Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Склад жирних кислот за умов патологічних станів та можливість його корекції за допомогою N-ацилетаноламінів
2009 Методологічні засади статистики зовнішньоекономічної діяльності
2009 Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939).
2009 Механізми зниження максимальної фізичної працездатності при старінні людини та шляхи її підвищення
2009 Наукові та технологічні основи отримання лейкосапфіру у захисних газових середовищах.
2009 Електронна та атомна будова апатитів і апатитоподібних структур
2009 Фазові рівноваги в багатокомпонентних системах на основі Ti-Si
2009 Наукове обгрунтування і застосування мікрохвильової техніки для інформаційного забезпечення АСУ ТП в металургії
2009 Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правові основи)
2009 Реконструкція радіозображень об’єктів складної електродинамічної структури поля розсіяння на основі нелінійних методів відновлення
2009 Аналіз і синтез нелінійних пристроїв і засобів телекомунікації з використанням неперервного й дискретного рядів Вольтерри.
2009 Мінералогія уролітів.
2009 Адаптація корів до умов утримання і доїння та її корекція біологічно активними речовинами і фармакологічними препаратами
2009 Стан вегетативного гомеостазу у дітей із сполученою патологією травної системи.
2009 Політична освіта як засіб формування політичної культури та чинник політичного процесу
2009 Ціннісно-адаптаційний потенціал мистецтва постмодерну в аспекті некласичної естетики.
2009 Механіко-технологічне обґрунтування технічних засобів для агропромислового виробництва їстівних грибів
2009 Деонтологія в історії філософії
2009 Управління паливно-енергетичним комплексом України
2009 Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ — початок ХХІ ст.)
2009 Концепції розвитку та модернізації суспільства: історико-соціологічний аналіз дослідницьких програм.
2009 Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання
2009 Процеси самоорганізації та формування дисипативних структур в некристалічних матеріалах
2009 Китоподібні Південної півкулі: біологія та перспективи відновлення популяцій.
2009 Квантова та статистична механіка систем із дробовою статистикою
2009 Транскордонне співробітництво в умовах інтеграційних процесів України
2009 Математичне моделювання нелінійних збурень процесів типу "фільтрація-конвекція-дифузія" з післядією
2009 Теорія і практика формування граматично правильного мовленні в дітей дошкільного віку (на матеріалі морфології і словотворення)
2009 Гемодинамічні механізми формування гіпертензивного серця в похилому і старечому віці
2009 Структурно-функціональні особливості кіназ рибосомного білка S6 — S6К1 та S6К2
2009 Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни 1939-1945.
2009 Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання
2009 Біологічні основи інтродукції і культури видів роду кипарис (Cupressus L.)
2009 Оптимізація годівлі свиней в умовах промислової технології
2009 Антикризове управління фінансами підприємств
2009 Стан адаптаційних реакцій організму та їх роль в патогенезі поєднаної патології органів гастродуоденальної зони і панкреатобіліарної ланки травної системи.
2009 Міжнародна діяльність політичних партій України.
2009 Закономірності формування з’єднань різнорідних металів різними способами зварювання тиском.
2009 Тектонотермальна еволюція Донецького басейну
2009 Розвиток теорії та методів моделювання функціональних блоків радіотехнічних систем на основі неявних інтегро-диференційних рівнянь
2009 Параболічне рівняння на рімановім многовиді
2009 Організаційні та договірно-регуляторні механізми взаємовідносин Української держави і закордонного українства
2009 Психолого-педагогічні основи виховання особистості молодшого школяра в умовах інтегрованого підходу до навчання.
2009 Еколого-економічні основи сталого розвитку регіональних агропромислових комплексів
2009 Управління розвитком інноваційно-інвестиційних систем на залізничному транспорті України: теорія і практика.
2009 Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці.
2009 Психологія творчого математичного мислення студентів
2009 Протеоліз, ендотоксикоз та метаболізм фібриногену в патогенезі акушерських хвороб у корів
2009 Кредитно-інвестиційна діяльність банків України.
2009 Електронна структура нестехіометричних фаз втілення, диселенідів та багатокомпонентних гідридоутворюючих сплавів на основі перехідних металів.
2009 Базисні інститути у трансформаційній економіці
2009 Трансформація політичних систем України та Білорусі: порівняльний аналіз.
2009 Механізми порушень та можливості відновлення біологічної цілісності організму при анестезіологічному забезпеченні та інтенсивній терапії хворих на розповсюджений гнійний перитоніт (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Основи забезпечення надійності конструкцій дорожнього одягу
2009 Еволюція теорії конфлікту в сучасній західній соціальній філософії
2009 Обгрунтування методів розведення в генофондних стадах та при створенні нових типів молочної худоби
2009 Сплайн-методи і засоби аналізу і синтезу цифрових сигналів
2009 Технологія матеріалів та товстоплівкових структур високої теплопровідності на основі с-ВN
2009 Методи організаційних змін регулювання економічних процесів.
2009 Ринкова трансформація економіки України (економічна роль держави).
2009 Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах.
2009 Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти
2009 Деліктний феномен в адміністративному праві України
2009 Біологічні основи селекції шовковиці (Morus L.) та підвищення її продуктивності в умовах України.
2009 Автоматизація нелінійного розрахунку складних просторових систем споруд методом скінченних елементів
2009 Розвиток юридичних, соціологічних та ідеократичних теорій держави в політико-правовій думці України і Росії кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2009 Комплексні макромоделі прогнозування економічного розвитку
2009 Напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі при дії навантаження
2009 Макроекономічне регулювання попиту і пропозиції
2009 Наукові основи технології водонерозчинних органічних барвників та їх випускних форм
2009 Наукові та технологічні засади модифікування ливарних алюмінієвих сплавів азотом і азотовмісними тугоплавкими частинками
2009 Стратегія і тактика формування ринку тваринницької продукції в Україні
2009 Експресний полісистемний моніторинг саногенезу як захід об’єктивізації санаторно-курортного лікування
2009 Стани психічної дезадаптації у студентів (клініка, динаміка, принципи корекції та профілактики)
2009 Наукові основи удосконалення технології передрейсової підготовки локомотивів та локомотивних бригад
2009 Cуперсиметрія та точно розв’язувані задачі у квантовій механіці
2009 Психологія візуального мислення
2009 Органозберігаючі принципи в хірургічному лікуванні стенозів стравоходу у дітей.
2009 Виховна система сучасного ВНЗ: соціологічні аспекти аналізу
2009 Мінливість геному буряків ( Beta vulgaris L.) за інбридингу та в культурі in vitro
2009 Мікроскопічна теорія кінетичних колективних збуджень та їх проявів у динаміці простих та бінарних рідин
2009 Нові перегрупування в реакції циклоприєднання конденсованих по грані а ізоіндолів: стереохімічні особливості та проміжні продукти.
2009 Теоретичні та організаційно-функціональні засади політичного управління містом в умовах самоврядування
2009 Формування та прискорення електронних пучків високої яскравості в інжекторних системах лінійних резонансних прискорювачів                    
2009 Соціальна самоорганізація. Синергетична парадигма: можливості соціальних інтерпретацій.
2009 Теоретичні проблеми виконання договірних зобов’язань (цивільно-правовий аспект).
2009 Еколого-дозиметричні моделі опромінювання населення у разі глобальної радіаційної аварії (за досвідом Чорнобильської катастрофи)
2009 Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ-го ступеня природничо-математичного профілю
2009 Імунний статус глибокотільних корів і новонароджених телят та його корекція
2009 Формування серцевої недостатності у хворих набутими вадами серця в залежності від особливостей порушення внутрішньосерцевої гемодинаміки
2009 Макроструктурні чинники трансформації економіки України
2009 Ресурсозберігаючі технології водопідготовки в системах сільськогосподарського водопостачання
2009 Структурно-стратиграфічні і літолого-геохімічні критерії нафтогазоносності глибокозанурених відкладів Дніпровсько-Донецької западини
2009 Формування інституціональної системи ринкової інфраструктури транзитивної економіки
2009 Державна міграційна політика України (організаційно-правовий аспект)
2009 Закономірності розміщення та основи прогнозу золоторудних формацій центральної частини Українського щита
2009 Фазове розшарування та кінетичні процеси в надплинних розчинах 3Не-4Не
2009 Основи формування геодезичної референцної системи України
2009 Оцінка і наукове обґрунтування технологічних ознак розвитку молочної залози у корів та методів визначення якості молока.
2009 Робастні методи еліпсоїдального оцінювання стану та параметрів динамічних систем та їх застосування в задачах керування
2009 Історико-динамічні басейнові геоморфосистеми геоморфологічних формацій Українського щита.
2009 Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: Колоїдно-хімічні основи
2009 Гравітаційний резонанс і геологічні процеси (теоретичне обґрунтування концепції та її практичне застосування)
2009 Знання і технології в історичних просторах культури.
2009 Гігієнічне обґрунтування заходів профілактики поєднаної дії іонізуючого випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту
2009 Інформаційний аналіз і синтез нечіткого регулятора системи керування, що навчається
2009 Функціональні калікс[4]арени і калікс[4]резорциноларени в самоорганізації та молекулярному розпізнаванні
2009 Інтеракційна психологія влади
2009 Міжурядові трансферти в умовах системної економічної трансформації.
2009 Збалансований розвиток агроекосистем на прикладі Чернігівської області.
2009 Суб’єктивна реальність як предмет теоретико-соціологічної рефлексії.
2009 Наукові основи біотехнології та використання апіфітопрепаратів ветеринарного призначення
2009 Хвороба Рейтера: етіопатогенетичні, клініко-епідеміологічні особливості, лікування та профілактика
2009 Наукові основи ресурсозберігаючих технологій при організації вантажних залізничних перевезень
2009 Наукові основи прогресивних технологій модифікування та легування чавунів для виливків металургійного обладнання
2009 Патогенетичне обгрунтування санаторно-курортної реабілітації дітей з онко-гематологічними захворюваннями
2009 Удосконалення діагностичної та хірургічної тактики у постраждалих з домінуючими ушкодженнями грудей і живота в ранньому періоді травматичної хвороби
2009 Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917-1920 рр.)
2009 Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка
2009 Динамічна теорія ефектів взаємодії бреггівського і дифузного розсіяння в кристалах з мікродефектами і макродеформацією
2009 Віброакустична діагностика тріщиноподібних пошкоджень турболопатних машин на стаціонарних та нестаціонарних режимах
2009 Теоретико-методологічні засади формування духовно-творчого потенціалу студентської молоді
2009 Інвестиційно-інноваційна діяльність та система її фінансового забезпечення
2009 Європейська інтеграційна політика Великої Британії та міжнародні чинники її формування (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.).
2009 Теоретичні основи розробки стратегії економічного розвитку морського порту
2009 Організаційно — технологічні основи забезпечення якості житлового середовища в умовах іонізуючих впливів природних радіонуклідів
2009 Радянські режимні установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939-1954 рр.): організація, дислокація, структура.
2009 Експериментально-теоретичне обгрунтування та розробка токсико-гігієнічних регламентів піретроїдних пестицидів і їх комбінацій з фосфорорганічними сполуками в кормах для тварин.
2009 Диференційоване застосування фізичних чинників у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на жовчокам’яну хворобу після ударно-хвильової літотрипсії або холецистектомії
2009 Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті
2009 Функціональний стан гепатобіліарної системи у новонароджених при перинатальній патології в період ранньої неонатальної адаптації (діагностика, профілактика та лікування).
2009 Глобальні процеси в системі океан — атмосфера та їх вплив на природні аномалії Атлантико-Европейського регіону
2009 Суспільна раціоналізація і право у процесі модернізації.
2009 Науково-методичні засади оцінки ємнісних властивостей гірських порід тонкошаруватих розрізів родовищ вуглеводнів за даними геофізичних досліджень
2009 Мікрохірургія ушкоджень периферичних нервів нижніх кінцівок в умовах, несприятливих для регенерації нерва.
2009 Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі: механізми формування і реалізації
2009 Слов’янські повчання проти язичництва в лінгвотекстологічному висвітленні
2009 Похідні бензофуро[2,3-с]- та бензотієно[2,3-с]пірилію та піридину. Синтез та реакції.
2009 Комплексне етапне лікування портальної гіпертензії, ускладненої асцитичним синдромом.
2009 Економічний механізм розширеного відтворення в сільському господарстві в умовах циклічності його розвитку
2009 Соціально-економічні основи регулювання державного сектору економіки
2009 Теплофізичні засади стабілізації процесів топлення-кристалізації евтектичних стопів для створення реперних точок температури
2009 Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя
2009 Розрахунок тривимірних електричних полів в неоднорідних середовищах методом скінченних об’ємів
2009 Теоретико-методичні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах
2009 Дослідження систем обслуговування з поверненням заявок при неекспоненціальному розподілі часу перебування на орбіті
2009 Інформаційно-керуючі системи для локальних електроенергетичних об’єктів на основі сучасних інформаційних технологій.
2009 Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика
2009 Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки.
2009 Наукові основи і технологія отримання хімічних продуктів термодеструкції вугілля.
2009 Методологічні основи нормування елементів міського середовища
2009 Динаміка гнучких континуально-дискретних розгалужених структур при взаємодії з зовнішнім середовищем
2009 Системний аналіз взаємозв’язків біоселективних елементів із мініатюрними електрохімічними перетворювачами в біосенсориці
2009 Наукове обґрунтування застосування методів альтернативної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічний простатит
2009 Розвиток теорії і практики функціонального проектування мікрохвильових засобів вимірювання на ефекті поглинаючої стінки
2009 Підвищення ефективності апаратних засобів для реалізації ультразвукових кавітаційних технологій
2009 Нелінійна динаміка портових гідротехнічних споруд
2009 Антична математика і становлення системних підвалин філософського раціоналізму.
2009 Рак шийки матки: оптимізація програм комбінованого лікування
2009 Імунні і метаболічні порушення та їх корекція при тяжких і ускладнених формах епідемічного паротиту у дорослих
2009 Православна церква на півдні України (1775-1861 рр.)
2009 Еволюція структури й змісту права користування морем: теорія й практика
2009 Безбольова ішемія міокарда та безбольова ішемічна хвороба серця: особливості клінічного перебігу
2009 Методи хірургічного і медикаментозного
2009 "Історія Російська" Василя Татіщева: джерела та повідомлення
2009 Процеси розсіяння світла нано- та мікроскопічними об’єктами в напівпровідниках та діелектриках
2009 Механізми внутрішньоклітинної кальцієвої регуляції в екзокринних клітинах
2009 Термопружність елементів тороїдальних електрофізичних установок
2009 Герменевтика культурної форми розуміння
2009 Механіко-технологічні засоби еколого-економічного удосконалення процесів обробітку ґрунту.
2009 Теоретико-методичні засади використання дидактичних засобів у навчанні фізики в школах інтенсивної педагогічної корекції
2009 Нетрадиційна енергетика як фактор економічної безпеки держави
2009 Ураження легенів у хворих на системні захворювання сполучної тканини: діагностика, патогенез, лікування (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Підвищення стійкості цукрових буряків до збудників ризоманії, гнилей коренеплодів та коренеїда сходів
2009 Теоретико-методичні засади морального виховання майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України
2009 Активність молодих зірок сонячної маси.
2009 Оперована щитовидна залоза та вагітність (патогенез, діагностика, профілактика ускладнень).
2009 Український літературний аванґард: пошуки, стильові напрямки.
2009 Розробка моделей і наближених методів комбінаторної оптимізації та їх застосування в інформаційних технологіях
2009 Спадщина А.С. Макаренка у контексті світового історико-педагогічного процесу ХХ ст. (на матеріалах англомовних джерел)
2009 Біорізноманіття та екологія ґрунтових водоростей лісових біогеоценозів справжніх степів України.
2009 Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського реґіону.
2009 Методологічні засади екологічної статистики
2009 Економічний механізм формування і функціонування ринку цукру в Україні
2009 Українська мова в соціолінгвістичному аспекті
2009 Методи і засоби підвищення якості обслуговування в комп’ютерних мережах, що динамічно реконфігуруються
2009 Структуроутворення, дисипація енергії і вертикальний обмін в стратифікованих басейнах
2009 Формування та функціонування регіонального банківського ринкознавства
2009 Математичне моделювання аероелектродинамічних нестаціонарних процесів на основі монотонних різницевих схем
2009 Організація контролінгу та внутрішнього аудиту в системі управління промисловим підприємством
2009 Наукове обґрунтування та розробка технології кулінарної продукції з використанням напівфабрикатів функціональних композицій на основі полісахаридів
2009 Наукове обґрунтування процесів і обладнання виробництва харчових напівфабрикатів з нетрадиційної плодоовочевої сировини
2009 Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти.
2009 Розвиток методів і засобів адаптивного автоматизованого керування комплексом технологічних процесів вуглезбагачувальної фабрики.
2009 Теорія дифракції електромагнітних хвиль на неоднорідних конічних структурах
2009 Теоретичні та методичні засади формування соціоекономічної культури студентів вищих навчальних закладів
2009 Науково-методологічні основи соціалізації економіки і забезпечення соціальної динаміки суспільства
2009 Соціальне управління і особистісне самоврядування: проблемивзаємодії (філософсько-методологічний аналіз)
2009 Топологічні властивості функцій і векторних полів на маловимірних многовидах
2009 Облік, контроль та аналіз діяльності непідприємницьких організацій
2009 Державне регулювання розвитку вищих навчальних закладів в Україні
2009 Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінський аспект)
2009 Державне регулювання розвитку регіонів в Україні: теорія і практика
2009 Наукові основи використання змащувально-охолоджувальних рідин для підвищення ефективності технологічних систем шліфування
2009 Обгрунтування і розробка системи технологічних рішень та способів виробництва продукції вівчарства
2009 Влада і православна церква в Україні (1917-1930 рр.)
2009 Наукові основи проектування дорожніх асфальтобетонів з використанням техногенної сировини і прогнозуюче-оптимізаційних комплексів
2009 Некогерентні випромінювачі з просторово зосередженими керованими потоками діагностично-лікувального застосування
2009 Цитогенетичні ефекти як біологічний індикатор дії іонізувальної радіації в низьких дозах у ранні та віддалені строки після опромінення у осіб чорнобильського контингенту
2009 Діагональна редукція матриць над кільцями
2009 Електромагнітні поля і процеси в індукційних системах для термічного та силового впливу на метали
2009 Становлення і розвиток технічних наук в Україні у 20-30-ті роки ХХ ст. у загальноісторичному контексті.
2009 Національна безпека в умовах соціальних трансформацій (теоретико-методологічний аналіз)
2009 Організаційно-правові підходи до розробки комбінованих лікарських засобів на основі психоактивних речовин для попередження і лікування наркоманії.
2009 Психологічні чинники розвитку життєтворчої активності особистості в дорослому віці
2009 Моделі та методи розрахунку напруженого стану структурно-неоднорідних конструкційних елементів з негладкими межами поділу матеріалів.
2009 Організаційно-економічний механізм розвитку харчової промисловості України (теорія, методологія, практика)
2009 Теоретичні та методичні засади професійної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій
2009 1. Особливості організації і функціонування сигнальних мереж в нормальних та пухлинних клітинах
2009 Квантова теорія обмежених симетричних областей
2009 Вплив просторових характеристик синапсів та постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів. Модельні дослідження
2009 Система соціально-психологічного забезпечення функціо-нування аеромобільних військових підрозділів в умовах збройних конфліктів.
2009 Стан окисно-антиоксидантної системи головного мозку за умов впливу іонізуючої радіації та його корекція
2009 Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена.
2009 Клініко-патогенетичні особливості перебігу гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду у підлітків чоловічої статі.
2009 Математичні моделі та алгоритми інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень в дискретних фінансових процесах
2009 Моделі та методи теорії побудови і кодування високоефективних просторових k-значних струкутр
2009 Ідея всебічного й гармонійного виховання особистості в епоху європейського Відродження
2009 Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу
2009 Модуляція апоптозу і внутрішньониркові регуляторні системи при експериментальній гострій нирковій недостатності
2009 Випадкові процеси з гладкими розподілами
2009 Початкові та періодичні задачі для функціонально-диференціальних рівнянь
2009 Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження)
2009 Формування аморфних та наноструктурних станів в сплавах на основі Fe і Al.
2009 1. Хірургічна тактика при гастродуоденальных виразках, ускладнених шлунково-кишковою кровотечею
2009 Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія
2009 Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих
2009 Патогенетичне обґрунтування і розробка системи санаторно-курортного лікування і реабілітації вагітних з анемією
2009 Патогенетичне обґрунтування принципів етапного відновлювального лікування хворих на артроз (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Пізній палеоліт степів південного заходу України: хронологія, періодизація і господарство
2009 Кримінально-процесуальні засоби доказування.
2009 Методологічні принципи забезпечення надійності результатів вибіркових обстежень населення
2009 Моделі та методи розрахунку термонапруженого стану термочутливих елементів конструкцій за умов складного теплообміну.
2009 Локальна поведінка розв’язків квазілінійних та параболічних рівнянь
2009 Закономірності створення бар’єрних шарів з регульованим структурно-фазовим станом для оптимізації властивостей конструкційних матеріалів енергетичного обладнання
2009 Прогнозування нестійкості системи "вугілля — газ" при відпрацюванні викидонебезпечних вугільних пластів
2009 Клініко-імунопатогенетичні особливості алергічних захворювань та їх профілактика в промисловому регіоні Донбасу
2009 Розширення функціональних можливостей та удосконалення засобів аудіометрії і акустичної імпедансометрії
2009 Критерії індивідуалізації лікування хворих на рак молочної залози на основі визначення деяких лектиноспецифічних маркерів пухлини
2009 Міжнародна конкурентність національної економіки: способи оцінки та шляхи посилення
2009 Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах
2009 Оптичні пучки з дислокаціями хвильового фронту
2009 Структура та електрофізичні властивості вуглеграфітових матеріалів і інтеркальованих сполук на їх основі
2009 Вогнетривкі та жаростійкі неформовані матеріали на основі композицій системи RO-R2O3-RO2-P2O5.
2009 Фотохімія редокс-перетворень ароматичних кетонів та особливості їх взаємодії з електронодонорними сполуками в присутності акрилових мономерів.
2009 Психічна патологія в осіб молодого віку, які скоїли сексуальні злочини (діагностика, клініка, лікування та профілактика).
2009 Проблема коморбізму алкогольної хвороби та клініко-патогенетичне обґрунтування комплексних терапевтичних програм.
2009 Фармакотерапевтична ефективність бронхолітичних засобів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
2009 Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
2009 Своєрідність естетичного в українській культурі XVII — XVIII ст.
2009 Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст.
2009 Прикладна теорія та методи розв’язання задач механіки складених конструкцій шаруватої структури
2009 Теоретичні проблеми законодавчого процесу
2009 Методи фундаментальних розв’язків в термопружності ортотропних пластин і оболонок
2009 Нестаціонарні задачі пружності для тіл із границями і дефектами у циліндричній та сферичній системах координат
2009 Теоретико-методологічні засади екологічного маркетингу
2009 Організаційно-економічне забезпечення розвитку регіональних зовнішньоекономічних зв’язків
2009 Науково-методичні основи відтворення трудового потенціалу України.
2009 Клініко-морфологічна характеристика, лікування та прогноз гострого гломерулонефриту з нефритичним синдром у дітей.
2009 Механізми державного управління земельними ресурсами (на прикладі деградованих і малопродуктивних земель)
2009 Мікробіоценоз кишечнику на тлі хронічних запальних процесів і пухлин травного тракту
2009 Організаційно-технологічна та управлінська надійність функціональної системи будівельної організації
2009 Якість вод екосистем шельфових зон морів в умовах антропогенного впливу
2009 Теоретико-методологічні та прикладні засади логістичного управління фармацевтичними підприємствами
2009 Біохімічні механізми регуляції стероїдогенезу в корі надниркових залоз іонами калію
2009 Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування силових електромеханічних перетворювачів
2009 Механізми адаптації, рання діагностика та корекція їх порушень у спорті вищих досягнень
2009 Сезонна мінливість великомасштабної циркуляції вод і термохалінних фронтів Південної Атлантики
2009 Обґрунтування показань і вибору методові хірургічного лікування неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки.
2009 Теоретико-методичні основи корекції рухової сфери дітей зі зниженим слухом засобами фізичного виховання
2009 Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики
2009 Агроекологічне обґрунтування основного обробітку ґрунту в сівозмінах на меліорованих землях південного Степу України
2009 Процеси взаємодії лазерного випромінювання з дисперсними частками у гетерогенних матеріалах
2009 Інтеграція художньо-культурологічних знань у системі професійної підготовки вчителя гуманітарних дисциплін
2009 Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів
2009 Наукові основи вдосконалення медико-генетичної допомоги населенню України
2009 Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин.
2009 Розвиток теоретичних і технологічних основ виробництва і зміцнення сталевих молольних куль з метою підвищення їхньої якості та експлуатаційної довговічності
2009 Експериментальні дослідження механічних та спектральних ефектів у взаємодії лазерного випромінювння з атомами та молекулами
2009 Фізико-технологічні засади мікроелектронних сенсорів на основі гетероструктур органічних та неорганічних напівпровідників
2009 Особливості патогенезу, клініки та лікування сполученого перебігу неспецифічних захво-рювань легенів і ішемічної хвороби серця
2009 Система вдосконалення спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів в академічному веслуванні
2009 Наукові основи ресурсозберігаючих технологій дублення та оздоблювання шкір з використанням поліфункціональних сполук
2009 Теорія і практика становлення та розвитку української дошкільної лінгводидактики.
2009 Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах.
2009 Нелокальні крайові задачі для рівнянь з частинними похідними та диференціально-операторних рівнянь
2009 Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина XX століття)
2009 Етнопедагогічні традиціїї виховання підростаючого покоління у караїмів Криму.
2009 Тяжка поєднана травма (принципи організаційної та лікувальної тактики надання уніфікованої невідкладної медичної допомоги постраждалим в ранньому періоді травматичної хвороби
2009 Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічний аналіз).
2009 Гематологічні механізми хронізації запалення.
2009 Якість сірих лісових грунтів гемеробних екосистем та її індикація (біогеоценотичний підхід)
2009 Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ-ХХ ст.)
2009 Основи створення пристроїв п’єзоактивної механіки для систем керування двигунами внутрішнього згоряння
2009 Весняна обрядовість Західного Поділля в контексті української культури.
2009 Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету).
2009 Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти).
2009 Розвиток теоретичних основ комплексної гідропневматичної дії на вугільні пласти
2009 Ретроспективно-географічний аналіз поселень Західної України.
2009 Наукові основи підвищення ефективності системи приводів шляхом врахування стохастичності їх характеристик
2009 Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у співробітників правоохоронних органів
2009 Патогенетичне значення порушень лімфатичної системи при обструкції верхніх сечових шляхів і запальних захворюваннях нирок та їх лікування.
2009 Технологічні основи вирощування лужногалоїдних сцинтиляційних монокристалів із розплавів зі змінною геометрією вільної поверхні.
2009 Хірургічне лікування хворих похилого та старечого віку з жовчнокам’яною хворобою та її ускладненнями
2009 Розповсюджений рак прямої кишки. Шляхи підвищення ефективності лікування.
2009 Етномовний та соціолінгвістичний аспект острівного писемного дискурсу
2009 Дефекти структури оксидних кристалічних матеріалів зі спеціальними електро-фізичними властивостями.
2009 Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів.
2009 Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові
2009 Еколого-генетичні аспекти селекції озимої пшениці в умовах Лісостепу України.
2009 Часо-частотні методи та засоби математичного моделювання динамічних інформаційних об’єктів
2009 Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем.
2009 Мітохондріальна недостатність у дітей з вегетативними дисфункціями: діагностика та лікування
2009 Вовчаковий гломерулонефрит: патоморфологія, лікувальний патоморфоз, прогнозування перебігу.
2009 Прогнозування, профілактика та шляхи зниження перинатального інфікування при ВІЛ-інфекції
2009 Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект
2009 Мистецька освіта в Україні середини ХІХ — середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції.
2009 Монетаристські теорії та тенденції їх розвитку: історико-економічний аналіз
2009 Фізичні основи високотемпературної надпластичності
2009 Біолого-екологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування в Україні
2009 "1. Механіко-технологічне обґрунтування оптимізації взаємодії робочих органів з ґрунтом"
2009 Науково-методичні основи державного регулювання вищої освіти
2009 Теоретичні і методичні основи гуманізації управління загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІ ступенів
2009 Пренатальна діагностика і корекція патологіч- ного стану плода (клінічні аспекти, можливості і перспективи)
2009 Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми.
2009 Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.)
2009 Структурно-функціональні основи організації поперекового відділу хребта людини в онтогенезі
2009 Проблеми правового регулювання праці державних службовців України.
2009 Превентивна фізична реабілітація як стратегія профілактики хронічних соматичних захворювань
2009 Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи.
2009 Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти.
2009 Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та сту-дентської молоді
2009 Динамічні задачі теорії пружності для тіл з тонкими пружними включеннями
2009 Підвищення ефективності визначення параметрів іоносфери при дистанційному моніторингу методом некогерентного розсіяння
2009 Діалектика міфологеми і нова міфологія музичного романтизму
2009 Організаційно-економічний механізм формування і розвитку продовольчого ринку України
2009 Просторова самоорганізація в нелінійних оптичних резонаторах: періодичні структури та солітони
2009 Особливості патогенезу та інтенсивної терапії токсикогіпоксичних і метаболічних порушень в критичних станах при отруєннях нейротропними речовинами
2009 Концептуально-методичні засади підвищення екологічної безпеки виробництва синтетичних ниток, волокон, плівок
2009 Інтегрована система контролінгу в управлінні банком
2009 Екстремальні задачі теорії наближення на класах нескінченно диференційовних періодичних функцій.
2009 Формальні моделі та методи синтезу швидкодіючих багатозначних структур мовних систем
2009 Роль нейрогуморальної активації, ендотеліальної дисфункції і порушень сигнальної трансдукції в прогресуванні гіпертонічної хвороби і можливості їх медикаментозної корекції.
2009 Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу.
2009 Дискретне визначення геометричних об’єктів числовими послідовностями.
2009 Розвиток процесів холодного об’ємного штампування заготовок складного профілю на основі оцінки їх якості в умовах граничного формоутворення.
2009 Дефектоутворення в низьковимірних металоксидних системах в умовах зовнішніх збурень
2009 Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні
2009 Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку
2009 Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст.
2009 Типологія словотвірних парадигм іменника в українській мові
2009 Маркетинговий механізм управління розвитком підприємств сфери послуг.
2009 Малоінвазивна хірургія дискогенних нейрокомпресійних синдромів поперекового відділу хребта".
2009 Надійність сталезалізобетонних конструкцій
2009 Технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку на основі термогідродинамічних методів впливу на привибійну зону пластів
2009 Підвищення експлуатаційних властивостей деталей двигунів внутрішнього згоряння за рахунок удосконалення фінішних абразивних методів обробки
2009 Роль кальцієвих каналів у функціонуванні нервових та нейроендокринних клітин в нормі та патології
2009 Методи та алгоритми вирішення задач аналізу, проектування і управління розподілом потоків в гідравлічних розподільчих системах.
2009 Науково-технічні основи розробки засобів механізації з керованою якістю виконання технологічних процесів у рослинництві
2009 Математичні моделі та інструментальні засоби інформатизації управління транспортними процесами
2009 Теоретико-методологічні засади формування нових механізмів державного регулювання в сфері соціально значимих послуг
2009 Розвиток теорії вібропневмотранспортування закладальних матеріалів
2009 Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємств до невизначеності бізнес-середовища
2009 Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави.
2009 Ринок фінансового капіталу в економічній системі України.
2009 Розвиток спеціалізації сільськогосподарських підприємств лісостепової зони України в умовах аграрних трансформацій
2009 Закономірності дифузії в інтерметалідах та сплавах на основі перехідних металів
2009 Ефекти компенсації у напівпровідниках та сенсора радіації на цій основі
2009 Взаємозв’язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та створення текстів
2009 Наукові основи об’ємного моделювання і маркшейдерського інформаційного забезпечення відкритих гірничих робіт.
2009 Взаємодія металу зі шлаком при зварюванні під агломерованими флюсами низьколегованих сталей.
2009 Територіальна організація митної діяльності України.
2009 Експериментальні основи прикладної деформаційної теорії залізобетону
2009 Магнітно-резонансна томографія в діагностиці легеневої гіпертензії.
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку
2009 Епідеміологічна характеристика внутрішньолікарняних гепатитів В і С та стратегія їх профілактики в сучасних умовах
2009 Розвиток теорії та практики виховання дітей на засадах православної моралі в історії педагогіки України
2009 Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)
2009 Наукове обґрунтування технологічних прийомів створення високопродуктивних багаторічних травостоїв при конвеєрному виробництві кормів на орних землях Лісостепу
2009 функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу).
2009 Моногенні функції в крайових задачах для рівнянь еліптичного типу з виродженням на осі
2009 Математичні та геоінформаційні моделі для моніторингу річкових вод та управління процесами їх очищення.
2009 Вплив процесів видобутку залізних руд на стан навколишнього середовища та екологічну безпеку у Криворізькому гірничо видобувному регіоні
2009 Ефекти магнітопружності та анізотропії в магнітних властивостях феро- та антиферомагнетиків
2009 Центральні банки в умовах глобалізації: основні напрямки трансформації монетарної політики національного та міжнародного рівня
2009 Експертна оцінка ускладнень оперативних втручань на органах травлення на етапах медичної реабілітації
2009 Наукові і технологічні основи процесів глибинної обробки кольорових ливарних сплавів плазмореагентними середовищами.
2009 Наукові основи створення високоефективних процесів, обладнання та інструменту обдирного шліфування
2009 Ліберальні партії України. 1900 — 1920 рр.
2009 Політика радянської держави у сфері культури в українському селі (кінець 20-х-30-ті роки)
2009 Трансфомація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи.
2009 Теоретико-методологічні засади економічного зростання в Україні: регіональні аспекти
2009 Системотехнічні аспекти організаційно- технологічних рішень відновлення об’єктів транспортного комплексу
2009 Теоретичні проблеми банківських правочинів.
2009 Оптимальні рішення в умовах ризику на основі апарата багатозначних відображень.
2009 Наукові основи обробки та зберігання плодоовочевої продукції із застосуванням плівкоутворюючих композицій
2009 Фармакогностичне вивчення рослин порядку березоцвіті та створення нових біологічно активних субстанцій різної спрямованості дії
2009 Молекулярно-біологічні особливості субстратних клітин та механізми медикаментозної резистентності у хворих на гостру лейкемію, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
2009 Сучасні форми шизофренії у віковому аспекті (діагностика, клініка, патогенез у підлітків та дорослих)
2009 Дисплазії суглобів кінцівок у собак (етіологія, патогенез, діагностика та лікування)
2009 Моделі інформаційного сервісу в управлінні складними економічними об’єктами
2009 Еферентна роль різних органів і тканин в регуляції гуморальних захисно-пристосувальних систем (антиоксидантної, гемостазу та фібринолізу) в нормі та патології.
2009 Класична греко-римська міфологія та культура в системі шкільної історичної освіти.
2009 Динаміка реактивностi органiзму при дії несприятливих факторів виробничого середовища у робітників фізичної та операторської праці вугільної і металургійної промисловості
2009 Моделювання лавиноподібних процесів у соціально-економічних системах
2009 Роль холінергічної системи в патогенезі адреналінової міокардіодистрофії у тварин різної статі
2009 Потенціал промислового садівництва України і основні напрями його ефективного використання
2009 Фізико-технологічні основи імпульсної радіаційної модифікації властивостей твердих тіл
2009 Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади „людина-суспільство-освіта” на початку ХХІ століття
2009 Становлення та еволюція афінського поліса (від занепаду ахейської цивілізації до реформ Ефіальта і Перікла).
2009 Моделювання перехідних процесів в економічних системах авіабудівної та авіатранспортної галузей
2009 Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із затримкою психічного розвитку у школі інтенсивної педагогічної корекції
2009 Патогенез, структура, діагностика, прогнозування та корекція біліарних порушень у дітей, які перехворіли на вірусний гепатит А.
2009 Моделі та методи оптимізації триботехнічних показників вузлів тертя ковальсько-штампувального обладнання
2009 Розвиток теорії і практики функціонування механізмів державного управління колективними трудовими конфликтами
2009 Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5, отримані методом радикало — променевої епітаксії
2009 Технологічні основи забезпечення якості і підвищення стабільності високопродуктивного чистового та тонкого шліфування
2009 Теорія та практична реалізація системного підходу при створенні екіпажної частини локомотива
2009 Хірургічна реабілітація хворих на злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки (клініко-анатомічне дослідження)
2009 Проблеми криміналістичного забезпечення розслідування податкових злочинів
2009 Лазаренко Л.М. Роль системи інтерферону в імунопатогенезі папіломавірусної інфекції.
2009 Економічний аналіз: теорія, методологія, практика
2009 Економічні проблеми підтримання потужності та інвестування вугільних шахт України
2009 Фізико-технологічні основи електроерозійного дротяного вирізання
2009 Розвиток наукових основ, розроблення та удосконалення технологій цукристих крохмалепродуктів
2009 Модельно-орієнтоване управління інтелектуальними виробничими системами
2009 Інвестиційне забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні
2009 Фізико-хімічне обгрунтування дії магнітного поля на водні розчини для розробки систем техногенно-екологічної безпеки
2009 Підготовка державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації: концептуальні засади й стратегія модернізації технологій
2009 Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією)
2009 Геморагічний синдром у новонароджених, матері яких хворі на цукровий діабет: патогенетичне обгрунтування і розробка системи лікувально-профілактичних заходів.
2009 "Розкольницькі слободи на території Північної Гетьманщини у ХVIII ст.: історико-демографічний аналіз"
2009 Застосування фізико-хімічних методів для аналізу якості фенолвміщуючих лікарських засобів.
2009 Розробка та застосування засобів специфічної профілактики сказу тварин
2009 Синтез непараметричних процедур вторинної обробки даних в радіотехнічних системах на основі некласичних методів статистики
2009 Збудження електромагнітних коливань довільного спектрального складу замкненими електронними потоками в системах зі схрещеними полями
2009 Динаміка лісових біогеоценозів степової зони України (нелінійні процеси: сукцесії, інформаційні взаємодії, рекультивація).
2009 Суспільно — географічні основи інформаційного розвитку соціогеосистем.
2009 Міжрегіональне транскордонне співробітництво України та Угорщини в умовах розширення Європейського Союзу (питання методології, методів і практики)
2009 "Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогресування стеатогепатозу та хронічного стеатогепатиту у хворих із синдромом інсулінорезистентності, обгрунтування диференційованого лікування”
2009 Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркінсона і синдрому паркінсонізму в Подільському регіоні України.
2009 Функтори Кокстера для зображень колчанів, алгебр і категорій у гільбертових просторах
2009 Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика ускладнень
2009 Оптичні і структурно-морфологічні властивості низькорозмірних структур на основі напівпровідників А3В5 і А2В6
2009 Болгарія в балканській політиці провідних держав антигітлерівської коаліції (1941-1945 рр.)
2009 Взаємозв’язок між станом периферійного та центральних відділів слухового аналізатора і даними електроенцефалографії при дії екзогенних факторів (шум, радіація).
2009 Патогенетичне обґрунтування корекції аліментарного фактора у комплексному лікуванні хвороб пародонта
2009 Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема
2009 Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України
2009 Клініко-епідеміологічні та патогенетичні особливості шигельозу, оптимізація лікувальних заходів
2009 Наукові основи моделювання екологічно збалансованих агроекосистем України
2009 Граничний стан сталевих колон і балок при наявності залишкових напружень
2009 Дизайн оксидних і сульфідних напівпровідникових систем та фотокаталітичні і термічні процеси за їх участю
2009 Механізми підтримання кальцієвого гомеостазу в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози.
2009 Розвиток наукових основ визначення характеристик перспективних маневрових тепловозів
2009 Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах
2009 Оптична анізотропія деформованих та дефектних структур в рідких кристалах
2009 Передменструальні розлади: клініка, діагностика, прогнозування та лікування.
2009 Сільська округа міст європейського узбережжя Боспору Кіммерійського (VI-I ст. до н.е.)
2009 Імпульсні і хвильові рухи рідини з рухомими границями.
2009 Функціональна адаптація деревних рослин до умов урбанізованого середовища на Заході України
2009 Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об`єднань в Україні
2009 Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ століття у взаємодії та перетвореннях соціокультурних дискурсів
2009 Морфофункціональний статус кровоносних судин та тканинних компонентів печінки у свійських тварин неонатального періоду
2009 Державотворчий процес в Україні 1991-2004 років (на матеріалах періодики Заходу).
2009 Комплексна хірургічна реваскуляризація у хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок
2009 Вплив ремоделювання міокарду, ендотеліальної дисфункції, оксидативного стресу та запальних процесів на тяжкість і перебіг хронічної серцевої недостатності.
2009 Модернізація професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного вчителя
2009 Крайові задачі для нерівномірно параболічних та елі-птичних рівнянь з виродженнями і особливостями"
2009 Формування системи державного управління інвестиційним процесом в Україні
2009 Іван Франко та літературні напрями кінця ХІХ — початку ХХ століття.
2009 Поетика лірики Івана Франка.
2009 Молекулярно-біологічне вивчення геномних і реплікативних РНК фіто- та міковірусів як основа для створення рослинних біотехнологій
2009 Проблема обґрунтування вибору характеристик ЕОМ реального часу для розв’язання задач керування та обробки даних
2009 Антикризове управління у аграрній сфері
2009 Моделі та методи обробки даних при виявленні та оцінці параметрів траєкторій компактної групи малорозмірних космічних об’єктів
2009 Методи прямого вирішення крайових задач обробки металів тиском та удосконалення технології кування та штампування
2009 Невротичні розлади у підлітків, які знаходяться в умовах пенітенціарної системи (клініка, механізми формування, корекція, профілактика)
2009 Становлення Гетьманщини в українській історіографії (40-ві роки ХІХ – початок ХХ ст.)
2009 Протекціонізм і лібералізм у зовнішньоторговельних відносинах у процесі глобалізації економіки
2009 Кристалооптичні властивості просторово модульованих і дихроїчних матеріалів
2009 Інституціональна модель фінансування інвестиційного процесу
2009 Методологічні основи розвитку легкої промисловості на інноваційних засадах
2009 Закономірності зміни гідрогеологічних умов у гірничовидобувних регіонах (на прикладі Західного Донбасу)
2009 Соціальні механізми формування цінностей молоді в перехідний період : соціально-філософський аналіз
2009 Основи підвищення працездатності різального інструменту шляхом формування зносостійких покриттів дискретного типу
2009 Методологічні основи проектування аксіально-поршневих гідромашин високого технічного рівня
2009 Основи створення багатолезового оснащення з міжінструментальними зв’язками для обробки поверхонь обертання
2009 Стан окиснювального метаболізму при дії на організм іонізуючої радіації, надлишкового надходження фториду натрію та його корекція антиоксидантами.
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)