Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 2

2009 Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісника та Юрія Хорунжого.
2009 Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем.
2009 Україніка у французькому медійному дискурсі: лінгвопрагматичний та когнітивний аспекти.
2009 Словотвірна ідентичність / варіантність української медичної термінології
2009 Економічне оцінювання та розвиток корпоративної культури машинобудівних підприємств
2009 Формування і розвиток взаємовідносин машинобудівного підприємства з бізнес- партнерами
2009 Організація особистісно орієнтованого навчання слухачів у системі післядипломної педагогічної освіти
2009 Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вчителя музики
2009 Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу за комп’ютерної підтримки
2009 Самостійна робота учнів у процесі вивчення дисциплін природничого циклу в малокомплектних школах Слобожанщини (60-90 рр. ХХ ст.)
2009 Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу
2009 Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу
2009 Гідродинаміка просторових коливань напівзанурюваної платформи у штормових умовах
2009 Інституційні засади реалізації прав етнонаціональних меншин в Україні.
2009 Формування організаційно-методичного забезпечення досліджень конкурентоспроможності підприємств машинобудування
2009 Управління фінансовим потенціалом підприємств
2009 Інноваційний менеджмент трансформації підприємств сфери послуг
2009 Побудова оцінок моментів зміни
2009 Ідейно-політична діяльність В.Липинського в контексті формування політичної культури сучасного українського суспільства
2009 Політичні ідеї у літописах доби Гетьманщини
2009 Радянізація західноукраїнських земель у 1939-1941 рр.: методи і напрями реалізації та сприйняття місцевим населенням.
2009 Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом.
2009 Адміністративно-правове регулювання статусу державного службовця в Україні
2009 Стан гуморальних регуляторних субстанцій у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ревматичними та природженими вадами серця.
2009 Прогнозування ризику виникнення хромосомних аномалій ембріону та наступного невиношування у пацієнток після екстракорпорального запліднення
2009 Формування позитивного гудвілу на малих підприємствах (на прикладі легкої промисловості)
2009 Тарифікація послуг за проїзд платними дорогами України
2009 Особливості перебігу алергічних дерматозів на тлі цитомегаловірусної інфекції.
2009 Продуктивність сої залежно від застосування регуляторів росту, десикації та сенікації посівів в умовах Лівобережного Лісостепу України
2009 Еколого-географічні фактори мінливості кількісних і якісних ознак рослин пшениці ярої та створення на цій основі сортів пшениці озимої
2009 Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин
2009 Регулювання економічних відносин міста і приміської зони
2009 Прогнозування результатів та підвищення ефективності операцій на глибокій артерії стегна при хронічній ішемії нижньої кінцівки
2009 Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних
2009 Математичне моделювання каталітичних процесів на металевих поверхнях
2009 Клініко-лабораторне обґрунтування тактики препарування каріозних порожнин ІІ класу за Блеком під сучасні пломбувальні матеріали.
2009 Сорбційна терапія у комплексному лікуванні хворих на гострі гнійно-запальні процеси по-рожнини рота.
2009 Поверхневі та нелінійні хвилі в шаруватих надпровідниках
2009 Взаємодія нелінійних електромагнітних імпульсів з шумом
2009 Профілактика ускладнень перименопаузального періоду у жінок з метаболічними порушеннями
2009 Регіональні особливості державотворення в Україні
2009 Організаційно-економічний механізм державного регулювання якості медичних послуг в Україні
2009 Вплив умов вирощування і післязбирального дозрівання на якість насіння і товарного зерна озимої пшениці в Криму
2009 Оптимізація прийомів технології вирощування озимої пшениці в південному Степу України
2009 Індикаційно-діагностична оцінка поверхневого забруднення суходольних біогеоценозів (на прикладі Запорізької, Івано-Франківської областей та зони відчуження Чорнобильської АЕС).
2009 Статеве виховання школярів у вітчизняній педагогічній теорії та практиці 20-30 років ХХ століття
2009 Реформування системи педагогічної освіти Німеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття).
2009 Напружено-деформований стан сталевих балок та колон, підсилених смугами з використанням перервних зварних швів
2009 Вплив in vitro пептидогліканів та ліпополісахаридів на секреторну, метаболічну активність та апоптоз нейтрофілів і моноцитів периферійної крові
2009 Ремоделювання і динаміка систолічної функції лівих камер серця та клініко-функціонального стану хворих з кардіомегалією і хронічною серцевою недостатністю різного ґенезу на фоні довготривалої синдромальної фармакотерапії.
2009 Нейрогуморальний та антикоагулянтний дисбаланс при гіпертонічній хворобі у прооперованих онкологічно хворих та методи його медикаментозної корекції.
2009 Особливості формування регіональної політики житлового будівництва
2009 Ефективність кооперування деревообробних підприємств з урахуванням екологічного імперативу
2009 Формування та регулювання попиту й пропозиції праці в регіоні (на прикладі фахівців торговельно-економічного спрямування)
2009 Метод вправ у навчанні орфографії учнів 6-7 класів
2009 Розвиток середнього класу в Україні: оцінка параметрів та тенденцій
2009 Розвиток методів визначення часткового внеску суб’єктів електричної системи у погіршення якості електроенергії
2009 Механізм державного управління економічною безпекою особистості
2009 Остеогенна індукція та імунні властивості мезенхімальних стовбурових клітин in vitro
2009 Властивості просторового розподілу квазарів за даними Слоанівського цифрового огляду неба
2009 Зоряне населення та історія зореутворення в карликових галактиках із низькою металічністю.
2009 Властивості стратосферного аерозолю у полярних областях Юпітера за даними фотополяриметричних спостережень.
2009 Ідентифікація геосистем берегової зони водосховищ для оптимізації природоко-ристування (на прикладі Київського водосховища)
2009 Прикметникові словосполучення у текстах поттеріани: системні та ідіолектні особливості.
2009 Німецькомовний простір Юрія Клена: конфлікт ідентичностей.
2009 Філософські інтенції творчості Г.І.Челпанова.
2009 Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві
2009 Філософія польського романтизму: "ідеальна людина" А.Міцкевича, "конструкт народу" Ю.Словацького.
2009 Кровопаразитичні джгутиконосці (Euglenozoa, Kinetoplastidеa) риб водойм Київського Полісся.
2009 Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) в північному Причорномор’ї (поширення, морфологічна мінливість та аутекологія).
2009 Критерії оцінки якості м’яса
2009 Психотерапія і психопрофілактика в комплексному лікуванні хворих із залежністю від опіоїдів, інфікованих ВІЛ
2009 Механізм трансфертного ціноутворення в банку
2009 Національна свідомість населення України в умовах державної незалежності.
2009 Генетичний потенціал популяцій сосни звичайної та його використання для підвищення продуктивності лісових насаджень Київського Полісся
2009 Сповідь у житті православних мирян Лівобережної України (30-70-і рр. XVIII ст.).
2009 Хлібна торгівля на Правобережній Україні.
2009 Право депутатської недоторканності (питання теорії та практики)
2009 Комплексна оцінка потенційної небезпеки руху на перехрестях.
2009 Сингулярно збурені задачі про критичні стани колон глибокого буріння
2009 Німецький окупаційний режим і рух Опору на Тернопіллі (1941-1944 рр.).
2009 Сербська і хорватська історіографія міжвоєнного періоду: дослідження проблем історії ХІХ ст.
2009 Методичні основи оцінки динамічної конкурентоспроможності підприємств автосервісу
2009 Важкі метали в урбоедафотопах та фітоценозах м. Житомира і його приміської зони
2009 Державне регулювання розвитку автмобілебудування в Україні
2009 Особливості державно-громадського управління освітою в Польщі.
2009 Методи оцінки ефективності та критерії вдосконалення систем розробки нафтових родовищ
2009 Розробка методу оцінки організаційно-технічного рівня гірничо-збагачувального виробництва на основі енергетичних показників.
2009 Управління процесами інформаційного забезпечення гірничорудних підприємств корпоративної структури.
2009 Властивості і технологія газобетону, модифікованого оксидами заліза.
2009 Судовий прецедент у праві Європейського Союзу
2009 Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві
2009 Вдосконалення аеродинамічних характеристик впускних каналів і камери згоряння малолітражних високообертових дизелів
2009 Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства
2009 Механізм бюджетування витрат операційної діяльності
2009 Моделювання фінансової діяльності тоговельних підприємств
2009 Система соціально-економічного забезпечення людського розвитку в умовах трансформаційної економіки
2009 Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики
2009 Культурно-просвітницька діяльність закладів та організацій культури Придністровського регіону Республіки Молдова в пострадянський період (1991-2006).
2009 Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів
2009 Управління процентним ризиком банку
2009 Державне управління у сфері забезпечення контролю за дотриманням трудового законодавства
2009 Управління інтелектуальною власністю підприємства
2009 Обстеження й посилення кам’яних будівель на базі чисельного моделювання несучих систем.
2009 Підвищення технічного рівня вибухобезпечних пересувних комплектних трансформаторних підстанцій
2009 Епістолярна спадщина Лесі Українки: джерелознавчо-текстологічний аспект.
2009 Підвищення ефективності спалювання енергоносіїв рослинного походження для теплоенергетичних установок
2009 Теоретичні та технологічні основи розробки пористих матеріалів з заданими теплофізичними характеристиками
2009 Гідронімія колишнього Великого Лугу Запорозького.
2009 Нульсуфіксація в словотвірній системі українського іменника
2009 Формування словотвірної структури і семантики множинних іменників у новій українській мові кінця XVІІ — початку ХХІ століття
2009 Міжнародно-правове співробітництво у захисті права власності в системі Ради Європи.
2009 Міжнародно-правовий захист права на свободу совісті та віросповідання.
2009 Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2009 Інформаційна технологія та система підтримки прийняття рішень з відбору кадрів для робіт підвищеної небезпеки
2009 Кон’юнктура глобального ринку легкових автомобілів.
2009 Механізм захисту інтересів учасників акціонерних правовідносин через конструкцію статутного капіталу
2009 Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин
2009 Підготовка старшокласників до вибору педагогічної професії в спільній діяльності школи і вищого педагогічного навчального закладу
2009 Імовірнісні характеристики навантажувальних режимів роботи вітроелектричних установок з асинхронними генераторами
2009 Засоби підвищення ефективності комбінованої геліосистеми гарячого водопостачання
2009 Рецепція естетики західноєвролпейського символізму в творчості Олександра Олеся доеміграційного періоду.
2009 Клінічний перебіг, особливості діагностики та принципи лікування нозокоміальної пневмонії у дітей з гострою лейкемією
2009 Онтологія вторинного фразеотворення в різноструктурних мовах.
2009 Усталені словосполучення в німецькому юридичному інституційному тексті: лінгвокультурологічний та комунікативно-прагматичний аспекти.
2009 Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі.
2009 Селянський рух у Лівобережній Україні в 1905 — 1907 pp.
2009 Допрофесійна підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" в умовах профільного навчання
2009 Науково-педагогічна та громадська діяльність В. К. Піскорського.
2009 Роль газети "Рада" в національному відродженні українського народу (1906-1914 рр.).
2009 Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття.
2009 Правове становище Закарпатської України (1944-1946 роки)
2009 Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянського
2009 Законодавчий процес в Україні
2009 Правові погляди олександра Кониського
2009 Вдосконалення мір електрорушійної сили і сталої напруги та їх нормативної бази
2009 Організація управління та оцінка ефективності паблік рилейшнз підприємства
2009 Розробка інструментарію управління розвитком малих промислових підприємств
2009 Визначення закономірностей розкриття базаль- тів Волині, що містять самородну мідь, у процесі передпромислової підготовки родовища до комплексної переробки
2009 Обгрунтування параметрів зон концентрації важких металів в техногенних розсипах при гідровидобутку
2009 Архітектура дерев’яних римо-католицьких храмів Галичини другої половини XVII — першої половини XX століть
2009 Метод стиску зображень в телекомунікаційних системах на основі змішаного поліадичного кодування
2009 Підвищення ефективності шліфування зі схрещеними осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуги кола
2009 Земства Правобережної України в період Української національно-демократичної революції 1917-1920 рр.
2009 Поетика кінооповіді в іспанському романі 90-х рр. ХХ століття.
2009 Епідеміологія вірусу шарки сливи (Plum pox virus) в Закарпатському регіоні
2009 Конституційно-правове регулювання мовних відносин: порівняльний аспект.
2009 Адміністративно-правове регулювання фінансового забезпечення та матеріально-технічного постачання органів внутрішніх справ України
2009 Засоби реалізації мегаконцептів ПРОСТІР, ЧАС, ІНФОРМАЦІЯ в сучасній англійській мові (на матеріалі інновацій віртуальної реальності)
2009 Особливості кополімеризації метил-альфа-алкілзаміщених акрилатів
2009 Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів
2009 Корозійна стійкість та довговічність сталезалізобетонних конструкцій з елементами скловолоконного армування.
2009 Оцінка та забезпечення надійності протикорозійного захисту на стадії виготовлення сталевих конструкцій.
2009 Державне регулювання розвитку інноваційного підприємництва в Україні
2009 Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. – 1917 р.
2009 Маловідходна технологія водоочищення коагуляційним методом.
2009 Свобода віросповідання як об’єкт кримінально-правової охорони
2009 Оцінювання ефективності і результативності євроатлантичної політики України
2009 Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект)
2009 Методологічні аспекти формування інвестиційної політики органів місцевого самоврядування
2009 Конфлікти в діяльності органів місцевого самоврядування: причини, шляхи розв’язання та прогнозування
2009 Лікувально-профілактична ефективність зубних паст з про- і пребіотиками
2009 Клініко-експериментальне обґрунтування сполученого застосування адаптогенів та тригеміно-симпатичних
2009 Обґрунтування методу профілактики захворювань пародонта у працівників аміачного виробництва
2009 Стан Т- і В-системи імунітету у хворих на інфекційний ендокардит до і після хірургічної корекції уражених клапанів
2009 Розроблення способів очищення сиропу, жовтого цукру та його клеровок у бурякоцукровому виробництві
2009 Підвищення ефективності очищення соків та сиропу з використанням кремнієвмісних реагентів
2009 Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі
2009 Формування та функціонування регіонального ринку молока
2009 Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен
2009 Функціонування Na+,K+- та Ca2+-АТФаз колоректальної карциноми за пухлинної прогресії
2009 Методи та засоби для розв’язку прикладних задач комп’ютерного аналізу зображень
2009 Інформаційно-вимірювальна система оцінки параметрів циклічних сигналів на базі кругової медіанної фільтрації
2009 Взаємодія ЗМІ і влади в контексті реалізації права громадян на інформацію.
2009 Християнські конфесії Донбасу (1880-1914 рр.)
2009 Утилізація теплоти в процесі стабілізуючого охолодження обпалювальних печей будівельних матеріалів
2009 Покращення технічних характеристик вагонів-цистерн шляхом удосконалення їх конструкції
2009 Математичне моделювання та чисельний аналіз процесів транспорту та розподілення неперервних
2009 Макроекономічне планування розвитку соціального житла в Україні
2009 Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів.
2009 Моделі і методи побудови та аналізу байєсівських мереж для інтелектуального аналізу даних
2009 Системне оцінювання і прогнозування аномальних природних процесів марківського типу
2009 Управління якістю послуг підприємств готельного господарства
2009 Системне планування господарської діяльності торговельних підприємств у нестабільному середовищі
2009 Хірургічна тактика лікування посттравматичного перитоніту у дітей (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Науковий доробок С.Д. Карейші (1854 — 1934) в галузі залізничного транспорту
2009 Діяльність С.О. Макарова в контексті розвитку науки і техніки
2009 Облік та контроль банківських операцій в іноземній валюті
2009 Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина ХХ — початок ХХІ століття).
2009 Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки.
2009 Умовні симетрії та точні розв’язки систем типу реакції-дифузії зі степеневими коефіцієнтами дифузії
2009 Морфогенез селективної загибелі та відновлення нейронів головного мозку при постреанімаційній енцефалопатії.
2009 Економічний механізм формування конкурентних переваг підприємств на регіональному ринку молока
2009 Розв’язування квазістатичних задач термопружності для півбезмежних неоднорідних тіл на основі розвинень за кратними інтегралами ймовірностей
2009 Забезпечення взаємозв’язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприємствах
2009 Перегляд судових актів господарського суду в апеляційному порядку
2009 Правова регламентація лізингу як засобу сприяння технічному прогресу
2009 Вивчення педагогіки у вищих навчальних духовних закладах України(поч. ХІХ – 20-і рр. ХХ ст.)
2009 Особливості порушень когнітивних функцій у хворих на розсіяний склероз
2009 Емоційні розлади у чоловіків, хворих на ішемічну хворобу серця, з порушеннями сексуальної функції
2009 Фіскальні інструменти регулювання доходів населення в економіці України.
2009 Розробка критеріїв діагностики та лікування подагри в поєднанні з остеоартрозом
2009 Комплекс нематод деревини сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) Полісся України та методи їх моніторингу
2009 Зберігання посівних і технологічних властивостей насіння соняшнику в умовах півдня України
2009 Метод дискретних особливостей та комп’ютерний інструментарій для моделювання дифракції акустичних хвиль на тривимірних плоскопаралельних структурах
2009 Особливості забур’янення та удосконалення системи захисту промислових виноградників у південно-західному Степу України
2009 Головні тенденції та специфіка розвитку новітніх релігійних організацій в Україні (на прикладі неопротестантських груп)
2009 Юрисдикція Суду Європейських співтовариств
2009 Диференційована інтенсивна терапія серцево-судинних, легеневих та ниркових післяопераційних ускладнень при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалої кишки.
2009 Формування стратегії розвитку оборонної промисловості в контексті державного регулювання національної економіки
2009 Європейська політика Франції за президентства Жака Ширака
2009 Визначення надійності різців з алмазних композиційних НТМ шляхом реєстрації та аналізу акустичної емісії
2009 Формування бюджету Автономної Республіки Крим
2009 Есеїстичне письмо і поетика межових форм в українській літературі 1920-их років.
2009 Міфопоетична парадигма художньої образності у "Повісті врем’яних літ"
2009 Підвищення ефективності використання пасажирських вагонів
2009 Підвищення ефективності експлуатації технічних засобів залізничних вузлів при переробці місцевих вагонопотоків
2009 Підвищення ефективності лізингового обслуговування сільськогосподарських товаровиробників
2009 Політичні орієнтації населення України як чинник політики національної безпеки держави
2009 Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації
2009 Методолого-практична організація інвестиційного простору регіону (на прикладі Автономної Республіки Крим)
2009 Система оподаткування доходів фізичних осіб
2009 Державний механізм стимулювання економічної активності населення
2009 Соціальний розвиток регіонів України та напрями підвищення його ефективності
2009 Методичні основи створення та використання навчального комплекту з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів
2009 Геохронологія субаеральних відкладів Північного Причорномор’я (за даними термолюмінесцентного аналізу)
2009 Земляні блішки (Coleoptera, Chrtsomelidae, Alticinae) південного сходу України (фауна та екологія).
2009 Правове регулювання державних закупівель в ЄС.
2009 Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917-1921 рр.)
2009 Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання
2009 Трансформація європейських художніх течій в образотворчому мистецтві Буковини кінця ХІХ — першої половини ХХ століття (до 1940 року)
2009 Економічний механізм стимулювання праці в інноваційній діяльності (на прикладі підприємств аерокосмічної діяльності)
2009 Управління економічною безпекоюзовнішньоекономічної діяльності підприємства
2009 Реляційні засоби побудови моделей логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті
2009 Мультипроцесорні моделі рішення булевих рівнянь великої розмірності
2009 Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження
2009 Проблеми правового регулювання оплати праці у ринкових умовах України і шляхи їх вдосконалення
2009 Медичне обслуговування як форма соціального захисту населення України
2009 Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб’єкти цивільного права
2009 Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності.
2009 Правове регулювання соціального захисту інвалідів в Україні
2009 Правове регулювання праці лікарів в умовах ринкової економіки
2009 Забезпечення реальності прав і свобод громадян органами внутрішніх справ
2009 Конституційний статус Кримської автономії у складі РСФРР (1921-1944 рр.): історико-правове дослідження
2009 Державно-правові погляди М.І. Палієнка
2009 Правовий статус поліції країн континентальної правової сім’ї (загальнотеоретична характеристика на матеріалах Франції, Німеччини, Польщі)
2009 Проблеми регулювання трудових процесуальних відносин в українській правовій системі
2009 Термоелектричні та магнетні характеристики ниткуватих кристалів Si1-хGeх та створення на їх основі сенсорів теплових величин
2009 Автоемісійні мікрокатоди з елементами керування на структурах "кремній-на-ізоляторі"
2009 Морфофункціональна характеристика клітинного складу піднижньощелепних лімфатичних вузлів щурів в нормі, при трансплантації кріоконсервованої плаценти та асептичному стоматиті.
2009 Комплексна оцінка ефективності лікування хронічного обструктивного захворювання легень у працівників промислових підприємств
2009 Корозійно–електрохімічна поведінка конструкційних матеріалів для пластинчастих теплообмінників у модельних оборотних водах
2009 Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу).
2009 Психологічні засади підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до прогностичної діяльності.
2009 Структурні і смислові трансформації логоепістем у французькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагматичний і лінгвокогнітивний аспекти.
2009 Юридико-психологічні засади розслідування злочинів, вчинених із особливою жорстокістю
2009 Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві
2009 Індивідуалізоване лікування хворих на рак молочної залози з урахуванням клінічних,морфологічних та молекулярно-біологічних провісних факторів
2009 Двосторонні методи дослідження крайових задач
2009 Створення генетично модифікованих рослин родин Compositae та Solanaceae
2009 Неперервність за параметром розв’язків лінійних крайових задач
2009 Гігієнічна оцінка впливу атмосферного забруднення на морфофункціональний стан новонароджених м. Дніпропетровська
2009 Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів.
2009 Формування активної громадянської позиції підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи.
2009 Територіально-часові особливості захворюваності на рак щитоподібної залози у популяції, яка зазнала впливу радіоактивного йоду внаслідок аварії на ЧАЕС
2009 Променева діагностика йодонегативних метастазів та рецидивів диференційованого раку щитоподібної залози та подолання їх радіойодорезистентності.
2009 Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини.
2009 Участь прокурора у цивільному судочинстві України.
2009 Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 – 1786 рр.
2009 Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. ХХ — на початку ХХІ ст.
2009 Регіональні особливості соціально-економічного розвитку села
2009 Патогенетичне обґрунтування діагностики та лікування вагітних з дифузною еутиреоїдною гіперплазією щитоподібної залози.
2009 Патогенетичні основи надмірно сильної та дискоординованої пологової діяльності та корекція їх застосуванням антагоністів кальцію ( клініко-експериментальне дослідження).
2009 Ефективність амбулаторного лікування хворих з негоспітальною пневмонією у поєднанні з виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки.
2009 Оцінка заставного майна в системі кредитування
2009 Підвищення точності оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій
2009 Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти
2009 Формування професійних якостей майбутнього соціолога у процесі контекстного навчання
2009 Інформаційне забезпечення державного управління земельними ресурсами України
2009 Формування державної молодіжної політики в Україні
2009 Теоретико-методичні засади державного управління соціально-економічним розвитком малих міст у сучасних умовах.
2009 Методи підвищення завадостійкості резонансних трактів радіотехнічних систем і пристрої їх практичної реалізації
2009 Обґрунтування конструктивних параметрів штирових коронок покращеного винесення бурового шламу.
2009 Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни умов вирощування in vitro
2009 Облік і аналіз розрахунків з дебіторами (на прикладі текстильних підприємств легкої промисловості)
2009 Формування високопродуктивних посівів сої під впливом агротехнічних прийомів в умовах Кіровоградської області
2009 Удосконалення стратегічного маркетингового планування діяльності молокопереробних підприємств
2009 Похибки вольтметрів середньоквадратичної напруги та засоби їх випробувань
2009 Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів
2009 Технологія бісквітного напівфабрикату і рулету репродуктивного призначення
2009 Статистичний аналіз зайнятості населення України: регіональний аспект
2009 Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня
2009 Вдосконалення п’єзокерамічних трансформаторів для датчиків механічних величин
2009 Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій
2009 Структурно-алгоритмічне моделювання керованих електромеханічних систем, що містять ланки з розподіленими параметрами
2009 Фітоепіфітон і його функціональна активність у водоймах урбанізованих територій
2009 Біологічні властивості бацил та лактобактерій, перспективних для створення комплексного пробіотика
2009 Розробка теплового вузла для вирощування монокристалів GaАs за LEC технологією зі зниженим вмістом структурних дефектів
2009 Омічні контакти типу Me-SiC для напівпровідникових приладів
2009 Болгарський наспів і українсько-білоруська традиція церковного монодичного співу кінця XVI – XVIIІ ст. (джерелознавче і порівняльно-стильове дослідження)
2009 Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки
2009 Еколого-епідеміологічна характеристика іксодових кліщових бореліозів у західноукраїнському регіоні
2009 Молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу у модельного об’єкта Drosophila melanogaster
2009 Властивості розв’язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з нескінченною післядією
2009 Охорона громадського порядку органами внутрішніх справ України (адміністративно-правове регулювання)
2009 Правові основи формування Державного бюджету України
2009 Адміністративно-правовий статус державного комітету фінансового моніторингу України
2009 Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном
2009 Формування соціальної активності слабозорих молодших школярів засобами музичного мистецтва
2009 Екологічні та соціально-економічні передумови розвитку виробництва органічної продукції
2009 Українська народна астрономія.
2009 Традиційна культура та побут чехів Північного Приазов’я останньої чверті ХIХ ст. — ХХ ст. (на матеріалах с. Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області).
2009 Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах (на прикладі Міністерства оборони України)
2009 Правові засади екологічного контролю за використанням та охороною надр
2009 Теорія релаксаційних процесів в анізотропних та ізотропних фононних системах надплинного гелію
2009 Фітофільна макрофауна водойм та водотоків пониззя Дунаю як індикатор їх екологічного стану
2009 Еволюція вокального циклу та закономірності циклоутворення (на прикладі творів Р.Шумана, Х.Вольфа, А.Шенберга).
2009 Підготовка майбутнього вчителя інформатики до організації навчального діалогу в системі „вчитель – комп’ютер – учень”
2009 Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики засобами інформаційно-педагогічного моделювання
2009 Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників
2009 Управління інноваційним розвитком дошкільного навчального закладу
2009 Моделювання і розробка методів оптимізації циклічних процесів на транспортних мережах
2009 Ефективність інвестицій сільськогосподарських підприємств.
2009 Агроекологічне обґрунтування застосування біологічного препарату мікрогуміну при вирощуванні ячменю ярого
2009 Епідеміологічне дослідження захворюваності на хвороби щитоподібної залози в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
2009 Розробка композиційної кераміки на основі графітоподібного нітриду бору з утворенням муліту і сіалону за умов реакційного гарячого пресування.
2009 Реформування залізничного транспорту України
2009 Розробка економічного механізму ефективності ресурсозбереження на підприємствах транспорту (методичний підхід)
2009 Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи
2009 Оцінка службових собак, які дресируються по пошуку наркотичних засобів та зброї
2009 Тяговий частотно-регульований асинхронний електропривод рудникових контактних електровозів
2009 Трудова соціалізація молоді в діяльності громадських організацій та рухів.
2009 Соціально-педагогічна підтримка батьків дітей раннього віку з особливими потребами
2009 Соціальна адаптація студентів інституту культури і мистецтв до умов відкритого культурно-освітнього середовища
2009 Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози із бурякової стружки шляхом електромембранної підготовки екстрагента
2009 Науково-прикладні засади збалансованого розвитку курортної території.
2009 1.Педагогічна підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до запобігання і подолання девіантної поведінки військовослужбовців
2009 Система післядипломного педагогічного забезпечення професійної діяльності інженерно-технічного персоналу Державної прикордонної служби України
2009 Педагогічні умови формування економічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки
2009 Відношення до життя та смерті в умовах надзвичайної ситуації: ціннісно-смисловий аспект
2009 Мотивація до професійної діяльності військовослужбовців-жінок у Державній прикордонній службі України
2009 Психологічні особливості формування здорового способу життя у курсантів вищого військового навчального закладу
2009 Керамічні наповнювачі на основі системи Al2O3 — SiO2 — ZrO2 для стоматологічних композиційних матеріалів
2009 Функціональні електролітичні покриття сплавами кобальту та нікелю з вольфрамом
2009 Міжчастинкова магнітна взаємодія в системах частинок високоанізотропного фериту барію різної дисперсності
2009 Обґрунтування, розробка та впровадження раціональної технології прокатки труб підвищеної точності з використанням зварної заготовки на станах ХПТР.
2009 Місцева стійкість стінок зварних балок з перервними поясними швами
2009 Південноукраїнське селянство в кінці 20-х — першій половині 30-х років ХХ століття: соціально-економічне становище
2009 1. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського
2009 Особливості відновлення іонів Аргентуму і Купруму з комплексних електролітів
2009 Комунікативні засоби вираження соціального статусу особи в художній прозі Івана Франка.
2009 Гуцульський говір в українській художній мові ХІХ — І пол. ХХ ст.
2009 Підвищення ефективності процесу плоского торцевого шліфування важкооброблюваних матеріалів за рахунок кінематики
2009 Усереднені моделі структурованих рідин
2009 Пенсійне страхування та напрями його реформування в Україні
2009 Формування економічної культури студентів промислово-економічного коледжу в професійній підготовці
2009 Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання
2009 Організація тестового контролю з іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів
2009 Обов’язкове соціальне пенсійне страхування
2009 Фітохімічне вивчення промислових сортів Glycine hispida та створення на їх основі лікарських субстанцій
2009 Розробка та дослідження лікувально-профілактичних засобів з амінокислотами і солями магнію для регулювання метаболічних процесів ЦНС у дітей
2009 Фармакогностичне вивчення Echinacea pallida Nutt.
2009 Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому дискурсі (на матеріалі англомовної прози ХХ-ХХІ століть).
2009 Лексика грузинського походження в українській мові
2009 Норма й узус перської мови у перекладній лексикографії
2009 Риторичний аспект просодії німецькомовної проповіді (експериментально-фонетичне дослідження).
2009 Похідні іменники з категоріальним значенням якості в сучасній німецькій мові: семантичний та прагматичний аспекти
2009 Удосконалення організаційного механізму орендних земельних відносин у сільському господарстві
2009 Розробка конструкцій та технологій виготовлення літнього взуття для військовослужбовців з використанням кріооброблення деталей верху
2009 Модальні слова в персонажному мовленні: семантичний та прагматичний аспекти (на матеріалі прози англійського й американського модернізму).
2009 Формування збройних сил Української Народної Республіки доби Директорії.
2009 Дії військово-морських сил у боротьбі з тероризмом на морі (70-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.).
2009 Дослідження багаточастотних коливань локально гамільтонових систем, близьких до інтегровних
2009 Фінансово-правове (податкове) регулювання використання офшорів у господарській діяльності юридичних осіб..
2009 Організаційно-правові засади державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень.
2009 Адміністративно-правові засади управлінської діяльності керівників органів виконавчої влади
2009 Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права "Спортивне право України".
2009 Суддівський розсуд у теорії права.
2009 Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм.
2009 Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co))
2009 Категорія інструменталізму в музичній творчості (на прикладі домрового мистецтва)
2009 Програмність як жанрова парадигма камерної вокальної творчості: до проблеми виконавського розуміння.
2009 Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України.
2009 Правове регулювання відносин із добору кадрів у ринкових умовах
2009 Казки Слобожанщини: від перших фіксацій до публікацій ХІХ — початку ХХ ст. (Історія та критика текстів.)
2009 Культивована дендрофлора східного району Південного берега Криму та перспективи її використання
2009 Двочастинкові (/vec/gamma,p) і (/vec/gamma,n) реакції розщеплення ядра 4Не лінійно поляризованими фотонами в області енергій 34<E_{/gamma}<90 МеВ
2009 Використання збагаченої тромбоцитами плазми для оптимізації репараційного остеогенезу при травматичних переломах нижньої щелепи.
2009 Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України.
2009 Обґрунтування системи надання медичної допомоги студентам вищих навчальних закладів різних форм власності
2009 Дослідження властивостей рекомбінантних одноланцюгових антитіл, специфічних до інтерферону бета 1b людини
2009 Вплив умов осадження плазмохімічних Si-C-N, Ti-N-C покриттів на їх структуроутворення та властивості
2009 Клінічні та хірургічні паралелі грампозитивного та грамнегативного сепсису у хворих з гнійно-запальними процесами м’яких тканин
2009 Ріст і розвиток клоакальної сумки качок у постнатальному періоді онтогенезу
2009 Перебіг родів та післяродового періоду у корів-первісток
2009 Бабезіозний увеїт собак
2009 Автентичність екзистенції в "негативному" та "позитивному" екзистенціалізмі.
2009 Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу
2009 Нанолазерна дезінфекція системи каналу кореня зуба (експериментальне дослідження)
2009 Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів
2009 Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини XX століття (М. Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький).
2009 Агроекологічне обгрунтування фіторемедіаційної спроможності дикорослих видів рослин
2009 Діагностика, лікування та профілактика трубного безпліддя
2009 Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в інвестуванні інтегрованих підприємств.
2009 Багатоканальні оптоелектронні сенсорні системи на ефектах розповсюдження неоднорідної хвилі
2009 Обґрунтування технологічних параметрів гідравлічної відсадки з горизонтально-стаціонарним придонним шаром натурної постелі
2009 Антигіпоксична терапія у комплексному лікуванні хворих з гострою церебральною недостатністю обумовленою тяжкою черепно-мозковою травмою або мозковим інсультом.
2009 Оптимізація інтенсивної терапії фульмінантної печінкової недостатності
2009 Стан імунітету у хворих на мікробну екзему з мікогенною алергією.
2009 Вибір методу заповнення втраченої крові при операціях на аорті та магістральних судинах.
2009 Болгарсько-українські релігійно-культурні зв’язки (остання чверть ХIV-перша половина ХVI ст.).
2009 Державно-управлінська еліта як чинник державотворення в Україні
2009 Селекційна цінність самозапилених ліній кукурудзи різних зародкових плазм при створенні гібридів адаптованих до умов Степу України.
2009 Добір вихідного матеріалу при гетерозисній селекції кукурудзи на харчові цілі
2009 Кристалізація розплаву з використанням надливної вставки, що плаває, яка виготовлена з вторинних матеріа
2009 Лікування хворих на вугрову хворобу з використанням засобів ноотропної та метаболічної дії
2009 Патогенетичне обґрунтування метаболічної терапії при гострих бронхолегеневих захворюваннях у дітей, інфікованих Сhlamydiae pneumoniae
2009 Діагностичне забезпечення процесу пошуку пошкоджень в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 кВ
2009 Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін
2009 Методика тренажерної підготовки пілотів у періоди перерв льотної діяльності
2009 Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах
2009 Становлення української державності в інтерпретації нелінійної концепції соціального пізнання
2009 Шляхи зниження собівартості за рахунок впровадження інноваційної діяльності.
2009 Контролінг в управлінні витратами підприємств промислового залізничного транспорту
2009 Етнокультура українців Північно-Східної Слобожанщини в другій половині ХХ — на початку ХХІ століть
2009 Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки у самотніх осіб
2009 Політична мова як чинник формування інтерсуб’єктивного політичного знання.
2009 Аналітичні центри як суб’єкти дослідження публічної політики.
2009 Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992 — 2008 рр.)
2009 Функціональні характеристики контентної конвергенції засобів масової комунікації
2009 Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту (за матеріалами преси та сайтів мережі Інтернет)
2009 Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр.
2009 Ойконімія Івано-Франківської області.
2009 Симптоматична епілепсія травматичного генезу (судово-психіатричний аспект)
2009 Клініка, перебіг, терапія параноїдної шизофренії, асоційованої зі стресом
2009 Чинники ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів
2009 Підвищення ефективності виявлення факторів небезпеки надзвичайної ситуації природного характеру, обумовлених землетрусами, сейсмічними засобами
2009 Особливості антикризового управління підприємством в умовах трансформаційної економіки
2009 Оптимізація живлення і удобрення рослин суниці першого року вирощування на темно-сірому опідзоленому ґрунті Правобережного Лісостепу України
2009 Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України)
2009 Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України.
2009 Стратегії політичної конвертації суспільних капіталів у пострадянських державах.
2009 Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса
2009 Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі.
2009 Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою.
2009 Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів
2009 Законодавчі дефініції: поняття, структура, функції.
2009 Розробка одягу для захисту від радіоактивного забруднення
2009 Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів
2009 Формування оксидних наношарів на поверхні MoSi2, WSi2 і TiSi2 при анодній поляризації
2009 Стійкість картоплі проти збудника раку (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.), методи його виявлення і диференціації
2009 Технологія улаштування підлог, дисперсно-армованих полімерною фіброю
2009 Подружня дезадаптація та її психокорекція при ананкастному розладі особистості у чоловіків
2009 Одержання, характеристика та біологічна активність кореневих екзометаболітів проростків пешниці
2009 Поміщицькі садиби Харківської губернії (перша половина ХVІІІ – початок ХХ століття)
2009 Християнська Церква та релігійне життя у візантійському Херсоні (VI – X ст.)
2009 Формування наноструктур оксидних матеріалів на основі ZrO2-Y2O3 та Lа2O3-B2O3-GеO2 при термічних, баричних та електромагнітних впливах
2009 Енергозберігаючі фасадні конструкції
2009 Моделі і методи організації семантичних одиниць при словотворчому синтезі у експертних навчальних системах
2009 Розвиток ідеї професійної спрямованості навчання старшокласників у вітчизняній педагогічній думці (50-80 рр. ХХ ст.)
2009 Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах
2009 Розробка технології одержання трести із соломи льону олійного з використанням штучного зволоження
2009 Підвищення ефективності кислотозахисного оздоблення текстильних матеріалів шляхом комплексної оцінки якості
2009 Розробка матеріало- і енергозберігаючої технології апретування бавовняних тканин акриловими співполімерами
2009 Удосконалення технологічного процесу первинної обробки вороху льону-довгунця
2009 Підвищення ефективності управління об’єктами державної власності в умовах реформування економічних відносин в Україні
2009 Облік і контроль загальновиробничих витрат (на прикладі гірничо-збагачувальних підприємств)
2009 Облік і аналіз поточних зобов`язань
2009 Економічні засади державного регулювання ринку яловичини
2009 Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України)
2009 Формування міжнародної правової культури у майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах
2009 Оптимізація живлення і удобрення пшениці озимої на лучно-чорноземному карбонатному грунті Правобережного Лісостепу України
2009 Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України
2009 Антикризова складова управління машинобудівним підприємством
2009 Управління асортиментом і параметрами продукції у ринкових умовах
2009 Формування інтеuрованої системи ризик-менеджменту енергетичними транснаціональними корпораціями
2009 Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування
2009 Удосконалення теорії й практики побудови коаксіально-колінеарних антен мікрохвильового діапазону
2009 Про розв’язність та регуляризацію задач нескалярної оптимізації в банахових просторах
2009 Образ Божої Матері у фольклорі: українська апокрифічна традиція.
2009 Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: історико-літературний аспект.
2009 Зміни в духовно-культурному житті українського селянства в період хрущовської "відлиги"
2009 Охорона здоров’я в Україні в роки нової економічної політики: соціально-історичний аспект
2009 Загартування рослин короткочасною дією високих температур: особливості передачі сигналу і фізіологічної відповіді.
2009 Роль мікро- і макромутацій в генетичному поліпшенні сортів озимої пшениці
2009 Фізіолого-біохімічні особливості накопичення азоту та формування якості зерна у різних генотипів озимої м’якої пшениці.
2009 Підвищення ефективності процесу експлуатації різальних інструментів на важких токарних верстатах
2009 Формування стереометричних уявлень учнів 5-8 класів у процесі навчання математики
2009 Методична система вивчення табличних випадків арифметичних дій у початковій школі
2009 Формування та функціонування стратегічних альянсів підприємств в Україні: теоретико-методичні аспекти
2009 Роль фосфоліпази С в механізмах дії абсцизової кислоти в клітинах рослин
2009 Нові інгібітори тромбіну їх ефективність та селективність дії
2009 Участь молочної залози корів різних типів вищої нервової діяльності у білковому обміні під час лактації
2009 Моделі та метод підвищення надійності мультидиверсних інформаційно-управляючих систем
2009 Моделі і методи корекції помилок мініатюрних безплатформних інерціальних навігаційних систем
2009 Технологія функціональних харчових інгредієнтів з антиліполітичною активністю на основі насіння ріпаку (Сanola)
2009 Розробка технології зберігання овочів у розчинах хлоридів при виробництві маринадів
2009 Розробка технології сухих сумішей з гідролізованим білком для дитячого харчування
2009 Удосконалення способу виділення рослинних ліпаз та їх застосування в технологіях харчових продуктів
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)