Каталог захищених дисертацій в України за 2010 рік частина 1

2010 Дефразеологічні деривати в сучасній німецькій мові: структура і семантика.
2010 Комплексне оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування)
2010 Мотивація робітників на основі вдосконалення тарифної системи оплати праці (на прикладі підприємств машинобудування)
2010 Формування професійної етики майбутніх працівників податкової служби в навчально-виховному процесі.
2010 Педагогічне проектування навчально-виховного процесу в системі доуніверситетської підготовки слухачів.
2010 Лікування хворих на хронічний гнійний риносинуїт у стадії загострення з використанням протизапального і імуномодулюючого препаратів
2010 Особливості електронно-променевої гарнісажної плавки сплаву Zr-1 Nb і розробка технології виготовлення трубних заготовок
2010 Клініко-психопатологічні особливості та терапія когнітивних порушень у хворих на депресивні розлади
2010 Соціальні детермінанти споживацької поведінки в сучасному суспільстві.
2010 Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств
2010 Концепція «кризи сучасного мистецтва» в естетиці Ганса Зедльмайра
2010 Онтологія ідеалу у просторі естетичної свідомості
2010 Фотоприймачі на основі твердих розчинів HgTe
2010 Використання лізингу для реновації основних засобів сільськогосподарських підприємств
2010 Формування організаційно-економічного механізму процесного управління діяльністю комбікормових підприємств
2010 Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу
2010 Інститути соціально-трудових відносин в розвитку ринкової економіки другої половини ХХ ст.
2010 Фоносемантичні засоби компресії поетичної інформації: семіотичний та когнітивно-комунікативний аспекти (на матеріалі поезії французького символізму).
2010 Номінативне поле «вираз обличчя» в сучасному англомовному художньому дискурсі: емотивний та прагматичний аспекти
2010 Текстовий концепт ШЛЯХ ДО СЛАВИ в англомовних біографічних романах ХХ століття: семантико-когнітивний та наративний аспекти
2010 Діагностика та лікування перехресного прикусу в різні вікові періоди формування зубощелепного апарату
2010 Прогнозування та профілактика карієсу і гінгівіту у дітей, які лікуються незнімною ортодонтичною апаратурою
2010 Відтворення основних засобів в сільськогосподарських підприємствах
2010 Організаційно-економічні основи екологізації експортно-імпортних операцій
2010 Особливості структурно-функціональної організації еритроцитів за умов цукрового діабету 1-го типу
2010 Ліпідний та жирнокислотний склад тканин медоносних бджіл.
2010 Математична модель і алгоритм оптимізації головних елементів пасажирського порома
2010 Вдосконалення хімічного складу та режимів термічної обробки легованих сталей, схильних до водневого окрихкування та флокеноутворення
2010 Підвищення якості поверхні слябів з тріщиночутливих марок сталей, які відливаються на криволінійних МБЛЗ
2010 Клінічне значення тканинних калікреїнів у прогнозі і визначенні тактики комбінованого лікування раку яєчників.
2010 Підвищення чутливості та вірогідності теплового методу неруйнівного контролю об’єктів промислового призначення
2010 Особливості перебігу туберкульозу оболонок мозку і центральної нервової системи у ВІЛ-інфікованих пацієнтів
2010 Особливості гіпертензивної дисциркуляторної енцефалопатії залежно від адренореактивності організму
2010 Оптимізація лікування діабетичної полінейропатії методом озонотерапії
2010 Диференціальна діагностика та фармакотерапія залежності від метадону та від героїну
2010 Антиоксидантна активність у різних тканинах щурів після тривалого впливу іонізуючої радіації та комплексу важких металів
2010 Визначення деяких лікарських препаратів по впливу їх аніонів на сенсибілізовану люмінесценцію європію (III) і тербію (III).
2010 Координаційні сполуки купруму(II) з бінуклеативними лігандами на основі нітрогеновмісних похідних насичених дикарбонових кислот
2010 Синтез, будова та спектрально-люмінесцентні властивості гетерополіядерних (f-p) комплексів на основі амінополікарбонових кислот
2010 Синтез, будова та властивості лантанідвмісних комплексних сполук на основі водорозчинних калікс[4]аренів.
2010 Національно-просвітня діяльність Союзу визволення України в таборах військовополонених українців (1914-1918 рр.)
2010 Формування відповідальності старшокласників у процесі факультативних занять гуманітарного профілю в загальноосвітніх навчальних закладах.
2010 Моральне виховання старших підлітків в умовах поліетнічного учнівського середовища загальноосвітньої школи
2010 Динаміка епісиндрому при супратенторіальних пухлинах головного мозку до і після операції.
2010 Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії в першій половині ХІХ століття.
2010 Правовий режим іменних пайових цінних паперів за законодавством України і Республіки Польща (порівняльно-правовий аспект)
2010 Виконання договорів з передачі майна у власність
2010 Тягар утримання майна і наслідки його порушення у цивільному праві України
2010 Суперечності та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні.
2010 Великомасштабна структура в моделях Всесвiту з темною енергiєю: формування сферичних неоднорiдностей густини темної матерiї
2010 Підвищення ефективності функціонування ергатичної системи управління літаком при виконанні посадки.
2010 Ефективність організації систем ремонтно-технічного обслуговування обладнання машинобудівних підприємств
2010 Зниження рівня шуму на робочих місцях насосних станцій міського водопостачання
2010 Модульный параметричний синтез шпиндельних гідростатичних підшипників з комплексним врахуванням похибок
2010 Формування механізму управління економічною безпекою підприємства
2010 Формування конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств сфери послуг
2010 Розвиток морських єврорегіонів в системі локальної кооперації ЄС
2010 Особливості врегулювання етнополітичних конфліктів.
2010 Регіональне лідерство та його вплив на розвиток політичної конкуренції
2010 Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності в Україні
2010 Міжнародно-правові аспекти розвитку діалогу між цивілізаціями.
2010 Наукове обґрунтування оптимізації спеціалізованої медичної допомоги жінкам з ускладненим перебігом вагітності, пологів та післяпологового періоду
2010 Моделі та методи забезпечення якості обслуговування у захищених комп’ютерних мережах
2010 Організаційно-правові аспекти представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в адміністративному суді
2010 Політичні інтереси: об’єктивно-суб’єктивна детермінація і механізми реалізації.
2010 Моделювання дифракції світлових хвиль на анізотропних ґратках рідких кристалів
2010 Теоретичні основи проектування жорстких покриттів аеродромів на дію надважких навантажень
2010 Магнітний порядок і міжатомна взаємодія в ГЦК-сплавах Fe-Ni-C з аномальним термічним розширенням
2010 Удосконалення пластики пахвинних гриж шляхом застосування методу функціонально-адаптивної фіксації алотрансплантата (клінічно-експериментальне дослідження)
2010 Ідентичність Модерну: соціальний вимір та християнські витоки
2010 Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм
2010 Антропологічні виміри німецького містицизму: Мехтільда Магдебурзька та Майстер Екхарт.
2010 Тензорезистивні властивості плівкових систем Cu/Cr і Fe/Cr в області пружної і пластичної деформації
2010 Особливості структурного стану та фізико-механічні властивості сплавів на основі Ti, Al та Ni після подвійної іонної імплантації
2010 Фізика процесів напружених струмових і теплових режимів мікросхем при впливі імпульсних НВЧ-полів
2010 Формування урожайності та якості зерна гороху залежно від впливу вапнування, позакореневих підживлень та способів збирання в умовах Лісостепу Правобережного.
2010 Виділення та зберігання біологічно активної низькомолекулярної фракції (до 5 кДа) з кордової крові за допомогою низьких температур
2010 Осмотична та температрна чутливість еритроцитів ссавців
2010 Морфогенез кісткового скелета в умовах хронічної гіпертермії
2010 Статева та індивідуальна мінливість премолярів людини з позиції тривимірної реконструкції
2010 Взаємодія N-заміщених 1,4-бензохінонімінів з арилсульфінатами натрію та роданідом калію
2010 Оцінка фінансової стійкості підприємств роздрібної торгівлі
2010 Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі
2010 Оцінка ефективності функціонування підприємств роздрібної торгівлі з позицій ключових зацікавлених сторін
2010 Гістограмні алгоритми обробки телевізійних мамографічних зображень
2010 Природа електричної активності та розмірні ефекти надплинного 4Не
2010 Анестезія та інтенсивна терапія при оперативному розродженні вагітних з прееклампсією.
2010 Екстракорпоральна гемокорекція в інтенсивній терапії тяжкої хірургічної інфекції та сепсису.
2010 Особливості порушень стану імунної системи та їх корекція у хворих на часто рецидивуючу герпетичну інфекцію.
2010 Оптимізація анестезії в пацієнтів з новоутвореннями центральної нервової системи різної локалізації.
2010 Діагностика та хірургічне лікування новоутворень вилочкової залози
2010 Формування та розвиток конкурентного середовища транспортної системи регіону
2010 Діагностика та лікування ахалазії кардії.
2010 Параметри об’єктивної оцінки перебігу ранового процесу як підґрунтя покращення ефективності лікування ран.
2010 Економічна ефективність підприємств регіонального молокопродуктового підкомплексу
2010 Підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в Кіровоградському регіоні
2010 Формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів у процесі вивчення фахових дисциплін.
2010 Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів засобами проективної технології.
2010 Організаційно-педагогічні умови модернізації ринку освітніх ресурсів вищої школи в Автономній Республіці Крим.
2010 Дубово-ялинові насадження Поділля та оптимізація їх вирощування
2010 Внутрішньовидова мінливість Fraxinus excelsior L. в географічних культурах і природних лісах Лівобережного Лісостепу України
2010 Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави.
2010 Генетичний поліморфізм свиней породи велика біла за молекулярними і цитогенетичними маркерами
2010 Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія ІІ функціональний клас) у післялікарняний період.
2010 Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів
2010 Комплексна фізична реабілітація дітей 9-10 років, які часто хворіють, із застосуванням одорантів.
2010 Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ.
2010 Структурно-функціональний стан головного мозку у хворих з різними формами мігрені
2010 Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарьских підприємств
2010 Організаційно — економічні аспекти управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств.
2010 Урожайність і якість зерна пшениці озимої при застосуванні сидератів в умовах Лісостепу України
2010 Нестаціонарні хвилі в кусково-однорідних оболонкових конструкціях
2010 Пружні та пружно-пластичні хвилі у стержньових конструкціях
2010 Формування професійно значущих пізнавальних якостей майбутніх слідчих у вищих навчальних закладах МВС України
2010 Синдром Ніймеген (NBS) у Західному регіоні України.
2010 Удосконалення методів обґрунтування ремонтно-експлуатаційних робіт на вулично-дорожніх мережах міських населених пунктів
2010 Асимптотика розв’язків та інтегральні многовиди одного класу диференціальних рівнянь
2010 Українське представництво Галицького Крайового сейму в 1870-1876 рр.
2010 Гуцульщина в етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
2010 Трансформація концепцій етнічності (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.).
2010 Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947 рр.).
2010 Борис Тимощук — дослідник давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи.
2010 Роль опозиційного жіночого лідера в політичному житті України: політологічний аналіз.
2010 Політичні аспекти правового регулювання міжнародних відносин.
2010 Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні.
2010 Міжнародно-правове регулювання трудової міграції населення
2010 Порядок митного оформлення товарів при їх переміщенні через митний кордон України
2010 Структура та характеристика тривожно-депресивних розладів у хворих на алкогольну залежність та принципи їх терапії.
2010 Забезпечення стійкого функціонування територіальних економічних систем
2010 Спектрофотополяриметрія біологічних рідин і тканин людини
2010 Розвиток уміння говорити кримськотатарською мовою у першокласників шкіл з російською мовою навчання.
2010 Вплив антиретровірусної терапії на клінічний перебіг та результати лікування хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ
2010 Моделі і методи автоматизованого управління розвитком агропромислового комплексу регіону
2010 Інформаційні та математичні моделі корпоративної автоматизованої системи управління регіонального аграрного університетського центру
2010 Апаратні та програмні засоби нелінійної цифрової фільтрації на основі деревоподібних структур
2010 Міжнародно-правові аспекти митного співробітництва європейських держав
2010 Міжнародно-правове співробітництво держав у рамках Європейської Комісії «За демократію через право».
2010 Опіоїдна модуляція Р2Х рецепторів у сенсорних нейронах щурів
2010 Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики повторного ішемічного інсульту у хворих з різними його підтипами
2010 Патологічна звивистість, гіпо — і аплазія прецеребральних судин мозку і їх вплив на перебіг резистентних форм епілепсії у дітей.
2010 Релігієзнавчий аналіз демонологічних уявлень авраамістичних релігій (до питання становлення)
2010 Атипова ендоскопічна папілотомія в лікувально-діагностичному алгоритмі доброякісної обструкції дистального відділу загальної жовчної протоки
2010 Лапароскопічна хірургія непаразитарних кіст печінки (клініко-експериментальне дослідження).
2010 Цінні папери в інвестиційному процесі на ринку нерухомості України
2010 Дитина як суб’єкт виховання у спадщині К.Д. Ушинського
2010 Управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств
2010 Моніторинг економічних показників діяльності підприємства
2010 Державне регулювання економіки підприємств харчової промисловості на галузевому та регіональному рівнях
2010 Еколого-біологічні показники стійкості рослин роду Spiraea L. в техногенних умовах Степового Придніпров’я (в межах м. Дніпропетровська).
2010 Екологічні особливості ентомокомплексів жуків-вусачів (Coleoptera: Cerambycidae) у лісових екосистемах північно-східного макросхилу Українських Карпат.
2010 Українська барокова ікона в художніх колекціях Дніпропетровщини: типологія та своєрідність
2010 Удосконалення патогенетичної терапії хронічних гастродуоденітів у дітей
2010 Лапароскопічна оваріоектомія в комплексному лікуванні хворих з гормонозалежним раком молочної залози
2010 Аграрне питання Наддніпрянської України в українській громадсько-політичній думці у 1890-ті — 1917 роки.
2010 Йоахим Волошиновський і його роль у запровадженні та становленні кооперації на Поділлі: кінець ХIХ — початок ХХ століття.
2010 Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина ХХ століття)
2010 Теорія і практика організації фізкультурно-масової роботи із студентською молоддю у вітчизняній педагогіці (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.)
2010 Формування інтелектуальної мобільності старшокласників у навчальному процесі загальноосвітньої школи
2010 Формування толерантності вчителя загальноосвітньої школи
2010 Формування критичного мислення майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки
2010 Проблема формування дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 20-70-х рр. ХХ століття
2010 Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
2010 Волосне управління в Чернігівській губернії у першій половині ХІХ ст.
2010 Особливості вирощування саджанців лимонника китайського із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України
2010 Господарсько-біологічні особливості інтродукованих сортів яблуні в інтенсивних насадженнях Правобережного Лісостепу України
2010 Фізичне виховання і спорт у середніх навчальних закладах Півдня України: 1864-1917 рр. (на матеріалах Херсонської губернії)
2010 Адміністративно-правове регулювання трудових відносин в Україні
2010 Адміністративно-правові засади діяльності керівника в органах внутрішніх справ
2010 Застосування ендодонто-ендоосальних імплантатів при консервативно-хірургічному лікуванні хронічного верхівкового періодонтиту.
2010 Розробка і обґрунтування застосування матеріалу «КорСа-А»для виготовлення ротових запобіжників спортсменам контактних видів спорту.
2010 Функціональні зв’язки КоА-синтази із компонентами сигнальних шляхів клітини
2010 Вдосконалення пристроїв тепловідведення замкнутих систем охолодження енергетичних установок суден та морських споруд
2010 Адміністративно-правові засади роботи міліції з маргінальними групами населення
2010 Методологічні можливості релятивістської реконструкції динаміки розвитку науки
2010 Прикладні програмні засоби паралельної реалізації алгоритмів відтворення сигналів на основі інтегральних моделей
2010 Ресурсне та організаційне забезпечення ефективного розвитку підприємств (за матерілами цукроивх заводів України)
2010 Порушення та розслідування кримінальної справи щодо депутата місцевої ради
2010 Ефективність вирощування товарних дволіток коропово-сазанових гібридів в полікультурі з трилітками рослиноїдних риб за інтенсивною технологією
2010 Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості раннього онтогенезу кефалей (род. Mugilidae) Азово-Чорноморського басейну
2010 Внутрішньовидова диференціація чорноморського шпроту Sprattus sprattus phalericus (Risso) (Pisces: Clupeidae) та оцінка його стану в сучасних умовах
2010 Педагогічні умови виховання емоційної культури дітей молодшого шкільного віку.
2010 Організаційні методи впровадження нових технологій на основі франчайзингу
2010 Експресія 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в клітинах злоякісних пухлин: молекулярні механізми регуляції
2010 Культурний фактор європейської інтеграції (на прикладі Європейського Союзу).
2010 Принципи виборчого права України: теорія і практика забезпечення.
2010 Механізми державної підтримки сільскогосподарських підприємств
2010 Інвестиційна привабливість садівницьких підприємств південного Степу України
2010 Мікроконцептосфера Святки в українській мовній картині світу.
2010 Рекламний текст в параметрах аксіологічної прагмалінгвістики
2010 Вербальне вираження етнопсихічних архетипів у романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…».
2010 Оніми в поетичних текстах шістдесятників: склад, структура, значення
2010 Полонізми в українській лексикографії 20 – 40-х рр. ХХ ст.
2010 Формування маркетингових стратегій машинобудівних підприємств в умовах інтернаціоналізації ринків
2010 Економічний механізм управління інтелектуальною власністю на підприємствах радіоелектронної промисловості
2010 Особливості запровадження євро в умовах загальноекономічної інтеграції
2010 Одержання та властивості спін-обмінних мультиспінових метал-радикальних систем (Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Gd3+)
2010 Наукова дискусія: дискурсивні та прагмариторичні характеристики (на матеріалі англомовних статей середини ХХ — початку ХХІ сторіч).
2010 Структурно-сорбційні властивості вуглецевих мезопористих молекулярних сит, одержаних методом матричної карбонізації
2010 Клінічна оцінка якості поверхні реставраційних робіт в стоматології
2010 Особливості перебігу генералізованого пародонтиту при дисфункції щитоподібної залози: вплив на структурно-функціональний стан кісткової тканини альвеолярного відростка
2010 Соціальна історія науки: методологічні засади.
2010 Свобода і відповідальність особистості за доби глобалізації.
2010 Вплив іноземних інвестицій на формування економічного потенціалу підприємств космічної галузі України
2010 Семантичні та фонографічні характеристики культурологічних запозичень у французькій мові.
2010 Самоідентичність у життєдіяльності людини
2010 Семіолінгвістичний аспект казок Р.Кіплінга в українських перекладах
2010 Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові.
2010 Організаційно-економічне забезпечення функціонування товариств з обмеженою відповідальністю в сільському господарстві
2010 Підвищення економічної ефективності виробництва картоплі у сільськогосподарських підприємствах
2010 Стратегія розвитку економічної безпеки підприємств машинобудування
2010 Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України.
2010 Клініко-патогенетична характеристика пізнього епілептичного синдрому у учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній єлектростанції
2010 Державно-правові погляди О. Д. Градовського
2010 Вивчення елементів математичної статистики в контексті міжпредметних зв’язків шкільних курсів математики і фізики.
2010 Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до педагогічної комунікації.
2010 Моделі та методи планування інноваційних проектів і програм з урахуванням альтернативних варіантів виконання робіт
2010 Метод інтеграції інформаційних систем при створенні нової техніки
2010 Тенденції розвитку міжконфесійних відносин в Автономній Республіці Крим: політологічний аналіз
2010 Сучаснi моделi парламентського бiкамералiзму
2010 Теоретичні засади і практика дослідження мікроскопічних слідів-відображень.
2010 Реалізація права на захист на стадії досудового слідства. — Рукопис.
2010 Спеціальний суб’єкт злочину: кримінально-правовий аналіз.
2010 Організація безоплатної правової допомоги в Україні.
2010 1.Поширення ротавірусів на території України та удосконалення методичних підходів до їх визначення в водних обєктах довкілля.
2010 Підготовка студентів економічних спеціальностей до використання програмних комп’ютерних систем у професійній діяльності
2010 Формування професійної відповідальності майбутніх спеціалістів у вищому аграрному навчальному закладі
2010 Визначення критичних значень навантаження при деформуванні гнучких довгих пологих некругових циліндричних оболонок для різних видів закріплення країв.
2010 Умови стійкості руху нелінійних механічних систем, які встановлені на основі локально-лінійних апрксимацій
2010 Політико-правовий аналіз українсько-російських відносин
2010 Формування та розподіл доходів підприємств із сезонним характером виробництва: обліково-аналітичний аспект
2010 Прогнозні моделі управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів на регіональному рівні
2010 Пріоритети ефективної підприємницької діяльності в агроформуваннях
2010 Правовий статус працівників ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
2010 Управління соціальною підсистемою торговельного підприємства
2010 Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої соціалізації особи
2010 Управління маркетинговим потенціалом металургійних підприємств
2010 Формування сталої логістичної системи металургійних підприємств
2010 Моделювання управління стратегією розвитку великого промислового комплексу
2010 Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: методологічний аспект
2010 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 7-бензил-8-бромоксантинів
2010 Наддніпрянська політична еміграція у громадсько-політичних процесах Західної України в 1920-1939 рр.
2010 Громадсько-політична діяльність Ольги Левицької-Басараб
2010 Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу
2010 Підвищення ефективності технологічних процесів очищення газів для енергозберігаючих технологій
2010 Субоптимальне нелінійне керування електроприводом системи стабілізації зусилля різання при металообробці
2010 Молекулярні механізми регуляції експресії генів 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази у трансформованих клітинах підшлункової залози та шлунку
2010 Технологія виробництва та застосування оливорозчинного інгібітору корозії на основі похідних карбаміду
2010 Роль ТПП в сприянні зовнішній торгівлі в інституційній системі регулювання відкритої економіки
2010 Економіко-інноваційна стратегія Китаю в сфері зовнішньоекономічної діяльності
2010 Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекреторну функції печінки (експериментальне дослідження)
2010 Ca2+, Н+ — залежна регуляція кінетичних характеристик скорочення гладеньких м’язів та її модуляція оборотними ефекторами
2010 Методика розвитку просторового мислення майбутніх учителів технологій засобами комп’ютерної графіки
2010 Формування системи мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах
2010 Річний стік в басейні Сіверського Дінця.
2010 Фізико-хімічний аналіз процесів відновлення та теплоспоживання компонентів і шихт при виробництві марганцевих феросплавів з метою енергозбереження.
2010 Переробка відходів, що містять нікель, металургійним способом для одержання комплексних легуючих добавок
2010 Підвищення ефективності дуттєвих режимів конвертерів на основі дослідження гідродинаміки і перемішування ванни
2010 Фізико-хімічний аналіз нерівноважних взаємодій фаз при одержанні високовуглецевого феромарганцю з метою інтенсифікації процесу
2010 Вдосконалення взаємодії процесів грохочення та сходу шихти на колошнику для підвищення ефективності роботи доменної печі
2010 Регулювання соціально-економічного розвитку регіону з використанням комплексних індикаторів
2010 Феномен перформансу в творчестве сучасних українських композиторів
2010 Феномен діалогу в камерно-вокальних творах на перекладені тексти (на прикладі камерно-вокальної творчості українських і російських композиторів ХХ століття)
2010 Адміністративна діяльність Державної прикордонної служби України.
2010 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ щодо протидії нелегальній міграції.
2010 Кримінальна відповідальність за групові злочини.
2010 Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 КК України)
2010 Збірник «Piesni polskie і ruskie ludu Galicyjskiego» Вацлава з Олеська в історії української фольклористики.
2010 Українська етіологічна легенда: структурно-семантичний аспект.
2010 Українські народні думи: типологія героя і особливості національного характеру.
2010 Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація.
2010 Обмеження вірусних інфекцій в рослинах під дією порфіринів та генетичної трансформації
2010 Порушення імунної системи та мікробіоценозу кишечнику у дітей, хворих на ентероколіт, та їх корекція пробіотиками.
2010 Підвищення ефективності застосування водних та водопінних вогнегасних речовин
2010 Розробка бази даних генів 21-ї хромосоми людини та встановлення нових функціональних зв’язків інтерсектину 1
2010 Нуклеофільні перегрупування N-трифлюорометилсульфонілімінопохідних карбонільних сполук.
2010 Аміди каліксаренкарбонових кислот. Синтез та властивості.
2010 Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся
2010 Ефективність застосування мелатоніну в складі комбінованого лікування хворих похилого віку на гіпертонічну хворобу II стадії
2010 Лікування та профілактика клімактеричних порушень у жінок, які перенесли інфаркт міокарду.
2010 Міцність, тріщиностійкість та деформативність приопорних ділянок нерозрізних залізобетонних балок
2010 Епоксикаучукові композиції для ремонту та захисту бетонних конструкцій
2010 Обгрунтування оптимізації системи етичної експертизи в наукових дослідженнях лікарських засобів на етапі клінічних випробувань
2010 Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств
2010 Економічний аналіз маркетингової діяльності підприємств: теоретико-методичні та організаційні засади
2010 Педагогічні умови формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх менеджерів адміністративної діяльності
2010 Формування готовності вчителів природничих дисциплін до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи
2010 Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності засобами ділової гри
2010 Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов
2010 Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м. Тираспіль)
2010 Клітиноспецифічні особливості регуляції транскрипції гена глутатіон S-трансферази Р1 людини
2010 Зближення контрактного права країн — членів ЄС: основні засоби та напрями
2010 Порівняльно-правова характеристика спадкових правовідносин в Україні та зарубіжних країнах (Російській Федерації, Франції, Німеччині, США)
2010 Патоморфологічні зміни у курей за еймеріозу
2010 Анаеробні композиції з олігомерними каучуками і новими донорно-акцепторними системами тверднення
2010 Розробка еластомерних композицій адгезійного призначення з модифікованим нітрогенвмісними сполуками монтморилонітом
2010 Взаємодія арил- та гетерилгліоксалей з заміщеними сечовинами, амідами та С-нуклеофілами
2010 Художній світ прози Л. Первомайського 1960-1970-х рр.: концепція героя і мотивна організація.
2010 Вживання суміші пропан/етан як робоче тіло холодильної установки комплексу низькотемпературної конденсації природного газу.
2010 Особливості прискореної пробопідготовки біомедичних об’єктів
2010 Системи Tl-Sn(Pb)-S(Sе, Те): фазові рівноваги, одержання монокристалів тернарних сполук та їх властивості.
2010 Роль аліментарних факторів у регуляції обміну фосфатидилсерину в мозку, нирках та печінці щурів у процесі старіння
2010 Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність українців у Cхідній Cловаччині (1945-1992 рр.)
2010 Когнiтивнi механiзми засвоєння iншомовних текстiв як чинник розвитку професiйної компетентностi майбутнiх iнженерiв-педагогiв
2010 Психологічна культура як чинник успішності професійної діяльності майбутнього інженера-педагога.
2010 Формування і функціонування регіонального агропромислового комплексу в ринкових умовах
2010 Петровські перетворення у російській історичній прозі першої половини XIX ст.: історичний матеріал і романічна інтрига
2010 Проза А. Чехова, І. Буніна, О. Купріна в літературно-художніх шуканнях перехідного періоду (кінець XIX — початок XX ст.)
2010 Трансформація традиційних сюжетів та образів у драматургії М. Цвєтаєвої
2010 Поетичний світ Арсенія Тарковського: культуроцентризм, поетологія, версифікація
2010 Архетипи у поезії Т. Шевченка.
2010 Художня рецепція образу гетьмана в українській літературі XVII-XXI століть (на матеріалі творів про Івана Виговського).
2010 Історичний дискурс у британському романі 80-90-их років ХХ ст.
2010 Електронна демократія як тенденція глобального політичного розвитку.
2010 Розробка газового пожежного сповіщувача з напівпровідниковим чутливим елементом спіралевидного типу для виявлення первинної стадії горіння целюлозовмісних матеріалів
2010 Адаптація дофамінергичної нігростріатної, симпато-адреналової та антиоксидантної систем до інтервальної гіпоксії при старінні та хворобі Паркінсона
2010 Правове регулювання діяльності спеціальних закладів (шкіл) для неповнолітніх правопорушників в Україні (1964-1995 рр.)
2010 Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації
2010 Підготовка до управлінської діяльності студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
2010 Інформаційна технологія планування та моніторингу обсягів навчальної роботи у вищих навчальних закладах.
2010 Особливості судинної деменції у пацієнтів з коморбідною соматичною патологією (клініко-психопатологічні аспекти)
2010 Вибір оптимальних конструктивних рішень сталевих ферм покриттів
2010 Психологічне супроводження навчально-службової діяльності курсантів слідчої спеціалізації у вищих навчальних закладах МВС України
2010 Преса Луганщини 1917 — 1938 років: становлення та основні тенденції розвитку
2010 Саморедагування Олесем Гончаром публіцистичного твору: модифікація, прагматика, інтерпретація
2010 Сутність і класифікація доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві: ґенеза і можливості удосконалення
2010 Адміністративно-правові основи взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ і кримінально-виконавчих установ при надзвичайних ситуаціях
2010 Процесуальні основи діяльності начальника слідчого відділу у кримінальному судочинстві
2010 Сутність та зміст адміністративно-правової реформи в України
2010 Державне регулювання детінізації туристичного бізнесу
2010 Підвищення ефективності інвестиційного процесу на мезорівні національної економіки
2010 Регуляторна політика держави в управлінні якістю та конкурентоспроможністю послуг
2010 Державне регулювання міжрегіонального співробітництва в економічній сфері
2010 Державне стимулювання регіонального розвитку України
2010 Державно-приватне партнерство в системі регулювання туристичної галузі України
2010 Обгрунтування параметрів вертикального робочого органу гичковидаляючого пристрою
2010 Модифікація структури та електрофізичних параметрів тонких металевих плівок і гетероструктур на їх основі під дією атомарного водню
2010 Одержання, фізичні властивості плівок і кластерів CdS та структури на їх основі.
2010 Взаємодія компонентів у системах {Y,Gd,Yb}-Zn-Al та в деяких споріднених (діаграми фазових рівноваг, кристалічна структура та магнітні властивості сполук).
2010 Товариство «Просвіта» і його роль в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття 1920 – 1939 рр.
2010 Вплив низькочастотних коливань у вакуумному зазорі на радіовипромінювання і гамма-випромінювання пульсарів
2010 Теплофізичні процеси при використанні газонасичених геотермальних вод в когенераційних технологіях
2010 Управління фінансовими ризиками страхових компаній
2010 Механізм банківського інвестування в умовах ринкової економіки
2010 Договірне регулювання і управління витратами на робочу силу
2010 Інституційне забезпечення економічної євроінтеграції західних регіонів України
2010 Особливості будови тимуса білих щурів після імуностимуляції та імуносупресії в різні вікові періоди.
2010 Вікові та індивідуальні особливості будови менісків колінного суглоба та їх зв’язок.
2010 Патофізіологічні методи прогнозування виникнення мозкових інсультів у осіб з минущими порушеннями мозкового кровообігу
2010 Етіопатогенетичне обґрунтування способу профілактики гальванозу у пацієнтів із незнімними металевими протезами зубів
2010 Вивчення мови художнього твору на уроках української літератури в старших класах
2010 Обставини, що характеризують особу обвинуваченого, як елемент предмета доказування у кримінальній справі
2010 Роль соціальної справедливості у забезпеченні соціально-економічних прав людини і громадянина в Українській державі
2010 Мистецька діяльність Андрія Гнатишина в контексті музичної культури ХХ століття
2010 Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю
2010 Економічна ефективність реконструкції і нового будівництва комплексів по вирощуванню молодняку великої рогатої худоби
2010 Формування інтонаційних умінь і навичок старшокласників як засіб творення усних висловлювань
2010 Узгодження еколого-економічних інтересів у системі управління природокористуванням
2010 Українське письменство в російській науковій свідомості 70-90 х років ХІХ століття.
2010 Неоромантична проза Джозефа Конрада і Юрія Яновського.
2010 Українське віршування 80-х — 90-х років ХІХ століття.
2010 Застосування мікрострумової терапії для відновлення тканин при реконструктивних і пластичних операціях
2010 Діагностика та лікування високо розташованих виразок кардіального відділу шлунка.
2010 Оцінка результатів і якості життя хворих із перфоративними гастродуоденальними виразками з урахуванням методики оперативного лікування
2010 Термодинаміка та динамічні властивості водневозв’язаних сегнетоактивних матеріалів із конкуруючими короткосяжними взаємодіями
2010 Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю в процесі управління медичним забезпеченням населення монофункціональних міст України
2010 Стратегічна стійкість підприємства та її забезпечення в умовах нестабільного ринкового середовища
2010 Урожайність та якість зерна сортів ячменю ярого залежно від мінерального живлення, норм висіву насіння, строків та способів збирання
2010 Добір вихідного матеріалу за ознаками врожайності та якості зерна для селекції пшениці озимої в умовах лівобережного Лісостепу України.
2010 Контактна взаємодія пластин з криволінійними контурами і розімкнених пружних ребер при їх несиметричному сполученні
2010 Сучасна управлінська парадигма фінансового потенціалу виробничого підприємства (на матеріалах підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини)
2010 Регіональні механізми розвитку домашніх господарств (на матеріалах Закарпатської області)
2010 Екологічні параметри ценопопуляцій весняних ефемероїдів фагетальних біогеоценозів та їх індикаційне значення (на прикладі північно-західного Поділля).
2010 Екологічні особливості мікроморфологічної організації едафотопів терникових біогеоценозів південного сходу степової зони України.
2010 Виховання мовленнєвого етикету у дітей молодшого шкільного віку в сім’ї
2010 Виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення українського музичного фольклору.
2010 Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності банку
2010 . Проблеми соціальної історії України другої половини 40-х — середини 1960-х рр. ХХ ст. в англомовній історіографії.
2010 Організаційно-економічні основи розвитку зернопродуктового підкомплексу в умовах Західного Полісся (на матеріалах Волинської області)
2010 Віддалена гібридизація ярих злаків і її модифікація низькою температурою
2010 Закономірності прояву безостості, короткоостості та довгоостості в селекції ячменю ярого
2010 Вихідний матеріал для створення сортів цибулі ріпчастої і цибулі шалоту, адаптованих до умов Лісостепу України
2010 Створення вихідного матеріалу тритикале ярого для селекції на продуктивність і стійкість до хвороб
2010 Міжмолекулярні взаємодії багатоатомних спиртів і азотних основ з іон-сольватним оточенням при низьких температурах
2010 Динамічні процеси у надпровідних мікроструктурах
2010 Онтологічний дискурс драматургії О. Олеся.
2010 Політична комунікація в системі міжпартійних та внутрішньопартійних відносин в Україні.
2010 Нормативно-процедурні умови формування політичної стабільності в транзитних суспільствах (на прикладі України).
2010 Інтеграція України до Європейського Союзу: суперечності та шляхи їх розв’язання.
2010 Порівняльний аналіз політичних інститутів Арабської Республіки Єгипет та Королівства Саудівська Аравія.
2010 Фармакогностичне дослідження братків садових, фіалки фармакопейної якості та створення субстанцій на їх основі
2010 Фармакогностичне вивчення рослин роду Лопух та створення субстанцій на їх основі
2010 Роль Механіко-будівного відділу Київського відділення Російського технічного товариства у розгортанні наукових досліджень в галузі залізничного транспорту
2010 Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості
2010 Бюджетний процес за законодавством України
2010 Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв’язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n, що прямує до нескінченності
2010 Компенсація реактивної потужності промислових вітроелектричних станцій з асинхронними генераторами
2010 Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти
2010 Іммобілізовані на кремнеземних матрицях полііонени: синтез і властивості
2010 Синтез та фізико-хімічні властивості золь-гель плівок TiO2/ZrO2/SiO2, модифікованих наночастинками золота та срібла
2010 Правові підстави та процедури реєстрації суден на території України
2010 Дидактичні засади структури і змісту навчально-методичного комплекту з креслення в основній школі
2010 Інформаційна технологія багатоверсійного представлення та керування базами даних інформаційних систем
2010 Обгрунтування конструктивних параметрів відновлюваних кулькових опорно-поворотних кругів баштових кранів.
2010 Технології широкополосного ортогонального кодування для автоматизованих систем обміну даними
2010 Підвищення точності обробки ступінчастих отворів абразивно-вигладжувальними розгортками
2010 Керування асинхронним електроприводом механізму обертання з підвішеним вантажем
2010 Формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів сільської загальноосвітньої школи
2010 Формування самосвідомості учнів початкової школи у процесі навчання інтегрованих предметів
2010 Розвиток творчих здібностей підлітків у процесі позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
2010 Диференційований підхід при початковому навчанні плаванню дітей з різними властивостями основних нервових процесів
2010 Вплив навчально-тренувального процесу на підготовленість 12-14-річних футболістів з різним рівнем біологічного розвитку
2010 Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії.
2010 Радянські військові мобілізації 1943 року на території Лівобережної України.
2010 Інфраструктура аграрного ринку у формуванні цін на сільськогосподарську продукцію
2010 Структура інтактних і уражених карієсом твердих тканин молочних зубів людини
2010 Зміни окиснювального метаболізму у патогенезі порушень органів травлення білих щурів при дії відпрацьованого автомобільного масла на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію
2010 Розробка ортодонтичних мініімплантатів та якірної системи для апаратурно-хірургічного лікування пацієнтів з зубо-щелепною патологією (експериментально-клінічне дослідження)
2010 Обґрунтування застосування лізоцимвміщуючих препаратів для лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей
2010 Диференційоване програмування розвитку рухових здібностей дівчат початкової школи з урахуванням соматотипу.
2010 Розвиток системи кольоро- і світлопозначень у німецькій мові XVI-XIX століть
2010 Семантичне поле «Засоби пересування» в сучасних англійській, німецькій, російській та українській мовах
2010 Розробка методів синтезу і оптимізації композиційного мікропрограмного пристрою керування на ПЛІС
2010 Управління ефективністю інвестування молокопереробних підприємств.
2010 Формування цінового механізму аграрних підприємств в умовах конкуренції.
2010 Вплив низькотемпературного зберігання на властивості та біологічну активність екстрактів плаценти
2010 Гіпертонічний стресс і гіпертонічний кріогемоліз еритроцитів ссавців при дії амфіфільних сполук
2010 Імперський напрям пострадянської російської історіографії Другої світової війни
2010 Стан металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту в тканинах Anodonta cygnea L. в умовах забруднення водного середовища
2010 Вплив екологічних чинників на структуру угруповань нематод підрядів Strongylata і Rhabditata в умовах степового Придніпров’я
2010 Адміністративно-правові основи взаємодії міліції з громадськими формуваннями правоохоронної спрямованості (на матеріалах АР Крим).
2010 Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві
2010 Похідні протромбіну та їх роль у функціонуванні коагуляційної ланки гемостазу
2010 Права біженців у контексті фрагментації міжнародного права
2010 Загально-теоретичні засади правового статусу суб’єкта права..
2010 Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності в національному господарстві України
2010 Механізми регулювання трансакційних витрат державного сектору економіки
2010 Радіобіологічні ефекти хронічного іонізуючого опромінення сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
2010 Обгрунтування параметрів культиваторних лап, оснащених елементами локального зміцнення
2010 Формування триботехнічних властивостей сталевих виробів дискретною модифікацією поверхневого шару
2010 Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави.
2010 Громадський контроль в Україні як інститут громадянського суспільства: теоретико-правовий аспект.
2010 Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект.
2010 Адміністративно-правові засади забезпечення особистої безпеки працівників суду в Україні.
2010 Формування механізмів антимонопольної політики держави в Україні
2010 Механізми державного регулювання стоматологічної допомоги населенню України
2010 Кримінальна відповідальність за контрабанду: порівняльно-правове дослідження
2010 Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт надання адміністративних послуг
2010 Кримінально-процесуальні наслідки фальсифікації доказів
2010 Адміністративно-правове регулювання перебування мігрантів у пунктах тимчасового утримання
2010 Правові та організаційні основи розслідування злочинів у сфері мобільних телекомунікацій України
2010 Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
2010 Реалізація принципу змагальності сторін при застосуванні заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування
2010 Застосування примусу під час провадження слідчих дій
2010 Апроксимаційні та інтерполяційні властивості найпростіших дробів
2010 Діагностика і хірургічне лікування екстрамедулярних пухлин вентральної та вентролатеральної локалізації
2010 Диференційне лікування травматичних внутрішньочерепних епідуральних крововиливів.
2010 Встановлення фізико-механічних характеристик для оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 після тривалої експлуатації
2010 Обґрунтування роботоздатності сталей високоміцних залізничних коліс з врахуванням їх тріщиностійкості
2010 Описові предикати спеціальної сфери комунікації у системно-функціональному та когнітивному аспектах.
2010 Особливості припинення трудового договору за п.2 ст.41 Кодексу законів про працю України
2010 Преміювання працівників у системі оплати праці
2010 Недержавне пенсійне забезпечення як один із напрямів реалізації соціальної функції держави
2010 Правове регулювання дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ
2010 Відповідальність за розголошення державної та комерційної таємниці за трудовим законодавством
2010 Правове регулювання пенсійного забезпечення за вислугу років педагогічних працівників
2010 Сучасна українська археологічна терміносистема (структурно-семантичний аспект)
2010 Екстраплевральна торакопластика поширеного туберкульозу легень в умовах епідемії туберкульозу.
2010 Клініко-прогностичне значення несприятливих факторів пре- і перинатального періодів в оцінці стану нервової системи у абітурієнтів навчальних закладів системи Міністерства внутрішніх справ України.
2010 Порівняльна характеристика ефективності гіполіпідемічної терапії аторвастатином у пацієнтів ішемічною хворобою серця з і без втручань на коронарних артеріях
2010 Покращення методів випробувань тягових двигунів та допоміжних машин електровозів постійного струму
2010 Вибір раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів на ділянках міжнародних транспортних коридорів.
2010 Одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів органосольвентними способами делігніфікації
2010 Становлення та розвиток корпоративного сектора в національному господарстві
2010 Синтез та біологічна активність похідних циклопента[с]хінолінію
2010 Поверхнево активні а-аралкілпероксидовмісні телехелатні олігоелектроліти та блок-кополімери на їхній основі
2010 Формування політичної культури студентів коледжу у процесі культурологічної підготовки.
2010 Формування громадянськості у дітей старшого підліткового віку з девіантною поведінкою.
2010 Розробка складу, технології і біофарма-цевтичне вивчення лікарських засобів з натрію гіпохлоритом
2010 Оптимізація методів загального знеболення в амбулаторній та малоінвазивній хірургії.
2010 Оцінка рекреаційно-туристичної атрактивності території (на прикладі Чернівецької області).
2010 Констуктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області
2010 Особливості клінічного перебігу, лікування та профілактика захворювань пародонта у працівників цементного виробництва.
2010 Профілактика та лікування кишкової недостатності при перитоніті (експериментально-клінічне дослідження).
2010 Прісноводні малакокомплекси басейну верхів’я Дністра: структура, вплив природних і антропогенних чинників
2010 Оцінка продуктивності та технологічних властивостей молока новостворених порід і типів худоби північно-східного регіону України
2010 Розробка технологічних способів інтенсивної відгодівлі молодняку овець асканійської тонкорунної породи
2010 Управління використанням трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
2010 Стильові тенденції іспресіоністичної прози в українській, російській та англійській літературах початку ХХ століття.
2010 Всеросійський селянський союз в Україні у 1905-1907 рр.
2010 Більшовицька влада та подільське селянство у 1920-х — першій половині 1930-х рр.: причини, технології, демографічні наслідки Голодомору-геноциду.
2010 Правове регулювання відносин щодо отримання органами державної влади України інформації
2010 Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління
2010 Мовні засоби вираження української ментальності в сучасній російській пресі
2010 Людина в мовному просторі української загадки
2010 Екситонний транспорт у J-агрегатах з контрольованим ступенем безладу.
2010 Метод та пристрій для підвищення вірогідності діагностування патологічних змін в організмі тварин
2010 Підвищення ефективності управління судном у портових водах
2010 Визначення параметрів безпечної утилізації твердих побутових відходів
2010 Дослідження впливу підробки територій на втрати води в техногенних регіонах та вибір оптимальних технологій поповнення втрат

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)