Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України
2009 Променева діагностика захворювань і патологічних процесів спинного мозку, хребта та периферичної нервової системи
2009 Нові технології діагностики та вітреоретинальної хірургії ускладнених форм відшарування сітківки
2009 Формування глобальної фінансової архітектури світового господарства.
2009 Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу AnBnO3n+2
2009 Еколого-фізіологічні основи формування дернових покривів в умовах степової зони України (стійкість, динаміка, техногенез)
2009 Розвиток теорії та удосконалення технології виробництва холоднодеформованих прецизійних труб з використанням процесів волочіння
2009 Розробка методик і засобів оцінки об’ємної пошкодженості та руйнування матеріалів і виробів за параметрами акустичної емісії
2009 Теоретико-методичні засади формування конкурсної системи оцінювання і прогнозування фундаментальних наукових досліджень
2009 Створення водоощадливих конструкцій каналів зрошувальних систем
2009 Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття
2009 Патоморфоз хронічних обструктивних захворювань легенів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
2009 Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування
2009 Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах.
2009 Організаційно-економічний механізм функціонування і регулювання споживчого ринку
2009 Перебіг портальної гіпертензії та її ускладнень при хірургічному лікуванні хворих, з застосуванням мініінвазивних технологій.
2009 Патогенетичні механізми і клінічні особливості дестабілізації ішемічної хвороби серця та їх терапевтична корекція
2009 Трансформація західноєвропейської метафізики (онтологічний зріз)
2009 «Утилізація промислових відходів через створення технології виробництва нових добрив для екологічно безпечного землеробства»
2009 Етнічна історія Криму у ранньому залізному віці
2009 Пептична виразка дванадцятипалої кишки в осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: структурні прояви патоморфозу, особливості морфогенезу, прогностичні аспекти
2009 Католицько-філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз
2009 Сімейна реабілітація хворих на шизофренію чоловіків з сексуальною дисгармонією подружньої пари
2009 Прогнозування та профілактика поліорганної недостатності у постраждалих з поєднаними торакальними та абдомінальними ушкодженнями при політравмі
2009 Підвищення ресурсу дихальних апаратів на хімічно пов’язаному кисні.
2009 Рак молочної залози — реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування.
2009 Клініко-патогенетична характеристика системної склеродермії та особливості її лікування
2009 Клініко-імунні та психоемоційні розлади в патогенезі бронхіальної астми і хронічного обструктивного бронхіту, методи їх корекції
2009 Формування митно-тарифної політики України за умов ринкової трансформації
2009 Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні
2009 Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади.
2009 Науково-методичні основи управління проектами: економічний аспект
2009 Морфофункціональна характеристика кріоконсервованих ембріональних клітин та їхнє використання для лікування хворих із судинною патологією органа зору
2009 Методи аналізу і прогнозування розвитку підприємств сфери послуг
2009 Давнє населення України в його природному середовищі (епоха ранньопервісної общини)
2009 Патогенетичне обґрунтування хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка
2009 Діагностика та хірургічне лікування хронічного біліарного панкреатиту з використанням мініінвазивних технологій.
2009 Гідрохімія водних об`єктів атомної і теплової енергетики.
2009 Вібраційні методи оцінки якості тракторів та стадіях проектування, виготовлення та експлуатації
2009 Розвиток теорії методів і створення засобів контролю умов праці за пиловим фактором
2009 Дидактичні засади оптимізації навчально-тренувального процесу в системі підготовки спортсменів.
2009 Процеси парних зіткнень повільних електронів, іонів та збуджених атомів з атомами та молекулами
2009 Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотовмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів
2009 Теоретико-методологічні засади контролю у сфері публічної влади
2009 Методологія бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України
2009 Енергозберігаючі технології створення повітряно-теплового режиму теплових електростанцій
2009 Система невідкладної допомоги дітям першого року життя зі cкладними вродженими вадами серця.
2009 Первинні пухлини серця (проблеми діагностики та хірургічного лікування)
2009 Оптимізація комбінованого та комплексного лікування хворих на первинні злоякісні новоутворення опорно-рухового апарату
2009 Взаумод_я _мпульсного лазерного випром_нювання з вибуховими речовинами
2009 Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві.
2009 Інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв’язками в процесах флокуляції та сорбції.
2009 Організаційно-економічний механізм державного регулювання аграрного виробництва у трансформаційний період
2009 Геологічний розвиток платформної частини території України в рифеї
2009 Дизайн та синтез модельних сполук: вивчення стеричних, стереоелектронних ефектів, реакцій-нодатних інтермедіатів, процесів каталітичного енантіоселективного гідрування та динамічного захисту функціональних груп
2009 Метод граничних значень в теорiї розширень симетричних операторiв в просторах з iндефiнiтною метрикою
2009 Органні особливості раннього гістогенезу похідних різних зародкових листків у людини
2009 Експериментальне обґрунтування ефективностефективності використання в годівлі сільськогосподарських тварин ефективності використання в годівлі сільськогосподарських тварин протеїново-мінеральної добавки із гіпергалинного зоофітопланктону
2009 Епідеміологія, клінічний патоморфоз хламідійної і змі-шаної урогенітальної інфекції, комплексна діагностика, лікування, про-філактика
2009 Теорія і методи системологічного моделювання та їх застосування для інформаційно-аналітичного супроводження організаційних систем
2009 Карієс зубів та його профілактика в дітей із родин ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.
2009 Галогеохімія ґрунто-підґрунтя ландшафтних комплексів Причорноморсько-Приазовського сухостепового краю.
2009 Формування особистості: детермінанти, проблеми, перспективи (соціально-філософський аналіз).
2009 Діагностика та лікування закритих переломів кісток ліктьового суглоба у дітей
2009 Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення).
2009 Реалізація політики коренізації по відношенню до єврейського населення Півдня України в 1920-1930-ті рр.
2009 Система національної та міжнародної безпеки в умовах формування нового світового порядку: 1991-2001 роки
2009 Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування.
2009 Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні
2009 Наукове обгрунтування та розроблення технології макаронних виробів поліпшеної якості та профілактичного призначення шляхом використання нетрадиційної сировини і харчових добавок
2009 Мікробіологічне обґрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками
2009 Потужнi мiкросекунднi пучки заряджених частинок i µх взаімодiя з плазмою i конденсованими середовищами
2009 Розвиток і будова тимуса в представників різних таксономічних груп хребетних тварин.
2009 Адаптаційно-пристосувальна діяльність та механізми структурно-функціональної реорганізації фізіологічних систем організму під впливом електромагнітних полів при їх нормуванні у довкіллі
2009 Алкільні і сігма-вінільні похідні ацидокомплексів платини та каталітичні реакції за їх участю
2009 Моделі задач механіки деформування композитних брусів дискретно-неоднорідної структури
2009 Вільні та вимушені коливання неоднорідних в’язкопружних механічних систем
2009 Закономірності формування комплексу професійних чинників та профілактика їх шкідливого впливу на здоров’я робітників шкіряного виробництва.
2009 Міфологічна парадигма художнього мислення.
2009 Фізико-хімічні закономірності хімічного та електрохімічного розчинення міді і її сплавів у хлоридних розчинах
2009 Суспільно-політичні трансформації в Україні (квітень 1985 — серпень 1991 рр.) : історико-політологічний аналіз.
2009 Гігієнічне обгрунтування оптимальних параметрів роботи нових типів очисних каналізаційних споруд з метою санітарної охорони джерел господарсько-питного водопостачання населення
2009 Морфофункціональний стан аденогіпофізу та надниркових залоз після локального впливу на шкіру тварин високої і низької температур.
2009 Патогенетичні механізми дисадаптаційних порушень у системі мати-плацента-плід, їх прогнозування та корекція у жінок, які мешкають на територіях, забруднених радіонуклідами.
2009 Високочутливі модуляційні структури радіометричної апаратури НВЧ-діапазону
2009 Розвиток наукових основ створення і зміцнення економнолегованих метастабільних сплавів
2009 Соціально-адекватний менеджмент: концептуалізація моделі
2009 Уран-свинцева геохронологія раннього докембрію Українського щита
2009 Флюїдні включення у мінералах як індикатори ендогенного мінералоутворення
2009 Стан мінеральної щільності кісткової тканини при ураженнях гемопоетичної та гемостатичної систем: прогнозування патоморфозу і диференційовані методи профілактики
2009 Динаміка і корекція патопсихологічних симптомокомплексів у осіб, залежних від алкоголю та наркотиків
2009 Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу
2009 Фармакологiчна профiлактика цереброваскулярних порушень при комбiнованiй дiї загальної вiбрацiї та захитування (експериментальне дослiдження)
2009 Конфлікти у діяльності працівників органів внутрішніх справ і шляхи їх подолання (соціально-психологічний аспект)
2009 Оцінка високотемпературної водневої деградації сталей енергетичного та нафтохімічного обладнання
2009 Асоційовані форми аграрного бізнесу (ринкова трансформація і проблеми регулювання).
2009 Науково-технічні основи підвищення ефективності опромінювальних установок для світлокультури рослин
2009 Розвиток теорії робочого процесу та удосконалення кувальних молотів, що працюють на стисненому повітрі
2009 Методи аналізу і розпізнавання складних сигналів в автоматизованих системах мовного діалогу.
2009 . Удосконалення методів, моделей і принципів побудови багатокритеріальних таблично-алгоритмічних функціонально орієнтованих перетворювачів інформації.
2009 Раціональне використання енергії сонячної радіації та вітру в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва
2009 Синдром гострого легеневого пошкодження при критичних станах і методи його корекції
2009 Розробка нових принципів високоградієнтної магнітної фільтрації (сепарації).
2009 Рефлюксна хвороба стравоходу (діагностика та хірургічне лікування)
2009 Джерела внутрішньоплитового магматизму континентів і процеси транспортування розплавів у верхній мантії і корі Землі
2009 Хирургическое лечение заболеваний панкреатобилиарной системы с использованием малоинвазивных технологий в комплексе с локальной гипертермией
2009 Синтез систем автоматизації однорідних об’єктів керування зі змінним складом функціональних задач для вугільних шахт
2009 Деякі аспекти ехокардіографічної діагностики механізмів розвитку та прогресування серцевої недостатності при різних формах ішемічної хвороби серця.
2009 Поверхневі азимутальні та циклотронні хвилі у магнітоактивних плазмових структурах
2009 Маркетингове старетегічне планування
2009 Фольклорне, художнє та публіцистичне мислення у контексті інтелектуально-образної еволюції (Форми і методи вираженння інформації у творчій свідомості етносу)
2009 Стан гомеостазу та його корекція у часто хворіючих дітей
2009 Хірургічне лікування аневризм висхідної аорти.
2009 Фінансовий капітал підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки.
2009 Теоретичні і практичні основи створення лікарських форм хіміотерапевтичних препаратів для терапії та профілактики інвазійних хвороб тварин.
2009 Розробка та підвищення ефективності протипухлинних аутовакцин, виготовлених на основі продуктів синтезу B.subtilis
2009 Теоретичні основи методики розслідування злочинів, скоюваних організованими злочинними утвореннями у сфері економічної діяльності
2009 Реактивна потужність в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями
2009 Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис та тенденції розвитку
2009 Теоретичні основи і методи розрахунків білякритичних течій рідини з вільною поверхнею
2009 Моделювання термомеханічних процесів та розробка високоефективних технологій ультразвукового зварювання полімерних і композиційних матеріалів
2009 Діалог як музично-культурологічний феномен: методологічні аспекти сучасного музикознавства.
2009 Структурний аспект високотемпературної повзучості тугоплавких металів і сплавів
2009 Політика УНР та Української Держави щодо новопосталих державних утворень на території колишньої Російської імперії (1917-1921 рр.).
2009 Біодинаміка постави школярів у процесі фізичного виховання
2009 Інтерпретація трискладових розподілів та теорія геометричних перетворень
2009 Стратегічне управління підприємством в умовах нестабільності зовнішнього середовища
2009 Моделі адаптивного управління підприємством у нестабільному економічному середовищі
2009 Метод розрахунку вібраційних процесів машинобудівних конструкцій
2009 Науково-технічні основи підвищення ефективності роботи та довговічності клапанних гомогенізаторів
2009 Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків
2009 Ситема управління морськими перевезеннями вантажів і роботою флоту судноплавної компанії
2009 Біологічні основи формування гібридного насіння цукрових буряків та способи підвищення його врожаю і якості.
2009 Науково-технологічні основи механізованого сушіння неоднорідних рослинних матеріалів
2009 Наукове обгрунтування та розроблення способів очищення дифузійного соку
2009 Функціонально-прагматичний і лінгвоментальний аналіз чеських прагматичних кліше.
2009 Непертурбативна динаміка калібрувальних полів на гратці
2009 Наукові принципи вибору структурних складових і створення композиційних матеріалів на основі тугоплавких сполук титану і кремнію з підвищеною зносо- і корозійною стійкістю
2009 Методологічні основи досконалення високовольтнихвисоковольтнихлінійних високовольтних лінійних ізоляторів та методів їх випробувань
2009 Клініка, діагностика і лікуванн хронічного обструктивного бронхіту у підземних гірників вугільних шахт (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження
2009 Фізико-хімічні закономірності структурних переходів в конденсованих фазах на основі кадмій телуриду.
2009 Нові технології і обладнання для індукційної плавки металів та сплавів.
2009 Фазові рівноваги в потрійних системах оксидів цирконію, гафнію і ітрію з оксидами лантаноїдів.
2009 Основні закономірності формування здоров’я дитячого населення, що проживає в регіонах з різною екологічною ситуацією
2009 Психологія особистісного змінювання
2009 Структура і динаміка системи соціальної ідентичності.
2009 Сучасні підходи до етіопатогенезу і лікування генітального ендометріозу.
2009 Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами.
2009 Дослідження антиоксидантних властивостей в ряду похідних п’яти- та шестичленних азагетероциклів і визначення їх ефективності при ішемії головного мозку
2009 Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – поч. XVII ст.).
2009 Розвиток та структурно-функціональні особливості емалі зубів людини.
2009 Сучасна російська мова в полілінгвокультурній ситуації (комунікативно-функціональний аспект).
2009 Процеси природного повітрообміну в приміщеннях будівель
2009 Правова держава як предмет політології: історія, теорія, методологія дослідження
2009 Творчість Миколи Гоголя в контексті літературної культури бароко.
2009 Політичні партії: механізми інституціалізації і структурної трансформації.
2009 Наукове обгрунтування і розробка прогресивних процесів та обладнання для виробництва жарених кулінарних виробів
2009 Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні.
2009 Лісівничо-екологічна роль трав’яного покриву в культурах сосни звичайної Східного Полісся
2009 Нелінійні еволюційні рівняння: галілеївська інваріантність, точні розв’ язки та їхнє застосування
2009 Управління економічними і соціальними процесами на підприємстві (концепція та методологія)
2009 Рiчний стiк рiчок Украiни в умовах антропогенного впливу
2009 Психопатологічний та соціокультуральний аналіз феномену цілителів-екстрасенсів
2009 Мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття (соцреалізм і свобода творчості).
2009 Вдосконалення розрахункових моделей та конструкцій для подовження строків експлуатації промислових будівель
2009 Традиції та новації в правовому розвитку: загальнотеоретичні аспекти.
2009 Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження.
2009 Оптимізація лісистості західного регіону Укрвїни
2009 Діагностика, прогнозування та профілактика біліарних порушень у дітей, які в минулому перехворіли на вірусний гепатит А
2009 Теоретичні основи побудови і засоби практичної реалізації інтегрованих інформаційних систем обліку вантажопотоків
2009 Автоматизоване оперативне управління централізованим теплопостачанням в умовах неповної інформації
2009 Скінченноелементні моделі геодезичних вимірів
2009 Формування структури та властивостей сталі і сплавів при виробництві труб для ядерних енергетичних установок
2009 Інтенсифікація виробництва яловичини в умовах західного регіону України шляхом використання багатокомпонентних сумішок кормових культур при відгодівлі худоби
2009 Онтогенетичні особливості обміну ліпідів і ліпідного живлення у свиней
2009 Агротехнологічні основи вирощування яблуні на грунтах легкого гранулометрич-ного складу
2009 Удосконалення сортименту та виведення нових поколінь сортів винограду на основі селекційних моделей
2009 Структура і властивості полімерних композицій з електропровідними наповнювачами
2009 Вікові особливості перебігу окиснювальних процесів за умов токсичного ураження печінки та способи їх корекції
2009 Інтегровані автоматизовані системи керування товстолистовими прокатними станами (розвиток теорії, моделі, алгоритми)
2009 Особливості патогенезу, перебігу захворювання та лікування хворих з поєднаною патологією: ішемічною хворобою серця і хронічним легеневим серцем (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Фізико-хімічні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень).
2009 Баричні ефекти та полікритичні явища в сегнетоактивних напівпровідниках групи A2IVB2VC6VI із неспівмірними фазами
2009 Електронні властивості селенідів індію й галію та гетероструктур на їх основі
2009 Теорія гравітаційної ультрарелятивістської спін-орбітальної взаємодії
2009 Комплексно-диференційована терапія і диспансеризація хворих з рецидивами урогенітальних інфекцій (хламідіоз, трихомоніаз, уреаплазмоз, кандидоз, бактеріальний вагіноз)
2009 Проблеми освіти в контексті соціально-філософського аналізу.
2009 Обґрунтування вибору методу хірургічного лікування при портальній гіпертензії у хворих на цироз печінки
2009 Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом
2009 Процеси синтезу і фізичні властивості надтвердих вуглецевих покриттів
2009 Дослідження екстремальних задач терії наближення функцій.
2009 Регіонарна гемодинаміка та мікроциркуляція в діагностиці і виборі тактики хірургічного лікування хворих облітеруючим атеросклерозом черевної частини аорти та периферичних артерій
2009 Основи створення пристроїв вводу, розущільнення й адресації потоків інформації для оптичних обчислювальних засобів
2009 Теоретико-методологічні засади післядипломної педагогічної освіти в Україні
2009 Історія сарматів Карпато-Дніпровського регіону
2009 Хірургічне лікування хворих на тиреотоксичний зоб, ускладнений ентеральним синдромом.
2009 Теоретико-методичні основи системи багаторічної фізичної підготовки юних дзюдоїстів
2009 Співвідношення клінічних, патопсихологічних та соцільно-епідеміологічних характеристик при венеричних уретропростатитах у чоловіків
2009 Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право.
2009 Математичні моделі та методи механіки тонкостінних пружних тіл при локальних навантаженнях
2009 Гнійно-запальні захворювання у породіль з патологічною крововтратою у пологах (патогенез, прогнозування, профілактика, лікування та реабілітація)
2009 Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі української та російської прозі другої половини ХІХ — першої половини ХХ століть)
2009 Регіональний розвиток у європейському спільному економічному просторі (динамізація та структурні зміни)
2009 Ефекти структурно-функціональної організації у нерівноважних макромолекулярних системах
2009 Трипси Лісостепу України: еколого-фауністична характеристика, шкідливість, векторні властивості та агроценотичний контроль
2009 Систематика, фітогеографія та генезис родини Chenopodiaceae Vent.
2009 Еміграція з Західної України. 1919-1939.
2009 Онтологія і феноменологія Незбагненного: С. Л. Франк у філософському дискурсі ХХ сторіччя
2009 Морфогенез експериментальних токсичних нейропатій, викликаних препаратами, які застосовуються для лікування онкологічних захворювань
2009 Аналіз знання як стратегічного ресурсу трансформації суспільства (світоглядно-методологічний аспект).
2009 Регулювання горшового обігу в умовах ринкової трансформації економіки
2009 Теоретичні та методичні основи створення і використання навчальних експертних систем у підготовці фахівців вищих навчальних закладів
2009 Клініко-патогенетичне обгрунтування диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у дітей (клініко-експе- риментальне дослідження).
2009 Маркетингове ціноутворення на підприємстві
2009 Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку
2009 Художній світ Миколи Хвильового
2009 ПЛР-аналіз молекулярно-генетичного поліморфізму людини в судовій медицині
2009 Наукові засади оцінювання низькопористих колекторів вуглеводневого газу
2009 Формування інноваційної стратегії великих машинобудівних підприємств
2009 Реалізації алгебр Лі груп локальних перетворень та груповий аналіз нелінійних диференціальних рівнянь
2009 Управління продукційним процесом вирощування насіння кормових буряків у західному Лісостепу України.
2009 Мас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства політико-культурологічний аспект).
2009 Обґрунтування диференційованої патогенетичної терапії пептичної виразки у поєднанні з іншими захворюваннями органів травлення
2009 ЗОЛОТО В ОСАДОВИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ
2009 Автоматизовані стендовi випробування машинобудівних виробів
2009 Професійний стрес працівників органів внутрішніх справ України (концептуалі-зація, прогнозування, діагностика та корекція)
2009 Вікові і статеві особливості хірургічної анатомії легеневих звязок людини та потенційні резерви їхніх артерій в експерименті
2009 Гігієнічна діагностика впливу хімічних факторів на робітників та населення металургійного регіону
2009 Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів України.
2009 Гетероциклізації за участю єнонових систем та азотовмісних бінуклеофілів.
2009 Підвищення надійності металургійного обладнання технологічними методами
2009 Непсихотичні форми порушень психічної сфери у хворих на хронічні соматичні захворювання (клініка, систематика, критерії діагностики та принципи терапії).
2009 Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
2009 Теоретичні основи нотаріального процесу в Україні.
2009 Клініко-епідеміологічний аналіз хронічного гепатиту С, імунологічні передумови та результати різних методів лікування
2009 Теорія і практика шахтної сейсморозвідки
2009 Асимптотичний аналіз багатоканальних стохастичних мереж
2009 Сучасний стан і концепція розвитку герiатричної допомоги населенню України
2009 Клініка, діагностика, профілактика, лікування фіброміоми матки і післяопераційна реабілітація хворих залежно від поєднаної патології та факторів ризику
2009 Теоретичні та клінічні дослідження ефективності лазерних технологій лікування патології очного дна
2009 Взаємозв’язки у регуляції біосинтезу рибофлавіну та асиміляції заліза у флавіногенних дріжджів
2009 Теорія і практика сугестопедичного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
2009 Наукові основи безвистійного обрізування книжково-журнальних блоків: технологія і устаткування
2009 Раціональне та ірраціональне в науці й освіті.
2009 Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності
2009 Наукові основи оптимізації лісоаграрних ландшафтів рівнинної України
2009 Екологічні основи прогнозування масових розмножень основних видів комах-хвоєлистогризів лісових насаджень України
2009 Наукове обгрунтування використання природних розсолів і мінералів в агроекосистемах
2009 Удосконалення діагностики туберкульозу великої рогатої худоби та методичні підходи одержання вакцинних штамів мікобактерій
2009 Методологія аналізу та оцінка естетичної якості морфологічних властивостей архітектурних об’єктів
2009 Теоретичні засади та методи моделювання електроенергетичних систем на основі технологій штучних нейронних мереж
2009 Роль інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енегозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів
2009 Засоби побудови математичних моделей оптимізаційних задач розміщення геометричних об’єктів та їх застосування
2009 Теоретичні основи ефективної експлуатації систем керування загороджувальними пристроями
2009 Ідея української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до початку ХХ сторіччя).
2009 Сталий розвиток агропродовольчої системи України
2009 Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.)
2009 Закономірності структуроутворення та властивості композиційних матеріалів з метастабільними складовими
2009 Наукові основи створення електротехнологічних установок для високовольтних імпульсних дій
2009 Регіональні ринки продукції машинобудування для ремонтно-експлуатаційних потреб
2009 Літературознавчі концепції Івана Франка в контексті методологічних пошуків українського літературознавства другої половини ХІХ — початку ХХ століття.
2009 Конституційно-правові проблеми регулювання міжнаціональних відносин в Україні в умовах становлення правової держави.
2009 Значення взаємодії факторів внутрішнього і зовнішнього середовища в регуляції функціональної активності пінеальної залози
2009 Методи літних випробувань та досліджень парашутних систем і парапланерних літальних апаратів
2009 Фізико-технологічні основи електронно-йонних методів створення наноструктур функціональних елементів для НВІС
2009 Місцеве самоврядування в сучасній Україні як предмет політологічного аналізу
2009 Наукові та технологічні основи плазмово-індукційного вирощування крупних монокристалів тугоплавких металів.
2009 Технологічні та методичні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва
2009 Наукові основи технології пластичного деформування осесиметричних деталей інструментом, що обертається
2009 Концептуальні основи розлідування корисливо- насильницьких злочинів
2009 Правова реформа в Чехії і Словаччині в умовах постсоціалістичної модернізації: теоретичні і практичні проблеми.
2009 Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз)
2009 Основи криміналістичної одорології.
2009 Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва і проблеми його фінансового забезпечення
2009 НАДПРОВІДНІ ТА НЕНАДПРОВІДНІ КУПРАТНІ ОКСИДИ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ
2009 Диференційоване управління післяопераційним больовим синдромом в залежності від характеру болю і динаміки нейропластичності (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Науково-технічні основи створення електромеханічних імпульсних перетворювачів індукційного типу з кріорезистивними обмотками
2009 Розвиток наукових основ системи шахтного водовідливу
2009 Металохімія сполук індію з рідкісноземельними та перехідними металами
2009 Знання як форма зв’язку свідомості і буття
2009 Морфологія пазушно-венозних взаємовідношень голови людини.
2009 Методологічні основи системного аналізу якості проектів та програм розвитку виробництва
2009 Становлення і розвиток літературних мов штокавської діасистеми.
2009 Антропогенний вплив на річки України
2009 Моделі і чисельні методи дослідження багатопараметричних сингулярних спектральних задач
2009 Зображення груп з умовами скінченності та пов’язані з ними модулі над груповими кільцями
2009 Розвиток теорії та розробка ресурсо- і енергозаощаджуючих технологій ковшового рафінування чавуну перед киснево-конвертерною плавкою
2009 Спеціальні бетони для підсилення будівельних конструкцій, які експлуатуються в умовах дії агресивних середовищ
2009 Теоретичні основи еколого-економічного обмеження природного ресурсокористування
2009 Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з використанням природної надмірності при виконанні приблизних обчислень
2009 Роль білкового обміну в адаптації риб до дії іонів важких металів
2009 Напівпровідникові перетворювачі модуляційного типу (системне моделювання, аналіз електромагнітних процесів)
2009 Лікувальний патоморфоз злоякісних пухлин травного тракту
2009 Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти.
2009 Системне формування технологій автомобільних перевезень за критеріями енерго- і ресурсовіддачі.
2009 Порушення метаболізму оксиду азоту при системних захворюваннях сполучної тканини (діагностика, патогенез, лікування)
2009 Системне дослідження явищ масопередачі в процесах очищення й охолодження газів та рідин содового виробництва
2009 Моделювання режимів роботи відцентрових насосів на основі електрогідравлічної аналогії
2009 Стабілізаційна економічна політика в Україні в епоху глобалізації
2009 Квантові та ортогональні симетрії у квантовій теорії
2009 Розвиток наукових основ та інженерних методів високошвидкісного намотування нитки на пакування
2009 Електричні властивості порід в термобаричних умовах літосфери та геоелектричні моделі
2009 Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. — перша половина ХХ ст.)
2009 Соціально-економічні напрями підвищення ефективності виробництва у вугільній промисловоті
2009 Квантовий «високотемпературний» осциляційний кінетичний ефект і гальванотермомагнітні явища в режимі нелінійної провідності у вісмуті
2009 Клiнiко — генетичнi особливостi шизофренії, коморбiдної з психiчними та поведінковими розладами внаслiдок вживання алкоголю
2009 Податкове регулювання економічного розвитку
2009 Фізико-технічні основи свердловинної гідротехнології видобутку важких металів розсипних родовищ і техногенних розсипів
2009 Явища термiчнoї стратифiкацiї i транспoрту теплoвoї енергiї у вoдoймах (на прикладi вoдoйм Бещад).
2009 Iнформаційно-вимірювальні системи високочастотної вібродіагностики роторних машин
2009 Розробка науково-організаційних методів запобігання аваріям та травматизму на основі встановлення закономірностей їх проявлення у вугільних шахтах України
2009 Теорія «фібоначчієвих» моделей даних, методів обчислень і операційних пристроїв високої продуктивності та надійності
2009 Циркулюючі імунні комплексі і дослідження антигенного впливу при алергодерматозах, псоріазі і хламідіозах
2009 Гідромеханічне та електричне моделювання процесів передачі та перетворення акустичних сигналів у завитці органа слуху
2009 Педагогічна технологія А.С.Макаренка в контексті сучасної педагогіки
2009 Розвиток теорії і практики проектування еле-ктродинамічних пристроїв з розподіленими і квазірозподіленими нелінійними властивостями
2009 Теоретичні основи компактного представлення інформації на основі усунення версифікаційної надмірності
2009 Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними
2009 Формування інноваційного потенціалу промислових підприємств на засадах маркетингу і логістики
2009 Геохімія елементів-домішок в найбільш розповсюджених акцесорних мінералах
2009 Теоретичне і експериментальне обґрунтування виробництва синтетичного цеоліту та розробка лікарських засобів на його основі
2009 Формування логістичних систем підприємств
2009 Мікрофазова структура та властивості модифікованих уретановмісних полімерів
2009 Управління як форма зв»язку теоретичних моделей і практичних рішень.
2009 Ендоскопічна діагностика та мініінвазивна ендохірургія при кровотечах з гастродуоденальних виразок та варикозно-розширених вен стравоходу і шлунку
2009 Математичне моделювання релаксаційних процесів тепломасопереносу
2009 Особливості розподілу електромагнітних полів в неоднорідній плазмі та їх використання для нагрівання і діагностики плазми та вилучення домішок
2009 Проблематика й особоивості поетики романів і повістей Михайла Старицького.
2009 Особливості адаптації, профілактика, лікування гіпоксичних пошкоджень у новонароджених від матерів з ревматичними вадами серця.
2009 Оптимізація хірургічного лікування хворих з ускладненим перебігом бронхо-легеневої патології і післяопераційних ускладнень із застосуванням стерно-медіастинального і трансплеврального підходів
2009 Демекологія інвазійних рослин в агроекосистемах та шляхи оптимізації антропізованих екосистем
2009 Трансмембранний біоелектрогенез: модифікуючі впливи на нього, структурно-функціональний аналіз і моделі
2009 Оптимальні схеми дискретизації операторних рівнянь
2009 Соекструзійна обробка вторинних полімерних матеріалів (теорія, технологія, обладнання)
2009 Метод збурення в механіці пружних (в’язкопружних) анізотропних і композиційних матеріалів
2009 Динаміка та стійкість бурильних колон бурових установок роторного типу
2009 Вплив структурного стану і зовнішніх факторів на структурну надпластичність і руйнування алюмінієвих сплавів, що деформуються
2009 Теоретичні і практичні основи контролю основного спектру умовно — патогенних мікроорганізмів при інфекційних хворобах птиці.
2009 Особливості розвитку запального процесу при різних формах хронічного бронхіту і методи диференційованого лікування (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Методи управління продуктивністю та екологічною стійкістю осушуваних земель за даними моніторингу
2009 Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття)
2009 Фізико-хімічні умови синтезу нанокомпозиційних феромагнітних порошків для біомедичного використання
2009 Аморфізація розплавів метал-металоїд при швидкому охолодженні і еволюція аморфних фаз при нагріві
2009 Еволюційні тенденції в теорії та методології регіонального планування
2009 Удосконалення методів прогнозування теплового стану електродвигунів змінного струму в нестаціонарних режимах їх роботи
2009 Акантолітична пузирчатка: імуногемокоагуляційний, протеолітичний дисбаланс та ендотоксикаційний синдром у патогенезі проградієнтного перебігу.
2009 Технології бактеріальних препаратів для функціональних продуктів і біологічно активних добавок
2009 Обґрунтування тактики ведення недоношеної вагітності та пологів у жінок з передчасним розривом амніональних оболонок (клініко-параклінічне дослідження)
2009 Роль бактеріальної і вірусної інфекції в маніфестації та прогресуванні атеросклерозу.
2009 Розвиток мовної освіти у середніх і вищих навчальних закладах Великої Британії другої половини ХХ ст.
2009 Формування суб’єкта підприємницької діяльності
2009 Камерний ансамбль: теоретико-культурологічні аспекти.
2009 Міжнародно-політичний та регіональний виміри врегулювання ліванського конфлікту.
2009 Хірургічне лікування тетради Фалло
2009 Дослідження мірозначних і пов’язаних з ними числових випадкових процесів методами стохастичного анлізу
2009 Прогнозування динаміки травматизму та оптимізація надання допомоги при черепно-мозковій травмі
2009 Середній палеоліт Поділля
2009 Суспільно-політичні проблеми розбудови громадянського суспільства в незалежній Україні: історичний аспект
2009 Остеопороз і остеопенічний синдром при хронічних захворювання печінки: чинники ризику, механізми розвитку, діагностика, лікування
2009 Розвиток наукових основ технології виготовлення методами обробки вибухом виробів з шаруватих композицій.
2009 Геопросторова організація туристичного процесу
2009 Рак шийки матки: радикальні методи комбінованого лікування із збереженням гормонального статусу, статевої і психо-емоційної функцій жінок
2009 Діагностика та оптимізація терапії вегето-судинної дисфункції за гіпотензивним типом у дітей.
2009 Методи типу Ньютона для розв’язування нелінійних операторних рівнянь та задач на екстремум.
2009 «Модус і диктум у структурі речення»
2009 Особливості клініки та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози після аварії на Чорнобильській АЕС
2009 Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя)
2009 Формування та розвиток системи державного регулювання аграрного сектора економіки
2009 Науково-технічни основи вдосконаленя малих холодильних машин (альтернативні холодоагенти, схемні рішення)
2009 Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу).
2009 Система підготовки спортсменів у видах спорту зі складнокоординаційною структурою рухів (на матеріалі фігурного катання на ковзанах)
2009 Ресурсозберiгаючi методи управлiння тягою поїздiв i удосконалення конструкцiй рухомого складу
2009 Теоретико-методологічні основи інтеграційних процесів у сфері підприємництва
2009 Фізика вихрових термоелементів та вимірювальних приладів на їх основі
2009 Серцева недостатність у вагітних: клініко-патофізіологічні особливості, прогнозування ускладнень, профілактика та лікування
2009 Граничні теореми для операторно-нормованих мартингалів та розв’язків стохастичних рівнянь
2009 Особливості ранньої діагностики, клінічного перебігу, лікування та профілактики виразкової хвороби у працівників гірничо-металургійного комплексу.
2009 Становлення і тенденції розвитку етнопедагогіки кримськотатарського народу
2009 Засоби діагностики та профілактики інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби в Україні
2009 Дослідження міцності та коливань елементів турбомашин з використанням граничних інтегральних рівнянь
2009 Створення технологічних процесів прецизійного зварювання вибухом елементів металоконструкцій
2009 Наукові основи створення швидкохідних прецизійних шпиндельних вузлів металорізальних верстатів.
2009 Створення біологічно-активних продуктів на основі стабілізованого каротину біотехнологічного походження
2009 Компаративно-типологічне дослідження слов’янської лексики в контексті етимологічних гнізд із близькозначними коренями (псл. *pek-, псл. *vir-/*vor-, псл. *kyp-/*kvap-/*kop-).
2009 Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи
2009 Розсіяння світла на пилових частинках комет, астероїдів і навколозоряних оболонок: спостереження та інтерпретація
2009 Типологія автора в ліричному тексті (на матеріалі російської та української поезії ХХ століття).
2009 Інформаційна технологія та інструментальні засоби побудови корпоративних комп’ютерних мереж АСУ в динаміці життєвого циклу
2009 Економіко-управлінські проблеми охорони навколишнього природного середовища на мікрорівні (на матеріалах підприємств України)
2009 Розробка технологічних процесів виготовлення гіперімунних сироваток (на моделі вірусів хвороби Ауєскі, чуми великої рогатої худоби, чуми м’ясоїдних і геморагічної хвороби кролів).
2009 Становлення й розвиток історичного пам’яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ — початок ХХ ст.)
2009 Формування системи державного регулювання національної економіки в умовах глобальних ринкових трансформацій
2009 Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування
2009 Роль захисно-пристосувальних систем в патогенезі захворювань нирок у ліквідаторів аварії на ЧАЕС
2009 Організаційно-економічні основи формування і розвитку нормативних систем в агропромисловому виробництві України
2009 Стратегія інвестиційного зростання економіки в умовах ринкової трансформації
2009 Склокристалічні поліфункціональні покриття по кераміці з регульованими властивостями
2009 Економічне відтворення природного ресусрного потенціалу АПК
2009 Теоретичні основи початкової стадії корозійно-втомного рууйнування корозійнотривких сталей і сплавів та розробка методів прогнозування їх границі витривалості
2009 Індивідуалізація комплексного лікування хворих на рак молочної залози І-ІІ стадій
2009 Мотивація трудової діяльності в агропромисловому виробництві України
2009 Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку великої компанії
2009 Клініко-експериментальне обгрунтування застосування кріодеструкції пухлини в хірургічному, комбінованому і променевому лікуванні хворих на рак тіла матки.
2009 Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м’язів
2009 Нерівності типу Колмогорова і екстремальні задачі аналізу
2009 Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект).
2009 Теоретичне обґрунтування та розробка апаратів сухого вловлювання і поділу пилу на компоненти.
2009 Соціально-економічна еволюція поміщицтва України в 1861-1917 рр. -
2009 Поліпшення металургійних властивостей залізорудних окускованих матеріалів для підвищення ефективності виплавки металу
2009 Методи комп’ютерного дослідження математичних моделей з наближено заданими вихідними даними.
2009 Особливості сучасного перебігу гострих кишкових інфекцій у дітей першого року життя в умовах дисбіозу кишечника та шляхи їх корекції
2009 Математичні моделі звукової голограми та обчислювальні методи реконструкції акустичних зображень в системах ехоскопії високого розрізнення.
2009 Управління вартістю підприємств: теоретичні та практичні аспекти
2009 Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
2009 Методологія системного аналізу дистанційного зондування Землі для вирішення задач екології та господарської діяльності
2009 Електромагнітні коливання та хвилі НВЧ — діапазону в неоднорідних провідних середовищах
2009 Фізико-технологічні особливості формування субмікронних структур великих інтегральних схем
2009 Автоматизоване управління потокорозподілом систем подачі й розподілу води у штатних та аварійних режимах роботи
2009 Наукові й організаційні засади сучасного насінництва в Україні
2009 Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах
2009 Ф’ючерсні ринки: голобальні тенденції та становлення в Україні
2009 Метаболічні порушення в організмі щурів, уражених нітритом натрію, тетрахлорметаном і низькими дозами радіації, та шляхи їх корекції
2009 Модифікація фізичних властивостей широкозонних напівпровідників АIIВVI для отримання термостабільних елементів та гетероструктур для оптоелектроніки
2009 Ортогональні поліноми на одиничному колі, різницеві рівняння Сегьо та унітарні оператори Хессенберга
2009 Свобода як принцип демократичної правової держави.
2009 Агротехнічне обґрунтування та розробка заходів підвищення кормової продуктивності основних і проміжних посівів кормових культур в Лісостепу України
2009 Оптимізація тактики лікування раку нижньоампулярного відділу прямої кишки
2009 Підвищення ефективності систем управління процесами заводських перевезень безрейковим колісним транспортом
2009 Підвищення вуглеводневилучення із покладів упорядкованою дією на привибійну зону пласта
2009 Управління геомеханічними процесами при відпрацюванні крутих вугільних пластів
2009 Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939-1945 рр.).
2009 Організаційно-функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування
2009 Державне управління іноземними інвестиціями: регіональний аспект
2009 Теплофізичні основи створення нових технологій та удосконалення техніки збезводнювання рідинних матеріалів у диспергованому стані
2009 Наукові основи комплексного поліпшення показників паливної економічності та токсичності відпрацьованих газів дизелів вантажних автомобілів і сільськогосподарських машин
2009 Управління розвитком виробничо-господарського комплексу міста
2009 Соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти розвитку сучасної освіти.
2009 Формування імунологічних варіантів при пригніченні нейротрансмітерних реакцій
2009 Феномен трансгресій модерну: соціально-філософський аналіз
2009 Коморбідні психічні розлади у літніх пацієнтів загальної медичної (кардіологічної) практики.
2009 Теплообмін в парорідинних течіях теплообмінних апаратів харчових виробництв
2009 Специфічна адсорбція полярних органічних сполук з водних розчинів на міжфазній межі дисперсних систем тверде тіло — рідина
2009 Технологічна підготовка літакобудівного виробництва в умовах дискретно-нестабільних програм випуску виробів
2009 1.Розробка і виготовлення діагностикумів для імуноферментного аналізу при класичній чумі свиней , хворобі Ауєскі,Тешена, бешисі,лейкозі великої рогатої худоби, трихінельозі свиней та практичне їх застосування(теоретичне обгрунтування, впровадження).
2009 Регіональні особливості адаптивних можливостей серцево-судинної системи різних груп населення.
2009 Оптимізація епідеміологічного нагляду та удосконалення тактики вакцинопрофілактики епідемічного паротиту.
2009 Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
2009 Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакустичного і акустичного зондування атмосфери
2009 Гнійні запальні захворювання придатків матки. Діагностика, результати лікування, індивідуальний прогноз
2009 Спонтанна та індукована мінливість кукурудзи in vitro
2009 Управління процесами формування ґендерної політики в Україні (організаційно-правові аспекти).
2009 Теоретичні проблеми причинно-наслідкового зв’язку в кримінальному праві (філософсько-правовий аналіз)
2009 Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в ХІХ ст.
2009 Електронні обчислювальні машини на основі алгебр з регулярним матричним представленням
2009 Прилади магнітного контролю дефектів, викликаних водневою корозією виробів та конструкцій
2009 Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції (на прикладі промислових підприємств Польщі та України)
2009 Ефективність засобів з ноотропною дією і регуляторних пептидів при стресі
2009 Динамічні процеси в лексико-семантичній cистемssі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації)
2009 Прогнозування і профілактика акушерської та перинатальної патології у здорових вагітних.
2009 Регуляція процесів неоваскуляризації при лікуванні захворювань рогівки (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Податкова політика та економічний розвиток регіонів: теорія, методологія, практика
2009 Удосконалення системи мікробіологічного моніторингу за нутрішньолікарняними інфекціями у новонароджених
2009 Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю
2009 Екзокринна недостатність і лікування хронічного панкреатиту з дискінетичними порушеннями та захворюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту
2009 Теоретичні основи та практичне викори-стання фармакоекономіки в Україні
2009 Українсько-російські взаємини в сучасній західній літературі (1991-2001)
2009 Статистична термодинаміка концентраційно стимульованих ефектів надструктурних та фероеластичних перетворень багатокомпонентних систем
2009 Технологічні і технічні основи удосконалення конструкцій сошників зернових сівалок
2009 Методи моделювання аналітичних систем економічних об’єктів
2009 Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти).
2009 Правові проблеми організації та діяльності банківської системи України
2009 Зв’язана втрата стійкості та вагова оптимізація тонкостінних стержнів відкритого профілю
2009 Роль Т-хелперної ланки імунітету в реакції відторгнення алогенного трансплантата нирки людини
2009 Клінічні прояви і патогенетичні механізми ретинопатії у хворих на ювенільний цукровий діабет, методи лікування (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Фазові стани і спектри зв’язаних магнітопружних хвиль квантових магнетиків
2009 Бюджетно-монетарне регулювання цін у трансформаційній економіці
2009 Науково-прикладні основи забезпечення експлуатаційної надійності промислових трубопроводів при низьких температурах.
2009 Особливості процесів тепломасопереносу в полідисперсних пористих середовищах
2009 Наукові основи технології компенсації магнітного поля поблизу низьковольтних комплектних пристроїв
2009 Нечіткі мережеві моделі динамічних взаємодіючих процесів.
2009 Системи гарантуючого управління технологічними агрегатами: основи теорії, практика застосування
2009 Рання діагностика плацентарної недостатності у вагітних жінок групи високого ризику та її клінічне значення.
2009 Інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій в умовах сучасного економічного розвитку.
2009 Державна політика: аналіз і впровадження в Україні
2009 Українська політика щодо євроінтеграційних процесів
2009 Комплексна діагностика і лікування хворих цереброваскулярними порушеннями, зумовленими оклюзійно-стенотичними процесами прецеребральних артерій.
2009 Патогенетичне обгрунтування комплексного лікування та профілактики запальних і деструктивних захворювань червоної кайми губ
2009 Клініко-експериментальне обгрунтування лікування внутрішньосуглобових переломів на фоні дії шкідливих факторів металургійного виробництва (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Комплексні сполуки лантанідів з макроциклічними лігандами. Люмінесцентні властивості в інфрачерво-ній області
2009 Хірургічне лікування остеоартрозу колінного суглоба
2009 Морально-етичне виховання в американській школі (30-і роки ХІХ ст. — 90-і роки ХХ ст.).
2009 Проблема розуміння інформації в журналістиці
2009 Теоретичні основи організації використання і охорони земель населених пунктів в умовах реформування земельних відносин
2009 Поліпшення динамічних якостей рейкових екіпажів шляхом удосконалення характеристик ресорного підвішування
2009 Основні закономірності впливу теплофізичних умов кристалізації металу при електронно-променевій плавці на структуру та властивості зливків.
2009 Клініко-неврологічні, імунологічні та метаболічні зміни при енцефалопатії внаслідок радіаційного впливу.
2009 Крилаті слова в російській мові: системно-функціональний та лексикографічний аспекти.
2009 Координація управління правоохорон-ними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект).

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)