Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 3

2009 Управління якістю праці в умовах конкуренції
2009 Комбіноване хірургічне лікування хронічного внутрішнього геморою.
2009 Односторонні правочини в цивільному праві.
2009 Підвищення надійності експлуатації газоконденсатних родовищ в умовах
вуглекислотної корозії і гідратоутворення із застосуванням комплексного
інгібітору на основі бішофіту.
2009 Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперометричному
аналізі катіонних сумішей
2009 Василіянська пісня кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. як феномен галицької
музичної культури.
2009 Проза Галини Пагутяк: герметичність як домінанта індивідуального стилю.
2009 Готична традиція у літературі США та її трансформація у творчості Вокера
Персі.
2009 Селекційно-генетична оцінка м’ясної продуктивності худоби української
червоної молочної породи
2009 Селекційно-генетична оцінка тварин різних генотипів при формуванні стада
жирномолочного типу української червоної молочної породи
2009 Роль Віденської фортепіанної школи у формуванні піаністичного мистецтва
України (Галичина та українська діаспора першої половини ХХ століття)
2009 Моделі й алгоритми діагностування та забезпечення надійності гетерогенних
комп’ютерних мереж
2009 Актуалізація селянських і козацьких архетипів у світоглядних уявленнях
українців Степового Побужжя (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.)
2009 Емісія та використання електронних грошей в Україні
2009 Моделювання іпотечного кредитування
2009 Педагогічні умови формування ергономічних компетенцій у майбутніх учителів
початкових класів
2009 Проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання в педагогічній
спадщині Д. Тхоржевського
2009 Продуктивні якості та генетичні особливості свиней при внутрішньопородному
поєднанні різних типів української м’ясної породи
2009 Фізіологічне обґрунтування використання гомогенізованого корму у годівлі
свиней
2009 Формування і використання власного капіталу на підприємствах нафтогазового
комплексу
2009 Обґрунтування параметрів комбінованої охоронної системи зростаючого опору
для підтримання виїмкових штреків
2009 Крим наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття: міська повсякденність
2009 Обґрунтування параметрів кавітаційного генератора для гідророзпушування
вугільних пластів
2009 Особливості діагностики та перебігу артеріальної гіпертензії в поєднанні з
метаболічним синдромом
2009 Рівні інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-4 та фактора некрозу пухлин у хворих на
гіпертонічну хворобу в динаміці антигіпертензивної терапії
2009 Клініко-інструментальна та лабораторна характеристика, можливості
прогнозування та медикаментозної корекції мікрохолелітіазу
2009 Психологічні й сексуальні чинники в ґенезі мастопатії та їх психокорекція
2009 Обґрунтування принципів санітарно-епідеміологічного моніторингу за
кишковими інфекціями серед військових контингентів, що дислоковані в басейнах
річок (на прикладі басейну р. Дніпро)
2009 Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення деревообробних
підприємств
2009 Екологічна роль ензимів у штучних едафотопах Нікопольського
марганцеворудного басейну.
2009 Управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах
2009 Профілактика ускладнень вагітності, пологів і відмови від новонародженого у
жінок з девіантним відношенням до материнства
2009 Стан здоров’я і нейро-реабілітаційні заходи у дітей з порушеннями
пуринового обміну, які перенесли перинатальне ураження центральної системи
2009 Стан популяцій китоподібних у водах України
2009 Вплив локально-катастрофічних сукцесій на еколого-біохімічні особливості
амфібій в умовах степового Придніпров’я.
2009 Легування як метод керування теплофізичними властивостями кристала та
розплаву при вирощуванні сцинтиляційних матеріалів
2009 Перетворення енергії в широкозонних кристалах LiCaAlF6 і LiSrAlF6
2009 Оптимізація умов отримання напівпровідникових кристалів CdTe, Cd(Zn)Te,
ZnSe(Te) та детекторів на їх основі
2009 Управління інноваційним розвитком підприємств машинобудування
2009 Розвиток маркетингової діяльності в системі управління металургійних
підприємств
2009 Механізм управління фінансово-господарськими результатами діяльності
машинобудівних підприємств
2009 Управління фінансовими ресурсами машинобудівних підприємств в умовах
інноваційного розвитку
2009 Стратегічне ціноутворення на машинобудівних підприємствах
2009 Особливості перебігу стенокардії у жінок із субклінічним гіпотиреозом в
період менопаузи
2009 Фінансова автономія органів місцевого самоврядування
2009 Управління клієнтською базою в системі маркетингу відносин банку
2009 Значення генетичних факторів крові у формуванні імунореактивності організму
за умов психоемоційного навантаження.
2009 Діагностика та лікування спонтанного пневмотораксу.
2009 Етнокультурні особливості образу світу українців
2009 Психологічні чинники готовності особистості до громадської активності
2009 Індивідуалізація підходів до ведення жінок із стресовим нетриманням сечі.
2009 Оптимізація параметрів структури самозв’язаного карбіду кремнію підвищеної
ударостійкості
2009 Анізотропія електротранспорту, надлишкова провідність і структурна
релаксація в ВТНП-монокристалах системи 1-2-3
2009 Моделі та методи початкового виставлення безплатформної інерціальної
навігаційної системи для забезпечення точності виведення ракети-носія з
транспортного літака
2009 Політика Великої Британії у контексті формування інформаційного
суспільства.
2009 Моделювання споживання домогосподарств за умов невизначеності інформації.
2009 Регулювання ринку банківських металів в Україні.
2009 1. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з
антиоксидантними властивостями
2009 Гомології моноїдів
2009 Взаємодія пальових фундаментів з грунтовою основою при вертикальному
навантаженні
2009 Напружено-деформований стан багатопорожнистих ребристих плит, армованих
сталевих профільованим настилом
2009 Творчість Марусі Вольвачівни, Марії Проскурівни та Тетяни Сулими в
контексті української літератури кінця ХІХ — початку ХХ століття.
2009 . Експериментальне обгрунтування доцільності застосування суспензії
нанодисперсного кремнезему як сорбційного засобу
2009 Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові.
2009 Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови
(на матеріалі тлумачного Словника української мови в 20-ти томах).
2009 Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення.
2009 Інформаційна технологія автоматизації випробувань систем
електрозабезпечення космічних апаратів
2009 Формування біомеханічних знань у майбутніх учителів фізичної культури в
процесі професійної підготовки
2009 Удосконалення засобів специфічної профілактики дерматомікозів коней.
2009 Молекулярна діагностика латентного вірусу та SSR-ПЛР ідентифікація сортів
хмелю (Humulus lupulus L.) української селекції
2009 Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних
поетичних творів
2009 Експериментальне обгрунтування профiлактичного застосування L-лiзину
есцинату та контрикалу при порушеннях мозкового кровообiгу в умовах моделювання
загальної широкосмугової вiбрацiї.
2009 Особливості формування соціального інтелекту у майбутніх психологів
2009 Формування системи послуг у готельному господарстві України
2009 Радіаційно-стимульовані ефекти в кремній-оксидних плівках з нановключеннями
кремнію
2009 Розробка науково обгрунтованого складу та технології м’яких лікарських
засобів протизапальної та антимікробної дії для стоматології
2009 Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва
2009 Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у
машинобудівному виробництві в умовах невизначенності
2009 Інформаційна технологія верифікації програмного забезпечення
інформаційно-управляючих систем на основі дескрипторної моделі
2009 Вплив гуситської революції на інституційні та етнонаціональні процеси в
чеських землях наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
2009 Фотоелектричні та оптичні явища в фотодетекторах і сонячних елементах на
основі напівпровідників А3В5 з текстурованою межею поділу.
2009 Прогнозування понадпаркового залишкового ресурсу головних паропроводів ТЕС
2009 Генетичні властивості ентеровірусів свиней та їх кореляція із серотиповою
належністю
2009 Кисневі режими організму людини за різних станів серцево-судинної системи
2009 Макроекономічне регулювання інноваційних процесів у промисловості
2009 Економічний механізм регулювання інвестиційного розвитку аграрної сфери
економіки
2009 Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних
посібниках і архівних довідниках 90-х рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст
2009 Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. ХІХ ст.).
2009 Предиктори серцево-судинних ускладнень та їх профілактика на етапах
анестезіологічного забезпечення екстракардіальних оперативних втручань
2009 Особливості епідемічного процесу краснушної інфекції в умовах проведення
вакцинопрофілактики
2009 Еліта Переяславля Руського в суспільно-політичному житті Русі (друга
половина ХІ — середина ХІІІ ст.).
2009 Розробка методу автоматизованого проектування розкрійних схем рулонних
матеріалів на деталі взуття
2009 Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку
з нелінійностями, що є у деякому сенсі близькими до степеневих
2009 Асимптотичні зображення розв’язків суттєво нелінійних диференціальних та
різницевих рівнянь другого порядку
2009 Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз.
2009 Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських
послуг України.
2009 Організаційно-педагогічні умови управління якістю роботи сучасного
дошкільного навчального закладу
2009 Моделювання технології організації навчального процесу у педагогічних
університетах
2009 Системи автоматичного регулювання потужності передавача з нечіткими та
ПІД-регуляторами в каналі радіоуправління
2009 Етнокультурні чинники наративного самоконституювання та взаємної
ідентифікації слов’ян та кримських татар
2009 Психологічна самоефективність як фактор крос-культурної адаптації
2009 Патогенез, профілактика та лікування оклюзійних порушень у осіб з втратою
перших постійних молярів
2009 Особливості структуроутворення та оцінка технологічної пластичності з
використанням акустичної емісії при виготовленні труб-оболонок твел із сплаву
Zr1Nb
2009 Порушення репродуктивної функції чоловіків з хронічним простатитом
хламідійної, мікоплазменної та уреаплазменної етіології
2009 Формування життєтворчих цінностей старшокласників у навчально-виховному
процесі педагогічного ліцею.
2009 Виховання саморефлексії у студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
2009 Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами
імітаційно-рольового моделювання
2009 Розвиток системи управління маркетинговою діяльністю підприємств Йорданії
2009 Електричні, термомеханічні та сорбційні властивості гібридних
органо-неорганічних систем на основі уретанових олігомерів та силікатів
2009 Дослідження методів захисту інформації в динамічних рівноправних групових
середовищах
2009 Автоматизована система багатоцільового управління технологічними процесами
хлібопекарського виробництва на основі сценарного підходу.
2009 Магнітооптичні та магніторефрактивні ефекти в магнітних металевих і
металодіелектричних наногранульованих плівках
2009 Малоінвазивні технології в діагностиці та лікуванні кіст підшлункової
залози
2009 Політика Економічного Штабу Ост в сфері промисловості в окупованій Україні
(1941-1944 рр.).
2009 Насінна продуктивність сої залежно від технології вирощування в
Правобережному Лісостепу України
2009 Вплив систем стабілізації пресів напівсухого пресування на якість цегли
2009 Художньо-естетичне виховання студентської молоді в цілісному педагогічному
процесі університету.
2009 Формування духовних цінностей старшокласників засобами мистецтва.
2009 Алергічні реакції в організмі собак при згодовуванні білкових кормів
(клініко-експериментальні дослідження)
2009 Методика навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних
спеціальностей вищих навчальних закладів.
2009 Методика формування у майбутніх пілотів професійно важливих якостей у
процесі тренажерної підготовки
2009 Адміністративно-правові основи делегування повноважень в діяльності
правоохоронних органів України
2009 Адміністративно-правові засади взаємодії органів державної влади України у
правоохоронній сфері
2009 Стійкість стохастичних динамічних систем з післядією нейтрального типу
2009 Облік доходів сільськогосподарських підприємств
2009 Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий
злочин щодо неповнолітнього
2009 Підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв на
основі комплексної оптимізації конструктивних параметрів
2009 Удосконалення технології перевезення вантажів в універсальних контейнерах
на залізницях України
2009 Ставлення до смертної кари як складова професійної свідомості правників
2009 Напрями та засоби профілактики негативних наслідків психологічної
напруженості в діяльності викладачів вищих навчальних закладів МВС України
2009 Психологічні чинники емоційного вигорання слідчих Служби безпеки України
2009 Інформаційна технологія передпроектного дослідження та проектування
функціональної організації комплексної інформаційної системи
лікувально-профілактичного закладу
2009 Навчання майбутніх юристів усного професійно спрямованого англійського
монологічного мовлення з ви-користанням автентичної відеофонограми.
2009 Залучення і використання іноземних інвестицій підприємствами харчової
промисловості
2009 Організація маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств
2009 Законність та обґрунтованість проведення слідчих дій як гарантія прав і
свобод учасників кримінального судочинства
2009 Ендотеліальна дисфункція у дітей з порушенням серцевого ритму та
провідності й шляхи її патогенетичної медикаментозної корекції
2009 Вдосконалення фізичної підготовленості веслувальників на байдарках при
застосуванні різних режимів тренувань на етапі попередньої базової підготовки.
2009 Біологічні особливості Ganoderma applanatum (Pers.: Wallr.) Pat. та G.
lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. в культурі.
2009 Нелінійне деформування гнучких оболонкових конструкцій складної форми
2009 Розвиток рекламної діяльності молокопереробних підприємств
2009 Розвиток механізмів державно-громадського управління регіональною системою
освіти
2009 Державне регулювання електроенергетичної галузі України
2009 Механізми взаємодії держави та церкви в Україні.
2009 Техніко-криміналістичне дослідження документів на транспортні засоби
2009 Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не
пов’язаних з позбавленням волі.
2009 Особливості соціальних проблем воєнної організації українського суспільства
2009 Медичне страхування працівників підприємствдискурсі інституціонального
підходу
2009 Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх
2009 Правове регулювання застосування конфіскації та оплатного вилучення в
адміністративно-юрисдикційній сфері
2009 Адміністративно-правові основи мотивації діяльності спеціальних категорій
державних службовців
2009 Гломерулонефрит у домашніх котів (патогенез, діагностика і лікування)
2009 Гістоморфологія щитоподібної залози собак у постнатальному періоді
онтогенезу в умовах Полісся Житомирщини
2009 Екологічна роль природно-заповідних територій на північному мегасхилі
Українських Карпат
2009 Стан лісонасінного комплексу сосни звичайної на Малому Поліссі та шляхи
збереження його генофонду.
2009 Діагностика загроз діяльності промислового підприємства
2009 Прогнозування цін на підприємствах харчової промисловості
2009 Моделі та методи інтерполяції складних геометричних обводів для систем
автоматизованого проектування формоутворення деталей
2009 Еколого-економічне обґрунтування впровадження інформаційно-комунікаційних
технологій
2009 Диференціальний розчинонасос із гідравлічним компенсатором пульсації тиску
2009 Формування психологічної компетентності викладачів іноземних мов вищих
військових навчальних закладів
2009 Психологічні особливості розвитку педагогічних здібностей викладачів вищого
навчального закладу
2009 Синкретизм образного світу Павла Тичини.
2009 Розробка та застосування ефективної технології хіміко-термічної обробки
виробів у порошкових сумішах
2009 Вдосконалення електропневматичних апаратів гальмівного привода
автотранспортних засобів
2009 Зменшення рівня шумовипромінювання автомобільної шини в процесі її
експлуатації
2009 1. Підвищення точності результатів експертизи швидкості при
дорожньо-транспортній пригоді
2009 Вплив експлуатаційних факторів та технічного стану автомобіля на його
стійкість проти заносу
2009 Моделювання первинних даних та процесу їх накопичення у ході
науково-дослідних і проектних робіт.
2009 Стінові матеріали карбонізаційного твердіння на основі вапна
2009 Золокерамічна цегла наповненої каркасно — сотової структури
2009 Тертя та зношування інструментальних матеріалів зі зносостійкими покриттями
2009 Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002 рр.)
2009 Російсько-японські відносини (2000-2008 рр.)
2009 Регуляторна політика стримування нелегального підприємництва.
2009 Етнічні гетеростереотипи в традиційному світогляді українців
2009 Участь бомбезину у регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів
2009 Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації
2009 Методологічне обґрунтування дослідження динаміки ціннісних орієнтацій за
особистісними документами
2009 Візуально-живописний компонент в поезії Тараса Шевченка.
2009 Художній предмет у поетичному світі Ліни Костенко: семіотичний аспект.
2009 “Щоденник” Федора Євлашевського як історичне джерело: структурний аналіз та
системна деконструкція
2009 Топос степу в новій українській літературі (Проза).
2009 Двовимірний напружений стан тіл із тонкими структурними елементами
2009 Білорусько-російські відносини (1991-2000 рр.)
2009 Фазові рівноваги та властивості фаз систем Сu-Cd-{In, Ga}-{S, Se, Te}
2009 Харківська домрова школа в контексті музично-виконавської культури України
2009 Жанрово-стильові особливості фортепіанної творчості Валентина Борисова
2009 Вокальна творчість актора драматичного театру: мистецтвознавчий та
психолого-педагогічний аспекти
2009 Формування виконавської концепції музичного твору
2009 Синдром ентеральної недостатності та його корекція у немовлят після
операцій на органах травного тракту
2009 Територіальна організація системи обслуговування населення Сумської області
та шляхи її вдосконалення
2009 Талій (I) тетратіотитанат (IV) (Tl4TiS4) та тверді розчини на його основі.
2009 Метастабільні струмові стани і керований стохастичний резонанс у
надпровідних плівках та квантових інтерферометрах
2009 Удосконалення теорії проектування дисків пил гарячого різання прокату та
обладнання для їх зміцнення
2009 Обгрунтування комплексної терапії гніздової алопеції з урахуванням
вираженості клініко-морфологічних, біохімічних і функціональних показників
2009 Патогенез і лікування псоріазу у хворих із метаболічним синдромом
2009 Прикметники зі значенням "особливий" в англійській мові: парадигматика,
синтагматика, епідигматика
2009 Семантичний розвиток прикметників оцінки в німецькій мові VIII-XVII століть
2009 Словозміна іменних частин мови в українських говірках Північної Буковини.
2009 Становлення та розвиток сенсорних дієслів в англійській мові:
функціональний і когнітивний аспекти
2009 Довгострокове банківське кредитування підприємств: інституціональний аспект
2009 Вплив мозкового інсульту на стан серцевої діяльності в залежності від його
характеру та перебігу
2009 Вибір автотранспортного засобу на маршрутах міського пасажирського
транспорту
2009 Формування ринку робочої сили суб’єктами господарювання в аграрній сфері
2009 Громадсько-політичні об’єднання як суб’єкти політичної нормотворчості.
2009 Електоральна формула як чинник структурування партійної системи сучасної
України.
2009 Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв з комплексною
антимікробною дією
2009 Розробка складу та технології гомеопатичної мазі для застосування в
дерматології
2009 Експериментальне обґрунтування застосування препарату "Корвітин" при
нирковій недостатності
2009 Державна політика співробітництва України з Радою Європи в галузі захисту
прав людини (2000 — 2005 рр.)
2009 Розвиток комунікативної компетентності державних службовців засобами
модульної технології навчання
2009 Молодіжний громадський рух як чинник державотворення в Україні
2009 Громадські організації як суб’єкти формування та реалізації соціальної
політики в Україні
2009 Вплив молодіжного руху на формування та реалізацію державної політики
України
2009 Конструювання поверхонь технічних форм у системі супровідного тригранника
напрямної кривої
2009 Геометричне моделювання рефлекторів ІЧ-апаратів харчової промисловості
2009 Формування та реалізація міжнародних маркетингових стратегій на ринку
туристичних послуг України.
2009 Встановлення зажиттєвості та давності нанесення тілесних ушкоджень за
даними лазерної поляриметрії біологічних тканин
2009 Можливості мамосцинтиграфії в первинній діагностиці і оцінці ефективності
протипухлинного лікування у хворих на рак молочної залози
2009 Мікроплазмове порошкове наплавлення жароміцних нікелевих сплавів з вмістом
гамма-штрих-фази 45-65 %
2009 Достатні умови стійкості великомасштабних нестаціонарних механічних систем
2009 Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах
2009 Рухомість кадмію в ґрунтах Лівобережного Лісостепу і Степу України та його
транслокація до злакових культур і соняшнику
2009 Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів Сухого Степу України
2009 Чорноземні ґрунти Опілля Правобережжя Десни: генетичні особливості,
класифікація, родючість
2009 Наукова, педагогічна та організаційна діяльність професора О.Г. Набоких
(1890-1920 рр.).
2009 Кримінально-правова характеристика зґвалтування та насильницького
задоволення статевої пристрасті неприродним способом
2009 Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних
ушкоджень
2009 Юридична діяльність в англо-американській правовій сім’ї (теоретико-правові
аспекти)
2009 Геологічна будова, речовинний склад та умови формування титаноносних
габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита
2009 Варіантність дієслівного керування в сучасній словацькій мові
2009 Оптимізація інтенсивної та високодозової хіміотерапії з трансплантацією
автологічних стовбурових клітин периферичної крові в комплексному лікуванні
дітей, хворих на злоякісні солідні новоутворення
2009 Психологічні особливості розвитку пильності суб’єктів охоронної військової
діяльності
2009 Свобода як універсалія у сфері культури
2009 Концепт ВЛАДА в сучасній німецькій лінгвокультурі.
2009 Метод адаптивного формування потоків трафіку обчислювальних мереж
2009 Неперервність функції в інтенсіональних моделях лямбда-подібних числень
2009 Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних
кілець
2009 Оптимізація хірургічного лікування та корекція синдрому ендогенної
інтоксикації у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної
стопи
2009 Комплексний підхід до хірургічного лікування рубцевих вентральних гриж з
використанням поліпропіленових імплантатів
2009 Торгівля нафтою і нафтопродуктами у системі економічної безпеки держави
2009 Використання єврооблігацій як інструменту залучення іноземних інвестицій
2009 Управління основними фондами торговельного підприємства
2009 Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного
моделювання хіміко-технологічних процесів
2009 Підготовка майбутнього вчителя до виховної роботи у загальноосвітніх
навчальних закладах засобами музейно-педагогічної діяльності
2009 Особливості практичної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі в
університетах США
2009 Поетика сатири А. Аверченка.
2009 Романна творчість Германа Броха: проблеми поетики.
2009 Принципи функціонально-просторової організації мобільних об’єктів
експрес-обслуговування
2009 Модернізація державного управління бібліотечною справою в Україні:
теоретико-методологічні аспекти
2009 Механізм формування міжнародного транспортно-логістичного центру
2009 Сучасний підхід до діагностики і лікування інвертованої папіломи шийки
матки
2009 Порядок розгляду справ судом апеляційної інстанції в цивільному процесі
України
2009 Правова охорона торговельних марок в Україні
2009 Еколого-правове регулювання раціонального використання об’єктів тваринного
світу
2009 Малоінвазивні операції "тунельна трабекулопунктура" та "тунельний
синусосклероклейзис" при первинній глаукомі
2009 Розвиток системи державного регулювання інвестиційної діяльності малого
підприємництва
2009 Державна промислова політика в умовах розвитку інтеграційних відносин
2009 Державне управління сферою промислової власності України в умовах її
членства у Світовій організації торгівлі
2009 Механізми вдосконалення фінансового контролю в системі державного
упраління.
2009 Фактори ризику, особливості клінічного перебігу, ефективність терапії
реамберином і програма профілактики при синдромі діабетичної стопи.
2009 Експериментальне обґрунтування застосування екстракту з мідії чорноморської
(Mytilus galloprovincialis Lam.) у комплексній терапії цукрового діабету.
2009 Формування і використання управлінського потенціалу машинобудівних
підприємств
2009 Ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності
машинобудівних підприємств на засадах маркетингу і логістики
2009 Формування та управління розвитком інноваційних структур в машинобудуванні
2009 Формування регіональних програм державної підтримки малого підприємництва
2009 Розвиток зовнішньоторговельної діяльності аграрними підприємствами
2009 Розвиток іноземного інвестування сільськогосподарських підприємств в умовах
ринку
2009 Формування фінансової стійкості аграрних підприємств
2009 Фінансово-економічні взаємовідносини підприємств молокопродуктового
підкомплексу АПК
2009 Ціноутворення на регіональних ринках житлової нерухомості
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування варіантів комплексної терапії цирозу
печінки
2009 Клініко-патогенетичні особливості комплексного лікування хронічних
некаменевих холециститів
2009 Структурно-функціональні предиктори аритмій у юнаків із первинним пролапсом
мітрального клапану і оптимізація їх лікування
2009 Запалення, оксидативний стрес та ішемічна хвороба серця: роль статинів
2009 Морфофункціональна характеристика піднебінних залоз щурів в нормі та при
трансплантації кріоконсервованої плаценти.
2009 Державний контроль у сфері господарської діяльності:
адміністративно-правові засади
2009 Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративних судах першої
інстанції
2009 Вікові особливості холінергічної регуляції серця при адреналіновому
пошкодженні
2009 Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по
кримінальних справах
2009 Морфологічні та реадаптаційні зміни в підшлунковій залозі під впливом солей
важких металів (анатомо-експериментальне дослідження).
2009 Стереоморфологічні особливості протокової системи піднебінних, губних і
сльозових залоз людини та їх кровоносного мікроциркуляторного русла.
2009 Морфологічні особливості кровопостачання яєчників на етапах онтогенезу та
після деяких хірургічних втручань
2009 Нейроно-гліально-капілярні взаємовідносини вентролатеральної групи ядер
проміжного мозку людини
2009 Управління розподілом заряду в багатошарових квантоворозмірних
гетероструктурах і динаміка лазерів на їх основі
2009 Бабки (Insecta, Odonata) південного заходу України: біорізноманітність,
екологія та охорона.
2009 Еколого-біологічні особливості сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) у
рівнинній частині України
2009 Захист прав, свобод та інтересів громадян в адміністративних судах першої
інстанції
2009 Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах
регіонального господарювання
2009 Еволюція публічної природи самоврядної влади України в умовах впливу
глобального громадянського суспільства
2009 Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник формування
демократичної політичної стабільності в сучасній Україні
2009 Золоторудна мінералізація західної частини Українського щита
2009 Гігієнічна оцінка гербіцидів — похідних сульфонілсечовини та наукове
обгрунтування регламентів їх безпечного застосування на зернових культурах
2009 Розвиток виконавсько-педагогічних засад Фелікса Блуменфельда та Генріха
Нейгауза в діяльності львівських піаністів (1950-1990 рр.)
2009 Концепція "духу народності" в історіософії Миколи Костомарова.
2009 Адміністративні провадження з державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно
2009 Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ щодо
протидії корупції
2009 Взаємозв’язок електронної, магнітної та кристалічної структур у
залізо-марганцевих пніктидах
2009 Структурні зміни в зразках гідроксилапатиту з різним вмістом домішок при
відпалі в інтервалі температур 20-1200С
2009 Поліморфізм Wx-генів і розробка біотехнології оцінки та контролю вмісту
амілози в процесі селекції пшениці
2009 Оптимізація технології отримання подвоєних гаплоїдів генотипів м’якої
пшениці, що різняться за генами фотоперіодичної чутливості (Ppd) та тривалості
яровизації (Vrd)
2009 Формування регіональної політики соціально-орієнтованого розвитку економіки
2009 Особливості правового регулювання пільгового забезпечення працівників в
умовах ринкової економіки
2009 Судовий захист права на працю
2009 Особливості правового регулювання праці працівників ДАІ як субєктів
трудових правовідносин
2009 Особливості правового регулювання праці слідчих ОВС як субєктів трудового
права України
2009 Юридичні гарантії права на працю при припиненні трудових правовідносин
2009 Рослинність басейну р. Удай та її созологічне значення
2009 Синтаксичні особливості простого речення у турецькому розмовному мовленні:
взаємодія вербальних та невербальних засобів спілкування.
2009 Творчість Віталія Кирейка в аспекті біографічних досліджень.
2009 Продуктивність кущів винограду під впливом підживлення комплексом
мікроелементів (Ni, Cr, Mn, Ti) на півдні України
2009 Комплекс агрозаходів для підвищення продуктивності та якості технічних
сортів винограду в умовах півдня України
2009 Структура видових комплексів дощових червів Оctolasion tyrtaeum s. lato
(Savigny, 1826) та Оctodrilus transpadanus s. lato (Rosa, 1884) (Оligochaeta,
Lumbricidae) на території України: генетичні, каріологічні та морфологічні
особливості.
2009 Обґрунтування використання гіпербаричної оксигенації та протизапальних
препаратів при лікуванні генералізованого пародонтиту
2009 Міжфазні поверхні в процесах кристалізації розплавів.
2009 Відновлення спотворених сигналів та зображень із використанням
неквадратичної регуляризації.
2009 Хірургічне лікування хворих з ушкодженнями серця
2009 Формування фахових знань майбутніх молодших спеціалістів будівельного
профілю засобами ділових ігор
2009 Українське та польське населення Поділля: проблеми міжнаціональних відносин
у прикордонному регіоні УРСР (1920-1930-ті роки).
2009 Інститут військових губернаторів у системі російського територіального
управління Правобережною Україною (кінець XVIII — перша третина ХІХ ст.).
2009 Польща в реалізації євроінтеграційного курсу України: міжрегіональне
співробітництво (1999-2008 рр.).
2009 Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту (ІІ)
2009 Стан репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку з алкогольною
інтоксикацією.
2009 Адміністративно-правовий статус державної служби зайнятості України
2009 Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії
України періоду Другої світової війни (жовтень 1941 — вересень 1943 рр.).
2009 Освоєння англомовних запозичень в українській науково-технічній
термінології.
2009 Українська термінологія податкової сфери: структура, функціонування,
формування.
2009 Управління грошовими потоками хлібопекарських підприємств
2009 Економічний механізм підвищення ефективності використання земель
2009 Система економічної безпеки регіону: аналіз та перспективи
2009 Обґрунтування параметрів конструкційних елементів розосереджених зарядів
для підвищення якості підготовки гірської маси в кар’єрах
2009 Особливості регулювання зайнятості населення в регіоні
2009 Націонал-соціалістичний режим в Німеччині у відображенні української
суспільно-політичної думки Галичини (1933-1939 рр.).
2009 Головна Руська Рада: утворення та діяльність.
2009 Асимптотичні властивості алгебраїчних структур
2009 Коефіцієнтні обернені задачі для лінійних та квазілінійних параболічних
рівнянь
2009 Філософсько-правова концепція метафізичного вчення Вол. Соловйова.
2009 Державне регулювання цін на каву в Ефіопії
2009 Формування медіа-культури майбутніх учителів музики.
2009 Підготовка майбутніх фахівців з музичного мистецтва у навчальних закладах
Західної України (перша половина ХХ століття).
2009 Система післядипломної педагогічної освіти в Греції.
2009 Соціокультурні чинники прийняття політичних рішень (проблеми, структура,
моделі)
2009 Зелений рух в Україні: становлення‚ формування‚ особливості функціонування
2009 Збройна боротьба проти соціального гніту на Півночі Гетьманщини у XVIII ст.
2009 Оптимізація діяльності лікарняних кас
2009 Греко-уніатська церква у Правобережній Україні наприкінці XVIII — у 30-х
рр. XIX ст.
2009 Культурна спадщина та історія Правобережної України у наукових студіях
Ореста Левицького.
2009 Систематизація банківського законодавства як шлях удосконалення
фінансово-правового регулювання банківської діяльності в Україні
2009 Адміністративно-правове регулювання в галузі молодіжної політики в Україні:
організаційно-правові аспекти
2009 Ефективність податку на додану вартість та напрями його реформування в
Україні
2009 Механізм моніторингу реалізації стратегії соціально-економічного розвитку
регіону
2009 Удосконалення механізмів управління заповідними територіями північного
Причорномор’я
2009 Молекулярний профіль раку шлунка як підґрунтя для індивідуалізації
вакцинотерапії та прогнозу перебігу захворювання
2009 Концентраційні фазові переходи в полікристалічних твердих розчинах Bi-Sb
2009 Особливості формування плівок системи С60-Вi під час осадження молекулярних
та низькоенергетичних іонних потоків
2009 Підвищення ефективності систем опалення газовими трубчастими інфрачервоними
нагрівачами
2009 Технологічні властивості зерна і борошна озимого жита залежно від режимів
та термінів зберігання
2009 Механізм державного регулювання підвищення ефективності інвестиційних
процесів
2009 Формування структури фітобіоти степових антропогенних екосистем
2009 Екологічні особливості видового різноманіття угруповань стрептоміцетів в
техногенних едафотопах
2009 Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів.
2009 Психологічні особливості емоційного вигорання педагогів
2009 Психологічні аспекти самоорганізації життя людини в рекреаційний період (на
прикладі туристичного відпочинку в Криму).
2009 Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості
2009 Психологічний супровід соціальної адаптації китайських студентів в Україні.
2009 Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому
віці
2009 Активізація діяльності сільськогосподарських підприємств
2009 Економіко-організаційні засади регіонального управління соціальною
допомогою і охороною здоров’я
2009 Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельних
холдингових компаній за збалансованою системою показників
2009 Герменевтичні аспекти українського перекладу німецьких філософських текстів
ХХ століття.
2009 Соціальна держава: сучасні тенденції та перспективи розвитику в Україні
2009 Правове регулювання міжнародного економічного правопорядку.
2009 Інститути бюджетного права як підгалузі фінансового права
2009 Державне регулювання внутрішньої торгівлі в Україні (організаційно-правовий
аспект)
2009 Ендотеліальна дисфункція у пацієнтів з артеріальною гіпертензією і супутнім
ожирінням та її корекція
2009 Особливості розселення і диференціювання гемопоетичних стовбурових клітин
різного ступеня зрілості та їх вплив на функцію імунної системи у мишей різного
віку
2009 Психологічні особливості переживань педагогічними працівниками ситуації
втрати роботи.
2009 Розвиток особистісно-професійних якостей учнів професійно-технічних
навчальних закладів у процесі підготовки до діяльності в сфері послуг.
2009 Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з
учителями в регіоні.
2009 Вдосконалення системи фінансового вирівнювання в Україні
2009 Фінансові результати діяльності малих підприємств:оцінка і прогнозування
2009 Результат комбінованого генетичного скринінгу вагітних як показання до
інвазивної пренатальної діагностики
2009 Формування магніто-абразивного інструменту для оброблення свердел в умовах
великих магнітних щілин
2009 Бактеріальні хвороби томату і біологічне обґрунтування заходів обмеження
їхнього розвитку
2009 Людський капітал сільської місцевості: проблеми формування та
функціонування
2009 Структурно-функціональні та гідродинамічні властивості плавців дельфінів як
результат адаптації до швидкого плавання
2009 Особливості проведення слідчих дій за участю осіб з фізичними або
психічними вадами
2009 Раціональність як соціокультурний феномен
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)