Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Математичні моделі та методи нелінійної механіки віброеволюційних процесів в локально неоднорідних електропровідних тілах при періодичних навантаженнях
2009 Основи удосконалювання енерговикористання в спеціальних енергетичних системах універсальних наливних суден
2009 Динамічні ефекти в інтегральній рентгенівській дифрактометрії неідеальних кристалів
2009 Обернені нестаціонарні задачі гідромеханіки високошвидкісних тіл
2009 Великі ссавці Південної України у ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління).
2009 Клітинно-мембранні аспекти патогенезу, лікування і профілактики початкових стадій хронічних церебральних ішемій.
2009 Відновлення безперервності кишечнику при його спонтанних та артифіціальних дефектах
2009 Хірургічні аспекти лікування термінальної стадії хронічної ниркової недостатності.
2009 Патогенетична роль статевих стероїдних гормонів і фібронектину при посттравматичному репаративному процесі в оці і ефективність корекції їх порушень
2009 Теорія і технологія виробництва феросилиіцію в потужних рудовідновних електропечах
2009 Взаємозв’язок морфогенезу кісткового скелета з органами імунної системи при імуностимуляції та імуносупресії в онтогенезі (анатомо-експериментальне дослідження).
2009 Закономірності формування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації економіки
2009 Гідравліка змінної маси напірних трубопроводів технічних систем
2009 Теорія i технологія культурологічної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних спеціальностей.
2009 Людина та людська історія в філософії П. Тейяра де Шардена.
2009 Методи та системи статистичної фазометрії
2009 Сучасна парадигма міжнародного маркетингу
2009 Наукові основи підвищення ефективності використання цементу в бетонах
2009 Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті — на початку 1930-х рр.
2009 Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу
2009 Предмет і об’єкт адміністративного права України: характеристика категорій в умовах системного реформування.
2009 Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні
2009 Комбіновані робочі органи землерийних машин.
2009 Методологічне та методичне забезпечення формування стратегій інвестиційної діяльності промислових підприємств
2009 Теоретико-методичні основи формування прийомів евристичної діяльності в процесі вивчення математики в умовах впровадження сучасних технологій навчання
2009 Технологічні основи забезпечення якості робочих поверхонь кілець роликопідшипників
2009 Розвиток теорії і застосування методу випадкового пошуку в оптимізаційних задачах будівельної механіки
2009 Адаптація сільськогосподарських машин в системах керованих технологій землеробства
2009 Фізичні властивості і дефекти структури бінарних фосфідів А2В52 і А3В5
2009 Регіональна політика організаційно-економічної підтримки розвитку малих підприємств
2009 Теоретико-множинні оптимізаційні методи логікового синтезу комбінаційних мереж
2009 Біоенергетичні основи холодильної технології зберігання та транспортування рослинної сировини
2009 Підвищення ефективності управління великим містом у структурі державного управління
2009 Моделювання і синтез реактивних та індукторних електромеханічних перетворювачів
2009 Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів (епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та прогнозування ускладнень).
2009 Генетичний потенціал видів родів Capsicum L. і Lycopersicon Tourn. та шляхи розширення спектра доступної для селекції генотипової мінливості.
2009 Роль водно-болотних угідь Азово-Чорноморського регіону у збереженні біологічного різноманіття.
2009 Злоякісні неепітеліальні пухлини товстої кишки: особливості діагностики і лікування
2009 Клінічне та гігієнічне обґрунтування профілактики карієсу зубів в промислово розвиненому регіоні
2009 Методологічні засади формування ефективного конкурентного середовища в економіці України.
2009 Природні біополімери та їх поліаніонні похідні: розробка на їх основі лікарських засобів
2009 Нетерові крайові задачі для систем звичайних диференціальних рівнянь з регулярними і сингулярними збуреннями.
2009 Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка в контексті розвитку національної освіти і виховання в Україні
2009 Організаційно-технологічні основи реінжинірінга виробничих систем металообробки
2009 Вплив атомарного водню на процеси масопереносу з тонких металевих плівок в системах з обмеженою розчинністю
2009 Автоматизація технологічного процесу нанесення іонно-плазмових зносостійких покрить на різальний інструмент
2009 Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в позанавчальній діяльності в умовах регіонального освітнього простору
2009 Економічні напрямки ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу України
2009 Регіональна політика розвитку людських ресурсів в умовах трансформації економіки України
2009 Стратегічне управління експортом продукції військового призначення та подвійного використання в контексті економічної безпеки держави.
2009 Наукове обґрунтування біологічної мобілізації фосфору в агроекосистемах південного Степу України.
2009 Статистичні та динамічні властивості систем з сильними водневими зв’язками
2009 Лісові флороценотичні комплекси Українських Карпат
2009 Формування механізму фінансової стратегії сталого розвитку підприємства
2009 Хвороба Пейроні: клініко-експериментальне дослідження
2009 Зміни в соціально-економічній сфері Донбасу. Друга половина 40-х – кінець 80-х рр. ХХ ст.
2009 Керований остеосинтез стержневими системами в дитячій травматології і ортопедії
2009 Російська художня література як джерело філологічного знання.
2009 Агроекологічні й агротехнічні основи введення амаранту в культуру в Лівобережному Лісостепу України
2009 Профілактика та прогнозування порушень стану здоров’я дітей першого року життя — мешканців великого промислового міста.
2009 Правоохоронна діяльність у сфері забезпечення міжнародного миру і безпеки: організаційно-правові засади
2009 Адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання
2009 Нейроімуноендокринні механізми адаптації до дії низькоінтенсивного електромагнітного випромі-нювання надто високої частоти
2009 Цитоморфологія‚ цитогенетика та імуноцитохімія в доопераційній діагностиці новоутворень щитовидної залози
2009 Дослідження великомасштабних процесів в системі океан-атмосфера та їх впливи на регіональні особливості клімату України
2009 Струтурно-модульний синтез циклових систем гідро- та пневмоприводу
2009 Лікування фібриляції передсердь, резистентної до медикаментозної терапії.
2009 Фізіологічний статус і продуктивність великої рогатої худоби на різних етапах постнатального онтогенезу за впливу інсуліну
2009 Методи, моделі та засоби автоматизації біотехнологічних процесів в тваринництві
2009 Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки ХХ століття
2009 Енергетичні спектри та фотоіндуковані явища в сегнетоелектриках-напівпровідниках типу Sn2P2S6
2009 Трансформація ринку праці та її вплив на рівень життя населення (теорія, методологія, тенденції розвитку)
2009 Механізми дефектоутворення та модифікація властивостей напівпровідникових плівок сполук AIVBVI
2009 Iнтегральнi многовиди та апроксимацiйнi методи дослiдження диференцiально-функцiональних рiвнянь
2009 Спектроскопія електронних, екситонних та фононних збуджень в йодидах металів третьої групи
2009 Фізичні основи напівпровідникових приладів екстремальної електроніки
2009 Молекулярні механізми дії вуглекислоти на розвиток та підтримання гіпобіотичного стану тварин
2009 Пастерельоз свиней. Розробка нових засобів діагностики і специфічної профілактики
2009 Фізико-хімічні основи створення нових боридних матеріалів для електронної техніки і розробка керамічних катодних вузлів з підвищеною ефективністю.
2009 Метаболізм сахарози і його регуляція в рослинах з різним складом запасних вуглеводів
2009 Мінливість мікобактерій, епізоотологічний моніторинг, заходи і засоби боротьби з туберкульозом тварин в умовах радіаційного впливу
2009 Клініко-патогенетичні варіанти змін кісткової тканини при хронічній нирковій недостатності: діагностика, диференційовані програми профілактики і лікування (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Фізико-хімічні основи створення спеціальних цементів в системі BaO-Al2O3-Fe2O3-SiO2
2009 Мухи тефритоїдного комплексу (Diptera, Platystomatidae, Pyrgotidae, Tephritidae) Палеарктики (філогенія, систематика, трофічні зв’язки, поширення)
2009 Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти
2009 Формування системи звітності сільськогосподарських підприємств та її облікового забезпечення
2009 Кальцієва сигналізація в спінальних нейронах соматосенсорної системи в умовах наявності ноціцептивних синдромів.
2009 Конкурентна політика як фактор розвитку економіки України
2009 Розробка фізико-технологічних основ інтеркаляції для модифікування низькорозмірних матеріалів та створення наноструктур молекулярної електроніки
2009 Математичне моделювання періодичних процесів електротехнічних пристроїв.
2009 Патогенетичне обгрунтування ефективності похідного янтарної кислоти — фенсукциналу в терапії цукрового діабету та його судинних ускладнень (експериментальне дослідження)
2009 Реформування архітектурно-методологічної бази проектування об’єктів соціокультурного призначення в сучасних умовах України
2009 Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури
2009 Адміністративно-правові засади державного управління у сфері реалізації екологічної політики в Україні
2009 Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій
2009 Зображення операторних співвідношень
2009 Синдром стопи діабетика. Клініка, діагностика, лікування.
2009 Розробка математичних методів і дослідження контактної взаємодії пружних тіл при врахуванні тертя
2009 Оптимізація ендоскопічних методів лікування і реабілітації хворих з каменями нирок та сечоводів (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Біологічне обгрунтування застосування регу-ляторів життєдіяльності комах для обмеження їх чисельності
2009 Дослідження процесів релаксації та взаємодії електронів у мікроконтактах і кристалах вісмуту методом фокусування електронів провідності
2009 Розвиток теорії та методів підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодокерованих мір
2009 Методологія управління виробничим потенціалом харчової промисловості
2009 Економічний механізм розвитку торговельного мореплавання України
2009 Геометричне моделювання та оптимізація процесу теплової променевої обробки харчових продуктів
2009 Поліінваріантні мостові засоби дистанційних вимірювань параметрів імітансних сенсорів
2009 Механізми управління детінізацією економіки України у трансформаційний період /фінансово-кредитний аспект/.
2009 Нормативна концепція теорії редагування.
2009 Публіцистична творчість Олеся Гончара: історія, поетика, прагматика.
2009 Теоретичне та експериментальне обгрунтування трансдермального введення похідних 1,4-бенздіазепіну
2009 Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в Польщі
2009 Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів.
2009 Об’єктно-орієнтовані моделі й методи аналізу механічних процесів у системі автоматизації проектування
2009 Інформаційна технологія прийняття рішень в задачах АСУ на базі кількісної інтегральної оцінки складних об’єктів
2009 Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським узагальненим однорідним випадковим полям
2009 Аналітичні дослідження нелінійних диференціальних рівнянь другого і третього порядків
2009 Підвищення ефективності переміщення вантажів трубопровідним транспортом засобами струминної арматури.
2009 Геомеханічні і аерологічні основи запобігання пожеж від самонагрівання вугілля в шахтах
2009 Молекулярні механізми утворення фібрину та фібринолізу.
2009 Стратегія підприємства в умовах невизначеності середовища господарювання (Методологічний аспект)
2009 Моделювання процесів прийняття фінансових рішень на макрорівні
2009 Методологія та методика аналізу рекреаційно-туристських ресурсів України.
2009 Оптимізація адаптаційних можливостей людини у психофізіологічному забезпеченні діяльності
2009 Прееклампсія у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією (прогнозування, клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики та терапії).
2009 Роль кори мозку й підкорових амінергічних структур в організації цілеспрямованого поведінкового акту
2009 Патологічна анатомія провідної системи серця плодів та новонароджених від матерів з артеріальною гіпертензією, пізнім гестозом, цукровим діабетом.
2009 Прогноз та керування газовиділенням із вироблених просторів відпрацьованих лав у вугільних шахтах.
2009 Геомеханіка управління стійкістю приствольного масиву гірських порід глибоких вугільних шахт
2009 Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика ХІХ — початку ХХ ст.
2009 Органозберігаюче хірургічне лікування гнійно-некротичного ураження стопи у хворих на цукровий діабет
2009 Підвищення ефективності виробництва залізорудних обкотишів на основі впровадження нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій
2009 Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа
2009 Селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні первинно-неоперабельного раку молочної залози
2009 Соціально-економічна мотивація конкурентоспроможності у сфері праці
2009 Державне управління у сфері забезпечення національної безпеки України: теорія і практика
2009 Державне управління галузевою стандартизацією в умовах реформування вищої медичної освіти в Україні
2009 Диференційований вибір діагностичної і лікувальної тактики в хворих гострим холециститом
2009 Семантична і формально-граматична структура речень із просторовими поширювачами.
2009 Синтез та біологічна активність конденсованих і неконденсованих гетероциклічних систем на основі 4-азолідонів
2009 Православ‘я в його інституційному розвитку: історіософський анализ.
2009 Продовольча проблема в умовах глобалізації
2009 Функціональний стан печінки і її патологія у коней (етіологія, патогенез і діагностика)
2009 Наукові основи збереження біологічно активних речовин в технологіях переробки фруктів та овочів
2009 Судновласники і моряки Азово-Чорноморського басейну в модернізаційних процесах кінця XIX — початку XX ст.
2009 Ефективність диференційованих патогенетично-орієнтованих методик лікування в клініці травм ока
2009 Переломовивихи проксимального відділу плечової кістки (клініко-морфологічне, анатомічне обґрунтування лікувальної тактики)
2009 Канцерогенний ризик забруднення навколишнього середовища пріоритетними хімічними сполуками та заходи первинної профілактики
2009 Комплексне лікування первинних та вторинних деформацій верхньої губи, піднебіння при їх двобічних незрощеннях
2009 Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України.
2009 Моделі промислової логістики в системі контролінгу підприємства
2009 Стратегія інноваційного розвитку підприємства
2009 Підвищення ефективності теплогенеруючих установок в умовах екологічного моніторингу
2009 Підвищення якості функціонування механізованих процесів приготування кормів на молочних фермах
2009 Генетичний контроль стійкості актиноміцетів до антибіотиків та його роль у біосинтезі антибіотиків
2009 Теоретико-психологічні засади управління персоналом органів внутрішніх справ.
2009 Моделювання субмікронних компонентів інтегральних схем на сполуках AIIIBV
2009 Анемія вагітних: патогенез, профілактика, лікування, прогнозування ускладнень та шляхи їх попередження
2009 Інституціонально-структурні трансформації аграрного сектора: моніторинг, оцінка, регулювання
2009 Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження
2009 Стан системи мати-плацента-плід при хронічній гіпоксії плоду та його корекція (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Паперова промисловість України (XVI-XX ст.)
2009 Організаційно-економічний механізм регулювання безпеки життєдіяльності
2009 Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт.
2009 Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960-2000 рр.)
2009 Теоретичні основи селекції соняшнику на стійкість до некротрофних патогенів.
2009 Наукове обґрунтування технології зберігання та забезпечення якості основної плодоовочевої продукції
2009 Методологія забезпечення надійності та безпеки корпусів суден обмежених районів плавання
2009 Патогенетичне обґрунтування застосування антигіпоксантів-коректорів енергетичного обміну в комплексній терапії гострого інфаркту міокарда
2009 Механізм утворення і властивості ростових мікродефектів у бездислокаційних монокристалах кремнію
2009 Система екологічної освіти в загальноосвітній школі в процесі вивчення предметів природничо-наукового циклу
2009 Біохімічні механізми пошкодження еритроцитів за умов експериментальної інтоксикації камієм.
2009 Национально-культурное строительство в Украине в 1917-1920 гг.
2009 Система професійного психофізіологічного відбору працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки
2009 Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі (системно-функціональний аналіз).
2009 Розвиток теорії і техніки вбудованого контролю параметрів мікрохвильових трактів радіотехнічних систем
2009 Вплив технологічних факторів на міцність бетону при ударному навантаженні в екстремальних умовах середовища
2009 Розвиток наукових основ модифікування бетонів поліфункціональними добавками
2009 Електронні збудження і власні центри люмінесценції в полікристалічних сцинтиляційних кисневовмісних сполуках.
2009 Коливання пружних тіл з локальним пошкодженням типу тріщини втоми
2009 Етіологія раку картоплі, біоекологічне обгрунтування заходів його профілактики та обмеження розвитку
2009 Медико-соціальні та профілактичні засади сучасної перебудови первинної медико-санітарної допомоги на селі
2009 Молекулярні основи змін структурно-функціонального стану клітин крові за умов цукрового діабету 1-го типу.
2009 Іменний словотвір західнополіського говору
2009 Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика.
2009 Квазізрівноважені частотно-варіаційні вимірювальні системи електротехнічних об’єктів
2009 Особливості патогенезу, клініки та лікування метаболічної форми фетоплацентарної недостатності
2009 Мультіагентні технології інтеграції гетерогенних інформаційних систем і розподілених баз даних
2009 Методи аналізу і синтезу рішень при автоматизованому проектуванні структур територіально розподілених об’єктів
2009 Біфуркації та стійкість нелінійних коливань деформівних систем
2009 Клініко-патогенетична характеристика та шляхи оптимізації лікування хворих на негоспітальну пневмонію із затяжним перебігом
2009 Теорія та практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття
2009 Державне регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України
2009 Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим в умовах ринкових відносин
2009 Розроблення методологічних засад та принципів побудови радіонавігаційного забезпечення на внутрішніх водних шляхах України
2009 Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні.
2009 Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профілактика
2009 Стійкість грунту як основа педоекологічного нормування забруднення
2009 Комплексна оцiнка стану грунтiв в гiрничодобувних районах та прогноз наслiдкiв їх техногенної трансформацiї
2009 Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва
2009 Наукові основи підвищення продуктивності та стійкості соснових насаджень у Правобережному Поліссі України
2009 Теоретичні і методологічні засади формування кульури здоров’я школярів
2009 Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика.
2009 Теоретичні і методичні основи ступеневої підготовки майбутніх фахівців з комп’ютеризованих систем у технічних університетах
2009 Прогнозування розвитку, діагностика та лікування синдрома подразненого кишечника у дітей.
2009 Історична топонімія Криму
2009 Наукові основи підвищення продуктивності сівозмін та родючості ґрунту в традиційному і біологічному землеробстві західного Лісостепу України
2009 "Духовний потенціал Збройних Сил України: методологія системного вивчення і регулювання".
2009 Методологічні основи формування кон’юнктури ринку послуг вищої освіти
2009 Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану
2009 Розвиток теорії функціонування зубчастих планетарних інерційно-імпульсних механічних систем
2009 Інтелектуально-мнестична діяльність і персоналістичні особливості при старінні та залежній від віку патології головного мозку
2009 Методи оптимізації проведення соціально-економічних вибіркових досліджень.
2009 Організаційно-структурна розбудова підприємства в системі корпоративного управління
2009 Топологічна динаміка: мінімальність, ентропія та хаос
2009 Розвиток основ структуроутворення і керування властивостями фосфористих чавунів, які працюють в умовах циклічних навантажень та підвищених температур.
2009 Теоретичні та реалізаційні основи створення адаптивно-критеріальних систем побудови інформаційних технологій обробки візуальної інформації в АСУ
2009 Автоматизовані системи управління робочими рухами верстатів для підвищення ефективності технологічних процесів металообробки
2009 Спектроскопія елементарних збуджень в об’ємних кристалах і наночастинках прямозонних напівпровідників
2009 Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика
2009 Закономірності порушень нейрогуморальних і частотно-адаптивних механізмів регуляції геодинаміки і біомеханіки серцево-судинної системи та методи їх корекції у хворих гіпертоніч-ною хворобою.
2009 Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939-1945 рр.
2009 Система розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні: створення вітчизняної концептуальної моделі
2009 Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного застосування фізичних чинників у відновлювальному лікуванні дітей з бронхіальною астмою
2009 Розробка матеріалів для склоформувального устаткування з урахуванням дії силікатних розплавів
2009 Ефекти взаємодії низькоінтенсивних електромагнітних хвиль з нанорозмірними газовими включеннями в рідких середовищах
2009 Електромагнітні поля диферінтегральних розподілів зарядів і струмів на топології фрактального середовища
2009 Моделювання процесів ущільнення ґрунту при вісесиметричному напружено-деформованому стані основ
2009 Досвід самодостатності в містицизмі ХХ століття (релігієзнавчий аналіз).
2009 Хімічний склад F-, G-, K- зір як спостережний прояв еволюції зір та Галактики
2009 Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень
2009 Імпульсно–періодичні джерела потужного випромінювання субмікронного діапазону
2009 Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні виробництвом у нечітких умовах
2009 Лісівничі основи формування високопродуктивних насаджень у дібровах Поділля.
2009 Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи
2009 Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогно-зування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами
2009 Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні.
2009 Наукові основи створення і вирощування лісомеліоративних насаджень в гірських умовах Криму
2009 Система моніторингу геодинамічних зон шельфу Чорного моря — теорія, методи, моделі
2009 Багатофункціональне математичне моделювання і оптимальне керування нестаціонарними процесами випарних установок
2009 Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах.
2009 Історична регіоналістика в Україні: теоретико-методологічні проблеми.
2009 Системне обґрунтування й розробка адаптивних способів забезпечення надійності гірничих виробок
2009 Кооперація в АПК: методологічні і методичні основи
2009 Бетони на механоактивованих мінеральних в’яжучих
2009 Сучасні підходи до діагностики та лікування туберкульозного спондиліту
2009 Гігієнічна оцінка аерококів у мікробіоценозах організму людини в умовах антропогенного забруднення навколишнього середовища
2009 Слухополіпшуючі операції у ближньому періоді після санації екстра- та інтракраніальних ускладнень у хворих на хронічний гнійний середній отит
2009 Вплив порушення пневматизації скроневої кістки на розвиток і перебіг різних форм запальних захворювань середнього вуха
2009 Клініко-лабораторні особливості, морфологічні ознаки та нові технології діагностики герпетичної моно і мікст-інфекції у дітей
2009 Наукові основи ресурсозбереження при експлуатації міського електричного транспорту
2009 Теорія та практика оптимальних за швидкодією управлінь веденими простоями синхронізації телекомунікаційних мереж з фазовим автопідстроюванням частоти
2009 Молекулярні та біофізичні механізми дії ультразвуку на тканини при експериментальному запаленні і хронічному тонзіліті
2009 Клініко-нейропсихологічна, магнітно-резонансно-томографічна характеристика розсіяного склерозу, система його діагностики та лікування.
2009 Художня парадигма моралі в прозі українських письменників кінця ХІХ — початку ХХ ст. (народнорелігійний аспект).
2009 Звичаєво-правова традиційна культура українців ХІХ — початку ХХ ст.
2009 Еколого-економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах
2009 Палеобіогеохімічний аналіз геоісторичних подій (на прикладі кайнозою півдня та південного заходу Східно-Європейської платформи)
2009 Розробка матеріалів з легованих сплавів хрому і покриттів з них з метою захисту виробів від зносу та підвищення їх жаро-, корозійної стійкості.
2009 Комплексне патогенетичне лікування дітей з бронхообструктивним синдромом.-
2009 Вплив нейроімуноендокринних факторів і HLA-системи на клінічний перебіг вагітності та пологів.
2009 Хворі з перитонітом, гострою кишковою непрохідністю, експериментальні тварини (щури)
2009 Перинатальні ураження ЦНС у доношених новонароджених (варіанти перебігу при клінічних ознаках гіпоксично-ішемічного ушкодження)
2009 Оптимізація демократичного розвитку політичних систем у контексті співвідношення державної влади та політичної участі.
2009 Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу
2009 Науково-технологічні основи керування властивостями детонаційних покриттів
2009 Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи
2009 Магнітні та електричні властивості неоднорідних манганітових сполук зі структурою перовскіту
2009 Правові проблеми регулювання публічних видатків в державі.
2009 Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (патогенез, клініка, діагностика, лікування)
2009 Складні галогенхалькогеніди в системах на основі Tl, К, Rb, Cs: фазові рівноваги, одержання та властивості сполук
2009 Морфо-функціональні принципи організації артеріального русла великого кола кровообігу
2009 Реформування системи влади та державного управління в УРСР: зміст, особливості, наслідки (1953-1964 рр.)
2009 Управління зовнішніми міграціями в контексті європейської інтеграції України
2009 Аномальні процеси релаксації та переносу при стохастичних впливах
2009 Математичне моделювання нестаціонарних в’язких просторових течій у проточних частинах турбомашин
2009 Едафо-фітоценотичне обґрунтування форму-вання і функціонування стійких агроекосистем на рекультивованих землях Степу України
2009 Міграція атомів при ударній деформації ідеальних металевих кристалів
2009 Профілактика і рання діагностика бронхіальної астми у дітей.
2009 Російська літературна казка першої половини XIX століття в жанровій системі романтизму..
2009 Математичні моделі, алгоритми і системи збору, обробки та інтерпретації медичної інформації.
2009 Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва.
2009 Механізми пасивної проникності до неелектролітів та індекс сферичності еритроцитів людини.
2009 Теоретико-методологічні основи функціонування будівельних організацій в конкурентному середовищі
2009 Рання постінфарктна дилатація порожнини лівого шлуночка: причини виникнення та можливості профілактики
2009 Локальні ефекти взаємодії ультразвукових хвиль з біологічними об’єктами
2009 Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти.
2009 Агробіологічне обгрунтування та розробка технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агроценозів при конвеєрному виробництві кормів в умовах зрошення Степу України
2009 Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим)
2009 Аспекти вияву композиторської індивідуальності у сучасній культурі (на прикладі творчості В.С.Губаренка).
2009 Проблеми забезпечення екологічної безпеки в умовах трансформації економіки України
2009 Теоретико-методичні основи екологічної освіти і виховання учнів 1 — 9 класів у позашкільних навчальних закладах
2009 Управління промисловістю регіону в умовах перехідної економіки
2009 Методологія та практика удосконалення управління соціально-економічним розвитком підприємств легкої промисловості
2009 Економічний механізм регулювання соціальних процесів
2009 Політика австрійського уряду щодо шляхів сполучення на північному сході монархії в останній чверті XVIII — на початку 70-х років ХІХ ст.
2009 Газодинамічні процеси взаємодії полідисперсних потоків у вихрових апаратах
2009 Патогенез порушень функціонування нейрогуморальних регуляторних систем у гострому періоді травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі
2009 Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів
2009 Теоретичні та методичні засади застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування.
2009 Формування механізму регулювання оплати праці робітників у сучасних умовах господарювання
2009 Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах
2009 Дидактичні засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості
2009 Дидактичні та методичні засади формування у молодших школярів мотивації вивчення російської мови
2009 Теорія електронно-коливальної релаксації та оптичних переходів молекул в активних середовищах ексимерних лазерів та мікрорезонаторах
2009 Флори техногенних екотопів ті їх розвиток (на прикладі південного сходу України)
2009 Зрівноваження і віброзахист роторів пасивними автобалансирами
2009 Фізичні властивості парамагнітних домішкових та дефектних центрів у політипах карбіду кремнію
2009 Соціально-педагогічні основи соціалізації молоді промислового регіону
2009 Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності.
2009 Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій
2009 Удосконалювання експлуатації суднових дизелів регенерацією властивостей їх основних елементів
2009 Токсоплазмозна інфекція у дітей: особливості клініки, діагностики, лікування.
2009 ПРИВАТНІ АРХІВИ УКРАЇНСЬКОЇ РОДОВОЇ ЕЛІТИ в національній історії другої половини XVII-XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських)
2009 Наукове обгрунтування біохімічих основ формування бронхолегеневих захворювань у населення за умов забруднення довкілля важкими металами та іонізуючим випромінюванням в низьких дозах
2009 Філософсько-соціологічний аналіз релігієзнавчої спадщини діячів українського національного відродження початку ХХ століття.
2009 Релігія як суспільно-функціонуючий феномен.
2009 Електропровідність земної кори та верхньої мантії території України.
2009 Психомоторно-рівнева структура активності та свободи суб’єкта.
2009 Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності
2009 Геофізичні основи рішення задач екологічної безпеки в умовах техногенно навантажених регіонів України
2009 Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації
2009 Аналіз і синтез дротових антен криволінійної форми
2009 Променева діагностика раку передміхурової залози, регіонарних, віддалених метастазів та оцінка ефективності лікування
2009 Оцінка екстер’єру тварин в системі селекції великої рогатої худоби
2009 Технологічні основи забезпечення надійності зварних з"єднань конструкцій літальних апаратів з тонколистових алюмінієво-літієвих сплавів
2009 Політична культура старшини Української козацької держави: провідні інтегральні орієнтації.
2009 Слов’янофільська ідея історичного розвитку Росії
2009 Створення селективних каталітичних систем для процесів рідиннофазного окиснення вуглеводнів
2009 Кристалохімія та фазові перетворення складних оксидів рідкісноземельних елементів зі структурою перовскиту.
2009 Традиційний та малоінвазивний остеосинтез в травматології
2009 Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин.
2009 Статистичний аналіз та синтез випромінюючих систем в зоні Френеля
2009 Закономірності формування та розвитку твердих тканин зубощелепного апарату на різних етапах онтогенезу
2009 Структурні та електрокінетичні властивості ядер клітин букального епітелію людини у зв’язку із дією фізико-хімічних факторів та зміною функціонального стану організму
2009 Пізні потенціали шлуночків серця: клінічні, електрофізіологічні, анатомо-функціональні аспекти
2009 Науково-методичні основи математичної освіти студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
2009 Наукові основи створення дренажно-модульних систем в гумідній зоні
2009 Теоретико-методологічні засади формування й реалізації державної гендерної політики в Україні
2009 Граничні теореми для випадкових елементів у банахових гратках
2009 Економічна думка України про становлення і розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ — початок ХХ століття)
2009 Комплексне відновлювальне лікування периферичних невропатій з використанням ліпосомних препаратів та нейроміостимуляції
2009 Ідентифікація стану природних середовищ і об’єктів при їх спостереженні радіо-фізичними методами
2009 Селянство Півдня України в період нової економічної політики (1921-1929 рр.)
2009 Енергетичний спектр та кінетичні властивості низьковимірних електронних систем над рідким гелієм
2009 Агробіологічне обґрунтування виробництва капусти білоголової для продовольчих і насіннєвих цілей в Лісостепу і Поліссі України
2009 Теоретичні й організаційні засади підвищення ефективності науково-виробничої діяльності фармацевтичної промисловості.
2009 Роль кальцію в структурно-функціональних змінах тканин за умов гіперхолестеринемії.
2009 Теоретичні і методичні основи підготовки майбутнього вчителя фізики до впровадження інноваційних технологій навчання
2009 Дискурс стилю в ретроспективі української видовищної і драматичної культури
2009 Біолого-екологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування в Україні
2009 Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика
2009 Теорія структурного реформування національної економіки
2009 Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами
2009 Розробка методів обґрунтування гіпотез теорії алгебраїчних кривих та геометрії чисел,
2009 Системи керування нормами внесення матеріа-лів в технологіях точного землеробства
2009 Аналітично-організаційне забезпечення прийняття та реалізації державно-управлінських рішень
2009 Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу
2009 Ккязівська влада і проблеми державотворення в Україні: удільний період (XII — XIV ст.).
2009 Енергозберігаючі управління нестаціонарними режимами технологічних процесів
2009 Методологія аналізу техногенно небезпечних об’єктів і територій для управління їх екологічною безпекою
2009 Система навчання українського усного діалогічного мовлення учнів основної школи
2009 Електрошлаковий процес і технологія наплавлення дискретними матеріалами у струмопідвідному кристалізаторі
2009 Біологічні основи культивування промислових двосту-лкових молюсків (Bivalvia, Mytiliformes) у Чорному морі.
2009 Теорія і практика підготовки спеціалістів з інформаційного забезпечення системи управління невиробничою сферою
2009 Мембранні механізми патогенезу та терапії запальних процесів пародонту.
2009 Профілактика та корекція системних порушень у жінок з хірургічною менопаузою.
2009 Збудження та випромінювання електромагнітних полів регулярними і нерегулярними хвилевідно-щілинними структурами
2009 Ґенеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХІХ – ХХ століття).
2009 Гігієнічне обгрунтування регламентації сучасних факторів візуального оточення школярів.
2009 Науково-прикладні основи системного аналізу та оптимального проектування гальмових керувань автобусів
2009 Процеси суспільних ceлекцій в шкільництві як предмет філософії ocвiти
2009 Філософські засади сучасних європейських освітніх концепцій
2009 Оперативне управління телекомунікаційними системами та мережами на основі рангових методів рішення задач булевого програмування та теорії графів
2009 Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні.
2009 Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХІХ ст.
2009 Організаційно-методичні основи туристично-краєзнавчої діяльності в школі та її вплив на організм школярів
2009 Математичні моделі, чисельно-аналітичні й чисельні методи в нелінійній теорії синтезу випромінюючих систем
2009 Інституціональна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні.
2009 Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів.
2009 Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури технічного забезпечення авіаційного транспорту
2009 Основи теорії та методології багатопараметричного проектування складів бетону
2009 Формування функціональної стабільності гальмівних властивостей колісних машин при проєктуванні
2009 Розвиток теорії проектування багатошарових інтегральних схем НВЧ
2009 Чисельне розв’язування лінійних прямих і нелінійних обернених еволюційних задач.
2009 Віддалені медичні наслідки в осіб, які перенесли гостру променеву хворобу в результаті аварії на Чорнобильській АЕС
2009 Роль імунної системи і неспецифічної реактивності організму в патогенезі отруєнь фосфорорганічними пестицидами і синтетичними регуляторами росту рослин
2009 Символічні системи і конституювання соціального смислу
2009 Наукові основи створення просторово-армованих металевими сітками композиційних матеріалів з підвищеним опором механічним та термічним навантаженням
2009 Музична подія як естетичний феномен
2009 Cтруктурні перетворення та зміни енергетичного спектру в напівпровідникових матеріалах електроніки при легуванні та пониженні розмірності
2009 Системне моделювання механізму бюджетного регулювання
2009 Домішкові ефекти у низькотемпературній теплопровідності кріокристалів
2009 Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України
2009 Фітоценотаксономічна різноманітність України: фітосозологія, методологія, аналіз та прикладні аспекти
2009 Система стратегічного планування розвитку підприємства.
2009 Особливості патогенезу та терапії парентеральних вірусних гепатитів у хворих, які вживають наркотики.
2009 Структура деяких органів нервової та імунної систем за умов демієлінізації та ремієлінізації.
2009 Психологія відносин особистості й держави.
2009 Соціально-економічні проблеми зайнятості і соціального захисту населення в аграрному секторі економіки України
2009 Науково-педагогічна інтелігенція УСРР 20-30-х рр. ХХ ст. еволюція соціально-історичного типу
2009 Методи оцінки конструкційних матеріалів за умов складного навантаження
2009 Синтез, перетворення, фізико-хімічні та біологічні властивості аміно- і тіопохідних 1,2,4-триазолу.
2009 Роль імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі дифтерії та їх корекція
2009 Гідрологічні розвідування мостових переходів з застосуванням методів дистанційного зондування Землі
2009 Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці.
2009 Вікові морфофункціональні особливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естрогенів в експерименті
2009 Ландшафтно-урбанізаційні системи України.
2009 Фізичні механізми керування нерівноважністю плазми в стаціонарних динамічних газорозрядних системах.
2009 Психологічні закономірності адаптації особистості до діяльності в особливих умовах
2009 Геометричне моделювання скалярних і векторних полів на базі узагальнено-тривекторного числення
2009 Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни
2009 Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі.
2009 Антропологічні засади екранної культури
2009 Теорія і практика моніторингу параметрів електричних двигунів електромеханічних систем
2009 Управління конкурентоспроможністю підприємства на світових ринках
2009 Динаміка нелінійних взаємодій в глобальній кліматичній системі
2009 Система діагностичних, профілактичних, психокорекційних та реабілітаційних заходів при невротичних захворюваннях у дітей.
2009 Дизайн флуоресцентних зондів на основі ціанінових барвників для нуклеїнових кислот та білків
2009 “Патогенетичнеобгрунтування методів клітинної та еферентної терапії в комплексному лікуванні хворих з хірургічною патологією органів гепатопанкреатодуоденальної зони (клініко–експериментальне дослідження)
2009 Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально-економічні наслідки (друга половина 60-х — 80-ті роки ХХ ст.)
2009 Дрейф електронів і атомів в полі лазерного випромінювання і його вплив на оптичні та магнітні характеристики монокристалів та наномірних плівок
2009 Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття.
2009 Закономірності формування дрібнозернистої структури алюмінієвих сплавів, що містять дисперсні частки тугоплавких сполук
2009 Моделювання взаємодії ефективних видів фундаментів з пружно-пластичноюбагатошаровою основою
2009 Теоретико-методичні основи формування екологічної відповідальності студентів у системі виховної роботи вищого технічного навчального закладу.
2009 Розвиток систем середньої освіти у країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз.
2009 Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти.
2009 Перинатальна патологія у вагітних, хворих на цукровий діабет (патогенез, клініка, прогнозування, удосконалення системи профілактики та лікування).
2009 Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями
2009 Історична думка і методологія історії в Україні (XIX -початок XX ст.).
2009 Чисельні та аналітичні методи оптимізації сингулярних лінійних систем
2009 Шкали просторів як апарат лінійного і нелінійного аналізу в локально опуклих просторах
2009 Медико-соціальні основи використання трудового потенціалу в Україні
2009 Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефальної синодальної церкви.
2009 Система перинатального прогнозування, діагностики та профілактики внутрішньоутробних інфекцій на основі вивчення клініко-генетичних особливостей сім’ї
2009 Теоретичне обґрунтування і практична реалізація створення інформаційних систем в зрошуваному землеробстві.
2009 Математичні моделі та методи аналізу й синтезу топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем
2009 Посмертна судово-психіатрична експертиза в цивільному процесі ( питання теорії і практики).
2009 Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності
2009 Розробка методів прискореної оцінки надійності елементів і пристроїв обчислювальної техніки та систем керування
2009 Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні
2009 Державне управління інноваційною діяльністю в Україні
2009 Розвиток аграрної реформи та аграрної політики в Чеській республіці у постсоціалістичний період.
2009 Розвиток функціональної системи інтуїтивно-почуттєвого відображення у майбутніх психологів.
2009 Психологія навчального спілкування.
2009 Метдологія оцінки міцності нормальних перерізів бетонних і залізобетонних конструкцій на основі деформаційної розрахункової моделі
2009 Механізми функціонування м’язово-скелетної системи та закономірності її розвитку у хребетних
2009 Вплив деформаційних процесів на структуру та енергетичний стан поверхневого шару металів
2009 Роль глікозаміноглікан-зв’язуючих білків у морфогенезі та пластичності мозку
2009 Ефективність інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві.
2009 Організація системи медичного забезпечення населення під час надзвичайних ситуацій природного генезу
2009 Методи та алгоритми обробки вимірювань з використанням лінійних комбінацій В-сплайнів
2009 Характер метаболічних порушень і обґрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії
2009 Предметна сфера історико-правового пізнання: традиції й оновлення (епістемологічний аналіз)
2009 Онтологія в сучасній французькій філософії
2009 Російська поезія ХХ століття в контексті діалогу художніх парадигм: типологічна проекція бароко в авангарді та постмодернізмі.
2009 Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації
2009 Оcобистість як суб’єкт соціальних змін
2009 Розвиток теорії і практика математичного моделювання сигналів у часо-частотній області.
2009 Проблеми правового регулювання трудових спорів і конфліктів за умов формування ринкових відносин в Україні.
2009 Аналіз та оптимізація показників якості та структур комп’ютерних мереж з технологією
2009 Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом
2009 Моделі та методи інформаційної технології адаптивного синтезу оптимальної технологічної схеми складання
2009 1. Хірургічне лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту
2009 Формування та розвиток гігієни навколишнього середовища в Україні та обгрунтування перспективних напрямків гігієнічної науки на сучасному етапі
2009 Технологічні основи забезпечення якості поверхневого зміцнення відповідальних деталей машин
2009 Синтез радіотехнічних систем автоматичного керування на основі нечіткої логіки.
2009 Екологічна безпека техноприродних геосистем
2009 Теоретико-методичні засади аналізу художнього твору в шкільному курсі літератури
2009 Методи робастного аналізу лінійних систем керування з післядією
2009 Феномен слова в духовному житті українського суспільства: соціально-філософський аналіз.
2009 Становлення і розвиток методики навчання української мови як науки (ХVI-XX ст.)
2009 Електромагнітні методи і пристрої для сумісного визначення магнітних, електричних, геометричних параметрів та температури провідних виробів (Теорія і розробки)
2009 Теоретичний опис електромагнітних процесів на вільних і зв’язаних нуклонах у коваріантних підходах
2009 Прогнозування та профілактика патології пубертатного періоду у дівчат, народжених із затримкою внутрішньоутробного розвитку.
2009 Фасціольоз великої рогатої худоби в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (епізоотологія, патогенез та лікування)
2009 Економічна ефективність виробництва товарів народного споживання: методологія і практика управління (на прикладі харчової і легкої промисловості)
2009 Теорія роману як жанру в українському літературознавстві.
2009 Організаційно-економічний механізм розвитку спеціальних (вільних) економічних зон
2009 Ремоделювання лівого шлуночка і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на етапах серцевої недостатності у хворих з ішемічним та запальним ураженням міокарда.
2009 Процеси розвитку деформацій в підвалинах фундаментів, способи їх обмеження і методи оцінки
2009 Технологічні удосконалення малоінвазивних оперативних втручань у лікуванні ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби.
2009 Армія в суспільстві, що трансформується (соціально-філософський аналіз)
2009 Підвищення експлуатаційної надійності бурильної колони в умовах вібраційного навантажування
2009 Спадкові дистрофії строми рогівки (патогенез, клініка, діагностика, лікування)
2009 Фізико-механічні засади складних схем обробки тиском та вібраційних процесів в технологіях формування порошкових виробів
2009 Теплофізичні основи раціональної теплової обробки порожнистих металовиробів
2009 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності підприємств житлово-комунального господарства
2009 Культивована дендрофлора Волино-Поділля, перспективи її використання та збагачення
2009 Математичні тривимірові моделі та методи аналізу в’язких течій для аеродинамічного удосконалення вінців турбомашин
2009 Теоретичні та реалізаційні основи створення лінійних цифрових частотно-залежних перетворювачів з регульованою точністю для систем керування
2009 Теоретичні основи управління мережними ресурсами з використанням тензорних математичних моделей телекомунікаційних систем
2009 Теорія випромінювальних систем із джоулевими і поляризаційними втратами
2009 Розвиток наукових основ деформування та руйнування гірських порід при об’ємному нерівнокомпонентному стисненні
2009 Структура та властивості хімічно стійкої кераміки, синтезованої з використанням техногенної сировини
2009 Ансамблі магнітних наночасток з домінуючими дипольними взаємодіями
2009 Психологія становлення громадянськості особистості.
2009 Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці.
2009 Розвиток теоретичних основ розрахунку і конструювання багатофункціональних систем ковзних затворів для комплексної обробки і розливання сталі.
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)