Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 3

2009 Удосконалення технології первинної обробки та зберігання насіння гірчиці
2009 Моделювання процесів комбінованої обробки молочної сироватки
електромагнітним полем
2009 Технологія БАД, які містять інгібітори амілолітичних ферментів
2009 Удосконалення систем теплохолодопостачання на базі теплових насосів з
природними робочими речовинами
2009 Дискурс антиутопії (на матеріалі англійської, української та російської мов)
2009 Заперечення в сучасному американському газетному дискурсі: функціональний
та лінгвокогнітивний аспекти
2009 Структурно-семантична адаптація і переосмислення англіцизмів та їх відбиття
у російськомовних виданнях України.
2009 Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні
автоматизованих систем обробки інформації
2009 Профілактика та корекція рогівкового астигматизму при факотрабекулотомії
2009 Вдосконалення банківського обслуговування в аграрній сфері АПК
2009 Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність
гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу
2009 Адміністративно-правові аспекти діяльності Президента України
2009 Розвиток корпоративної культури в умовах інтернаціоналізації бізнесу
2009 Міжнародне науково-технічне співробітництво в умовах глобалізації
2009 Екологічне обґрунтування контролю чисельності хлібних жуків роду Аnisoplia
в Правобережному Лісостепу України.
2009 Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління діяльністю
сільськогосподарських підприємств
2009 Методика розвитку співацького голосу у майбутніх педагогів-музикантів
2009 Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів
початкової школи
2009 Формування творчих умінь підлітків засобами музичного театру ляльок
2009 Формування у студентів знань і вмінь проектування уроку на засадах
матрично-модульного підходу
2009 Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в
українській і англійській мовах
2009 Мотивація навчання інформатики в учнів 7-9 класах загальноосвітніх
навчальних закладів
2009 Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного
віку
2009 Формування математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення
рівнянь та нерівностей
2009 Дніпропетровська піаністична школа. Генезис та еволюція.
2009 Історнизм православної церковності в творчих здобутках Дмитра
Бортнянського.
2009 Взаємодія композиторської, виконавської та педагогічної шкіл у
фортепіанному мистецтві Придніпров’я.
2009 Проблеми статусу та професіоналізації діяльності депутатів парламенту на
сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження).
2009 Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до розвитку інтелектуальної
обдарованості учнів
2009 Технологія підготовки майбутніх учителів математики до організації
взаємонавчання учнів основної школи
2009 Удосконалення діагностики та хірургічної тактики у постраждалих з
абдомінальними ушкодженнями при кататравмі
2009 Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України
2009 Удосконалення технології виробництва комбікормів з використанням
ефіроолійної сировини
2009 Управління стратегічним контролінгом інноваційного розвитку транспортної
авіакомпанії
2009 Стратегія економічного співробітництва України з країнами Західної Африки
2009 Експерт у провадженні у справах про адміністративні правопорушення
2009 Сутність та послідовність роботи з особистісними і речовими джерелами
доказів у кримінальному судочинстві
2009 Трансформація соціального часу та простору в сучасному інформаційному
суспільстві.
2009 Комплексний ступінь взаємної поляризації лазерних полів
двопроменезаломлюючих матриць біологічних тканин
2009 Швидкісна будова мантії під територією України за даними сейсмічної
томографії
2009 Поховальні пам’ятки давньоруського Києва
2009 Трансформація електорального простору: особливості, фактори змін і розвитку
2009 Моделювання життєздатної системи стратегічного управління підприємства
2009 Моделі управління процесами обслуговування споживачів у конкурентному
середовищі
2009 Рівень гіпоксії у злоякісних пухлинах та оцінка його прогностичного
значення (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Недержавні актори в системі зовнішньої політики Німеччини
2009 Моделювання функціонування та технологія створення віртуальних комп’ютерних
систем в економіці
2009 Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування
демократичної, соціальної, правової держави.
2009 Підготовка майбутніх економістів до розв’язування творчих фахових завдань
засобами моделювання
2009 Технологія підготовки студентів коледжу технічного профілю до застосування
інформаційних технологій у професійній діяльності
2009 Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної
педагогічної взаємодії
2009 Формування професійних якостей майбутніх менеджерів митної служби у процесі
фахової підготовки
2009 Удосконалення технології булочних виробів з використанням цукровмісної
сировини.
2009 Удосконалення технології виробництва комбікормів для риби з використанням
насіння льону.
2009 Забезпечення ефективної зайнятості населення в економіці регіону
2009 Прогнозування та профілактика нетримання сечі у жінок після гістеректомії
2009 Профілактика ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду у
жінок з анемією на тлі пієлонефриту
2009 Розробка раціональних складів шлакоутворюючих сумішей на основі вторинних
відходів для безперервного розливання слябів з підвищеною швидкістю
2009 Удосконалення складу і технології наплавлення порошковою плющенкою деталей
металургійного обладнання
2009 Організаційно-правові основи відмови прокурора від підтримання державного
обвинувачення в суді
2009 Транспарентність судової влади.
2009 Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин слинних залоз личинки
Drosophila melanogaster
2009 Остеопороз хребта та його клінічні прояви у жінок різного віку
2009 Організаційно-правові засади проведення науково-дослідної роботи в
аграрному секторі України
2009 Адміністративно-правові засади протидії організованій транснаціональній
злочинності
2009 Шаруваті наноструктури дихалькогенідів молібдену і вольфраму: синтез,
структурні та структурно-чутливі хімічні властивості
2009 Зміст і методика профільного навчання старшокласників основам графічного
дизайну
2009 Вплив мутантних алелів генів AP1, BP1 і TFL1 на структуру суцвіття
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
2009 Характеристика відмінних морфологічних ознак пшениці м’якої озимої та їх
використання в селекції на Півдні України
2009 Формування товарної політики торговельного підприємства
2009 Система управління підприємтвами торгівлі на засадах інноваційного підходу
2009 Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у джерелах.
2009 Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d- металів на основі полінуклеативних
азотвмісних лігандів
2009 Організаційно-економічний механізм відроджження галузі хмелярства
2009 Формування та ефективність використання управлінського персоналу
сільськогосподарських підприємст
2009 Організаційно-економічні основи інтеграції в бурякоцукровому підкомплексі
2009 Мотиваційний менеджмент екологобезпечного розвитку сільськогосподарських
підприємств
2009 Несуча здатність та оптимальне проектування стержневих конструкцій з
урахуванням загальної та локальної корозії
2009 Гігієнічне обґрунтування реабілітації гірників вугільних шахт з хронічними
радикулопатіями
2009 Зміни поведінки і деяких констант гомеостазу у щурів на різних стадіях
естрального циклу, при гонадній недостатності та її корекції.
2009 Молекулярні механізми гіперскоротливості судин, індукованої іонізуючим
опроміненням, та її фармакологічна корекція.
2009 Підвищення ефективності та якості складання роторів газотурбінних двигунів
барабанно-дискової конструкції
2009 Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів
вимірювань з використанням концепції невизначенності
2009 Еколого-економічний механізм розвитку природоохоронних територій
2009 Лернеоз коропових риб (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби)
2009 Бухгалтерське відображення процесів відтворення біологічних активів в
рослинництві
2009 Обґрунтування параметрів глибоководних ерліфтів з урахуванням перехідних
процесів
2009 Формування політики інноваційно-інвестиційного розвитку регіону в умовах
його ринкової трансформації (на прикладі Одеського регіону)
2009 Економіко-організаційні засади екологізації міського землекористування
2009 Формування ринку організаційно-управлінських інновацій в регіоні
2009 Зовнішньоекономічні умови та інструментарій ефективного розвитку морських
портів України
2009 Обґрунтування інформаційних електромагнітних методів та оптико-електронних
систем підвищення продуктивності тварин
2009 Обґрунтування методів і електронних систем електромагнітної технології для
відновлення травмованої шкіряної тканини тварин.
2009 Теплозахисні властивості фундаментної зони цивільних будівель
2009 Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації
2009 Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач
2009 Психолінгвістичні засоби розвитку пізнавальної сфери студентів в умовах
оволодіння іноземною мовою
2009 Розвиток професійної готовності водіїв автотранспорту до дій в
екстремальних ситуаціях
2009 Показники вуглеводного обміну у кролів з експериментальним цукровим
діабетом після трансплантації острівців підшлункової залози в різні тканини
організму
2009 Удосконалювання очищувачів робочих рідин насосів з використанням
гідроелектричних технологій
2009 Удосконалення енергетичних та гідродинамічних характеристик ступенів
відцентрових насосів на основі розв’язання прямої задачі
2009 Біофізичні основи реставрації коронок девітальних фронтальних зубів.
2009 Особливості лікування та профілактики кандидозу слизової оболонки порожнини
рота у хворих на цукровий діабет типу 1.
2009 Розробка і обгрунтування одноетапної субперіостальної дентальної
імплантації на верхній щелепі.
2009 Розвиток ринку страхування життя в Україні в умовах євроінтеграції
2009 Моделі оптимізації структурних зрушень в економіці України за видами
економічної діяльності
2009 Моделювання динаміки формування фінансових ресурсів банків
2009 Оптимізація пренатальної діагностики природжених і спадкових захворювань.
2009 Адміністративно-правове регулювання режиму земель оборони
2009 Відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови в Україні (кримінально-правове та
кримінологічне дослідження).
2009 Адміністративно-запобіжні заходи в діяльності правоохоронних органів
України (організаційно-правовий аспект)
2009 Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії "чотирьох
модернізацій"
2009 Зміни кальцієвого гомеостазу в нейронах культури гіпокампа щурів при
інкубації з бета-амілоїдом
2009 Модифікація функціональної активності потенціалкерованих кальцієвих каналів
нейронної плазматичної мембрани зовнішньоклітинним безкальцієвим розчином
2009 Соціальні та екологічні особливості стану агроекосистем (на прикладі
Полтавського регіону)
2009 Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування
2009 Договір поставки за законодавством України: цивільно-правовий аспект
2009 Удосконалення технології сиру кисломолочного із застосуванням
високотемпературного оброблення молока.
2009 Особливості геологічної будови і перспективи пошуків неструктурних пасток
вуглеводнів у середньокам’яновугільному комплексі північних окраїн Донбасу
2009 Літогенетична тріщинуватість та її вплив на нафтоносність порід-колекторів
(на прикладі олігоценових відкладів Надвірнянського нафтопромислового району)
2009 Формування професійної відповідальності майбутніх менеджерів
2009 Підготовка майбутніх учителів-філологів до формування культури поведінки
молодших школярів у поліетнічному середовищі
2009 Вплив поєднаної дії експериментальної виразки шлунка та цукрового діабету
на тканини пародонта
2009 Національна ідея як матриця формування особистості: соціально-філософський
аналіз
2009 Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників і важких металів
донецьким природним мезопористим вугіллям
2009 Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточних біореакторах
2009 Електроосадження композиційних оксидних матеріалів PbO2 — TiO2 і PbO2 -
ZrO2 із суспензійних електролітів
2009 Взаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ), що містять зв’язок метал-метал
підвищеної кратності, з вільними радикалами.
2009 Освіта як фактор економічного розвитку
2009 Інформаційна підтримка прийняття рішень для медико-генетичної консультації.
2009 Інформаційна технологія моделювання модифікованих дискретних елементів.
2009 Урахування природно-кліматичних факторів у моделях розвитку підприємств
регіону
2009 Інтерсуб’єктивний характер історичного знання в контексті модернізації
історичної освіти
2009 Розробка та обґрунтування моделі первинної та вторинної профілактики
артеріальної гіпертензії у сільського населення.
2009 Лікувально-профілактична ефективність рослинних препаратів за аерозольного
їх застосування при респіраторних хворобах телят і поросят.
2009 Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських перекладах
англомовної драми.
2009 Остеосинтез навколо-внутрішньосуглобових переломів кісток
зустрічко-компресуючими гвинтами (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Наукове обґрунтування програми медико-профілактичних технологій в сучасних
умовах первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню.
2009 Управління якістю продукції молокопереробних підприємств
2009 Удосконалення методів прийняття управлінських рішень на базі операційного
аналізу
2009 Економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності продукції (на
прикладі підприємств харчової промисловості).
2009 Cтратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового
підкомплексу
2009 Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз
складу злочину).
2009 Державне антикризове регулювання розвитку машинобудування України
2009 Державне управління інноваційною діяльністю в промисловості України
2009 Клініко-патогенетичні особливості жовтяничних форм лептоспірозу. Прогноз на
основі багатофакторного аналізу
2009 Об’єктно-орієнтовані моделі і інструментальні засоби дослідження феномена
сфокусованої уваги
2009 Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для процесів керування
холодильними установками
2009 Засоби зменшення коефіцієнта динамічності при пересуванні мостового крана з
урахуванням нерівностей рейкової колії.
2009 Народознавча діяльність Зенона Кузелі
2009 Правове регулювання об’єкта оподаткування
2009 Семантично-сітьові моделі раціоналізації процесів організації будівництва.
2009 Дидактичні засади художньо-конструкторської підготовки майбутнього вчителя
трудового навчання
2009 Концептуальні засади іміджування Росії американськими "мозковими" центрами
2009 Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної
України ХІХ — початку ХХ століть
2009 Роль галицької дитячої періодики 20-30-х рр. ХХ ст. у становленні
української пізнавальної літератури
2009 Вплив магнітного і електричного полів на структуру та властивості систем на
основі епоксидного полімеру, оксидів металів і поліаніліну
2009 Удосконалення технологій та обладнання для здрібнення і вторинного
використання гумовотехнічних відходів на основі процесів обробки тиском
2009 Клініко-діагностичне значення орозомукоїду при жовтяничних формах вірусних
гепатитів
2009 Клініко-морфологічні особливості перебігу хронічного гепатиту С у
нон-респондерів та методи його медикаментозної корекції
2009 Стан ендотеліальної функції, пероксидного окиснення ліпідів, вегетативного
забезпечення серцевої діяльності у хворих на нестабільну стенокардію та гострий
інфаркт міокарда під впливом ад’ювантної терапії з використанням метопрололу,
карведилолу і мелатоніну
2009 Підвищення динамічної точності та вдосконалення обладнання для оброблювання
залізничних коліс в колесопрокатних цехах
2009 Обґрунтування параметрів процесу дозування та розробка конструкції
конусного дозатора біологічно активних кормових добавок.
2009 Управління витратами і ефективність виробництва у підприємствах
цукробурякового підкомплексу
2009 Підвищення ефективності виробництва зерна в умовах недостанього зволоження
2009 Кінетичні закономірності фотоініційованої кополімеризації моно- і
ди(мет)акрилатів до глибоких конверсій
2009 Дослідження технології виплавки кальцієвих бабітів на основі вториних
сплавів
2009 Судова влада у взаємодії громадянського суспільства та держави
2009 Оптимізація методів оперативного лікування післяопераційних вентральних
гриж.
2009 Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в
умовах модульно-рейтингової системи навчання
2009 Метод оперативного контролю параметрів двошарової поліімідної ізоляції
емальдроту в процесі виробництва
2009 Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому
перекладі.
2009 Весільна обрядовість кримських татар у другій половині ХХ — на початку ХХІ
століття.
2009 Правові засади та принципи провадження в справах про адміністративні
правопорушення
2009 Реабілітаційні заходи в програмі відновлення репродуктивної функції у жінок
після консервативного лікування трубної вагітності.
2009 Молекулярно-генетичний поліморфізм грибів роду Fusarium Link, що вражають
кукурудзу.
2009 Передмістя Львова другої половини XVII-XVIII ст.: адміністративно-правовий
статус та соціотопографія
2009 Радянські просвітницькі технології 50-70-х рр. XX ст. в контексті
українських культурних традицій (на матеріалі Дніпропетров-щини).
2009 Трансформація приватних заощаджень в інвестиції в транзитивній економіці
2009 Міське розселення Столичного району: суспільно-географічне дослідження
2009 Антитурецький дискурс в політичній думці Речі Посполитої середини XVI -
середини XVII ст.
2009 Адміністративно-правові аспекти набуття права на торговельні марки, їх
охорони та захисту в Україні
2009 Теоретико-методологічні засади правотворчості.
2009 Становлення та особливості функціонування ґендерної демократії в сучасному
українському суспільстві.
2009 Співвідношення традиції і модернізації у процесі становлення громадянського
суспільства в Україні
2009 Обліково-статистичні джерела з історії козацької старшини Слобідської
України (1757-1767 рр.).
2009 Особливості будови та палеобіоседиментологія олігоцену Українських Карпат
2009 Клініко-експериментальне обґрунтування застосування вдосконаленої методики
ортопедичного лікування зубів, зруйнованих нижче рівня ясен
2009 Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения
в Историческом Обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.).
2009 Управління оборотними активами підприємств
2009 Страхування від нещасних випадків на виробництві
2009 Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови
(на матеріалі тлумачного Словника української мови в 20-ти томах).
2009 Еволюція західноєвропейського приватного права (історико-правовий аспект).
2009 Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських
країнах (на прикладі України та Росії).
2009 Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського (віталізм, катастрофізм,
універсалізм).
2009 Словесні образи в аргентинській поезії кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.
2009 Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні.
2009 Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій.
2009 Організаційно-правові форми суб’єктів малого підприємництва.
2009 Удосконалення терапії екземи кистей як атипової форми атопічного дерматиту
2009 Санітарно-гігієнічне та клініко-експериментальне обґрунтування застосування
нутріцевтиків курчатам-бройлерам
2009 Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських
мас-медіа
2009 Динаміка суспільно-політичної лексики української мови кінця ХХ – початку
ХХІ ст. (на матеріалі мови українських засобів масової інформації)
2009 Методика навчання студентів курсового та дипломного проектування із
землевпорядних дисциплін
2009 Етичний ідеал у творчості Т.Г.Шевченка
2009 Оптимізація елементів технології вирощування редьки олійної в умовах
північно-східної частини Лісостепу України
2009 Специфічність мінливості кількісних ознак ячменю ярого при схрещуванні
сортів різного еколого-географічного походження
2009 Колекція генофонду та селекційний матеріал хмелю звичайного при створенні
сортів, адаптованих до умов центральної частини Полісся
2009 Особливості вихідного матеріалу та ефективність використання його на
підвищення олійності насіння сої Glycine Max (L.) Merr.
2009 Аналіз ефективності кріоконсервування клітинних суспензій з постійною та
змінною швидкістю охолодження
2009 Математичне моделювання та чисельний аналіз режимів роботи газотранспортної
системи
2009 Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за одиничними та
узагальненими показниками
2009 Формування попиту та пропозиції на ринку молока
2009 Оперний театр Сергія Слонимського у взаємодії з художньою традицією
2009 Композиторська інтерпретація поетичного тексту як художній переклад (на
прикладі камерно-вокальної музики)
2009 Художньо-філософські ідеї О. М. Скрябіна та їх розвиток у музиці ХХ
сторіччя
2009 Нейробіологічні механізми корекції емоційних розладів у осіб з
аутоагресивною спрямованістю впливом краніоцеребральної гіпотермії
2009 Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості
2009 Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів
2009 Удосконалення механізму державного регулювання діяльності неприбуткових
організацій
2009 Високороздільна Х-променева дифрактометрія структурних порушень у
приповерхневих шарах Si та кристалічних з’єднань CdHgTe, YLaFeO після іонної
імплантації
2009 Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі
похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних
тест-методах аналізу
2009 Електричний контроль ступеня секторних забруднень високовольтних опорних
ізоляторів під робочою напругою
2009 Оцінка чутливості втрат потужності в неоднорідних електричних мережах до
збурень у вузлах
2009 Методи та засоби підвищення точності визначення втрат електроенергії в
розподільних мережах 10(6) кВ з використанням нечітких множин
2009 Тактика ведення гінекологічних захворювань на тлі аутоімунного тироїдиту.
2009 Окисно-відновний каталіз системами на основі [CuL][MnCl4] та [CuL][ZnCl4]
2009 Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та
недержавних організаціях
2009 Епізоотична ситуація щодо лейкозу великої рогатої худоби в господарствах
Житомирської області, вдосконалення засобів діагностики та профілактики
2009 Механізм зниження тінізації економіки України
2009 Формування та розвиток національної системи соціального страхування
найманих працівників
2009 Інноваційне забезпечення розвитку економіки регіону
2009 Становлення системи соціального партнерства на ринку праці регіону
2009 Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною
культурою
2009 Жанр псалма: ґенеза, адаптація, трансформація
2009 Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса
2009 Особливості архітектоніки поетичних творів Валерія Брюсова та Миколи
Вороного (порівняльно-типологічний аспект)
2009 Україномовні переклади збірки Редьярда Кіплінга "Just So Stories":
рецепція, інтерпретація, оцінювання
2009 Інноваційний розвиток підприємств вугільної галузі на основі механізму його
фінансового забезпечення
2009 Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого
дошкільника.
2009 Біоелектрична активність мозку при гострих порушеннях мозкового кровообігу
в умовах фармакологічної блокади кальцієвих каналів
2009 Інтродукція тропічних та субтропічних рослин в умовах захищеного грунту
Криворіжжя та їх використання у фітодизайні
2009 Біологічні особливості та репродуктивна здатність інтродуцентів роду Lilium
L. в Лісостепу України.
2009 Механізми тривалого синаптичного гальмування, викликаного серією
потенціалів дії, в нейронах гіпокампа щурів
2009 Розвиток історичного краєзнавства на Тернопільщині (середина 40-х рр. ХХ –
початок ХХІ ст.)
2009 Органи влади України у справах релігій: становлення та діяльність
(1921–1930 рр.)
2009 Еволюція кластеризованої структури при зміні складу та тривалості відпалу
ферошпінелей
2009 Психологічні засоби формування соціального інтелекту в майбутніх менеджерів
2009 Наукове обґрунтування оптимізованої системи профілактики цереброваскулярних
захворювань у населення агропромислового регіону
2009 Акти органів судової влади як джерело конституційного права України
2009 Формування організаційно-економічних засад інноваційного маркетингу на
промислових підприємствах
2009 Пенсійне забезпечення як складова інституту соціального захисту населення
2009 Профілактика і лікування карієсу та запальних захворювань пародонту у юних
вагітних з прееклампсією
2009 Багатоцільова оптимізація схем і параметрів розподільчих електричних мереж
міст із урахуванням динаміки їх розвитку
2009 Розвиток методів розрахунку параметрів режиму і електромагнітної сумісності
електричних мереж освітлення.
2009 Організаційний механізм взаємодії авіакомпаній з субєктами ринку
туристичних послуг
2009 Відносини колективної власності в трансформаційній економіці
2009 Топологічна спряженість відображень.
2009 Топологічні властивості замкнених 1-форм на поверхнях.
2009 Об’єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі
зниженим енергоспоживанням
2009 Алгоритм діагностики гіперпластичних процесів ендометрія у жінок
репродуктивного віку.
2009 Репродуктивні якості та придатність сперми жеребців-плідників заводських
порід до кріоконсервування
2009 Особливості перебігу процесів енергетичного обміну в організмі
курчат-бройлерів під впливом гуматів та каротиноїдів
2009 Застосування серветок з іммобілізованим металокомплексом Cu 2+ для
лікування гнійних ран м’яких тканин (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Адаптація підприємств машинобудування до умов СОТ
2009 Захворювання сечостатевої системи у віддалені терміни після резекції шлунка
з приводу ускладненої виразкової хвороби
2009 Ефективність застосування небівололу при гострому інфаркті міокарда з
елевацією сегмента ST
2009 Профілактика запалення пульпи, що виникає після глибокого препарування
зубів під незнімні конструкції.
2009 Європейський Союз: правова природа об’єднання
2009 Правове регулювання імпорту лікарських засобів
2009 Механізм управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу
2009 Удосконалення механізму управління системою матеріально-технічного
забезпечення підприємств залізничного транспорту України
2009 Формування та розвиток збутової діяльності підприємств АПК
2009 Управління інноваційною діяльністю птахівничих підприємств
2009 Інституціоналізація волонтерського руху в Україні
2009 Ціннісні орієнтири сучасного менеджменту
2009 Правове виховання учнів 5-6 класів у навчально-виховному процесі
шкіл-інтернатів.
2009 Джерела інвестиційної діяльності та формування їх структури на
підприємствах кондитерської промисловості
2009 Формування кадрового потенціалу на підприємствах харчової промисловості
України
2009 Надширокосмуговий генератор шуму надвисокочастотного діапазона на
лавинно-пролітному діоді
2009 Діагностика та хірургічне лікування нориць підшлункової залози
2009 Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією
імпульсної лазерної обробки
2009 Генеза українських східнослобожанських говірок на лексичному рівні
2009 Елітарна мовна особистість: від діалектних витоків до літературної мови
2009 Регіональне та інтеррегіональне в українській лексикографії кінця ХІХ –
початку ХХ століття
2009 Особливості розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання
2009 Плацентарна недостатність і її корекція у вагітних хворих на цукровий
діабет 1 типу.
2009 Профілактичні та реабілітаційні заходи у дітей з вегетативними дисфункціями
на початку навчання у школі.
2009 Діагностичне значення показників внутрішньосерцевої і периферичної
гемодинаміки плода та прогнозування стану новонароджених у вагітних з запальними
захворюваннями нирок.
2009 Обґрунтування та розробка моделі акушерської стаціонарної допомоги,
зорієнтованої на сім’ю
2009 Лампіга Є.В. Обґрунтування вибору раціонального лікування хворих з
ятрогенними ушкодженнями сечоводу після гінекологічних операцій та принципів їх
профілактики.-
2009 Стан імунної системи у дітей з вперше виявленим цукровим діабетом 1 типу на
тлі персистуючої вірусної інфекції Коксакі В.
2009 ПРОЕКТУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ РОБАСТНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОТОМ З
ЕЛЕМЕНТАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
2009 Регіональні аспекти формування і використання трудового потенціалу
сільських територій (на прикладі областей Карпатського регіону)
2009 Підготовка майбутніх учителів технологій до профорієнтаційної роботи у
загальноосвітній школі.
2009 Правове регулювання ведення державних кадастрів природних ресурсів
2009 Правове регулювання мисливства та полювання в Україні (на матеріалах
Карпатського регіону)
2009 Вплив техногенного навантаження на обмін речовин у корів та його корекція
2009 Відповідальність за порушення лісового законодавства
2009 Реалізація права приватної власності на ліси в Україні
2009 Релятивістські осциляторні моделі з немінімальним включенням взаємодії
2009 Польські наукові історичні товариства Львова останньої чверті ХІХ — 30-х
років ХХ ст.: виникнення, розвиток та формування інтелектуального середовища.
2009 Інгібування корозії дюралюмінієвих сплавів безхроматними пігментами та їх
синергічними композиціями.
2009 Опірність сірководневій корозії та корозійному розтріскуванню
феритно-аустенітних і феритно-перлітних сталей газовидобувного обладнання
2009 Трибологічні характеристики титанових сплавів після низькотемпературного
безводневого азотування в тліючому розряді
2009 Економічне оцінювання та управління інноваційними впровадженнями
підприємств
2009 Особливості адаптаційних реакцій у дітей з гастродуоденальною патологією
2009 Підвищення зносостійкості деталей вузлів тертя судноплавних конструкцій
металополімерними покриттями
2009 Побудова тренувального процесу студентських футбольних команд з урахуванням
різного рівня підготовленості гравців
2009 Фізична підготовленість учнів середнього шкільного віку з різним рівнем
фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій
2009 Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами
2009 Автоматизація процесу експертизи інформаційно-керуючих систем АЕС за
критеріями ядерної та радіаційної безпеки
2009 Удосконалення механізму регулювання регіонального ринку готельних послуг
(на прикладі Автономної Республіки Крим)
2009 Ефективні сухі будівельні суміші на основі модифікованих гіпсових і
фосфогіпсових в’яжучих.
2009 Зменшення ушкодження тканини нирки шляхом вибору безпечних термінів
повторної ударно-хвильової літотрипсії у хворих на сечокам’яну хворобу
2009 Петрофізичні параметри порід-колекторів за узгодженим комплексом
стаціонарних нейтронних методів
2009 Формування ринку альтернативних джерел енергії з біомаси в Україні
2009 Розвиток місцевого оподаткування в Україні
2009 Таксономічне положення і біологічна активність ентерококів
2009 Поширення і характеристика криптичних плазмід Erwinia carotovora
2009 Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини, виробленої в умовах дефіциту
мікроелементів (Fe, Cu, Mn, Co, Zn) зони Лісостепу Вінниччини
2009 Фармакологічна дія високочистого натрію гіпохлориту на організм тварин за
хронічного Т-2 токсикозу
2009 Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних
видань
2009 Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних
ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуацій
2009 Богослужбове хорове виконавство Галичини ХІХ ст.
2009 Ікони св. Миколи в українському малярстві кінця ХІV — ХVІ століть: генеза,
особливості іконографії та семантики"
2009 Автономістсько-федералістські погляди Михайла Грушевського: формування,
втілення, трансформація.
2009 Монументальне малярство XVIIІ ст. Галичини в контексті
українсько-західноєвропейських мистецьких зв’язків: іконографія та стилістика.
2009 Ірмолой Гаврила Головні — унікальна пам’ятка української
церковно-співацької культури XVII-XVIII ст.
2009 Ефективність фотоелектричного перетворення в тонкоплівкових сонячних
елементах та Х-променевих детекторах на основі CdTe
2009 Компенсація реактивної потужності в пускових режимах асинхронних та
синхронних електроприводів
2009 Прогнозування постконтузійних дистрофічних змін сітківки та зорового нерва
2009 Державне соціальне страхування працівників аграрних підприємств
2009 Економічна свобода і форми її реалізації у фінансовій сфері
2009 Концептуальні засади дослідження консолідації демократії як
соціально-політичного процесу.
2009 Видавнича справа українців в Австралії (1948-2008 рр.)
2009 Експериментальне дослідження статистичних і кінематичних характеристик
обвалень вітрових хвиль в натурних умовах
2009 Державне регулювання галузі туристичних послуг як стратегія розвитку
національних конкурентних переваг
2009 Державне регулювання цін на продукцію соціального значення
2009 Квантово-хімічний аналіз кластеризації амінів, тіоспиртів і цис-моноєнових
карбонових кислот на поверхні розділу фаз вода/пара
2009 Активація потрійного С-С зв`язку хлоридними комплексами платини(II)
2009 Математичне моделювання в задачах аналізу та синтезу багаторефлекторних
квазіоптичних антен та відкритих хвилеводів
2009 Розрахунок і оптимізація параметрів джерел реактивної потужності та засоби
керування ними
2009 Фазові перетворення графітоподібних структур нітриду бору в умовах
високотемпературного ударного стиснення.
2009 Транскордонне співробітництво в умовах сучасних процесів
інтернаціоналізації
2009 Етнічна історія Східного Криму (друга половина III – середина VII ст.).
2009 Трансформація Британської імперії в Співдружність націй (1931-1947 рр.).
2009 Культурно-просвітницька діяльність Івана Крип’якевича (1886-1967 рр.).
2009 Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств
2009 Прогнозування перебігу та профілактика повторних рецидивних респіраторних
захворювань у дітей
2009 Вдосконалення лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від
активності хронічного запалення бронхів
2009 Профілактика перинатальної патології при аномаліях пологової діяльності на
тлі плацентарної дисфункції
2009 Формування глобального внутрішньофірмового менеджменту транснаціональних
корпорацій
2009 Облік та контроль витрат і доходів від реалізації послуг з вантажних
авіаперевезень
2009 Суспільно-політична діяльність Конґресу українців Канади.
2009 Особливості політики України та Польщі в інформаційній сфері в контексті
європейського вибору (порівняльний аспект).
2009 Фітоценотична структура старовинних парків та шляхи її регулювання (на
прикладі парків Заходу України)
2009 Лісівничо-екологічні особливості відтворення букових лісів центральної
частини Західно-Подільського горбогір’я.
2009 Моделі кваліметрії і порівняння рівнів навчальних досягнень студентів у
різних оціночних системах
2009 Формування творчих умінь майбутнього вчителя в інтелектуально-ігровій
діяльності
2009 Проблема формування педагогічної культури батьків у вітчизняній
педагогічній думці другої половини ХХ століття
2009 Підготовка студентів природничо-математичних спеціальностей до технічного
конструювання у вищих педагогічних навчальних закладах
2009 Особистісно орієнтовані технології навчання учнів початкової школи
2009 Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-фахівців
цивільного захисту
2009 Методи оцінки швидкодії багатоступеневих комутуючих мереж в умовах
нерівномірного трафіку
2009 Інформаційна безпека як соціокультурний феномен (соціально-філософський
аналіз).
2009 Технологія напівфабрикатів реструктурованих на основі печериць
2009 Вдосконалення якості концентрованих томатопродуктів в процесі їх
виробництва
2009 Формування якості пасти зі столового буряку в процесі її виробництва та
зберігання
2009 Стабілізація природного кольору продуктів переробки фруктів і овочів
2009 Комуникативна легітимация освіти в контексті глобалізації
2009 Соціальна диференціація суспільства в умовах його трансформації:
соціально-філософський аспект
2009 Моральний вектор освіти як ціннісно-смисловий імператив духовного буття
особистості
2009 Ефективність застосування пелоїдо- та магнітолазеротерапії у
санаторно-курортному лікуванні хворих на хронічну гастродуоденальну патологію
2009 Диференційоване використання кінезо- та електротерапії в комплексному
лікуванні дітей з диспластичним сколіозом I-II ступеня
2009 Відновлювальне лікування хворих на гіпертонічну хворобу з застосуванням
магніто- та озонотерапії в умовах денного стаціонару
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування озоно- та магнітотерапії у
комплексному відновлювальному лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ст. з
метаболічним синдромом
2009 Процеси становлення та розвитку інституту політичної опозиції в Україні.
2009 Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на ендотеліальний дисбаланс,
зміни добового профілю артеріального тиску та центральної гемодинаміки у хворих
на гіпертонічну хворобу.
2009 Моделі і методи розвитку інноваційних технологій у маркетингу
2009 Моделювання інваріантної системи управління освітнім економічним об’єктом
2009 Моделювання процесу функціонування інформаційних систем економічного
об’єкту з урахуванням ризику
2009 Моделювання стратегії інвестиційного розвитку промислового підприємства
2009 Моделювання процесів управління вартістю підприємства в умовах ринку
2009 Конкурентоспроможність підприємств сільськогосподарського машинобудування
2009 Моделювання розвитку банківської системи України на основі сценарного
підходу
2009 Врахування чинника циклічності у прийнятті стратегічних рішень на
промисловому підприємстві
2009 Вплив результатів інноваційної діяльності на економічну стійкість
підприємства
2009 Формування і оцінка науково-технічного потенціалу зовнішнього середовища
підприємства на ринку послуг
2009 Формування та використання потенціалу торговельних підприємств
2009 Оцінка ефективності менеджменту торговельного підприємства
2009 Стратегічне управління товарним асортиментом та якістю товарів в системі
споживчої кооперації України
2009 Ефективність лікування есенціальної артеріальної гіпертензії амлодипіном,
метопролола тартратом або еналаприла малеатом у пацієнтів із нормотензивними та
гіпотензивними ортостатичними реакціями артеріального тиску.
2009 Обґрунтування лікування хворих з різними клініко-патогенетичними варіантами
кислотозалежних захворювань, поєднаних з гіпотиреозом.
2009 Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію з поєднаною
виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, які брали участь у ліквідації аварії
на Чорнобильській атомній електростанції.
2009 Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового
ефіру в експерименті у щурів
2009 Будова гемомікроциркуляторного русла язика в нормі і за умов
експериментального цукрового діабету.
2009 Діагностика і хірургічне лікування нейрокомпресійних синдромів при
спондилолістезі поперекового відділу хребта
2009 Диференційоване лікування гіпертензивних внутрішньомозкових крововиливів
півкуль великого мозку.
2009 Геополітичні ідеї в Україні: джерела та еволюція
2009 Проблема формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у
спеціальній літературі США та Великої Британії
2009 Динаміка розмовних конструкцій в англійських та українських художніх
текстах XVIII — поч. XXI ст.
2009 Вербальні формули побажань у різноструктурних мовах: прагмасемантичний і
лінгвокультурологічний аспекти
2009 Окиснювально-антиоксидантний гомеостаз та можливості його корекції у дітей
з вегетативними дисфункці
2009 Оптимізація оперативного управління рекреаційним підприємством
2009 Обґрунтування методів хірургічної корекції естетичних дефектів та
деформацій передньої черевної стінки
2009 Хрестоносний рух на Близький Схід і руські землі у кінці ХІ — першій
половині ХІІІ ст.
2009 Партійне будівництво і партійно-політична боротьба в сучасній Україні (1996
- 2009 рр.)
2009 Еволюція ліричного героя в поезії Й. Мандельштама
2009 Чеховські традиції в драматургії О.Вампілова
2009 Психологічні засоби формування соціального інтелекту в майбутніх менеджерів
2009 Формуваня управління ефективністю приміського комплексу залізничного
транспорту
2009 Держпром у контексті світової архітектури
2009 Удосконалення методів контролю і прогнозу місця судна
2009 Підвищення ефективності механізованого технологічного процесу вирощування
та збирання озимого ріпаку.
2009 Оптимізація лікування пептичної виразки дванадця-типалої кишки в сполученні
з гіпертонічною хворобою
2009 Клініко-патогенетичні особливості, лікування та медична реабілітація хворих
з хронічним обструктивним захворюванням легень, поєднаним с неалкогольним
стеатогепатитом на тлі туберкульозу легень
2009 Відновлення структурно-функціонального стану кісткової тканини при
комплексному лікуванні пухлиноподібних захворювань та доброякісних пухлин кісток
кінцівок у дітей та підлітків (експериментально-клінічне дослідження).
2009 Стратегічне маркетингове управління комерційною діяльністю підприємств
2009 Державне сприяння адаптації системи вищої освіти в Україні до вимог
Болонського процесу
2009 Військова справа у Галицькому та Волинському князівствах XI-XIV ст.
2009 Мемуарні твори як джерело до вивчення українського національного руху в час
та після Другої світової війни.
2009 Методи і засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів з покращеними
метрологічними характеристиками
2009 Формування просоціальних особистісних смислів студентської молоді у
позанавчальній діяльності.
2009 Реформування системи вищої освіти Великобританії в кінці ХХ – на початку
ХІХ століття.
2009 Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної
кераміки на основі диборидів перехідних металів
2009 Інструментальні засоби для дослідження та застосування методів моделювання
за статистичними даними
2009 Метод довизначення для розв’язання задач моделювання та прогнозування на
основі МГУА
2009 Удосконалення методики розрахунку систем порошкового пожежогасіння
2009 Вплив різних рівнів і джерел селену на обмін речовин та відтворну здатність
ремонтних свинок.
2009 Продуктивність, якість м"яса, обмін речовин та стан внутрішних органів
свиней при згодовуванні ферментного препарату МЕК-БТУ-3
2009 Розвиток шкільної освіти та педагогічної думки на Чернігівщині (ХIХ -
початок ХХ століття).
2009 Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською молоддю в Західній Україні
(1919-1939 рр.).
2009 Педагогічні ідеї та освітня діяльність Омеляна Поповича (1856-1930 рр.).
2009 Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток
вітчизняної освіти.
2009 Професійна переорієнтація як чинник особистісного самоздійснення
випускників вищих навчальних закладів.
2009 Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії викладачів вищих
педагогічних навчальних закладів.
2009 Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб’єкта.
2009 Розвиток особистісної рефлексії у підлітків засобами художньої літератури.
2009 Управління підприємствами в умовах зовнішніх регулювань.
2009 Формування системи продажу продукції нафтопереробних підприємств
2009 Взаємодія вищих професійних училищ та органів внутрішніх справ у правовому
вихованні учнів.
2009 Виховний ідеал упедагогічній спадщині Костянтина Ушинського
2009 Руїна Гетьманщини у російській історіографії (друга половина XIX — початок
XX ст.).
2009 Дитячі будинки Донбасу у 1943 — 1965 роках.
2009 Нейродинамічні кореляти сенсорної чутливості у молодих жінок в залежності
від властивостей темпераменту
2009 Вікові зміни стінки жовчного міхура людини
2009 Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення
Європейського Союзу
2009 Розробка та синтез кулачково-цівкових механізмів переривчастого обертового
руху вихідної ланки
2009 Формування системи управління ресурсами автотранспортного підприємства
2009 Акушерські та перинатальні результати позашлюбної вагітності.
2009 Реабілітація репродуктивної функції жінок з безпліддям на тлі доброякісних
новоутворень яєчників.
2009 Удосконалення системи фінансового контролінгу на підприємствах
машинобудування
2009 Становлення і розвиток шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах України (1940 — 2000 рр.)
2009 Розвиток змісту шкільного курсу хімії у Великій Британії
2009 Феномен опорів як проблема в глибинно-психологічній груповій корекції
2009 Психологічні особливості статеворольової поведінки підлітків з різним
рівнем інтелектуального розвитку
2009 Особливості розвитку "образу-Я" у дітей з патологією опорно-рухового
апарату в залежності від умов соціально-психологічної реабілітації.
2009 Психологічні особливості реалізації вчителем гуманістичної позиції в
педагогічній діяльності.
2009 Влада засобів масової інформації: політологічний аналіз
2009 Методика особистісно орієнтованого навчання гри на музичному інструменті
майбутнього вчителя музики
2009 Методичні засади формування музичних компетенцій студентів педагогічних
університетів
2009 Модульно-рейтингова система підготовки фахівців до навчання іноземної мови
дітей дошкільного віку
2009 Організація системи економічної безпеки комерційних банків України на
міжнародних фінансових ринках.
2009 Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого
самоврядування за корупційні діяння
2009 Адміністративно-правове забезпечення інформаційних відносин в галузі
реклами
2009 Провадження у справах про порушення законодавства з фінансових питань
2009 Адміністративно-правове регулювання підготовки персоналу для органів
внутрішніх справ України
2009 Цивільне право на українських землях за Литовськими статутами:
історико-правове дослідження
2009 Методична система навчання математики в класах економічного профілю.
2009 Формування соціально-професійної активності майбутнього вчителя в
навчально-виховному середовищі педагогічного університету.
2009 Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів біології до роботи з
обдарованими учнями основної школи.
2009 Професійна підготовка майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін
до моніторингу навчальних досягнень учнів.
2009 Удосконалення термомеханічних режимів штампування порошкових пористих
заготовок із мідно-титанових матеріалів
2009 Методика тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції майбутніх
викладачів у говорінні французькою мовою.
2009 Лісівничо-меліоративна ефективність полезахисних лісових смуг різних
конструкцій, сформованих рубками догляду в умовах Київської височинної області.
2009 Динаміка модульованої структури в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4
(Me= Cu; Zn; Mn), Cs2HgCl4, Cs2HgBr4 і Cs2CdBr4, в умовах сильного піннінгу
2009 Cтруктурні дослідження діселеніду ніобію поблизу низькотемпературних
фазових переходів
2009 Дидактичні умови добору і використання навчальних матеріалів на уроках
іноземної мови у початковій школі.
2009 Розв’язок задач про коливання п’єзоелектричних шаруватих стрижнів та
пластин при динамічному навантаженні на основі асимптотичного підходу
2009 Технічна інтелігенція України в роки німецько-радянської війни в 1941 -
1945 рр.
2009 Соціально-педагогічні умови корекції девіантної поведінки підлітків у
позашкільних навчальних закладах.
2009 Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 при
пухлинному рості.
2009 Інтеграційний вимір міждержавного співробітництва Республіки Білорусь та
Російської Федерації.
2009 Міжнародне співробітництво у сфері інформаційної безпеки: концептуальний та
регулятивний аспекти
2009 Динаміка природного насіннєвого поновлення дуба звичайного (Querсus robur
L.) у свіжих дібровах південної частини Правобережного Лісостепу залежно від
комплексу абіотичних факторів.
2009 Теорія і практика сільськогосподарської кооперації в Україні у контексті її
світового розвитку.
2009 Конституційно-процесуальні основи реалізації права законодавчої ініціативи
2009 Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на атеросклероз:
особливості клініки, діагностики та лікування
2009 Організаційні механізми забезпечення переходу до інноваційного державного
управління науково-технічною діяльністю.
2009 Ефективність селекції у племінних стадах української чорно-рябої молочної
породи
2009 Генетичний аналіз раннього ембріогенезу великої рогатої худоби і свиней in
vitro
2009 Оцінка господарськи корисних ознак та біологічних особливостей
чистопородних і помісних свиней.
2009 Формування логічної культури учнів основної школи.
2009 Удосконалення комплексного лікування хронічного гастродуоденіту у дітей
корекцією зовнішньосекреторної функції підшлункової залози.
2009 Державне регулювання розвитку легкої промисловості в Україні
2009 Особливості відбору пробіотичних культур роду Lactobacillus для створення
препаратів і продуктів різного призначення
2009 Молодь як об’єкт і суб’єкт суспільних відносин в сучасній Україні
2009 Оптимізація схем розкрою матеріалів на деталі шкіргалантерейних виробів
2009 Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів математики до
роботи з обдарованими учнями
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)