Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 3

2009 Ефективність формування парку літальних апаратів для виконання
сільгоспхімробіт
2009 Особливості структурно-функціональних порушень на ранніх стадіях
остеоартрозу колінного суглоба (питання ранньої діагностики, лікування та
профілактики прогресування)
2009 Променева диференційна діагностика осередкових уражень печінки.
2009 Діагностика і терапія серцево-судинних ускладнень променевого і
комбінованого лікування хворих на рак грудної залози.
2009 Роль незалежної самоврядної професійної спілки «Солідарність» у творенні
новітньої польської держави (1980-1991 рр.).
2009 Українська музика 60 х років ХХ століття в контексті цілісності епохи.
2009 Ідеальне та еталонне в системі категорій музично-виконавського мистецтва.
2009 Ідентифікація динамічних характеристик легких пілотованих та малих
безпілотних літальнихї апаратів
2009 Технологія µ-синтезу в задачах керування польотом
2009 Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект.
2009 Рентне регулювання природно-ресурсних платежів у нафтогазовидобувній сфері
України
2009 Структурні зрушення в господарському комплексі регіону та напрями їх
регулювання
2009 Природоохоронна кластеризація туристично-рекреаційного комплексу
2009 Управління розвитком підприємств рекреаційного комплексу
2009 Економічний механізм формування контрактних імпортних цін підприємств на
споживчі товари
2009 Каліксарен-фосфіноксиди. Синтез та властивості
2009 Клініко — параклінічні прояви та мінеральний гомеостаз енцефалопатій
різного генезу (рання диференціальна діагностика)
2009 Подолання терапевтичної резистентності у хворих на параноїдну шизофренію в
процесі лікування методом краніоцеребральної гіпотермії
2009 Клініко-патогенетичне значення імунологічних та метаболічних порушень у
хворих на параноїдну шизофренію та їх корекція в періоді підтримуючої терапії
2009 Вплив хімічних мутагенів на зміну біологічних і селекційних ознак конопель
у потомстві
2009 Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з використанням
малих доз радіаційного опромінення
2009 Моделювання потоків обігових активів на підприємстві
2009 Моделювання динаміки логістичної системи підприємства
2009 Моделювання процесів кредитування освітніх послуг
2009 Моделювання процесів менеджменту якості об’єктів
водопровідно-каналізаційного господарства
2009 Містобудівні методи підвищення безпеки міського руху на вулично-дорожній
мережі (на прикладі міст Донецької області)
2009 Міфопоетичний світ Роберта Грейвса
2009 Романна трилогія Володимира Сорокіна «Лед, «Путь Бро», «23 000″:
проблематика та жанрово-композиційні особливості
2009 Жанрова своєрідність прози Віктора Некрасова
2009 Інтелектуальна драма Тома Стоппарда у культурно-історичному та
літературному контексті.
2009 Феномен політичної сили в транзитивному українському суспільстві: Крим у
пострадянський період.
2009 Мережеві взаємодії як чинник формування і реалізації публічної екологічної
політики
2009 Політика євроінтеграції як базовий компонент національної безпеки України.
2009 Становлення лобізму в сучасній Україні.
2009 Покращення паливної економічності і екологічних показників вантажних
автомобілів з дизелями
2009 Забезпечення сталості розвитку хлібопродуктового підкомплексу регіону.
2009 Бухгалтерський облік та контроль операцій з придбання підприємств
переробної промисловості
2009 Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах на
основі інтегративно-предметного підходу
2009 Методика формування професійної компетентності майбутнього вчителя у
процесі навчання історії
2009 Формування ціннісних орієнтацій дев’ятикласників у процесі навчання
правознавства
2009 Особливості формування впорядкованих структур у складних динамічних та
статистичних системах
2009 Новослобідський козацький полк (1753-1764 рр.)
2009 Підвищення ефективності експлуатації техніки у фермерських господарствах
2009 Обгрунтування технологічного процесу та параметрів робочого органу для
відокремлення гички цукрових буряків
2009 Обгрунтування параметрів сошників для сівби зернових культур
підгрунтово-розкидним способом
2009 Обґрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в
структурно-неоднорідних породах
2009 Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних функцій
узагальненого порядку в комплексній площині
2009 Розв’язання задачі класифікації станів рівноваги конденсованих середовищ зі
спонтанно порушеною симетрією методом квазісередніх
2009 Вальцювання заготовок із алюмінієвих сплавів в умовах ізотермічного і
наближеного до нього деформування
2009 Привод безступінчастого регулювання зазору в гідростатичних опорах для
компенсації зміщень шпинделя
2009 Управлінський облік витрат основної діяльності підприємств машинобудівної
галузі: методологія і організація
2009 Російський чинник у парламентських виборах в Україні (1994-2007 рр.).
2009 Технологічні процеси виготовлення ливарного оснащення з викори-станням
методів швидкого прототипування
2009 Сучасні підходи до лікування рецидивів раку шкіри голови та їх місцевих
ускладнень.
2009 Дослідження закономірностей рідкофазного відновлення металів і розробка
технології виплавки ливарних сплавів з оксидовміщуючих матеріалів
2009 Формування економічної платформи Організації українських націоналістів
2009 Девелоперські компанії на ринку нерухомості
2009 Формування механізму промислової іпотеки
2009 Критерії спортивного відбору дітей і підлітків за показниками розвитку
психомоторних здібностей
2009 Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів 10-16
років у підготовчому періоді на основі комплексної програми відновлювальних
заходів
2009 Формування адаптивних типологічних змін серцево-судинної системи плавців
високої кваліфікації в тренувальному процесі
2009 Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному вихованні
студентів-екологів
2009 Психолого-юридична характеристика хуліганства
2009 Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності
в сфері житлово-комунального господарства
2009 Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів України
в умовах урбанізації
2009 Удосконалення організаційно-методичного механізму формування кластерів
нерудних будівельних матеріалів у регіонах України
2009 Довірче управління майном в системі житлового будівництва
2009 Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС
2009 Система захисту від несанкціонованого доступу на основі голосової
автентифікації
2009 Хірургічне лікування складних дефектів черевної стінки
2009 Магнітооптичні ефекти в шаруватих структурах з неколінеарними
намагніченостями шарів
2009 Вплив фізичних і геометричних факторів на струмо- і теплоперенесення в
металооксидних плівках і гетероструктурах на їх основі
2009 Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках
Дніпро-Бузького межиріччя.
2009 Підвищення ефективності роботи системи «нагрівальна піч – сортопрокатний
стан» з використанням енергозберігаючих екранів
2009 Розробка ресурсозберігаючої технології виробництва безванадієвих
електросталей з карбонітридним зміцненням
2009 Газодинаміка і теплообмін імпактних струменів при виборі ефективних режимів
експлуатації системи газодинамічної відсічки шлаку
2009 Газодинамічний та тепловий режими, що забезпечують економію природного газу
при виробництві вапна в шахтних протитокових печах
2009 Асимптотичні зображення розв’язків нелінійних неавтономних диференціальних
рівнянь другого порядку, асимптотично близьких до рівнянь типу Емдена-Фаулера
2009 Покращення показників керованості та стійкості автобусів особливо великого
класу
2009 Фактор капіталу в моделях економічного розвитку
2009 Сигнально-кодові конструкції для систем безпроводового зв’язку з
просторово-часовим кодуванням
2009 Люмінесцентні властивості кристалічного і склоподібного тетраборату літію
легованого марганцем та сріблом
2009 Усні наративи як джерело з історії болгарського населення Північного
Приазов’я ХХ століття
2009 Історія Російської імперії ХIХ — початку ХХ ст. в новітній польській
історіографії
2009 Фізичні закономірності коміркового розпаду твердих розчинів на основі
свинцю та міді
2009 Проблеми кодифікації податкового законодавства України
2009 Механізм міжнародної коопераційної діяльності авіаційних підприємств
2009 Організаційно-економічний механізм формування альянсів авіатранспортних
підприємств
2009 Механізм організації впливу на контрагентів авіатранспортних підприємств
2009 Управління державно-приватним партнерством на ринку авіаційних перевезень
2009 Форми і методи діяльності міліції громадської безпеки в сучасних умовах
2009 Судовий розгляд справ про адміністративні проступки
2009 Теоретичні засади та критерії обов’язкового призначення судових експертиз в
кримінальному процесі України
2009 Правовий статус Державної судової адміністрації України.
2009 Організація і діяльність судів цивільної юрисдикції в Україні.
2009 Особливості процесуального доказування в ході дослідження
дорожньо-транспортних пригод, вчинених в несприятливих умовах.
2009 Інформаційне забезпечення систем неруйнівного контролю виробів з
композиційних матеріалів
2009 Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням вейвлетів
2009 Обґрунтування параметрів рушіїв механізму переміщення очисних комбайнів для
тонких пластів
2009 Просодичні маркери гендерної варіативності мовлення
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу
радіореклами)
2009 Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості військових
омофраз (на матеріалі англомовної військової фразеології)
2009 Розвиток конкурентоспроможності малих підприємств рекреаційної сфери Криму
2009 Історія прикметникової префіксації і конфіксації в українській мові
2009 Розвиток професійно-технічної освіти в контексті кадрового забезпечення
економіки регіону
2009 Розвиток і регулювання соціально-трудових відносин в умовах трансформації
економіки
2009 Формування компетенцій інноваційно активного фахівця в системі професійної
освіти
2009 Підвищення ефективності функціонування особистих селянських господарств в
умовах становлення ринкових відносин.
2009 Інвестиційна діяльність та її економічна ефективність у
сільськогосподарських підприємствах.
2009 Розмірний ефект в електрофізичних властивостях плівок Сu, Ni та Co з тонким
металевим або діелектричним покриттям
2009 Український визвольний рух на Наддніпрянщині (1920-1955 рр.)
2009 Формування механізму ефективного управління торговельним підприємством: (на
прикладі роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації України).
2009 Активне гасіння вібрацій в пластинчастих елементах конструкцій із
ортотропного матеріалу
2009 Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний
та функціональний аспекти.
2009 Словотвірний потенціал дієслівних основ з категоріальним значенням
активного руху в сучасній німецькій мові
2009 Іпотечні цивільні правовідносини.
2009 Управління якістю інструментальної підготовки виробництва
багатономенклатурного машинобудівного підприємства
2009 Процес доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та
пов’язаних з ним злочинів в Україні.
2009 Релігійні чинники в системі забезпечення економічної безпеки держави.
2009 Оцінювання результатів діяльності менеджерів промислового підприємства
2009 Управління матеріальними ресурсами на підприємстві (логістичний та
реінжиніринговий підхід)
2009 Управління організаційно-економічним розвитком промислового підприємства
2009 Моделювання стійкості функціонування тваринницьких комплексів
2009 Підвищення ефективності реального інвестування на промислових підприємствах
України
2009 Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі процесного підходу
2009 Регіональні особливості проблем екологізації сільськогосподарського
землекористування (на прикладі Закарпатської області)
2009 Організація становлення сільських територій первинного (базового) рівня в
системі сільського розвитку (на матеріалах Чернігівської області)
2009 Формування та ефективність функціонування ринку цукру (на прикладі
Вінницької області)
2009 Бухгалтерський облік на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу
2009 Формалізація моделі «сутність-зв’язок»: типи сутностей, типи зв’язків та їх
обмеження
2009 Латинськомовний текст у церковному житті України кінця XVI-XVII ст. (на
матеріалі документації Греко-католицької церкви)
2009 Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства
2009 Творчість Сильвестра Яричевського в українському літературному процесі
кінця ХІХ — початку ХХ століття
2009 Назви продуктів харчування, страв і напоїв в українській мові XIV-XVII
століть
2009 Формування продуктивності гороху овочевого під впливом мікроелементів та
ризоторфіну в умовах зрошення півдня України
2009 Урожайність і якість зерна тритикале озимого та ярого залежно від фону
мінерального живлення в умовах півдня України
2009 Оптимізація елементів технології весняно-літнього періоду вирощування
високоякісного зерна сильної озимої пшениці в Присивашші
2009 Формування урожаю, якості зерна і насіння озимої пшениці при використанні
олійних культур як попередників в умовах південного Степу
2009 Підвищення відтворювальних та продуктивних якостей свиней червоної
білопоясої породи при різних методах підбору
2009 Удосконалення прийомів спрямованого вирощування телиць симентальської
породи
2009 Застосування багаторівневої системної лазеротерапії в комплексному
лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію 1-2 ступеня
2009 Застосування контрастної кріотерапії у комплексному санаторно-курортному
лікування хворих на остеоартроз
2009 Використання інфіта- та лазеротерапії у санаторно-курортній реабілітації
хворих з наслідками інфаркту мозку
2009 Застосування в комплексному санаторно-курортному лікуванні високотонової
біорезонансної терапії при захворюваннях щитоподібної залози
2009 Експериментаторські тенденції в радянському дизайні 1970-1980-х років.
2009 Китайська монументальна скульптура: традиції та сучасність.
2009 Художнє життя Катеринослава – Дніпропетровська кінця ХІХ – ХХ століття.
2009 Особливості клінічного перебігу та лікування запальних захворювань
пародонту у хворих на сечокам’яну хворобу
2009 Вплив світлового потоку фотополімеризаторів на пульпу зуба і слизову
оболонку порожнини рота (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції.
2009 Теорія ритуалів переходу А. ван Геннепа: її зміст та верифікація на
прикладі обрядів життєвого циклу
2009 Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах.
2009 Насильство у складах корисливих посягань на власність за кримінальним
правом України.
2009 Генезис розуміння батьками проявів дитячої обдарованості.
2009 Криптографія як метод формування психологічного комфорту менеджерів.
2009 Психологічні умови становлення життєвих домагань підлітків із неповної
одностатевої сім’ї.
2009 Структурно-динамічні особливості розвитку Я-концепції молодшого школяра.
2009 Мистецький ідеал як чинник професійного становлення майбутніх учителів
музики
2009 Психологічні чинники виникнення конфліктів у системі «вчитель — учні»
початкової школи.
2009 Ставлення до батьків як чинник розвитку релігійних уявлень осіб юнацького
віку.
2009 Розвиток методів розрахунку формозміни металу та енергосилових параметрів
прокатки в калібрах з урахуванням перехрещення валків в горизонтальній площині
2009 Вплив грязелікування та синусоїдальних модульованих струмів на
структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на ювенільний
ревматоїдний артрит в процесі санаторно-курортного лікування.
2009 Удосконалення механізмів державного управління соціальною сферою на
регіональному рівні: організаційний аспект
2009 Державна регіональна політика: механізми забезпечення комплексного і
збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів
2009 Регіональний моніторинг як механізм реалізації державної регіональної
політики
2009 Механізми державного управління реформуванням вищої освіти України в умовах
євроінтеграції
2009 Принцип народного суверенітету в історії політико-правової думки, теорії
права та політичній практиці
2009 Здійснення та цивільно-правовий захист особистого немайнового права на ім’я
2009 Правове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії у
другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Участь спеціаліста в цивільному судочинстві
2009 Вдосконалення систем охолодження в технологіях одержання газів високої
чистоти
2009 Геометричне моделювання еліптичних ділянок фазових портретів коливальних
систем при визначенні їх областей стій-кості.
2009 Розвиток ефективних організаційних форм діяльності торговельних
підприємств.
2009 Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі у
ринковому середовищі.
2009 Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих
промислових підприємств
2009 Удосконалення системи стимулювання праці персоналу виробничих підрозділів
машинобудівних підприємств
2009 Оцінка потенціалу інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
2009 Правове регулювання індивідуальних трудових спорів
2009 Проблеми правового статусу працівника як суб’єкта трудового права в умовах
ринкових відносин
2009 Роль та місце строків в законодавстві України про працю
2009 Індивідуальні трудові відносни: теоретично-правові аспекти
2009 Теоретичні аспекти удосконалення розгляду трудових спорів (конфліктів) в
Україні
2009 Складові соціально-економічної мотивації персоналу на підприємстві зв’язку
2009 Структура і стимульовані зміни параметрів об’ємних та плівкових
нанокомпозитів Bi(Sb) — As2S3
2009 Методи, моделі і структури обчислювачів для описання газодинамічних
об’єктів та синтезу їх зображень у системах візуалізації
2009 Метод керованої об’єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних
тренажерів
2009 Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з
використанням агентного підходу
2009 Ефективність виробництва картоплі в ринкових умовах
2009 Розвиток відносин власності в сільськогосподарських підприємствах
2009 Мікробіологічне обґрунтування розробки і застосування поживних середовищ
для культивування мікобактерій туберкульозу
2009 Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium
diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і
мікроаерофільних умов
2009 Мікробіоценоз слизової оболонки піднебінних мигдаликів та порожнини товстої
кишки у хворих на ангіни
2009 Біологічні властивості ентерококів як збудників запальних процесах
сечовивідних шляхів
2009 Особливості біологічних властивостей бактерійних збудників гострої кишкової
інфекції у дітей та нові підходи до ідентифікації ентеробактерій
2009 Протимікробна активність та фармакологічна дія гетероциклічних похідних
хінолінію, що вміщують фрагменти аміноцукрів
2009 Диференційовані методи хірургічного лікування хребетно-спинномозкової
травми тораколюмбального відділу.
2009 Трансназальна транссфеноїдальна кріодеструкція аденом гіпофізу
2009 Капіталізація інноваційно активних підприємств
2009 Стратегічне управління соціально-економічним розвитком
адміністративно-територіальних одиниць
2009 Державне регулювання розміщення підприємств
2009 Механізм фінансового регулювання розвитку послуг в сфері дозвілля і розваг
2009 Очна ставка: тактика і психологічні основи
2009 Методика розслідування злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних
карток
2009 Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування цибулі
ріпчастої у лівобережному Лісостепу України на зрошенні
2009 Підвищення посівних та продуктивно-якісних властивостей маточників і
насіннєвих рослин моркви в умовах Лісостепу України
2009 Імунний та антиоксидантний статус корів і телят за дії вітамінів А, D3, Е,
селену та інтерферону.
2009 Стан антиоксидантної системи і гуморального імунітету за токсичного
ураження білих щурів етиловим спиртом на фоні тривалого введення солей свинцю і
кадмію та їх корекція
2009 Жирнокислотний склад ліпідів печінки та скелетних м’язів коропів при
додаванні до раціону продуктів олійного виробництва.
2009 Стан імунної системи і метаболічний профіль крові коропа при захворюванні
краснухою і різних способах його лікування.
2009 Імунобіологічна реактивність і біохімічний профіль крові поросят, хворих на
коліентеротоксемію та застосування гама-глобулінів
2009 Фінансово-економічний механізм відтворення земельних ресурсів
сільськогосподарського призначення
2009 Еколого-економічний механізм адаптивного розвитку агроландшафтів
2009 Фінансовий механізм екологічно збалансованого лісокористування
2009 Оцінка еколого-економічної ефективності аграрного природокористування
2009 Механізми забезпечення раціонального використання та збереження водних
ресурсів
2009 Розробка рідкокристалічних планарних світловолів для оптоелектроніки
2009 Об’єктивна оцінка важкості стану хворих на розповсюджений перитоніт при
визначенні програми лапаросанацій.
2009 Хірургічне лікування гострих абсцесів легень з використанням малоінвазивних
технологій.
2009 Визначення напружено-деформованого стану структурно-неоднорідних пластин і
оболонок на основі уточненої теорії
2009 Плоскі задачі термопружності для тіл з тріщинами уздовж дуг кіл з
урахуванням повного гладкого контакту їх берегів
2009 Моделювання та дослідження термопружних коливань анізотропних оболонок
шаруватої структури
2009 Математичне моделювання механіки деформування пружних тіл з тонкими м’якими
включеннями
2009 Прогнозування і профілактика кровоточивих гострих ерозій, виразок шлунка та
дванадцятипалої кишки у хворих на гострий панкреатит
2009 Розробка способів утворення штучних порідних споруд для охорони виробок, що
використовуються повторно
2009 Обгрунтування параметрів модуля для добування озерних сапропелів.
2009 Особливості правового регулювання господарської діяльності на ринку виробів
із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
2009 Геоекономічні стратегії ТНК як фактор міжнародної конкурентоспроможності
країн базування
2009 Патогенетичні особливості розвитку імунних та метаболічних порушень у
спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою, та їх корекція
антиоксидантами
2009 Патогенетична терапія хворих на прихований ранній сифіліс з урахуванням
стану мікробіоценозу кишечнику, протеолітичної і імунної систем організму
2009 Відповідальність слідчого: кримінально-процесуальні засади
2009 Провадження слідчих дій в житлі чи іншому володінні особи
2009 Удосконалення методів культури in vitro для селекції та розмноження
винограду
2009 Медична реабілітація та протезно-ортопедичне забезпечення дітей з куксами
нижніх кінцівок
2009 Лізинг в інвестиційній діяльності сільськогосподарських підприємств
2009 Розвиток особистих селянських господарств у малоземельному регіоні
2009 Розвиток фермерських господарств у приміській зоні
2009 Ефективність сільськогосподарських підприємств різних
організаційно-правових форм.
2009 Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств молокопереробної
галузі в умовах євроінтеграції
2009 Стан та перспективи розвитку картоплярства у Львівській області
2009 Застосування ринкової вартості в управлінні розвитком машинобудівного
підприємства
2009 Оцінка нематеріальних ресурсів промислового підприємства
2009 Системи стабілізації струму зі змінною структурою та релейним керуванням
2009 Розвиток методу розрахунку параметрів холодної пільгерної прокатки при
заданому розподілі розвалки для одержання регламентованої поперечної
різностінності труб
2009 Вплив фазового складу та структури на експлуатаційні властивості
вискохромистого чавуну
2009 Профілактика інфекційних ускладнень при відкритих ушкодженнях
надп’ятково-гомілкового суглоба
2009 Ендопротезування кульшового суглоба при наслідках реактивних артритів.
2009 Гастропатія, асоційована з прийомом нестероїдних протизапальних препаратів,
у хворих на ревматоїдний артрит: профілактика та лікування
2009 Взаємодія електронів з мюонами в світловому полі
2009 Динаміка зростання шорстких поверхонь
2009 Розвиток міжнародної торгівлі в контексті регіонально-інтеграційних
процесів
2009 Міжнародна економічна діяльність регіону в умовах глобалізації
2009 Світова металургійна галузь в системі глобальної конкуренції
2009 Регулювання якості робочої сили в системі управління людськими ресурсами
2009 Транснаціоналізація діяльності фінансово-промислових груп
2009 Оптимізація акцизного оподаткування в харчовій промисловості
2009 Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави
2009 Характеристики асинхронних двигунів при зміні властивостей сталі
2009 Тяговий електропривод постійного струму з підвищеною електроенергетичною
ефективністю для рудникових контактних електровозів
2009 Клінічне значення, діагностика та лікування міофасціальних больових
синдромів при укороченні нижної кінцівки.
2009 Диспластична вальгусна деформація колінного суглоба (діагностика та
хірургічне лікування)
2009 Політико-правові аспекти інтеграції України до Організації
Північноатлантичного Договору.
2009 Вплив імпульсного електричного струму на релаксацію напружень в елементах
конструкцій
2009 Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних
системах.
2009 Формування навичок естрадно-джазового музикування у студентів музичних
училищ
2009 Адміністративно-правова діяльність суб’єктів владних повноважень по
боротьбі з браконьєрством
2009 Педагогічні умови формування методичної компетентності майбутнього вчителя
музики в процесі інструментальної підготовки
2009 Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії
2009 Проблема соціалізації особистості в педагогічній теорії і практиці України
в 20-ті роки ХХ століття
2009 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки
життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій
2009 Формування іншомовної компетентності майбутніх менеджерів
зовнішньоекономічної діяльності в процесі фахової підготовки
2009 «Епідеміологічні особливості холери в Приазов’ї і наукове обґрунтування
протихолерних заходів на сучасному етапі»
2009 Громадські організації в умовах системної політичної трансформації
пострадянських суспільств в Україні, Росії та Білорусі.
2009 Державотворчі процеси на Волині в добу Гетьманату П. Скоропадського
2009 Польська державна поліція в Західній Волині: 1919-1926 рр.
2009 Обґрунтування ефективності застосування кверцетину і тіотриазоліну для
попередження побічної дії протитуберкульозних препаратів
2009 Фосфоліпідні везикули (ліпосоми) як модулятори функціонального стану
адренергічних систем у гладеньких м’язах судин
2009 Формування самоосвітньої компетентності учнів основної школи сільської
місцевості
2009 Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша
(1819–1897)
2009 Правові засади співробітництва України та Європейського Співтовариства в
сфері морського транспорту.
2009 Організаційно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів
України.
2009 Інгібування кислотної корозії металів N-ацилметилпіридинієвими солями
2009 Розробка маловідходної та ресурсозберігаючої технології пом`якшення води
2009 Кадрове забезпечення діяльності пенітенціарної системи в Україні:
адміністративно-правовий аспект
2009 Адміністративно-правові засоби захисту права власності субєктів
господарювання в Україні
2009 Формування мотивації учіння гри на фортепіано у школярів.
2009 Становлення міжнародного права: філософсько-правове дослідження
2009 Діагностичні та лікувальні блокади при кульшово-поперековому синдромі.
2009 Мінливість та успадковування ознак габітусу в льону олійного
2009 Генотипові особливості прояву цитометричних ознак клітин генеративних
структур пшениці, жита та їх гібридів
2009 Роль малих генів у генетичному контролі цитоплазматичної чоловічої
стерильності кукурудзи молдавського типу
2009 Метод і результати селекції гетерозисних гібридів кавуна столового
2009 Ефективність добору озимої м’якої пшениці на стійкість до борошнистої роси
і бурої іржі на різних фонах вирощування
2009 Правові та організаційні засади оскарження рішення про порушення
кримінальної справи
2009 Професійний розвиток державних службовців центральних органів виконавчої
влади як фактор стабілізації державної служби України
2009 Організаційно-правові форми господарювання в регіоні України: стан і
тенденції розвитку
2009 Кар’єра державного службовця в Україні: теоретичні засади
2009 Обґрунтування технологічних параметрів селективно-валової розробки
розсипних титано-цирконієвих родовищ
2009 Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення в екологічно
збалансованій економіці
2009 Побудова та використання еколого-економічних виробничих функцій
2009 Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини
2009 Структурно-феноменологічна магнітореологія розведених суспензій
2009 Удосконалення епідеміологічного нагляду за дифтерією і правцем за
результатами серологічних досліджень
2009 Особливості формування токсикозу та обгрунтування методу детоксикаційної та
органопротекторної терапії у хворих на токсикодермії
2009 Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону
(друга половина ХХ — початок ХХІ століття)
2009 Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного
спрямування (перша половина ХХ ст.)
2009 Моніторинг якості дугового зварювання за електричними параметрами дуги
2009 Підвищення якості поверхневої електронної обробки виробів з оптичного скла
2009 Методи і моделі системи автоматизованого управління транспортними потоками
міста
2009 Моделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в
умовах розвитку
2009 Моделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих
інформаційних бібліотечних систем
2009 Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового
підприємства
2009 Особливості клінічного перебігу целіакії, її медикаментозна корекція з
використанням вдосконалених діагностичних підходів
2009 Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація
видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України.
2009 Диференційна діагностика та комплексне лікування вугрової хвороби (акне) і
акнеподібних дерматозів (розацеа, демодикоз)
2009 Потрійні системи Dy-{Mn, Co, Ni, Cu, Ag}-Sn: кристалічна структура,
електричні та магнітні властивості сполук
2009 Організаційно-економічний механізм оподаткування підприємницької діяльності
громадян в Україні.
2009 Державне регулювання розвитку соціального інституту сім’Ї в Україні
2009 Державне регулювання соціальної роботи в Україні
2009 Полісемія похідного слова: семантичний та когнітивний аспекти (на матеріалі
префіксальних відіменникових дієслів сучасної німецької мови).
2009 Соціалізація особистості як громадянина України: соціально-філософський
аналіз
2009 Розв’язання двовимірних задач статики ортотропних конічних оболонок в
уточненій постановці на основі сплайн-апроксимації.
2009 Малорозрядні пристрої вейвлет-перетворення
2009 Формування організаційного потенціалу розвитку економічної безпеки
підприємств
2009 Німецькі фразеологізми-деривати в лексикографічній інтерпретації
2009 Оповідний простір художньої прози Ф. Саган: лінгвокогнітивний та
комунікативний аспекти
2009 Синестезійна образність поетичного тексту: лінгвокогнітивний аспект (на
матеріалі американської жіночої поезії кінця ХІХ – початку ХХІ століття).
2009 Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із осадових порід західної
частини Українського щита
2009 Взаємодія шаруватих силікатів з поліакриламідами і неполярними вуглеводнями
(на прикладі глин Черкаського родовища)
2009 Українські політичні Інтернет-комунікації у світовому контексті
2009 Особливості комунікативних функцій ПР у діяльності прес-служб установ
освіти
2009 Телевізійний маркетинг в Україні: тенденції та стратегії
2009 Сигма-ШОЕ та імунологічні показники крові при нейрофіброматозі І типу
2009 Дисгормональні розлади у жінок раннього репродуктивного віку в поєднанні з
дисбіозом та їх корекція.
2009 Студентський протестний рух у ФРН в 1960-х рр.
2009 Ґендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність
2009 Транспедикулярна фіксація хребта при поперековому остеохондрозі
2009 Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств (на прикладі
машинобудування)
2009 Інноваційна стратегія корпоративних структур (на прикладі підприємств
машинобудування)
2009 Філософія музики в контексті європейської музичної культури XIX-XX ст.
2009 Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА.
2009 Історичні умови та національні особливості словацького державотворення у
1939-1945 рр.
2009 Організаційно — правові механізми реалізації державної молодіжної політики
в Україні на регіональному рівні
2009 Державне управління регіональним розвитком України в контексті європейської
інтеграції
2009 Воєнна організація держави в особливих умовах — державно-управлінський
аспект
2009 Рефлексивно-ціннісна регуляція розвитку учбових здібностей у молодшому
шкільному віці
2009 Моделювання рівнів ґрунтових вод у долинах малих річок м. Києва із
застосуванням геоінформаційних технологій
2009 Колоїдно-хімічні закономірності флотаційного вилучення сполук урану (VI) із
водних розчинів
2009 Підгризаючі совки (Noctuidae) на посівах цукрових буряків та контроль їх
чисельності в умовах Центрального Лісостепу України
2009 Гетероциклічні системи (O-, N-, S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез
та властивості
2009 Біологічні властивості вірусів лікарських рослин
2009 Клініко-імунологічні особливості перебігу гострих коронарних синдромів і
диференційована оцінка ефективності та безпеки антитромбінової терапії
2009 Концепції кінця історії і проблема альтернативності історичного процесу
2009 Біологічне очищення стічних вод різного походження
2009 Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками стійкого
розвитку
2009 Екологічна оцінка забруднення водних об’єктів і ґрунтового покриву у
процесі проведення вибухових робіт при розробці гранітних кар’єрів на
Житомирському Поліссі.
2009 Облік грошових коштів та контроль їх використання в підприємствах торгівлі
2009 Особливості трансакційних витрат в інформаційній економіці
2009 Сутність та особливості трансакцій кредитування за умов ринкової
трансформації
2009 Математичне моделювання рівня добробуту населення
2009 Моделі класу «рушійні сили — опір» в управлінні фінансування та
впровадження проектів
2009 Методи і моделі продуктово-орієнтованого планування девелоперських проектів
2009 Соціальна сфера: проблеми та перспективи бюджетного забезпечення в Україні.
2009 Зовнішня трудова міграція населення регіону: соціально-демографічний аспект
(на матеріалах Тернопільської області).
2009 Формування ефективного механізму функціонування сільського трудового
потенціалу
2009 Регулювання регіонального ринку праці в умовах трансформації інтеграційних
процесів
2009 Розробка хімічного складу та технології термомеханічної обробки катанки з
легованих сталей, які забезпечують підвищення деформованості при волочінні
зварювального дроту
2009 Моделювання дозиметричних властивостей детекторів гамма-випромінювання на
основі високоомних напівпровідників
2009 Удосконалення територіальної організації банківської системи регіонів
України
2009 Регулювання розвитку міста через вдосконалення інвестиційного забезпечення
житлово-комунального господарства
2009 Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та
основними групами методом кондуктометрії
2009 Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлень
осуду (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)
2009 Категорія означеності/неозначеності в різних типах англійського дискурсу
2009 Взаємодія лексико-семантичного, синтаксичного, фонетичного та прагматичного
рівнів у текстах реклами автомобілів (на матеріалі англійської мови)
2009 Лінгвокогнітивні параметри комбінувальних форм у сучасній англійській мові
2009 Внутрішньоплевральна перфузійна хіміогіпертермія в лікуванні хворих на
злоякісну мезотеліому плеври
2009 Глобальна стійкість різницевих рівнянь та функціонально-диференціальних
рівнянь з імпульсною дією.
2009 Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії
2009 Теоретико-методичні засади функціонування системи економічної безпеки
суб’єктів господарювання (на матеріалах промислового комплексу Черкаської
області).
2009 Механізм удосконалення системи економічної безпеки суб’єктів господарювання
на основі оптимізації оподаткування.
2009 Облік і контроль необоротних активів бюджетних установ
2009 Ораторії на різдвяний і страсний сюжети останньої чверті ХХ сторіччя в
аспекті діалогу традицій
2009 Пекінська опера як музично-естетичний феномен
2009 Стимулювання розвитку ринку біопалива в Україні
2009 Адміністративно-правові засади забезпечення енергетичної безпеки України
2009 Методична система навчання основ програмування майбутніх
інженерів-програмістів
2009 Економічний механізм соціально-етичного маркетингу сільськогосподарських
підприємств.
2009 Формування та ефективність використання трудового потенціалу
сільськогосподарських підприємств.
2009 Візія Національно-визвольної війни українського народу (1648-1657 рр.) у
спогадах та щоденниках шляхтичів Речі Посполитої середини ХVІІ ст.
2009 Рецепція звичаєвого права в сучасній українській культурі
2009 Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру
2009 Застосування низьких температур для гепатодеструкції і денервації
печінкової артерії при цирозі печінки (експериментальне дослідження)
2009 Узагальнені види збіжності у задачах теорії банахових просторів та теорії
міри
2009 Порушення реологічних властивостей крові і їх корекція у хворих хронічним
обструктивним захворюванням легень, гіпертонічною хворобою і при їх поєднанні.
2009 Педагогічні умови соціальної адаптації учнів професійно-технічних
навчальних закладів
2009 Підготовка соціальних працівників до роботи з дітьми та молоддю у вищих
навчальних закладах Швеції
2009 Розвиток засобів наукової комунікації як складової педагогічної науки в
Україні (середина XX століття – початок XXI століття)
2009 Соціально-педагогічний патронаж сімей з розумово відсталими дітьми
2009 Державне управління грошово-кредитною політикою в ринковій системі України
2009 Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхонь черв’ячних фрез
для обробки робочих органів гідравлічних машин
2009 Комп’ютерне проектування спряжених криволінійних поверхонь в багатозахідних
кулькових гвинтових передачах
2009 Особливості протезування часткових дефектів зубних рядів у бічних ділянках
нижньої щелепи при одноетапній імплантації і ранньому навантаженні.
2009 Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості
до студентського середовища
2009 Довіра як прояв афіліативної потреби особистості в юнацькому віці.
2009 Геолого-геофізична модель нафтогазових відкладів північно-західного шельфу
Чорного моря (на прикладі площі Шмідта)
2009 Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із
застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач)
2009 Формування умінь експертизи умов праці у майбутніх інженерів-педагогів
2009 Гострий гепатит В у поєднанні з кишковими нематодозами: особливості
перебігу та лікування хворих
2009 Ресурсний потенціал регіону та напрями удосконалення його використання
2009 Диверсифікаційна компонента адаптації харчової промисловості України до
вимог СОТ
2009 Особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу
серця з після інфарктним кардіосклерозом протягом трирічного спостереження після
аортокоронарного шунтування
2009 Ефективність стандартних та емпіричних режимів хіміотерапії у хворих на
туберкульоз легень, які потребують повторного лікування
2009 Трансформаційні процеси в житті християнських конфесій на Волині періоду її
перебування у складі Російської імперії (1793 – 1917 рр.)
2009 Норми життя православного мирянина та їх трансформація за умов
секуляризованого суспільства: в контексті сучасних українських реалій
(релігієзнавчий аналіз)
2009 Теплообмін та аеродинаміка плоских поверхонь з пластинчасто-розрізним
оребренням
2009 Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах
рефлексивного підходу.
2009 Вплив зливових стоків на нафтове забруднення і бактеріологічний стан бухти
Козачої (Чорне море)
2009 Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням
2009 Удосконалення технології напівсухих і напівсолодких столових вин на основі
недобродів
2009 Ризик-менеджмент на підприємствах хімічної промисловості.
2009 Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу.
2009 Застосування дротяних стентів, що саморозширюються, при пухлинному враженні
стравоходу
2009 Гігієнічне обгрунтування методів раціональної організації навчальної та
позашкільної діяльності учнів, що навчаються за схемою «школа — вищий навчальний
заклад»
2009 Стан слухової та вестибулярної функції у хворих на розсіяний склероз
2009 Про розв’язність деяких нелокальних крайових задач для лінійних
функціонально-диференціальних рівнянь.
2009 Педагогічні засади культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами
дистанційного навчання
2009 Еколого-економічна ефективність землеустрою в умовах трансформації
земельних відносин в Україні
2009 Ідентифікація особи в судовій медицині на основі ПЛР-аналізу геномної ДНК
кісткової тканини
2009 Цивільно-правове регулювання комерційної таємниці як об’єкта права
інтелектуальної власності в Україні
2009 Врегулювання шлюбних та подібних відносин законом та договором
2009 Екситонні збудження у вуглецевих нанотрубках
2009 Хірургічне лікування дітей з вродженими діафрагмальними грижами
2009 Фосфатний режим торфових низинних грунтів та ефективність фосфорних добрив
під багаторічними травами
2009 Антропогенно-генетична обумовленість формування фосфатного режиму буроземів
Карпатської гірської провінції
2009 Генеза і еволюція антропогенно трансформованих дерново-підзолистих грунтів
Західного Полісся
2009 Формування системи маркетингу персоналу на підприємств
2009 Моделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що
базується на компетентнісному підході
2009 Тяжкі загострення бронхіальної астми: клінічний та фармакоекономічний
аналіз
2009 Залучення іноземних інвестицій в економіку країн через створення територій
зі спільним режимом інвестування
2009 Трансформація міжнародної підприємницької діяльності в умовах волатильності
глобальних ринків
2009 Правове регулювання взаємної відповідальності держави і людини
(конституційно-правовий аспект).
2009 Медико-соціальне обгрунтування оптимізації перинатальної допомоги
сільському населенню
2009 Роль іммобілізованих і мобільних буферних систем у світлозалежному
зв’зуванні протонів тилакоїдними мембранами хлоропластів
2009 Удосконалення діяльності венчурних фондів в Україні: регіональний аспект
2009 Використання природних факторів Прикарпаття в комплексному лікуванні
захворювань пародонта у хворих сечокам’яною хворобою.
2009 Особливості патогенезу, клініки, лікування і профілактики захворювань
пародонта, що розвиваються в умовах виробничого контакту з пестицидами.
2009 Особливості індукції морфогенезу і синтезу антоціанів в калусній культурі
сортів винограду, ідентифікованих за мікросателітними маркерами
2009 Особливості морфогенезу та клональне мікророзмноження деяких
квітково-декоративних культур
2009 Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування
2009 Управління процесом формування професійної компетентності заступника
директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.
2009 Удосконалення технології перероблення ефірних олій з отриманням харчових
натуральних ароматизаторів
2009 Організація групової навчальної діяльності школярів у процесі вивчення
української літератури (9-11 класи).
2009 Лікування хворих із розладами репаративного остеогенезу після діафізарних
переломів кісток нижньої кінцівки за допомогою блокуючого інтрамедулярного
остеосинтезу
2009 Діагностика та лікування післятравматичних гематом м’яких тканин нижніх
кінцівок
2009 Вдосконалення ціноутворення на м’ясо худоби і птиці сільськогосподарських
підприємств.
2009 Розробка раціональних режимів деформації при волочінні з контрольованим
знакозмінним крученням сталевого дроту.
2009 Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини ХХ
століття
2009 Культурологічні аспекти взаємовідносин сучасного театру та глядача: на
матеріалі одеських театрів
2009 Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри
транспортних систем
2009 Спрямовані, розсіювачі й фокусуючі властивості модифікованих лінз Френеля
2009 Просторово-часова хаотизація оптичного поля, розсіяного динамічними
середовищами
2009 Сингулярності вектора Умова-Пойтінга та структура оптичних полів
2009 Патогенетична роль катехоламінергічної системи надниркових залоз у розвитку
експериментального цукрового діабету
2009 Роль інтенсивних фізичних навантажень у виникненні метаболічних та імунних
порушень організму та їх корекція кверцетином
2009 Раціональні виміри естетичної оцінки
2009 Семіотичні виміри естетичної реальності
2009 Особливості перебігу та лікування хронічної серцевої недостатності у осіб
похилого та старечого віку
2009 Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів
2009 Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку
журналістської творчості
2009 Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та
Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз
2009 Вдосконалення конструкції та технології виготовлення повних знімних
протезів при несприятливих анатомо-функціональних умовах протезного ложа
2009 Оцінка ефективності лікування післяопераційних ран м’яких тканин
щелепно-лицьової ділянки із застосуванням активного дренування та клейової
пов’язки
2009 Попередження утворення й хірургічне усунення дефектів щелеп у хворих на
генералізований пародонтит
2009 Облік та внутрішній аудит основних засобів в енергопостачальних компаніях
України
2009 Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих запасів: теорія і
практика
2009 Забезпечення якості генерування змінного струму постійної частоти на
експлуатаційних режимах ближньомагістральних літаків.
2009 Епідеміологія фібриляції-тріпотіння передсердь серед населення України за
даними популяційних досліджень
2009 Розробка технологічних основ виготовлення пористих і порошкових металевих
матеріалів методом їх вакуумного осадження у парі галогенідів лужних металів
2009 Оцінка ризику несприятливого перебігу ІХС за даними неінвазивних маркерів у
хворих, які перенесли гострий інфаркт міокарда
2009 Клініко-анатомічне обґрунтування способу пластичної аритенохордотоміі в
лікуванні серединних стенозів гортані
2009 Формування системи сприяння вищим навчальним закладом зайнятості
випускників
2009 Методи та засоби формування послуг комп’ютерно-телефонної інтеграції з
підвищеним рівнем безпеки для інтелектуальних мереж
2009 Організаційно-економічні засади функціонування та регулювання біржової
діяльності на ринку сільськогосподарської продукції України
2009 Реалізація конструкторсько-технологічного підходу у процесі навчання
креслення майбутніх вчителів трудового навчання
2009 Формування продуктивності козлятнику східного залежно від технологічних
прийомів вирощування в північному Степу України
2009 Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та
школи
2009 Біліарні ураження в сполученні з хронічним дуоденітом: особливості
клінічного перебігу та лікування
2009 Сугестивна лірика кінця ХІХ — початку ХХ ст.: ґенеза, структура,
функціонування
2009 Гетероароматичні бета -хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях
гетероциклізації
2009 Німецька народна побутова казка: тематичні, структурно-композиційні та
лінгвокультурні характеристики
2009 Інтертекстуальні та жанрово-стилістичні параметри фантастики Олеся
Бердника.
2009 Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі (на матеріалі
друкованих російськомовних ЗМІ України).
2009 Мовні засоби маніпулятивного впливу в політичному дискурсі (на матеріалі
друкованих російськомовних ЗМІ України).
2009 Податковий механізм створення передумов економічного зростання
2009 Управління корпоративною трансформацією в системі залізничного транспорту
України
2009 Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та
застосування державних еталонів.
2009 Формування системи маркетингового менеджменту на туристичних підприємствах
АРК
2009 Гітарна традиція Львова як складова академічного народно-інструментального
мистецтва України.
2009 Євроінтеграційний вимір в політиці соціал-демократії (на прикладі
Німеччини, Франції та Великобританії)
2009 Економічна привабливість потенційного учасника промислово-фінансової групи
2009 Організаційно-економічний механізм комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності підприємства
2009 Побудова комбінованих методів граничних і скінченних елементів для
моделювання процесів деформування гетерогенних середовищ

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)