Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Актуалізація естетичного потенціалу лексичних одиниць у російській рок-поезії.
2009 Вдосконалення технології підготовки та збагачення окислених залізистих кварцитів із застосуванням бішофіту.
2009 Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарації.
2009 Математичне моделювання в малоракурсній комп’ютерній томографії на основі інтерлінації та мішаної апроксимації функцій.
2009 Оцінки інформаційних витрат при розв’язуванні некоректних задач
2009 Вихрові стани наномагнетиків
2009 Жінки у становленні державного піклування і громадської благодійності на європейському півдні Російської імперії (перша половина XIX ст.)
2009 Роси та варанги у Візантії Х-ХII ст.: формування та структурна роль найманого військового контингенту
2009 Соціальні зміни у складі населення Півдня України у другій половині ХІХ ст.
2009 Розвиток форм і способів протиповстанської боротьби після Другої Світової війни
2009 Участь Збройних Сил України в міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006 рр.)
2009 Розвиток художньої освіти в Галичині в другій половині ХІХ — початку ХХ століття
2009 Музично-драматичний театр Правобережної України першої половини ХІХ століття в контексті міжнаціональних культурних зв’язків і художніх тенденцій епохи
2009 Маркетингове позиціонування на ринку морозива України
2009 Державна політика Чехії в галузі освіти: стан і тенденції розвитку.
2009 Вплив походження насіння сосни звичайної і дуба звичайного на ріст потомств у географічних культурах у Сумській області
2009 Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу сосни звичайної на півдні Лівобережного Лісостепу
2009 Творчість Михайла Ломацького: світ ідей та образів, жанрово-стильові особливості.
2009 Гіпербарична оксигенація у комплексному лікуванні дистрофічно-запальних захворювань пародонта
2009 Формування та розвиток регіонального ринку насіння озимої пшениці та ярого ячменю
2009 Діагностика та лікування епікондилопатій плечової кістки
2009 Теоретичний опис квазістаціонарних станів, які знаходяться вище порогу утворення збуджених іонів, в задачі іонізації гелію швидкими електронами
2009 Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.)
2009 Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності
2009 Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавстві.
2009 Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки
2009 Організаційно-педагогічні умови адаптації молодих вчителів природничих дисциплін до ро-боти в школі
2009 Формування громадянської позиції підлітків у молодіжних організаціях
2009 Інтегральна оцінка управлінського персоналу для прийняття кадрових рішень на промисловому підприємстві
2009 Удосконалювання комбінованих систем опалення з різнотиповими джерелами енергії
2009 Трансформація земельних відносин і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств
2009 Економічна та енергетична ефективність виробництва молока при різних системах утримання корів у літній період
2009 Формування регіональної моделі ефективного господарювання
2009 Оцінка трудової мобільності жінок на регіональному ринку праці
2009 Організація навчальної діяльності учнів на початковому етапі систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі
2009 Пластичні зміни нейронів гіпокампа при порушеннях мозкового кровотоку і шляхи їх корекції
2009 Розвиток методів визначення раціональних параметрів гарячого пресування труб із сплавів, які важко деформуються, розширеного сортаменту
2009 Електронні джерела політичного впливу: форми маніпулювання свідомістю та засоби їх обмеження.
2009 Політична реклама у виборчих технологіях: аксіологічн0-нормативні виміри та принципи.
2009 Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту
2009 Біохімічні особливості пріон-протеїну за норми та патології
2009 Жирнокислотний склад ліпідів природних кормів рибоводних ставів та тканин ставових риб.
2009 Дослідження нейронів та астроцитів гіпокампа в ранній період розвитку експериментального цукрового діабету
2009 Методична система навчання хвильової і квантової оптики із застосуванням комп’ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах
2009 Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація терапії гепатитів В і С в поєднанні з EBV-інфекцією
2009 Договір приєднання в цивільному праві України
2009 Модельний експеримент як засіб формування наукових понять у старшокласників у процесі вивчення електродинаміки.
2009 Особливості організації судинного русла хвоста напівводних гризунів як органа терморегуляції.
2009 Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) південного заходу України (фауна, екологія).
2009 Забезпечення інвестиційної привабливості авіатранспортних підприємств
2009 Біологічні особливості Scilla sibirica Haw. і Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (Liliaceae Juss.) в умовах південного сходу України
2009 Діяльність М.А. Белелюбського (1845-1922) в контексті розвитку транспортної науки і техніки (кінець ХІХ ст. — початок ХХ ст.)
2009 Клініко-патогенетичні передумови розвитку та лікування безсимптомної дисфункції лівого шлуночка серця у хворих на залізодефіцитну анемію з метаболічною кардіоміопатією
2009 Особливості структури та функції лівого шлуночка серця у хворих на цукровий діабет 2 типу із діабетичною нефропатією та шляхи їх корекції
2009 Інформаційне висвітлення конфліктів у Перській затоці та його еволюція (1991-2004 рр.)
2009 Оптимізація хірургічного лікування гострого парапроктиту
2009 Керування процесом токарної обробки колісних пар за інформативними параметрами технологічної системи
2009 Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів
2009 Формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності в системі післядипломної освіти
2009 Відтворення робочих місць підприємства як чинник продукткивної зайнятості
2009 Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах
2009 Французько — російське наукове співробітництво у галузі антропології у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Стратегічне планування у системі управління національним господарством
2009 Оподаткування сфери послуг в умовах соціально-ринкових перетворень в Україні.
2009 Формування стратегії досягнення конкурентних переваг підприємств м’ясної промисловості
2009 Особливості будови клубової та сліпий кишок новонароджених після внутрішньоплідної дії антигенів (Анатомо — експериментальне дослідження).
2009 Розвиток змісту природничої освіти у вітчизняній середній школі (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).
2009 Автоматизація процесу керування тепловим режимом плавки в електротермічних печах
2009 Мінливість соціальних систем: теоретико-методологічний аналіз
2009 Прогнозування та попередження передчасного розриву плодових оболонок у ВІЛ-інфікованих вагітних з метою профілактики інтранатального інфікування плода.
2009 Лінгвістичні параметри кіноанонсу.
2009 Калій в буроземах Зовнішньо-Карпатської та Передкарпатської височинної областей (еколого-генетичний аналіз)
2009 Грунтоутворення в техногенних ландшафтах Донбасу
2009 Протиерозійна стійкість грунтів Правобережного Степу України
2009 Ґрунти Буг-Дніпровського межиріччя в межах переходу Лісостепу у Степ
2009 Структурна релаксація нанорозмірних плівок Та2О5, вирощених на підкладках p-Si, стимульована мікрохвильовою обробкою
2009 Розвиток словникового складу англійської мови військової сфери ХХ – початку ХХІ століття
2009 Структура, семантика і прагматика англійських, німецьких, російських та українських публічних покажчиків
2009 Комунікативні стратегії і тактики в політичному дискурсі канцлерів ФРН (на матеріалі урядових заяв і політичних виступів)
2009 Семантичний об’єкт і типи його вияву в сучасних українській та англійській мовах
2009 Біологічні особливості інтродукованих раритетних видів флори південного сходу України.
2009 Механізми ниркового функціонального резерву в нормі та при сулемовій нефропатії
2009 Імунні і метаболічні порушення у дітей 2-5 років, хворих на пневмонію, та їх корекція антиоксидантом
2009 Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900-1939 рр.)
2009 Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини.
2009 Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку
2009 Формування стратегій диверсифікації діяльності підприємств автомобільного транспорту
2009 Формування стратегії реструктуризації автотранспортних підприємств
2009 Продуктивні, технологічні та відтворювальні якості тварин бурої худоби різних генотипів
2009 Селекційні та біологічні особливості тварин центрального типу української червоної молочної породи
2009 Прогностичні критерії перебігу субарахноїдальних крововиливів, обумовлених повторним розривом артеріальних аневризм
2009 Клініко-психопатологічні особливості хворих на соматоформну вегетативну дисфункцію органів травлення та їх комплексне лікування
2009 Ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення
2009 ЄВРЕЙСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА РУХИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТ.: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
2009 Трансформація політичного режиму в Україні на регіональному та субрегіональному рівні
2009 Матеріали повітових судів Лівобережної України як історичне джерело (кінець ХVІІІ — 60-ті рр. ХІХ ст.)
2009 Особливості технології вирощування озимої пшениці по чорному пару в північному Степу України
2009 Формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкових класів у процесі моделювання педагогічних ситуацій
2009 Формування професійних умінь і навичок майбутніх економістів у процесі вивчення інтегративних фахових дисциплін
2009 Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін до застосування методу проектів у професійній діяльності
2009 Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії
2009 Облік витрат та аналіз ефективності реалізації продукції картоплярства
2009 Удосконалення управління меліорованими територіями на основі інформаційно-аналітичної системи еколого-меліоративного моніторингу
2009 Методична система математичної підготовки майбутніх менеджерів організації.
2009 Роль металопротеїнази ADAM8 у патогенезі раку підшлункової залози
2009 Євмінов Д.В. Діагностика та хірургічне лікування хворих із поєднаною краніо-фаціальною травмою.
2009 Засоби управління непрямими витратами машинобудівних підприємств
2009 Удосконалення технологій та обладнання для виробництва відносно товстих двошарових біметалевих листових заготівок з механічним з’єднанням.
2009 Удосконалення процесів штампування порожнистих деталей на основі використання способів радіально-прямого видавлювання з роздачею
2009 Розробка планетарного головного виконавчого механізму механічного преса
2009 Дисфункція ендотелію і можливості її терапевтичної корекції у хворіх на ішемічну хворобу серця за наявності цукрового діабету 2 типу.
2009 Психологічний супровід дітей молодшого шкільного віку з вадами психофізичного розвитку в умовах інтегрованого навчання
2009 Формування невербальних засобів комунікації у дошкільників з порушеннями зору
2009 Прогнозування стійкого розвитку регіону
2009 Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах реалізації євроінтеграційного курсу України
2009 Методи синтезу структурних тестів для цифрових синхронних схем на основі апаратних засобів, що реконфігуруються
2009 Модель та методи формалізації процесу формування розкладу навчальних занять
2009 Комплексні сполуки паладію(ІІ) з оксиетилідендифосфоновою та нітрилотриметиленфосфоновою кислотами.
2009 Вуглецеві наноструктури, синтезовані в кремнеземних матрицях карбонізацією органічних сполук
2009 Наукове обгрунтування форм та методів інформаціно-рекламної діяльності при просуванні ліків на фармацевтичному ринку України
2009 Науково-методичні підходи до формування фармацевтичної складової медичного страхування
2009 Обгрунтування комплексного консервативного методу лікування хворих на уретеролітіаз на основі дослідження функціонального стану нирок та сечовивідних шляхів.-
2009 Прогнозування та державне регулювання використання трудових ресурсів на регіональному рівні.
2009 Формування ринкової інфраструктури аграрних підприємств
2009 Удосконалення механізму формування системи оплати праці та посилення мотивації працівників аграрних підприємств
2009 Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності
2009 Реформування змісту університетської освіти сучасної Франції.
2009 Формування системи оподаткування нерухомого майна в Україні
2009 Особливості клініки та лікування звичайного псоріазу у жінок різних вікових груп
2009 Вплив ефективного використання земельних ресурсів на конкурентоспроможність аграрних підприємств
2009 Інвестиційна привабливість та ефективність відтворення потенціалу торговельного підприємства.
2009 Утворення ядра 8Be в реакціях багаточастинкового фоторозщеплення ядра 12С
2009 Механізми державного управління розвитком соціально-економічної інфраструктури регіону
2009 Електрохімічне одержання напівпровідникових плівок CdS і CdTe
2009 Розробка технології виготовлення деталей із нових композиційних матеріалів для спеціального взуття
2009 Мотивація підприємницької діяльності в аграрному секторі депресивного регіону
2009 Забезпечення конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарських підприємств
2009 Функціонування підприємств-виробників морозива на структурованих ринках
2009 Поетика художньої прози В.Будзиновського
2009 Національні інноваційні системи як механізм підвищення конкурентоспроможності в перехідних економіках країн Центральної Європи
2009 Особливості перебігу артеріальної гіпертензії, асоційованої з синдромом обструктивного апное сну та можливості її медикаментозної корекції
2009 Оптимізація лікування хворих з холедохолітіазом шляхом застосування методів дистанційної та контактної літотрипсії в поєднанні з ендоскопічною папілосфінктеротомією.
2009 Ендовідеохірургічний спосіб стимуляції регенерації печінки у хворих на цироз аргоноплазмовою коагуляцією (експериментально-клінічне дослідження).
2009 Променева діагностика уражень органів грудної порожнини у дітей при гострому лейкозі і лімфогранулематозі
2009 Вплив твердофазних перетворень на формування структури сплаву в процесі дифузійного насичення і спікання порошкових матеріалів
2009 Педагогічні умови реалізації ґендерного підходу у фаховій підготовці студентів гуманітарних спеціальностей
2009 Брокерський договір: цивільно-правовий аспект.
2009 Основи розслідування фактів незаконної приватизації державного та комунального майна.
2009 Цивільно-правове регулювання перевезень таксі.
2009 Відшкодування шкоди фізичній особі, що потерпіла від злочину, за цивільним законодавством.
2009 Судова діяльність у досудовому провадженні.
2009 Методи синтезу швидкодіючих схем мікропрограмних автоматів
2009 Формування інтерпретаційної компетентності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури
2009 Особливості релігійного світогляду населення античного Херсонеса.
2009 Печерна християнська архітектура Верхнього та Середнього Дністра XI-XVIII ст.
2009 Управління діяльністю підприємств в кризових ситуаціях
2009 Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування
2009 Репродуктивний прогноз при хірургічному лікуванні міоми матки.
2009 Комплексна рейтингова оцінка конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств.
2009 Управління фондом оплати праці у стимулюванні інноваційної діяльності промислового підприємства.
2009 Хірургічне лікування вроджених вад розвитру першого пальця кисті у дітей.
2009 Несировинний експорт України і його макроекономічне стимулювання
2009 Екологічні та господарські основи напіввільного утримання копитних (на прикладі державної організації «Резиденція «Залісся» та Азово-Сиваського національного природного парку)
2009 Багатоальтернативна класифікація польотних ситуацій при управлінні повітряним рухом в умовах ризику
2009 Вплив помилок авіадиспетчера на рівень безпеки повітряного руху Болгарії
2009 Створення та діяльність українських студентських організацій в еміграції (1920-1939 рр.)
2009 Лікування дисплазій епітелію шийки матки на тлі аденоміозу у жінок фертильного віку.
2009 Швидкодіючі цифро-аналогові перетворювачі з високою роздільною здатністю на основі просторово-часового інтегрування
2009 Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів Державної прикордонної служби України
2009 Клініко-імунологічні особливості перебігу вагітності у жінок після екстракорпорального запліднення методом донації ооцитів.
2009 Шекспірівський дискурс в німецькій літературі преромантизму та романтизму: генезис, механізми структурування, провідні конституенти.
2009 Обгрунтування параметрів Піднімально-транспортних лебідок з гвинтовими опорами
2009 Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти
2009 Реалізація мовленнєвих стратегій ввічливості у дискурсі німецькомовних Інтернет-форумів
2009 Структурно-функціональний стан міокарда та добові коливання артеріального тиску у хворих з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією
2009 Клініко-експериментальне обгрунтування використання методів литва сплавів металів для зубних протезів
2009 Художні модуси українського декадансу (компаративний аспект).
2009 Ідентифікація стохастичних об’єктів і процесів в автоматизованій системі виробничих випробувань двигунів внутрішнього згоряння.
2009 3-Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами
2009 Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів
2009 Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями удосконалення
2009 Найкращі тригонометричні наближення та поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
2009 Управляння стійким функціонуванням підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
2009 Управління фінансовим результатом Промислового підприємства
2009 Регулювання діяльності органів управління акціонерного товариства
2009 Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку
2009 Моделі управління інноваційною діяльністю регіону
2009 Еколого-економічне обгрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку
2009 Геомеханічне обґрунтування параметрів обвалення важкокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донбасу
2009 Вербалізація концепту людина в поетичних текстах Михайла Стельмаха.
2009 Вербалізація концепту сім’я в українській мовній картині світу
2009 Розроблення основ технології одержання сорбційно здатних гранульних кополімерів полівінілпіролідону.
2009 Хомінг різних стаз медоносної бджоли (Apis mellifera L.)
2009 Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд Житомира.
2009 Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації.
2009 Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів.
2009 Особливості розвитку початкової професійної освіти в умовах децентралізації в Російській Федерації.
2009 Підвищення конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств
2009 Поетика історіографічної металітератури Великобританії 1980-1990-х років.
2009 Українська російськомовна проза кінця ХУШ — першої третини ХІХ ст.
2009 Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.
2009 Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі.
2009 Розвиток інноваційно-орієнтованого прикордонного співробітництва (на прикладі Сумської області)
2009 Реструктуризація промислового комплексу регіону в умовах трансформації соціально-економічних відносин
2009 Поетика гіперроману у культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі).
2009 Cумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу
2009 Формування тягових характеристик турбогвинтовентиляторних двигунів на режимах посадки літака
2009 Синтез і термоліз твердих розчинів гідратованих дифосфатів мангану(ІІ), кобальту(ІІ), цинку.
2009 Формування та використання менеджерського персоналу сільськогосподарських підприємств
2009 Інституціональні фактори розвитку і функціонування системи підприємництва в регіоні
2009 Механізм трансформації та розвитку системи управління якістю товарів та послуг в Україні
2009 Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону
2009 Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій
2009 Вдосконалення методів підвищення герметичності кукси дванадцятипалої кишки при резекції шлунка (клінічно-експериментальне дослідження).
2009 Історична проза Юрія Косача 30-х — початку 40-х років ХХ століття.
2009 Педагогічні умови інтеграції методів навчання фахових дисциплін майбутніх будівельників у вищих технічних навчальних закладах
2009 Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови
2009 Створення безаміачної технології пігментного друку текстильних матеріалів із використанням електроактивованих водних систем
2009 Кількісний аналіз цитогенетичних ефектів діоксидину, тіофосфаміду та мітоміцину С в клітинах Allium cepa L.
2009 Гормонально-біохімічні порушення в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення при метаболічному синдромі
2009 Формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями.
2009 Зміна фільтраційних характеристик незв’язних ґрунтів під дією дренажу
2009 Обґрунтування технологічного процесу та конструктивних параметрів швидкохідного гвинтового змішувача комбікормів.
2009 Зовнішні аспекти енергетичної політики України
2009 Локалізація програмних продуктів у англо-українському перекладі
2009 Державне бюджетування з використанням методів фінансового контролінгу
2009 Роль окисної модифікації білків у діагностиці ендогенних та екзогенних психічних розладів.
2009 Дослідження впливу танталу на структуру і властивості сплаву ЗМІ-3У.
2009 Підвищення несучої здатності лопаток компресора ГТД комплексною оздоблювально-зміцнюючою обробкою
2009 Підвищення надійності автосамоскидів, що працюють на породних відвалах
2009 Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик автомобіля удосконаленням блока «радіатор-вентилятор» системи охолодження двигуна
2009 Метод та сенсорний пристрій електрохемілюмінесцентного визначення маркерів туберкульозного процесу
2009 Механізми імунотропної дії транквілізаторів бенздіазепінового ряду в умовах хронічного стресу
2009 Стратиграфія і молюски силурійських відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи.
2009 Працездатність тришарових панелей перекриття, що використовуються у малоповерховому будівництві.
2009 «Естетична природа постмодерністського «німого кіно»
2009 1.Перетворення в економіці України в 1953-1964 рр.: історіографія проблеми
2009 Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930-і роки): формування, умови життя, діяльність.
2009 1.Грецькі громади України кінця XVII – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми
2009 Конкурентоспроможність економіки України в умовах розвитку національної інноваційної системи
2009 Бюджетний механізм формування та використання фінансових ресурсів регіону
2009 Вплив антидіуретичного гормону на жовчоутворювальну функцію печінки
2009 Дрібнозернисті дисперсно-армовані бетони підвищеної водонепроникності, морозостійкості та тріщиностійкості для гідротехнічних споруд
2009 Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи
2009 Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства.
2009 Ономастикон романів Дж. К. Ролінґ циклу «Гаррі Поттер» в українському та російському перекладах.
2009 Біологічні особливості та промислове вилучення ляща (Abramis brama Linneus, 1758) Кременчуцького водосховища.
2009 Умови та ефективність відтворення основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища.
2009 Біологiчнi особливостi та видове різноманіття річкової iхтiофауни Центрально-Подiльського Приднiстров’я України.
2009 Розклад озону закріпленими на кремнеземах гексаметилентетраміном, оксиальдімінами та їх комплексами з 3d-металами
2009 Моделювання змін популяцій та запасів основних промислових видів риб Канівського та Кременчуцького водосховищ.
2009 Підвищення ефективності відтворення і вирощування цьоголітків стерляді ( Acipenser ruthenus L.) в умовах півдня України.
2009 Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання
2009 Інтрамолекулярні полікомплекси в триблок-кополімерах на основі поліетиленоксиду та поліакриламіду
2009 Скінченностанова спряженість лінійніх ізометрій простору 2-адичних чисел
2009 Одонтологічна характеристика великих кутніх зубів в нормі та при фісурно-ямковому карієсі
2009 Топографоанатомічна характеристика дихальних шляхів людини 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку
2009 Професійне самовдосконалення в процесі підготовки майбутніх вчителів музики
2009 «Антимемуари» А. Мальро: специфіка жанру та нарації.
2009 Модифікації жанру біографії у творчості Пітера Акройда.
2009 Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921-1923 рр.
2009 Адміністративно-правове забезпечення менеджменту в державній податковій службі України
2009 Організаційні та правові засади регулювання суспільних відносин щодо комп’ютерних програм
2009 Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах.
2009 Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в арабськомовних студентів
2009 Вплив структури та температури на в’язкість та механізми руйнування молібдену
2009 Особливості гастродоуденальної патології у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
2009 Особливості клініки та лікування генералізованого пародонтиту в хворих на травматичну хворобу спинного мозку
2009 Клініко-експериментальна ефективність застосування комплексу остеотропних препаратів при дентальній імплантації
2009 Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні
2009 Організаційно-правові засади забезпечення фінансування вищої освіти
2009 Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні
2009 Адміністративно-правове забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України
2009 Здійснення суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі
2009 Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях
2009 Особливості укладення договорів на аукціоні
2009 Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях
2009 Система державного фінансового контролю в Україні
2009 Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара.
2009 Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України
2009 «Регіонально-інтеграційні пріоритети країн в процесі глобалізації економіки»
2009 Магнітолазеротерапія у медичній реабілітації дітей з рецидивним бронхітом на санаторно-курортному етапі.
2009 Російське дієслово з експлікованим компонентом часу: дериваційна історія та перспектива.
2009 Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів.
2009 Педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах
2009 Методика використання системи завдань екологічного змісту в навчанні хімії студентів аграрних спеціальностей
2009 Вплив N-стеароїлетаноламіну на синтез оксиду азоту в нормі та за різних патологічних станів організму
2009 Рух вакуумно-дугової плазми в криволінійному магнітному фільтрі
2009 Вплив особливостей будови К-фази на структуру і властивості високовуглецевих Fe-Al-сплавів
2009 Непсихотичні психічні розлади в учнів шкіл нового типу (клініко-психопатологічні, соціаль-но-психологічні, психологічні закономірності формування, профілактика та корекц
2009 Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади.
2009 Зважена псевдоінверсія і умовно коректні еліптичні крайові задачі в математичному моделюванні: теорія, математичні моделі, обчислювальні методи
2009 Диференційоване лікування гліом супратенторіальної локалізації та прогнозування його результатів.
2009 Еферентні методи лікування в сучасній біологічній терапії психічних захворювань (клініко-психопатологічне та клініко-лабораторне дослідження)
2009 Методи селекції сортів озимої м’якої пшениці з підвищеною адаптивністю до умов Лісостепу і Полісся України.
2009 Створення науково обгрунтованих технологій виробництва феросплавів за рахунок забезпечення надійної роботи електродів високопотужних електропечей
2009 Електронна структура тернарних силіцидів рідкоземельних металів
2009 Вчення про жертву злочину: соціальні та правові основи.
2009 Генезис симентальської худоби в Україні. Методи створення української симентальської м’ясної породи
2009 Інтеграція вітчизняного культурно-історичного досвіду в сучасну українську державотворчу концепцію. (Соціально-філософський аналіз).
2009 Фінансова думка Заходу: генеза та еволюція
2009 Вплив стафілококового білка А та його різних форм на імунну відповідь
2009 Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Наукові принципи структурно-функціонального конструювання штучних біогеоценозів (в системі: грунт-рослина-грунт).
2009 Технологія створення крупномасштабних вільнолітаючих моделей для випереджаючих досліджень критичних режимів польоту літаків
2009 Відновлювальне лікування вагітних із серцево-судинною патологією в санаторно-курортних умовах
2009 Формування системи сенсорного контролю точнісних рухів спортсменів
2009 Фізіологічні основи регулювання активності гербіцидів за допомогою хімічних сполук
2009 Санаторно-курортне лікування хворих на артеріальну гіпертензію з застосуванням різних видів лазерного випромінювання з урахуванням адаптаційних реакцій організму
2009 Наукові основи керування структурою будівельних матеріалів та виробів на основі металургійних шлаків
2009 Палеовікові геомагнітні варіації та магнітохронологія пізньольодовиків’я — голоцену
2009 Контактні напруження в трансверсально ізотропних тонкостінних елементах та тілах з покриттями з урахуванням тертя і зношування
2009 Наукові основи формоутворення робочої поверхні кругів на токопровідних зв’язках у процесі шліфування.
2009 Системні суспільно-політичні перетворення в Чехословаччині (1945-1948 рр.)
2009 Механізми діяльності мозку при фізіологічному та патологічному (хвороба Альцгеймера) психічному старінні
2009 Забезпечення ефективності нововведень в промисловості в умовах перехідної економіки
2009 Електрохімічні процеси за участю псевдозріджених шарів часток різної природи провідності
2009 Субкиснева зона Чорного моря: генезис і роль в формуванні просторово-часової мінливості біогеохімічної структури вод основного пікноклину
2009 Нові підходи в лікуванні жінок з підгострими запальними захворюваннями придатків матки
2009 Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання з періодичним порівнянням низькочастотних гармонічних сигналів.
2009 Локальні ЯМР характеристики іонів Fe3+ та анізотропні магнітні властивості гексаферитів М типу
2009 Нелінійні коливання механічних систем і аналітичні методи їх досліджень
2009 Моделювання процесів суперкавітації
2009 Механізми зниження стійкості людей літнього віку до дії стресових чинників та можливі шляхи корекції
2009 Прогнозування, профілактика та лікування порушень репродуктивної функції жінок, які зазнали радіаційної дії внаслідок аварії на ЧАЕС.
2009 Теоретичні і методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи
2009 Категорія детермінованості/недетермінованості іменника у мовленні (на матеріалі французької мови)
2009 Ад’єктивний атрибут у поетичному мовленнi (на матерiалi поетичних творiв О.С.Пушкiна)
2009 Соціологія злочиності.
2009 Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина ХІХ ст. — 1939 р.)
2009 Концепція і науково-технічні основи забезпечення якості сільськогосподарської техніки при поставці (в умовах ринкової економіки).
2009 Теорія дисипативного колективного руху в атомних ядрах
2009 Формування ринково адаптованих підприємств промисловості
2009 Транспорт і спектроскопія металооксидів: вплив тиску
2009 Металооксиди як джозефсонівські середовища: особливості струменевого стану і спектроскопічні характеристики.
2009 Основи технології підводного бетонування при ремонті штучних транспортних споруд
2009 Розробка методів оцінки ефективності і вдосконалення керування системою технічного обслуговування пасажирських літаків
2009 Управління проектами та організація віртуальних виробництв у суднобудуванні
2009 Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект).
2009 Податкова система та механізми її реалізації у перехідній економіці
2009 Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: філософсько-релігієзнавчий аспект.
2009 Енергетичні процеси в електричних колах з ключовими елементами
2009 Теоретичні та прикладні основи формування систем грунтоохоронних заходів постійної дії в агроландшафтах (на прикладі східної частини України)
2009 генезис духового та ударного інструментального виконавства України
2009 Технологічні основи керування точністю та якістю обробки при прецизійному розточуванні
2009 Нормальні хвилі в нерегулярних пружних та пористо-пружних хвилеводах
2009 Дилатаційна кардіоміопатія: роль аутоімунних реакцій проти основних міофібрилярних білків міокарда в патогенезі, перебігу та прогнозі лікування захворюван-ня. Клініко-експериментальне дослідження
2009 Моделі та технології систем моніторингу в економіці
2009 Розвиток інноваційних процесів у середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах України в ХХ столітті.
2009 Алгебраїчні моделі та методи аналізу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами
2009 Гігієнічні основи профілактики онкологічної захворюваності населення в регіонах з несприятливими екологічними умовами
2009 Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі
2009 Геометричне моделювання лопатних апаратів нагнітальних і розширювальних турбомашин різного конструктивного оформлення
2009 Структурні особливості комплексоутворення на поверхні.
2009 Патогенетичні механізми порушення імунологічної резистентності організму за умов формування стрес-синдрому та шляхи їх фармакологічної корекції
2009 Розробка наукових принципів створення інгібуючих синергічних композицій та мрдифікованих ними епоксидних покриттів для захисту сталей від корозії
2009 Побудова оптико-цифрових інформаційно-вимірювальних систем для обробки та кореляційного аналізу бінарних зображень
2009 Гомолітичні і гетеролітичні реакції органічних пероксидів у надосновних середовищах і в умовах гетерогенного каталізу.
2009 Закономірності соматичних і сомато-вісцеральних пропорцій організму людини в нормі (антропометричне, ультразвукове і томографічне прижиттєве дослідження)
2009 Оптимізація хірургічного лікування хворих з перфоративною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Розробка моделей і методів оцінки міцності та довговічності підкріплених анізотропних пластин з тріщинами
2009 Основи формування промислового сортименту яблуні в Україні
2009 Спряжені поверхні в геометричних моделях формотворення робочих органів коренезбиральних машин
2009 Патогенетичне лікування хворих на хронічні синуїти з використанням фізичних факторів
2009 Наукові основи спікання композитів кубічного нітриду бору при високому тиску
2009 Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ — на початку ХХ століть.
2009 Діагностика ступеня тяжкості панкреонекрозу та етапне хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит та його ускладнення
2009 Кінетична теорія вторинних хвиль в газі квазічастинок
2009 Репродуктивна біологія видів і гібридів родини Вербових (Salicaceae Mirb.).
2009 Соціалізація статі як фактор розвитку Я-концепції
2009 Обгрунтування цитологічних критеріїв для гігієнічної оцінки ультрависо-очастотних електромагнітних випромінювань
2009 Методи розрахунку на міцність і жорсткість структурно зв’язаних механічних систем при електромагнітному і контактному навантаженнях
2009 Клініко-патогенетичне обгрунтування комплексного лікування хронічної кандидо-герпетичної інфекції порожнини рота у дітей.
2009 Русь-Україна і Візантія у монументальному комплексі Софії Київської: історико-соціальний та етноконфесійний аспекти.
2009 Роль і місце променевої терапії в комплексному лікуванні раку яєчників
2009 Діагностика і комплексне лікування хворих із переломами виросткового відростка нижньої щелепи і кістковими захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба
2009 Роль дисфункції гуморальних і гемодинамічних механізмів у реалізації чинників ризику, прогнозі і лікуванні артеріальної гіпертензії
2009 Фізичні чинники на курортному етапі відновлювального лікування захворювань пародонту
2009 Основи формування інвестиційної політики регіону
2009 Діагностика і лікування больового синдрому дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу
2009 Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливості.
2009 Гігієна застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій
2009 Молекулярно-динамічне моделювання масоперенесення у твердому тілі під дією іонів низьких енергій
2009 Динамічні процеси в напівпровідникових лазерах високошвидкісних волоконно-оптичних систем
2009 Актуалізація індивідуальності як соціально-філософська проблема
2009 Грунти заплав малих і середніх річок північно-західного Причорномор’я
2009 Адсорбція сумішей полімерів на твердих поверхнях
2009 Комплексна система психофізіологічного професійного відбору суднових операторів
2009 Будова і фотоніка органічних люмінофорів з аномально великим Стоксовим зсувом флуоресценції
2009 Механізми формування токсикозу у дітей з поліорганною недостатністю та вибір методів еферентної детоксикації.
2009 Наукове обгрунтування параметрів трубних систем для гідропідйому корисних копалин
2009 Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GМР на фармацевтичному підприємстві
2009 Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі
2009 Асимптотичні методи розв’язань спектральних та крайових задач в областях з сингулярно збуреними границями
2009 Психологія розвитку інтелекту в ранній юності.
2009 Наукові основи і технологія переробки висококиплячих фракцій кам’яновугільної смоли з одержанням поліциклічних вуглеводнів.
2009 Політичні ідеї Михайла Драгоманова
2009 Несиметричні неоднорідні надпровідникові гетероструктури
2009 Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація.
2009 Технологічні основи підвищення ефективності обробки та забезпечення якості виробів із технічних стекол і ситалів
2009 Компенсована аподизація багатоелементних частотно-вибірних структур акустоелектронних пристроїв.
2009 Позаосередковий остеосинтез нестабільних ушкоджень таза (анатомічне, біомеханічне та клінічне обґрунтування)
2009 Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспетиви.
2009 Сучасний лібералізм: соціально-філософський аналіз.
2009 Причини і закономірності поступових відмов основних триботехнічних обєктів енергетичної системи судна і підвищення їх ресурсу
2009 Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ- початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій.
2009 Політичний ідеал: проблеми еволюції та втілення в умовах сучасного суспільного розвитку.
2009 Основи створення і використання порошкового магнітно-абразивного інструменту для фінішної обробки фасонних поверхонь
2009 Своєрідність трансформації євангельського сюжетно–образного матеріалу в українській літературі ХХ століття.
2009 Принципи побудови та реалізації інформаційно-вимірювальних систем визначення навантаженого стану напружено-деформованих технологічних об’єктів
2009 Розробка біотехнології отримання кормового білкового продукту з виноградних вичавок
2009 Управління інноваційними процесами в аграрній сфері АПК
2009 Молекулярний механізм сиквенс-специфічної взаємодії інтеркалюючих лігандів з дезоксиолігонуклеотидами різної довжини і вторинної структури
2009 Методи паралельних обчислень і спеціалізовані засоби технологій цифрової обробки сигналів у реальному часі.
2009 ЕПР спектроскопія сегнетоелектричних кристалів поблизу фазових переходів
2009 Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади.
2009 Планомірність у механізмі трансформації перехідної економіки
2009 Гормональні та метаболічні механізми порушень інсуліночутливості у постраждалих дорослих і дітей внаслідок аварії на ЧАЕС.
2009 Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації
2009 Клініко-патогенетична і епідеміологічна характеристика тяжких форм лептоспірозу та удосконалення лікування
2009 Взаємодія рідкісноземельних і перехідних металів з фосфором
2009 Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь у теорії ортотропних оболонок з розрізами й отворами
2009 Профілактика та лікування післяопераційної ранової інфекції і гнійно-запальних захворювань м’яких тканин.
2009 Система багаторічного спортивного удосконалення в ускладнених умовах поєднання основних сторін підготовленості спортс-менів (на матеріалі лижного спорту)
2009 Монотектичне перетворення і управління структурою та властивостями сплавів на основі Al i Si
2009 Етіологія, патогенез, профілактика та лікування післяопераційних вентральних гриж
2009 Системна оцінка технічного рівня і управління якістю передач зачепленням при проектуванні
2009 Термодинамічні ефекти у вимсокотемпературних надпровідниках
2009 Стаціонарний дуговий розряд нізького тиску в системах плазмової обробки поверхонь
2009 Екологічна оцінка стану екосистем річкових басейнів рівнинної частини території України (охорона, відновлення, управління).
2009 Еколого-економічні основи формування та реалізації регіональної політики сталого розвитку (питання методології та методики)
2009 Системи оптимізації режимів роботи потужних дугових сталеплавильних печей на основі інтегрального критерію енергозбереження
2009 Маркетинг винограду і вина
2009 Лапароскопічна хірургія товстої кишки
2009 Історико-культурологічні концепції цивілізаційної еволюції в добу глобалізму (кінець XIX -початок XXI ст.)
2009 Корпоративне управління виробництвом в умовах постприватизаційних відносин
2009 Розвиток наукових основ створення заглибних гідроударних снарядів і установок для однорейсового буріння свердловин на морському шельфі
2009 Етнонаціональний вимір соціального суб’єкта (теоретико-методологічний аналіз)
2009 Наукові основи високоефективного гедрорізання тонкостінних виробів з неметалевих композитів
2009 Обгрунтування і оцінка ефктивності протизапальноїта імуномодулюючої дії системної ензимотерапії у хворих на остеоартроз і ревматоїдний артрит
2009 Формування акцепторної зони дефектами і домішками в кристалах вузькощілинного p-Hg1-xCdxTe
2009 Відновна хірургія ускладненого раку товстої кишки
2009 Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
2009 Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання.
2009 Фізичне моделювання електромагнітного розсіювання в квазіоптичних спрямовуючих структурах
2009 Розробка нових методів передавання нерухомих і графічних зображень поканалах зв’язку. Теорія і техніка
2009 Аномалія Ебштейна (проблеми діагностики і хірургічного лікування).
2009 Подружня дезадаптація як комплекс сексологічних, невротичних і медико-психологічних проблем. Причини, механізми розвитку, клініка, психотерапія.
2009 Становлення підприємництва у процесі ринкової трансформації економіки.
2009 Фрактальна природа анізотропії фізичних властивостей деформованих металевих систем з кубічними решітками
2009 Біологічно активні речовини роду Hypericum L. як джерело створення лікарських засобів із заданими властивостями.
2009 Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві
2009 Теоретичні основи та технології створення вузлів машин з перемінною зносостійкістю
2009 Поперековий остеохондроз з неврологічними проявами: патогенез і диференційована терапія на етапах медичної реабілітації
2009 Формування приватного сектора в умовах ринкової трансформації економіки України: проблеми інституціональної теорії і практики.
2009 Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі
2009 Масивні зірки в галактиках з активним зореутворенням і їхня взаємодія з міжзоряним середовищем
2009 Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики
2009 Темпоральна структура художнього тексту
2009 Кульшово-поперековий синдром (патогенез, діагностика, принципи лікування)
2009 Комплексний пiдхiд до оцiнки ефективностi клiматолiкування та бальнеотерапiї у дiтей рiзних типiв конституцiї
2009 Екологічні закономірності міграції птахів фауни України в часі та просторі
2009 Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством
2009 Збудження електромагнітних хвиль в областях із криволінійними координатними границями
2009 Адаптаційні технології оптимізації первинної медико-санітарної допомоги дорослому населенню із кардіологічною патологією
2009 Теорія і методика розвитку особистості школяра у взаємодії фізичного та естетичного виховання
2009 Окиснення спиртів С1-С7 у присутності кластерів паладію
2009 Проблема легітимації еліти козацької України в зовнішньополітичній діяльності Гетьманату: стосунки з Росією та Річчю Посполитою (1654-1665 рр.)
2009 Проектний синтез високоефективних регульованих асинхронних двигунів потужністю до 400 кВт
2009 Клініко-патогенетичні закономірності формування й розвитку психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин
2009 Документ і книга в системі соціальних комунікацій
2009 Історія племен зрубної спільності
2009 Прогнозування та профілактика перинатальних втрат.
2009 Фазові та структурні перетворення піролітичних матеріалів нітриду бору при високих тисках
2009 Моделювання та управління сталим соціально-економічним розвитком
2009 Державне управління вищою освітою в Україні: структура, функції, тенденції розвитку (1917-1959 рр.)
2009 Мікроструктура та механізми росту ВТНП плівок та монокристалів
2009 Хірургічна профілактика та лікування ускладнень сфінктерозберігаючих операцій у хворих на рак прямої кишки
2009 Проблеми дозиметрії внутрішнього опромінення людини трансурановими радіонуклідами
2009 Стратегія відновлення і високоефективного функціонування виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК України в умовах ринкової економіки
2009 Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика.
2009 Синтез та структуроутворення нанокристалічних композиційних матеріалів в системі Si — C і нової тріщиностійкої надтвердої кераміки
2009 Сучасне лікування дітей з хірургічними захворюваннями яєчка і сім’яного канатика, які супроводжуються ішемічним синдромом (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Державне регулювання економiки (соцiально-економiчний аспект)
2009 «Біохімічні механізми адаптації риб до умов водного середовища: аноксія, гіпоксія та фізичне навантаження»
2009 Тип літератури і тип художньо-літературної свідомості в літературному процесі.
2009 Математичне моделювання в динамічних задачах сейсміки стосовно до вивчення будови земної кори
2009 Способи та засоби локалізації і нейтралізації зварювальних аерозолів
2009 Маркетинг у сфері освітніх послуг
2009 Наукове обгрунтування сучасної системи підготовки кадрових ресурсів військової медицини в Україні.
2009 Прогнозування, профілактика, діагностика та лікування первинної аменореї у дівчат підлітків.
2009 Російська проза 80-90-х років ХХ століття. Типологія. Стадіальність розвитку.
2009 Кишкові гельмінтози свиней і собак та експериментальне обґрунтування застосування вітчизняного антгельмінтика альбендазолу
2009 Газодинаміка нерівноважних систем «розріджений газ — ядерна мембрана»
2009 Регіональний гідролого-екологічний аналіз руслових процесів.
2009 Генетичні основи адаптивної селекції сої
2009 Формування якості нових лакофарбових покриттів на основі кремнійорганічних зв’язувальних речовин
2009 Динаміка спінових систем та мікрохвильове поглинання в напівпровідниках та низькоомних твердих розчинах.
2009 «Червоне Колесо» О.І.Солженіцина в контексті розвитку російської літератури ХХ століття.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)