Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Правові та криміналістичні проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності (На матеріалах органів внутрішніх справ України)
2009 Принципи ортопедичного лікування патології зубощелепної системи при зниженні висоти прикусу, його прогнозування та профілактика
2009 Національні громади Львова XVI-XVIII cт. (соціально-правові взаємини).
2009 Клініко-патогенетичні особливості інтрацеребрально ускладненого мозкового інсульту і оптимізація тактики його лікування
2009 Математичні моделі та методи оптимізаційного відтворення теплофізичних параметрів земної поверхні
2009 Забезпечення прав та свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади
2009 Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація
2009 Інтенсифікація процесів одержання карбідів, нітридів і композиційних матеріалів на їх основі
2009 Медико-соціальні закономірності формування перинатальної патології та оптимізація медичної допомоги вагітним та новонародженим
2009 Медико — соціальні проблеми алергічних захворювань у дітей
2009 Наукове обгрунтування стратегічних напрямів реформ охорони здоров’я на регіональному рівні
2009 Ідентификація професійних знань операторів автоматизованих систем управління
2009 Етіологічні і патогенетичні фактори у виникненні та розвитку сетаріозу великої рогатої худоби
2009 Розв’язувані точно моделі сильнокорельованих низьковимірних електронних систем
2009 Особливості взаємодії мікро- і макросимбіонтів в системі діазотрофи — небобова рослина
2009 Синтетизм та аналітизм у морфологічних системах української та російської мов (типологічний аспект)
2009 Акустичні поля в неканонічних областях
2009 Дієвість кредитного механізму в економіці України
2009 Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові функції та системні впливи Ради Європи
2009 Структуроутворення та деформаційне зміцнення при пластичній деформації вуглецевих сталей
2009 Патогенетичне обгрунтування корекції метаболічних, імунологічних і нейрогормональних порушень в лікуванні хворих на ускладнені форми увеїтів
2009 Механізм розвитку курортно-рекреаційних територій у сучасних умовах
2009 Чисельно-аналітичний метод розв’язання задач статики нетонких ортотропних оболонок з отворами довільних розмірів і форм
2009 Поширення, конверсія та поглинання об’ємних і поверхневих електромагнітних хвиль у неодновимірно неоднорідній плазмі
2009 Неоваскуляризація і пухлинний ріст
2009 Електрошлаковий переплав металів та сплавів під флюсами з активними добавками у печах камерного типу
2009 Інвестиційно-інноваційна модель розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації.
2009 Проблема національного характеру в українській драматургії 20 — початку 30-х років ХХ століття.
2009 Гармонічність еволюційної динаміки самоорганізації містобудівних систем
2009 Великобританія в європейських інтеграційних процесах.
2009 Наукове обґрунтування та розробка організаційно-технологічних рішень, що підвищують експлуатаційну довговічність систем водовідведення
2009 Оптимізація кінематичних геодезичних мереж
2009 Оптимізація взаємодії політичного керівництва та державного управління в умовах модернізації політико-адміністративної системи України
2009 Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі
2009 Рецентні та неогенові молюски ряду Rissoiformes північної частини Азово-чорноморського басейну (фауна, систематика, морфологічні аспекти еволюції та екологія)
2009 Алелопатична дія екзометаболітів культурних злаків у агрофітоценозах
2009 Маркетингові комунікації в системі управління ринковою діяльністю підприємства
2009 Технічна діагностика та оцінка залишкового ресурсу експлуатованих металевих конструкцій
2009 Фондові методи фінансування розвитку промислових корпорацій
2009 Картографування території України: історія, перспективи, наукови основи
2009 Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр.
2009 Функціональні основи розробки композиційних підшипникових матеріалів для підвищених умов експлуатації
2009 Теоретичні і методичні засади диригентсько-хорової освіти у вищих навчальних закладах
2009 Роль металотіонеїнів в детоксикації йонів міді, цинку, марганцю та свинцю в організмі прісноводних риб і молюсків
2009 Ендогенні механізми формування стійкості рослин до дії свинцю за участю аскорбат-глутатіонової системи
2009 Духовність: філософські конструкти і соціокультурні репрезентації.
2009 Управління інноваційними процесами в рослинництві
2009 Фізико-технічні основи отримання та управління формуванням властивостей інструментальних полікристалічних надтвердих матеріалів з вюрцитного нітриду бора.
2009 Методологічні основи та інформаційно-технологічні моделі інфраструкутри геопросторових даних міських кадастрових систем
2009 Діагностика, профілактика та лікування системних порушень кістковох маси у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозуючий спондилоартрит
2009 Дослідження структури і властивостей кристалів LiNbO3 методами ЯМР і комп’ютерного моделювання
2009 Оптична діагностика активних середовищ електророзрядних джерел випромінювання на атомах інертних газів та їх галогенідах
2009 Змішані заразні хвороби розплоду медоносних бджіл (епізоотологія, диференційна діагностика, комплексна система заходів боротьби та профілактики).
2009 Наукові основи механіки клинопасових варіаторів, як системи з керуючими в’язями
2009 «Адаптаційні реакції, їх значення в клініці внутрішніх хвороб»
2009 Пластика зв’язок опорно-рухового апарата аутодермальними трансплантатами %

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)