Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 3

2009 Удосконалення технології і розширення асортименту цукрового печива з використанням вторинних продуктів харчової промисловості
2009 Концептуалізація етнічної традиції (на матеріалі культури кримських болгар).
2009 Відновлення електропостачання знеструмлених споживачівв розподільних електричних мережах
2009 Технологічні заходи вирощування гібридів кукурудзи в умовах західного Лісостепу
2009 Хіміко-аналітичні властивості асоціатів нітрогенвмісних полікатіонів з органічними реагентами
2009 Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі
2009 Люмінесцентні властивості мікро- та нанофаз, вкраплених у галоїдні кристали
2009 Флюктуації концентрації в подвійних металічних розплавах з обмеженою розчинністю компонент
2009 Підвищення надійності оцінки сейсмобез-пеки будівель різного технічного стану при техногенних вибухах.
2009 Ветеринарно-санітарна оцінка молока при лейкозі великої рогатої худоби
2009 Агрохімічна оцінка використання добрив за вирощування капусти білоголової ранньої на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лісостепу Правобережного України
2009 Екотоксикологічна оцінка небезпечності свинцю в компонентах агроекосистеми
2009 Бізнес-планування в умовах адаптації сільськогосподарських підприємств до ринкової економіки
2009 Рід Euphrasia L. (Orobonchaceae Vent.) у флорі України: систематика і хорологія
2009 Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації.
2009 Метод автоматизованого частотно-оериторіального планування мереж стандарту GSM-R
2009 Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих на анкілозивний спондиліт
2009 Еколого-економічна оцінка сільськогосподарських землекористувань у ринкових умовах
2009 Сучасне весілля в контексті української обрядової культури
2009 Духовна культура Українських січових стрільців в контексті національно-культурного руху
2009 Обов’язки фізичних осіб в галузі охорони довкілля
2009 Договір страхування майна фізичних осіб
2009 Моделі бизнес-процесів для проектування інформаційних систем для медичних закладів
2009 Методи та засоби підвищення ефективності обчислень у кластерних системах з мультиядерною архітектурою
2009 Механізми венозного кровотоку головного мозку в нормі та за умов утруднення відтоку у щурів за даними аналізу реоенцефалограм
2009 Психологічні особливості використання невербальних засобів спілкування у діяльності вчителя
2009 Захисна функція юридичної допомоги в адміністративно–деліктному процесі
2009 Доказування в адміністративних справах, пов’язаних з виборчим процесом
2009 Запобігання злочинам у сфері обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
2009 Удосконалення проточних частин радіально-осьових гідротурбін на основі математичного моделювання їх енергетичних характеристик
2009 Удосконалення технологічного процесу експлуатації фарбових валиків малоформатних офсетних друкарських машин
2009 Патогенетичне значення та терапевтична тактика при активації Епштейна-Барр вірусної інфекції у дітей хворих на гострі інфекційні захворювання.
2009 Біологічні особливості амброзії полинолистої та хімічні заходи її знищення в агроценозах сої Правобережного Лісостепу України
2009 Перетравність корму, обмін речовин та продуктивність кролів за дії селену
2009 Біоекологічні особливості і динаміка трав’яного покриву фітоценозів зеленої зони м. Києва
2009 Історія становлення й розвитку науково-технічної школи М.Ф. Герасюти теорії польоту ракетно-космічної техніки (друга половина XX століття)
2009 Становлення і розвиток земської ветеринарної медицини Південно-Східної України (1864 — 1918 рр.).
2009 Вплив процесів каналоутворення на інформаційні можливості каналів електрозв’язку.
2009 Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика
2009 Становлення категорії «соціальна влада» в історико-соціологічному контексті.
2009 Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання оздоблювально-зміцнюючою обробкою
2009 Ефективні елементи технології вирощування кукурудзи цукрової в Правобережному Лісостепу України
2009 Розрахунок нерозрізних залізобетонних балок та рам на динамічні впливи
2009 Високотемпературне паяння ливарних жароміцних нікелевих сплавів бор-, кремніймістким припоєм.
2009 Правоохоронні програми як форма державного управління (адміністративно-правове дослідження)
2009 Попередження адміністративних деліктів органами внутрішніх справ
2009 Кримінально-правова охорона об’єктів електроенергетики та зв’язку
2009 Кримінально-правові засоби впливу на наркозалежних осіб, які вчинили злочини
2009 Особливості структурно-просторової організації кровоносного русла серця в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експеримен-тальноморфологічне дослідження)
2009 Морфологічні зміни стінки артерій різного типу і калібру при дії загальної глибокої гіпотермії
2009 Закономірності зв’язків ультразвукових макроморфометричних параметрів нирок з соматичними розмірами у підлітків в нормі
2009 Дослідження потенціалів взаємодії надстійких та сильно надстійких статистичних систем
2009 Проблема типології у філософії культури
2009 Недержавне пенсійне страхування та перспективи його запровадження в аграрному секторі
2009 Взаємодія біоактивних кремнеземних матриць з водою та макромолекулами
2009 Удосконалення методів стиснення змішаної інформації
2009 Обгрунтування екологічної безпеки застосування біологічного пестициду Актофіту
2009 Особливості перебігу та характер ускладнень кору у дорослих
2009 Клініко-патогенетичне значення функціонально-метаболічної активності лейкоцитів при сальмонельозі
2009 Підвищення продуктивності чистового точіння загартованих сталей косокутним однокромочним інструментом з ПНТМ на основі КНБ.
2009 Закономірності гетерогенного зародкоутворення при вирощуванні монокристалів алмазу методом температурного градієнту без застосування алмазних затравок
2009 Формування творчих здібностей майбутніх бакалаврів-менеджерів у процесі фахової підготовки
2009 Вплив низькодозової довготривалої терапії аторвастатином на маркери каротидного атеросклерозу у хворих на ІХС
2009 Фітомеліоративні особливості та урбоекологічний потенціал соснових насаджень зеленої зони м. Києва
2009 ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДУ ТА ПОВЕРХНІ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ ДІАГРАМ СТАНУ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ
2009 Розроблення технології екструзійних картоплепродуктів підвищеної харчової цінності
2009 Хімічно модифікований пористий кремній як підкладка для лазерної десорбції/іонізації низькомолекулярних органічних сполук
2009 Продуктивність сортів ярого ячменю залежно від норм і способів застосування регуляторів росту в умовах західного Лісостепу України
2009 Метод захисту програмних засобів від прихованого сканування в комп’ютерних системах
2009 Організація системного розвитку сільських територій регіону
2009 Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень І-ІІ стадії
2009 Артеріальна гіпертензія та щитоподібна і прищитоподібні залози: взаємовідносини та їх корекція
2009 Морфо-функціональні зміни печінки під впливом 2,4-Д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та їх корекція глутаргіном
2009 Клініко-експериментальне дослідження впливу солей важких металів на тканини пародонта та особливості медикаментозної корекції виявлених порушень
2009 Артеріальне русло екскреторних секторів нирок людини
2009 Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика турецького сідла для тривимірного комп’ютерного моделювання
2009 Порівняльна анатомія пазушно-венозних утворень твердої оболони головного мозку людини і собаки
2009 Ангіопаренхіматозні взаємовідношення нирок людини
2009 Виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності.
2009 Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.
2009 Наукове обґрунтування параметрів функціональних модулів обладнання для пакування в’язких харчових продуктів у споживчу тару
2009 Дослідження фотоіндукованого переносу електрона в фотосинтетичних реакційних центрах бактерій
2009 Диференціально-операторні рівняння та включення ІІ порядку з відображеннями W-псевдомонотонного типу
2009 Соціальні виміри іноземного інвестування економіки України
2009 Вплив засобів гігієни на мікробіоценоз ротової порожнини у хворих з карієсом зубів та хронічним катаральним гінгівітом
2009 Особливості розвитку та перебігу ерозивно-виразкової патології шлунка і дванадцятипалої кишки у опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС.
2009 Моделювання міграції радіонуклідів у типових схилових та гірських екосистемах України
2009 Поняття «досвід» в контексті класичного ідеалу раціональності
2009 Трансформація філософської парадигми освіти в контексті Болонських декларацій
2009 Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини.
2009 Мотиваційна основа аксіологічно маркованих композитних номінацій в англійській і українській мовах
2009 Типи декомпресемної асиметрії англійських і українських мовних одиниць
2009 Мобільність в системі людського капіталу: методика оцінювання та напрями активізації.
2009 Розробка нетрадиційних способів закладання винограднику у фермерському господарстві
2009 Управління державною службою в Україні
2009 Соціально-правовий статус козацької старшини гетьманщини у другій половині XVII — XVIII ст.
2009 Тлумачення актів законодавства про оподаткування України
2009 Військове право в системі права України
2009 Моніторинг кредитного ризику в банківській діяльності
2009 Ощадно-кредитна система в умовах інноваційного розвитку економіки
2009 Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (ст. 175 КК України)
2009 Особливості кримінального покарання неповнолітніх
2009 Кримінальна відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу
2009 Кінематичний синтез кривошипно-кулісних механізмів з вистоєм вихідної ланки
2009 Підвищення енергоефективності джерел світла із спіралізованими вольфрамовими елементами
2009 Діяльність транспортної міліції в Україні щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері пасажирських та вантажних перевезень
2009 Діяльність органів внутрішніх справ щодо надання адміністративних послуг: організаційно-правові питання
2009 Процесуальні акти-документи у адміністративному судочинстві
2009 Адміністративно-правові засади набуття права власності на об’єкти незавершеного та законсервованого будівництва в Україні
2009 Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод
2009 Особливості структуроутворення і властивості пінобетону неавтоклавного твердіння
2009 Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2-С5
2009 Термодинамічні умовини утворення нафтоподібних систем в надрах Землі за співвідношенням стабільних ізотопів вуглецю в індивідуальних вуглеводнях
2009 Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття)
2009 Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу
2009 Міжнародна конкурентоспроможність національної податкової системи (на прикладі країн Європейського Союзу)
2009 Управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу
2009 Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій
2009 Інтенсифікація процесів опорядження текстильних матеріалів у магнітному полі
2009 Розробка нових структур трикотажу перехресних переплетень і технології їх в’язання
2009 Правове регулювання договорів поставки в умовах ринкових реформ в Україні (цивільно-правовий аспект).
2009 Інформаційна функція цивільного права.
2009 Структура та властивості парамагнітних центрів СО2(-) в біологічному та синтетичному гідроксилапатиті
2009 Інформаційна технологія структурно-параметричної ідентифікації систем ГТД на основі адаптивних багатокомпонентних моделей
2009 Синтез системи керування розподіленими технологічними процесами на основі нейромережевих вимірювань та нечіткого регулятора
2009 Моделі та методи управління космічною програмою України з урахуванням обмеженості ресурсів
2009 1. Легітимація як категорія феноменологічної соціології.
2009 Оптимізація мінерального живлення та удобрення пивоварного ячменю в Правобережному Лісостепу України
2009 Формування господарськи корисних ознак у тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи
2009 Роль селекційно-генетичних факторів у формуванні заводського стада української червоно-рябої молочної породи
2009 Генетична диференціація геномів за маркерами ISSR-PCR та RAPD-PCR
2009 Олександр Лотоцький (1870-1937): інтелектуальна біографія історика
2009 “Временник Івана Тимофієва” – пам’ятка російської історіографії ХVII століття: атрибуція, текст та історичний контекст
2009 Екологічна безпека геологічного середовища у звязку із розвитком зсувних процесів (на прикладі Харківської області)
2009 Алгебраїчні методи верифікації асинхронних паралельних систем
2009 Розробка інструментальних засобів для перевірки формальних моделей асинхронних систем
2009 Організаційно-економічні засади функціону-вання фермерських та особистих селянських господарств
2009 Мас-медіа в демократизаційних процесах перехідного суспільства (на прикладі українських і російських парламентських виборчих кампаній)
2009 Патогенетичні основи диференційованого лікування головного болю перенапруженняу дітей шкільного віку
2009 Хозарський каганат в системі міжнародних відносин (VII — X ст.).
2009 Політичне, соціально-економічне та культурне становище німців Поволжя та Донбасу (1917-1929 рр.)
2009 Формування лізингових відносин у племінному скотарстві.
2009 Неурядові організації у зовнішньополітичному механізмі США.
2009 Геоекологічна оцінка берегової зони Азово-Чорноморського басейну України.
2009 Трансформація діяльності операторів ринку освітніх послуг на засадах корпоративного менеджменту
2009 Формування контролінгу операційної діяльності підприємств машинобудування
2009 Економіко-організаційний механізм управління ризиком кредитної організації
2009 Управління інноваційним розвитком підприємств агропромислового комплексу
2009 Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму
2009 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації колективних форм роботи учнів сільських малочисельних шкіл
2009 Формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности будущего учителя музыки посредством народнопесенного творчества
2009 Професійна підготовка майбутніх економістів у процесі навчання теорії ймовірностей і математичної статистики
2009 Формування фахової компетентностімайбутніх учителів математики засобами розвитку пізнавальної активності
2009 Ґенеза національної еліти України в історичному вимірі (друга половина ХІХ ст. — 1914 р.)
2009 Вплив підприємницької діяльності на соціальне розшарування селянства Донбасу у 20-і рр. ХХ ст.
2009 Єнонові системи на основі гетероциклічних СН-кислот в реакціях з сечовинами, тіосечовинами та 1,2-діамінобензолами
2009 Реакції гетероциклізації піровиноградної кислоти та її похідних з аміноазолами
2009 Індикаторні плівки на основі желатинового гелю для виявлення та визначення лікарських органічних речовин
2009 Протолітичні рівноваги та фотофізичні властивості функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвників в організованих розчинах
2009 Формування професійно-термінологічної компетентності студентів вищих аграрних навчальних закладів у фаховій підготовці
2009 Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів)
2009 Печінкова форма еймеріозу кролів (біологія збудника, патогенез, заходи боротьби)
2009 Диктіокаульоз овець (особливості патогенезу та заходи боротьби)
2009 Оптимізація використання земельних ресурсів у ринкових умовах (на прикладі Львівської області)
2009 Гігієнічна оцінка комплексу гліцинатів мікроелементів та його вплив на клінічний стан, метаболічний статус та резистентність організму курей
2009 Організаційно-економічні чинники забезпечення платоспроможності сільськогосподарських підприємств
2009 Модернізація освітньої системи у східних землях Німеччини (1945 – 2007 рр.)
2009 Сортова реакція рослин озимого тритикале на основні технологічні прийоми вирощування в північному Степу України.
2009 Вікова чутливість репродуктивної системи до дії антихолінестеразних інсектицидів диметоату та карбофурану (експериментальне дослідження)
2009 Філософія природи в системі сучасного знання
2009 Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації
2009 Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту
2009 Підвищення ефективності управління валютними ризиками туристичних підприємств
2009 Нелінійна динаміка магнетиків із сильним квантовим скороченням спіна
2009 Теоретичне дослідження кристалічної будови і електронної структури йонного провідника La0.5Li0.5TiO3
2009 Державна політика пам’яті як чинник утвердження української національної ідентичності.
2009 Політичне забезпечення збалансованого екологічного розвитку сучасного суспільства
2009 Ліотропні хромонічні рідкі кристали: самоорганізовані фази та їх властивості
2009 Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС
2009 Роль документарних акредитивів у розвитку міжнародних розрахунків комерційних банків
2009 Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні: комунікативний дискурс
2009 Особливості пребігу гестації при синдромі подразненого кишечнику і методи його корекції
2009 Взаємозв’язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси)
2009 Сатиричний дискурс публіцистики Наддніпрянської України 1905 — 1920 рр.: особливості творення і тематичні аспекти
2009 Тижневик «Освіта» як чинник християнського виховання молоді: соціально-комунікаційний аспект (1992-2005 рр.)
2009 Часопис «Вістник для русинів Австрійської держави» (1850 — 1866 рр.) як джерело вивчення історії національної видавничої справи
2009 Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації
2009 Удосконалення організації надання туристичних послуг в малому історичному місті
2009 Механізми державного регулювання інституціонального середовища регіону
2009 Досвід становлення системи місцевого самоврядування в Республіці Італія та його адаптація для України
2009 Механізми державного регулювання продовольчого ринку в Україні
2009 Особливості психофізіологічних реакцій людини при впливах метеорологічних факторів середовища
2009 Управління оборотними коштами на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції
2009 Основні напрями розвитку інтеграційних процесів в агропромислових підприємствах
2009 Розвиток і ефективність виробництва на підприємствах м’ясопродуктового підкомплексу
2009 Маркетингові аспекти підвищення ефективності виробництва плодоовочевої продукції
2009 Економічний механізм раціонального використання та охорони земельних ресурсів аграрних підприємств
2009 Особливості адаптаційних реакцій організму вагітних при ускладненому невиношуванням гестаційному процесі та їх корекція
2009 Профілактика меконіальної аспірації у плода
2009 Діагностично-профілактичні заходи при розладах функціонального диференціювання плодової частини плаценти
2009 Пружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за наявності газорідинного заповнювача міжконтактних просвітів
2009 Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей програм
2009 Системні моделі аналізу тестопридатності цифрових структур на кристалах
2009 Методи, моделі та програмні засоби обробки ехо-імпульсних зображень шаруватих структур
2009 Синтез високонадійних гідропневмоагрегатів металорізального устаткування
2009 Удосконалення методів та моделей для автоматизації процесу керування розподілом навантажень між енергоблоками АЕС
2009 Моделі та інформаційна технологія процесів документообігу в системах організаційного управління
2009 Формування та розвиток систем управління підприємствами з виготовлення машинобудівної продукції індивідуального замовлення
2009 Особливості перебігу нестабільної стенокардії, зміни в імунній системі, біохімічних показниках крові та варіабельності серцевого ритму у хворих, робота яких пов’язана з професійними шкідливостями
2009 Підвищення енергетичних показників і поліпшення електромагнітної сумісності тягової мережі змінного струму
2009 Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систем біоконверсії
2009 Ідеологічні детермінанти політичного процесу (державний та глобальний виміри)
2009 Умови формування інвестиційної привабливості підприємств молокопереробної галузі
2009 Судинно-тромбоцитарний гемостаз та його корекція при абдомінальній хірургічній патології у собак і свиней
2009 Застосування екстракортикального остеосинтезу та гідроксилапатиту “КЕРГАП” при переломах клубової кістки у собак
2009 Управління прибутком енергопостачальних компаній від надання послуг з передачі та постачання електроенергії
2009 Підвищення ефективності комерційної логістики на підприємствах роздрібної торгівлі
2009 Реабілітація дітей з порушенням кальцій-фосфорного метаболізму при рецидивуючих та хронічних бронхолегеневих захворюваннях
2009 Обгрунтування диференційного лікування бронхіальної астми у дітей залежно від типу запалення дихальних шляхів
2009 Фармакоекономічні дослідження лікарських засобів рослинного походження, які використовуються в гастроентерології та урології
2009 Синтез, перетворення та біологічна активність 4-азолідон-3-аланкарбонових кислот
2009 Механізм забезпечення сталого розвитку в системі управління металургійним підприємством
2009 Система стратегічного планування на машинобудівних підприємствах
2009 Оцінювання економічної ефективності рекламної діяльності машинобудівних підприємств
2009 Антикризове управління машинобудівними підприємствами в ринкових умовах
2009 Розвиток системи екологічного менеджменту на металургійних підприємствах
2009 Діагностика та хірургічне лікування крипторхізму у дітей (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Комплексне хірургічне лікування венозних трофічних виразок нижніх кінцівок з використанням культивованих фібробластів і аутодермопластики
2009 Нейропротекторна дія похідних 4-оксо(аміно-)хіназоліну при експериментальній ішемії головного мозку
2009 Патофізіологія нирок і осмотичного гомеостазу за умов кадмієвої нефропатії
2009 Фінансово-економічний механізм модернізації суднобудування в Україні
2009 Формування та розвиток державного регулювання сільського господарства
2009 Обгрунтування параметрів сошників зернових сівалок
2009 Удосконалення методів координації суден при розходженні
2009 Розвиток методів інтелектуального управління рухом судна на курсі
2009 Роль сполучнотканинних елементів плідних оболонок у виникненні їх передчасного розриву при недоношеній вагітності.
2009 Ведення вагітності, пологів, післяпологового періоду у вагітних із анемією, поєднаною із хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного генезу.
2009 Поліморфізм гену ангіотензинперетворюючого ферменту та ефективність антигіпертензивної терапії.
2009 Морфо-функциональні особливості міокарда лівого шлуночка серця в хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням.
2009 Тенденції постмодернізму в педагогічній теорії та практиці США (60 – 90-ті роки ХХ століття).
2009 Педагогічні ідеї Г. Манна та К. Ушинського: порівняльний аналіз.
2009 Соціально-педагогічні умови стимулювання майбутніх соціальних педагогів до анімаційної діяльності
2009 Технічне діагностування аналогових систем керування електропривода
2009 Методи та засоби регулювання спектра напруги тягових підстанцій електротранспорту
2009 Скануюча ближньопольова оптична мікроскопія поверхні напівпровідника з неоднорідним розподілом носіїв
2009 Локальні корпоративні акти у цивільно-правовому регулюванні
2009 Дидактичні ігри як засіб активізації навчання фізики в основній школі
2009 Особливості уражень нервової системи при гострих отруєннях монооксидом вуглецю у гірників та їх комплексне лікування
2009 Нелінійна абсорбція світла і структура енергетичних станів монокристалів a-ZnP2.
2009 Управлінський облік витрат основної діяльності на плодоовочевих переробних підприємствах
2009 Механічні та біологічні заходи зниження потенційної забур’яненості ріллі в умовах Лівобережного Лісостепу України
2009 Інформаційна система моніторингу знань студентів на основі об’єктно-орієнтованої моделі предметної області
2009 Оптимізація технологій вирощування квасолі багатоквіткової (Phaseolus multiflorus Willd) в умовах південно-західного Лісостепу України.
2009 Фізико-механічні та біологічні властивості дражованого насіння цукрових буряків залежно від маси дражувальної оболонки
2009 Вплив зольності на характер вигоряння енергетичного вугілля в топках котлоагрегатів
2009 Автоматизована система математичного моделювання ефективних термопружних властивостей геологічного середовища
2009 Оптико-абсорбційний метод вимірювального контролю концентрації бінарних розчинів з автоматичною корекцією похибок
2009 Формування стратегії брендингу машинобудівного підприємства
2009 Організаційно-економічний механізм розвитку інноваційно-логістичних систем у навчально-науково-виробничому комплексі
2009 Підвищення ефективності електропоїздів змінного струму використанням електропередачі зі змінною структурою
2009 Підвищення ефективності електроспоживання електрорухомого складу постійного струму
2009 Договір дарування за Цивільним кодексом України
2009 Судовий захист майнових цивільних прав.
2009 Прогнозування та профілактика вертикальної (перинатальної) трансмісії вірусу гепатиту С
2009 Кримінальна відповідальність за викрадення електричної або теплової енергії
2009 Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України
2009 Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження)
2009 Злочинність неповнолітніх та запобігання їй на регіональному рівні
2009 Адміністративно-правовий статус екіпажу повітряного судна України.
2009 Буття людини в інтерпретації «гуманістичної психології» (історико-філософський аналіз).
2009 Феномен культурної ідентичності: філософсько-методологічний аналіз
2009 Твір мистецтва як симворлічна реальність
2009 Перебіг родів і післяродового періоду у високопродуктивних корів голштинської породи та їх корекція
2009 Становлення та розвиток договірно-правової бази українсько-польського транскордонного співробітництва (90-ті рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст.).
2009 Організаційно-правові засади функціонування зовнішньополітичного відомства в УСРР (1917 — 1929 рр.).
2009 Теоретико-методичні основи формування та оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств
2009 Фазові та спінові переходи в координаційних сполуках заліза(ІІ)
2009 Ефективність медикаментозної корекції порушень тіолового статусу при поверхневих формах герпетичного кератиту
2009 Хвильові процеси в околі ударних хвиль у космічній плазмі: спостереження на супутниках CLUSTER, моделювання та інтерпретація
2009 Кримінологічна характеристика особистості злочинця, винного у статевому злочині.
2009 Генезис системи судово-експертних установ в Україні та напрямки їх діяльності
2009 Кримінально-правова характеристика захоплення заручників за законодавством України.
2009 Маркери емоційності у спонтанній комунікації (на матеріалі Британського національного корпусу текстів)
2009 Календарно-обрядові пісні: архетипно-образна система фольклорної свідомості
2009 Рекламний дискурс в електронних мас-медіа України: соціолінгвістичні особливості, форми творення в Інтернеті
2009 Творчість Якова Жарка: жанрово-стильові модифікації.
2009 Правове регулювання державного кредиту в Україні.
2009 Релігійна свідомість у сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідження.
2009 Діалогічна природа сатирики (на матеріалі романів Д.Свіфта «Мандри Гуллівера» і М.Салтикова-Щедріна «Історія одного міста»).
2009 Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі.
2009 Економіко-методичні основи реструктуризації торгівельних портів України
2009 Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності рибопромислових підприємств
2009 Параметри стратегічного планування розвитку корпоративних підприємств
2009 Ефективне використання соціально-економічного потенціалу для подолання кризового стану великого промислового міста
2009 Формування пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін
2009 Дидактичні умови формування креативної особистості майбутнього економіста в процесі гуманітарної підготовки
2009 Управління венчурними організаціями в машинобудуванні
2009 Фармако-токсикологічна оцінка ектоцидної дії «Ектосану» при ураженні птиці ектопаразитами
2009 Токсична дія трихотеценових мікотоксинів та застосування сорбенту «Кормосан» для профілактики мікотоксикозів
2009 Грошова культура як об’єкт соціологічного аналізу.
2009 Напружено-деформований стан багатоповерхових будівель на багатошаровій основі при сейсмічних впливах
2009 Організаційно-економічний механізм державного управління паливно-енергетичним комплексом України
2009 Інноваційна модель стійкого управління корпоративними правами
2009 Удосконалювання державного регулювання транспортної інфраструктури
2009 Нейромережна організація сортування масивів даних
2009 Предиктори розвитку частих рецидивів фібриляції передсердь при ІХС та ефективність різних методів профілактичного лікування
2009 Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в перед- і післяопераційному періоді у хворих, що оперовані з приводу гриж передньої черевної стінки.
2009 Соціалізація особистості у гетерогенному етносоціальному середовищі
2009 Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів і футуристів кінця ХІХ — початку ХХ століття.
2009 Поліноміальні розв’язки диференціальних рівнянь динаміки твердого тіла
2009 Основні етапи історії етики науки
2009 Метод компактного представлення зображень в телекомунікаційних системах на основі триви-мірного поліадичного кодування
2009 Середньострокове дворівневе прогнозування електричного навантаження та електроспоживання об’єднаної енергосистеми
2009 Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства
2009 Формування цінової політики автобусобудівних підприємств
2009 Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ — початку ХХ століть.
2009 Підвищення ефективності державного управління бюджетними коштами в Україні
2009 Творчість Джеміля Керменчіклі: тематика, семантика, лінгвостильові особливості.
2009 Німецькомовна драматургія 60 — 80-х рр. ХХ ст.: Своєрідність трансформації традиційних сюжетів та образів.
2009 Математичні моделі в нормуванні праці на базі теорії нечітких множин
2009 Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства
2009 Формування цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення (на прикладі підприємств машинобудування)
2009 Тенденції «пізнього постмодернізму» в творчості В. О. Пєлєвіна («ДПП», «Священна книга перевертня»)
2009 Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака
2009 Припинення шлюбу за законодавством України
2009 Правове регулювання представництва у сфері оподаткування
2009 Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр
2009 Особливості застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання в підготовці майбутніх економістів у коледжах
2009 Формування системи різнорівневої психолого-педагогічної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій
2009 Обґрунтування комбінованої галоаерозольтерапії при порушеннях мінерального обміну у хворих на бронхіальну астму.
2009 Реабілітація репродуктивної функції жінок з безпліддям різного ґенезу.
2009 Інформаційні технології та інформаційне забезпечення в системах державного управління розвитком підприємництва в Україні
2009 Особливості діагностики та лікування олігоастроцитом півкуль великого мозку
2009 Прогностичні критерії хірургічного лікування травматичних внутрішньочерепних гематом в гострому періоді черепно-мозкової травми
2009 Удосконалення керування квазістаціонарним просторовим рухом самохідної прив’язної підводної системи в умовах невизначеності
2009 Підвищення соціально-економічної ефективності інвестиційної діяльності в регіоні
2009 Аналітичне забезпечення процесу розвитку підприємств портової діяльності.
2009 Реструктуризація підприємств виноробства як інструмент управління їх життєвим циклом
2009 Інструментарій забезпечення розвитку суднобудівних підприємств в Україні
2009 Мотивація персоналу та її взаємозв’язок з ефективністю господарської діяльності підприємства.
2009 Організаційно-економічні умови забезпечення ефективного розвитку судноплавних компаній України
2009 Інституційні чинники оптимізації розвитку морських торговельних портів України.
2009 Механізми державного управління розвитком транспортного обслуговування населення в регіоні
2009 Механізм здійснення державного контролю антимонопольними органами в сфері захисту економічної конкуренції
2009 Структурно — функціональні особливості серця у дітей із системною дисплазією сполучної тканини
2009 Моделі та методи створення інформаційної технології для управління якістю діяльності навчального закладу
2009 Принципи композиційної цілісності у вокальній творчості Ю.Іщенка
2009 Обгрунтування параметрів способу знеміцнення високометаморфізованого вугілля
2009 Діагностування допоміжних трансформаторів та систем технологічних захистів енергоблока теплової електростанції
2009 Структурна організація і дія на клітинні процеси лектинів Bacillus subtilis
2009 Фрагментарна політична культури як вияв перехідного періоду розвитку українського суспільства
2009 Принцип альтернативності та його вплив на розвиток теорії і практики модернізації політичних систем
2009 Роль натрійуретичних пептидів у ремоделюванні серця та судин у хворих на гіпертонічну хворобу
2009 Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування ревматоїдного артриту, поєднаного з артеріосклеротичною хворобою судин
2009 Підвищення безпеки праці при реконструкції одноповерхових промислових будівель
2009 Підвищення радіаційної якості будівництва житлових будівель з урахуванням впливу інноваційних напрямків
2009 Військово-організаційна та громадська діяльність генерала Мирона Тарнавського
2009 Державна політика України у сфері техногенної та природної безпеки (кінець ХХ — початок ХХІ ст.): військово-історичний аспект
2009 Становлення і розвиток систем стратегічної протиракетної оборони: досвід провідних держав світу
2009 Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920-1939 рр.
2009 Збройні Сили України, їх створення, розвиток та реорганізація на контрактній основі (1991-2007 рр.)
2009 Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров`я в Україні
2009 Цивільно-правове регулювання вексельних правовідносин в Україні (на матеріалах судової практики)
2009 Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів)
2009 Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)
2009 Особливості розвитку ринку праці Столичного суспільно-географічного району
2009 Енергетика скорочення скелетного м’яза білих щурів за різного тиреоїдного статусу
2009 Аналіз нейрохімічних механізмів індукції психічної депресії на тлі емоційного стресу
2009 Гідрокінезотерапія в системі фізичної реабілітації хворих після переломів кісточок.
2009 Іпотерапія в фізичній реабілітації дітей віком 6-10 років з церебральним паралічем.
2009 Удосконалення економічного механізму забезпечення охорони та якості атмосферного повітря
2009 Соціально-економічний розвиток сільських територій
2009 Управління розвитком природно-заповідних територій регіону
2009 Функціональні властивості наднирників in vivo i in vitro в онтогенезі білих щурів.
2009 Продуктивні і біологічні ознаки овець м’ясо-вовнового напряму вітчизняної та зарубіжної селекції при різних методах розведення
2009 Підвищення відтворювальних і відгодівельних якостей свиней різного напрямку продуктивності шляхом оцінки і відбору за вирівняністю гнізд
2009 Графітизуюче модифікування чавунних прокатних валків у ливарній формі
2009 Гідромеханічні закономірності процесу зневоднювання високодисперсних відходів хімічної промисловості у осаджувальній шнековій центрифузі
2009 Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Я.Ф. Чепіги (кінець ХІХ – початок ХХ століття).
2009 Управління стратегією сталого розвитку підприємства
2009 Формування та ефективне використання оборотних коштів на машинобудівних підприємствах
2009 Особливості та психокорекція образу «Я» у підлітків з девіантною поведінкою
2009 Поліпшення стійкості легкових автомобілів раціональним вибором в експлуатаційних умовах характеристик фрикційних пар
2009 1. Удосконалення технології прискореної переробки тарно-штучних вантажів на терміналах в умовах ринку транспортних послуг
2009 Моделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації
2009 Лінгвокультурологічні особливості українських і німецьких народних загадок: структура, семантика, прагматика.
2009 Ефективні цементно-зольні сухі будівельні суміші для мурувальних розчинів
2009 Технологія влаштування горизонтальної гідроізоляції в будівлях старої забудови
2009 Кримінально-виконавча інспекція як суб’єкт виконання покарань
2009 Оптимізація розрахунку оптичної сили інтраокулярної лінзи
2009 Оптимізація лікування хворих на бронхіальну астму середньої тяжкості із застосуванням акустичного вібромасажу легень
2009 Особливості формування продуктивності квасолі залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу
2009 Створення та ефективне використання різновікових сіяних травостоїв в Західному Лісостепу
2009 Розвиток транзитного потенціала України
2009 Характеристика електричної активності головного мозку у людей молодого віку в умовах емоційного стресу на базі застосування методів нелінійної динаміки
2009 Клініко-психологічні особливості пацієнтів з ішемічною хворобою серця
2009 Синдром професійного вигоряння і його психотерапевтична корекція у медичного персоналу швидкої допомоги
2009 Психологічні особливості становлення стилю життя особистості в підлітковому і юнацькому віці.
2009 Фізичні процеси в чутливих елементах датчиків температури, деформації і тиску
2009 Облік, контроль і аналіз руху грошових коштів підприємства: методика і організація
2009 Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення й оцінювання
2009 Організаційно-економічний механізм управління розвитком муніципальних природних монополій в Україні
2009 Моделювання невзаємного трансформатора на основі напівпровідникового геліконового резонатора.
2009 Розширення області безпечної роботи потужних напівпровідникових приладів з об’ємними ділильними шарами.
2009 Обґрунтування впливу інтеграційних процесів на регіональний соціально-економічний розвиток (на прикладі Кіровоградського регіону)
2009 Організаційно-економічні засади інституціонального забезпечення сільськогосподарського землекористування
2009 Прислівник у китайській мові: структура, семантика, функції.
2009 Роль труби в симфонічній творчості Бориса Лятошинського та Станіслава Людкевича.
2009 Удосконалення процесу градації лекал деталей базових конструкцій жіночих плечових виробів
2009 Структурно-каскадні методи стиску та відновлення даних в телекомунікаційних системах
2009 Формування амортизаційної політики оператора телекомунікацій з урахуванням корисності основних фондів
2009 Оцінка ефективності діяльності управлінського персоналу аграрних підприємств
2009 Управління інноваційною діяльністю на підприємствах легкої промисловості.
2009 Постмодерністські тенденції в сучасному українському мистецтві
2009 Підвищення ефективності перевезень твердих побутових відходів
2009 Підвищення енергоресурсної ефективності вантажних міжнародних автомобільних перевезень
2009 Розробка складу, технології і дослідження кальцій- та лецитинвміщуючих таблетованих лікарських препаратів
2009 Синтез і перетворення стабільних карбенів і карбеноїдів, що містять амідиновий фрагмент
2009 Українознавчий контекст науково-педагогічної та видавничої діяльності Осипа Бодянського
2009 Провадження у справах за зверненнями платників податків до органів державної податкової служби України
2009 Адміністративно-правове регулювання у сфері справляння податків
2009 Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: організаційно-правовий аспект
2009 Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи
2009 Задачі оптимального керування для систем інтегро-диференціальних рівнянь параболічного типу з виродженням.
2009 Визначення впливу бюджетування податків на фінансово-економічні результати діяльності коксохімічних підприємств
2009 Відновлення поверхонь тертя за допомогою триботехнічних регенеруючих сумішей
2009 Формування маркетингових стратегій росту підприємства
2009 Психологічні особливості подолання інноваційних бар’єрів у педагогічній діяльності
2009 Психологічний супровід навчально-службової діяльності курсантів-правоохоронців.
2009 Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу.
2009 Виявлення, попереднє дослідження та вилучення саморобних вибухових пристроїв
2009 Методика розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість
2009 Підвищення ефективності функціонування житлово-комунального господарства в промисловому місті
2009 Організаційно-економічне забезпечення перетворень у курортно-рекреаційній системі приморського міста
2009 Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект
2009 Філософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання сучасної молоді в системі ринкових трансформацій.
2009 Педагогічний дискурс як засіб інтенсифікації навчально-виховного процесу в сучасній вищій школі
2009 Інформаційні технології в процесі реалізації мовних стратегій у вищій школі
2009 Підготовка вчителя початкової школи до формування національної свідомості молодших школярів в угорськомовних загальноосвітніх навчальних закладах Закарпаття
2009 Особливості перебігу вагітності та її ускладнення у жінок, що перехворіли на вірусний гепатит В.
2009 Держава як суб’єкт фінансового права
2009 Патофізіологічні механізми порушень нервової системи за умов застосування різних протипухлинних препаратів.
2009 Патогенетичне обґрунтування застосування адаптогенних препаратів в експериментальній терапії виразкової хвороби
2009 Дипломатичне протиборство представництв УСРР та УНР в Німеччині (1921-1922 рр.).
2009 Розвиток митної справи на Правобережній Україні в умовах становлення ринкової економіки (60-ті рр. ХІХ ст. — 1914 р.)
2009 Визначення несучої здатності призматичних паль за показниками міцності ґрунту
2009 Міцність та тріщиностійкість похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових знакозмінних навантажень
2009 Фізико-технічні процеси вибору та нанесення покриття, прогнозування режимів механічної обробки РІ з покриттям
2009 Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації
2009 Методика аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності в задачах конверсії ресурсу радіочастотного спектру
2009 ІСЛАМСЬКИЙ ЧИННИК У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
2009 Становлення та діяльність Харківського науково-освітнього центру з ветеринарної паразитології (кінець ХІХ – початок ХХІ століття)
2009 Антропогенетичні особливості дорослого міського населення Подільського регіону України хворого на цукровий діабет першого типу
2009 Cинтез, будова та властивості 3,4,5,6 тетрагідропохідних 2H-2,6-метано-1,3-бензоксазоцину, 2H-2,6-метано-1,3,5-бензоксадіазоцину, 2H-2,6-епіміно-1,5-бензоксазоцину
2009 Синтез та перетворення анельованих бензопірано[2,3-d]піримідинів та бензопірано[2,3-с]піразолів
2009 Організаційно-економічні принципи застосування гіполіпідемічних препаратів у лікуванні ішемічної хвороби серця
2009 Розробка складу та технології супозиторіїв з фунгіцидною активністю
2009 Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з екстрактом хлорофіліпту
2009 Розробка складу та технології депігментуючого тоніку
2009 Фармакогностичне дослідження трави арніки гірської та трави арніки листяної
2009 Експериментальне обґрунтування можливості використання нової комбінованої мазі на основі рослинних компонентів для лікування геморою
2009 Створення та дослідження гомеопатичного комплексного засобу протиалергійної дії у формі гранул
2009 Експериментальне обґрунтування раціонального вибору фармакокоректорів ульцерогенної дії ліків
2009 Розробка інтегрованої системи управління якістю ISO 9001:2000/GMP на фармацевтичному підприємстві
2009 Геополітика та геостратегія Франції
2009 Фінансові ресурси місцевих органів влади
2009 Оцінювання забруднення урбоекосистеми міста Рівне за показниками ушкодженості рослин-біоіндикаторів
2009 Діагностика та хірургічне лікування кіст крижового каналу
2009 Діагностика та лікування епендимом ділянки кінського хвоста
2009 Технологія функціональних напівфабрикатів добавок із дикорослих ягід з використанням обробки в змінному електромагнітному полі
2009 Технологія реструктурованого напівфабрикату з дині
2009 Розробка ресурсозберігаючого процесу очищення плодів перцю солодкого та його апаратурне оформлення
2009 Сіткові моделі електродинамічних об’єктів складної конфігурації для визначення місцеположень антен
2009 Взаємодія радіально обмежених модульованих електронних пучків з неоднорідною плазмою
2009 Концепція заборони неналежного поводження з людиною та її еволюція в діяльності Ради Європи.
2009 Геофізичне моделювання з метою контролю вилучення вуглеводнів у процесі розробки продуктивних порід-колекторів складної будови (на прикладі родовищ ДДЗ)
2009 Образна символіка як чинник розвитку творчого потенціалу молодшого школяра.
2009 Розвиток технічного мислення підлітків засобами нових інформаційних технологій навчання
2009 Структурно-динамічне різноманіття реліктових популяцій Pinus sylvestris L. та його відтворення в штучних насадженнях Кременецького горбогір’я і Малого Полісся
2009 Еволюція системи тропів псевдототожності в російському поетичному мовленні (на матеріалі фольклорних творів і текстів у жанрі фольклорних стилізацій XVII-XX cт.).
2009 Становлення та розвиток інститут президентства в Україні (1991 — 2006 рр.): історичний аспект
2009 Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст. 228 КК України)».
2009 Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини
2009 Локалізація та природа аномалій природного імпульсного електромагнітного поля Землі.
2009 Лінгвостилістичні особливості іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (на матеріалі сучасних латиноамериканських новел)
2009 Початкові стадії вторинних сукцесій у лісових природних комплексах Ґорґан
2009 Біоекологічні особливості екотипів сосни звичайної в географічних культурах Західного Полісся України
2009 Розвиток інвестиційної діяльності в аграрних підприємствах
2009 Геометризація якісних показників покладів гранітоїдних і габроїдних декоративних каменів.
2009 Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі Центральної частини Дніпровсько-Донецької западини)
2009 підвищення ефективності роботи залізничного транспорту за рахунок проведення реструктуризації
2009 Діяльність соціалістів-революціонерів Південної України напередодні та в період революції 1905-1907 рр.
2009 Філософсько-антропологічна концептуалізація історичного буття: досвід феноменології
2009 Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки в умовах інтерактивного навчання
2009 Дидактичні умови стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів медичного коледжу
2009 Організація навчально-творчої діяльності старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів
2009 Формування політичної культури майбутнього вчителя в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу
2009 Проблема змісту освіти в педагогічній спадщині вчених-істориків Слобожанщини другої половини ХІХ — початку ХХ століття
2009 Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6-8-річного віку
2009 Формування професійних цінностей майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)