезпечення інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій
2010 Церковно-релігійні структури в духовному і соціокультурному житті Півдня України кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2010 Засоби подолання розбіжностей в економічному розвитку регіонів
2010 Державно-правові погляди Миколи Міхновського
2010 Правове регулювання рекреаційного природокористування в Україні та інших державах
2010 Формування знань і умінь з будови та експлуатації автомобіля у майбутніх учителів трудового навчання в процесі вивчення спеціальних дисциплін
2010 Формування цілісної системи технічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання
2010 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання в процесі фахової підготовки в педагогічних училищах.
2010 Формування творчих здібностей майбутніх інженерів-аграрників у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін.
2010 Правове регулювання обов’язкових платежів, що пов’язані зі справлянням правосуддя
2010 Методичні засади комп’ютеризації самостійної роботи старшокласників у процесі вивчення програмного забезпечення математичного призначення
2010 Формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів у позанавчальній діяльності
2010 Індивідуалізація фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров’я
2010 Методика навчання інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь у технічних університетах
2010 Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.).
2010 «1. Клініко-експериментальне обґрунтування вибору оклюзійної схеми для знімних зубних протезів при лікуванні пацієнтів з повною втратою зубів»
2010 Постать Ярослава Вощака в контексті розвитку диригентської культури другої половини ХХ століття.
2010 Перший сезон Львівської філармонії (1902-1903 рр.) у контексті філармонічного руху. — Рукопис.
2010 Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання
2010 Правове регулювання цукробуряківництва в Україні
2010 Синтаксична структура складнопідрядних речень з інтенсивно-допустовою семантикою
2010 Семантика і структура поліпредикативних сполучникових конструкцій з пояснювальними відношеннями
2010 Стратегічне планування розвитку аграрного виробництва
2010 Визначення впливу використання природного потенціалу на економічний розвиток регіону
2010 Міжнародна конкурентоспроможність і економічна безпека країн в умовах глобалізації
2010 Еколого-енергетична безпека світогосподарського розвитку в умовах глобалізації
2010 Умови зменшення кута нутації обертового несучого тіла в ізольованій системі
2010 Взаємодія правоохоронних органів у розкритті легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
2010 Вплив будови поліметинових барвників на радикальну полімеризацію метилметакрилату в розчині
2010 Природні та антропогенні зміни океанологічних параметрів Керченської протоки на сучасному етапі
2010 Поетика мотиву в романах В. Фолкнера кінця 1920-х — початку 1930-х рр.
2010 Правові засади забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України.
2010 Прямі та обернені задачі механіки згинання бурильних колон у глибоких криволінійних свердловинах
2010 Вплив монтморилоніту на синтез, структуру і властивості поліціануратів
2010 Стійкість плоскої форми згину пружно-пластичних ниток скінченної жорсткості.
2010 Реалізація державної політики охорони здоров’я в системі МВС України: адміністративно-правовий аспект
2010 Політична активність студентської молоді та її вплив на соціально-політичний розвиток сучасної України
2010 Фінансове забезпечення формування та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
2010 Оптимізація умов культивування Chlamydia trachomatis та Chlamydophila pneumoniae на перещеплюваних лінійних культурах
2010 Розробка способів деконтамінації інкубаційних яєць качок
2010 Мікроміцетна контамінація сперми кнурів-плідників та розробка санітарно-гігієнічного засобу для її зниження.
2010 Ушкодження таза у жінок при пологах
2010 Порядок ціноутворення у комунальному господарстві
2010 Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: господарсько-правові аспекти
2010 Структурні, електрофізичні та оптичні властивості плівок ZnTe та гетеропереходів ZnTe/CdTe
2010 Патофізіологічні зміни водно-електролітного балансу при початкових порушеннях вуглеводного обміну та принципи їх корекції мінеральними водами в експерименті
2010 Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та мікроциркуляторних порушень в дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію
2010 Ресурсозберігаючі технології експлуатації контактних мереж електрифікованих залізниць змінного струму
2010 Участь активних форм кисню у розвитку фітотоксичної дії гербіцидів — інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази
2010 Клітинна селекція м’якої пшениці на стійкість до Gaeumannomyces graminis var. tritici
2010 Розробка модифікованих коалесцентів нафтопродуктів для захисту водойм від забруднення
2010 Державне підприємство в системі ринкових відносин
2010 Математичне моделювання розвитку підприємництва в умовах ринкової трансформації економіки.
2010 Організаційно-економічні засади формування інноваційної стратегії розвитку підприємств в економіці України.
2010 Математичне моделювання управління фінансовою безпекою підприємств в Україні.
2010 Моделювання транспортної діяльності в системі логістики нафтогазових компаній України.
2010 Математичне моделювання вибору інноваційних стратегій розвитку динамічних економіко-виробничих систем.
2010 Політико-економічний аналіз мотивації праці в трансформаційній економіці України.
2010 Фізико-хімічні методи захисту водних середовищ від екологічно небезпечних іонів U(VI), 90Sr та F-
2010 Розвиток соціально орієнтованої економіки в умовах міжнародної інтеграції
2010 Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал
2010 Семантико-граматичні моделі художніх порівнянь (на матеріалі української поетичної мови 70-90-х років ХХ століття)
2010 Концепт «свобода слова» та його вербалізація в сучасному українському мас-медійному дискурсі
2010 Синтаксис рекламного дискурсу.
2010 Обґрунтування системи профілактики небажаної вагітності в Україні
2010 Особливості здійснення місцевого самоврядування в столичній агломерації
2010 Вплив ангармонізму на коливний спектр та повзучість гексагональних щільноупакованих сплавів на основі Ti
2010 Еволюція дистантних форм бібліотечної роботи як спосіб розширення доступу користувачів до бібліотечних фондів (1990–2009).
2010 Розвиток позитивного ставлення до навчання в учнів початкових класів
2010 Психологічні детермінанти подолання депресивності у підлітковому віці
2010 Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України
2010 Вплив стрептокінази на тромбоцитарну ланку системи гемостазу
2010 Агроекологічне обґрунтування застосування рідких комплексних добрив «Віталист» та «Оазис» при вирощуванні кукурудзи та сої
2010 Структурно-функціональна організація угруповань та популяцій дрібних ссавців за умов урбанізації
2010 Прибуток та особливості його формування і використання в транзитивній економіц
2010 Фатальна тромбоемболія легеневої артерії: клініко-патоморфологічна характеристика.
2010 Патоморфологія периферійного цитотрофобласта плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних
2010 Система оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін
2010 Методика навчання майбутніх інженерів-технологів інформаційних технологій керування та проектування.
2010 Формування проектної культури майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в процесі вивчення системотехнічних дисциплін
2010 Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів в процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей
2010 Діагностична значимість нового способу довгохвильової фундусграфії у хворих з субретинальними неоваскулярними мембранами
2010 Оптимізація діагностики пошкоджень елементів зорового шляху при струсі і забої головного мозку
2010 Кримінальна відповідальність за геноцид (порівняльний аналіз).
2010 Розрахунок ширини розкриття тріщин позацентрово стиснутих залізобетонних конструкцій, підсилених при реконструкції.
2010 Розробка і застосування методів in silico для визначення сайтів зв’язування транскрипційних факторів у еукаріот на прикладі ISGF-3
2010 Кристалічна будова, редокс-реакції і сорбційні властивості метал-органічних каркасних сполук на основі карбоксилатних азамакроциклічних комплексів нікелю(ІІ) і міді(ІІ)
2010 Порівняльна судово-медична характеристика пошкоджень різних видів тканин одягу при пострілах із використанням патронів «Оса», «ПНД-9П» та «АЛ-9Р», споряджених еластичними кулями
2010 Методи навчання в українській школі (20–30-ті роки ХХ століття).
2010 Профілактика віктимної поведінки жінки як жертви злочинного посягання
2010 Хвильові процеси та генерація швидких іонних потоків у геліконному розряді в неоднорідному магнітному полі.
2010 Формування державної промислової політики в галузі з довготривалим виробничим циклом на прикладі підприємств суднобудівної промисловості України
2010 Хірургічне лікування гнійно-запальних захворювань верхньої кінцівки з урахуванням синдрому системної запальної відповіді
2010 Автоматизована діагностика геометричних параметрів залізничних рейок за допомогою засобів технічного зору.
2010 Політична активність студентства в контексті трансформації суспільних відносин в Україні.
2010 Довгострокове прогнозування розвитку провально-просадкових проявів сульфатного і карбонатного карсту в неогенових відкладах Передкарпаття (на прикладі території Львівської області)
2010 Моніторинг шуманівського резонансу і моделі джерел
2010 Оперативний розподіл завдань в кластерах телекомунікаційних систем на основі Grid — технологій
2010 Метод та пристрій контролю ожеледно-паморозевих утворень для підвищення експлуатаційних характеристик ліній електропередавання
2010 Структура та характеристики поверхні нержавіючої сталі та дюралюмінію, що зазнали бомбардування іонами водню
2010 Термопружний стан ортотропних оболонок при локальному нагріві
2010 Репаративний остеогенез нижньої щелепи на фоні інтоксикації солями свинцю (анатомо-експериментальне дослідження).
2010 Урожайність і якість зерна сортів вівса залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив на чорноземах південних Степу України
2010 Вплив умов зволоження, добрив та густоти стояння рослин на продуктивність буряку цукрового в умовах півдня України
2010 Зміцнення та ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств.
2010 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами моделювання
2010 Формування інформаційної компетентності студентів комерційних коледжів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін
2010 Освітньо-просвітницька діяльність іноземних педагогів на Волині (XIХ — початок ХХ ст.)
2010 Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1917 рр.)
2010 Ендоскопічне хірургічне лікування хворих на одонтогенний верхньощелепний синусит.
2010 Синдром рефрактерних яєчників, прогнозування, диференційна діагностика та лікування
2010 Архівні інформаційно-пошукові системи : розширення пошукових можливостей (1991-2008 рр.)
2010 Наноструктури на поверхні та в приповерхневих шарах широкозонних напівпровідників 6H-SiC, BN та ZnS, сформовані імпульсним лазерним опроміненням
2010 Особливості формування та функціонування регіональних ринків плодоовочевої продукції (на матеріалах Чернігівської області)
2010 Роль протеасомного протеолізу в патогенезі аліментарного атеросклерозу та іммобілізаційного стресу
2010 ЕКПРЕСІЯ ГЕНІВ ЕНДОГЕННОЇ КАРДІОПРОТЕКЦІЇ ПРИ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ СЕРЦЯ
2010 Синтез та будова координаційних сполук деяких d-металів з похідними а-триазолілоцтових кислот.
2010 Координаційні сполуки 3d-металів з 2-аміно-4(5Н)-кетопохідними піролу та тіофену
2010 Особливості смислової сфери при емоційно лабільних розладах особистості імпульсивного типу.
2010 Реорганізація системи управління будівельною галуззю в умовах середовища, яке важко прогнозується (на прикладі Палестини).
2010 Сингенез рослинних угруповань у ландшафтах зон техногенезу.
2010 Моделювання поведінки споживачів як засіб обґрунтування маркетингових стратегій підприємств
2010 Планування та організація процесу надання туристичних послуг на підприємствах
2010 Методи і моделі опису характеристик телекомунікаційної мережі в умовах невизначеності
2010 Дослідження характеристик функціонування телекомунікаційних мереж в сфері інфокомунікаційних послуг
2010 Словенська фразеологія із соматичним компонентом: ідеографічний та прагматичний аспекти
2010 Лінгвокультурологічний компонент у фразеології верхньолужицької мови
2010 Використання плазмозамінників на основі сорбітолу для ресусцитації хворих з травматичним шоком
2010 Гігієнічна оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої дії пріоритетних забруднень водного середовища
2010 Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства (за матеріалами підприємств транспортного машинобудування)
2010 Комунікативні стратегії ведення двомовного діалогу з перемиканням коду (на матеріалі української, російської, англійської мов).
2010 Формування підприємницьких здібностей молоді як соціальне завдання (філософський аналіз)
2010 Методика формування екологічних знань старшокласників профільної школи у процесі навчання біології
2010 Громадсько-політична, державна та культурницька діяльність П. Г.Тичини (1891-1967 рр.)
2010 Іменникова вербалізація предикатів в українській мові.
2010 Матеріальне становище робітників державної промисловості України в період НЕПу (історико-статистичний аналіз)
2010 Творча самореалізація старшокласників в евристичному навчанні предметів гуманітарного циклу
2010 Розроблення методу та системи контролю технічного стану насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків на нафтових родовищах
2010 Онтології в комп’ютерних науках: філософський аналіз
2010 Репрезентація макроконцепту «стан людини» в сучасній німецькій мові.
2010 Концепт естетичного досвіду в сучасній євро-американській естетиці
2010 Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема
2010 Вдосконалення механізму розвитку ринку екологічних послуг в Україні
2010 Лінгвопрагматика сучасного французького політичного дискурсу
2010 Право в сучасному етико-філософському дискурсі
2010 Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку XIX — початку XX століття
2010 . Роль деяких імунологічних та гуморальних факторів у прогнозуванні переношування вагітності та її профілактика.
2010 Прогностичні критерії оцінки стану жінок перименопаузального періоду та ведення їх при патології ендометрія.
2010 Патологічна анатомія гострих ерозивно-виразкових уражень шлунка у хворих на генералізований атеросклероз і нешлункові злоякісні пухлини.
2010 Функція статевої системи в дівчат-підлітків, які перенесли оперативне втручання з приводу гострого апендициту.
2010 Державне регулювання розвитку кредитної кооперації в умовах ринкової економіки (на прикладі КНР)
2010 Зміни активності тромбоцитарного гемостазу та показників ліпідного спектру крові в динаміці лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
2010 Дидактичні основи мовної підготовки учнів у початкових школах Великої Британії в другій половині ХХ ст. — початку ХХІ ст.
2010 Організаційно-педагогічні умови дозвіллєвої діяльності студентів у педагогічних коледжах Великої Британії
2010 Педагогічні умови формування якісного контингенту студентів у вищих технічних навчальних закладах
2010 Патріотичне виховання старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
2010 Формування військово-патріотичної готовності учнівської молоді до захисту Вітчизни
2010 Моніторинг якості навчання у загальноосвітніх закладах Франції другої половини ХХ століття
2010 Взаємодія важких штампів з багатошаровою пружнопластичною основою, що містить включення
2010 Вплив легування хлором на фізичні властивості монокристалів телуриду кадмію, вирощених методом сублімації
2010 Синтез, структура і властивості пористих сітчастих плівкотвірних поліціануратів
2010 Особливості зв’язку Я-концепції особистості з її психологічним благополуччям.
2010 Психологічні аспекти хронічних соматоформних больових розладів
2010 Психологічні особливості розвитку професійно важливих якостей особистості художника-модельєра (на прикладі перукарського мистецтва)
2010 Економіко-екологічна оцінка ефективності систем водопідготовки та водовідведення
2010 Властивості і технології ремонту бетону залізобетонних конструкцій полімерними композиціями на основі модифікованих iзоцiанатiв
2010 Хірургічне лікування нестабільних переломів дистального метаепіфіза променевої кістки та їх наслідків
2010 Профілактика, діагностика та лікування ускладнень після відновлення сухожилків згиначів пальців кисті в «критичній зоні»
2010 Кровопостачання провідної системи серця при звичайному та аномальному його розвитку
2010 Оцінка залишкового ресурсу згинальних залізобетонних конструкцій при корозії арматури в нормальних тріщинах.
2010 Напружено-деформований стан ґрунтової основи, армованої ґрунтоцементом, що виготовлений по струминно-змішувальній методиці
2010 Розрахунок міцності нормальних перерізів залізобетонних елементів при згині з крученням на основі нелінійної деформаційної моделі
2010 Формування малооб’ємних тваринницьких будівель на принципах кооперування, блокування і вдосконалення конструктивних рішень
2010 Економічний механізм управління сферою поводження з твердими побутовими відходами на регіональному рівні
2010 Психопатологічні та патопсихологічні особливості гіперкінетичних розладів у дітей та їх корекція
2010 Інформаційні технології систем захисту даних в електронних засобах масової інформації
2010 Інформаційна технологія формування графічних засобів захисту документів
2010 Вплив газорідинної суміші на пропускну здатність промислових та міжпромислових газопроводів
2010 Механізм формування державної політики у сфері захисту національних товаровиробників
2010 Механізм координації у системі органів виконавчої влади
2010 Морфофункціональне обґрунтування способу резекції шлунка з моделюванням гастроентерального клапану (експериментальне дослідження)
2010 Морфологічні особливості периферійних органів імунної системи при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті
2010 Особливості структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей зі сколіозом та їхня корекція на різних етапах реабілітації.
2010 Агроекологічні заходи реалізації потенціалу продуктивності сортів квасолі звичайної на зерно в умовах південної частини західного Лісостепу України
2010 Науково-методичні підходи до оцінки та підвищення доспупності лікарських засобів амбулаторним хворим
2010 Обґрунтування маркетингових досліджень, промоції лікарських засобів, що використовуються в оториноларигології.
2010 Флуктуації економічного розвитку в умовах трансформаційної економіки
2010 Лінгвальна актуалізація вимірів антропного буття (на матеріалі інновацій англійської мови)
2010 Інтеграція автохтонних запозичень в лексико-семантичній системі сучасної англійської мови США
2010 Поширення електромагнітних хвиль у запорошеній магнітоактивній плазмі з феромагнітними гранулами.
2010 Інтеграції громадян в соціально-політичному розвитку суспільства.
2010 Формування системи соціально-економічного управління інноваційною працею
2010 Хірургічне лікування хондром кисті.
2010 Хірургічне лікування навколосуглобових переломів довгих кісток, що утворюють колінний суглоб.
2010 Особливості імунних порушень та їх корекція у хворих на хронічний поліпозний етмоїдит
2010 Інтенсивна терапія гематологічного стрес — синдрому в періопераційному періоді у кардіохірургічних хворих, оперованих в умовах штучного кровообігу.
2010 Обґрунтування вибору та оцінка клінічної ефективності методів відновлення прохідності дихальних шляхів при критичних станах на догоспітальному етапі.
2010 Зносостійкість оздоблених льоновмісних платтяно-сорочкових тканин
2010 Діяльність органів місцевого самоврядування з реалізації державної регуляторної політики в Україні
2010 Модернізація функцій органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я населення
2010 Мотивація праці державних службовців
2010 Вплив непараболічності енергетичного спектру носіїв на кінетичні коефіцієнти p-CdSe та p-CuInSe2
2010 Освіта як інституційний чинник інноваційного розвитку
2010 Соціально-економічна ефективність функціонування сфери освітніх послуг
2010 Облік і контроль операційної діяльності підприємств промисловості будівельних матеріалів.
2010 Термов’язкопружнопластичне деформування і континуальне руйнування призматичних тіл
2010 Конструктивний захист житлових будинків масових серій, що експлуатуються в умовах просідаючих грунтів сейсмонебезпечних територій
2010 Нові функціональні похідні бензотіазинів
2010 Педагогічні засади адаптації до умов професійної діяльності майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби у профільному вищому навчальному закладі.
2010 Конституційно-правове регулювання імунітетів в Україні (на прикладі глави держави, народних депутатів та суддів України)
2010 Право на недоторканність житла: цивільно-правовий аспект
2010 Правове забезпечення реалізації конституційного права на мирні зібрання в Україні
2010 Розповсюдження об’ємних і поверхневих хвиль в пористо-пружному півпросторі
2010 Удосконалення процесу плетіння та розробка методу проектування плетених текстильних матеріалів
2010 Особистісні детермінанти ризикованої поведінки в екстремальних видах спорту (на прикладі підводного плавання)
2010 Клініко-параклінічна характеристика новонароджених з вродженою хламідійною інфекцією та їх катамнез.
2010 Еколого-економічний механізм управління логістичною системою торговельного підприємства
2010 Еколого-економічні механізми забезпечення сталого розвитку на рівні регіонів
2010 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств основної хімії
2010 Управління інноваційним процесом на підприємстві на основі структури його витрат
2010 Формування портфелю інноваційних проектів промислових підприємств
2010 Розвиток і підвищення ефективності виробництва молоко продукції на підприємствах АПК
2010 Методи системного розрахунково-аналітичного та стендового діагностування легкових автомобілів
2010 Удосконалення процесів модуляції тиску в пневматичному гальмівному приводі автомобілів
2010 Словозміна іменників у західнополіських говірках
2010 Інфраструктура простого речення в сучасній українській мові
2010 Поліпшення експлуатаційних характеристик відцентрових стружкових верстатів зміцненням їх бил високошвидкісним тертям
2010 Функціонально-морфологічні зміни нирок та печінки за умов гострої гемічної гіпоксії
2010 Роль порушень імунної системи та неспецифічної резистентності організму в патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та їх фармакологічна корекція
2010 Антропогенна трансформація фітобіоти міста Кременця та його околиць (Україна) за 200 років (від Бессера до наших днів)
2010 Вплив зміни фотоперіоду на стан глютатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту
2010 Геохімія важких металів у природних комплексах Карпатського біосферного заповідника (на прикладі Чорногірського масиву та прилеглих територій)
2010 Глинисті мінерали евапоритів фанерозою як індикатори вікових змін хімічного складу океанічної води
2010 Фітохімічне вивчення рослин роду Orchis та розробка рослинних зборів для корекції надмірної ваги
2010 Наукове обгрунтування підходів до фармацевтичного забезпечення онкологічних хворих гінекологічного профілю в умовах медичного страхування
2010 Обґрунтування складу та розробка технології супозиторіїв з діакамфом і сукцифенатом для лікування проктологічних захворювань
2010 Фармакогностичне дослідження пирію повзучого (Agropyron repens (L.) Beauv)
2010 Ліпідний склад Cyanophyta (Cyanobacteria) та флуоресцентні характеристики їх фотосинтетичного апарату за альтернативних умов вуглецевого живлення
2010 Формування у майбутніх філологів німецькомовної компетенції в читанні на основі інтерпретації художніх текстів.
2010 Синтаксономічна й видова різноманітність рослинного покриву національного природного парку «Сколівські Бескиди» та його созологічна оцінка
2010 Віддалені результати клапанзберігаючих операцій при розшаруваннях аорти типу А
2010 Методичні засади удосконалення вокальної підготовки майбутніх учителів музики
2010 Соціально-філософський вимір патріотизму сучасного українського суспільства
2010 Методичні засади формування творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності
2010 Синергетичний дискурс становлення сучасного підприємництва: український контекст
2010 Оцінювання технічного стану залізобетонних кріплень укосів ґрунтових гребель в процесі експлуатації та методи його відновлення
2010 Інвестиційний механізм інтеграції України в євпропейськи простір
2010 Страхування в системі забезпечення фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств
2010 Художня інтерпретація образу козацтва в українській поезії другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
2010 Формування і розвиток критичної думки Нортропа Фрая (компаративний аспект).
2010 Художнє втілення ґендерних проблем у творчості Сильвії Плат та Оксани Забужко.
2010 Організаційно-економічний механізм розвитку житлової нерухомості міста
2010 Тактичні та технічні особливості хірургічного лікування повторної перфорації пілородуоденальної виразки
2010 Стратегія регіональної торговельно-економічної інтеграції України та ЄС
2010 Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор’я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз)
2010 Особливості екології водних плотоїдних жуків (Coleoptera, Hydradephaga) Північно-Західного Причорномор`я
2010 Управління розвитком кластерних утворень в аграрній сфері

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)