Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності (На матеріалах органів внутрішніх справ України)
2009 Принципи ортопедичного лікування патології зубощелепної системи при зниженні висоти прикусу, його прогнозування та профілактика
2009 Національні громади Львова XVI-XVIII cт. (соціально-правові взаємини).
2009 Клініко-патогенетичні особливості інтрацеребрально ускладненого мозкового інсульту і оптимізація тактики його лікування
2009 Математичні моделі та методи оптимізаційного відтворення теплофізичних параметрів земної поверхні
2009 Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади
2009 Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація
2009 Інтенсифікація процесів одержання карбідів, нітридів і композиційних матеріалів на їх основі
2009 Медико-соціальні закономірності формування перинатальної патології та оптимізація медичної допомоги вагітним та новонародженим
2009 Медико — соціальні проблеми алергічних захворювань у дітей
2009 Наукове обгрунтування стратегічних напрямів реформ охорони здоров’я на регіональному рівні
2009 Ідентификація професійних знань операторів автоматизованих систем управління
2009 Етіологічні і патогенетичні фактори у виникненні та розвитку сетаріозу великої рогатої худоби
2009 Розв’язувані точно моделі сильнокорельованих низьковимірних електронних систем
2009 Особливості взаємодії мікро- і макросимбіонтів в системі діазотрофи — небобова рослина
2009 Синтетизм та аналітизм у морфологічних системах української та російської мов (типологічний аспект)
2009 Акустичні поля в неканонічних областях
2009 Дієвість кредитного механізму в економіці України
2009 Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові функції та системні впливи Ради Європи
2009 Структуроутворення та деформаційне зміцнення при пластичній деформації вуглецевих сталей
2009 Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних, імунологічних і нейрогормональних порушень в лікуванні хворих на ускладнені форми увеїтів
2009 Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах
2009 Чисельно-аналітичний метод розв’язання задач статики нетонких ортотропних оболонок з отворами довільних розмірів і форм
2009 Поширення, конверсія та поглинання об’ємних і поверхневих електромагнітних хвиль у неодновимірно неоднорідній плазмі
2009 Неоваскуляризація і пухлинний ріст
2009 Електрошлаковий переплав металів та сплавів під флюсами з активними добавками у печах камерного типу
2009 Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації.
2009 Проблема національного характеру в українській драматургії 20 — початку 30-х років ХХ століття.
2009 Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем
2009 Великобританія в європейських інтеграційних процесах.
2009 Наукове обґрунтування та розробка організаційно-технологічних рішень, що підвищують експлуатаційну довговічність систем водовідведення
2009 Оптимізація кінематичних геодезичних мереж
2009 Оптимізація взаємодії політичного керівництва та державного управління в умовах модернізації політико-адміністративної системи України
2009 Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі
2009 Рецентні та неогенові молюски ряду Rissoiformes північної частини Азово-чорноморського басейну (фауна, систематика, морфологічні аспекти еволюції та екологія)
2009 Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах
2009 Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства
2009 Технічна діагностика та оцінка залишкового ресурсу експлуатованих металевих конструкцій
2009 Фондові методи фінансування розвитку промислових корпорацій
2009 Картографування території України: історія, перспективи, наукови основи
2009 Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр.
2009 Функціональні основи розробки композиційних підшипникових матеріалів для підвищених умов експлуатації
2009 Теоретичні і методичні засади диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах
2009 Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків
2009 Ендогенні механізми формування стійкості рослин до дії свинцю за участю аскорбат-глутатіонової системи
2009 Духовність: філософські конструкти і соціокультурні репрезентації.
2009 Управління інноваційними процесами в рослинництві
2009 Фізико-технічні основи отримання та управління формуванням властивостей інструментальних полікристалічних надтвердих матеріалів з вюрцитного нітриду бора.
2009 Методологічні основи та інформаційно-технологічні моделі інфраструкутри геопросторових даних міських кадастрових систем
2009 Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кістковох маси у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит
2009 Дослідження структури і властивостей кристалів LiNbO3 методами ЯМР і комп’ютерного моделювання
2009 Оптична діагностика активних середовищ електророзрядних джерел випромінювання на атомах інертних газів та їх галогенідах
2009 Змішані заразні хвороби розплоду медоносних бджіл (епізоотологія, диференційна діагностика, комплексна система заходів боротьби та профілактики).
2009 Наукові основи механіки клинопасових варіаторів, як системи з керуючими в’язями
2009 "Адаптаційні реакції, їх значення в клініці внутрішніх хвороб"
2009 Пластика зв’язок опорно-рухового апарата аутодермальними трансплантатами (експериментально- лінічне дослідження).
2009 Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика.
2009 Патогенетичне обґрунтування комплексного відновлювального лікування хворих на інфаркт міокарду на санаторному етапі з використанням фізичних чинників
2009 Комплексна діагностика, лікування та реабілітація репродуктивної функції у жінок з синдромом полікістозних яєчників.
2009 Тунельна інжекція та емісія електронів в шаруватих напівпровідникових структурах на кремнії.
2009 Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicindelina Палеарктики
2009 Діагностика та диференційоване лікування нейрофіброматозу
2009 Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини XVIII — першої половини ХІХ століття
2009 Електрохімічна відновлювальна деструкція полімерів.
2009 Кінетика процесів релаксації та нестаціонарні явища в мікроконтактах
2009 Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики і лікування хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту у дітей
2009 Аналітичне конструювання якісних систем стабілізації літальних апаратів
2009 Військова освіта України: історія, теорія, методологія, практика
2009 Періодика України як об’єкт джерелознавчого ьна геральдика і дослідження української культури (1917-1920 рр.)
2009 Репродуктивне здоров’я населення та розробка системи медико-соціальної профілактики порушень його формування
2009 Пам’ять і забуття в історії ідей: мнемонічна герменевтика культури
2009 Надмолекулярне конструювання полімерних наноструктур.
2009 Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець ХІХ століття — 1939 рік)
2009 Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (проблеми естетики і поетики).
2009 Методологічні та організаційні аспекти аудиту
2009 Ультразвук у хімічному аналізі: генерація аналітичного сигналу та інтенсифікація пробопідготовки.
2009 Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років
2009 Агроекологічні основи ефективного використання осушуваних грунтів Полісся і Лісостепу України
2009 Українська проза кінця ХІХ — початку ХХ ст. Проблема національної іманентності.
2009 Патогенетичне обґрунтування використання повного голодування та шляхи підвищення його ефективності при ураженнях серця
2009 Податковий потенціал у механізмі регулювання економічного зростання
2009 Організаційно-економічні основи формування та ефективного функціонування молокопродуктового підкомплексу
2009 Нелінійні моделі складних економічних систем
2009 Характеристика деструктивних процесів при розсіяному склерозі
2009 Мас-медіа як соціальний інститут: особливості взаємин з владою
2009 Лишайники кам’янистих відслонень Кримського півострова
2009 Наукові основи перебудови існуючих залізниць України для впровадження швидкісного руху поїздів
2009 Внутрішньоутробна загибель плода (етіопатогенез, прогнозування, профілактика).
2009 Критеріальні та організаційні основи формування циклу будівельних інвестицій на інноваційних засадах
2009 Фізико-хімічні засади золь-гель технології поліфункціональних силікатних покриттів
2009 Археографічна діяльність наукових установ на півдні України у ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Біотехногічні основи одержання гаплоїдів, віддалених гібридів і соматичних регенерантів зернових і бобових культур в різних системах in vitro
2009 Чинники та носії змісту симфонії як жанрово-ви дового феномена (досвід аналізу на прикладах українських симфоній).
2009 Клініко-експериментальне обґрунтування оптимізованої кардіопротекторної терапії гіпоксичних уражень міокарду новонароджених
2009 Обгрунтування та розробка системи досягнення рівності в охороні здоров’я населення в сучасних умовах стратифікації суспільства
2009 Наукове обґрунтування системи надання офтальмологічної допомоги населенню України
2009 Дисфункції імунної системи у дітей (виявлення, верифікація, імунореабілітація).
2009 Технологічні основи енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив
2009 Нелінійні задачі гідродинаміки вітрових хвиль та суден в умовах морського хвилювання
2009 Науково-методичні засади аналізу монетарних показників в перехідній економіці
2009 Тепломасообмін та гідродинаміка в парорідинних дисперсних середовищах. Теплофізичні основи дискретно-імпульсного введення енергії.
2009 Теоретико-методичні засади фахової підготовки педагога-вихователя дошкільного закладу до економічного виховання дітей
2009 Соціально-політичний розвиток Римської імперії в ІІІ столітті н.е.
2009 Історико-педагогічна генеза формування естетичних смаків учнівської молоді у процесі навчально-виховної діяльності.
2009 Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах
2009 Феномен людства та його соціально-філософська концептуалізація
2009 Методи та моделі для наскрізного проектування вбудованих систем
2009 Синтез візуальних образів локальних геометричних характеристик багатовимірних функцій
2009 Регіональні системи розселення: демогеографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України).
2009 Субоптимальне керування багатозв’язними стохастичними об’єктами на основі байєсівського підходу
2009 Формування корпоративних відносин в системі малого підприємництва
2009 Ризик професійних пилових захворювань як гігієнічна проблема
2009 Електронні явища в вузькощілинних та безщілинних напівпровідникових сполуках за умов регулювання параметрами енергетичної структури
2009 Розвиток наукових основ створення термозахисного спеціального одягу
2009 Агрегатний багаторівневий метод розв’язування скінченноелементних задач будівельної механіки
2009 Геолого-геохімічні критерії оцінки рідкіснометалевих родовищ у лужних комплексах Приазов’я (Український щит) рідкіснометалевих родовищ у лужних комплексах комплексах Приазов’я (Український щит)
2009 Дефенсини та регуляція активності рецептора епідермального фактора роста в пухлинних клітинах людини
2009 Макрофінансова стабілізація в Україні у контексті економічного зростання
2009 Методи і пристрої для технічної діагностики та автоматичного керування силовим електрообладнанням
2009 Основи стратегії регулювання зайнятості населення України (теорія і практика)
2009 Розвиток цукробурякового виробництва та ринку цукру в Україні
2009 Основи теорії розрахунку та конструювання рідинонаповнених валів
2009 Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування.
2009 Естетичне як тип духовності.
2009 Узагальнені когерентні стани та динаміка ядерних систем
2009 Профілактика і лікування бронхіальної астми у дітей методом специфічної алерговакцінації: обгрунтування і клініко-імунологічна ефективність.
2009 Конфігураційні ефекти розмірної невідповідності і блокування атомів у нестехіометричних фазах втілення й заміщення
2009 Науково-технічні основи підвищення підвищення ефективності обробки газотермічних покриттів.
2009 Секреторна функція молочної залози корів у різні стадії лактації та методи її корекції
2009 Клінічно-організаційні основи та принципи діагностики і хірургічного лікування постраждалих з травматичною хворобою
2009 Прогнозування розвитку ринку товарів підприємства на засадах вивчення споживчої поведінки покупців
2009 Моделі і методи розрахунку коливальних процесів у мобільних машинах з начіпними функціональними елементами
2009 Наукові основи оцінки напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів з урахуванням пластичних деформацій
2009 Взаємодія платіжного балансу і економічного зростання у країнах з транзитивною економікою
2009 Семантична деривація в сучасній російській мові.
2009 Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів
2009 Непланована вагітність (особливості перебігу вагітності та пологів, удосконалення надання допомоги в перинатальному періоді).
2009 Система оптимізації медичної допомоги у Збройних Силах України (наукове обгрунтування та реалізація)
2009 Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи
2009 Методологічні основи розвитку сфери діяльності підприємств
2009 Становлення і топографо-анатомічні взаємовідношення стінок носа із суміжними структурами в постнатальному онтогенезі людини.
2009 Формування структури і фазові перетворення при імпульсній лазерній конденсації металевих, оксидних і напівпровідникових плівок
2009 Влада в системі економічних відносин
2009 Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін
2009 Теоретико-методологічні основи математичного моделювання професійної діяльності вчителя
2009 Моральнісний вимір філософії космізму
2009 Лектини як гістохімічні маркери в нормі і патології
2009 Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико-методологічний аспект)
2009 Генетичні фактори у виникненні порушень статевого розвитку у хлопців-підлітків
2009 Теплообмін при обтіканні неізотермічних розвинених поверхонь.
2009 Термоперетворювачі з металевих шкел — концепція, нормалізація термоструктурних характеристик, реалізація
2009 Наукові основи стрворення систем агрегатно- модульних інструментів для важких верстатів
2009 Підвищення ефективності сухої очистки газів за допомогою інерційних апаратів
2009 Методи і засоби автоматизованого проектування діагностичного забезпечення цифрових систем, що конфігуруються на кристалі та мають убудовану пам’ять
2009 Початкова серцева недостатність при гострих та хронічних захворюваннях міокарда: механізми формування порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, об’єктивізація діагностики та прогнозування перебігу.
2009 Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX — початку XX ст.
2009 Електрична та кальцiєва сигналiзацiя в eндотелiї iнтактних кровоносних судин
2009 Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів
2009 Вплив природи електрода на інгібуючу дію поверхнево-активних органічних речовин
2009 Люмінесцентна спектроскопія електронних збуджень в іонних свинцевовмісних моно- та нанокристалах
2009 Агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці в умовах західного Лісостепу України
2009 Економічні і соціально-екологічні основи формування та розвитку продовольчої безпеки в Україні
2009 Структура зернистого шару і рух газів у доменних печах
2009 Удосконалення основного і допоміжного обладнання теплових і ядерних енергоустановок на основі діагностики потоків
2009 Розвиток теорії і методів підвищення ефективності системи технічного утримання залізничних колій промислових підприємств.
2009 Формування властивостей надійності автотракторних двигунів у гарантійний і післягарантійний періоди експлуатації
2009 Теоретичні основи і розвиток державного соціально-орієнтованого управління
2009 Cтановлення складнопідрядного речення в давньогерманських мовах (IV-ХІІІ ст.)
2009 Роль сечової кислоти в реалізації лікувальних эфектів бальнеочинників курорту Трускавець (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Соціально — географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку.
2009 Теоретичні аспекти правового забезпечення реалізації публічних і приватних інтересів в господарських товариствах.
2009 Сушко О.О. Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 — 1928 рр.): історико-теоретичний аспект.
2009 Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів.
2009 Естетичне виховання і гуманізація особи.
2009 Методи і засоби для реалізації зберігання, обробки та вводу графічнокодованої інформації
2009 Зв’язок статичних, високочастотних, релаксаційних властивостей та магнітної анізотропії низьковимірних магнетиків з їхнею мікроструктурою
2009 Хімія простих і координаційних сполук джерел і переносників молекулярного кисню
2009 Системні і локальні ураження кісткової тканини та суглобового апарата у хворих на ревматичні захворювання суглобів, їх прогнозування та моніторинг
2009 Діагностика та лікуваннянезапальних захворювань підшлункової залози, ускладнених жовтяницею
2009 Інтелектуалізація розв’язування наукових і прикладних задач на основі методів комп’ютерної алгебри
2009 Психологічні основи особистісного зростання підлітків.
2009 Обгрунтування комплексного санаторно-курортного лікування дітей з дифузним нетоксичним зобом
2009 Ускладненні ушкодження шийного відділу хребта (діагностика, лікування і прогнозування в гострому та ранньому періодах травми)
2009 Медико-соціальна експертиза при вестибулярній дисфункції, реабілітація, реадаптація і реінтеграція інвалідів у суспільство
2009 Гіпертрофія лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу. Патогенетичні механізми та шляхи медикаментозної корекції
2009 Принципи формування складноструктурованих абразивів на основі тугоплавких сполук і надтвердих матеріалів і розробка високоефективного абразивного інструмента
2009 Гіпсові будівельні матеріали підвищеної міцності і водостійкості (фізико-хімічні та енергетичні основи)
2009 Розвиток теорії і вдосконалення способів та засобів імпульсного пожежогасіння об’єктів промислового транспорту
2009 Розвиток теорії і застосування методу компенсуючих навантажень до розв’язання задач будівельної механіки
2009 Переломи проксимального відділу стегнової кістки: діагностика, прогнозування, лікування
2009 Взаємозв’язок між станом різних відділів слухового аналізатора та мозкового кровообігу з урахуванням серцевої діяльності у осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2009 Економічна стратегія підприємств в умовах конкурентного середовища
2009 Управління вартістю наукоємкого машинобудівного підприємства
2009 Гідрографічна мережа та зливовий стік річок Українських Карпат.
2009 Релаксаційні процеси та подвійні електричні шари на межі поділу електрод-рідкий діелектрик
2009 Оптимізація структури мікробного угруповання кореневої зони озимої пшениці
2009 Формування інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки
2009 Перерозподіл домішкових та легувальних елементів під час термічного, деформаційного оброблення та його вплив на зародження та розвиток тріщин в металах
2009 Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII ст.
2009 Анкілозивний спондиліт (хвороба Бехтерєва) та його комплексне ортопедичне лікування
2009 Біолого-екологічні основи створення зелених насаджень в умовах урбогенного і техногенного середовища
2009 Методи забезпечення безпеки при виробництві, випробуванні та застосуванні сумішевих промислових вибухових матеріалів
2009 Еволюція фізичних властивостей напівпровідників АIIВVI гексагональної сингонії при переході до розмірів квантових масштабів
2009 Кальцинуюча хвороба клапанів серця: механізми розвитку, морфо-функціональний стан серця, клінічний перебіг, діагностика та підходи до медикаментозного лікування.
2009 Методологічні аспекти історії економічної теорії в контексті її розвитку.
2009 Моделі і метод віброзахисту динамічних систем на основі котково-демпфірувальних пристроїв
2009 Державний службовець у взаємовідносинах влади і суспільства
2009 Агротехнічні і біологічні основи введення топінамбура в промислову культуру південно-західної часини Лісостепу України
2009 Наукове забезпечення систем моніторингу процесів спрацювання механізмів гірничо-збагачувального обладнання.
2009 Сучасний еоловий геоморфогенез у береговій зоні морів
2009 Вікові особливості розвитку метаболічних порушень у постраждалих з травмою опорно-рухового апарату (діагностика і прогнозування)
2009 Контролінг інформаційної системи підприємства в умовах невизначеності
2009 Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загальноінженерних дисциплін для технологій навчання студентів
2009 Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій.
2009 Теоретико-методологічні основи рекреаційного природокористування (суспільно-географічне дослідження)
2009 Клініко-патогенетична характеристика неспецифічного виразкового коліту з позакишковими ураженнями та оптимізація його терапії
2009 Політичні трансформації в Угорській Республіці на рубежі ХХ — ХХІ століть (у контексті демократичних перетворень у постсоціалістичних країнах Центральної та Східної Європи)
2009 Алелопатично активні сполуки бур’янів та наукові принципи розробки фіторегуляторів
2009 Управління якістю атмосферного повітря на міждержавному рівні
2009 Багатокритеріальний структурно-параметричний синтез машинобудівних конструкцій
2009 Створення гіперболоїдних передач з лінійним контактом зубців на базі спеціальних ріжучих інструментів
2009 Механізм та селективність гомолітичного окиснення алкенаренів
2009 Ранній ембріональний розвиток тварин in vivo i in vitro та біотехнологічні фактори його регуляції
2009 Розробка ефективних технологій біологічно активних ферментованих напоїв
2009 Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію
2009 Розвиток другого методу Ляпунова в теорії стійкості диференціальних і функціонально-диференціальних рівнянь
2009 Енергоекономічні джерела світла: шляхи підвищення світлової ефективності та екологічності
2009 Океанологічні основи забезпечення функціонування морегосподарського комплексу України
2009 Карстовий геоморфогенез Кримсько-Кавказького гірсько-карстового регіону
2009 Екстракорпоральна гемокорекція із застосуванням магнітокерованого сорбенту в інтенсивній терапії синдрому інтоксикації у хворих з патологією органів гепатопанкреатодуоденальної зони.
2009 Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу і технології таблеток і мазі з поліфенольними сполуками рослин роду вільха
2009 Теоретико-методичні основи управління підготовкою футболістів
2009 Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти
2009 Дослідження власних і домішкових дефектів у сегнетоелектричних матеріалах киснево-октаедричного типу
2009 Організація і управління роботою флоту в формі послідовних рейсів
2009 Роль мінеральних речовин у процесах вовноутворення
2009 Медична реабілітація дітей з доброякісними пухлинами та пухлиноподібними ураженнями кісток (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Проблеми фемінізму в російській критиці і романах письменниць другої половини ХІХ століття.
2009 Наукове обґрунтування прогнозу стану річкових басейнів України та методи його оцінки.
2009 Розвиток соціальної сфери села в умовах становлення ринкових відносин (на прикладі Карпатського регіону)
2009 Управління організаційно-економічним розвитком транспортного комплексу регіону
2009 Залежність життєздатності та тривалості життя від особливостей раннього онтогенезу (популяційні і експериментальні дослідження)
2009 Аутоагресивна поведінка: патогенетичні механізми та клініко-типологічні аспекти діагностики і лікування.
2009 Механізми реалізації імуносупресивних властивостей умовно-патогенних бактерій — етіологічних агентів гнійно-запальних захворювань
2009 Підприємництво як предмет соціопсхологічного дослідження (діяльнісно-поведінковий аспек)
2009 Бімодальні наближені розв’язки рівняння Больцмана
2009 Однобічні зсуви, що породжуються стисками, та їх застосування до задач аналізу
2009 Особливості економічної поведінки в перехідній економіці України (інституціональний підхід)
2009 Імуногенетичні фактори реалізації генетично обумовленої патології
2009 Квантово-польовий опис багаточастинкових систем з порушеними симетріями на основі моделі самоузгодженого поля
2009 Електростатичні та електромагнітні пастки високотемпературної плазми.
2009 Енергозберігаючі швидкісні режими сільськогосподарських технологій.
2009 Міфопоетична інтерпретація літературного і фольклорного твору: тенденції в історії російської літератури ХІХ століття.
2009 Критичні випадки стійкості за Ляпуновим неавтономних нелінійних диференціальних систем
2009 Активні і пасивні методи і прилади для моніторингу аеро- , біо- і літосфери Землі
2009 Розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні (1925-2000 рр.).
2009 Українська національна державність доби визвольних змагань (1917 — 1921 рр.): Історіографія.
2009 Теорія і методологія комплексної геодинамічної інтерпретації даних геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів.
2009 Інформаційні технології синтезу автоматизованих систем управління енергоактивними об’єктами
2009 Аналіз ліхенофлори Таджикістану
2009 Смугаста мозаїка пшениці (Wheat streak mosaic virus) в природних умовах і в трансформованому середовищі.
2009 Механізми державного управління міським продовольчим комплексом
2009 Індуковані високоенергетичним опроміненням ефекти у фосфідних і халькогенідних напівпровідниках
2009 Спільні механізми розвитку патологічних змін в окремих відділах системи травлення.
2009 Розробка універсальних методів гідродинамічного розрахунку, динамічного аналізу та оптимізаційного синтезу основних елементів паливної апаратури дизелів
2009 Нові аспекти в теорії та методах обчислення багаточастинкових квантових систем. Застосування до електронної структури молекул.
2009 Методологія вирішення оптимізаційних аеродинамічних задач нелінійної теорії крила
2009 Морфологія судинно-нервових взаємовідношень щитоподібної залози людини.
2009 Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження
2009 Клініко-патогенетичні аспекти прогнозування, профілактики та лікування акушерських і перинатальних ускладнень при герпетичній інфекції.
2009 Птахівництво України: стан, проблеми і пе-рспективи розвитку.
2009 Фольклорно-літературні взаємозв’язки: генетичний аспект.
2009 Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-релігійній парадигмі російської філософії ХІХ — початку ХХ століть.
2009 Особливості формування функціональних резервів організму гірників вугільних шахт і шляхи їх підвищення
2009 Методологічні основи збереження і регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст (на прикладі Західної України)
2009 Медико-генетичне консультування в системі генетичного моніторингу населення
2009 Наукові основи підвищення екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів.
2009 Макромікроскопічна та мікроскопічна анатомія нервів і судин шлунка людини на етапах онтогенезу
2009 Київська школа музики XVII століття: Київське пініє. Київська нота. Київська граматика
2009 Антиоксидантний захист за умов опосередкованих окисним стресом патологічних станів організму
2009 Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України
2009 Четвертинні остракоди України
2009 Клініко-патогенетична характеристика незапальних уражень міокарда тонзилогенного генеза у дітей
2009 Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України
2009 Математичне моделювання впливу техногенних навантажень на екологічні системи
2009 Самоочищення наземних екосистем Українського Полісся від радіаційного забруднення
2009 Літус О.І. Діагностика і терапія хронічного простатиту з урахуванням поліетіологічних і поліпатогенетичних механізмів розвитку і характеру перебігу захворювання.
2009 Тритерпенові глікозиди аралієвих: виділення, встановлення будови, біологічна активність та хемотаксономічне значення
2009 Організаційно-методологічні основи управління фінансовою стійкістю банку
2009 Теорія та практика музично-педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів у педагогічних університетах
2009 Теплопостачання на основі утилізації енергії охолодження обертових печей, яке регулюється.
2009 Михайло Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва (перша третина ХХ ст.)
2009 Фізіолого-біохімічний статус корів при забрудненні довкілля важкими металами та способи зниження їх надлишку в організмі.
2009 Фізіологічний статус велекої рогатої худоби за умов впливу абіотичних чинників середовища
2009 Обґрунтування і розробка превентивних заходів для корекції природної резистентності організму свиней за умов впливу паратипових факторів
2009 Реклама в пресі Польського Королівства і Східної Галичини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).
2009 Розповсюдження електромагнітних хвиль у нерегулярних композиційних середовищах та структурах
2009 Електромеханічні системи автоматизації технологічних об’єктів з інтелектуальним керуванням
2009 Теоретичні та організаційно-технологічні основи лікарського забезпечення населення за умов реформування фармацевтичної галузі.
2009 Ефективність управлінських рішень подальшого реформування приватизованих підприємств водного транспорту України
2009 Післяінфарктне ремоделювання серця: діагностика та довготривале лікування
2009 Середньонаддніпрянський діалект. Фонологія і фонетика.
2009 "Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та їх корекція"
2009 Психологія комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини.
2009 Цілеспрямований синтез протисудомних засобів в ряду арил(алкіл)амідів малонової кислоти
2009 Синтез та дослідження біологічно активних похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну
2009 Циклічність геологічних процесів в формуванні земної кори (на прикладі нафтогазоносних регіонів України)
2009 Енергетична структура, хімічний зв’язок, оптичні та термодинамічні властивості тетраедрично координованих напівпровідникових твердих розчинів
2009 Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога
2009 Теоретичні основи та практика селекційного процесу тютюну (Nicotiana tabacum L.)
2009 Формування та розвиток трудових ресурсів як складової капіталу АПК
2009 Наукове обґрунтування впливу механічних коливань на інтенсифікацію процесів переробки харчової сировини
2009 Автоматизовані системи перетворення інформаційних потоків для управління високоенергетичними процесами
2009 Маркшейдерське забезпечення охорони вертикальних стволів вугільних шахт Донбасу
2009 Електромагнітна сумісність в низьковольтних електричних мережах з нелінійними споживачами
2009 Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні)
2009 Підвищення ефективності гідравлічних слідкуючих приводів випробувального устаткування
2009 Первинні вимірювальні канали систем комплексної автоматизації електроенергетичних об’єктів
2009 Наукові основи топологічних процесів модульного проектування одягу
2009 Народна художня творчість: проблематика, ретроспекція наукового осмислення, концептуальні основи
2009 Розвиток фізико-технічних основ створення транспортного устаткування вантажно-розвантажувальних вузлів гірничих виробництв
2009 Методологічні основи підприємницької діяльності на ринку інформаційних продуктів та послуг
2009 Термодинаміка та електродинаміка міжфазних взаємодій у плазмі продуктів згорання металізованих складів, твердих і газових палив
2009 Перетворення світлових пучків у параксіальних оптичних системах
2009 Персональність соматичного буття: філософсько-антропологічний аналіз
2009 Cтратегія забезпечення ефективного розвитку аграрної та переробної сфер АПК України
2009 Розробка моделей, методів і алгоритмів оптимізації оболонкових конструкцій з використанням принципу максимуму Понтрягіна
2009 Комплексне формування спряжених криволінійних поверхонь, що виключають інтерференцію
2009 Теоретичні основи формування кадастрового забезпечення базових процесів використання земельних ресурсів
2009 Державне регулювання транспортної системи України (адміністративно-правові проблеми та шляхи їх розв’язання).
2009 Продуктивність біосистем у токсичному середовищі
2009 Джерела теплоти локальних систем теплопостачання на базі машин Стірлінга
2009 Електромагнітні (пондеромоторні) сили постійного магнітного поля (основи теорії і практики розрахунку)
2009 Високоточна поляриметрія в параметричній кристалооптиці
2009 Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х — 90-ті рр. ХХ ст.)
2009 Державне регулювання монополій видобувної промисловості
2009 Багатофункціональні методи і пристрої для одночасного контролю електричних та геометричних параметрів матеріалів і виробів енергетичного обладнання. (Теорія і практика)
2009 Організаційно-економічні основи реструктуризації залізничного транспорту України
2009 Розрахунок конструкцій на температурні і силові впливи з урахуванням неоднорідності властивостей матеріалів
2009 Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар’єрним складуванням відходів гірничого виробництва
2009 Автоматизоване управління інформаційною взаємодією у розподіленіх технічних системах на основі специфікованих протокольних автоматів.
2009 Керування стійкістю підготовчих виробок регулюванням ефекту саморозклинювання уміщуючих порід
2009 Система геомеханічного прогнозу напружено-деформованого стану гірського масиву при відпрацюванні світ вугільних пластів
2009 Геомеханіка управління стійкістю просторової системи "масив-зміцнені породи-кріплення підземних виробок"
2009 Економіко-географічні засади збалансованого розвитку України
2009 Формування механізму діагностування та прогнозування економічного і соціального розвитку регіонів
2009 Наукове обгрунтування раціональних параметрів машин і агрегатів для виробництва тонкого листа
2009 Наукове обґрунтування ресурсозберігаючих способів управління напруженим станом сталевого рамного кріплення гірничих виробок
2009 Система моніторингу, контролю і профілактики токсикоінфекцій сальмонельозної та ешерихіозної етіологій
2009 Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина
2009 Екологічне обґрунтування прогнозу розповсюдження основних шкідників польових культур в агроценозах України
2009 Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу)
2009 Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d-елементів
2009 Властивості розв’язків різницевих і диференціальних рівнянь та їх стохастичних аналогів в банаховому просторі
2009 Морфофункціональні, терапевтичні та реабілітаційні аспекти гастродуоденальної патології у льотного складу
2009 Діагностика, клініка, фактори ризику,тактика лікування при первинно — множинних злоякісних поліорганних неоплазіях у хворих на рак молочної залози
2009 Механізми маркетингово-орієнтованого управління конкурентними перевагами підприємства
2009 Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної залози (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Обґрунтування ролі та місця лапароскопії в діагностиці і лікуванні гострих хірургічних за-хворювань та травм живота.
2009 Розвиток наукових основ розробки сільськогосподарської техніки підвищеної енергоефективності
2009 Елементарні збудження та квантові фазові переходи у спінових системах низької розмірності
2009 Західноєвропейський нігілізм: джерела, сутність, перспективи.
2009 Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти
2009 Пріон-асоційована спонгіформна енцефалопатія Крейтцфельдта-Якоба: кількісна морфологічна діагностика
2009 Дисипація енергії та нелінійна провідність гранульованих надпровідників другого роду в надпровідному і нормальному станах.
2009 Нестабільність деформування та зміцнення матеріалів в умовах глибокого охолодження.
2009 Соціально-психологічні основи збереження психічного здоров’я військовослужбовців
2009 Експериментально-теоретичний аналіз електромеханічних резонансних коливань і ефективності перетворення енергії в п’єзокерамічних тонкостінних елементах конструкцій.
2009 "Клініко-експериментальні аспекти терапії стеатогепатитів"
2009 Наукові основи процесів вібровідцентрового сепарування зернових сумішей
2009 Радіоекологічна безпека населення, що зазнає тривалої дії радіаційного фактора
2009 Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керування та перспективи розвитку.
2009 Генезис тваринного запрягу в Україні (Культурно-історична проблема).
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування патології шкіри та слизових оболонок у жінок з постоваріоектомічним синдромом
2009 Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об’єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками
2009 Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів
2009 Методологічні основи управління розвитком економіки регіону
2009 Наукові основи каштанорозведення в Азербайджані
2009 Конкурентоспроможність націоанльної економіки в умоваїх глобалізації
2009 Теорія та практика стійкого формування швів при електронно-променевому зварюванні металів великої товщини
2009 Інтенсифікація процесів взаємодії обертових газових потоків в енергозберігаючих технологіях теплоенергетики
2009 Хірургічне лікування внутрішньогрудних компресій дихальних шляхів у дітей
2009 Управління кредитними та інвестиційними потоками капіталу
2009 Взаємозв’язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів
2009 Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця ХІХ – першої половини ХХ століття.
2009 Наукові засади формування на сплавах заліза композиційних металокарбідних шарів зі стабільними структурами та підвищеними триботехнічними характеристиками
2009 Біоекологічні та лісівничі основи управління продукційним процесом в соснових ценозах Українського Полісся
2009 Наукові основи проектування технологічних процесів обробки деталей взуття та фурнітури з пластмас і металів
2009 Наукові основи ресурсозберігаючих технологій переробки відходів натуральних шкір у матеріали та вироби взуттєвого виробництва
2009 США і еволюція азіатсько-тихоокеанської політики Японії (1950-1990-ті роки).
2009 Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників у явищі регіональної музичної культури (на прикладі Північного Приазов’я ХІХ — ХХ століть).
2009 Територіальна організація ринку цінних паперів: методологія і практика
2009 Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з травматичними пошкодженнями опорно-рухової системи за даними променевих методів дослідження
2009 Методологічні основи розвитку транзитного потенціалу України
2009 Термомеханiка багатокомпонентних деформiвних твердих тiл низької електропровiдностi при електромагнiтному опромiненнi
2009 Асимптотичні методи синтезу систем керування рухом
2009 Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи)
2009 Реактивність сполучних тканин суглобів
2009 Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі.
2009 Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці
2009 Творість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби
2009 Математичні моделі електромагнітних, гідродинамічних та теплообмінних процесів в установці ківш-піч.
2009 Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання імітансу об’єктів кваліметрії
2009 Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель
2009 Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів
2009 Вибухозахист рудникового електроустаткування з елементами, що нагріваються, (розвиток наукових основ і розробка)
2009 Комплекне лікування хворих з тяжкими формами хронічної венозної недостатностінижніх кінцівок
2009 Розвиток філософсько-правової думки про гарантії прав і свобод людини та громадянина
2009 Наукові основи технологій кондитерських виробів з використанням функціональних рослинних добавок
2009 "Науково-технологічні принципи одержання виробів з порошкових матеріалів на основі гетерогенних залізо-вуглецевих сплавів з підвищеною зносостійкістю"
2009 Префіксальні дієслова у системі міжрівневих мотиваційних відношень
2009 Агробіологічні та екологічні основи формування врожайних властивостей насіння гречки в правобережному Лісостепу України
2009 Стан адаптаційних ішемічних і реперфузійних синдромів у хворих ішемічною хворобою серця із оборотною і безповоротною ішемією міокарда: механізми, діагностика, обгрунтування терапії
2009 Фінансовий механізм організації економіки України.
2009 Типологізація і порівняння економічних систем суспільства (проблеми теорії і методології).
2009 Організаційно-технологічні основи формування енергозбереження на визначальних етапах життєвого циклу цивільних будинків
2009 Фізико-хімічні процеси в природно-техногенних системах як основа оцінки захисних властивостей геологічного середовища
2009 Теоретичнi i методичнi засади формування готовностi працiвникiв правоохоронних органiв до дiяльностi в умовах екстремальних ситуацiй
2009 Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
2009 Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (1920-ті рр.).
2009 Структурно-енергетичні основи експлуатаційного зміцнення поверхонь тертя ковзання деталей машин
2009 Комп’ютерні моделювання й ідентифікація тепломасоперенесення в енергетичних та технологічних об’єктах машинобудування.
2009 Етноспецифічні константи мовної свідомості.
2009 Логістичний напрям в суспільній географії: теорія і практика досліджень.
2009 Науково-технічні основи створення контактних дисперсних високошвидкісних охолоджувачів для аміачних холодильних установок
2009 Узагальнення синтезу моделей конструкторсько-технологічних обводів методами аналізу їх інваріантних складових.
2009 Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХШ-ХУ ст.): Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції.
2009 Діагностика та хірургічне лікування набутих деформацій стопи.
2009 Методологія стратегічного управління інвестиціями в регіональний розвиток
2009 Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен.
2009 Організація профілактики економічної злочинності в Україні
2009 Білок-білкові взаємодії при утворенні надмолекулярних структур фібринового згустку в системі зсідання крові
2009 Геометризация процесу зрушення земної поверхні над рухомим очисним вибоєм пологого вугільного пласта
2009 Вплив структурно-функціональних та ней-рогуморальних факторів на розвиток серцевої недостатності та частоту шлуночкових аритмій при інфаркті міокарда. Шляхи прогнозування та профілактики.
2009 Патологія шлунка і дванадцятипалої кишки у осіб, які контактували зі сполуками хрому: клінічні особливості, морфологічні та функціональні зміни.
2009 Політичні трансформаційні процеси в Болгарії у посткомуністичний період
2009 Охорона прав суб’єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України.
2009 Організаційно-економічний механізм соціального розвитку регіону в умовах формування ринкових відносин
2009 Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми
2009 Формування основ професійної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу
2009 Механізм оцінки результативності діяльності підприємств з корпоративним управлінням
2009 Людський капітал в аграрній сфері економіки України: науково-організаційні основи су-часного формування і розвитку.
2009 Розвиток теорії захисних пластів на основі встановленних природних закономірностей деформацій генетичного повернення
2009 Підвищення точності вимірювальних перетворювачів з формуванням у реальних умовах тестових впливів
2009 Параметрична оптимізація багатократно інтегруючих електромеханічних систем з критерію максимальної добротності та запасу стійкості
2009 Теоретико-методичні основи гуманізації педагогічної діяльності вчителя в основній школі
2009 Культуротворчість: природа, системи, процеси
2009 Доброякісна гіперплазія передміхурової залози: оптимизація лікування з позиції доказової медицини
2009 Теоретико-методичні засади компаративного вивчення шкільного курсу української літератури.
2009 Пептиди в регуляції зовнішньосекреторної функції печінки
2009 Деформування вибухом грунтів зі змінною в’язкістю з урахуванням їх взаємодії з перешкодами та елементами конструкцій
2009 Закономірності формування поєднання туберкульозу легень і хронічного бронхіту (розповсюдженість, патогенез, діагностика, лікування)
2009 Роль дестабілізації гемоваскулярного гомеостазу в розвитку ішемії міокарда у пацієнтів старшого віку з ішемічною хворобою серця та можливості медикаментозної корекції виявлених змін
2009 Гончарство Поділля в системі етнокультури українців (друга половина ХІХ — ХХ ст.).
2009 Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин.
2009 Монокристалічні плівки SiC на чужорідних підкладках, їх структурні та електро-оптичні властивості
2009 Комплексний аналіз, оцінка та управління надійністю сталевих резервуарів для зберігання нафтопродуктів
2009 Теоретико-методологічні засади формування екологічної культури сільськогосподарського виробництва
2009 Кінетика ростових процесів пшениці і кукурудзи в умовах водного та високотемпературного стресів
2009 Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права
2009 Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез переломів кісток та їх наслідків (теоретичне, експериментальне обгрунтування, клінічна реалізація)
2009 Управління якістю виливків із залізовуглецевих сплавів на основі кібернетичних моделей.
2009 Нейроендокринний і імунний статус новонароджених з затримкою внутрішньоутробного розвитку
2009 Пролапс мітрального клапана у дітей: Механізми розвитку та підходи до реабілітації.
2009 Науково-практичні основи отримання та використання харчового безлушпинного ядра соняшника
2009 Розсіяння Мі та орієнтаційні структури в рідкокристалічних системах, індуковані поверхневою пружністю і конформаційними перетвореннями
2009 Квадратичне розпізнавання множин та дослідження гладких метрик
2009 Несуча здатність конструктивно неоднорідних оболонок при динамічному навантаженні
2009 Державні соціальні програми: теорія, методика розробки та оцінки
2009 Економічна стратегія розвитку експлуатаційної діяльності залізничного транспорту.
2009 Організаційно-економічний механізм розвитку системи охорони здоров’я у регіоні
2009 Розвиток наукових основ подрібнення твердих корисних копалин
2009 Морський фітобентос Кримського узбережжя.
2009 Біохімічні основи філогенетичних зв’язків у підродини Prunoideae Focke
2009 Російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців ХІХ — початку ХХ ст.
2009 Управління діяльністю спеціальних підрозділів МВС України по боротьбі з організованою злочинністю.
2009 Організація діяльності поліції Республіки Молдова з профілактики злочинів
2009 Розвиток наукових основ, створення і впровадження ефективних процесів холодної безперервної періодичної роликової прокатки особливотонкостінних та багатошарових труб
2009 Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога
2009 Ефекти анізотропії, регулярної неоднорідності і випадкового безладу у низьковимірних спінових моделях
2009 Розвиток теорії електробезпеки та синтез безпечних електричних мереж
2009 Нормалізація повітряного середовища виробничих приміщень фабрик огрудкування залізорудних концентратів.
2009 Тонка структура поверхонь поділу в металах і сплавах
2009 Стан репродуктивної та сексуальної функцій при недостатності пубертатну у чоловіків, механізми розвитку та терапія їх порушень
2009 Основи формування та реалізації науково-технічної політики (регіональний аспект)
2009 Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.).
2009 Термомеханіка спонтанної кристалізації алмазів в апаратах високого тиску
2009 Доходи бюджету України: напрями реструктуризації та вдосконалення
2009 Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони
2009 Топологічні та конформаційні аспекти функціонування макрогетероциклів
2009 Глобальний соціальний порядок постіндустріалізму.
2009 Державний лад і право на Буковині в 1774-1918рр.
2009 Українська греко-католицька церква в суспільному житті України ХХ ст.
2009 Моделювання податкової політики у трансформаційній економіці
2009 Структурно-функціональні показники кріоконсервованої печінки і вплив її трансплантації на морфофункціональний стан ряду внутрішніх органів"
2009 Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму
2009 Тріщиностійкість і несуча здатність стержневих металевих конструкцій при циклічних навантаженнях
2009 Концепція нації як духовної спільноти в художній та публіцистичній творчості Миколи Костомарова. -
2009 Теорія і практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищій школі
2009 Механізм зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу: лібералізація і протекціонізм
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)