Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 1

2009 Імовірнісний аналіз поширення втомних тріщин і граничного стану елементів конструкцій.
2009 Стан здоров’я, фізичний та нервово-психічний розвиток дітей, що мешкають у регіоні з підвищеним вмістом фтору у питній воді
2009 Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я
2009 Формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів зарубіжної літератури в процесі фахової підготовки
2009 Формування професійно значущих якостей майбутніх магістрів економічного профілю у процесі фахової підготовки.
2009 Публіцистика та мемуаристика Г. Костюка: ідейні орієнтири та проблеми поетики
2009 Кредитне забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств
2009 Механізми проатерогенної дії аліментарних ліпідів в умовах експерименту та у хворих на ішемічну хворобу серця.
2009 Транскордонні злиття і поглинання банків в умовах глобальної конкуренції.
2009 Юридична техніка актів правозастосування
2009 Забезпечення державою конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність
2009 Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Верховної Ради України
2009 Кримінологічні засади запобігання шахрайству з нерухомістю
2009 Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії.
2009 Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень.
2009 Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці ХІХ ? на початку ХХ століття.
2009 Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні.
2009 Ідея інтертекстуальності в філософії культури.
2009 Правові засади гірничої концесії.
2009 Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю
2009 Розробка алгоритмів та методів персоналізації для систем електронного навчання
2009 Підвищення точності вимірювальних систем на основі вдосконалення методу автоматизованих багатократних вимірювань
2009 Оптимізація параметрів транспортних засобів в мультимодальних системах доставки вантажів
2009 Моделювання механізмів управління фіннасовою безпекою підприємства
2009 Синтез механізмів управління структурою капіталу підприємства
2009 «Інтеграція українського ринку страхових послуг у світову систему»
2009 Удосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері енергозбереження України (соціально-екологічний аспект)
2009 Еволюція швидких обертань супутника відносно центру мас під дією збурюючих моментів
2009 Підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу АПК
2009 Комплексна система оцiнки якостi житла
2009 Соціально-економічна природа підприємництва: діалектика, потенціал реалізації
2009 Професор А.Г. Терниченко (1882-1927) – вчений, педагог, організатор сільськогосподарської науки та освіти в Україні
2009 Хірургічне лікування хворих з дефектами м’яких тканин голови
2009 Розробка та випробування методу плазмового зварювання в хірургії органів шлунково-кишкового тракту (експериментальне дослідження)
2009 Ідентифікація та її вияв у особистісній проблемі суб’єкта
2009 Формування та використання трудового потенціалу регіону (на прикладі Хмельницької області).
2009 Мотивація ефективної зайнятості на регіональному ринку праці.
2009 Діагностика та лікування травматичних пошкоджень селезінки у дітей
2009 Оптимізація технології цементного ендопротезування кульшового суглоба
2009 Диференційоване застосування блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу при лікуванні хворих із діафізарними переломами стегнової кістки
2009 Механізм функціонування соціальної складової економічної безпеки
2009 Стимулювання інноваційної діяльностімашинобудівних підприємств
2009 Інтегрування машинобудівних підприємств у виробничо-господарських структурах
2009 Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України (1958-1991 рр.).
2009 Рістстимулююча та антистресова дія лимонної і бурштинової кислот та пробіотику «Пробіол-Л» в годівлі молодняку свиней
2009 Господарсько корисні та біологічні ознаки корів різних генотипів новостворених молочних порід інтенсивного типу
2009 Правове регулювання геологічного вивчення надр.
2009 Регіональна політика України: відносини «центр-регіони» як фактор забезпечення територіальної цілісності держави.
2009 Ґендерні виміри лінійних та мережених систем політики.
2009 Методи та моделі запобігання помпажним явищам у системі керування газотурбінного двигуна
2009 Стохастичні моделі та методи аналізу самоподібного мережевого трафіка
2009 Репродуктивні практики в контексті молодіжної повсякденності: фактори актуалізації.
2009 Соціальний механізм відтворення наукової еліти в умовах сучасної України.
2009 Удосконалення елементів ресурсозберігаючої технології вирощування рису
2009 Державне регулювання агропродовольчих ринків в Україні
2009 Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління
2009 Лікування та реабілітація хворих на демодикоз з урахуванням виразності біохімічних, імунопатологічних реакцій та морфологічних змін.
2009 Клініко-морфологічні критерії діагностики і терапії псоріазу
2009 Інфекційний мононуклеоз, етіологічні та клінічні особливості
2009 Наукове обгрунтування функціонально-організаційної моделі збереження репродуктивного здоров’я сільських жінок на регіональному рівні
2009 Військове співробітництво України з НАТО в 90-х роках ХХ — на початку ХХІ ст. (історико-аналітичний аспект)
2009 Фінансово-кредитний механізм формування капіталу торгівельних підприємств
2009 Маркетинг відносин в системі управління підприємством
2009 Диверсифікація діяльності підприємств аграрного сервісу
2009 Забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств
2009 Культуротворчий синтез як стилеутворювальний фактор у музичному мистецтві на рубежі ХІХ – ХХ століть (на прикладі творчості С. Танєєва та М. Метнера)
2009 Державне управління у сфері виконання покарань (організаційно-правовий аспект)
2009 Українська історія у висвітленні часопису «Вестник Европы» (1866-1918)
2009 Досяжність оптимальних розв’язків багатокритеріальних задач лінійного програмування за зваженими сумами рівноважливих критеріїв
2009 Управління інформаційним забезпеченням діяльності підприємств легкої промисловості
2009 Динаміка міжособистісної перцепції старшокласників
2009 Механізм підвищення конкурентоспроможності промисловості України в умовах глобалізаці]
2009 Обґрунтування технологічних параметрів підземної газифікації та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод
2009 Обґрунтування фізико-хімічних параметрів формування і управління вуглеводневими зонами при підземній газифікації бурих вугіль
2009 Формування регіонального м’ясопродуктового підкомплексу.
2009 Обґрунтування технології інженерно-геологічних вишукувань для забезпечення екологічної безпеки об’єктів реконструкції
2009 Механізм державного стимулювання інноваційного розвитку регіону
2009 Механізм фінансового контролю ефективності використання державних коштів
2009 Функціональний стан кохлео-вестибулярної системи у хворих на цукровий діабет.
2009 Маргінальні групи в структурі організованої злочинності: кримінологічне дослідження
2009 Коаксіально-лінійний двигун з постійними магнітами зворотно-поступального руху
2009 Однофазний автономний асинхронний генератор з вентильно-ємнісним збудженням
2009 Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва.
2009 Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні.
2009 Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу.
2009 Стан та перспективи розвитку аграрної іпотеки в Україні
2009 Статистичне моделювання випадкових процесів та полів в задачах геофізичного моніторингу геологічного середовища
2009 Особливості подолання психологічних бар’єрів у студентів у процесі навчання
2009 Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування технічних засобів у службовій діяльності
2009 Формування професійної компетентності молодшого начальницького складу кримінально-виконавчих установ
2009 Удосконалення механізму реалізації регуляторної політики держави
2009 Механизми фінансового планування в системі управління національною економікою
2009 Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування
2009 Інформаційні технології дистанційного навчання у вищій бібліотечній освіті США
2009 Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України
2009 Методичні засади забезпечення рівня капіталізації банків
2009 Дієвість міжбанківських кредитів у розвитку банківської системи
2009 Структурні, теплові та магнітні властивості низьковимірних атомарних та молекулярних кріокристалів
2009 Коливальні характеристики кристалічних структур з комбінованими дефектами
2009 Вплив низькоінтенсивних електромагнітних полів на насіння рослин і мікроорганізми
2009 Методи підвищення ефективності телекомунікайних сенсорних мереж
2009 Удосконалення методів обробки та астрономічної інтерпретації результатів радіолокаційних досліджень метеорів.
2009 Загальнодержавні та регіональні пріоритети розвитку малих підприємств
2009 Організаційно-правові проблеми розгляду звернень громадян і юридичних осіб в органах прокуратури.
2009 Роль суду і прокуратури у забезпеченні законності актів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.
2009 Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності за завдання шкоди.
2009 Захист авторських прав у правовідносинах, які виникають у зв’язку з рекламою.
2009 Оптимізація складу епоксикомпозитів за випливом на їх властивості зовнішніх поверхневих шарів навколо часток наповнювача
2009 Механізми реакцій метаболізму та елімінації гідазепаму в організмі щурів
2009 Функціональні властивості надниркових залоз новонароджених поросят при дії різних режимів заморожування
2009 Репрезентація соціальної реальності у текстах масової комунікації.
2009 Підвищення ефективності технологічного процесу дозування цілих та різаних бульб картоплі при садінні.
2009 Підвищення точності температурних вимірювань за допомогою самокаліброваних датчиків.
2009 Біотехнічна система діагностики стану пацієнтів з політравмою
2009 Організаційні форми і механізм управління збутовою діяльністю промислового підприємства
2009 Новітні методи і техніка підвищення ефективності штучного осіменіння векликої рогатої худоби
2009 Вплив кормових добавок з вмістом тваринних білків і сполук селену на продуктивність свиней
2009 Патоморфологічна характеристика афла (В1)- та Т-2 мікотоксикозної енцефалопатології великої рогатої худоби
2009 Гігієнічні аспекти адаптації овець імпортованої породи олібс за еколого-господарських умов степової зони України
2009 Організаційно-економічний механізм стимулювання інноваційної діяльності України
2009 Моделювання впливу інтелектуального капіталу на інноваційний розвиток підприємства
2009 Формування та розвиток управлінського персоналу на машинобудівних підприємствах
2009 Методи управління оборотними коштами на промислових підприємствах
2009 Управління використанням ресурсів металургійних та машинобудівних підприємств в ринкових умовах
2009 Інституційні інвестори в економічній системі України.
2009 Технологія ремонту і відновлення пошкоджених поверхонь залізобетонних конструкцій
2009 Формування гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні
2009 Вплив мікроелементів на продуктивність і якість капусти білоголової пізньостиглої та буряка столового на чорноземі типовому лівобережного Лісостепу України.
2009 Використання вуглекислого газу та озону для покращення насіннєвих якостей картоплі в умовах cхідного Лісостепу України.
2009 Розвиток теорії та удосконалення технології десульфурації чавуну вдуванням диспергованого магнію
2009 Формування аеродинамічного вигляду малорозмірного швидкісного літального апарата
2009 Обґрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини
2009 Розв’язування психологічних задач як засіб становлення творчої активності майбутнього вчителя
2009 Соціально-психологічні чинники становлення комунікативної культури майбутнього юриста в процесі професійної підготовки
2009 Проблема розвитку творчого мислення в системі Едварда де Боно
2009 Соціальний інтелект як фактор успішності педагогічної діяльності
2009 Магніто- та електроіндуковані ефекти оптичної активності у магнітно-невпорядкованих кристалах
2009 Інституалізація громадянської ініціативи в Україні: світовий досвід та національні особливості
2009 Ефективність лікування та якість життя хворих на СНІД-асоційований туберкульоз з вираженим імунодефіцитом
2009 Формування валютно-фінансових відносин України з Європейським Союзом.
2009 Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності підприємств (за матеріалами підприємств харчової промисловості Автономної Республіки Крим)
2009 Методи та моделі управління якістю і конкурентоспроможністю продукції (за матеріалами підприємств галузі безалкогольних напоїв)
2009 Симетрійні властивості та точні розв’язки нелінійних рівнянь гіперболічного типу
2009 Стан виявлення і принципи диспансеризації хворих на ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт
2009 Формування та використання фінансових ресурсів фермерських господарств
2009 Формування комплексу маркетингу на підприємствах-виробниках продукції плодоовочевої переробки
2009 Формування економічного механізму енергозбереження сільськогосподарськими підприємствами
2009 Теорії ненасилля як предмет філософської рефлексії в контексті сучасних цивілізаційних викликів
2009 Філософсько-етичні засади екологічної освіти
2009 “Присвята Жовтню” (№2) і “Першотравнева” (№3) симфонії Д.Шостаковича в контексті часу. Дослідницька доля. Концепція. Драматургія
2009 Балканська криза (1990-2005 рр.): в контексті геополітичних трансформацій в Європі.
2009 Розвиток агропромислового виробництва в Кримському регіоні на інноваційній основі.
2009 Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх фахівців з аграрних спеціальностей
2009 Формування мотивації вивчення іноземної мови у студентів вищих нелінгвістичних навчальних закладів
2009 Філософсько-антропологічні засади християнського персоналізму
2009 Ефективність професійної гігієни порожнини рота та особливості її проведення у дітей молодшого шкільного віку
2009 Профілактика карієсу зубів і гінгівіту у дітей з порушеннями гепатобіліарної системи
2009 Вдосконалення методів оперативної корекції маршруту судна
2009 Розробка способу контролю місця судна багатопозиційною радіолокаційною системою
2009 Фізіологічні закономірності динаміки вмісту макроелементів у системі мати-плід протягом відтворювального циклу свиноматки
2009 Формування професійно-менеджерської культури майбутнього вчителя
2009 Просвітницько-педагогічна діяльність Б.Д. Грінченка на Слобожанщині
2009 Управління навчально-художньою діяльністю учнів початкових класів ліцею мистецтв
2009 Формування творчої уяви майбутніх педагогів-музикантів у процесі професійної підготовки
2009 Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів на засадах акмеологічного підходу
2009 Педагогічні засади застосування автоматизованої системи в умовах кредитно-модульного навчання студентів вищих медичних навчальних закладів
2009 Формування готовності майбутніх учителів до прийняття рішень у педагогічній діяльності
2009 Теорія і практика навчання іноземних мов як складової змісту гімназичної освіти другої половини ХІХ — початку ХХ століття
2009 Педагогічні умови забезпечення якості освіти старшокласників ліцею в особистісно-орієнтованій системі навчання
2009 Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної діяльності школярів у процесі вивчення фізичної географії
2009 Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку
2009 Партнерські відносини між владою та „третім сектором” у соціальній державі
2009 Топологічний аналіз глобальної стійкості узагальнених вольтеррівських моделей.
2009 Формування народного житлового будівництва Східного Поділля в ХХ столітті
2009 Суть і місце деконструктивізму в архітектурі ХХ століття
2009 Природно-ландшафтні фактори архітектурно-просторової еволюції історичних міст Волині.
2009 Обгрунтування напрямків інвестування на промисловому підприємстві
2009 Адміністративно-деліктне провадження, що здійснюється органами внутрішніх справ
2009 Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян у сучасних умовах
2009 Криміналістична характеристика шахрайства відносно власності особи та її використання на початковому етапі розслідування
2009 Розробка та освоєння технологічних параметрів зміцнюючої обробки високозносостійких залізничних коліс
2009 Підвищення ефективності роботи малих холодильних машин на базі сумішей аміак-фторопохідні вуглеводні.
2009 Формування та реалізація стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону
2009 Річний стік річок Нижнього Подніпров’я
2009 Підвищення ефективності внутрішнього штучного освітлення в умовах виробництва
2009 Статистичний аналіз динаміки грошової маси в Україні
2009 Динаміка уявлень студентів-психологів про майбутню професію.
2009 Моніторинг розвитку загальноосвітнього навчального закладу на основі комп’ютерних технологій
2009 Податкове стимулювання розвитку інвестиційної діяльності
2009 Оцінка і діагностика соціальної напруги в державних цільових програмах
2009 Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі проліків мікробоцидної дії
2009 Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептиків у лікуванні хворих коростою
2009 Сучасні аспекти етіології та антибіотикорезистентність збудників запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів і ерозій шийки матки
2009 Організаційно-інформаційні засади адаптування машинобудівних підприємств до змін системи оподаткування
2009 Формування систем корпоративного управління в машинобудуванні
2009 Математичні моделі нечітких процесів в системах Моно-Ієрусалимського та методи їх ідентифікації
2009 Конструктивно-технологічні методи підвищення втомної довговічності болтових з’єднань титанових елементів конструкції літака з урахуванням фретинг-корозії
2009 Спектри та властивості нормальних електропружних хвиль в п’єзокерамічних циліндричних хвилеводах з перерізами ускладненої геометрії
2009 Математичне та комп’ютерне моделювання двовимірних задач розподілу ресурсів проекту
2009 Лінійні та геометрично нелінійні вільні коливання багатошарових пластин і пологих оболонок зі складною формою плану
2009 Стан і проблеми розвитку підприємств молочного підкомплексу регіону
2009 Формування і розвиток корпоративних структур в аграрному секторі економіки України
2009 Організаційно-економічне забезпечення розвитку земельних відносин на сільськогосподарських підприємствах
2009 Удосконалення системи факторів мотивації праці в аграрних підприємствах
2009 Управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств.
2009 Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку
2009 Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності
2009 Лабораторно-біохімічні методи ранньої діагностики гострого коронарного синдрому, як характеристика запалення при коронарному атеросклерозі
2009 Методи об’єднання результатів статистичних обстежень домогосподарств
2009 Формування творчих здібностей старшокласників у процесі дослідницької діяльності в Малій академії наук України.
2009 Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах художнього профілю.
2009 Клініко-експериментальне обґрунтування застосування аутологічних клітин крові в комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтиту.
2009 Оцінка перебудови кісткової тканини щелеп у дорослих пацієнтів у ретенційному періоді ортодонтичного лікування.
2009 Виховання толерантності у молодших школярів на уроках музики в умовах полікультурного простору
2009 Еколого-естетичне виховання ліцеїстів у процесі ознайомлення з історико-природними заповідниками Криму
2009 Педагогічні умови формування громадянської позиції студентської молоді
2009 Формування культури взаємин між викладачами і студентами у навчально-виховному процесі технікуму
2009 Оціночні поняття у трудовому праві України
2009 Вісцеральні функції організму на різних стадіях естрального циклу, при гонадній недостатності та її корекції
2009 Порівняльна оцінка методів ад’ювантної поліхіміотерапії в комплексному лікуванні раку молочної залози (рандомізоване дослідження).
2009 Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу в умовах глобалізації
2009 Заохочення як метод управління у сфері охорони здоров’я
2009 Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти)
2009 Роль рецепторів, які активують проліферацію пероксисом-гамма, в регуляції функцій та апоптозу моноцитів
2009 Принципи й методи анестезії і раннього післяопераційного знеболювання при операціях з приводу злоякісних новоутворень гортані
2009 Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність
2009 Структурно-метаболічна відповідь сполучної тканини на дію розтягуючого механічного навантаження
2009 Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.
2009 Англомовний чат як різновид комп’ютерно-опосередкованої комунікації (прагмалінгвістичне дослідження)
2009 Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів (на матеріалі британського варіанту англійської мови)
2009 Система нереальних умовно-наслідкових періодів в англійській мові
2009 Стандартизація випробувань на розчинення дозованих лікарських форм
2009 Дослідження деяких антимікробних консервантів з метою стандартизації складів м’яких лікарських засобів на гідрофобних основах.
2009 Розробка і стандартизація промислових технологій виробництва твердих лікарських форм на основі валеріани лікарської, м’яти перцевої і меліси.
2009 Розробка та стандартизація субстанції та лікарської форми гіалуронідази, отриманої з Staphylococcus aureus № 318.
2009 Механізми розвитку реперфузійного синдрому в умовах впливу іонізуючого випромінювання та їх корекція
2009 Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу
2009 Державне управління етнонаціональними відносинами в контексті формування української національної ідеї
2009 Формування маркетингово-орієнтованої системи управління в місцевому самоврядуванні
2009 Міжпрофесійна мобільність фахівців у системі державної служби України (на прикладі офіцерів, звільнених у запас)
2009 Клініко-патогенетичне значення змін цитокінової сітки та вмісту мікроелементів в організмі хворих на подагричний артрит
2009 Маркетинг консалтингових послуг на підприємствах
2009 Формування cистеми управління транспортними підприємствами
2009 Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України
2009 Механізм інформаційного забезпечення системи стратегічного управління підприємствами споживчої кооперації
2009 Судове рішення в цивільному судочинстві.
2009 Біомінералогічні фактори стійкості жовчевих камінців.
2009 Геометричне моделювання усамітнених хвиль методом псевдосфер
2009 Нелінійна консолідація територій і масивів відвалів із слабких грунтів з урахуванням фільтраційної анізотропії
2009 Технологія улаштування тонкошарового штукатурного покриття для внутрішнього оздоблення цегляних будівель
2009 Інтенсифікація роботи водоочисних споруд із зернистим завантаженням шляхом визначення раціональних значень тривалості фільтрування й промивки.
2009 Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією.
2009 Підвищення абразивної та ударно-абразивної зносостійкості економно легованих марганцем сталей за рахунок вдосконалення режимів термічної обробки
2009 Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.
2009 Масоперенесення, структурні та фазові зміни у залізі та міді при їх легуванні за умов температурних градієнтів
2009 Дослідження ролі гастрину в процесах секреції та всмоктування води та електролітів в товстій кишці.
2009 Соціальні механізми інтелектуальної міграції.
2009 Комунікативна та інформаційно-аналітична функції бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств
2009 Науково-методичні засади удосконалення механізму соціально-економічного розвитку монофункціональних міст України
2009 Побудова інвестиційно-орієнтованої моделі регіонального розвитку (на матеріалах Чернігівської області)
2009 СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ДИМОРФІЗМУ ПОКРИТОНАСІННИХ РОЗДІЛЬНОСТАТЕВИХ ВИДІВ ФЛОРИ УКРАЇНИ
2009 СОСНА КЕДРОВА ЄВРОПЕЙСЬКА (PINUS CEMBRA L.) В УКРАЇНІ: ХОРОЛОГІЯ, СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ ТА ОХОРОНА
2009 Роль глутаматних рецепторів NMDA-типу в регуляції шлункової секреції
2009 Cyperus esculentus L. у Північному Причорномор’ї: інтродукція, біоморфологічні та екологічні особливості
2009 Раритетний флорофонд Кодимо-Єланецького Побужжя (популяційні та созологічні аспекти)
2009 Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період
2009 Методика та організація аналізу капіталу акціонерних товариств
2009 Оптимізація збереження геопросторової інформації в географічній інформаційній системі військового призначення
2009 Новелістика В. Стефаника і родо-жанрові особливості української малої прози кінця ХІХ-початку ХХ століття
2009 Розвиток педагогічних ідей К. Д. Ушинського у практиці сучасного дошкільного закладу
2009 Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності
2009 Лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови учнів 7-8 класів спеціалізованих шкіл
2009 Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості спілкування старших дошкільників
2009 Диференційний підхід до вибору мініінвазивних технологій при холедохолітіазі та стенозі великого дуоденального сосочка з урахуванням порушень дуоденальної прохідності.
2009 Диференційна діагностика епітеліальних дисплазій шийки матки та інтраепітеліальної карциноми.
2009 Гіполіпідемічна терапія та її сполучення з плазмаферезом в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця.
2009 Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи
2009 Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі
2009 Гуманізація державного управління в Україні : сутність та основні напрями
2009 Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації.
2009 Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору.
2009 Правове регулювання пенсійного забезпечення та надання соціальних послуг в системі загальнообов’язкового деражавного пенсійного страхування
2009 Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя.
2009 Ефективність екологізації радіоактивно забруднених земель у кормовиробництві
2009 Клінічна оцінка впливу сорбенту з високодисперсного кремнезему на гепатобіліарну систему у хворих на цукровий діабет
2009 «Роль компонентів локальної стрес-лімітуючої системи печінки при токсичному дисгомеостазі»
2009 Покращання показників техніко-експлуатаційних властивостей транспортних засобів з газогенераторними установками
2009 Покращення індикаторних, ефективних та екологічних показників газових двигунів, переобладнаних з дизелів
2009 Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві
2009 Формування портфеля реальних інвестицій підприємства на основі ранжирування інвестиційних проектів (на прикладі підприємств металургійної галузі)
2009 Розробка і дослідження методів і пристроїв теплової обробки сталі в термічних печах з метою енергозбереження.
2009 Морфо-функціональні зміни печінки під впливом цисплатину та їх корекція ентеросгелем
2009 Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту.
2009 Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект
2009 Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: особливості, основні етапи і наслідки (кін. 80-х рр. ХХ ст. — 2005 р.).
2009 Правовий статус працівників міліції УСРР у 20-х роках ХХ ст.
2009 Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб
2009 Особливості правового регулювання праці громадян України за кордоном.
2009 Правове регулювання захисту соціально-економічних прав людини в сфері праці
2009 Джерела міжнародно-правового регулювання праці
2009 Кримінальний процес у правовій системі Гетьманщини
2009 Реформування трудового законодавства в частині укладення трудового договору.
2009 Напружено-деформований і граничні стани сталебетонних балок при статичному короткочасному навантаженні.
2009 Дефектоутворення в монокристалах CdS і CdS:Cu при опроміненні частинками підпорогової енергії.
2009 Регіональні механізми розвитку готельного бізнесу в умовах ринкової економіки (на матеріалах Закарпатської області)
2009 Вікові зміни передньої частки гіпофізу за звичайних умов середовища, при хронічній свинцевій інтоксикації та застосуванні коригуючих засобів
2009 Динаміка трансакційних витрат країни в процесі її регіональної інтеграції (на прикладі Європейського Союзу)
2009 Правові та організаційні засади нагляду підрозділами ДАІ МВС України за технічним станом транспортних засобів
2009 Адміністративно-правове забезпечення децентралізації в управлінні суспільними справами на місцевому рівні
2009 Адміністративні делікти у сфері міграції
2009 Рання діагностика, причини розвитку та профілактика прееклампсії у вагітних.
2009 Діагностика й комплексна корекція синдрому гострого пошкодження легень при закритих травмах грудної клітки.
2009 Правові та організаційні засади інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України
2009 Оскарження дій і рішень міліції як органу дізнання
2009 Розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів
2009 Електромагнітні ефекти та масоперенесення в металах за умов ударного навантаження
2009 Управління коопераційними зв’язками підприємства.
2009 Управління збутовою політикою фармацевтичних підприємств-виробників
2009 Фрахтування суден при транспортно-експедиторському обслуговуванні масових вантажів
2009 Порушення емоційної сфери в структурі деменції судинного ґенезу (клініка, діагностика, принципи відновної терапії)
2009 Контактна взаємодія кільцевих штампів з трансверсально ізотропним шаром та ізотропним шаром із залишковими деформаціями
2009 Математичне моделювання нестаціонарних просторово-неоднорідних структур в системах реакції-дифузії
2009 Удосконалення тактики мініінвазивних хірургічних втручань при ускладнених формах жовчекам’яної хвороби.
2009 Адміністративна відповідальність за порушення норм земельного законодавства (матеріальний і процесуальний аспекти)
2009 Кримінальна відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду
2009 Халкони, 2-піразоліни та 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепіни, що містять 8-гідроксихіноліновий фрагмент
2009 Фізіологічний стан організму корів після згодовування грибниці Pleurotus ostreatus за різних систем їх утримання
2009 Пасивні системи опору з втратами каналів розсіяння з дискретним часом
2009 Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу
2009 Державне регулювання розвитку регіональних ринків
2009 . Адміністративно-правове регулювання рекламної діяльності в Україні
2009 Соціально-філософський аналіз ціннісних орієнтацій учнівської молоді України
2009 Соціальний капітал: сутність, генеза, сучасні форми
2009 Оптимізація процесів самоорганізації сучасного суспільства
2009 Екзистенціали людського буття
2009 Педагогічні умови формування потреби в здоровому способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання
2009 Формування в майбутніх педагогів умінь роботи з іншомовною літературою засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій
2009 Організація самостійної позааудиторної роботи студентів педагогічних коледжів США
2009 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної музично-виховної роботи з молодшими школярами
2009 Удосконалення системи розвозу місцевих вагонів в залізничному вузлі
2009 Вплив ефекту концентрування струму на поведінку електронно-діркової плазми в багатошарових світловипромінюючих структурах
2009 Правова процедура: теоретико-правові засади та практичні виміри
2009 Юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності: тенденції розвитку в міжнародному та внутрішньому праві
2009 Лишайники Донецького кряжа
2009 Диференціація рослинного покриву Черкасько-Чигиринського геоботанічного району
2009 Удосконалення економічних методів управління інноваційною діяльністю вуглевидобувного підприємства
2009 Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України
2009 Трансформація відносин власності у постіндустріальній економіці
2009 Франчайзинг як спосіб розвитку підприємницької організації
2009 Іпотечне кредитування як фактор соціалізації економічної системи
2009 Модернізація державного управління в контексті реформування політичної системи
2009 Сакралізація повсякденності в суспільстві, що трансформується
2009 Технології соціальної адаптації осіб, які повертаються з місць позбавлення волі
2009 Преса Сирії: структура, особливості функціонування, тематично-жанрові домінанти, порівняльний аспект з українською пресою.
2009 Розвиток професійно важливих якостей студентів спеціальності «Оподаткування» засобами футболу.
2009 Структура та напрями удосконалення фізичної і технічної підготовленості бігунів на короткі дистанції різної кваліфікації.
2009 Корекція рухової активності та пізнавальних процесів у дітей 5-8 років з ДЦП в умовах санаторно-курортного лікування з використанням рухливих ігор.
2009 Соціальний простір бідності в старопромисловому регіоні (на прикладі Донбасу)
2009 Функції освіти в умовах її регіоналізації: зміст та рівень виконання
2009 Правове регулювання діяльності по реалізації арештованого майна
2009 «Іронія як стильовий компонент прози Володимира Дрозда»
2009 Творчість Микити Чернявського: проблематика, стильові модифікації, інтертекстуальність
2009 Прогнозування ресурсу бандажів підгумованих колісних пар рейкового транспорту урахуванням демпфіруючих властивостей амортизаторів
2009 Формування естетичних смаків учнів 5 – 9 класів на уроках трудового навчання засобами декоративно-ужиткового мистецтва
2009 Удосконалення методів аналізу, прогнозу та попередження виробничого травматизму на металургійних підприємствах.
2009 Особливості порушень функціонально-морфологічного стану гепатобіліарної системи та кишечнику у хворих на остеоартроз та шляхи їх корекції.
2009 Особливості діагностики та лікування метаболічного синдрому у поєднанні з гіперурикемією.
2009 Основні конструкти симптомокомплексу психологічної жертви (на прикладі казусних та деліктних особистостей).
2009 Удосконалення технологічного процесу виготовлення суднових корпусних конструкцій з використанням цифрових технологій
2009 Оптична спінова поляризація електронів у напівмагнітних напівпровідниках при домішковому поглинанні
2009 Формування інноваційної стратегії металургійного підприємства
2009 Розвиток експортної діяльності високотехнологічних підприємств в умовах загострення конкуренції
2009 Формування та розвиток системи збуту машинобудівних підприємств
2009 Ефективність використання управлінського персоналу машинобудівних підприємств
2009 Вибір методу лапароскопічної фундоплікації в світлі вивчення найближчих і віддалених результатів лікування хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою
2009 Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.).
2009 Асиметрія гемостазу в парних органах у людей та тварин
2009 Анатомічні особливості гастродуоденального переходу в ранньому періоді онтогенезу людини
2009 Оптимізаційні моделі для аналізу емісійних сценаріїв в задачах дослідження та прогнозування процесів забруднення атмосфери урбанізованої території
2009 Організаційно-правові засади реєстрації і ідентифікації сільськогосподарських тварин
2009 Освіта як чинник соціально-класової ідентифікації та диференціації
2009 Модернізація практик управління виробничим персоналом в сучасних організаціях України: соціологічний аналіз
2009 Оптимізація анестезіологічного забезпечення малоінвазивних оперативних втручань
2009 Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира (1833-1863 рр.).
2009 Профілактика лінгво-фонетичних змін до і після стоматологічних втручань.
2009 Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища
2009 Анаболічна дія гідрофільного екстракту з трави сої
2009 Управління трудовим потенціалом промислових фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості
2009 Розробка складу та технології гіполіпідемічного засобу з Плевроту черепичастого
2009 Розробка складу та технології комбінованої мазі антисептичної дії для лікування ранового процесу
2009 Удосконалення державного механізму управління формуванням та використанням місцевих бюджетів в Україні
2009 Формування системи управління логістичною інфраструктурою аеропорту
2009 Функціонально-семантичне поле компаративності
2009 Міфологічній аспект метафори в російському публіцистичному дискурсі
2009 Регулювання ринкової економіки соціального спрямування: теоретичний аспект
2009 Механізм впливу малого бізнесу на економічне зростання
2009 Організаційно-економічний механізм управління системою дистрибуції підприємства
2009 Режими із загостренням для нелінійних параболічних рівнянь, що вироджуються, із джерелом і неоднорідною щільністю
2009 Технологічна підготовка учнів 5-9 класів у процесі вивчення обробки конструкційних матеріалів
2009 Міфологема трикстеріади та її трансформація в посткласичній культурі: структурно-семіотичний аналіз
2009 Перформанс у просторі культури: архаїчні прототипи та сучасні репрезентації
2009 Художньо-літературні об’єднання в Україні як соціокультурний феномен
2009 Бренд-менеджмент торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації
2009 Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки
2009 Збільшення проникної здатності та міцності рідкого скла
2009 Захисні покриття для залізобетонних і сталевих конструкцій мостів та інших споруд, що експлуатуються в умовах обводнення і струмів витоку.
2009 Вплив зовнішньополітичних факторів на енергетичну безпеку України
2009 Цивільна юрисдикція
2009 Оцінка функціонального стану головного мозку, нейрогуморальних факторів та оптимізація якості життя у хворих на гіпертонічну хворобу, які постійно проживають в умовах великого промислового міста
2009 Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини ХХ століття.
2009 Символічні форми легітимації політичних режимів.
2009 Становлення і реформування середньої і вищої школи Ірландії.
2009 Механізми теплового руху в молекулярних кристалах, утворених довголанцюговими аліфатичними молекулами.
2009 Оцінка біогенної міграції 137Cs і 90Sr в агроландшафтах Білоцерківського району Київської області, що зазнали забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
2009 Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму з основними барвниками
2009 Формування продуктивності ячменю ярого залежно від технології вирощування в умовах Полісся
2009 Генетична природа ознаки «фасціація стебла» сої та її використання в селекції.
2009 Агроекологічні аспекти біологізації землеробства на ясно-сірих супіщаних лісових ґрунтах
2009 Агроекологічний стан напівгідроморфних ґрунтів Полісся та вдосконалення управління їх родючістю і продуктивністю агроценозів
2009 Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах зони Полісся України
2009 Особливості клінічного перебігу ювенільного ревматоїдного артриту у дітей, які проживають в регіонах з підвищеним вмістом фтору в питній воді
2009 Організаційно-методичні основи забезпечення конкурентоспроможності судноплавних компаній України
2009 Управління господарською діяльністю портових підприємств
2009 Обгрунтування параметрів процесу і розробка багатоярусного контейнера для зберігання плодів томатів
2009 Підвищення надійності і обґрунтування параметрів процесу виробництва і відновлення розроблених дискових копачів бурякозбиральних машин.
2009 Вивчення зв’язку «структура — дія» протитуберкульозних засобів — похідних альфа-, бета-, гама-піридинкарбонових кислот методами квантової хімії
2009 Конституційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку.
2009 Розробка технологій ферментованих молочних напоїв діабетичного призначення з використанням комплексів синбіотиків
2009 Розробка енергозберігаючої технології виробництва комплексних преміксів
2009 Удосконалення технології виробництва функціональних інгредієнтів з сої.
2009 Удосконалення транспортно-технологічних ліній елеваторів та хлібоприймальних підприємств
2009 Технологія одержання рослинно-вуглеводної білкової добавки методом вермікультивування
2009 Прискорення іонів полем просторового заряду сильнострумового релятивістського електронного пучка з інжекцією плазми та модуляцією просторово-періодичним магнітним полем
2009 Інтерпретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей
2009 Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за рахунок способу сівби та удобрення в умовах західного Лісостепу України
2009 Визначення дальності видимості дорожніх об’єктів в темну пору доби при експертизі ДТП
2009 Науково-педагогічна та громадська діяльність М.О. Максимейка
2009 Підготовка майбутніх учителів до історико-краєзнавчої роботи з учнями початкових класів в Автономній Республіці Крим
2009 Благодійно-просвітницька діяльність сім’ї Романових у Криму в другій половині ХІХ на початку ХХ століття.
2009 Підготовка курсантів вищих навчальних закладів МВС України до роботи з попередження насильства в сім’ї
2009 Підвищення ефективності обробки отворів на багатоцільових верстатах
2009 Драматургія Панаса Мирного. Жанрові особливості.
2009 Методи барицентричного усереднення в задачах відновлення гармонічних та бігармонічних функцій
2009 Дидактичні умови індивідуалізації допрофільної підготовки учнів основної школи
2009 Професійна спрямованість навчання предметів природничо-математичного циклу в медичному коледжі
2009 Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор)
2009 Клініко-психологічні особливості депресивних розладів у жінок на тлі інволюції та їх психокорекція
2009 Розроблення методу діагностування крихкого руйнування матеріалів за параметрами сигналів акустичної емісії
2009 Соціально-економічні умови функціонування особистих селянських господарств.
2009 Підвищення ефективності технологій вилучення вибухонебезпечних речовин з непридатних боєприпасів
2009 Вплив безладу на низькотемпературну поведінку двовимірних спінових моделей із неперервною симетрією
2009 Теоретичні засади конституційних правіовідносин в Україні.
2009 Механізм оцінки кредитоспроможності позичальників банків України
2009 Культурно-освітня сфера та духовне життя українського села в 1943 — 1950 рр. (за матеріалами центральних областей УРСР)
2009 Самоконтроль у фізичному вихованні як засіб підвищення мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів — судноводіїв
2009 Удосконалювання техніки веслування кваліфікованих байдарочників на основі моделювання кінематичної структури рухів
2009 Розробка методів підвищення якості систем управління антеною радіотелескопа РТ-70
2009 Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів
2009 Комунікативність в системі дистанційного навчання: фактори інтенсифікації
2009 Організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в умовах структурної трансформації
2009 Управління продуктивністю праці на підприємствах різних типів виробництв (на прикладі машинобудівних підприємств)
2009 Особливості літологічного складу сучасних донних осадків проточних поверхневих водойм гірничо-видобувних регіонів (на прикладі Кривбасу).
2009 Напівпрезидентська форма правління: становлення і розвиток.
2009 Система обробки електронних документів на базі нечіткої моделі термінологічного аналізу
2009 Розвиток музейної справи в Харківській губернії (1864-1917 рр.)
2009 Кардіогемодинаміка і вазоактивна функція ендотелію судин у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутньою артеріальною гіпертензією в динаміці лікування
2009 Аніонні купрум(I) галогенідні пі-комплекси з 2-бутин-1,4-діолом: синтез і кристалічна будова.
2009 Синтез та кристалічна структура сполук гомологічної серії M2Cu2O3-CuO2 (M = Ca, Sr, Pb, Bi)
2009 Вдосконалена технологія очистки стічних вод гальванічних виробництв
2009 Біохімічні механізми дії кверцетину за умов експериментального геморагічного інсульту.
2009 Гени, які контролюють глікозилювання та експорт ландоміцинів у Streptomyces globisporus 1912 та Streptomyces cyanogenus S136
2009 Модифікація мінерального живлення рослин за допомогою консорціуму бактерій
2009 Характеристика генетичних та епігенетичних змін генів/локусів 3-ї хромосоми людини в епітеліальних пухлинах
2009 Фонди Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело з історії музейної справи Луганщини (середина XIX — початок XXІ ст.).
2009 Порушення перфузії міокарда після первинних коронарних втручань у хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST.
2009 Варіанти клінічного перебігу та механізми формування первинної правошлуночкової серцевої недостатності у хворих з гемодинамічним перевантаженням правого шлуночка
2009 Оптимізація лікарського забезпечення хворих з розладами психіки
2009 Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів для запобігання вагітності та лікування клімактеричних розладів у жінок
2009 Реновація робочої поверхні деталей комплексним методом
2009 Геометричні моделі формоутворення та корекції фотограмметричних даних цифрової стереозйомки.
2009 Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя (філософсько-теоретичний аналіз)
2009 Запобігання злочинам, які вчиняються неповнолітніми в стані сп’яніння
2009 Визначення слідчим процесуального статусу осіб, що беруть участь у досудовому провадженні.
2009 Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України
2009 Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід)
2009 Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній
2009 Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі).
2009 Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова.
2009 Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти)
2009 Традиційна міфологія як основа художньої концепції Валерія Шевчука.
2009 Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві.
2009 Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства.
2009 Логіка та теологія: проблема взаємозв’язку.
2009 Температурні об’єктові випробування теплових пожежних сповіщувачів із терморезистивним чутливим елементом.
2009 Поверхні вирівнювання Українського Передкарпаття
2009 Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди
2009 Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60-80-х років ХХ століття
2009 Сучасна релігійна преса: типологія, характе-ристика, домінанти
2009 Еволюція взаємовідносин у трикутнику Індія-КНР-США в умовах глобалізації
2009 Роль білків теплового шоку в патогенезі захворювань шлунка

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)