Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 3

2009 Періодична задача Коші та двоточкова задача для еволюційних рівнянь
нескінченного порядку
2009 Дослідження стійкості і стабілізація моделей імпульсних динамічних систем
випадкової структури із скінченною післядією
2009 Неоднорідні стани в області фазових переходів в ортофериті ербію
2009 Державне регулювання міжбюджетних відносин: регіональний аспект
2009 Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами
державної виконавчої влади
2009 Гідрографічна мережа та стік річок Подільської височини.
2009 Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасюка:
компаративний дискурс.
2009 Роль земств Лівобережної України в модернізації сільського господарства
(1864 — 1914 рр.)
2009 Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань
2009 Механізми забезпечення державних соціальних гарантій у сфері охорони
здоров’я
2009 Державне регулювання науки в Україні
2009 Удосконалення механізмів державного управління і контролю в сфері охорони,
захисту, використання і відновлення лісів в Донецькій області
2009 Формування правосвідомості майбутнього вчителя правових дисциплін у
педагогічних університетах
2009 Формування готовності майбутніх економістів до викладацької діяльності у
процесі магістерської підготовки
2009 Розвиток авіаційної промисловості України в умовах сучасного наукоємного
виробництва
2009 Корпоративне управління в системі підвищення інвестиційної привабливості
національного господарства
2009 Патогенетичні механізми порушень згортальної системи крові, перекисного
окислення ліпідів і антиоксидантної системи у хворих на гострий гепатит В та їх
корекція
2009 Профілактика післяопераційних ускладнень та ендогенної інтоксикації при
оперативному лікуванні гострої непрохідності кишок (клініко-експериментальне
дослідження).
2009 Ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
2009 Управління інвестиційно-фінансовою діяльністю підприємств машинобудування
2009 Стратегія управління підприємствами телебачення і радіомовлення в Україні
2009 Мікротопонімія південно-східного Поділля (на матеріалі Кіровоградської
області)
2009 Гендерний дискурс у літературі non-fiction (на матеріалі щоденників
письменників першої половини ХХ століття)
2009 Обмежені на всій осі розв’язки диференціальних рівнянь в банаховому
просторі
2009 Сучасні політичні трансформації як предмет філософської рефлексії.
2009 Репродуктивна здатність сосни звичайної різного едафічного походження та
ріст її потомства в умовах свіжого бору Київського Полісся
2009 Надійність сталевих ґратчастих башт при випадкових вітрових навантаженнях.
2009 Сакральна творчість львівських композиторів кінця ХХ — поч ХХІ ст. у
контексті провідних тенденцій сучасної релігійної музики
2009 Організаційно-економічний механізм стратегічного управління холдингами
2009 Управління технічним оновленням виробництва на підприємствах
машинобудування
2009 Реформування системи екологічних податків в Україні
2009 Підвищення ефективності експлуатації автобусів оптимізацією строків заміни
моторних олив
2009 Підвищення ефективності абразивної обробки відновлюваних деталей
автомобілів вдосконаленням очищення мастильно-охолоджувальних рідин
2009 Журнал "Украинская жизнь" і літературний процес початку ХХ століття
2009 Ендоскопічна адреналектомія: показання й особливості перебігу
післяопераційного періоду.
2009 Корекція гемостазіологічних порушень у комплексному лікуванні хворих із
тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок.
2009 Дослідження схем апроксимації диференціально-функціональних рівнянь
2009 Філостиктоз яблуні та удосконалення заходів захисту в центральному
Лісостепу України
2009 Підвищення точності важких верстатів на основі керування параметрами
формоутворюючої системи
2009 Наукові основи технології синтезу сульфохлоридів 6-метилурацилу і
нафтостирилу
2009 Психологічні особливості кар’єрних очікувань майбутніх інженерів-металургів
у процесі професійного становлення
2009 Ендотопографія злукового процесу черевної порожнини у раніше оперованих
хворих,та його лапароскопічна корекція.
2009 Методи та засоби підвищення ефективності тестового діагностування
запам’ятовуючих пристроїв.
2009 Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття
рішення на здійснення пересування частин і підрозділів сухопутних військ
2009 Теплофізичні та електрофізичні властивості матрично-дисперсної системи на
основі пентапласту та йодиду срібла
2009 Створення та тестування модулів мікростріпового кремнієвого детектора
експерименту ALICE
2009 Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за
гіпофункції яєчників
2009 Еколого-лісівничі особливості відтворення лісових насаджень на староорних
землях Чернігівського Полісся
2009 Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних
спеціальностей.
2009 Диференційоване навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення
з використанням комп’ютера.
2009 Навчання студентів-філологів письма англійською мовою з використанням
комп’ютерних технологій.
2009 Особливості субклітинної локалізації протеїнкіназ S6K1 та S6K2 у тиреоцитах
щурів в умовах культури клітин in vitro
2009 Моделювання та ідентифікація теплових процесів у капілярно-пористих тілах
2009 Біоекологічні особливості північноамериканських видів роду Juglans L. та
перспективи їх використання у Правобережному Лісостепу України
2009 Виховання громадянськості студентів засобами самоврядування у вищих
навчальних закладах Канади
2009 Вікові особливості впливу прекондиціонування на зміну скорочувальної
функції ізольованого серця та активність ферментів плазматичної мембрани
2009 Специфіка виявлення принципів діалогу та гри у скрипкових концертах ХХ
століття
2009 Структура і функціонування бактеріопланктону та бактеріобентосу у водоймах,
забруднених мінеральним азотом.
2009 Впровадження електронної демократії: концептуальні підходи та особливості
процесу реалізації в Україні
2009 Стратегія міграційної політики в період національно-державного будівництва
2009 Організація ефективного функціонування соціального комплексу регіону
2009 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та
антропогенного походження в економічному вимірі
2009 Моделювання кризових явищ в діяльності страхових компаній України
2009 Особливості перебігу метаболічного синдрому, ускладненого хронічною
хворобою нирок: можливості медикаментозного впливу
2009 Особливості перебігу та лікування стенокардії навантаження ІІ — ІІІ
функціональних класів за наявності синдрому пролабування мітрального клапана.
2009 Розробка методу та засобів контролю структурної порушеності масиву, які
базуються на ефектах викликаної поляризації гірських порід
2009 Роль опіоїдних пептидів в реакціях системи крові при запаленні
2009 Анатомічна мінливість ворітної вени.
2009 Морфофункціональні особливості судин та нервів загруднинної залози у плодів
та новонароджених
2009 Індивідуальна анатомічна мінливість морфології симпатичного стовбура та
його гілок у людини
2009 Поетика двійництва у романах В. Набокова "Відчай" та "Запрошення до страти"
2009 Модифікація жанру новели в українській літературі 60-80- років ХХ століття
(Є. Гуцало, В. Шевчук, А. Колісниченко)
2009 Задачі в’язкопружності і термов’язкопружності для багатозв’язних платівок з
пружними та жорсткими включеннями
2009 Особливості ураження міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну
хворобу у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
2009 Токсиколого-гігієнічне обгрунтування нормативів і регламентів безпечного
застосування гербіцидів на основі 2,4-Д та мезотріону в Україні, в тому числі на
радіаційно забруднених територіях
2009 Лінійна та культурно-цивілізаційна парадигми в обґрунтуванні сценаріїв
майбутнього (соціально-філософський аналіз).
2009 Гуманітарна освіта: сутність та осбилвості прояву (соціально-філософський
аналіз)
2009 Юридичні факти в податковому праві
2009 Адміністративно-правове забезпечення функціонування інституту комунальної
власності в Україні
2009 Селекційні та господарсько-біологічні особливості тварин різних генотипів
абердин-ангуської породи в умовах Поділля
2009 Селекційні аспекти формування бажаного типу тварин бурої худоби
2009 Використання імуногенетичних методів для збереження генофонду свиней
великої чорної породи
2009 Особливості господарсько-біологічних ознак свиней миргородської породи при
внутрішньопородному підборі
2009 Підготовка майбутніх вихователів до роботи з батьками з морального
виховання дітей старшого дошкільного віку
2009 Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок
при енерго- та ресурсоощадливому керуванні
2009 Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу:
політико-інституційний вимір
2009 Розвиток регіонального ринку продукції скотарства.
2009 Ефективність виробництва та використання кормів
2009 Оргназаційно-економічний механізм державного регулювання розвитку
сільськогосподарських підприємств
2009 Управління діяльністю сільськогосподарських підприємств.
2009 Статистичний аналіз вимірювальних сигналів при магнітодинамічній
дефектоскопії залізничних рейок.
2009 Підвищення ефективності плазмового напилення застосуванням електромагнітних
дій
2009 Обґрунтування параметрів високонавантажених машин на основі моделювання
напружено-деформованого стану з урахуванням деградації властивостей основних
елементів
2009 Фотоелектричні властивості контакту метал-напівпровідник з проміжним шаром
фулериту, органічного напівпровідника або наночастинок.
2009 Оптимізація електричної дефібриляції серця та методи фармакологічного
захисту міокарду у комплексі серцево-легеневої реанімації
(клініко-експериментальне дослідження)
2009 Фізичні властивості світловипромінюючих структур з кремнієвими
нанокластерами, отриманих методом іонно-стимульованого синтезу
2009 Формування англомовної компетенції у фаховому писемному спілкуванні
майбутніх логістів
2009 Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку на традиціях
етнопедагогіки кримських татар
2009 Інтеграційно-дезінтеграційні процеси в сучасних соціально-економічних
системах (філософський аспект)
2009 Формування транспортно-логістичного кластеру Закарпаття в контексті
розвитку транскордонного співробітництва України
2009 Облік і аудит відходів виробництва та операцій з ними на
гірничо-збагачувальних підприємствах
2009 Матричні зображення напівгруп, породжених ідемпотентами з частковим
нульовим множенням.
2009 Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання
хабара)
2009 Необхідна оборона: кримінологічні та кримінально-правові аспекти
2009 Конституційний інститут політичних прав і свобод в Україні
2009 Прокурорський нагляд за правоохоронною діяльністю митних органів в України
2009 Діяльність органів місцевого самоврядування з удосконалення мережі
підприємств сфери обслуговування
2009 Тенденції розвитку органів самоорганізації населення в Україні
2009 Формування ринку громадських послуг органами місцевого самоврядування
2009 Формування громадської думки: механізми державного регулювання
інформаційних потоків
2009 Організація діяльності органів місцевого самоврядування: досвід
Великобританії
2009 Громадські лікарські організації як суб’єкти формування та реалізації
державної політики України в галузі охорони здоров’я
2009 Моделі та засоби управління ефективністю енерговикористання в
енерготехнологічних системах в умовах інформаційної невизначеності
2009 Клініко-біохімічне обгрунтування інтенсивної терапії тяжкої
черепно-мозкової травми, поєднаної з переломами кісток кінцівок
2009 Топографо-анатомічні аспекти шляхів удосконалення тактики хірургічного
лікування хворих з переломами стегнової кістки (експериментальне дослідження)
2009 Психологічні особливості становлення моральної свідомості у підлітковому та
юнацькому віці (на матеріалах крос-культурного дослідження).
2009 Психологічні особливості емоційно-почуттєвого розвитку дітей старшого
дошкільного віку
2009 Виховання гуманізму в студентів вищих технічних навчальних закладів у
процесі вивчення предметів гуманітарного циклу.
2009 Формування громадянської позиції майбутніх економістів у
навчально-виховному процесі університету
2009 Виховання в сім’ї моральних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами
природи у Великій Британії.
2009 Особливості удосконалення податкової політики України в умовах
євроінтеграції
2009 Державне управління інфраструктурою ринку цінних паперів.
2009 Підготовка майбутніх учителів до формування в учнів валеологічних понять на
засадах міжпредметних зв’язків шкільних природничих курсів
2009 Формування художньо-конструкторських знань і умінь старшокласників у
процесі трудової підготовки
2009 Клініко-біохімічний аналіз рівня апоптозу та його регуляторів у діагностиці
вузлових захворювань щитоподібної залози
2009 Удосконалення приводу круглов’язальних машин
2009 Комбіновані пасиватори на основі оксоаніонів для протикорозійного захисту
маловуглецевих сталей
2009 Інтенсифікація процесів знезараження води з використанням гідродинамічних
кавітаційних пристроїв
2009 Молекулярно-генетичний аналіз нейродегенеративних мутацій Drosophila
melanogaster, локалізованих в Х-хромосомі
2009 Проблема формування громадянськості молоді у мистецько-літературній
спадщині О. П. Довженка
2009 Формування культури виконання популярної вокальної музики у старшокласників
2009 Методичні засади моніторингу навчальних досягнень як засобу корекції
хімічних знань учнів основної школи
2009 Методика застосування особистісно орієнтованих технологій навчання в
процесі диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музики
2009 Розвиток професійної самосвідомості керівників професійно-технічних
навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації.
2009 Психологічні умови підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в
організації
2009 Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами
масової інформації
2009 Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів внутрішньої безпеки
щодо забезпечення законності і дисципліни в ОВС України
2009 Адміністративно-правові засади фінансового моніторингу
2009 Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних
психологів.
2009 Становлення варіативності мислення у дітей старшого дошкільного віку.
2009 Розвиток ментальної моделі світу в ранній юності засобами
Інтернет-середовища.
2009 Особливості міжпівкульної регуляції психомоторних дій людини.
2009 Стратегії подолання старшокласниками проявів агресії однолітків у
міжособистісній взаємодії.
2009 Міфологеми як чинник формування традиційної картини світу людини.
2009 Емоційно-ціннісне ставлення до керівника в структурі управлінської
взаємодії
2009 Особливості росту та відтворювальної здатності кнурів-плідників різних
генотипів
2009 Вікові особливості продуктивності вівцематок таврійського типу асканійської
тонкорунної породи та їх потомства
2009 Вплив умов вирощування бугайців молочних порід на формування м’ясної
продуктивності та якість яловичини
2009 Удосконалення електромагнітних систем вакуумних вимикачів середньої напруги
для підвищення термічної стійкості об’єктів захисту
2009 Показники варіабельності серцевого ритму і якість життя у робітників
вугільних копалень з артеріальною гіпертензією під час лікування еналаприла
малеатом та небівололом.
2009 Формування громадянської відповідальності старшокласників у процесі
вивчення предметів гуманітарного циклу
2009 Принцип краєзнавства в організації навчального процесу початкової школи в
Україні (20 — 30-ті роки XX століття)
2009 Роль культурного простору у процесі становлення української політичної
нації
2009 Безвипалювальний теплоізоляційний матеріал на основі гранульованих доменних
шлаків та вскришних глин
2009 Організаційно-технічне забезпечення об’єктів будівництва засобами
механізації
2009 Диверсифікація інвестиційної діяльності банків
2009 Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та
технології його переробки.
2009 Формування граматичної компетенції у майбутніх викладачів французької мови
з комп’ютерною підтримкою.
2009 Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка
2009 Функціонально-морфологічна еволюція претарзуса перетинчастокрилих.
2009 Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської
початкової школи в Україні (20 — початок 30-х рр. ХХ століття)
2009 Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи із
старшокласниками в сучасному інформаційному просторі
2009 Формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами
комп’ютерних технологій
2009 Організаційно-педагогічні засади діяльності музеїв у вищих технічних
навчальних закладах.
2009 Діяльність соціального педагога з профорієнтації учнів загальноосвітньої
школи.
2009 Розвиток релігійної освіти у середніх школах Великої Британії
2009 Соціально-педагогічна реабілітація підлітків із сімей груп ризику в центрах
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2009 Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку
та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу
2009 Визначення параметрів газової і твердої фаз у пилогазових потоках вугільних
енергоустановок
2009 Методика формування економічних знань в учнів 9-10 класів у процесі
навчання географії
2009 Ксенофобія та досвід її трансформації у сучасних інтеркультурних
контекстах.
2009 Стилі життя студентської молоді: типологія та детермінанти формування.
2009 Обґрунтування параметрів перекріплення горизонтальних виробок глибоких шахт
в обводнених породах
2009 Дидактичні основи модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних
досягнень студентів заочної форми навчання.
2009 Форми та методи державного управління культурою в Україні
2009 Фінансова реструктуризація підприємств (на прикладі підприємств гірничо
-металургійного комплексу України)
2009 Імуномодулююча активність трансфер-фактора проти вірусу чуми м’ясоїдних
2009 Розвиток інтегрованих формувань в АПК
2009 Особливості метаболічних адаптацій риб до нафтового забруднення водного
середовища
2009 Формування водозахисних екранів в нестійких ґрунтах вибухом системи
свердловинних зарядів
2009 Характеристика українських ізолятів вірусу зеленої крапчастої мозаїки
огірка
2009 Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуальному праві
України.
2009 Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової
діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі
2009 Управління соціально-економічною ефективністю використання ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств.
2009 Мовні засоби та риторичні прийоми діалогізації сучасного публіцистичного
монологу
2009 Еволюція ґотичної поетики і роман "Буреверхи" Емілії Бронте.
2009 Михайло Мочульський у літературному процесі кінця ХІХ — початку ХХ століття
2009 Роль ЗМК у конструюванні політичного поля
2009 Забезпечення ефективного використання енергії електромагнітного поля ліній
електроживлення у короткохвильовому діапазоні
2009 Основні барвники як аналітичні реагенти для визначення форм Os (IV, VI,
VIIІ) та Ru (VI)
2009 Ефективність біпрололу при застосуванні з метаболітними препаратами
(кверцетин, тіотриазолін) у щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією
2009 Антидепресантна активність неконкурентних блокаторів NМDА-рецепторів
глутамату та механізм їх дії
2009 Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006
рр.).
2009 Треті особи в цивільному процесі України.
2009 Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (російська думка кінця
ХIХ — початку ХХ ст.)
2009 Методологія та організація обліку і аудиту цінних паперів
2009 Міцність армоцегляної кладки при місцевому прикладанні стискаючого
навантаження
2009 Застосування протипухлинної аутовакцини, виготовленої за допомогою лектину
B. subtilis B-7025, у лікуванні хворих зі злоякісними пухлинами головного мозку.
2009 Експериментальне обґрунтування доцінольності комбінованого застосування
протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походження
2009 Експресія інтерферону альфа, його рецептора та протеїнкінази Р на ранньому
етапі регенерації печінки у щурів.
2009 Аналіз комбінаторно-алгебраїчних моделей ін’єктивних дискретних
перетворювачів інформації
2009 Психологічний зміст компенсації моральної шкоди у нормотворчій та
правозастосовчій діяльності
2009 Ендопротезування кульшового суглоба у хворих похилого і старечого віку з
через- та міжвертлюговими переломами стегнової кістки.
2009 Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку економіки на базі системи
науково-технічної інфомрації
2009 Лексико-граматичні особливості прислівників у кримськотатарській мові
2009 Експресія гена молекулярного шаперону HSP60 в тканині серця при
дилятаційній кардіоміопатії
2009 Поетика камерно-вокальної лірики Франсіса Пуленка
2009 Картина світу в системі категорій аналізу музики (на прикладах української
музичної культури
2009 Фортепіанні фантазії віденських класиків у контексті філософсько-художніх
концепцій уяви на межі XVІІІ-XІX століть
2009 Шляхи розвитку дитячої фортепіанної музики в Китаї
2009 Характеристика голосних звуків сучасної української літературної мови
залежно від темпу мовлення (експериментально-фонетичне дослідження)
2009 Забезпечення конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного
комплексу АР Крим
2009 Психологічні чинники розвитку професійних умінь працівників органів
внутрішніх справ
2009 Правове забезпечення фінансового контролю діяльності органів влади
2009 Загальні правила накладення адміністративних стягнень
2009 Адміністративно-правове регулювання взаємодії місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування
2009 Покращення екологічних показників КТЗ переобладнанням дизелів в газодизелі
в умовах експлуатації
2009 Розробка засобу специфічної профілактики і терапії пастерельозу кроликів
2009 Імуноморфологічна оцінка стану органів імунітету та залозистого шлунка
курей, щеплених вакцинами проти хвороби Марека
2009 Фармакокінетичні властивості та методи визначення кеторолаку
2009 Ретроспектива розвитку і підвищення ефективності використання земель
фермерських господарств
2009 Підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового
підкомплексу
2009 Формування економічно сталого і конкурентоспроможного розвитку
виноградарських і виноробних підприємств
2009 Обґрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту
гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря
2009 Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових
мобільних радіолокаторів
2009 Керовані п’єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням
2009 Законодавче забезпечення ветеринарної справи в Україні у ХХ столітті.
2009 Організаційно — правове регулювання у галузі спорту України
2009 Адміністративно-правове регулювання страхової діяльності в Україні.
2009 Види роду Diospyros L. в Лісостепу України: інтродукція, біологічні
особливості, репродукція.
2009 Морфологобіологічні особливості видів роду Amaranthus L. у зв’язку з
інтродукцією в Лісостепу України
2009 Стилістичний потенціал української постмодерністської прози.
2009 Підвищення ефективності гідромеханічних і теплових процесів при
приготуванні сусла в умовах міні-пивзаводів
2009 Механізми державного управління соціальним захистом інвалідів в Україні
2009 Удосконалення фінансового контролю в системі державного управління
2009 Модерністські тенденції у поезії "Молодої Музи"
2009 Багаторівнева поетика українського неокласичного сонета
2009 Нові перетворення хлоровмісних енамідів та 2-аза-1,3-дієнів у похідні
азотистих гетероциклів
2009 Організаційно-економічне забезпечення збалансованості ринкової вартості
житлово-комунальних послуг з платіжною спроможністю населення
2009 Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу
регіону
2009 Феномен маніпуляції свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному
суспільстві (соціально-філософський аналіз)
2009 Правове становище господарських об’єднань в Україні
2009 Доказові презумпції в цивільному судочинстві
2009 Громадсько-політична та наукова діяльність Ольгерда Бочковського в
еміграції (1905-1939 рр.)
2009 Розвиток організаційно-педагогічних форм шкільного виробництва в Україні
(друга половина ХХ століття)
2009 Розвиток творчого потенціалу старшокласників у процесі розв’язування задач
бізнесового змісту
2009 Домінанти, умови та перспективи включення України у міжнародний
науково-технологічний обмін
2009 Управління парком повітряних суден авіакомпанії
2009 Підвищення керованості та стійкості руху автомобілів категорії М1.
2009 Синтез та фізико-хімічні властивості нанодисперсних оксидів титану,
стануму, танталу.
2009 Золь-гель синтез нанорозмірних Pb- та Sn-вмісних сполук зі структурою
перовськіту
2009 Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців.
2009 Відповідальність сторін за міжнародним договором комерційного
посередництва.
2009 Майнові правовідносини жінки та чоловіка, які перебувають у фактичному
шлюбі, за законодавством України.
2009 Види трудового договору за законодавством України.
2009 Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами
України.
2009 Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю
службових осіб органів Державної податкової служби України.
2009 Інноваційні процеси в діяльності м’ясопереробних підприємств з позиції
маркетингу розвитку новацій.
2009 Багатошарові мікроструктури для компенсації дисперсії в лазерах
ультракоротких імпульсів
2009 Твердофазно-спектрофотометричне та тест-визначення хрому(VI) у водах в
динамічному режимі.
2009 Підвищення ефективності технологічного процесу обробки деталей за рахунок
забезпечення надійності відновлення технологічної системи
2009 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ
ФОРМОУТВОРЕННЯ ПРОСТОРОВО-МОДИФІКОВАНИХ ЗУБЦІВ МУФТ
2009 Перфторокетендитіоацеталі і перфторокетен-N,S-ацеталі в синтезі
фторовмісних ациклічних та гетероциклічних сполук.
2009 Формування стратегії розвитку і підвищення ефективності аграрних
підприємств регіону
2009 Формування економічного механізму екологічної трансформації народного
господарства Китаю
2009 Інтенсифікація процесів тепловологообміну при розпилювальному сушінні
деяких видів бактеріальних препаратів
2009 Фізико-хімічні властивості і субстртна специфічність протеаз Bacillus sp.
27, Bacillus circulans 693 i Yarrowia lipolytica 2061
2009 Державне регулювання розвитку корпоративного сектора в Україні
2009 Державне регулювання розвитку лізингу в Україні
2009 Обґрунтування періодичності технічного обслуговування різьбових з’єднань
зернозбиральних комбайнів
2009 Удосконалення організаційно-економічного механізму використання
рекреаційних ресурсів об’єктів природно-заповідного фонду
2009 Структурні компоненти вірусу плямистості аїру та його біологічні
властивості
2009 Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія генів рекомбінантних
білків (GFP, бета-глюкуронідази та інтерферону альфа 2b) в рослинах роду
Nicotiana L.
2009 Формування інформаційної компетентності студентів вищих навчальних закладів
у процесі навчання гуманітарних дисциплін
2009 Педагогічне тестування як засіб контролю за навчальним процесом у
педагогічних університетах
2009 Дидактичні основи формування навчального курсу у вищих закладах освіти
ІІІ-ІV рівнів акредитації
2009 Формування та удосконалення конкурентоспроможності фермерських господарств
регіону
2009 Розвиток і підвищення ефекивності підприємництва в аграрних формуваннях
2009 Управління структурою джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських
підприємств
2009 Організація внутрішнього аудиту в корпораціях
2009 Облік та аудит діяльності страхових компаній: методика та організація
2009 Економічна інтеграція як засіб посилення конкурентоспроможності невеликих
підприємств
2009 Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O) у прямому синтезі комплексів
мідь(II)/хром(ІІІ) з N-донорними лігандами
2009 Вікові особливості росту та формоутворення кісток скелета в умовах впливу
техногенних мікроелементозів (анатомо-експериментальне дослідження)
2009 Особливості мікроструктури та динаміки неводних розчинників та
електролітних розчинів у вуглецевих нанотрубках
2009 Профілактика та лікування рецидиву кровотечі із флебектазій стравоходу і
шлунка у хворих на цироз печінки
2009 Філософія підготовки робітничих кадрів засобами освіти в умовах становлення
ринкових відносин (соціально-філософський аналіз)
2009 Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній
школі в системі ринкових трансформацій
2009 Формування готовності студентської молоді до створення сім’ї
2009 Корекція психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків засобами
плавання
2009 Формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів із тяжкими
порушеннями мовлення засобами прийменникових конструкцій
2009 Кислотно-лужний стан та показники мінерального обміну в організмі вагітних
щурів і плодів при отруєнні свинцем.
2009 Теплові режими високотемпературних випарників натрієвих теплових труб для
сонячних енергоустановок та утилізації теплоти
2009 Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей 5-6 років з
урахуванням просторової організації їхнього тіла.
2009 Прогнозування психологічної сумісності спортсменів у команді (на прикладі
ігрових видів спорту)
2009 Психологічні показники у визначенні спортивного амплуа футболістів
2009 Комплексне лікування хворих на хронічний риносинусит в похилому віці
2009 Лікування хворих на хронічний катаральний синусит з Епштейн-Барр вірусною
інфекцією
2009 Формування професійно ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних
спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності
2009 Міжпредметні зв’язки у навчанні професійно орієнтованих дисциплін у фаховій
підготовці майбутніх фізичних реабілітологів
2009 Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики в
процесі професійної підготовки
2009 Засіб автоматизованого неруйнівного вимірювального контролю
спектрофотометричних параметрів біотканин
2009 Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ зі змінним
збуджуючим імпульсом
2009 Механізми цитотоксичної дії ландоміцину Е на пухлинні клітини in vitro.
2009 Інституційні засади регулювання ґендерних відносин
2009 Порівняльне фармакогностичне дослідження ефірноолійних рослин роду Achillea
L. флори України з метою одержання лікарських засобів ранозагоюючої дії.
2009 Антигіпоксичні, антиоксидантні та антиексудативні властивості
спіроциклічних оксоіндольних похідних 2-аміно-4Н-пірану — структурних аналогів
мелатоніну
2009 Дослідження сечогінної, нефропротекторної,гіпоурикемічної дії яглиці
звичайної (Aegopodium podagraria L.) як основа для створення лікарських засобів.
2009 Маркетингові та фармакоекономічні підходи до визначення потенціалу ринку
антигельмінтних лікарських препаратів
2009 Управління процесом компенсації виробничих витрат на промисловому
підприємстві
2009 Обґрунтування заходів щодо зменшення пилового навантаження працівників
гірничих підприємств при використанні протипилових респіраторів
2009 Відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки
2009 Удосконалення методів математичного моделювання електроенергетичних систем
на основі макромоделювання та врахування інтервальної невизначеності
2009 Математичне та програмне забезпечення комп’ютерної системи ідентифікації
елементів української жестової мови
2009 Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових
та громадських будівель.
2009 Удосконалення механізмів державного регулювання інституційних змін у
вугільній промисловості
2009 Державне регулювання розвитку малого підприємництва регіону
2009 Система автоматичного управління котлоагрегатом низькотемпературного
киплячого шару шахтного автономного повітряпідігрівача.
2009 Ранній період композиторської творчості як феномен еволюційного процесу.
2009 Діагностично-прогностичне значення дослідження пре- та
внутрішньоплацентарного кровоплину у другому триместрі вагітності
2009 Моделювання росту та біосинтезу морських мікроводоростей у
квазібезперервній культурі
2009 Пероксидне окиснення ліпідів у нирках перепелів за умов кадмієвого
навантаження та його корекція сполуками Селену
2009 Роль Херсонського губернського земства у вивченні демографічної ситуації у
другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Земельна громада на Харківщині (1917-1930 рр.)
2009 Особливості структурно-функціональних характеристик мембран еритроцитів та
лімфоцитів при гіперепідермопоезі
2009 Управління інноваційною діяльністю на засадах формування фінансових потоків
2009 Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця ХІХ -
початку ХХ сторіччя.
2009 Парламентська опозиція як чинник функціонування сучасної демократії.
2009 Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності США щодо країн
Перської затоки (1945?1960 рр.).
2009 Ціна інформаційного товару в умовах структурної трансформації економіки
2009 Аудит звітності про фінансові результати: організація та методика
2009 Сучасні тенденції регулювання юрисдикційних імунітетів у міжнародному
приватному праві
2009 Правовий статус міжнародних фінансових організацій.
2009 Логіко-функціональне моделювання багатопривідних циклових систем
гідроприводів
2009 Забезпечення конкурентних переваг підприємств за умов відкритості
національного ринку
2009 Управління закупівельною діяльністю роздрібного торговельного підприємства
2009 Управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств
2009 Облік та аналіз в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства
2009 Ультразвукова діагностика закритих пошкоджень колінного суглобу в ранньому
післятравматичному періоді.
2009 Структура та водневосорбційні властивості Mg-C композитів, отриманих
методом механоактиваційної обробки
2009 Стандартизація у системі обов’язкового медичного страхування в Україні
(адміністративно-правовий аспект).
2009 Категорія згоди в українському літературному діалогічному дискурсі
2009 Етнокультурні особливості ідеографічної параметризації української лексики
2009 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання
учнів
2009 Педагогічна освіта Австрії XIX — початку XX ст.
2009 Використання та охорона мінерально-сировинних ресурсів Чернівецької
області: сучасний стан і перспективи
2009 Моделі, методи та інструментальні засоби оптимізації розподілених сховищ
даних
2009 Аналіз та діагностування статичних систем збудження потужних генераторів
(на прикладі Бурштинської ТЕС)
2009 Окиснення олефінів молекулярним киснем у присутності молібденвмісних
гетерогенних каталізаторів
2009 Механізми захисту дріжджів Saccharomyces cerevisiae від стресу під впливом
слабких органічних кислот
2009 Державне управління пенсійним забезпеченням осіб похилого віку в Україні
2009 Механізми взаємодії органів державного управління та громадських
організацій в реалізації молодіжної політики в Україні
2009 Методика та організація стратегічного обліку й аналізу на підприємствах
поліграфічних матеріалів
2009 Символічні властивості початкових сполучень приголосних у сучасній
німецькій мові
2009 Лінгвокогнітивне моделювання англомовного детективного дискурсу
2009 Властивості фоточутливих діодних структур на основі монокристалічного
телуриду кадмію
2009 Особливості поширення, діагностики, лікування та профілактики венеричних
інфекцій в умовах промислового і портового міста
2009 Біоекологічні особливості видів родини Cupressaceae Bartleg і використання
їх в озелененні степового та передгірського Криму
2009 Репродуктивна біологія деяких видів родини Lamiaceae Lindley
2009 Ембріологія та особливості природного відновлення Brassica taurica (Tzvel.)
Tzvel. і Cardamine graeca L. (родина Brassicaceae) в Криму
2009 Еколого-економічні засади трансформації сільсько-господарського
землекористування в ринкових умовах
2009 Патофізіологічні механізми ранніх зрушень прооксидантно-антиоксидантної
системи в легеневій, нирковій, наднирковій тканинах за умов розвитку
експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція
2009 Статистичне забезпечення управління регіональною системою вищої освіти
2009 Дидактичні основи фахової підготовки студентів у медичних навчальних
закладах України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2009 Формування готовності майбутнього вчителя музики до
інструментально-виконавської діяльності на основі інтегративного підходу.
2009 Метод формування вигляду наземних пускових пристроїв безпілотних літальних
апаратів
2009 Метонімія як спосіб вторинної номінації у мові друкованих засобів масової
інформації.
2009 Удосконалення композиційних прийомів формування рекреаційного середовища
для дітей в сучасному місті (на прикладі м. Харкова)
2009 Стан антиоксидантної системи в організмі коропа за різного вмісту селену і
сірки у воді та раціоні
2009 Витоки і шляхи формування художніх колекцій Луганщини (кін. ХІХ-ХХ ст.)
2009 Культурологічні аспекти еволюції єврейського театру в Україні
2009 Технологія та обладнання для мікрохвильового висушування книжкових блоків.
2009 Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів
цифрової обробки зображень.
2009 Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії
2009 Розробка принципів раціонального проектування пружних елементів
різцетримачів для точіння з дробленням стружки.
2009 ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ
ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ І КРИСТАЛОНУ У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
2009 Оптимізація елементів технології вирощування високоякісного насіння озимої
пшениці в умовах Центрального Лісостепу України
2009 Клініко-лабораторне обґрунтування застосування динамічної міжфазної
тензіометрії ротової рідини у прогнозуванні карієсу зубів
2009 Соціокультурні чинники формування професійної культури фахівця в сучасній
вищій школі.
2009 Адаптивний механізм реализації стратегії підприємства
2009 Спектроскопічна діагностика формування напівпровідникових нанокристалів
типу А2В6 у діелектричних матрицях
2009 Клініко-функціональні критерії оцінки перебігу та прогнозу хронічної
серцевої недостатності внаслідок ішемічної хвороби серця
2009 Економічний аналіз фінансового стану підприємства
2009 Соціально — психологічні механізми впливу ціннісних орієнтацій
співробітників на міжособистісну взаємодію (на прикладі організації виробничої
сфери)
2009 Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молодшого шкільного віку.
2009 Допомога іншому як психологічний засіб розвитку особистості.
2009 Клініко-експериментальне обгрунтування використання фторидів при лікуванні
генералізованого пародонтиту
2009 Діяльність Й. К. Пачоського в контексті розвитку біологічної науки (остання
чверть ХІХ — перша половина ХХ століття).
2009 Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів Drosophila melanogaster
із дегенеративними змінами в тканині мозку
2009 Організаційно-економічний механізм модернізації повітряних суден вантажних
авіакомпаній
2009 Рекламне забезпечення результативності авіаційних перевезень.
2009 Гормональний статус та концентрація циклічних і аденілових нуклеотидів в
умовах імунізації і емоційного стресу
2009 Фізіологічні особливості травлення у поросят під впливом окремих
нетрадиційних кормових добавок
2009 Продуктивність та деякі біологічні особливості свиней великої білої породи
Автономної Республіки Крим
2009 Близькосхідна політика Росії: місія М.М. Муравйова, 1832-1833 рр.
2009 Вплив хіміко-термічної обробки у порошкових сумішах на структуру та
зносостійкість вуглецевих сталей при комплексному насиченні бором, хромом та
алюмінієм.
2009 N-Хлор-N-алкоксиаміди. Реакції з нуклеофільними реагентами
2009 Удосконалення процесу забезпечення порожніми вагонами припортового
залізничного вузла
2009 Удосконалення методики ефективного управління робочим часом на
підприємствах залізничного транспорту
2009 Стабілізація динамічних систем за частиною змінних розривним та імпульсним
керуванням із застосуванням до задач механіки твердих тіл
2009 Знешкодження нафтових забруднень компонентів геосфери сорбентами та
біодеструкторами, що транспортуються багатофазовими потоками
2009 Фазово-структурні перетворення і водневофазовий наклеп в сплавах системи
паладій-водень у районі куполу двофазної області
2009 Іноземний капітал в структурі джерел формування інвестиційних ресурсів
регіону
2009 Коливання лопаткових вінців робочих коліс парових турбін з детермінованим
та випадковим розладом параметрів бандажного зв’язку
2009 Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в
регулюванні праці молоді
2009 Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні
2009 Гарантійні та компенсаційні виплати за законодавством України в умовах
ринкової економіки
2009 Соціально-правовий захист інвалідів в Україні
2009 Правове регулювання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні
2009 Правове регулювання оплати праці
2009 Роль гаптоглобіну та гаптоглобін — гемоглобінового комплексу у системі
антиоксидантного захисту при оксидативному стресі в експерименті та у хворих на
рак легень
2009 Гендерні аспекти формування паритетної демократії в Україні.
2009 Оптимізація хірургічного лікування гострих судинних захворювань кишечника у
пацієнтів похилого та старечого віку.
2009 Порівняльна оцінка ефективності різних методів еферентної терапії в
лікуванні хворих з синдромом механічної жовтяниці.
2009 Реконструктивно — відновлювальні операції на передній черевній стінці при
синдромі недиференційованої системної дисплазії сполучної тканини
2009 Вплив пептидогліканів, тейхоєвих кислот та ліпополісахаридів бактерій на
метаболічну активність і апоптоз нейтрофілів і субпопуляцій Т-лімфоцитів in
vitro
2009 Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах аліментарного
дефіциту кальцію (експериментальне дослідження)
2009 Стратегічне управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських
підприємств.
2009 Методика застосування модульно-рейтингової технології навчання
правознавства учнів 9-го класу
2009 Підготовка кадрів Служби безпеки Організації українських націоналістів
(бандерівців) (1941-1951 рр.)
2009 Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській
пресі мультикультурного суспільства
2009 Архівний портал ЮНЕСКО: засади створення, структура, інформаційний ресурс.
2009 Інституціональні чинники формування інноваційної економіки
2009 Інформація в системі ринкових відносин трансформаційного суспільства
2009 Методична система навчання студентів математичної логіки у вищих навчальних
закладах з використанням інформаційних технологій
2009 Методична система навчання лінійної алгебри у вищих навчальних закладах з
використанням інформаційних технологій
2009 Багатоцільова сцинтиграфія в оцінці ступеня ураження нирок при хіміотерапії
хворих на рак молочної залози
2009 Удосконалення терапії ендотоксикозу у хворих на лептоспіроз
2009 Діагностика і методи патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка
за гострого і хронічного перебігу ниркової недостатності
2009 Закономірності впливу умов осадження, легування та термічного відпалу на
структурні, оптичні та електричні властивості плівок оксиду цинку
2009 Профілактика та корекція ускладнень, зумовлених внутрішньочеревною
гіпертензією в періопераціоному періоді
2009 Хірургічне лікування подвійного відходження магістральних судин від правого
шлуночку серця тетрадного типу
2009 Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова.
2009 Реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні в
контексті досвіду країн Східної Європи та пострадянського простору
2009 Засоби забезпечення принципу політичної нейтральності у професійній
діяльності державних службовців
2009 Термопружність багатошарових пластин складної форми в плані при наявності
міжшарових джерел тепла
2009 Гетероциклізації продуктів арилювання похідних фурану
2009 Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації
земель в Україні
2009 Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України
2009 Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській
пресі
2009 Індекси матриць показників
2009 Слова автора при прямій мові в системі художнього тексту (на матеріалі
творчості Григорія та Григора Тютюнників).
2009 Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи.
2009 Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні.
2009 Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць
2009 Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
2009 Інформаційні ресурси і моделі системи планування діяльності підприємства
2009 Формування та розвиток ринку екологічно чистих товарів
2009 Управління економічною стійкістю торговельного підприємства
2009 Вплив електричних полів, радіації і температури на характеристики
парамагнітних домішок в кварці
2009 Цивільно-правове регулювання договору простого товариства
2009 Цивільно-правовий статус бірж
2009 Управління організаційними змінами підприємства
2009 Механізми державного управління соціальним партнерством
2009 Механізми державного антикризового управління в регіонах на основі
інноваційного розвитку
2009 Планування економічних ризиків машинобудівних підприємств
2009 Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку
машинобудівних підприємств
2009 Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності
машинобудівних підприємств
2009 Етико-сотеріологічна концепція еросу в православній релігійно-філософській
традиції.
2009 Моделі та інформаційні технології скелетизації при попередній обробці
бінарних зображень в системах електронного документообігу
2009 Розробка способу автоматичного моделювання бінарних зображень, які
сформовані відрізками прямих
2009 Концепт "Воля" в українській мовній картині світу
2009 Концепти Життя та Смерть у російській мові
2009 Лексика поетичних творів Дмитра Білоуса: структурно-семантичний і
когнітивно-прагматичний аспекти
2009 Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті
середини — ІІ половини ХХ ст.
2009 Суфіксальні універби російської мови: семантика, дериваційні відношення
2009 Діяльність фінансових конгломератів на фінансовому ринку України
2009 Типологія кіноспоживання в сучасному соціокультурному просторі України.
2009 Соціальне становище населення Східної Галичини і Західної Волині в роки
Першої світової війни.
2009 Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: видавничий
репертуар, розповсюдження та рецепція
2009 Вища водна рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна
динаміка, охорона.
2009 Інституційні засади забезпечення міжнародної конкурентоспроможності малого
і середнього бізнесу в умовах глобалізації.
2009 Клініко-діагностичні особливості уражень нервової системи при Епштейна-Барр
вірусній інфекції у дітей
2009 Метод підвищення швидкодії систем захисту інформації на основі використання
спеціалізованих логічних функцій
2009 Інтенсивність оксидативного стресу та склад вільних амінокислот крові при
гальмуванні росту карциноми Герена сполуками ренію
2009 Оптимізація методів хірургічного лікування хворих із множинними
оклюзійно-стенотичними ураженнями артерій гомілки
2009 Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно мотивованої
поведінки старших дошкільників.
2009 Розвиток педології як наки про освіту і виховання в Україні (20-30-ті роки
XX століття).
2009 Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до застосування особистісно
орієнтованих технологій навчання.
2009 Підготовка майбутніх учителів до поліетнічного виховання молодших школярів
в Автономній Республіці Крим.
2009 Становлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: історико-правове
дослідження.
2009 Становлення і розвиток сімейного права Другої Речі Посполитої (1918-1939
рр.)
2009 Порівняльно-правова характеристика джерел сучасного мусульманського права
2009 Питання права у науковій спадщині Івана Франка
2009 Верховний Суд США: становлення, особливості компетенції та роль у
формуванні конституційного ладу держави (1787 – кінець ХХ ст.).
2009 Закономірності формування і застосування термостійких струмопровідних
силоксанграфітових матеріалів
2009 Участь мікроміцетів у процесах синтезу та деструкції хітину.
2009 Особливості електродугового синтезу вуглецевих наноструктур, їх
термостійкість та воднеємність
2009 Особливості часових змін аномального магнітного поля та векторів індукції у
Закарпатському сейсмоактивному прогині
2009 Облік і аналіз капітальних інвестицій: організація і методика (на
матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств)
2009 Педагогічні умови формування у старшокласників готовності до вибору
професії офіцера-прикордонника.
2009 Ефективна зайнятість в аграрному секторі економіки (на прикладі
Дніпропетровської області).
2009 Зовнішня трудова міграція як засіб підвищення життєвого рівня населення
регіону.
2009 Біохімічні механізми протипухлинноїактивності вітаміну А
2009 Економічна ефективність землекористування сільськогосподарських підприємств
і податкова складова її регулювання
2009 Протестантська періодика України як суспільно-політичне явище 20-х рр. ХХ
ст.
2009 Виробництво і збут продукції сільського господарства в губерніях
Лівобережної України на рубежі ХІХ — ХХ ст.
2009 Гендерна специфіка об’єктивації концепту ЩАСТЯ у сучасному англомовному
художньому дискурсі.
2009 Розробка технології виробів з пісочного тіста на основі емульсії,
обробленої в електромагнітному полі
2009 Удосконалення технології підготовки зернової сировини при виробництві
комбікормів.
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)