Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 3

2009 Показники гемопоезу у коней та діагностика його змін за патології
2009 Підвищення прийомистості суднового дизеля із гвинтом, крок якого
регулюється
2009 Механізми державного регулювання національної системи бухгалтерського
обліку в Україні
2009 Квазіоптичні діелектричні резонатори з локалізацією мікрохвильового поля
біля провідної площини
2009 Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним
шляхом
2009 Оптимізація діагностики та лікування інфекційного загострення у хворих на
хронічне обструктивне захворювання легень
2009 Патогенетична роль і корекція імунноендокринного дисбалансу у хворих на
хронічне обструктивне захворювання легенів у поєднанні з травматичною хворобою
спинного мозку
2009 Кінетика процесів фазових перетворень у системі СО2 -Н2О — газові гідрати
СО2
2009 Пошук та вивчення антигіпоксантів з термопротекторними властивостями серед
4-тіазолідинів
2009 Психофізіологічні особливості учнів різного віку у зв’язку із вмістом
свинцю, стронцію та кальцію в організмі
2009 Надземна фітомаса та депонований вуглець осикових деревостанів Східного
Полісся України
2009 Клініко-імунологічна характеристика перебігу гострого епіглотиту у дорослих
2009 Лірико-імпресіоністична проза Богдана Лепкого.
2009 Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття:
систематика художніх образів та характерів.
2009 Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система
конфліктів і характерів.
2009 Особливості усвідомлення молодшими школярами власного життєвого шляху.
2009 Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх
медсестер.
2009 Психологічні особливості розвитку національної самосвідомості студентської
молоді засобами української літератури.
2009 Підвищення ефективності процесу струминно-абразивного різання на основі
аналізу кінетики двофазного швидкоплинного потоку
2009 Структура аморфних напівпровідників системи Ge-Sb-Se
2009 Баричні ефекти в квазідвовимірних халькогенідних фероїках
2009 Порівняльна оцінка клініко-психопатологічних особливостей, якості життя та
соціального функціонування хворих на параноїдну шизофренію з різними типами
перебігу
2009 Оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах
металургійного комплексу
2009 Формування системи управління промисловими підприємствами на засадах
контролінгу
2009 Художні пошуки Т.Пінчона в контексті американського постмодернізму.
2009 Соцреалістичний дискурс прози Ф. Гладкова 1920-1930-х років.
2009 Історико-міфологічний дискурс у творчості Гора Відала.
2009 Концепція «живого життя» у творчості Ф. М. Достоєвського.
2009 Мотив каяття в романній прозі Ф. М. Достоєвського.
2009 Гіпоплазія яєчників у корів: поширеність, морфофункціональні зміни та
методи лікування
2009 Розвиток технічного мислення майбутніх учителів трудового навчання у
процесі графічної підготовки засобами інформаційних технологій
2009 Задача Коші та задача з імпульсною дією для параболічних диференціальних та
псевдодиференціальних рівнянь вищого порядку по t
2009 Математичні моделі багатощілинних антен та аксіально-симетричних гофрованих
хвилеводів
2009 Алгебро-топологічні структури на суперрозширеннях
2009 Чисельне розв’язування лінійних осесиметричних задач коливання рідини
методом інтегральних рівнянь
2009 Державне управління процесами забезпечення екологічної безпеки в Україні
2009 Основні положення методики розслідування викрадення людини
2009 Кримінальна відповідальність за примушування до виконання чи невиконання
цивільно-правових зобов’язань
2009 Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів
місцевого самоврядування
2009 Оподаткування в системі макроекономічного регулювання
2009 Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств
2009 Управління ризиками промислових підприємств.
2009 Інформаційне забезпечення управління вартістю підприємства
2009 Наближення класів (psi,beta)-диференційовних функцій лінійними методами
2009 Міграція рухомих форм свинцю і цинку у вегетативну частину рослин та
організм тварини на фоні дії ентеросорбентів
2009 Результати оцінки і використання бугаїв-плідників при створенні поліського
типу української чорно-рябої молочної породи.
2009 Використання поживних речовин кормів молодняком великої рогатої худоби при
ринотрахеїті.
2009 Використання побічних продуктів переробки зерна кукурудзи і гірчиці в
годівлі свиней
2009 Математичне моделювання процесів дифузії розпадної речовини в тілах з
випадковими включеннями
2009 Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків
на параметри елементів радіоелектронних пристроїв
2009 Якість управління персоналом сільськогосподарських підприємств
2009 Управління фінансовими результатами сільськогосподарських підприємств
2009 Проблема стратегічного партнерства в зовнішньополітичній діяльності
України.
2009 Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену
2009 Рівноваги в водних і міцелярних розчинах і аналітичні властивості
амінодифосфонових і амінокислот
2009 Конституційні засади проходження військової служби громадянами України:
проблеми теорії та практики
2009 Колективні політичні права і свободи громадян України:
конституційно-правовий аналіз.
2009 Конституційно-правові основи участі громадян України у масових публічних
заходах
2009 Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця XIX – першої третини
XX століття
2009 Синтез та хімічні властивості похідних 3-амінопірол-2,5-діона
2009 Німецькі національні райони Півдня України як адміністративно-територіальні
одиниці 20-30-х рр. ХХ ст.
2009 Конституційно-правовий механізм здійснення зовнішніх зносин України.
2009 Міфологічний оніризм у творчості Жерара де Нерваля.
2009 Зовнішньополітичний та безпековий феномен рейганізму
2009 Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органами внутрішніх
справ
2009 Кваліфікація сукупності злочинів
2009 Кримінально-виконавча політика України: формування та реалізація
2009 Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича
2009 Особливості перебігу В-клітинної хронічної лімфоцитарної лейкемії залежно
від молекулярної характеристики генів важких ланцюгів імуноглобулінів
2009 Прогностичне значення цитокінів у розвитку анемії при множинній мієломі
2009 Політико-інформаційний вимір державного брендінгу України
2009 Цивілізований лобізм як чинник політичної культури: концептуальний та
прикладний виміри
2009 Полтава XVII — XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура
та міська забудова.
2009 Гендерна інтерпретація художнього світу Т. Шевченка.
2009 Проза Володимира Винниченка: Авторські інтенції та наративні стратегії.
2009 Державне регулювання збільшення експорту країни
2009 Споживчий ринок в сучасних умовах
2009 Ринок електронних грошей: політекономічний аналіз
2009 Корпорація в суспільному відтворенні: генезис і механізм функціонування
2009 Моделювання процесів управління мотивацією персоналу підприємства
2009 Моделі і методи об’єктного представлення та інтеграції реляційних баз
даних.
2009 Підвищення ефективності фінішної обробки деталей гідроапаратури на основі
вибору раціональної структури і параметрів операцій
2009 Гігієнічні принципи профілактики донозологічних порушень психічного
здоров’я підлітків 15 — 17 років
2009 Особливості анестезіологічного і реанімаційного забезпечення пацієнтів з
легеневою гіпертензією при вроджених пороках серця.
2009 Нетерові напівдосконалі та напівдистрибутивні кільця
2009 Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів
2009 Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення грунтового
середовища
2009 Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного
лангбейніту у шеніт
2009 Розрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень для зразків з
тріщинами
2009 Оцінювання корозійно-водневої деградації сталей тривало експлуатованих
магістральних газопроводів
2009 Композиційно-драматургічні параметри алеаторики в симфонічній творчості
українських композиторів другої половини ХХ століття
2009 Процес виробництва варених ковбас з використанням високого тиску
2009 Технологія барооброблених цільном’язових м’ясних виробів зі свинини
2009 Кореляційні ефекти у квазіодновимірних іонних (протонних) провідниках
2009 Ковалики (Elateridae) на кукурудзі та заходи обмеження їх шкідливості в
Північному Степу України
2009 Математичні моделі механіки та методи розрахунку і оптимізації параметрів
структури контактуючих металічних систем з підвищеною зносостійкістю
2009 Оцінка біологічної активності та біосумісності модифікованих полімерів як
потенційних імплантаційних матеріалів
2009 Вплив на гемостаз патологічних інгібіторів зсідання крові у гематологічних
хворих
2009 Розробка складу, технології та дослідження комбінованого стоматологічного
гелю
2009 Діагностичне значення клініко-радіонуклідних досліджень у хворих на
саркоїдоз органів дихання
2009 Комплексна оцінка клінічної ефективності небулайзерних інгаляцій
глюкокортикостероїдів при загостренні хронічного обструктивного захворювання
легенів
2009 Концептуальні основи культурологічної теорії Біциллі
2009 Міжкультурні комунікації в поліетнічному соціумі (на прикладі діяльності
Кримського республіканського товариства литовської культури ім. М. К.
Чюрльоніса)
2009 Культурно-стильова своєрідність образа кримської природи (на прикладі
образотворчого мистецтва середини ХІХ — ХХ ст.)
2009 Благодійність як соціокультурний феномен (культурологічний аналіз)
2009 Політична та етнокультурна маргінальність у трансформаційних процесах
пострадянської України
2009 Теребовлянська земля в ХІ — першій половині ХІІІ ст.
2009 Система книгорозповсюдження в Україні в умовах інтеграції
соціокомунікаційного простору.
2009 Плазмова кінетика в електричному розряді в суміші повітря з парами етанолу
та води
2009 Кримінально-правова протидія порушенням законодавства України про
фінансовий моніторинг
2009 Цивільно-правова охорона винаходів в Україні
2009 Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними
та регіональними типами вимови.
2009 Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних
відеокурсів (англійська мова, ІІ курс мовного вищого закладу освіти).
2009 Особливості офтальмологічної діагностики та лікування ураження органа зору
у хворих на атопічний дерматит.
2009 Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ -
початок ХХ ст.)
2009 Реакція серцево-судинної системи спортсменів на фізичне навантаження
залежно від рівня вмісту мікро- і макроелементів в організмі
2009 Деформування і міцність шаруватих вуглепластиків при кімнатній та
кріогенних температурах
2009 Традиції в органах внутрішніх справ України: соціологічний аналіз
2009 Підприємницька активність за умов суспільної трансформації (на прикладі
малого бізнесу)
2009 Модернізаційний дискурс елітних груп у сучасній Україні
2009 Становлення нової моделі соціального діалогу в сучасній Україні:
соціологічний аналіз
2009 Герпесвірусні інфекції коней першого та другого типів (удосконалення
діагностики та лікування)
2009 Правова охорона довкілля та природних ресурсів Азово-Чорноморського басейну
2009 Еколого-правове регулювання карантину рослин
2009 Порівняння в текстах українських перекладів Святого Письма.
2009 Реалізація комунікативних стратегій у художньому тексті (на матеріалі
української модерної драми кінця ХІХ — початку ХХ століття)
2009 Мистецьке життя Кременеччини 20-30-х років ХХ століття.
2009 Народная икона на стекле второй половины XVIII-XIX века: европейский
контекст.
2009 Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у
процесі навчання інформатики
2009 Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх
шкіл
2009 Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українській
мовах
2009 Відношення «буття та його інше» як системоутворювальне підгрунття філософії
2009 Оптимізація антигіпертензивної терапії у хворих на бронхіальну астму з
урахуванням впливу гіпотензивних препаратів на показники функції зовнішнього
дихання та рівень стероїдних гормонів
2009 Економічний механізм підвищення ефективності виробництва молока у
сільськогосподарських підприємствах
2009 Українська сатирична графіка у Галичині другої половини ХІХст.- початку
ХХст.: еволюція художньо-образної системи.
2009 Український рушник — поліфункціональний, сакральний твір народного
мистецтва (функція, типологія, семантика, художні особливості).
2009 Київська школа художнього текстилю XX століття. (Джерела. Розвиток,
Перспективи).
2009 Творчість Леопольда Левицького у контексті зовнішньокультурних діалогів
українського мистецтва 30 — 70-х років ХХ століття.
2009 Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського
образотворчого мистецтва ХХ століття.
2009 Образотворче мистецтво Львова кінця 1950-х — початку 1970-х років: проблема
національної самоідентифікації.
2009 Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі
фосфорильованих сульфамідів
2009 Застосування діакоптичного підходу до розрахунку динамічних режимів
неоднорідних електричних кіл
2009 Папілярна карцинома щитовидної залози: морфологічна характеристика в різні
періоди після Чорнобильської катастрофи
2009 Метаболічна інженерія початкових етапів катаболізму ксилози у дріжджів
Hansenula polymorpha з метою конструювання покращених продуцентів етанолу
2009 Осесиметричні крайові задачі для пружної багатошарової основи з
циліндричним включенням
2009 Гідродинаміка течії між прямокутними призмами, що розташовані тандемом над
екраном.
2009 Плоскі задачі для ізотропних та п’єзоелектричних/ п’єзомагнітних тіл з
міжфазними тріщинами.
2009 Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії.
2009 Політичне моделювання як інформаційно-аналітична технологія (на прикладі
етноконфесійних відносин у Криму) .
2009 Філософські інтенції картини світу у творчості К. Богаєвського та М.
Волошина (у контексті закономірностей соціокультурного процесу першої половини
ХХ століття)
2009 Діагностика гематогенних тромбофілій та профілактика їх ускладнень
2009 Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних
рухів та кримінальних злочинів на початку ХХ століття (на матеріалах Київського
військово-окружного суду).
2009 Удосконалення процесу загострювання дереворізальних ножів з використанням
багаточашкового абразивного інструмента
2009 Підвищення ефективності функціонування автоматизованих систем машин для
механічного обробляння брускових заготівок столярних виробів
2009 Механізми державного регулювання відтворювальних процесів на промислових
підприємствах
2009 Стратегія місцевого самоврядування в забезпеченні розвитку території
2009 Державна стратегія управління процесами природокористування приморських
регіонів
2009 Механізми державного управління захистом здоров’я працездатного населення
2009 Інфекційний бронхіт курей (ефективність вакцинопрофілактики і хіміотерапії
за допомогою препаратів триазолінового ряду)
2009 Розробка та освоєння технології виготовлення біметалевих відцентроволитих
роликів машин безперервного лиття заготовок
2009 Математичні моделі та обчислювальні методи імовірнісного формування
нелінійних вузлів замін симетричних криптографічних засобів захисту інформації
2009 Розробка циліндричних індукційних індукторних систем для
магнітно-імпульсного притягнення тонких металевих листів
2009 Удосконалення процесу проектування жіночого плечового одягу з урахуванням
вікових груп українського споживача
2009 Прогнозуюче управління випрямлячем, що навантажений двигуном постійного
струму
2009 Макроекономічний аналіз змін у системі національного багатства України.
2009 Обгрунтування елементів технології краплинного зрошення картоплі весняного
та літнього садіння в умовах Степу України
2009 Система автоматичного управління пусковими режимами котлоагрегатів
надкритичного тиску енергоблоків ТЕС
2009 Формування ситуаційного управління на підприємствах торгівлі
2009 Управління матеріальними ресурсами в торговельних підприємствах на ринку
будівельних матеріалів
2009 Значення операції аортокоронарного шунтування для ефективності реабілітації
хворих, які перенесли інфаркт міокарда, в залежності від
структурно-функціональних особливостей міокарда
2009 Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших
школярів на уроках музики.
2009 Оптимізація діагностики та лікування інфекційного загострення хронічного
обструктивного захворювання легень
2009 Вплив структурних особливостей фотонних кристалів на основі GaAs на оптичні
спектральні характеристики пасивних оптичних елементів на їх основі
2009 Формування і реалізація інноваційних програм машинобудівними підприємствами
2009 Джерела права Лівобережної України першої половини XVIII століття
2009 Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудови нейромережевих
моделей для розпізнавання образів
2009 Методи і моделі прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику
2009 Моделі автоматизації проектування технологічних процесів роботизованого
складання
2009 Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах
функціонально-факторного аналізу
2009 Правління гетьманського уряду в Україні в 1734 — 1750 рр.
2009 Перебіг адреналінової міокардіопатії при різних типах запальної реакції
2009 Методи ідентифікації параметрів моделей параметричних коливальних процесів
на основі сплайнів
2009 Клініко-епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої артерії, вплив
антикоагулянтної терапії на її перебіг та параметри якості життя
2009 Формування готовності студентів факультету міжнародних відносин до творчої
професійної діяльності
2009 Допрофесійна підготовка старшокласників у системі «середня загальноосвітня
школа — професійний ліцей сільськогосподарського профілю»
2009 Низькотемпературний синтез, структура та люмінесцентні характеристики
складних фосфатів Ca10-x-yMexEuy(PO4)6F2 та Y1-x-yGdxEuyPO4, (Me=Pb2+, Mg2+)
2009 Категорія «інтерес» як об’єкт протосоціологічної та соціологічної рефлексії
2009 Підвищення ефективності обробки наскрізних отворів комбінованим
інструментом.
2009 Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод
2009 Аналіз процесів заморожування дріжджоподібних грибів Sacharomyces
cerevisiae з урахуванням розкиду умов охолодження в зразку
2009 Структурно-функціональний стан популяцій клітин кордової крові після
кріоконсервування з непроникаючим кріопротектором ПЕО-1500
2009 Інтенсифікація електролітичного методу переробки відходів титану та його
сплавів
2009 Отримання швидкозагартованих високореакційних та тугоплавких сплавів при
індукційному та плазмово-дуговому плавленні.
2009 Обґрунтування адаптивного процесу і параметрів реактора для одержання
метилових ефірів рослинних олій
2009 Ацетилацетонати Плюмбуму, Кадмію та Хрому як стандартні зразки складу для
атомно-абсорбційної спектрометрії
2009 Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених
вейвлетами
2009 Втрачені географічні об’єкти Дніпропетровської області: пошук та
історико-географічний аналіз.
2009 Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі
Поділля.
2009 Механізми управління реалізацією продукції у забезпеченні прибутковості
підприємства
2009 Хірургічне лікування хворих з наслідками травм пальців кисті
2009 Граматична ідентифікація та класифікаційні аспекти іменної словозмінної
парадигми у сучасній турецькій мові.
2009 Особливості клінічного перебігу пієлонефриту у дітей різних вікових груп та
підходи до лікування.
2009 Управління витратами авіакомпанії при здійсненні регулярних внутрішніх
пасажирських перевезень
2009 Функціонально-вартісний аналіз у підвищенні результативності управління
виробництвом продукції рослинництва.
2009 Фармакологічні властивості нових естерів
3-гідрокси-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону
2009 Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів підприємствами
вугільної галузі
2009 Формування комунікаційної структури управління грошовими потоками суб’єктів
господарювання в Україні
2009 Діагностика і диференціація психічних і поведінкових розладів при
ВІЛ-інфекції та ендогенному процесі у дітей і їх корекція
2009 Критерії прогнозу перебігу ішемічного інсульту
2009 Електропровідність полімерних нанокомпозитів з хаотичною структурою
2009 Оцінка ефективності товароруху на підприємствах роздрібної торгівлі
2009 Оцінка конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
2009 Персонізація раціонального знання в парадигмі постнекласичної науки.
2009 Ідея виховання та її теоретичне обґрунтування в античній філософії.
2009 Громадсько-політична діяльність Народного Руху України наприкінці 1980-х –
на початку 1990-х рр.: закарпатський регіональний аспект
2009 Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у політичному дискурсі
британських консерваторів (на матеріалі інтернет-джерел з питань імміграції)
2009 Інтерпретація іронії реципієнтом: когнітивний і комунікативний аспекти (на
матеріалі англомовного художнього дискурсу)
2009 Формування української термінології холодильної техніки
2009 Мотивація англійських ентомонімів у когнітивно-ономасіологічному
висвітленні
2009 Підвищення експлуатаційної готовності вагонів промислового транспорту
металургійних підприємств
2009 Підвищення ефективності взаємодії виробництва і транспорту при
відвантаженні готової продукцфї металургійних підприємств
2009 Коефіцієнтні обернені задачі для параболічних рівнянь в областях з вільними
межами
2009 Задачі для еволюційних некласичних рівнянь у необмежених областях
2009 Асимптотичні методи дослідження багаточастотних систем з імпульсною дією
2009 Задача Коші для ультрапараболічних рівнянь довільного порядку
2009 Моделі і методи організації офісу управління будівельними проектами
2009 Комплексне лікування хронічного сечостатевого хламідіозу з урахуванням
порушень метал-металоферментних систем та функціонального стану печінки
2009 Професійне становлення майбутніх інженерів-будівельників у
навчально-виховному процесі вищого навчального закладу
2009 Формування навички скоропису молодших школярів
2009 Формування професійного менталітету майбутніх вокалістів у процесі фахової
підготовки
2009 Фінансові засади розвитку комунальної власності
2009 Механізм збалансування фінансів підприємств в умовах трансформації
економіки
2009 Формування доходів державного бюджету від операцій з капіталом
2009 Управління ліквідністю як складова конкурентоспроможності банку
2009 Фінансово-кредитний механізм регулювання розвитку інноваційного
підприємництва в Україні
2009 Управління інноваційною діяльністю малого і середнього бізнесу України
2009 Транспортне інфраструктурне забезпечення соціально-економічного розвитку
Західного регіону України
2009 Вибір варіанту запобіжної аналгезії в абдомінальній хірургії у осіб
похилого та старечого віку
2009 Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe з травильними
композиціями HNO3-HBr-розчинник
2009 Методика підвищення точності наземних засобів навігаційного обслуговування
на основі врахування впливу тропосферних ефектів у радіоканалі
2009 Дворянська сільська садиба Лівобережної України XIX ст.: типологія та
еволюція культурних форм
2009 Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної
держави
2009 Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні
2009 Синтез мистецтв в предметному середовищі стилю модерн
2009 Експериментально-клінічне дослідження сечових конкрементів методом
рентген-комп’ютерної денситометрії для вибору тактики лікування сечокам’яної
хвороби
2009 Автономні регіональні утворення в іспанській правовій традиції:
історико-юридичне дослідження
2009 Правовий статус угод Міжнародного валютного фонду та Міжнародного банку
реконструкції та розвитку.
2009 Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина ХІХ -
перша половина ХХ ст.)
2009 Розвиток шкільного лідерства у Великій Британії
2009 Організаційно-педагогічні умови виховної діяльності у вищому аграрному
навчальному закладі
2009 Творча інтелігенція Донбасу в період контрольованого лібералізму (середина
50-х — середина 60-х рр. ХХ ст.)
2009 Місце Російської Православної Церкви в культурному та економічному житті
Донбасу у 20-ті рр. ХХ ст.
2009 Обгрунтування параметрів технологічного процесу виготовлення нарізних
плоских пасів
2009 Аграрне питання в громадсько-політичній думці України на початку XX ст.
2009 Соціальні проблеми шахтарських міст Донбасу (1950-1980-ті роки).
2009 Науково-методичні засади удосконалення організаційно-економічного механізму
водокористування
2009 Удосконалювання управління доменною плавкою на основі контролю поверхні
засипу шихти
2009 Соціально-філософські засади культури постмодерну
2009 Громадянське суспільство и особистість: форми взаємодії
2009 Функціональна ідеографія як засіб опису лексики (на матеріалі номінативних
одиниць зі значенням ‘особа’ в сучасній російській мові).
2009 Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька діяльність М.М. Аркаса.
2009 Електронна структура гексаборидів перехідних та рідкісноземельних металів
2009 Українофільство в російській культурі
2009 Стратегічне планування розвитку регіону (на матеріалах Закарпатської
області)
2009 Неадитивні властивості скінченних одновимірних ізингових ланцюгів з
дальньою взаємодією
2009 Чутливі елементи тонкоплівкових сенсорів газових середовищ для харчової
промисловості
2009 Розробка розрахункового методу оцінювання довговічності циклічно
навантажених неосесиметричних тонкостінних елементів конструкцій
2009 Обґрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами
для будівель та споруд з урахуванням їх вогнестійкості
2009 Система роботи з удосконалення навичок говоріння в учнів 5-6 класів на
уроках української мови.
2009 Лінгводидактичні засади функціонування інтерактивних методів на уроках
української мови в старших класах.
2009 Методика вивчення повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних
засадах в основній школі.
2009 Методика формування стилістичних умінь з російської мови учнів 10-их класів
філологічного профілю.
2009 Статистична теорія фрагментації твердотільних середовищ при самоподібному
законі подрібнення
2009 Одержання полімерних композиційних матеріалів на основі Акрилоксиду з
антибактеріальною активністю
2009 Особливості конструювання культурного капіталу сучасного українського
студентства.
2009 Архітектурно-планувальна організація житлових висотних будівель в Лівані
(на прикладі Бейрута)
2009 Принципи реконструкції промислових територій великих міст Донбасу
2009 Обґрунтування та оцінка ефективності малоінвазивних методів в лікуванні
внутрішнього геморою
2009 Поліморфізм вірулентності збудника борошнистої роси ячменю та джерела
стійкості до патогена в Лісостепу України.
2009 Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з
похибками у змінних
2009 Правове забезпечення реєстрації нерухомого майна та прав на нього в
Україні: історико-правовий аналіз
2009 Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад
2009 1. Управління державним сектором національного господарства в ринковій
системі України
2009 Регулювання попиту і пропозиції м’яса та м’ясопродуктів в АР Крим
2009 Обґрунтування оптимізації служби анестезіології лікувально-профілактичних
закладів України
2009 Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в
Україні
2009 Органічні закони в системі законодавства України
2009 Становлення та розвиток євангельських християн у Польщі (1918-1939 рр.)
2009 Особливості формування образу новітніх релігій в контексті сучасного
розуміння свободи совісті в Україні
2009 Плити шиберних затворів з безвипальною основою
2009 Підвищення ролі аграрних підприємств у соціальному розвитку сільських
територій.
2009 Розвиток інвестиційних процесів сільськогосподарських підприємств.
2009 Висококонцентровані кварцові суспензії, отримані на основі
нанотехнологічного підходу і колоїдно-хімічних закономірностей
2009 Гіпсові самонівелюючі стяжки з фізико-хімічним стоком вологи
2009 Управління ресурсним забезпеченням зростання ринкової вартості підприємств
(за матеріалами харчових підприємств Миколаївської області)
2009 Синтез і властивості 4-заміщених 1-аренсульфоніл-2-бутенів та
1-аренсульфоніл-1,3-бутадієнів
2009 Гідродинамічні особливості проектування змінних проточних частин при
створенні уніфікованого ряду відцентрових насосів
2009 Узагальнена модель робочого процесу рідинно-кільцевої компресорної машини
2009 Динаміка прізвищ Слов’янського р-ну Донецької області (кінець ХІХ — початок
ХХІ ст.).
2009 Мікроскопічна теорія спінових конфігурацій та магнітострикції в
багатопідграткових антиферомагнетиках
2009 Підвищення надійності експлуатації газогідравлічних амортизаторів і
накатників
2009 Організаційний механізм формування витрат і управління ціноутворенням при
виробництві трубної продукції з нержавіючих марок сталі
2009 Підвищення ефективності діяльності промислового підприємства на основі
навчання та розвитку його персоналу
2009 Сучасні аспекти клініко-патогенетичного перебігу атопічного дерматиту,
психо-емоційного стану хворих та методи медикаментозної корекції
2009 Наука в соціокультурному вимірі
2009 Феномен професійної маргінальності студентства
2009 Самозайнятість як тип економічної поведінки
2009 Об’єктивація концепту РОБОТА у сучасному британському та американському
художньому дискурсі.
2009 Польський національний рух в Російській імперії (1905-1914 рр.)
2009 Покращення теплового режиму в топках теплогенераторів малої та середньої
потужності
2009 Технологічне забезпечення точності деталей роликопідшипників в умовах
автоматизованого переналагоджувального виробництва
2009 Ідея трансцендентного в музиці Й.-С. Баха та А. Г. Шнітке: образи, символи,
парадокси
2009 Петро Одарченко як дослідник української літератури.
2009 Естетика смерті у прозі Є. Пашковського та О. Ульяненка.
2009 Топоси сакрального в художній прозі Миколи Хвильового.
2009 Обґрунтування окремих елементів технології вирощування капусти
червоноголової в Лісостепу України
2009 Реформування вищої школи в Україні в умовах соціально-економічних змін
(1996-2007 рр.).
2009 Особливості фосфорного живлення нових сортів пшениці озимої на темно-сірому
опідзоленому ґрунті Лівобережного Лісостепу
2009 Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з
лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів
2009 Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування
громадянського суспільства
2009 Економічна культура юриста: правовий аспект
2009 Державне регулювання монополізму в трансформаційній економіці України.
2009 Участь понятих у кримінальному процесі.
2009 Кримінально-правова характеристика підроблення документів, печаток, штампів
та бланків, їх збуту та використання
2009 Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння
створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації
2009 Методика контролю та корекції навчальних досягнень з математики учнів
основної школи.
2009 Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до застосування тренінгів
у навчальному процесі загальноосвітньої школи.
2009 Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів
до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку.
2009 Проектування методичної системи дистанційного навчання математики у вищих
навчальних закладах.
2009 Фортепіанна творчість Миколи Колесси в контексті стильових напрямів XX ст.
2009 Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації
метану у вугільних шахтах
2009 Ефективний метод реконструкції тривимірних моделей реальних об’єктів та
його реалізація на паралельних комп’ютерних системах
2009 Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних
культурних практик
2009 Організаційно-економічні засади розвитку міських та приміських залізничних
перевезень пасажирів
2009 Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних
контейнерних перевезень
2009 Токсиколого-гігієнічна оцінка сучасної технології хімічного захисту посівів
рису.
2009 Гігієнічна оцінка ризику впливу виробничого шуму на здоров’я працівників
авіаційного машинобудування.
2009 Експертна модель грошової оцінки земельних ділянок в умовах великого міста.
2009 Клінічні предиктори хронічних депресій
2009 Особливості еколого-меліоративного стану осушуваних земель Київської
області за різних умов їх використання
2009 Комбіноване лікування хворих з хропінням і обструктивним апное на основі
використання фізичних методів впливу.
2009 Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності
функціонування call-центрів
2009 Розробка біоселективних елементів моно- та мультисенсорів для екологічного
моніторингу
2009 Всебічність, повнота й об’єктивність процесуальної діяльності слідчого
2009 Психологічні засади професійного відбору працівників оперативних
підрозділів податкової міліції
2009 Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей майбутніх
працівників оперативних підрозділів міліції
2009 Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до
кримінальної відповідальності
2009 Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової
сім’ї
2009 Використання поживних речовин кормів телятами абердин-ангуської породи при
згодовуванні спеціальних балансуючих добавок
2009 Доступність та використання поживних речовин зернових злакових кормів
молодняком свиней великої білої породи
2009 Багатоканальна система розривного векторного керування асинхронним
вентильним каскадом (синтез і дослідження)
2009 Формування еколого-економічних результатів діяльності
гірничо-збагачувальних комбінатів
2009 Методи автоматичного контролю і регулювання сухої магнітної сепарації
залізних руд
2009 Обґрунтування способу оперативного визначення місця заклинювання тягового
органа шахтних скребкових конвеєрів
2009 Формування та ефективний розвиток машинно-технологічних станцій у
сільському господарстві
2009 Удосконалення технології вирубання-пробивання листових заготовок з
самозбудженням автоколивань в статичному режимі.
2009 Удосконалення технології виготовлення мідних виробів з волокнового
матеріалу методами обробки тиском.
2009 Державна система народної освіти Російської імперії в Криму (кінец XVIII -
початок XXст.)
2009 Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах
інтелектуального аналізу даних
2009 Тоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20-30-ті рр. ХХ
ст.)
2009 Розробка методів і алгоритмів звуковисотного і темпоритмічного
розпізнавання послідовності музичних звуків
2009 Похідні 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і
властивості
2009 Багатокомпонентні взаємодії ароматичних біологічно активних речовин і ДНК у
водному розчині
2009 Управління страховим портфелем
2009 Ціанінові барвники як флуоресцентні зонди для детекції фібрилярного
альфа-синуклеїну
2009 Мутації гена TGFBI у хворих із спадковими дистрофіями строми рогівки
2009 Тенденції розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти США
2009 Методи та моделі оцінки конкурентної позиції підприємства в умовах розвитку
ринкових відносин
2009 Облік та аналіз витрат для прийняття управлінських рішень (на прикладі
підприємств державного сектору економіки)
2009 Комплексне лікування запально-гнійних уражень м’яких тканин у хворих
похилого та старечого віку
2009 Формування оптимальної структури функціональної підготовленості борців
високої кваліфікації
2009 Автоматична класифікація багатовимірних об’єктів із застосуванням апарату
нейронних мереж
2009 Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів
2009 Психолого-педагогічні чинники розвитку чуйності у ранньому юнацькому віці
2009 Європейська соната для труби: історія, теорія, виконавство.
2009 Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та
шкідливих програм
2009 Психологічна структура діяльності операторів теплових електростанцій
2009 Психодіагностика професійної адаптації технічного персоналу в умовах
хімічного виробництва
2009 Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі
україно-чеських культурних зв’язків)
2009 Організація контролю навчальних досягнень з гуманітарних дисциплін у
фаховій підготовці курсантів вищих військових навчальних закладів.
2009 Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування
інформаційно-комунікаційних технологій.
2009 Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі
економетричних методів
2009 Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кільцем фазового
автопідстроювання виокремленого пристрою синхронізації телекомунікаційних мереж
2009 Стан материнсько-плодового кровообігу та корекція його порушень при
затримці росту плода
2009 Державне регулювання інфляційних процесів в Україні
2009 Контрабанда культурних цінностей: кримінологічна характеристика,
детермінація та запобігання.
2009 Розробка механізму стратегічного планування на залізничному транспорті
2009 Інноваційне відтворення основних фондів залізничного транспорту
2009 Розробка механізму щодо забезпечення економічної безпеки залізничного
транспорту
2009 Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на
матеріалах Одеської області)
2009 Вентильні явнополюсні двигуни з постійними магнітами з покращеними
характеристиками
2009 Управління ринковою вартістю промислового підприємства (на прикладі
машинобудівної галузі).
2009 Системний аналіз вибору інноваційних ІТ-проектів в умовах економіки знань
2009 Міжнародне співробітництво України в галузі реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру (кінець ХХ — початок ХХІ ст.ст.)
2009 Діагностика та лікування несправжніх кіст підшлункової залози
2009 1. Агромеліоративна оцінка та особливості використання зернистих фосфоритів
як меліорантів на осушуваних грунтах
2009 Вплив плантажної оранки та удобрення на родючість осушуваних
торфово-глейових ґрунтів і продуктивність багаторічної травосуміші у Лісостепу
2009 Використання часткової електромагнітної левітації металевого розплаву в
пристрої гарячефазного нанесення цинкових покриттів з вертикальною протяжкою
сталевого листа
2009 Інформаційна технологія видобування знань для прогнозування часових рядів
на прикладі завантаженості обладнання зв’язку.
2009 Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у
процесі професійної підготовки
2009 Формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів
стохастики
2009 Формування соціальної активності підлітків із неповних сімей у
навчально-виховному процесі основної школи
2009 Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у
навчально-виховному процесі профільного ліцею
2009 Принцип спадкоємності в розвитку демократичних політичних систем: аналіз
теоретико-методологічних підходів
2009 Методична система розвитку творчих здібностей студентів в процесі навчання
інформатики
2009 Економічний механізм формування виробничих витрат у рослинництві
2009 Управління підприємницькими ризиками виробників хмелю
2009 Ефективність інвестицій в підприємства молокопереробної галузі
2009 Технологія застосування системи задач з хімії як засобу формування творчих
здібностей ліцеїстів
2009 Методичні засади вокального навчання студентів КНР у системі
музично-педагогічної освіти України
2009 Розвиток ефективного використання землі суб’єктами аграрного господарювання
2009 Методи та мережеві моделі на основі нечіткої логіки для аналізу станів
складних об’єктів
2009 Вплив івермектину та його аналогів на функціональні властивості мембран
зародків в’юна
2009 Транспозиція граматичних форм іменних частин мови:
функціонально-семантичний аспект
2009 Оцінка результатів поперекової мікродискектомії в залежності від стану
вегетативної нервової системи і психоемоційного статусу
2009 Клініко-функціональні та метаболічні кореляції у хворих на повторні
ішемічні інсульти
2009 Оптимальне керування газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій з
урахуванням їх технічного стану
2009 Селекційно-генетичні основи стійкості ознаки однодомності сучасних сортів
конопель
2009 Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці
твердої ярої в лівобережній Лісостеповій зволоженій підзоні
2009 Комплексні сполуки лантанідів з несиметрично заміщеними тетрапіролами
порфіринового і порфіразинового рядів: синтез, будова і
спектрально-люмінесцентні властивості
2009 Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або
візуально-тестовим методом після їх сорбційного концентрування
2009 Науково-методичні основи державного регулювання стратегічно важливих
підприємств
2009 Науково-методичні основи аналізу та прогнозування структурних зрушень за
основними агрегатами ВВП на стадії виробництва.
2009 Система регулювання макроекономічних процесів (на прикладі формування
валової доданої вартості АР Крим)
2009 Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України
2009 Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні
2009 Проблеми гармонізації законодавства України про кримінальну
відповідальність та Статуту Міжнародного кримінального суду
2009 Полтавська битва 1709 р.: причини, хід та історичне значення для України
2009 Діяльність військово-промислових комітетів українських губерній Російської
імперії в роки Першої світової війни
2009 Управління розвитком регіональної економіки на основі формування кластерів
2009 Оцінка впливу екологічних факторів на життєздатність популяцій видів роду
Saussurea DC. Українських Карпат
2009 Удосконалення державних пограм соціально-економічного розвитку вугільної
промисловості
2009 Комплексоутворення галогенідів фосфору та силіцію з N- та О-донорними
лігандами
2009 Роль інституту державних фінансів у формуванні суспільного добробуту
2009 Екологічні особливості формування підстилкової мезофауни у природних лісах
південного Лісостепу Полтавської області.
2009 Охорона культурної спадщини в Криму (1887- 1941 рр.).
2009 Організаційно-економічний розвиток пасажирського комплексу залізничного
транспорту України на основі системного підходу
2009 Фактори ризику виникнення та методи профілактики рецидивів раку ендометрія
2009 Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства
2009 Державне регулювання системи страхування земель сільськогосподарського
призначення.
2009 Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування
в Україні (1980-2007 рр.)
2009 Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі
навчання математичних дисциплін
2009 Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7-9 класів у процесі
навчання інформатики.
2009 Селективна проксимальна ваготомія з гас-тропексією при субкомпенсованих та
декомпенсованих виразкових пілородуоденальних стенозах
2009 Клініко-імунологічна характеристика перебігу гнійного верхньощелепного
синуситу у хворих на інсулінзалежний цукровий діабет.
2009 Оптимізація хірургічного лікування переломів дис-тального епіметафізу
кісток гомілки
2009 Первинний остеосинтез та ендопротезування при ушкодженнях проксимального
відділу плечової кістки.
2009 Особливості зональних змін верхньоплейстоценових грунтів басейну Дніпра на
території України.
2009 Психологічні умови особистісного розвитку підлітків з депресивними
розладами
2009 Психологічні умови формування готовності до трудової діяльності учнів
професійно-технічних навчальних закладів
2009 Науково-практичні засади розробки і реалізації інноваційних проектів у
фармацевтичному виробництві
2009 Розробка складу та технології таблеток «Апітар» з вологозахисним покриттям
2009 Розробка складу та технології препарату кардіотонічної дії в капсулах
2009 Науково-практичне обґрунтування асортиментної політики виробничих
фармацевтичних підприємств
2009 Функціональний закреп у дітей грудного віку (клініка, діагностика,
прогнозування, принципи корекції).
2009 Технологія впровадження оздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання
старшокласниць (на прикладі шейпінгу).
2009 Обґрунтування рівнів фізичних навантажень студенток спеціальних медичних
груп.
2009 Оптимізація занять оздоровчої спрямованості у фізичному вихованні хлопчиків
11-14 років.
2009 Професійно-прикладна фізична підготовка техніків-механіків.
2009 Фізичне вдосконалення студентів технічних вищих навчальних закладів
засобами футболу.
2009 Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації
дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи.
2009 Теоретико-методичні основи застосування індивідуальних програм з фізичної
реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї.
2009 Організація та ефективність використання виробничих ресурсів
сільськогосподарськими підприємствами регіону
2009 Маркетингові стратегії розвитку фермерських господарств
2009 Формування раціональної структури землекористування в аграрних
підприємствах
2009 Стратегія розвитку підприємств з виробництва курячого м’яса і яєць
2009 Роль громадянського суспільства у легітимації політичної влади в Україні
2009 Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств
2009 1. Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-економічного
розвитку держави
2009 Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування
2009 Клініко-гемодинамічні закономірності медикаментозної корекції дисфункції
міокарда у хворих на алкогольний цироз печінки
2009 Клініко-патогенетичні особливості перебігу виразкової хвороби
дванадцятипалої кишки та обгрунтування комплексної теракомплексної терапії.
2009 Хронічний атрофічний гастрит: клініко-біохімічні і морфофункціональні
особливості перебігу та лікування
2009 Клініко-патогенетичні особливості перебігу серцевої недостатності у хворих
на системний червоний вовчак і системну склеродермію та способи її метаболічної
корекції
2009 Спектроскопія рідбергівських атомів у зовнішньому електромагнітному полі
2009 Збереження якості плодів чорної смородини з післязбиральною обробкою
речовинами антимікробної дії та в продуктах переробки
2009 Релятивістська теорія зсуву і уширення спектральних ліній надтонких
переходів для важких атомів в атмосфері буферних інертних газів
2009 Релаксаційні процеси в сенсорах зображень на основі неідеального
гетеропереходу CdS-Сu2S
2009 Наукові основи підвищення ефективності еколого-економічних систем з
урахуванням синергетичних ефектів
2009 Удосконалення гідродинамічних фільтрів шляхом закрутки потоку в кільцевій
області зовні фільтроелемента
2009 Методика використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання
фізики
2009 Характеристика цитоскелетного та мембранного нервовоспецифічних білків за
умов експериментального діабету
2009 Просторова модуляція впорядкування і критичні показники в твердих тілах
2009 Вплив цитостатиків на стан ниркового функціонального резерву
(експериментальне дослідження)
2009 Про- і антиоксидантні механізми іммобілізаційно-холодового стресу та їх
зміни під впливом фізичних чинників
2009 Ставлення населення Української РСР до процесу десталінізації (1953-1964
роки)
2009 Особливості структури, фазовий склад доевтектичних силумінів з підвищеними
механічними властивостями при комплексному впливі стронцію, скандію та фізичних
способів оброблення розплаву
2009 Зв’язок розподілу домішок в монокристалах кремнію з технологічними
параметрами вирощування
2009 Сезонні умови латеральної міграції забруднюючих речовин у поліських
ландшафтах
2009 Методи та інформаційні технології забезпечення достовірності діалогу з
користувачем у системах комп’ютерної телефонії
2009 Підвищення ефективності моніторингу втрат електроенергії в розподільчих
мережах
2009 Зменшення похибок, обумовлених високовольтними трансформаторами струму та
напруги, приєднанням до їхніх вторинних кіл компенсувальних пристроїв
2009 Профілактика розвитку післяопераційної кератопатії
2009 Клініко-патогенетичні особливості та оптимізація терапії вірусних гепатитів
В і С у наркоспоживачів
2009 Замах на злочин: проблеми кримінально-правової кваліфікації та
відповідальності
2009 Побут і дозвілля сільського населення України в повоєнний період (1945-1953
рр.).
2009 Повсякденне життя сільського населення у 1941-1945 рр. (на матеріалах
центральних областей України).
2009 Міжнародний досвід оптимізації управління акціонерними товариствами в
Україні в умовах геоекономічних викликів.
2009 Клініко-патогенетичні особливості перебігу та наслідки інфекційного
мононуклеозу в осіб молодого віку
2009 Клiнiко-патогенетичнi особливостi хронiчного гепатиту С в осiб з
реплiкативною формою Епштейна-Барр вірусної інфекції

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)