Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 3

2009 Організація професійно-педагогічної підготовки працівників експертної служби МВС Укріїни
2009 Формування вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладів
2009 Готські війни та античні держави Північного Надчорномор`я
2009 Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза).
2009 Охорона культурної спадщини України в контексті світових інтеграційних процесів (друга половина ХХ — початок ХХІ століття)
2009 Аеромобільні війська України в історичному контексті: передумови виникнення, становлення та розвиток
2009 Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації
2009 Військовий аспект діяльності польських партій Королівства Польського і Галичини напередодні та на початку Першої світової війни
2009 Проблема оцінювання навчальної діяльності учнів початкової школи в Україні (50-ті – 90-ті роки ХХ століття)
2009 Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу та продуктивність гібридів буряка цукрового
2009 Технологічні основи виготовлення та застосування гуматів під овочеві культури
2009 Ефективність застосування добрив під льон олійний на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
2009 Управління ефективною адаптацією промислового підприємства до змін ринкового середовища
2009 Мотивація розробників нової техніки на підприємствах машинобудівної галузі
2009 Моделі, методи та інформаційні технології моніторингу стану рослинності та ґрунту
2009 Інформаційні технології підтримки процесів контролю виконання державного бюджету
2009 Удосконалення процесів та обладнання для виробництва слоду
2009 Автоматизоване управління дифузійною станцією з підсистемою підтримки прийняття рішень
2009 Архітектурно-планувальна організація малих готелів в умовах природних комплексів
2009 Інформаційне моделювання динаміки забруднення навколишнього середовища та захворюваності населення у великих промислових містах.
2009 Особливості філософсько-культурологічних поглядів художників українського авангарду
2009 Рецепція Ф. Достоєвського у польській літе-ратурі кінця ХІХ — першої половини ХХ століття
2009 Антивоєнний роман Ремарка і Гончара: проблеми типології
2009 Морально-етичні концепти в творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та американській літературі кінця XVIII — середини XIX століття: типологічні відповідності
2009 Художня специфіка модерністської прози Вір-джинії Вулф
2009 Хірургічна тактика та вибір мініінвазивних методів оперативного лікування хворих на обтураційну жовтяницю доброякісного генезу у віковому аспекті
2009 Розвиток і становлення топографії гортані в ранньому періоді онтогенезу людини
2009 Анатомія стравохідно-шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини
2009 Програмно-цільовий метод управління видатками бюджету
2009 Глободероз картоплі та заходи обмеження його шкідливості в Західному Лісостепу України
2009 Механізми формування туристських потоків на засадах логістики
2009 Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри у процесі мовної освіти.
2009 Вдосконалення п’єзокерамічних сканерів для зондових наномікроскопів
2009 Методи та засоби підвищення надійності та ефективності передавання даних в комп’ютерних системах охоронного відеоспостереження
2009 Політична участь жінок країн Центральної і Східної Європи у період системної трансформації кінця XX — на початку XXI століття (на прикладі Словаччини, Польщі, Росії).
2009 Перехід до демократії в Чеській Республіці.
2009 Виділення та характеристика ферментного комплексу міцеліальних грибів з дріжджелітичною активністю
2009 Формування менеджменту методичної діяльності в системі муніципального управління розвитком освіти
2009 Методи та засоби радіаційної модифікації властивостей напівпровідникових матеріалів та приладів
2009 Твердотільні сенсори на основі тонкоплівкових полімерних сегнетоелектриків з покращеними технічними характеристиками
2009 Розробка і дослідження відцентрових елементів для сепараційного обладнання в системах підготовки газу
2009 Підвищення паливно-економічних та екологічних показників багаторежимних енергоустановок
2009 Експериментальне вивчення гепатотоксичного впливу комбінації противиразкових препаратів і його корекція
2009 Виділення та хімічне вивчення біологічно активних речовин ліпазотропної дії рослин родин Бобові та Селерові
2009 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості алкілпохідних 2-метил-1Н-хінолін-4-онів
2009 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 7-бета-гідрокси-гама-арилоксипропілксантинів
2009 Біологічне обґрунтування заходів зниження інфекційного потенціалу збудників в’янення томата роду Fusarium Link ex Fr. в плівкових теплицях у Лісостепу України
2009 Управління підготовчим етапом реструктуризації промислових підприємств
2009 Організація і оцінка управлінської діяльності на підприємстві
2009 Трансформування та ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств.
2009 Типологія формально-семантичних змін англо-американських запозичень на -ing у різносистемних мовах
2009 Історія фонологічних систем східнослов’янських мов: лінгвоісторіографічний аспект
2009 Типи глосем у текстах масової періодики та принципи їх лексикографування (на матеріалі української, російської та англійської мов)
2009 Функціональні різновиди прислівних складнопідрядних речень у художніх текстах
2009 1.Структура, функції та лексикографія конотативної топонімії
2009 Закономірності діяльності в системі » рятувальник — екстремальне середовище » на станціях метрополітену
2009 Енергоекономічний аналіз когенераційних схем на основі поршневих теплових двигунів
2009 Аналітичне забезпечення оцінки стійкості машинобудівного підприємства.
2009 Венчурне інвестування на машинобудівних підприємствах.
2009 Клініко-експериментальне обгрунтування діагностики пастерельозу великої рогатої худоби і свиней
2009 Комплексна технологія утилізації манганвмісних відходів виробництва гідрохінона
2009 ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛІВ РОТОРНО-ПЛАНЕТАРНОЇ МАШИНИ, УЗГОДЖЕНИХ ІЗ ЗУБЧАТОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ
2009 Властивості вищої нервової діяльності у людей зрілого віку з порушеннями системного та церебрального кровообігу.
2009 Визначення гідродинамічних характеристик ті-лесного профілю в нестаціонарному потоці в’язкої не-стисливої рідини методом граничних інтегральних рів-нянь
2009 Формування і розвиток ринку прісноводної риби
2009 Формування духовно-творчої особистості студента засобами сучасної літератури Англії і США.
2009 Виховання творчого відношення до виконавської діяльності у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв
2009 Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в спільній діяльності школи і вищого педагогічного навчального закладу
2009 Гендерне виховання молодших школярів засобами фольклору в умовах полікультурного регіону
2009 Педагогічні основи організації оздоровлення молодших школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи
2009 Формування духовного здоров’я учнів основної школи у процесі фізичного виховання.
2009 Оцінка функціонального стану канальцевого апарату нирок по зміненню осмотичного гомеостазу при нирковій недостатності різного ґенезу.
2009 Паліативне лікування первинних неорганних злоякісних новоутворень заочеревинного простору й очеревини.
2009 Право на торговельну марку в Україні
2009 Набуття права власності в цивільному праві України
2009 Застосування препарату «Фітоколор НР» для одночасного надання антимікробних властивостей та забарвлення текстильним матеріалам
2009 Розробка технології очищення вовняного волокна з використанням електророзрядної нелінійної об’ємної кавітації
2009 Удосконалення технології отримання пряжі кільцевого способу прядіння
2009 Моделі та алгоритми пошуку рішень на базі генетичних схем
2009 Синтез оптимальних регуляторів автоматизованої системи керування електрогідравлічного очищення виливків
2009 Підвищення зносостійкості трибосполучення «циліндр-кільце-поршень» форсованих двигунів електрофізичними методами зміцнення поверхні
2009 Методика створення шкільних навчально-методичних комплектів з всесвітньої історії в основній школі
2009 Технологія вивчення теоретичного матеріалу з механіки у класах фізико-математичного профілю
2009 Облік і контроль лізингу в промисловості
2009 Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості N,N’- дизаміщених 2,3-діоксо-1,4-діазинів
2009 Синтез, фізико-хімічні властивості та протисудомна активність похідних 1-Арил-4-R-5-метил(аміно)-1,2,3-триазолу(1H)
2009 Вплив ультразвуку на перебіг запалення скелетного м’язу при експериментальній травмі
2009 Феномен гри: соціокультурні експлікації агональності
2009 Межі людського: до ситуації постпостмодерну
2009 Українська термінологія швацької промисловості
2009 Лексико-словотвірні інновації в українському соціально-політичному назовництві
2009 Ідейні погляди та діяльність меншовиків Катеринославської губернії в 1903 — 1907 рр.
2009 Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату
2009 Керамічні суміші в системі Al2O3 — ZrO2 — SiO2 — Al — Si для відновлення футерівок скловарних печей
2009 Вивчення будови груп за властивостями підгруп, близьких до нормальних
2009 Композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол з покращеними адгезійними властивостями
2009 Розроблення основ технології модифікації пінополістирольних відходів для переробки у в’язкотекучому стані
2009 Економіка населення Південно-Східної Європи (ХІ — початок VI тис. до н.е.)
2009 Організація самостійної роботи з формування культури здоров’я студентів вищих педагогічних навчальних закладів
2009 Формування професійної готовності майбутніх учителів інформатики до оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх шкіл
2009 Формування національної художньої культури в майбутніх учителів початкових класів та образотворчого мистецтва засобами декоративної символіки
2009 Формування духовної культури майбутнього вчителя засобами музичного мистецтва
2009 Хірургічна корекція підвищеного внутрішньочеревного тиску у хворих на серединні післяопераційні вентральні грижі.
2009 Роль та місце малоінвазивних хірургічних втручань при хронічному панкреатиті.
2009 Дмитро Маркович в кооперативному та громадсько-політичному житті України (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.).
2009 Розробка фрикційних вузлів з вирівнюванням питомих навантажень стрічково-колодкових гальм механізмів підйому вантажу.
2009 Створення резонансної гідравлічної вібро-трамбовки для ущільнення ґрунтів
2009 Окисно-індуковані порушення при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків і їх корекція
2009 Потенціал вищої освіти в активізації розвитку регіональних освітніх систем
2009 Психологічні особливості професійного становлення молодших командирів військової служби за контрактом
2009 Ефективність комплексного лікування із застосуванням інтерферону альфа-2b у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із бактеріовиділенням
2009 Особливості формування деструктивного туберкульозу легень та методи корекції виникаючих порушень
2009 Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про референдум
2009 Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції (порівняльно-правовий аналіз)
2009 Припинення юридичних осіб з правонаступництвом
2009 Право на захист цивільних прав та інтересів
2009 Стан антиоксидантної ферментної системи крові чорноморських риб в умовах комплексного хронічного забруднення
2009 Стан азотистого обміну риб в умовах забруднення нітрозамінами і токсичними елементами
2009 Фортепіанна творчість Франсіса Пуленка в контексті французьких клавірних традицій.
2009 Стиль твору і виконавської інтерпретації в аспекті взаємодії класичного та акласичного у фортепіанному мистецтві.
2009 Правове регулювання праці жінок — працівників органів внутрішніх справ України
2009 Правове регулювання змін умов праці працівників міліції
2009 Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію
2009 Нейромоторний і нейром’язовий синдроми в структурі перинатальної патології у дітей першого року життя та їх диференційована терапевтична корекція
2009 Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних ПАР для концентрування нестероїдних анальгетиків
2009 Облік і аналіз витрат на інновації: управлінський аспект
2009 Соціально-трудові відносини: формування та розвиток.
2009 Інтелектуалізація трудової діяльності в контексті формування та розвитку інтелектуального капіталу.
2009 Адаптивне планування фінансово-господарської діяльності підприємства
2009 Організаційно-економічний механізм об’єднання промислових підприємств
2009 Стратегія досягнення машинобудівним підприємством конкурентних переваг на основі інноваційного розвитку
2009 Організаційно-економічний механізм синхронізації товарно-грошових потоків підприємства
2009 Функціональний стан еритроцитів і вміст мікроелементів у внутрішніх органах курей-несучок за впливу речовин гумінової природи
2009 Імунофізіологічний стан організму птиці у різні вікові періоди та при застосуванні імуномодуляторів
2009 Профілактика аліментарної анемії поросят за корекції умов годівлі та утримання свиноматок.
2009 Розвиток соціально-трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах
2009 Управління капіталом приватного вищого навчального закладу
2009 Комплексна оцінка ефективності господарської діяльності в системі антикризового управління підприємствами
2009 Галицьке Підгір’я в громадсько-політичній та науковій діяльності Івана Франка.
2009 Етноконфесійні процеси в Галичині (1919-1939 рр.).
2009 Педагогічні ідеї та освітня діяльність Василя Луціва (1920-2005 рр.)
2009 Реабілітація репродуктивної функції жінок після гістерорезектоскопічного лікування субмукозної міоми матки.
2009 Фізичні процеси в сенсорних гетероструктурах на основі модифікованих шарів поруватого кремнію
2009 Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М
2009 Договір комісії за Цивільним кодексом України
2009 Правова природа розрахункового чека
2009 Установи як юридичні особи
2009 Педагогічні засади політичної соціалізації учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи в Російській Федерації
2009 Соціально-педагогічні засади роботи з батьками дітей з особливими потребами.
2009 Патогенетичне обґрунтування лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі інфекцією, у дітей з урахуванням порушень обміну заліза та гастропротективного потенціалу слизової оболонки
2009 Проблеми виявлення і реєстрації професійних захворювань в Україні
2009 Управлінський облік товарних запасів, витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств гуртової торгівлі
2009 Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі
2009 Управління проектами створення космічної техніки нового покоління на основі компонентного підходу
2009 Порушення жирнокислотного спектру ліпопротеїнів, тригліцеридів та їх медикаментозна корекція у хворих на нестабільну стенокардію
2009 Клінічні, біохімічні, структурно-функціональні зміни серцево-судинної системи у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2 типу, метаболічні ефекти гіполіпідемічної терапії.
2009 Державна інноваційна політика в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки
2009 Державне регулювання сталого розвитку регіону
2009 Натрій-залежний фосфатний транспортер NaPi2b як маркер раку яєчника
2009 Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу
2009 Українсько-грецькі зв’язки в галузі культури та освіти: 1991 — 2007 рр.
2009 Розвиток форм і способів антифашистської боротьби на території України в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.)
2009 Лікувальний процес як об’єкт соціологічного дослідження
2009 Соціологічні виміри цінностей економічної культури
2009 Механізми реалізації антикризової політики держави в будівельній галузі
2009 Моделювання логістичного процесу енергопостачання у ринковому середовищі.
2009 Розвиток державної податкової політики стимулювання інноваційної діяльності в Україні
2009 Електоральний процес у перехідних політичних системах: технологічний аспект.
2009 Організаційні критерії функціонування політичних партій в сучасній Україні.
2009 Індивідуальна профілактика карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і лактації.
2009 Обгрунтування параметрів навісних коренезбиральних пристроїв
2009 Кримінально-правова характеристика викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
2009 Кримінально-процесуальні гарантії реалізації права на юридичну допомогу осіб, постраждалих від злочину
2009 Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легенів
2009 Оцінка віддаленого прогнозу у пацієнтів з ішемічною хворобою серця за допомогою стресової ехокардіографії
2009 Психологічні особливості установки учнів молодшого та раннього підліткового віку на вживання алкоголю.
2009 Особливості емоційної регуляції в формуванні пізнавальних інтересів підлітків.
2009 Психологічні особливості сприймання музики особистістю залежно від соціальної адаптації.
2009 Психологічні особливості розуміння студентами сучасних пісень.
2009 Особливості формування екологічної свідомості у студентів гуманітарного і технічного напрямів підготовки.
2009 Психологічні особливості та адаптаційні можливості ліворуких дітей в учбовій діяльності.
2009 Ставлення до грошей як фактор економічної соціалізації старшокласників.
2009 Військова служба як особливий вид державної служби в Україні
2009 Підвищення плавності руху машинно-тракторних агрегатів на основі модульних енергетичних засобів класу 1,4-3
2009 Обґрунтування технологічних режимів сушіння насіння соняшнику вищих репродукцій і розробка обладнання для їх забезпечення
2009 Розміщення, оцінка та раціональне використання біоенергетичних ресурсів Харківської області
2009 Селекційно-генетична оцінка проміжних генотипів української бурої молочної породи, що створюється
2009 Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів зарубіжної селпкції.
2009 Раціональні порожнисті бетонні і залізобетонні конструкції
2009 Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах трансформації земельних відносин
2009 Керченський лапідарій як суб’єкт культурологічної діяльності
2009 Аналітичні дослідження в ряді протигрибкових лікарських засобів похідних азолів та нафтилметиленаміну
2009 Синтез, фізико-хімічні і біологічні властивості похідних (6-R-3-оксо-3,4-дигідро-2Н-[1,2,4]тріазино[4,3-с]хіназолін-4-іл)оцтових кислот
2009 Фармацевтичне забезпечення лікування сифілісу, гонореї, ВІЛ/СНІДу
2009 Субкультура футбольних хуліганів: фактори формування та особливості прояву на пострадянському просторі.
2009 Підвищення ефективності дроблення агломерату шляхом удосконалення конструктивних параметрів одновалкової зубчастої дробарки
2009 Господарська, громадсько-політична та культурна діяльність дворян і поміщиків Волині наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.
2009 Грошова реформа 1922 — 1924 рр. в УСРР: історичний аспект
2009 Сучасна українська та російська історіографія причин та наслідків голодомору в УРСР 1932-1933 років
2009 Суперсиметрія електрона в магнітному полі
2009 Методика вивчення творів української літератури в 10-11 класах на тлі подій і явищ відповідної історичної епохи
2009 Клініко-діагностична значущість сироваткового рівня антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду у пацієнтів з різною тривалістю ревматоїдного артриту
2009 Мистецька парадигма В. К. Авраменка в контексті розвитку української культури XX століття
2009 Громадянське виховання учнівської молоді США
2009 Громадянське виховання учнівської молоді в середній школі США
2009 Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи з учнями
2009 Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки
2009 Обґрунтування конструкції та параметрів прямого циліндричного врубу для спорудження гірничих виробок
2009 Адаптація англіцизмів до системи сучас-ної німецької мови (на матеріалі англіцизм-мів комп’ютерної галузі й технологій)
2009 Предикативно-атрибутивні конструкції в англійській та українській мовах
2009 Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються з настільного тенісу в річному циклі підготовки
2009 Метод прискореного імпульсного розряду для оцінки Ni(OH)2 як електродного матеріалу лужних акумуляторів
2009 Стратегічні чинники адаптації підприємств до зовнішнього середовища (на прикладі м’ясопереробних підприємств).
2009 Ендоскопічні методи діагностики та хірургічного лікування жовчнокам’яної хвороби, ускладненої непрохідністю термінального відділу холедоха
2009 Прогнозування та профілактика гнійно-септичних ускладнень у постраждалих з політравмою
2009 Місцева профілактика гнійно-запальних ускладнень алопластики інфікованих дефектів апоневроза у хворих з рубцевими грижами живота
2009 Методи підвищення завадостійкості ліній доступу до базових станцій транкінгових систем зв’язку
2009 Динамічні моделі та метод управління мережними ресурсами в телекомунікаційних системах
2009 Імунологічні зміни у хворих на ішемічну хворобу серця з есенціальною гіпертензією та їх корекція аторвастатином
2009 Інсерційно-делеційний поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту і розповсюдженість атеросклеротичного ураження судин
2009 Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі
2009 Визначення елементів гравітаційного поля Землі комбінованим методом
2009 Нормативно-правове та геодезичне забезпечення ведення кадастру земель водного фонду
2009 Моделювання гравітаційного поля та топографії океану в регіоні Антарктики
2009 Моніторинг земель рекреаційного призначення на базі дистанційного зондування та геоінформаційних підходів.
2009 Регіональні аспекти раціонального аграрного землекористування (на прикладі Миколаївського регіону)
2009 Механізми трансформації ринку трудових ресурсів підприємств АПК регіону в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Херсонської області)
2009 Управління фінансовими потоками аграрних підприємств
2009 Інтелектуальний капітал в системі економічних відносин агропромислових підприємств України
2009 Системний підхід у формуванні комунікативно-мовної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів
2009 Формування і розвиток мовних компетентностей учнів 5 — 6 класів загальноосвітньої школи ( на прикладі вивчення словотвору та орфографії)
2009 Підготовка майбутнього вчителя до впровадження дидактичних технологій у початковій школі.
2009 Творчий розвиток філологічної спадщини О.Потебні в сучасній лінгводидактиці.
2009 Соматотипологічні особливості адаптаційних можливостей кардіо-респіраторної системи молоді 18-20 років в умовах різної метеоситуації
2009 Профілактика тромбоемболії легеневої артерії при гострих венозних тромбозах у хворих варикозною хворобою вен нижніх кінцівок
2009 Проектування оптимального складу сухих будівельних сумішей для мурувальних робіт
2009 Крутильна жорсткість залізобетонних елементів перекриттів з нормальними тріщинами
2009 Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми.
2009 Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства
2009 Управління цінністю авіатранспортної послуги
2009 Екологічно безпечна маловідхідна технологія реутилізації сірчанокислого електроліту акумуляторних батарей
2009 Фторовмісні NH-, N-хлоро- піразоли і 1,2,3-триазоли. Синтез та властивості
2009 Антропологія та поетика тривалості у контексті філософії Іншого
2009 Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В. Шинкарука
2009 Математичне моделювання та моніторинг світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації
2009 Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі
2009 Психологічні умови розвитку здібностей молодших школярів до словесної творчості
2009 Особливості прояву оперативного мислення студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вирішення комп’ютерних задач
2009 Психологічні особливості агресивної поведінки старшокласників та її корекція в процесі навчальної діяльності
2009 Розвиток мовленнєвого дихання у дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення
2009 Розвиток функціональних можливостей рук у дітей 5-10 років зі спастичними формами церебрального паралічу
2009 Морально-етичне виховання дітей старшого дрошкільного віку засобами українського фольклору
2009 Педагогічні умови сенсорного розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва
2009 Предиктори та стратифікація вірогідності виживання хворих з хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка (за даними трирічного проспективного спостереження)
2009 Потужні випрямні комплекси з автотрансформаторними фазозсувними елементами гексагонального і квазігексагонального типів
2009 Діагностика та консервативне лікування травматичної спонділопатії в дітей
2009 Діагностика та лікування уражень кисті при псоріатичному артриті
2009 Наукове обґрунтування системи професійної реабілітації лікарів-педіатрів поліклінічних закладів
2009 Організаційно-технологічна модель удосконалення первинної медико-санітарної допомоги (на прикладі сільського населення Харківської області).
2009 Побудова оптимального портфеля в умовах невизначеності
2009 Миротворчі операції міжнародних організацій та участь в них України (1992-2007)
2009 Державна стратегія розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я
2009 Купецтво як фактор розвитку промисловості Лівобережної України (60-ті рр. ХІХ ст. — 1914 р.)
2009 Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічної обструктивної хвороби легень у хворих із синдромом подразненої кишки.
2009 Моделювання хвильових процесів у електродинамічних системах підсилювача на ефекті Сміта-Парселла
2009 Фізика інтенсивних електронних пучків у високочастотних приладах О-типу
2009 Готичне письмо у канцелярії Львівського магістрату кінця XIV — першої половини XVI ст.
2009 Шляхетські заповіти в реляційних книгах Львівського та Перемишльського ґродських судів першої половини XVIII століття як історичне джерело.
2009 Соматичні фразеологічні одиниці із значенням інтерперсональних відносин: структурно-семантичні та функціональні характеристики.
2009 Прийняття оптимальних рішень на основі аналізу скінченних послідовностей в умовах невизначеності
2009 Моделювання перехідних процесів у двовимірних відкритих електродинамічних структурах
2009 Дробові оператори в задачах випромінювання та дифракції електромагнітних хвиль
2009 Вільні атрибутивні словосполучення як засіб об’єктивації гендерних стереотипів (на матеріалі сучасного британського газетного дискурсу).
2009 Джаззінг як форма взаємодії академічного та «третього» пластів у джазі
2009 С. В. Смоленський та Новий напрям у російській духовній музиці кінця XIX — початку XX століть
2009 Саксофон у музичній культурі ХХ століття (на матеріалі сонатної творчості зарубіжних та українських композиторів)
2009 Комплексне лікування алергодерматозів у робітниць швейного виробництва з урахуванням порушень мікроциркуляції шкіри
2009 Клініко-морфогістохімічне визначення життєздатності кінцівки в стані критичної ішемії при синдромі діабетичної стопи.
2009 Методи хірургічної корекції критичної ішемії при дистальних формах атеросклерозу нижніх кінцівок.
2009 Відеоскопічна дисекція перфорантних вен при лікуванні хронічної венозної недостатності.
2009 Склеротерапія при комбінованому хірургічному лікуванні хронічної венозної недостатності.
2009 Ортодонтичні моноблоки при лікуванні дистального прикусу, ускладненого функціональною патологією.
2009 Облік та внутрішній аудит витрат на недеревну лісопродукцію рослинного походження
2009 Міжособистісна взаємодія в колективі як фактор інноваційного розвитку бібліотек.
2009 Особливості ліпідного обміну у дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит С, та шляхи його медикаментозної корекції
2009 Клініко-епідеміологічна характеристика синдрому жорстокого поводження з дітьми на моделі Одеського регіону
2009 Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти)
2009 Правові основи фінансового контролю в сфері місцевих фінансів.
2009 Генетичні процеси в природних популяціях Drosophila melanogaster України
2009 Еволюція хронічної хвороби нирок та прогресування хронічної ішемічної хвороби серця, їх профілактика, лікування та прогноз перебігу
2009 Клінічна, лабораторна і морфологічна характеристика та лікування хворих на мезангіопроліферативний гломерулонефрит з нефротичним синдромом
2009 Ефективність комплексного лікування інфекцій нирок із використанням канефрону та хофітолу.
2009 Експресія протеїнкінази D2 в нормальних та злоякісно трансформованих В-лімфоцитах людини
2009 Підготовка майбутніх працівників правоохоронних органів до роботи з підлітками «групи ризику»
2009 Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження профільного навчання
2009 Формування цінності самореалізації майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки
2009 Розвиток творчого потенціалу майбутнього інженера в процесі професійної підготовки у вищому технічному навчальному закладі
2009 Планування і регулювання партнерських відносин у сфері туризму
2009 Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід)
2009 Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця ХІХ — ХХ століття
2009 Інформаційний простір: соціо-культурна сутність, стан та проблеми функціонування в Україні
2009 Театралізований тематичний концерт як синтетичний жанр сценічних мистецтв
2009 Оцінювання та планування логістичних витрат машинобудівних підприємств
2009 Українська правнича термінологія в ХХ ст.
2009 Лексико-семантичні та функціональні особливості евфемізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі бульварної жіночої прози ХХ — ХХІ ст.)
2009 Концептуальний простір англійських прикметників big i large
2009 Комунікативні інтенції «Я-висловлень» у сучасному англомовному дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти
2009 Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних
2009 Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі
2009 Дослідження протипухлинної ефективності глікопептидних вакцин на експериментальних моделях інтракраніального злоякісного росту
2009 Культурно-естетична домінанта національного світогляду та її ідеологічна значущість
2009 Діагностика і хірургічне лікування вузлового зобу в сполученні з автоімунним тиреоїдитом
2009 Вікові осoбливості функцій нирок у щурів, що зазнали стресу за зміненого фотоперіоду
2009 Нейровегетативні та психоемоційні порушення у дітей, хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки та обґрунтування диференційованої тактики лікування
2009 Профілактика перинатальної патології у жінок з уреаплазмово-вірусною інфекцією
2009 Клініко-патогенетичні механізми перебігу та оптимізація комплексного лікування позалікарняних пневмоній у дітей раннього віку
2009 Клініко-ендоскопічні дані, морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих дітей з поєднаною хронічною патологією гастродуоденальної та біліарної систем та оптимізація їх лікування
2009 Особливості холінергічної регуляції серця тварин різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда за застосування модуляторів опіатних рецепторів
2009 Організація та методика аудиту страхових компаній
2009 Оцінка конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості.
2009 Лексико-семантичне й асоціативне поле любов у мові творів Павла Загребельного.
2009 Реалізація суб’єктивної модальності в портретних та інтер’єрних описових контекстах (на матеріалі поеми М.В. Гоголя «Мертві душі»).
2009 Галліцизми в сучасній українській сільськогосподарській термінології.
2009 Формування фінансово-кредитного забезпечення та інвестиційної політики аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання.
2009 Розвиток матеріально-технічного забезпечення підприємств АПК.
2009 1.Особливості перебігу і ведення раннього неонатального періоду у дітей з природженими вадами розвитку і ризиком спадковоїпатології
2009 Фітотерапевтична корекція розладів травлення при функціональній диспепсії у дітей раннього віку
2009 Вплив патологічної звивитості, гіпо- й аплазій прецеребральних судин на перебіг розсіяного склерозу
2009 Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств
2009 Скло- та склокристалічні матеріали електротехнічного призначення на основі системи Li2O-P2O5
2009 Регулювання діяльності місцевих ринків з продажу споживчих товарів
2009 Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку
2009 Регулювання діяльності місцевих ринків з продажу споживчих товарів
2009 Формування донорського контингенту та забезпечення якості гемокомпонентів в умовах регіонального центру крові.
2009 Кріоконсервування ооцитів миші і корови з використанням повільних, швидких і надшвидких режимів заморожування
2009 Патогенетичне обґрунтування оптимізації профілактики і лікування ранньої анемії у недоношених немовлят.
2009 Особливості правового регулювання закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб.
2009 Регуляторний вплив територіальних органів влади на розвиток підприємницької діяльності
2009 Розвиток стилю державно-управлінської діяльності
2009 Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню
2009 Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади
2009 Фазовий склад та властивості багатих на нікель сплавів системи Ni-B з елементами ІІІ-V груп
2009 Підготовка майбутніх фельдшерів ветеринарної медицини засобами проблемно-модельного навчання
2009 Хірургічне лікування кардіальних виразок шлунка, ускладнених кровотечею.
2009 Патогенетичне обґрунтування антиоксидантної терапії при функціональній кішковій непрохідності в ранньому післяопераційному періоді (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Науково-методичні засади економічної діяльності об’єктів природно-заповідного фонду України
2009 Обгрунтування параметрів робочих органів картоплекопача прочісуючого типу, при вирощуванні картоплі на краплинному зрошуванні.
2009 Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції
2009 Правове забезпечення концепції сталого розвитку сучасної держави: теоретико-компаративістський аналіз
2009 Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні
2009 Підвищення ефективності технологічного процесу пунктирного висіву насіння соняшнику струминною пневмомеханічною системою.
2009 Віртуалізація у релігійному житті сучасної України (соціально-філософський аспект)
2009 Соціотехнічні аспекти становлення сучасної інформаційної цивілізації
2009 Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної поведінки молоді
2009 Механізм ефективного фінансування пільгових пенсій в Україні
2009 Об’єкти дитячого дошкільного та позашкільного виховання надмалої місткості в житловому середовищі.
2009 Принципи архітектури спілки Ф. Фельнера і Г. Гельмера і їх розвиток в Україні
2009 Принципи пропорціонування в архітектурних типах громадських будівель і споруд України
2009 Розвиток міжбюджетних відносин у регіоні
2009 Стратегія державного регулювання розвитку середнього класу в Україні
2009 Державне регулювання апк в економіці перехідного періоду
2009 Формування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі (на прикладі Закарпатської області)
2009 Особливості безекстракційного лікування зубо-коміркових форм дистального прикусу з застосуванням дисталізації молярів
2009 Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): соціально-економічний, суспільний та освітній розвиток.
2009 Колективізація і розкуркулення селян Поділля та Південно-Східної Волині (друга половина 20-х — середина 30-х років ХХ ст.).
2009 Формування та реалізація державної соціальної політики
2009 Формування експериментальних умінь і навичок учнів у процесі вивчення електродинаміки в умовах сучасного освітнього середовища
2009 Диференційований підхід до контролю і оцінювання навчальних досягнень з фізики учнів 8-х класів загальноосвітніх шкіл
2009 Методи та засоби підвищення ефективності процесора комп’ютера з простою системою команд
2009 Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп’ютеризованих системах
2009 Аргументація в сучасній німецькій публіцистиці: прагмалінгвістичний аспект (на матеріалі економічних текстів)
2009 Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинних організацій
2009 Оподаткування доходів сільських домогосподарств.
2009 Формування позабюджетного фонду відтворення природних ресурсів в аграрній сфері.
2009 Речовий образ в художніх системах західноєвропейських романтиків.
2009 Труднощі словотвірного характеру в англо-українському та українсько-англійському художньому перекладі
2009 Рання діагностика та особливості корекції остеопенічних порушень у дітей з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту.
2009 Оцінювання і регулювання товарних запасів в дистрибуційній мережі.
2009 Формування інформаційних потоків та управління ними в логістичній системі торговельних підприємств.
2009 Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(І)(ІІ)/г-Аl2О3
2009 Несуча здатність залізобетонних опор контактної мережі після ремонту та посилення
2009 Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів
2009 Формування творчих здібностей учнів природничо-математичних ліцеїв в умовах інноваційних технолоій
2009 Метод проектів як засіб формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів
2009 Формування економічних знань старшокласників у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
2009 Стан репродуктивної функції нащадків стресованих самців щурів
2009 Забезпечення стійкого функціонування автотранспортної системи регіону
2009 Підвищення гнучкості місцевого ринку праці
2009 Правовий режим судового рішення у господарському процесі
2009 Удосконалення технології двоступеневого вакуум-карбонатного сіркоціаноочищення коксового газу
2009 Маркетинговий потенціал стратегічного розвитку регіону (на матеріалах Закарпатської області)
2009 Удосконалення управління комунікаціями в проектах освоєння морських газових родовищ на основі геоінформаційних технологій.
2009 Програмні засоби дослідження багатозв’язних динамічних систем, які описуються інтегральними рівняннями
2009 Підвищення ефективності трубопровідного гідротранспорту удосконалюванням насосного обладнання
2009 Підвищення працездатності черв’ячних передач вибором раціональних геометричних параметрів зачеплення в режимі граничного тертя
2009 Стійкість фундаментів на штучній основі у разі виникнення глибокого зсуву
2009 Розробка технології відновлення експлуатаційної придатності м’яких покрівель водними суспензіями
2009 Підвищення якісних характеристик товстолистового прокату із мікролегованих сталей при контрольованій прокатці
2009 Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття).
2009 Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопільщини ХІІ — ХХ ст.
2009 Ойконімія Східного Поділля (ХІV-ХХ ст.)
2009 Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю.
2009 Драматургія Людмили Старицької-Черняхівської: конфлікти і характери.
2009 Проза Ростислава Єндика: особливості художнього мислення.
2009 Лісівничі особливості насаджень за участю хвойних інтродуцентів Західного Полісся
2009 Нагляд органів прокуратури як гарантія забезпечення прав і свобод громадян в сфері адміністративної юрисдикції
2009 Правове регулювання оподаткування туристичних послуг в Україні
2009 Адміністративно-правові засади державного контролю у галузі автомобільних перевезень
2009 Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування)
2009 Участь антиоксидантних ферментів у модифікації відповіді дріжджів Saccharomyces cerevisiae на нітрозитивний стрес
2009 Особливості зорово-просторового сприйняття в онтогенетичному розвитку суб’єкта в нормі та патології.
2009 Психосемантичний аналіз професійної свідомості майбутніх менеджерів
2009 Профилактика административных правонару¬шений в сфере производства, оптовой и розничной торговли аудио¬визуальной продукциейПрофілактика адміністративних правопорушень у сфері виробництва, гуртової і роздрібної торгівлі аудіовізуальною продукцією.
2009 Встановлення і розбудова радянського державного режиму в Північній Буковині в 1940-1947 рр.: історико-правове дослідження.
2009 Економічний механізм функціонування ринку тютюну в Україні
2009 Технологія картографування і моніторингу з використанням легких літальних апаратів
2009 Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами інтеграції рухів і музики.
2009 Соціально-педагогічні умови профілактики правопорушень підлітків в діяльності правоохоронних органів.
2009 Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України
2009 Корекція рухової функції дітей, хворих на геміпаретичну форму церебрального паралічу в процесі занять фізичного виховання
2009 Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами образотворчого мистецтва
2009 Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України
2009 Формування маркетингової стратегії конкурентоспроможності підприємств АПК у сучасних умовах.
2009 Шляхи формування економічної стійкості галузей рослинництва сільськогосподарських підприємств
2009 Оцінка ефективністі фізіо-бальнеотерапії у підлітків з вегетативними дисфункціями.
2009 Імуно-біохімічні аспекти застосування лікувальних грязей у комплексній реабілітації хворих на остеохондроз хребта.
2009 Управління процесом становлення та розвитку регіонального ринку земельних ресурсів.
2009 Представлення густини пружного заряду в теорії колоїдної взаємодії в нематичном рідинному кристалі
2009 Формування фінансової стратегії підприємства поштового зв’язку
2009 Податкове регулювання експортно-імпортних операцій із сільськогосподарською продукцією.
2009 Розробка та удосконалення засобів специфічної діагностики туберкульозу птиці.
2009 Мікроміцети зерна вівса, їх токсигенні властивості та вплив фумонізину В1 на курчат
2009 Енергозберігаюча, екологічно безпечна технологія захисту винограду від гронової листовійки та кліщів
2009 Методика архітектурного формування загальноміської системи торговельного обслуговування (на прикладі м. Полтава)
2009 Ерго-дизайнерські засоби удосконалення архітектурного середовища міста (на прикладі малоповерхової житлової забудови)
2009 Організаційно-управлінські засади детінізації економічної діяльності у національному господарстві.
2009 Реформування механізму державного регулювання діяльності корпорацій в Україні
2009 Зниження похибки процесу токарної обробки нежорстких заготовок змінного перерізу методом керованого деформування
2009 Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до самоосвітньої діяльності.
2009 Формування андрагогічної компетентності у студентів гуманітарних факультетів класичних університетів.
2009 Методика розробки й упровадження системи розвивальних завдань у навчанні математики учнів 5-6 класів.
2009 Система неперервної підготовки фахівців з прикладної математики у ВНЗ в умовах кредитно-модульної технології навчання.
2009 Зародження та розповсюдження тріщин у концентраторі напружень у сталях при ударному навантаженні
2009 Феномен культурної ідентичності в контексті сучасної філософської антропології
2009 Соціально-психологічні умови розвитку автономності особистості в юнацькому віці
2009 Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози у хворих на цукровий діабет.
2009 Антропологізм у культурі «срібного віку»
2009 Розв’язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах
2009 Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва
2009 Взаємодія компонентів в системах Sr-{Ni,Cu}-In та споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, кристалічні структури та деякі фізичні властивості сполук)
2009 Право власності фізичної особи на присадибну земельну ділянку (садибу)
2009 Шлюбний договір: порівняльно-правовий аналіз законодавства різних правових систем
2009 Механізм забезпечення ефективності функціонування територіальних управлінь державної судової адміністрації
2009 Механізм регулювання процесів самоорганізації в системі «місто»
2009 Державний механізм стимулювання стратегічного цілепокладання регіонів
2009 Розвиток земельного маркетингу в сільськогосподарському землекористуванні
2009 Клініко-функціональні та патопсихологічні особливості у хворих на хронічну церебральну ішемію
2009 Формування та функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції.
2009 Вплив лігносульфонатів на колоїдно-хімічні та реологічні властивості шламовугільних суспензій
2009 Гідрогелеві кальцій-фосфатні нанокомпозити
2009 Лялька як символічний двійник людини: соціокультурні виміри
2009 Технічний аналіз на міжнародному валютному ринку
2009 Міжнародна фрагментація інноваційної активності в Європі
2009 Структурно-семантичні параметри складного речення в поетичному мовленні
2009 Клініко-патогенетичні особливості, лікування та медична реабілітація хворих молодого віку з неалкогольним стеатогепатитом, сполученим з ішемічною хворобою серця
2009 Клініко-патогенетичні особливості й оптимізація лікування хворих із синдромом подразненого кишечнику, поєднаним з нейроциркуляторною дистонією
2009 Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровського регіону України)
2009 Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму(ІІ), цинку, ніколу(ІІ) та кадмію
2009 Зміни показників жирнокислотного спектру, артеріального тиску, функціонального стану серця у хворих з метаболічним синдромом та їх медикаментозна корекція.
2009 Діяльність ООН та ОБСЄ у врегулюванні конфліктів на пострадянському просторі (90-ті роки XX століття).
2009 Облік виробничих запасів у сільськогосподарських підприємствах
2009 Правовий режим земель оздоровчого призначення
2009 Еколого-економічні засади удосконалення земельних відносин в ринкових умовах (на прикладі Автономної Республіки Крим)
2009 Опозиція як чинник формування демократичної політичної системи в Україні
2009 Проблеми корекційної педагогіки у творчій спадщині І. О. Сікорського
2009 Політична діяльність Симона Петлюри в українському державотворенні
2009 Клініко-патогенетична характеристика хронічного некалькульозного холециститу сполученого з синдромом подразненого кишечника і дисбіозом, ліквання та реабілітація
2009 Раціональне і ірраціональне в управлінні навчальним закладом
2009 Духовна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку
2009 Теоретико-методичні засади управління якістю життя територіальної громади на прикладі великого міста
2009 Удосконалення системи оцінки нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах
2009 Правове регулювання обігу векселів у сфері господарювання
2009 Узгодження конфігурацій проектів сервісних та обслуговуваних систем (стосовно електрозабезпечення сільськогосподарських підприємств на основі використання енергії вітру)
2009 Обґрунтування технологічного процесу та параметрів пристрою для підрівнювання стрічки стебел льону
2009 Роль процесів імуно-запальної активації в ремоделюванні судин у хворих на гіпертонічну хворобу
2009 Вплив інтерфейсів квантових дротів і точок на спектри електронів і дірок
2009 Теорія стаціонарних і квазістаціонарних станів електронів та екситонів у циліндричних та гексагональних системах
2009 Адаптаційні реакції, що розвиваються у студентів при тривалій роботі з персональними комп’ютерами.
2009 Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий).
2009 Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі
2009 Доплерівсько-поляриметрична радіолокаційна система для оцінки турбулентності в опадах.
2009 Швидкодіючі спеціалізовані обчислювачі на базі оптоелектронних напівпровідникових транспарантів
2009 Інвестиційна привабливість підприємств металургійної галузі в сучасних умовах
2009 Управління підприємством на основі стратегічного аналізу зовнішнього середовища
2009 Формування пізнавальної мотивації молодших школярів у процесі навчально-пошукової діяльності
2009 Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації
2009 Екологічні особливості Gastropoda (Mollusca) верхньої субліторалі Криму (Чорне море)
2009 Поліморбідність: кетоз та гепатодистрофія вівцематок (етіологія, діагностика, профілактична терапія)
2009 Полікістоз нирок у домашніх кішок (патогенез, діагностика і лікування)

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)