Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Наукове обгрунтування та створення високоефективних процесів подрібнення в помольному агрегаті з трубним млином на принципі селективності
2009 Розвиток наукових основ виробництва порошкових електродів та удосконалення технології зносостійкого наплавлення
2009 Методи оцінки довговічності конструкцій шасі колісних тракторів
2009 1.Теоретичні основи формування просторових соціоприродних систем у контексті концепції стійкого розвитку України
2009 Система управління інноваційними процесами в загальній середнійй освіті регіону.
2009 Радіонукліди в компонентах водних екосистем зони відчуження Чорнобильської АЕС: розподіл, міграція, дозові навантаження, біологічні ефекти
2009 Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу
2009 Патогенетичні особливості різних форм шигельозу та оптимізація лікування
2009 Теорія і практика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку в мовленнєво-ігровій діяльності.
2009 Ювенільний ревматоїдний артрит: особливості діагностики та лікування
2009 Молекулярні механізми структурної динаміки хроматину
2009 Динаміка зайнятості населення України в період становлення ринкової економіки.
2009 Роль гормональних, нервових та гуморальних факторів в порушеннях проліферації епітеліальних тканин нестатевозрілих щурів
2009 Клініко-патогенетичні особливості перебігу захворювань пародонта при порушенні системного кісткового метаболізму та їх корекція
2009 Теорія взаємодії частинок проміжних енергій з легкими ядрами в кластерній моделі.
2009 Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України
2009 Розмірні ефекти в електрофізичних властивостях нанокристалічних плівкових систем в умовах взаємної дифузії та фазоутворення
2009 Роль аритмій в патогенезі прогресування серцевої недостатності при ішемічній хворобі серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, оптимізація лікування
2009 Технологічні основи прогнозування і забеспечення якості лезової обробки
2009 Електродинамічна стійкість силових трансфо-рматорів (основи теорії, методи розрахунку, засоби забезпечення)
2009 Підвищення екологічної безпеки систем питного водопостачання
2009 Історіографія національно-культурного та духовного життя українського селянства 20-30-х рр. ХХ ст.
2009 Функціоналізовані фосфонієві іліди в синтезах біоактивних похідних азотистих гетероциклів
2009 Структура та властивості наношаруватих систем на основі перехідних металів і вуглецю
2009 Ідейно-естетичних феномен творчості Г.Квітки-Основ’яненка: герменевтичний аспект
2009 Політичний вимір системи безпеки євроатлантичного простору і нових незалежних держав.
2009 Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності.
2009 Оптичні властивості електронного газу в напівпровідниках зі складною структурою зон
2009 Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку.
2009 Стан систем гомеостазу під час вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, які вживають наркотичні препарати
2009 Управління співробітництвом ОВС України з правоохоронними органами країн СНД: організаційно-правові засади
2009 Інноваційні процеси в вищій школі України
2009 Методи і системи автоматизації технологічної підготовки промислового виробинцтва
2009 Методи та алгоритми розв’ язування задач синтезу мереж зі складною структурою
2009 Неонатальна адаптація новонароджених від матерів зі звичним невиношуванням вагітності ендокринного генезу (патогенез, профілактика та лікування перинатальних пошкоджень).
2009 Науково-технічні основи інтенсифікації масообміну в газорідинних апаратах з регулярними насадками
2009 Бабезіоз собак (епізоотологія, патогенез та заходи боротьби)
2009 Адміністративний процес у парадигмі права
2009 Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей
2009 Концептуальні засади формування джерел інвестиційних ресурсів України
2009 Кореляційні ефекти у процесі самоорганізації самоподібних стохастичних систем
2009 Т-2 токсикоз тварин (патогенез, діагностика, лікування, профілактика)
2009 Моделі, методи та інформаційні технології адаптивної розробки та реінжинірингу інформаційно-управляючих систем
2009 Підвищення зносостійкості деталей машин електромагнітним наплавленням
2009 Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний аналіз і практика
2009 Природа та структура парамагнітних дефектів у кристалах GaAs, SiC і кремнієвих матеріалах з наноструктурами
2009 Релігія як феномен універсуму культури: християнський контекст.
2009 Центромерна нестабільність та поліморфізм хромосом в нормі і при патології людини
2009 Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад України середини XVII-ХІХ ст.: джерелознавчий аспект.
2009 Експериментальні дослідження подвійного бета-розпаду атомних ядер
2009 Вищі представницькі органи влади в Україні (історико-правове дослідження).
2009 Значення цитомегаловірусної інфекції у розвитку соматичної патології у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС.
2009 Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ — перша половина ХІІІ ст.)
2009 Спектрально-люмінесцентні дослідження триплетних станів молекулярних систем,
2009 Діагностика і терапія розацеа, демодикозу, дерматиту періорального з урахуванням спільних чинників виникнення, патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозів
2009 Наукові основи ефективного шліфування зі схрещеними осями абразивного інструменту та оброблюваної деталі
2009 Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування
2009 Магнітна структура та властивості штучно створених нано- та гетерогенних матеріалів
2009 Патоморфологічні аспекти формування синдрому плацентарної недостатності при залізодефіцитній анемії вагітних
2009 Природа точкових дефектів легованого кадмій телуриду
2009 Проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні
2009 Фізико-хімічні принципи інженерії оксидних нанодисперсних порошкових систем як основи створення кераміки нового покоління
2009 Дослідження випадкових процесів у трубчастих областях
2009 Системний і регіонарний кисневий баланс та периопераційна інтенсивна терапія при ускладнених формах виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Рівноважні та нерівноважні властивості мезомасштабних рідинних систем в критичній області
2009 Рання діагностика, профілактика, лікування та реабілітація пре- і перинатальних порушень центральної нервової системи у дітей.
2009 Клініко-патогенетичні особливості формування психопатологічних розладів у дітей з тяжкою формою цукрового діабету
2009 Еколого-генетична мінливість кількісних ознак зернових культур та її значення для селекції в умовах зрошення
2009 Адаптивні методи чисельного моделювання високоградиєнтних процесів в об’єктах з розподіленими параметрами
2009 Спряження невизначеності господарських систем та їх реформування
2009 Методологічні та організаційні засади державної статистики підприємств
2009 Науково-практичне обгрунтування технології м’яких лікарських форм для стоматології
2009 Методологія управління трансформаційними процесами в промисловому виробництві
2009 Система фінансово-економічного контролю в Україні.
2009 Розвиток теорії та методів оцінювання точності результатів вимірювань з урахуванням концепції невизначеності.
2009 Кальцієзалежні механізми репаративних процесів і їх корекція у дітей в фазі ремісії бронхіальної астми
2009 Словотвір дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах.
2009 Структурно-функціональні зміни в системі аденогіпофіз-периферійні ендокринні залози в умовах тривалої дії нітратів та її корекції
2009 Методологія та організація статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності.
2009 Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин у третейському суді
2009 Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об’єднань Євразійського степу.
2009 Низькоенергетичні лазерні електротехнології в тваринництві
2009 "Наукові основи визначення властивостей пакетів бар’єрного одягу з урахуванням особливостей експлуатації"
2009 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
2009 Маркетинг підприємств туристичної галузі.
2009 Технологія продуктів з харчовими добавками рослинного походження для оздоровчого харчування.
2009 Явища переносу в квантово-розмірних гетероструктурах на основі елементів III-V груп
2009 Розвиток техніки тигельного, газополуменевого та електродугового напилювання покриттів із найдавніших часів до кінця ХХ ст.
2009 Методологічні засади оцінки та підвищення ефективності діяльності органів влади як публічних організацій
2009 Методи стабілізації та розрахунку розподілів неоднорідних систем марковського типу
2009 Діагностика і комплексне хірургічне лікування некротично-запальних уражень стопи у хворих на цукровий діабет
2009 Осесиметричний геометрично нелінійний термов’язкопружно-пластичний стан складених оболонок з урахуванням пошкоджуваності матеріалу
2009 Фобічний синдром при невротичних і соматоформних розладах (діагностика, клініка, профілактика та лікування).
2009 Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації
2009 Селективні процеси при знижених коефіцієнтах конденсації
2009 Патогенетичні варіанти порушень фертильності та методи лікування безплідності у хворих на аденоміоз та зовнішньо-внутрішній ендометріоз.
2009 Організація розподільчої економічної системи держави.
2009 Гетерогенно-каталітичні карбоній-іонні перетворення вуглеводнів
2009 Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання (етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика).
2009 Податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики
2009 Акустика течій у каналах з локальними нерегулярностями геометрії
2009 Страховий ринок в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку
2009 Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія тяжкої прееклампсії-еклампсії
2009 Оптимізація системи діагностики, прогнозування та корекції порушень адаптаційних можливостей у дітей з урахуванням стану резистентності організму.
2009 Клініко-патогенетичні особливості сучасної дифтерії у дітей
2009 Ритуальний сміх: досвід тлумачення смислових витоків (за матеріалами української традиції.
2009 Динаміка українських східнослобожанських говірок
2009 Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти)
2009 Розвиток педагогічної науки в Україні в другій половині ХХ століття (1950 – 2000 рр.)
2009 Німці України: суспільний та національний аспекти ХХ – початок ХХІ ст.
2009 Творчість диригента в контексті інтегративного підходу.
2009 Оптимізація шляхів діагностики та лікування хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання низького ступеня злоякісності.
2009 Наукові основи і апаратурне оформлення процесів довгострокового зберігання харчових продуктів
2009 Теоретико-методологічні основи проектування організації будівництва та реконструкції залізниць: фінансовий, часовий та ресурсний аспекти
2009 Про стійкість та стабілізацію руху твердого тіла та системи зв’язаних твердих тіл з порожнинами, які містять багатошарову рідину та пружні включення
2009 Грибні хвороби насіннєвої люцерни, прогноз розвитку та заходи захисту у Східному Лісостепу і Степу України.
2009 Змочування, поверхнева енергія і фазові переходи рідина ? кристал в одно — і двокомпонентних конденсованих плівках
2009 Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика
2009 Міжфазні реакції функціональних олігомерів, як метод створення наношарів і композитних матеріалів
2009 Системність, динаміка, кодифікація слів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові.
2009 Узагальнена еквівалентність матриць і їх наборів та факторизація матриць над кільцями
2009 Перерізи реакцій (n, x) та (гамма, x) на основні та ізомерні стани
2009 Літосфера Європи за даними тривимірного гравітаційного моделювання
2009 Хірургічне лікування бульозної емфіземи легень та ії ускладнень
2009 Державне управління приватизацією у контексті трансформації відносин власності в Україні
2009 Хірургічна корекція поєднаних мітрально-аортальних вад серця в умовах штучного кровообігу
2009 Теоретичні основи взаємодіїінформаційного, енергетичного і матеріального потоків у друкарському контакті
2009 Юридична компаративістика: філософсько-методологичні засади
2009 Кримінально-правова політика України
2009 Методи та засоби підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем реального часу
2009 Методи та засоби підвищення ефективності розподілених систем на основі багатоканальних зв’язків
2009 Самоподібні групи автоматів
2009 Діагностика та хірургічне лікування панкреатиту на етапах розвитку його ускладнень
2009 Розробка агробіологічних основ адаптування технології вирощування озимої пшениці в Криму
2009 Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України в умовах інтеграційних процесів
2009 Державне регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні.
2009 Будова і функції нікотинових ацетилхолінових рецепторів В-лімфоцитів
2009 Трансперсональна метафізика німецької середньовічної містики.
2009 Асептичні пододерматити у великої рогатої худоби (етіологія, патогенез, профілактика та лікування)
2009 Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
2009 Просторова робота залізобетонних перекриттів. Теорія та методи розрахунку
2009 Сплайн-Фур’є методи й засоби підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем управління
2009 Подружня дезадаптація при органічному розладі особистості у жінок (клініко — психологічне дослідження)
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованого підходу до корекції інволційно-дистрофічних змін шкіри
2009 Фізико-хімічнізакономірності взаємодії розплавів з твердими матеріалами в процесах одержання високоміцних чавунів і спеціальних сплавів.
2009 Надтонкі взаємодії та стан домішок і дефектів у телуридах свинцю-олова і моноселенідах індію і галію
2009 Експериментальне обґрунтування застосування препаратів супероксиддисмутази при патологічних станах, обумовлених активацією процесів вільнорадикального окислення
2009 Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку.
2009 Формування конкурентного середовища на ринку праці.
2009 Теоретичне та експериментальне обгрунтування контролю геному клітин при вірусних інфекціях тварин та в процесі розробки засобів їх специфічної профілактики
2009 Теорія та методологія ціноутворення в сфері портової діяльності України
2009 Патогенетичні механізми амбліопії (клініка, діагностика та лікування)
2009 Феномен влади: сутність, генезис, типи легітимації (соціально-філософський аналіз).
2009 Особистісно орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз).
2009 Синтез відмовостійких автоматизованих систем управління процесами вирощування високоякісних великогабаритних монокристалів
2009 Наукові основи підвищення технічного рівня машин для гідроочищення деталей на базі переналагоджуваних модулів
2009 Системний аналіз і прогнозування ресурсу промислового трубопровідного гідротранспорту
2009 Методологічні основи автоматизованого навчання фахівців з використанням інтелектуальних інформаційних технологій
2009 Методологічні основи ризик-орієнтованого підходу до управління ресурсами проектів і програм розвитку техніки
2009 Методологічні основи формування, аналізу та управління програмою розвитку авіаційної техніки
2009 Паливний комплекс України: сучасний стан та перспективи розвитку
2009 Дисплазія сполучної тканини в прогнозуванні розвитку та клінічного перебігу остеохондрозу хребта
2009 Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки
2009 Методи і засоби прикладного математичного моделювання аномальних дифузійних процесів.
2009 Методи дистанційного контролю геометричних параметрів великогабаритних виробів
2009 Трансцендентальні та культурологічні виміри феномену української ікони
2009 Теоретичні і практичні засади формування і розвитку механізмів державного регулювання підготовки управлінського персоналу в Україні
2009 Вплив різкозмінних навантажень дугових сталеплавильних печей на електротехнічне обладнання електротехнологічних комплексів
2009 Газодинамічні дросельні методи та пристрої аналізу і синтезу газових сумішей
2009 Соматоформні розлади (клініка, діагностика, патогенетичні механізми, принципи відновлювальної терапії)
2009 Особливості обміну речовин в організмі корів у передродовий і післяродовий періоди та роль вітамінів А, D, Е і селену в його корекції
2009 Нанокристаліичні Cr-N та V-N покриття. Створення та дослідження.
2009 Теоретичні основи, методи та засоби структурно-енергосилового перетворення на основі поліелектродних п’єзокерамічних елементів для систем керування
2009 Теорія і практика підготовки майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної дослідницької діяльності
2009 Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України.
2009 Теоретичні аспекти співвідношення текстів художньої літератури та масової комунікації
2009 Розвиток методів розрахунку інструменту для холодного видавлювання і гидростатичної обробки матеріалів.
2009 Науково-технічні основи конвективно-радіаційного сушіння деревини
2009 Хламідіози в південному регіоні України (мікробіологічні та еколого-епідеміологічні аспекти)
2009 Ідейно-політичні процеси в українських партіях у контексті альтернатив революційної доби (1917-1920 рр.)
2009 Регулювання та стабілізація змінних параметрів електротехнологічних систем з використанням нечіткої логіки
2009 Наукове обґрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр.
2009 Радіовипромінювання каскадних злив і детектування космічних променів надвисоких енергій
2009 Клітинні аперіодичні нейроавтомати для ефективного розпізнавання зображень
2009 Методи моніторингу та розв’язання конфліктних ситуацій в системі кооперативного управління повітряним рухом
2009 Інтерпретація національної історії в українській прозі ХХ століття
2009 Гендерний вимір екологічної комунікації
2009 Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального фізичного експерименту
2009 "1. Механіко-технологічні і технічні основи підвищення ефективності внесення твердих мінеральних добрив та хіммеліорантів"
2009 Прееклампсія як синдром психоемоційної та вегето-судинної дизадаптації
2009 Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієнтної магнітної сепарації слабомагнітних руд.
2009 Клініко-експериментальне обґрунтування використання інтенсивної інсоляції в лікуванні псоріазу
2009 Розвиток наукових основ стабілізованих за частотою лазерів та їх метрологічного забезпечення
2009 Особливості екологічної свідомості в умовах наслідків техногенної катастрофи.
2009 Фізико-технологічні основи одержання AIIBVI сцинтиляторів, їхні властивості й особливості застосування
2009 Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки
2009 Розвиток механізму мотивації праці в системі виробничого менеджменту великого підприємства
2009 Організаційно-економічне забезпечення регіональної політики залучення іноземних інвестицій
2009 Комплексне лікування хворих на абдомінальний сепсис (клінічно-експериментальне дослідження).
2009 Динаміка та дозові залежності зміни вмісту нуклеїнових кислот і пероксидного окиснення ліпідів у кровотворних органах та крові за різних режимів опромінення тварин
2009 Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років
2009 Аналіз і оцінка диференціальних включень методами практичної стійкості
2009 Комплексне ультразвукове дослідження в діагностиці та оцінці ефективності лікування пухлин опорно-рухового апарату.
2009 Ядерне нерозповсюдження у світовій політиці
2009 Патогенетичне й клінічне значення нейро-гуморальних змін та їх корекція в гострому періоді інфаркту міокарда.
2009 Хронічні запальні захворювання кишківника: клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування
2009 Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс.
2009 Ресурсозбереження в сільськогосподарських агрегатах при виконанні технологічних операцій у рослинництві
2009 Нові гідриди інтерметалічних сполук і сплавів на основі цирконію та титану
2009 Методологічні основи стратегічного управління підприємством
2009 Українська фольклористика другої половини ХІХ століття: методологічний дискурс.
2009 Стан гемопоезу та закономірності формування онкогематологічної патології в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період
2009 Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs)
2009 Організаційно-економічні основи функціонування малих господарських формувань у сільському господарстві
2009 Структурні основи міжмолекулярного розпізнавання та комплексоутворення серинових протеїназ
2009 Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України.
2009 Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства.
2009 Півкульні особливості реорганізації метаболізму, морфології мозку та церебральної гемодинаміки у чоловіків та жінок похилого віку з ішемічним інсультом у відновний період
2009 Північне наріччя української мови в XVI — XVII ст. Фонетика.
2009 Причини негативних результатів лікування закритих переломів довгих кісток нижньої кінцівки та їх профілактика
2009 Квантово-хiмiчне дослiдження механiзмiв реакцiй утворення та розкриття епоксидного циклу
2009 Імідж як складова політичної культури органу державної виконавчої влади України
2009 Нижньокарбонове вугілля України склад, якість та основні напрями його раціонального використання
2009 Проблемна орієнтація архітектури комп’ютерних систем обробки даних і знань
2009 Неінвазійні методи дослідження в діагностиці та лікуванні тромбоемболії легеневих артерій і хронічної тромбоемболічної легеневої гіпертензії
2009 Дослідження стійкості неавтономних механічних систем методом Ляпунова
2009 Роль інтенсивних та регулярних фізичних навантажень у виникненні порушень імунного та метаболічного гомеостазу
2009 Екологічний моніторинг мікродомішок поліциклічних сполук у повітряному середовищі за відсутності еталонів.
2009 Київська духовно-академічна філософія: аналіз логіко-гносеологічних тенденцій.
2009 Мистецтво України в контексті художнього життя межі століть. 1890–1910-ті роки.
2009 Бронхіальна астма та метаболічний синдром: обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лікування та профілактики
2009 Структурно-функціональна організація інтелекту особистості.
2009 Науково-методологічні основи організації та управління розвитком інноваційної діяльності в промисловому виробництві
2009 Економічний потенціал підприємств промисловості:формування, оцінка, управління
2009 Взаємозв’язок оптимізму та песимізму: проблема соціальної перспективи
2009 Перебіг лептоспірозу у хворих із супутньою патологією та принципи лікування
2009 Генетичний аналіз кількісних ознак у зв’язку із взаємодією генотип-середовище у озимих тритикале і пшениці
2009 Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей.
2009 Наукові основи забезпечення параметричної надійності та динамічної якості технологічних систем прецизійної обробки
2009 Теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту (на матеріалі дослідження стрибків у висоту)
2009 Обґрунтування технології репродукції бджолиних маток
2009 Розвиток наукових основ створення корпусно-секційних шахтних насосів підвищеної довговічності
2009 Патогенетичне обґрунтування комплексного хірургічного лікування хворих на синдром діабетичної стопи
2009 Закономірності морфофункціональних змін судинного русла та оболонок тонкої і товстої кишок в умовах обтураційного холестазу та різних способів його корекції (експериментальне дослідження)
2009 Дослідження алгебро-аналітичних та тополого-геометричних властивостей інтегровних динамічних систем та їх адіабатичних збурень
2009 1.Теоретичне обґрунтування стратегії енергозбереження при вирощуванні овочевих рослин у захищеному ґрунті півдня України
2009 Термомеханіка неферомагнітних електропровідних тіл за умов дії імпульсних електромагнітних полів з модуляцією амплітуди
2009 Морфогенез серця при ураженні нервового гребеня етанолом та ретиноєвою кислотою
2009 Патофізіологія клімактерія і менопаузи у жінок з порушеннями системи репродукції в анамнезі, стратегія замісної гормональної терапії.
2009 Хімія похідних тіосульфокислот
2009 Агроекологічні основи удосконалення кормовиробництва в Поліссі України
2009 Трансформація соціально-економічної структури населення та її демографічні наслідки
2009 Діагностика пухлинних,запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів
2009 Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика.
2009 Агроекологічний моніторинг та відтворення родючості ґрунтів північно-західного регіону України
2009 Окиснення ненасичених сполук молекулярним та зв’язаним киснем
2009 Біохімічне та клінічне обгрунтування застосування засобів репаративної терапії на основі фосфоліпідів молока при ентеропатології телят
2009 Інноваційна діяльність як системний процес у конкурентній економіці
2009 Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою: теорія та практика
2009 Протиріччя світогосподарських зв’язків і форми їх розв’язання в умовах включення перехідних економік у глобалізаційний процес
2009 Наукове обгрунтування і розробка технології адсорбційного очищення та зневоднення спиртових розчинів природними сорбентами
2009 Фізико-металургійні особливості та технологія дугового зварювання у воді низьколегованих сталей
2009 Ґенеза наукової парадигми історичного процесу в середні віки (V — ХV ст.)
2009 Методологія статистичного оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни
2009 "1. Теоретичні та практичні аспекти виготовлення гіперімунних сироваток (на моделі вірусів хвороби Ауєскі, геморагічної хвороби кролів і чуми м’ясоїдних)"
2009 Державно-церковні відносини в радянській Україні (1917-1930-ті роки)
2009 Наукові основи застосування інформаційних технологій при управлінні процесами розробки нафтогазових родовищ
2009 Математичні моделі та інформаційні технології інтегральної інтерпретації комплексу геолого-геофізичних даних (на прикладі нафтогазопошукових задач)
2009 Шляхи підвищення ефективності комплексного лікування хворих на рак молочної залози.
2009 Аберометрія оптичної системи ока методом рейтресинга
2009 Технологічна та енергетична ефективність індукційного наплавлення тонких сталевих дисків
2009 Вплив колективних ефектів на термодинамічні і кінетичні властивості низьковимірних дискретних решіткових систем
2009 Політико-правові засади управління етнічним конфліктом
2009 Вузькі оператори та геометрія просторів вимірних функцій
2009 Розвиток і ефективність агротекстильного виробництва в Україні: теорія, методологія, стратегія
2009 Російська поезія рубежів ХІХ-ХХ, ХХ-ХХІ століть: концептосфера та типологія релігійно-поетичної свідомості в аспекті культурної спадкоємності
2009 Локально-коваріантні методи і проблема додатності енергії у загальній теорії відносності
2009 Хімічна небезпека у сучасному поліграфічному виробництві як гігієнічна проблема
2009 Екологічно безпечні системи оборотного водопостачання коксохімічних, металургійних і машинобудівних підприємств.
2009 Методи і засоби підвищення ефективності покомпонентного діагностування цифрових пристроїв
2009 Інституціональні основи розвитку аграрної економіки
2009 Розвиток теорії вібраційного грохочення на основі удосконалювання модельних уявлень кінетики процесу
2009 Планування, клінічне обґрунтування та оцінка ефективності дентальної імплантації в незнімному протезуванні.
2009 Роль алельного поліморфізму генів ендотеліальної NO-синтази та протеасоми в патогенезі серцево-судинних захворювань: молекулярно-генетичні аспекти
2009 Чорнобиль в новітній історії України: влада і суспільство.
2009 Методи аналізу і синтезу моделей телекомунікаційних систем на основі функціональних сіток Петрі
2009 Фізіолого-біохімічне обґрунтування використання амінокислот та препарату Мікорм для підвищення продуктивності тварин
2009 Локальна пластична деформація і втома металів при різних швидкостях навантажування та асиметрії циклів
2009 Хімічний аналіз в оцінюванні екологічного стану поверхневих водних об’єктів
2009 Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуванням енергоефективної економіки України
2009 Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика.
2009 Теоретичні основи нових металургійних процесів одержання молібдену, вольфраму та їх сполук
2009 Оцінка граничного стану трубопроводів, резервуарів і посудин тиску на основі розробленої експертної системи
2009 Математичне моделювання систем та процесів з використанням неявних і вироджених еволюційних рівнянь
2009 Механохімія і реологія зносостійкості механічних трибосистем
2009 Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення віброзахисту обладнання кар’єрних екскаваторів.
2009 Формування системи національної та міжнародної протидії сучасному наркобізнесу
2009 Стан нервовоспецифічних білків і мнестичних процесів за умов впливу несприятливих чинників різної природи та антиоксидантів
2009 Комплексне лікування обтураційної жовтяниці з урахуванням реабілітаційних можливостей органів гепатопанкреатобіліарної зони (експериментально- клінічне дослідження)
2009 Теоретичні проблеми господарського договірного права.
2009 Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем
2009 Специфіка художнього слова у творчості молодших символістів і сучасні проблеми її вивчення.
2009 Основні фактори ефективності науково-технологічної та інноваційної політики в їх ситемній взаємодії
2009 Родина Caryophyllaceae Juss. у флорі України: систематика, географія, історія розвитку
2009 Харків у роки німецької окупації (1941-1943).
2009 Теоретичні основи та методи стиску зображень в телекомунікаційних системах на підставі біноміально-поліадичного представлення
2009 Інноваційні основи економіко-екологічної стратегії ефективного розвитку зрошуваного землеробства в нових умовах господарювання
2009 Парадигматика західноєвропейського та українського Просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності.
2009 Текстологічні проблеми творчості Юрія Яновського: теоретичний аспект.
2009 Закономірності струкуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів ІІІ та ІV груп і їх бінарних композицій
2009 Акти та документи Галицько-Волинського князівства XІІІ — першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти
2009 Морфофункціональні, цитологічні і молекулярно-генетичні характеристики нативних і кріоконсервованих ембріонів людини
2009 Трансформації культури в історичному процесі
2009 Діагностичні та лікувальні лапароскопічні втручання при гострій хірургічній абдомінальній патології
2009 Оптимізація водоощадливих конструкцій каналів зрошувальних систем з урахуванням грунтової основи
2009 Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою
2009 Еволюція магнітних властивостей високоанізотропного феримагнетика BaFe12O19 при переході від макро- до нанокристала
2009 Методи розв’язання некоректних задач на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень для автоматизованих систем управління
2009 1.Стан кишкового бар’єру та хірургічна тактика за гострої непрохідності кишечнику (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Утеклі електрони вторинної генерації та взаємодія зовнішніх збурень з плазмою у магнітному полі
2009 Інтелектуальні методи та засоби візуалізації позаштатних ситуацій в складних системах
2009 Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпаття в 40 — 80-х роках ХХ століття. Історико-правовий аналіз
2009 Спектроскопія та лазерна фотохімія провітаміну D
2009 Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація
2009 Граничні теореми для бакстерівських сум випадкових функцій та їх застосування для оцінок параметрів.
2009 Удосконалення функціональних властивостей суднових систем очищення нафтовмісних вод
2009 Обґрунтування оптимальних комплексів машин для механізації польових робіт
2009 1.Патогенетичні аспекти вікових та естетичних змін обличчя і шиї, обгрунтування комплексного лікування і методів профілактики ускладнень
2009 1. Клініко-патогенетична роль позитивних гострофазних білків, деструкції клітин і метаболічної інтоксикації організму за різних гострих інфекційних хвороб.
2009 Профілактика та корекція постдекомпресійних дисфункцій печінки у комплексному хірургічному лікуванні хворих на обтураційні жовтяниці
2009 Теоретичні і методичні основи персоналізованого підходу в управлінні педагогічним колективом середньої загальноосвітньої школи
2009 Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ сторіччя.
2009 Олександр Кульчицький в контексті світової філософії.
2009 Науково-методичні основи автоматизованого управління системами обслуговування вимірювальної техніки розподілених технічних комплексів
2009 Морфофункціональні зміни в легенях при дії екзо- та ендогенних факторів.
2009 Хвилі та неоднорідності намагніченості в просторово модульованих структурах
2009 Товариство "Просвіта" у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність.
2009 Мовна картина світу часів Київської Русі (на матеріалі писемних пам"яток ХІ — ХШ ст.)
2009 Наукові основи створення антикорозійних наповнювачів з рослинних відходів для ґрунтових лакофарбових покриттів
2009 Епітаксіальні надгратки та квантові структури з монохалькогенідів свинцю, олова, європію та ітербію
2009 Інституційний розкол православної церкви в Україні в умовах модернізації (ХІХ ст. — 30-ті рр. ХХ ст.).
2009 Поля та спектральні характеристики неоднорідних квазіоптичних резонаторів міліметрового діапазону
2009 Комплексно леговані структури на основі А3В5
2009 Фізико-хімічні закономірності кислотно-основних взаємодій у іонних розтопах на основі галогенідів s-елементів
2009 Теплофізичні характеристики композиційних матеріалів у широких діапазонах температур і швидкостей нагріву
2009 Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою з урахуванням індивідуальних протекторних факторів організму
2009 Хвороби озимого і ярого ріпака та заходи підвищення стійкості сортів і гібридів.
2009 Теоретико-методологічні засади управління територіальним розвитком
2009 Присінкові порушення як рання ознака та прогностичний критерій неврологічного дефіциту у осіб, що зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок чорнобильської катастрофи.
2009 Теоретичні основи конкурентоспроможності та розвитку інтегрованих структур бізнесу
2009 Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності
2009 Перспективи розвитку хірургії раку дистального відділу шлунка
2009 Управління властивостями і розробка промислової технологіі монокристалічного кремнію для електроніки і сонячної енергетики
2009 Депресивні та тривожні розлади непсихотичного рівня у жінок під час вагітності, після пологів та охорона психічного здоров’я немовлят (клініка, діагностика, терапія, профілактика)
2009 Становлення та функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20-30-х рр. ХХ ст.
2009 Адаптивна перебудова кісткової тканини при дефіциті навантаження та механізми її відновлення під впливом дозованої гіпоксичної стимуляції
2009 Науковий простір: проблеми формування та трансформації (філософсько-праксеологічний аспект).
2009 Наукове обгрунтування енергозберігаючих процесів та обладнання для сепарації харчової сипкої сировини
2009 Математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації в геометричному проектуванні.
2009 Трансформація організаційно-економічних механізмів забезпечення конкурентоспроможності продукції металургійної галузі
2009 Профілактика і лікування гнійних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту
2009 Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні.
2009 Створення нових вихрових енерго-ресурсозберігаючих технологій одержання дисперсних систем
2009 Формування та розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України
2009 Психологічні засади професійного становлення тренера-викладача.
2009 Клініко-патогенетичне значення механізмів ниркової волюморегуляції у хворих на есенціальну гіпертензію
2009 Розробка технології підземного відпрацювання покладів супутньої мінеральної сировини в умовах Криворізького басейну.
2009 Багатокритеріальна оптимізація режимів електротехнологічного комплексу "дугова сталеплавильна піч — електропостачальна мережа"
2009 Біологічне обгрунтування контрлю чисельності обмежено поширених карантинних шкідників плодлових насаджень на півдні України
2009 Моделювання візуального сприйняття об’єктів дизайну, декоративно-прикладного і образотворчого мистецтва.
2009 "1. Теоретичне обґрунтування і шляхи грунтоводоохоронної оптимізації агроландшафтів в зоні Степу України"
2009 Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація.
2009 Теоретичні та методологічні основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади
2009 Проблеми договірного права України
2009 "Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація."
2009 Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця ХІХ — початку ХХІ ст.
2009 Етнополітична суб’єктність громадських організацій етнічних меншин України
2009 Психологічний вплив командира на підлеглих у військово-професійній діяльності
2009 Енерго- та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання
2009 Наукові основи технологічного забезпечення експлуатаційних характеристик виробів із технічної кераміки при алмазному шліфуванні
2009 Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ — початку ХХ ст.
2009 Експериментально-теоретичний метод розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій
2009 Перебіг вагітності та вихід пологів при автоімунній патології щитоподібної залози
2009 Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг.
2009 Акмеїстичні тенденції в російській поезії останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст.
2009 Управління суб’єктами туристичного бізнесу в умовах сталого розвитку
2009 Теоретичні та методологічні засади формування цілісної системи внутрішнього контролю в управлінні промисловим підприємством
2009 Концепція і методи моніторингу виробітку ресурсу авіаційних ГТД на основі ідентифікації динаміки температурного і напруженого стану основних деталей
2009 Методологія проектування реконструкції автомобільних доріг з урахуванням екологічних показників.
2009 Лікування хворих з місцевими рецидивами раку прямої кишки
2009 Природна флора судинних рослин Карпат, її особливості та генезис
2009 Флоти у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини 40-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст.
2009 Променева терапія в комбінованому лікуванні злоякісних пухлин головного мозку
2009 Інституційні основи оподаткування та податкового регулювання економіки
2009 Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації.
2009 Порушення клітинного імунітету та персістенція інфекційних агентів при ревматоїдному артриті: клініко-прогностичне значення і шляхи корекції
2009 Нейрогуморальна регуляція та оптимізація її оцінки у хворих на синдром поліорганної недостатності
2009 Сполуки включення викопного вугілля з гідроксидами лужних металів і окисниками, що містять катіони нітронію та нітрозонію
2009 Реконструктивно-відновне лікування відкритих ускладнених пошкоджень кінцівок
2009 Інформаційне забезпечення управління затратами підприємств житлово-комунального господарства.
2009 Апарат управління державними фінансами Російської імперії в Україні у кінці ХVІІІ — на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності.
2009 Параметри динамо і перебудова великомасштабного магнітного поля в конвективній зоні Сонця
2009 Теорія і практика екологічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах.
2009 Механізм управління економічною безпекою розвитку підприємства
2009 Властивості статичних та дифракційних полів поблизу плоских екранів скінченої товщини з ребрами
2009 Теоретико-методичні засади навчання школярів складати й розв’язувати завдання з хімії
2009 Моделі та методи створення і супроводу високопродуктивного розподіленого навчального середовища
2009 Теорія і методика формування інтелектуальних умінь учнів у процесі географічної освіти
2009 Інноваційний провайдинг на наукоємному ринку АПК
2009 Теоретико-методологічні засади товарознавчої експертизи ювелірних коштовностей
2009 Фітоценотичні основи лісорозведення на відвальних ландшафтах Придніпровської височини України
2009 Теоретичні основи попередження каскадного розповсюдження пожежі в резервуарних парках з нафтопродуктами і підвищення ефективності її ліквідації
2009 Флюїдний режим мінералогенезу породно-рудних комплексів України (за включеннями у мінералах типових парагенезисів)
2009 1.Становлення та розвиток малих форм формотенціал промислового садівництва господарювання сільських поселень України
2009 Регіональні проблеми трансформації економічного простору України: теорія, методологія і практика
2009 Формування та розвиток виробничого потенціалу промислових підприємств (теорія і методи)
2009 Нуклеофільне фосфорилювання імідоїлхлоридів
2009 Біогеохімія ґрунтового покриву природно-антропогенних екосистем Західно-Українського краю та Українських Карпат
2009 Православно-академічна філософія релігії в Росії (ХIХ – поч. ХХ ст.).
2009 Розвиток наукових та технологічних засад ковшової обробки сталі металевими добавками, отриманими у магнітодинамічних агрегатах.
2009 Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація
2009 Інституціональні перетворення ринку праці в трансформаційній економіці України
2009 Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть (політологічний аналіз).
2009 Наукові основи та розроблення високоефективних технологічних процесів очищення дифузійного соку
2009 Інноваційна технологія в управлінні програмами розвитку організацій на основі генетичних моделей проекту
2009 Хронічний гепатит C: клініко-лабораторні показники активності процесу і стадій фіброзу печінки
2009 Моделювання та визначення з використанням побудованих функцій Гріна термопружного стану шаруватих тіл.
2009 Бюджетне регулювання економічного зростання в Україні
2009 Управління конкурентним потенціалом підприємств
2009 Підвищення показників якості радіотехнічних і силових електронних пристроїв з імпульсним і цифровим управлінням
2009 Наукове обгрунтування та розроблення раціональних технологій комбінованих кондитерських виробів, які формуються методом ко-екструзії
2009 Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія і практика
2009 Наукові основи процесів фінішної алмазно-абразивної обробки природного та синтетичного каменю
2009 Магнітні і транспортні властивості гранульованих і наноструктурованих плівок на основі 3d перехідних металів
2009 Глобальні і регіональні коливання (зміни) клімату та можливі екологічні наслідки від них на території України: напівемпіричні моделі, сценарії
2009 Університети Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в публіцистиці та історіографії
2009 Виборчі технології в Україні (за досвідом парламентських виборів).
2009 Клініко-патогенетична оцінка імунних і нейроендокринних змін та їх медикаментозна корекція при хронічному гепатиті С
2009 Правові засади організації та здійснення митного контролю в Україні: теоретичні та практичні проблеми.
2009 Еволюция исламского права: теоретико-компаративистское исследование
2009 Стан здоров’я дітей, що проживають в зонах поєднаного забруднення грунту малими дозами солей важких металів та техногенних радіонуклідів (клініко-епідеміологічний аналіз, лікування, профілактика)
2009 Формування структурної гетерогенності в металах при лазерній обробці та її вплив на основні експлуатаційні властивості
2009 Інноваційні фактори економічного розвитку в умовах глобалізації
2009 Геологія і гемологічна оцінка самоцвітної сировини осадових комплексів України
2009 Категорні методи в теорії зображень
2009 Історичні закономірності відтворення народонаселення
2009 Південна Україна в контексті формування модерної української нації (ХІХ — початок 20-х рр. ХХ ст.)
2009 Економіко-математичне моделювання динаміки та розвитку відкритої економіки
2009 Основи теорії та технології інтеграції інформаційних потоків в Інтернет-просторі
2009 Війна в історії цивілізацій: соціально-філософський аналіз
2009 Ендолімфатична терапія в комплексному лікуванні хворих на злоякісні новоутворення малого таза
2009 Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти
2009 Теорія і технологія підготовки майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності
2009 Сучасні методи лікування дистальної оклюзії зубних рядів. Помилки та ускладнення.
2009 Белітосульфоалюмінатний цемент та гіпсові в’яжучі: термодинамічні та технологічні основи отримання
2009 Апокрифіка Івана Франка: проблема рецепції та інтерпретації.
2009 Енергозалежні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів
2009 Еволюційні стохастичні потоки та мірозначні процеси
2009 Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи.
2009 Сучасні російські геополітичні концепції: витоки, засади, еволюція.
2009 Теорія інтерполяційних задач у класі Стільтьєса та суміжні питання аналізу
2009 Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні
2009 Шляхи відтоку крові від серця людини в постнатальному онтогенезі
2009 Ринок медичних послуг: формування та закономірності розвитку
2009 Компоненти обчислювальних систем узгоджено-паралельної обробки сигналів у реальному часі.
2009 Формування теоретичних основ аудиту
2009 Міжнародна регіоналізація світової економіки: теоретичні моделі міжнародних регіонів Європи
2009 Агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур в Лісостепу України.
2009 Інтенсифікація та оптимізація тепломасообмінних процесів при виробництві органопрепаратів і переробці вторинної сировини м’ясокомбінаті
2009 Наукові основи і практика інтенсифікації здрібнення зерна
2009 Українська народна тканина ХІХ-ХХ ст.: типологія, локалізація, художні особливості. Інтер’єрні тканини (за матеріалами західних областей України).
2009 Моделювання активації, формування та поширення сигналів в біонейронних структурах з використанням енергетичного підходу
2009 Обернено-просторовий розгляд температурно-залежних ефектів деформаційної міжатомної взаємодії в сплавах
2009 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЗ СЕЛЕНУ В РАЦІОНАХ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ
2009 Стан і перспективи розвитку наукового потенціалу України в контексті теорії технологічної динаміки
2009 Управління ціноутворенням в системі реалізації продукції підприємств харчової промисловості
2009 Ортопедична реабілітація хворих з післяопераційними дефектами щелеп і м’яких тканин обличчя
2009 Становлення селянського господарства фермерського типу в Україні: історична ретроспектива і сучасний стан
2009 Боротьба у політичних колах Франції з проблем зовнішньої безпеки (1919-1924 рр.)
2009 Епідемічний процес та система епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями в період ерадикації поліомієліту
2009 Становлення цифрової економіки постіндустріального суспільства
2009 Розвиток фізико-технічних основ технологій зневод-нення дисперсних середовищ, що деформуються
2009 Наукові та технологічні основи створення ресурсозберігаючих технологій видалення та оброблення стоків для ферм і комплексів по виробництву свинини.
2009 Соціально-економічні та культурні процеси в українському селі у 50-х — першій половині 60-х рр. ХХ ст.
2009 Динаміка систем регулювання електроприводів високої точності з широтними та квазірезонансними імпульсними перетворювачами постійної напруги.
2009 Синтез адаптивних критичних систем керування за умов невизначеності
2009 Старіння опорно-рухового апарату, розвиток вікзалежної патології (системного остеопорозу, остеоартрозу великих суглобів) у пері- й постменопаузальному періодах життя: діагностика, профілактика та лікування.
2009 Механізми впливу трускавецької води "Нафтуся" на серцево-судинну систему та фізичну працездатність
2009 Наукове обгрунтування та розроблення технології функціональних хлібобулочних виробів з рослинними білками та мікронутрієнтами
2009 Моделі контролю та діагностики узагальнених динамічних систем в нейромережному середовищі
2009 Фізіологічна регуляція функціонального стану мембран лімфоцитів периферійної крові пептидним комплексом нирок.
2009 Стратегічне управління потенціалом підприємства.
2009 Мікробіологічна характеристика системи "організм господаря — мікробіоценози різних екологічних ніш" як основа створення мультипробіотиків нових поколінь
2009 Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептиків четвертинного амонію в медицині
2009 Злочини проти громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина за Кримінальним кодексом України (теоретико-правове дослідження).
2009 Структура та властивості захисних покриттів на основі евтектичних сплавів заліза з тугоплавкими фазами втілення, отриманих кристалізацією в нерівноважних умовах.
2009 Оптимізація технологічних процесів одержання виливків із залізовуглецевих сплавів шляхом синхронизуючого управління тепломасообміном в ливарній формі
2009 Розвиток виноградо-виноробного виробництва Криму: теорія, методологія, практика
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)