Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Наукові основи комплексної методики розслідування корисливих злочинів у сфері підприємництва.
2009 Хронічний гастрит: клініко-біохімічні та морфо-функціональні аспекти формування диспластичних змін слизової оболонки шлунка
2009 Аномалії скорочувальної діяльності матки у роділь та їх корекція з використанням факторів охолодження
2009 Розвиток педагогічної освіти у США (1960-2000 рр.)
2009 Експериментально — клінічне обґрунтування методів профілактики і лікування постнекротичних ускладнень гострого панкреатиту.
2009 Коагуляційно-флокуляційні процеси в квазірівноважних водних дисперсіях
2009 Прогнозування і забезпечення точності остаточної проектуванні лезової обробки складнопрофільних і інших поверхонь обертання (на прикладі комплексної обробки поршнів)
2009 Принципи проектування регіональної і локальної систем організації фізичного виховання школярів
2009 Наукові основи спікання композитів на основі алмазу при високому тиску
2009 Теорія і практика освоєння підземного простору України в умовах розвитку геотехногенних процесів
2009 Структурно-алгоритмічні методи підвищення інформаційної ефективності засобів вимірювання
2009 Функціональна динаміка осмосенситивної нейронної системи преоптичного/переднього гіпоталамуса
2009 Наукові основи технологічних процесів виробництва шкіри та похідних колагену з позиції термодинаміки.
2009 Проблема конфлікту. Морально-психологічний аспект.
2009 Сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ.
2009 Наукові основи забезпечення тривалої міцності поршнів швидкохідних дизелів при використанні САПР
2009 Трансформація родючості солонцевих грунтів Лісостепу України під впливом меліорацій
2009 Місцеві бюджети в економічній системі держави.
2009 Зворотний осмос у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами при знесоленні слабомінералізованих вод
2009 Окиснювальні та абсорбційні процеси в технології азотної кислоти
2009 Структурна організація складних слів (концепція «золотої» пропорції)
2009 Медико-соціальні основи збереження здоров’я сільських мешканців (наукова розробка соціометричних моделей для основних типів сільських населених пунктів)
2009 Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація.
2009 Підвищення якості залізорудної продукції і показників роботи шахт на основі удосконалення технологій видобутку і переробки
2009 Наукові основи вибору конструкторсько-технологічних параметрів пристроїв для зменшення зносу бандажів коліс локомотивів.
2009 Теоретичні основи і методи регулювання субгармонік напівпровідникових перетворювачів електроенергії
2009 Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект
2009 Економічна природа та особливості розвитку освітнього потенціалу України
2009 Наукове обґрунтування та розробка кількісних показників якості процесу виробництва продуктів харчування
2009 Науковi основи теорiї та технiки сушiння харчової сировини у масообмiнних модулях
2009 Репаративні та нефропротекторні властивості тіотриазоліну та його гових лікарських форм
2009 Нові варіанти слухопокращуючих операцій у хворих на хронічний гнійний середній отит (клініко-морфологічні дослідження).
2009 Науково-методичні основи активізації інвестування в Україні
2009 Формальна модель мови як основа прогресивних інформаційних технологій
2009 Синтез процесів та об’єктів у матеріальних потоках транспорту затвердіваючих рідин
2009 Будова розплавів багатокомпонентних оксидних систем
2009 Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та їхній синтез в рослинах за дії стресів
2009 Алгоритмічні і програмно-апаратні методи та засоби побудови інтерактивних геоінформаційних комплексів оперативної взаємодії
2009 Діагностика і хірургічне лікування судинних новоутворень та судинних мальформацій спинного мозку і хребта
2009 Структурна політика в системі державного регулювання економіки в умовах суспільної трансформації
2009 Омега-3 поліненасичені жирні кислоти у комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем
2009 Фотосинтез і розподіл асимілятів при зміні донорно-акцепторних відносин у рослин з недетермінованим типом росту
2009 Наукове обгрунтування засновків санаторного відновлювального лікування хворих на інфаркт міокарда
2009 Науково-технологічні основи виробництва навивних заготовок деталей машин.
2009 Управлінський облік в системі гірничорудних підприємств
2009 Моніторинг важких металів у довкіллі та способи зниження їх надлишку в організмі тварин
2009 Ринкові відносини періоду непу в Україні : історичний аспект.
2009 Поляризаційно-адаптивні антенні системи
2009 Організаційно-економічний механізм форму-вання та регулювання ринку інформаційних продуктів та послуг України
2009 Спектроскопія ЯМР адсорбованих молекул: будова адсорбційних комплексів та гідратних шарів
2009 Проблема реконструкції мови трипільської культури
2009 Героїчне у фольклорі та літературі
2009 Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки
2009 Ефективні системи розширення і підсилення залізобетонних балкових прольотних будов автодорожніх мостів
2009 Теоретичні засади стратегії підприємства.
2009 Термодинамічні та структурні аспекти вибору складів флюсів для електродугового зварювання (Основи теорії флюсів нейтрального типу)
2009 Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплен-ня деталей одягу з врахуванням анізотропії те-кстильних матеріалів.
2009 Серцева недостатність: клініко-гемодинамічні, структурно-функціональні, нейрогуморальні та лікувально-прогностичні аспекти.
2009 Історія Донецького басейну другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст.
2009 Сучасні аспекти патогенезу і лікування захворювань легень у новонароджених дітей.
2009 Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві
2009 Теоретичні основи компонетики агрегатованих технологічних систем
2009 Диференційована терапія хронічного гломерулонефриту з урахуванням адаптаційних реакцій організму.
2009 Виражальні засоби мовного дискурсу у метахудожньому контексті
2009 Оптимізація проектних технічних і технологічних рішень з водорегулювання осушуваних земель
2009 Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста.
2009 Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія дисперсних гетерогенних систем
2009 Проблеми формування та удосконалення податкового механізму в Азербайджанській Республіці
2009 Напівпровідникові перетворювачі інваріантних систем електроживлення автономних об’єктів
2009 Структура та електрооптичні властивості індукованих холестеричних рідких кристалів
2009 Нові підходи до діагностики і оперативного лікування хворих з внутрішньоочними сторонніми тілами, що розташовані в задньому відділі ока
2009 Вплив кормових факторів на обмін лінолевої кислоти в організмі тварин
2009 Якісний аналіз диференціальних рівнянь з
2009 Методи і моделі створення та інтелектуалізації автоматизованих систем земельного кадастру
2009 Порушення згортаючої та протизгортаючої систем крові при черепно-мозковій травмі
2009 Імунологічні основи створення стійких до Puccinia recondita Rob. et Desm. f. sp. tritici Eriks. сортів пшениці в Україні
2009 Алгебраїчні многовиди та поля алгебраїчних функцій над псевдоскінченними полями
2009 1. Представлення і реалізації квантових і класичних груп в квантових системах полів і частинок
2009 1.Рух неприєднання в системі міжнародних відносин (60 — 90-ті роки ХХ ст.)
2009 Українська тема в російській літературі першої половини ХІХ століття (проблеми еволюції, міфологізації, інтертекстуальності).
2009 Геомеханічні основи управління зоною зруйнованих порід навколо виробок для забезпечення їх стійкості на великих глибинах
2009 Науково-технічні основи зняття з експлуатації АЕС з реакторами РБМК
2009 Теоретичні засади та технологія управління системою фізичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів.
2009 Стратегічне регулювання стійкого функціонування і розвитку економічних систем
2009 Процеси інтеркаляції діхалькогенідів d-перехідних металів з шаруватими структурами
2009 Організаційно-економічний механізм управління галуззю зв’язку України
2009 Нові електронно-променеві технології та обладнання для одержання високоякісних злитків легованих сталей та сплавів
2009 Моделювання технологічних процесів і розробка прогресивного обладнання для переробки харчової сировини
2009 Комп’ютерні методи деформативного конструювання геометричних об’єктів на основі політканинних перетворень
2009 1. Оптичні електротехнології в тваринництві.
2009 Релапаротомії при акушерських кровотечах (причини, прогнозування, профілактика та реабілітація)
2009 Моделювання процесiв реiнжинiрингу систем управлiння економiчних об’єктiв
2009 Хронічні вірусні гепатити В та С. Поширеність, клініко-морфологічні паралелі
2009 Раціональні методи остеосинтезу та стимуляція репаративного остеогенезу у тварин
2009 Методи і вимірювальні системи оперативного визначення інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів
2009 Розроблення аналітико-числових методів розв’язування крайових задач теорії дифракції для конічних, клиноподібних та циліндричних областей
2009 Пори у конденсатах і композиційних системах
2009 Принципи розвитку типології українського театру
2009 Точково-множинні методи обробки і розпізнавання зображень
2009 Математичне та комп’ютерне моделювання процесiв транспорту речовини в органiчних електрохемiлюмiнесцентних системах
2009 Синтез параметрів гумометалевих елементів рейкових екіпажів для зменшення навантаження силових зв’язків
2009 Рекомбінаційні, фотоелектричні і фотохімічні явища в широкозонних шаруватих кристалах і структурах, зумовлені складними дефектами при низькоенергетичних збудженнях
2009 Основи побудови металополімерних конструкцій біотехнічних систем для остеосинтезу
2009 Ефективність управління підприємствами вугільної промисловості України
2009 Наукові основи ресурсозберігаючого розподілу овочефруктової суспензії на перфорованій поверхні
2009 Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей виробів параметрами імпульсної фрикційної обробки
2009 Фiзико-хiмiчне моделювання флюїдодинамiчних рудогенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ними зруденiння (на прикладi родовищ золота).
2009 Клінічні прояви та патогенетичне лікування хронічних порушень мозкового кровообігу у осіб, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання
2009 Стійкість підземних виробок у структурно-неоднорідному породному масиві з випадково розподіленими властивостями
2009 Системи керування синхронними електроприводами з ємнісними накопичувачами енергії в контурі збудження (теорія, дослідження, розробка, застосування)
2009 Фізико-технічні основи технології управління важкообвальною покрівлею при веденні гірничих робіт
2009 Інтенсифікація процесів шліфування інструментальних матеріалів кругами із синтетичних алмазів і кубічного нітриду бора
2009 Відновлення стабільності таза при ушкодженнях та захворюваннях крижово-клубових суглобів
2009 Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічних гепатитів та розвитку цирозу печінки, диференційовані методи лікування
2009 Правові проблеми фінансового контролю в Україні
2009 Теоретико-методологічні основи професійного навчання молодшого спеціаліста сільськогосподарського профілю
2009 Непружне розсіяння електронів з енергією до 2 ГеВ на ядрах H-2, Не-3, Не-4, Ве-9, C-12
2009 Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія.
2009 Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.).
2009 Фотоіндукована анізотропія і процеси перемагнічування в гранатових структурах
2009 Етикетизація англо-американського наукового дискурсу
2009 Теоретичне обгрунтування та практична реалізація удосконалених методів селекції у свинарстві
2009 Актуальні проблеми виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої діяльності: теоретико-правове дослідження)
2009 Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу
2009 Координаційна хімія карбациламідофосфатів
2009 Художня творчість у контексті гуманітарного знання
2009 Реродуктивне здоров’я жінок та профілактика його порушень в межах планування сім’і
2009 Анестезія та іинтенсивна терапія при трансплантації нирок та печінки
2009 Клініко-патогенетичні аспекти вегетативних дисфункцій у недоношених новонароджених і методи їх корекції
2009 Податкова система держави: теорія та практика становлення
2009 Синтез арилперфтороалкілсульфідів, арилперфтороалкілсульфонів та їх реакції з нуклеофільними агентами
2009 Філософсько-методологічний аналіз процесу зміни парадигм у сучасній медицині та охороні здоров’я
2009 Зв’язані задачі термомеханіки фізично нелінійних тіл при гармонічному навантаженні в одночастотному наближенні
2009 Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування
2009 Обґрунтування технологій та технічних засобів для обробітку ґрунтів на базі їх агрофізичних
2009 Методи консолідації західного внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи при використанні різних генотипових груп чорно-рябої худоби
2009 Про елементи схеми Лакса-Філліпса в теорії розсіяння
2009 Морфогенез вегетативних органів вищих рослин: молекулярно-генетичні закономірності фізіологічної та структурної диференціації
2009 Методи і апаратура контролю структурно- геометричної досконалості напівпровідникових матеріалів і структур в умовах їх серійного виробництва
2009 Євген Маланюк: витоки й еволюція творчої особистості.
2009 Музична україніка: інформаційний і національно-освітній простір
2009 Соціальний захист населення в умовах ринкової трансформації економіки.
2009 Популяційно-генетичні основи екологічної адаптивності сільськогосподарських видів тварин
2009 Постмодернізм як транскультурний феномен. Естетичний аналіз
2009 Територіальна організація житлово-комунального господарства України: методологія, практика та механізм регулювання
2009 Теоретико методичні основи техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрілецьких олімпійських вправах
2009 Фармакологічна регуляція окиснювальних і репаративних процесів в оперованих органах антигіпоксантами, іммобілізованими на хірургічних нитках
2009 Вплив структурних перебудов на низькотемпературну пластичність нових кристалічних матеріалів: надпружні сплави, металоксидні ВТНП, фулерити
2009 Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості
2009 Організаційно-економічна політика сприяння розвиткові підприємництва та механізми її реалізації
2009 Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку
2009 Наукове обгрунтування вибору інгібувальних пігментів для підвищення тривалості захисту оцинкованої сталі
2009 Теоретичні основи геофізичної діагностики геомеханічного стану породного масиву з урахуванням синергетичних процесів
2009 Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
2009 Образний простір американської поезії: лінгвокогнітивний аспект
2009 Моделі кінцевого стану та їх застосування у задачах аналізу і синтезу систем керування
2009 Методи та засоби покращення експлуатаційних вузлів центрального теплопостачання
2009 Краєзнавча освіта в системі професійної підготовки вчителя
2009 Українська драматургія кінця ХІХ — початку ХХ століття в системі модерністського художнього мислення.
2009 Використання губчатої аутокістки з кістковим мозком в реконструктивно-пластичній хірургії ЛОР-органів (експериментально-клінічні дослідження)
2009 Електрофільне фосфорилювання (-електронозбагачених гетероциклів та їх аналогів
2009 Закономірності взаємодії робочих органів землерийних машин з підводними в»язкопластичними ґрунтами
2009 Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика)
2009 Моделювання емпатії в сучасній українській мові
2009 Трансформація зайнятості і проблеми соціалізації ринку праці в перехідній економіці
2009 Теоретичні основи формування професійних мовленнєвих умінь у майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей.
2009 Роль радикальних форм кисню і оксиду азоту в молекулярних механізмах канцерогенезу
2009 Заплавне грунтотворення Полісся та Лісостепу України (еволюція, біогеохімія, окультурювання)
2009 Стратегії та регулювання інноваційного розвитку виробничо-господарських структур
2009 Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи.
2009 Основи психогігієнічного забезпечення гуманістично орієнтованої професійної підготовки студентів.
2009 Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин
2009 Екологічні основи алелопатичної взаємодії і післядії ароматичних рослин в агрофітоценозах.
2009 Педагогічні основи формування правосвідомості учнів у закладах професійно-технічної освіти
2009 Засоби специфічної профілактики сальмонельозу тварин (теоретичне обґрунтування, розробка та впровадження)
2009 Розвиток теорії, розробка і реалізація автоматизованих металорзберігаючих технологій гарячої прокатки штаб і листів
2009 Проблеми та шляхи розвитку прокуратури України в умовах побудови демократичної правової держави.
2009 Реформування ринку праці: фінансово-економічний механізм
2009 Обгрунтування і розробка системи спеціалізованої медичної допомоги дорослому населенню великого промислового міста
2009 Іноземні інвестиції в інституціонально-ринковій трансформації економіки
2009 Зміни мінерального балансу крові та імунні порушення при гастродуоденальних захворюваннях під впливом екологічно несприятливих факторів і спосіб їх коррекції.
2009 Морфологічний стан слизової оболонки пілоричного відділу шлунка і ясенних сосочків в нормі та при виразковій хворобі
2009 Нейрогуморальні механізми вазорегуляції в реалізації ефективності лікування хронічної серцевої недостатності.
2009 Економічні фактори формування умов зовнішньої торгівлі України
2009 Оптимізація управління
2009 Підвищення ефективності доменної плавки удосконаленням управління процессами в горні печі
2009 Методологічні основи просторової організації містобудівних систем (на прикладі Карпатського регіону України)
2009 Екогеохімія ландшафтів у зонах техногенезу
2009 Розробка наукових основ та способів практичної реалізації управління пристосовуваністю при алмазному шліфуванні надтвердих матеріалів.
2009 Колективні явища за участю фононів в низьковимірних сильнокорельованих системах
2009 СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕРЕДНЬОГО СЕРЕДОСТІННЯ.
2009 Проблеми екологічної політики України в контексті глобального розвитку
2009 Розвиток наукових основ функціонування і підвищення ефективності використання кар’єрного обладнання
2009 Елементи і пристрої функціональної рідкокристалічної оптоелектроніки
2009 Системи автоматичної компенсації зовнішнього магнітного поля енергонасичених об’єктів
2009 Морфоструктури центрального типу території України: просторово-часовий аналіз
2009 Теоретичні освнови підвищення стійкості та технологія дисперно-армованих покриттів
2009 Технологічні основи оптимізації розвитку гірничих робіт на рудних кар’єрах
2009 Оборотна воднева крихкість ОЦК-сплавів заліза — конструкційних сталей
2009 Методологічні проблеми трансформації управління комплексним соціально-економічним розвитком регіонів в перехідний період
2009 Розробка методів і засобів селективної вихрострумової дефектоскопії
2009 Судинні невуси: патогенез, діагностика, лікування
2009 Філософія виховання західної цивілізації в епоху Просвітництва ?????
2009 Структурно-статистична ідентифікація геометричних об(єктів та текстур в автоматизованих системах управління та перетворення інформації
2009 Технологічні основи формування і оптимізації життєвого циклу міського житлового фонду
2009 Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем
2009 Хірургічне лікування механічної жовтяниці при непрохідності загальної жовчної протоки з застосуванням мініінвазивних технологій
2009 Фармакогностичне дослідження видів родин Fabaceae, Apiaceae, Asteraceae, Convallariaceae та перспективи їх використання в медицині
2009 Моделі прийняття рішень з проблем вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України
2009 Методи та засоби нормалізації технології виготовлення книг способом незшивного клейового скріплення
2009 Наукові основи безпечної технології виробництва конструкцій літальних апаратів з полімерних композиційних матеріалів
2009 Теоретико-методологічні засади формування екологічно збалансованої економіки
2009 Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від’ємним опором
2009 Інформаційно-вимірювальні системи діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури в процесі виробництва
2009 Міський комплекс України: теорія та практика розвитку
2009 Високовольтні електророзрядні системи з керованим перетворенням енергії
2009 Теорія і практика науково-технічної підготовки вчителів трудового навчання ітехнологій виробництва.
2009 Методологія оцінки та забезпечення ефективного використання економічного потенціалу регіону
2009 Механіко-технологічні основи процесів та агрегатного устаткування для виробництва круп
2009 Теоетичні і методичні основи організації професійного самовиховання майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів
2009 Особливості порушення психічного розвитку дошкільників із церебрально-орагнічною патологією та основи їх комплексної корекції
2009 Аномалії хімічного складу зір помірних мас
2009 Моделювання впливу атмосфери на астрономогеодезичні виміри в полярних регіонах
2009 Аналогові біполярні інтегральні схеми для сенсорної техніки
2009 Сенсори температури на основі інтегральної електроніки та оптики
2009 Система пропедевтичної підготовки іноземних громадян з природничих дисциплін у технічному університеті
2009 Економічний механізм відтворення ефективної зайнятості
2009 Зміни метаболічної, гемокоагуляційної ланок гомеостазу при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки та патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування.
2009 Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст.
2009 Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті
2009 Фізичні процеси самовпливу в лазерах на твердому тілі
2009 Оптична реалізація небесної системи координат за даними міжнародних програм КСЗ і ФОН
2009 Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни
2009 Гладке збурення неперервного спектру і аналіз спектральних особливостей
2009 Синтаксичні категорії речення
2009 Механізми і засоби поліпшення стану функціональної системи дихання і підвищення працездатності
2009 Складносурядне речення в сучасній німецькій мові: синтактика, семантика, прагматика.
2009 Рід Corylus L. в Україні. Біологія, інтродукція, поширення та господарське використання.
2009 Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки
2009 1. Динаміка низькоенергетичних збуджень в шаруватих ян-теллерівських кристалах
2009 Аналіз банківської діяльності: теорія і практика
2009 Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття.
2009 Фізіологічні основи комплексного застосування гербіцидів
2009 Хірургічне лікування гострих порушень мозкового кровообі-гу, спричинених па-тологією екстракраніальних відділів сонних артерій.
2009 Борати елементів ІІ-ІІІ груп: синтез — електронна будова — спектрально-люмінесцентні властивості
2009 Надпорогова аудіометрія в діагностиці порушень слухової системи людини
2009 Профілактичні основи попередження розвитку природжених вад серед населення України
2009 Патологія хребта як ланка патогенезу захворювань внутрішніх органів та фактор їх резистентності до лікування
2009 Теоретичні основи селекції соняшнику і практичне використання ефекту гетерозису.
2009 Комбіновані лазерно-дугові процеси обробки матеріалів та пристрої для їх реалізації
2009 Комбінована система діагностування систем електропостачання змінного та постійного струму (теорія, дослідження та розробка)
2009 Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції
2009 Методологічні основи вирішення гідрогеологічних задач при освоєнні вугільних родовищ
2009 Перинатальні гіпоксичні ураження центральної нервової системи плода у вагітних високого ризику (діагностика, прогноз виходів, оптимізація ведення вагітності та пологів)
2009 Патоморфогенез, клініка, діагностика та лікування спайкової хвороби на основі визначення індивідуальної судинної реактивності організму (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Клінічні прояви, патогенез та лікування внутрішньочерепної гіпертензії при менінгітах різної етіології
2009 Вплив структури лісостанів на просторово-типологічну організацію населення птахів західного регіону України
2009 Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна
2009 Метафізичні виміри української дохристиянської міфології.
2009 Методологічні засади стратегічного планування в муніципальному менеджменті
2009 Дослідження перифокальної зони гліом півкуль головного мозку з метою оптимізації їх лікування
2009 Доказове проектування алгоритмів функціонування реактивних систем
2009 Психічні розлади при дії іонізуючого випромінювання внаслідок Чорнобильської катастрофи: нейрофізіологічні механізми, уніфікована клінічна діагностика, лікування
2009 Теорія та принципи транснаціонального торгового права (lex mercatoria).
2009 Розвиток підприємництва в умовах трансформації форм власності та шляхи зростання його ефективності
2009 Художнє мислення перехідного часу (російська література і живопис кінця ХІХ — початку ХХ століть).
2009 Теорія і практика допрофесійної підготовки учнів у ліцеях медичного профілю при вищих навчальних закладах
2009 «Проблема індивідуалізму (історико-філософський аналіз)»
2009 Хірургічне лікування ожиріння
2009 Російська повість кінця 1880-х — початку 1890-х років. Проблема простору і часу.
2009 Хірургічне лікування поєднаниних атеросклеротичних уражень магістральних артерій нижніх кінцівок та серця
2009 Наукові основи створення високопродуктивних шнекових систем вивантаження вугілля очисних комбайнів
2009 Геологічні чинники економічної цінності промислових запасів залізорудних родовищ в докембрійських залізисто-кременистих формаціях Українського щита
2009 Діагносттика та лікування ендокринної неплідності у жінок в залежності від стану ендометрія
2009 Організаційно-правові основи управління в органах прокуратури України.
2009 Екстремальні розклади повних графів: існування, перелік.
2009 Надплинна гі дродинаміка та типи збуджень в квантових бозе-рідинах за наявності двох конденсатів.
2009 Методи та засоби керування режимами систем електропостачання потужних дугових сталеплавильних печей
2009 Особливості механізмів функціонування чорноморських екосистем шельфу та пелагіалі
2009 Лізогенія і бактеріофаги Erwinia carotovora
2009 Підвищення точності аналізу електричних кіл узагальненим методом модифікацій
2009 Наукові основи чистового торцевого фрезерування плоских поверхонь
2009 Наукове обґрунтування продуктивності водозабірних свердловин систем водопостачання
2009 Іхтіопатологічний моніторинг рибогосподарських водойм України
2009 Водогосподарський баланс як засіб оптимізації проблем водоспоживання і водовідведення у річкових басейнах
2009 Затримка розвитку плода (патогенез, прогнозування, профілактика і лікування).
2009 Трансформація агропромислового комплексу України в ринкові умови
2009 Реконструктивна рефлексія в філософії науки
2009 Кислотність і реакційна здатність оксидних систем на основі елементів III-IV груп
2009 Соціалізація економіки України як стратегічна потреба її розвитку
2009 Метаболізм азоту у прісноводних водоростей та його роль у формуванні їх угруповань і якості води
2009 Гідробіологічні основи управління станом прибережних екосистем Чорного моря
2009 Дослідження чисельних методів для математичних моделей стаціонарних процесів в областях довільної форми
2009 Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель ефективних засобів штучного інтелекту.
2009 «Словотвірні категорії іменника»
2009 Агрометеорологічний моніторинг посівів сільськогосподарських культур в Україні аерокосмічними засобами (теоретичне обґрунтування, методи реалізації)
2009 Проблема Ляпунова взадачах синтезу нелінійних систем управління
2009 Ідеологія в еволюціонуючому соціумі
2009 Історична думка у процесі розвитку національної свідомості українців (кінець ХІХ — перша третина ХХ ст.).
2009 Патогенетичне обгрунтування засобів детоксикаційної терапії і профілактики ранової інфекції у свиней
2009 Наукові основи інтенсифікації виробництва і підвищення якості киргизьких національних борошняних виробів
2009 Система побудови чотирирічних циклів підготовки спортсменів високого класу до Олімпійських ігор (на матеріалі сучасного п’ятиборства)
2009 Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями на промислових підприємствах
2009 Преса православної церкви в Україні кінця Х1Х-початку ХХ ст.: тематика і проблематика
2009 Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій
2009 Клініко-патогенетичні особливості діагностики, лікування та профілактики невиношування вагітності
2009 Влснi вектори квазiлiнiйних операторiв
2009 Правове становище заміжньої жінки із стародавнього до новітнього часу
2009 Теоретичні і методичні засади дистанційного навчання у вищій школі
2009 Знакова функція та мовна організація музичного мовлення
2009 Сальмонельозна інфекція у дітей — клініко-генетична та морфологічна характеристика, сучасні підходи до лікування
2009 Правова реальність як предмет філософського осмислення
2009 Періодична преса в суспільному розвитку Південного степового регіону Російської імперії (1820-1865).
2009 Постмодернізм, психоаналіз і гендерна теорія: розвиток концепції суб’єкта
2009 Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків.
2009 Основи раціональної експлуатації різального інструменту на важких верстатах
2009 Імунологічний контроль променевого і комбінованого лікування онкологічних хворих
2009 Механізми температурно-осмотичної стабілізації еритроцитів при охолодженні й заморожуванні у присутності непроникаючого кріопротектора
2009 Локально-адаптивна стійка фільтрація сигналів і зображень у багатоканальних системах дистанційного зондування
2009 Технологічно успадковані стани кристалів AIIBVI
2009 Науково-практичні основи інтенсифікації процесів тепломасообміну у виробництві кальцинованої соди
2009 Клініко-біохімічні аспекти діагностики та лікування ішемічної хвороби серця при ендокринних захворювання.
2009 Методи і засоби електромагнітних обстежень захисту від корозії підземних трубопроводів
2009 Методологічні основи забезпечення надійності функціонування вугільної шахти як єдиного технологічного комплексу з комп’ютеризованою системою управління
2009 Наукові основи створенння та вдосконалення систем терморегулювання транспортних комплексів радіоелектронної апаратури
2009 Iмуно-бiохiмiчнi аспекти ефективного використання ультрафiолету в клiнiчнiй практицi (експериментально-клiнiчне дослiдження)
2009 Патогенетичне обгрунтування удосконалення шляхів попередження, діагностики та лікування синдрому гострої ниркової недостатності у хворих урологічного профілю
2009 Наукове обгрунтування і розробка оптимальних конструкцій тари для пакування харчових продуктів
2009 Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні.
2009 Реформування економічного контролю в Україні (теорія і практика)
2009 Клініко-експериментальне обгрунтування ортопедичного методу лікування знімними мостоподібними протезами з дискретним часом фіксації
2009 Деформаційний розрахунок і стійкість стержневих залізобетонних систем з урахуванням тривалих процесів
2009 Організаційно-економічний механізм формування і реалізації ресурсозберігаючих технологій у вугільній промисловості
2009 Термодинамічні властивості озононеруйнівних холодоаґентів та їх розчинів з мастилами (Експеримент, методи прогнозування, проблеми екології).
2009 Колонізація українським населенням Придунайських земель. XVIII-початок ХХ ст.
2009 Біохімічні закономірності розвитку помутнінь кришталика і підвищення стійкості організму до дії катарактогенних факторів
2009 Діагностика та хірургічне лікування пухлин позапечінкових жовчних проток
2009 Молекулярні взаємодії, структура і властивості полімерів сумішей — плівкоутворювачів для оздоблення натуральних та створення синтетичних.
2009 Діагностика й лікування сполученої вегето-кардіо-дигестивної патології на санаторно-курортному етапі
2009 Процеси рафінування у вакуумі та оптимізація режимів електронно-променевої плавки високореакційних та тугоплавких металів.
2009 Час життя та стохастичне моделювання статистичних систем.
2009 Клініко-патогенетичні механізми формування порушень стану здоров’я дітей в умовах нітратного забруднення навколишнього середовища та шляхи їх профілактики і реабілітації.
2009 Агроекологічні основи мікробіологічної трансформації біогенних елементів грунту
2009 Механізми і фармакологічна корекція порушень скорочувальної активності судин, індукованих іонізуючим гама-випромінюванням.
2009 Управління вибуховою підготовкою гірничої маси у глибоких залізорудних кар’єрах
2009 Мікромодифіковані диоксидносвинцеві електроди
2009 Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичими та гетероциклічними тіоамідами.
2009 Соціальний розвиток українського села в 60-80-ті рр. ХХ ст.
2009 Механізми та моделі регулювання функціональних станів організму жінок при дії ендогенних та екзогенних факторів
2009 Діатомові водорості бентосу Чорного моря та суміжних водойм (морфологія, систематика, екологія, біогеографія)
2009 Роль факторів міжклітинної взаємодії в механізмах регуляції центрального і регіонарного кровообігу.
2009 Агроекологічна оцінка мінеральних добрив за впливом на грунтову систему
2009 Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.
2009 Енерго- і ресурсозберігаючі електротехнології опромінювання донорів та регенерантів рослин
2009 Адаптивність сортів озимої пшениці й еколого-біологічні основи регуляції їхньої продуктивності в південному степу України
2009 Хімія поверхні нових гібридних органічно-неорганічних матеріалів
2009 Стан функціональної системи дихання у дітей, які зазнали радіаційного впливу внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
2009 Фізичні властивості біологічно активних аналогів компонентів нуклеїнових кислот
2009 Етіопатогенетичне обгрунтування дистрофічних змін сітчастої оболонки і зорового нерва у хворих на системну артеріальну гіпотензію та їх корекція
2009 Проблеми функцій і організаційного устрою прокуратури України.
2009 Поліська м’ясна порода великої рогатої худоби (селекційно-генетичні методи створення
2009 Оптико-спектральні і діелектричні властивості фероїків з алкіламін-катіоном
2009 Розвиток, становлення та відмінності в будові стінок пазух твердої оболонки головного мозку людини в онтогенезі.
2009 Комплекс пептидних фрагментів гемоглобіну: роль в регуляції системи крові
2009 Клініко-епідеміологічне дослідження професійних хвороб органа зору у постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС (закономірності розвитку, ризики, прогноз)
2009 Механізми еколого-економічного управління підприємством.
2009 Теоретичнi основи удосконалення конструкцiї та технологiї роботи залiзничних станцiй
2009 Ультраструктурні дослідження водоростей та продуктів їх секреції в розвитку сучасних таксономічних та гідробіологічних концепцій.
2009 Фазовий стан, пінінг та динаміка вихорів у ВТНП монокристалах із завданою топологією дефектів
2009 Теорія анізотропних і неоднорідних систем у надплинному гелію
2009 Правове становище національних меншин в Україні (1917 — 2000)
2009 Черезшкірні черезпечінкові втручання в діагностиці та комплексному лікуванні механічної жовтяниці та цирозу печінки
2009 Методологічні основи маркшейдерського забезпечення планування та обліку видобутку в інформаційній системі управління рудним кар’єром
2009 Реконструктивно-відновлювальні операції при пошкодженнях хребта з використанням гідроксилапатитної кераміки (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Підвищення надійності електрообладнання систем електропостачання на соснові явища ефе-кту пам’яті форми.
2009 Латеральна терапія внутрішніх захворювань (клініко-патогенетичне обґрнтування)
2009 Система бухгалтерського обліку в комерційних банках: методологія та практика
2009 Загальнодидактичні основи навчання військовослужбовців строкової служби Збройних сил України
2009 Артеріальна гіпертензія при нефропатіях неімунного генезу: особливості патогенезу, діагностики, лікування
2009 Синтез електромеханічних систем на основі узагальненого характеристичного полінома
2009 Методи поетапного хірургічного лікування хворих з вродженою розщілиною верхньої губи та піднебіння.
2009 Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій.
2009 Хірургічне лікування гострої непрохідності тонкої кишки, прогнозування і профілактика післяопераційних ускладнень
2009 Сейсмiчнi процеси в Чорноморському регiонi та сейсмiчна небезпека Криму
2009 Когерентні системи ближньої радіолокації міліметрового діапазону
2009 Структурно-функціональні маркери адаптації мікроводоростей при дії поверхнево-активних речовин
2009 Комбіноване лікування хворих на рак ободової кишки з кріодеструкцією і спонтанним відтаюванням.
2009 Методи і системи акусто-емісійної діагностики
2009 Наукові основи формування моделей сталого розвитку агроекосистем в Лісостепу та Поліссі України.
2009 Хронічні запальні захворювання слинних залоз (етіологія, патогенез, діагностика, лікування)
2009 Ураження серця у хворих на хронічний обструктивний бронхіт (поширеність, діагностика, якість життя, лікування)
2009 Кінетичні процеси в двофазних твердих розчинах 3Не-4Не
2009 Ефекти розупорядкування та фазові переходи в складних халькогенідах та халькогалогенідах
2009 Геодезичний моніторинг та прогнозу техногенної геодинаміки на родовищах нафти і газу
2009 Фізико-технічні основи руйнування скельних порід вибухами свердловинних зарядів вибухових речовин у рукавах
2009 Променева діагностика захворювань підшлункової залози
2009 Геодинамічна еволюція Чорноморської мегазападини та структур її обрамлення /за геофізичними даними/
2009 Еколого-фауністичний аналіз мікроспоридій кровосисних комарів України
2009 Управління прийняттям інвестиційних рішень в системі фінансового менеджменту підприємства
2009 Експериментально-клінічне обґрунтування корекції порушень симпатоадреналової системи в комплексі хірургічного лікування хворих на кровоточащі гастродуоденальні виразки
2009 Терапевтична та ліпідонормалізуюча дія курортних факторів Солотвино при псоріазі.
2009 Кореляції структури, динамічної та променевої стійкостей широкозонних некристалічних напівпровідників.
2009 Корекція аеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму
2009 Взаємовплив гормонального статусу організму і стану функціональної системи дихання у жінок
2009 Клінічні та морфо-функціональні особливості перебігу пептичної виразки шлунка та її патогенетичне лікування
2009 Трансформація господарського механізму до ринкового типу (на прикладі ПЕК України)
2009 Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи
2009 Особливості процесів адаптації та стану основних ланок гомеостазу в системі «мати-плацента-плід» при пізніх гестозах та анеміях вагітних.
2009 Розвиток теорії та засад формування нормативної бази безпеки дорожнього руху
2009 Фізико-хімічні основи застосування електроактивованих водних систем в технологіях опорядження текстильних матеріалів
2009 Удосконалення технології нагріву дуття у доменних повітронагрівниках з метою енергозбереження
2009 Клініко-патогенетичні аспекти прогнозування, профілактики та лікування акушерських і перинатальних ускладнень в жінок із патологією печінки та шлунково-кишкового тракту
2009 Наукові основи створення транспортних систем екстракторів бурякоцукрового виробництва
2009 Становлення та розвиток соціальної педагогіки як науки в Україні (20-90-ті рр. ХХ ст.)
2009 Вплив патології екстра- та інтракраніальних сегментів судин дуги аорти на механізми розвитку та клінічний перебіг різних форм первинної глаукоми (клініко-ангіологічні дослідження)
2009 Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі
2009 Політичне лідерство: історико-політологічний контекст і сучасне становище.
2009 Квантова гірометрія високої точності: Теорія та методики проектування.
2009 Поля властивостей будівельних матеріалів (концепція, аналіз, оптимізація)
2009 Методологічні основи еколого-містобудівного освоєння прирічкових урбанізаційних територій ( в умовах України)
2009 Правові проблеми регулювання неспроможності (банкрутства)
2009 Електронні збудження в кріокристалах: локалізація та елементарні непружні процеси
2009 Постійна форма миготливої аритмії при серцевій недостатності: поширеність, клініко-гемодинамічні детермінанти, корекція частоти серцевих скорочень
2009 Чисельне моделювання і оптимізація динамічних і релаксаційних процесів.
2009 Методика викладання української літератури в старшій школі на екзистенціально-діалогічних засадах
2009 Хірургічне лікування інфікованого некротичного панкреатиту
2009 Формування художньої культури учнів загальноосвітної школи засобами мистецтва слова.
2009 Використання і охорона земель в Західному регіоні України
2009 ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ ФАЗ ВИСОКОГО ТИСКУ І УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ
2009 Методологія та реалізація переходу річкового транспорту України на ринкові умови господарювання
2009 Становлення і розвиток ефективного корпоративного управління
2009 Соціально-економічна модель розвитку залізничного транспорту України
2009 Моделювання, розрахунки та розробка технічних засобів з бульбашковим газо-паро-рідинним робочим тілом
2009 Теоретичне обґрунтування і практичне використання принципів адаптивної селекції озимої пшениці для умов південного Степу України
2009 Комплексне лікування хворих із множинними діафізарними переломами довгих кісток кінцівок
2009 Трохим Зіньківський в ідейно-естетичному контексті доби.
2009 Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія, практика
2009 Стандартизацiя дiагностичного процесу у хворих на хронiчний обструктивний бронхiт на етапi вiдновлювального лiкування
2009 Фізико-хімічні фактори кріопошкоджень і кріозахисту сперматозоїдів півнів у циклі низькотемпературного консервування
2009 Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-східноєвропейському контексті
2009 Теоретичні засади побудови моделей «вхід-вихід» статичних систем методами аналізу інтервальних даних
2009 Інтегровані системи альтернативного теплопостачання для енергозберігаючих технологій (теоретичні основи, аналіз, оптимізація)
2009 Рак яєчника: гормонально-метаболічні фактори патогенезу і шляхи підвищення ефективності лікування
2009 Структурно — параметричний аналіз і синтез системи експлуатації пер-спективних радіоелектронних засобів аеронавігаційного обслуговування.
2009 Участь союзників гітлерівської Німеччини у війні проти СРСР (1941-1945 рр.)
2009 Проблеми сталого землекористування в Україні
2009 Аксіологічний потенціал наукового знання: поняття, структура, спосіб актуалізації.
2009 Постінфаркта ішемія міокарда: механізми формування, діагностика, особливості клінічного перебігу, ефекти протиішемічного лікування, прогноза
2009 Розсіяння електромагнітних полів потоками релятивістських електронів
2009 Селективність та механізми електрофільних і окислювальних реакцій алкілбензолів
2009 Розлади репаративного остеогенезу у хворих із переломами довгих кісток (діагностика, прогнозування, лікування, профілактика)
2009 Методи розв’язання складних задач дискретної оптимізації
2009 Термічне розділення емульсії
2009 Проблема сумісності у вищих базидіоміцетів (фізіологічні, екологічні, морфологічні аспекти)
2009 Економічні механізми посилення експортної орієнтації виробничо-ресурсного потенціалу Карпатського регіону
2009 Комплексна діагностика мовної поведінки при психічних розладах
2009 Дисциркуляторна енцефалопатія. Порушення вегетативної регуляції й особливості патогенезу (клініко — параклінічна характеристика, методи корекції).
2009 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосуванняя фізичних чиників у реабілітації дітей з захворюваннями органів дихання
2009 Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х — початок 60-х років ХХ ст.)
2009 Механізми стійкості міокарду до екзогенних в-симпатоміметиків
2009 Лікування хворих похилого та старечого віку з виразкою дванадцятипалої кишки, ускладненою гострою кровотечею
2009 Рак товстої кишки, ускладнений обтураційною непрохідністю: нові підходи у лікуванні в умовах відділення загальнохірургічного профілю (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Епітеліальні пухлини яєчників: діагностика, хірургічне та комплексне лікування
2009 Громадські об’єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.).
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації терапії хронічних невиразкових проктосигмоїдитів
2009 Нейро-гуморальна регуляція кровообігу і дихання печінки.
2009 Розробка методів вирішення задач спостереження та керування в умовах невизначеності на основі ітераційно-інверсних моделей
2009 Металогенія золота протерозойських зеленокам’яних структур (на прикладі Західно-Африканського кратону)
2009 Наукові основи проектування технологічного процесу лиття виробів легкої промисловості з прогнозованими властивостями
2009 Сильні магнітні поля в маломасштабних структурах та спалахах на Сонці
2009 Теоретико-методологічні основи та інструментальні засоби системного управління підприємствами
2009 Психологія потенціалу індивідуального буття людини: онтологічно орієнтований підхід.
2009 фізичні основи процесів росту з парової фази монокрсталів і епітаксійних шарів АІІВVI та структури на їх основі
2009 Хірургічне лікування ускладнених форм жовч-нокам’яної хвороби у хворих похилого і старечого віку
2009 Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи in vitro
2009 Науково-методологічні основи державного регулювання інвестиційними процесами розвитку економіки (регіональний і галузевий аспекти).
2009 Високотемпературні капілярні процеси в системах металевий розплав — різні модифікації вуглецю та нітриду бору
2009 Економічні інститути: зміст і реформування у транзитивній економіці управління підприємством
2009 Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин
2009 Кістково-пластичне лікування хворих на хронічний остеомієліт (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Наукові основи техніки як складова загальної освіти у початковій школі Польщі.
2009 Державне регулювання структурних зрушень в економіці України
2009 Процеси перекисного окиснення ліпідів та гормональні і субстратні механізми регуляції антиоксидантної системи в тканинах поросят
2009 Теоретико-методологічні та методичні основи хкдожньо-педагогічної підготовки студентів факультету дошкільного виховання педагогічного університету
2009 Вогнестійкість одно- і багатошарових просторових конструкцій житлових та громадських будівель
2009 Перенесення тепла у простих молекулярних кристалах та їх розчинах при температурах порядку та вище дебаєвських
2009 Методологічні основи і стратегічні альтернативи реструктуризації промислових підприємств в процесі реформування економіки України
2009 Прямі та обернені спектральні задачі для демпфованих механічних систем
2009 Творчість А.П.Платонова в контексті світової літератури ХХ ст.
2009 Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів
2009 «Фауст» Й.В.Гете і проблема духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі 18-19 ст.
2009 Хвильові та електромагнітні процеси в електроенергетичних системах
2009 Методи та засоби логарифмічного аналого-цифрового перетворення
2009 Клiнiко-функцiональнi варiанти хронiчного обструктивного бронхiту в фазi клiнiчної ремiсiї
2009 Феноменологічні моделі магнітних та пружних властивостей сплавів, що зазнають фазових перетворень
2009 Аналіз і оптимізація перспективних випромінюючих систем з імпедансними елементами
2009 Електромагнітне випромінювання, що генерується пучками електронів та позитронів високих енергій в монокристалах та аморфному середовищі
2009 Основи підвищення ефективності процесу нарізання циліндричних зубчастих коліс черв’ячними фрезами
2009 Хімічне модифікування поліметиленсечовини
2009 Сакральний театр у генезі театральних систем.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)