Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 2

2009 Удосконалення нормативної бази оцінювання ефективності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України
2009 Моделювання ситуаційного механізму управління розвитком підприємств (на прикладі машинобудування)
2009 Методи виявлення облич в системах комп’ютерного розпізнавання на основі комбінованого каскаду нейромережевих класифікаторів
2009 Динамічні режими електромеханічних систем підйомних механізмів кранів з електроприводом «перетворювач напруги – асинхронний двигун».
2009 Фізико-хімічні аспекти одержання сплавів та обробки поверхні напівпровідників CdSb, CdTe і твердих розчинів на їх основі
2009 Мікропроцесорні пристрої для технічного діагностування тягових електродвигунів постійного струму в процесі їх нормальної експлуатації
2009 Іміджевий текст: лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти (на матеріалі російськомовної публіцистики)
2009 Концепт толерантність у сучасному російському політичному дискурсі
2009 Стратегія подолання бар’єрів входу на ринок
2009 Стан респіраторної та нереспіраторної функції легень у хворих на цукровий діабет 2 типу і метаболічний синдром
2009 Хіміко-токсикологічне дослідження донормілу
2009 Застосування солей тетразолію в спектрофотометричному аналізі лікарських засобів
2009 Деструктивно-відновні процеси у шкірі при кріопошкодженні та озонотерапії
2009 Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей твердих тіл у курсі фізики
2009 Трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації
2009 Політична стратегія і тактика в умовах нестабільності суспільно-державного розвитку
2009 Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України
2009 Правовий статус судді Конституційного Суду України
2009 Політичні ідеї Сергія Єфремова в контексті його суспільно-політичної діяльності
2009 Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці молодших спеціалістів з програмування.
2009 Екстракційна переробка фосфатної сировини гідросульфатами лужних металів
2009 Анемія у хворих на запальні захворювання кишечника: зв’язок з важкістю захворювання, диференційна діагностика та лікування
2009 Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі
2009 Діяльність політичних партій та організацій на півночі Лівобережної України у кінці ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності.
2009 Структура і динаміка популяцій сегетальних рослин в зернових сівозмінах на північному сході України (Сумська область)
2009 Ортопедична реабілітація хворих з генералізованою формою патологічного стирання твердих тканин зубів.
2009 Вивчення протеїногенних властивостей культур M. bovis та удосконалення способу виготовлення туберкуліну очищеного (ППД) для ссавців
2009 Селекційна цінність сучасного генофонду квасолі та створення вихідного матеріалу для селекції в лівобережній частині Лісостепу України
2009 Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції озимого жита в умовах центральної частини Лісостепу України
2009 Роль показників неспецифічної імунної резистентності у ранній діагностиці бактеріальної інфекції у новонароджених дітей
2009 Особливості діагностики і терапії бронхіальної астми у дітей з проявами харчовою алергією
2009 Профілактика ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду у пацієнток, які страждають на різні форми геморою
2009 Рання діагностика та прогнозування перебігу первинної артеріальної гіпертензії у дітей
2009 Магніторезонансні властивості гранульованих низькорозмірних наноструктур
2009 Обґрунтування і зоогігієнічна оцінка корекції інтенсивної технології виробництва з врахуванням стресочутливості організму свиней
2009 Забезпечення економічної безпеки експортної діяльності промислового підприємства.
2009 Удосконалення планування затрат машинобудівного підприємства.
2009 Управління виробничим потенціалом фермерських господарств регіону
2009 Підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сервісу
2009 Міцність стикових з’єднань при підсиленні залізобетонних згинальних елементів у стиснутій зоні.
2009 Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець ХХ — початок ХХІ ст.)
2009 Михайло Таранько — редактор і видавець української періодики та книжкових серій для дітей і молоді (1919-1939 рр)
2009 Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.
2009 Двомовна преса в умовах білінгвізму в Україні : історія, практика, тенденції розвитку
2009 Українська преса Австралії (1949-2007 рр.) як чинник збереження національно-духовних цінностей
2009 Організаційно-економічний механізм використання об’єктів інтелектуальної власності вищих навчальних закладів авіаційного профілю
2009 Обґрунтування та розробка системи надання медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам
2009 Розвиток міжнародної податкової конкуренції в умовах глобалізації
2009 Інституційне регулювання глобальних економічних процесів
2009 Методика використання елементів дистанційних технологій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах
2009 Соціокультурний капітал як ресурс життєдіяльності міста-супутника
2009 Державне регулювання раціонального використання земельних ресурсів України в умовах проведення земельної реформи
2009 Державне регулювання розвитку малого та середнього підприємництва в умовах інформаційного суспільства.
2009 Механізми взаємодії влади та ЗМІ в контексті становлення громадянського суспільства в Україні
2009 Методи та засоби побудови комп’ютерних моделей черепних імплантатів за томографічними та рентгенографічними даними
2009 Контрактні перевезення як чинник підвищення конкурентоспроможності залізниць.
2009 Удосконалення методів оцінки ефективності прийняття інвестиційних рішень на підприємствах залізничного транспорту
2009 Порівняльний аналіз як метод інтерпретології (на прикладі фортепіанного виконавства)
2009 Жанрова поетика М. Сидельникова в аспекті взаємозв’язку слова та музики
2009 Оптимізація теплової роботи термічних камерних печей шляхом удосконалення технології спалювання палива.
2009 Синтез та аналіз сигнатур сигналів для радіосистем з кодовим розділенням каналів
2009 Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до реалізаціїкомунікативного підходу в навчаннііноземної мови учнів початкової школи
2009 Формування світоглядної культури майбутніх вчителів історії у процесі фахової підготовки
2009 Республіка Вірменія в міжнародних відносинах 1918-1920 рр.
2009 Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні.
2009 Ґендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі західного регіону України)
2009 Формування готовності студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів до краєзнавчої роботи з учнями.
2009 Становлення та розвиток вищої економічної і бізнес-освіти Сполучених Штатів Америки у сучасних умовах.
2009 Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки.
2009 Розвиток українських шкіл у Криму (середина XX – початок XXІ століття).
2009 Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами
2009 Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень для автоматизації розподілених технологічних процесів
2009 Розробка окиснювальних та мембранних методів очищення рідких радіоактивних відходів з об’єкту "Укриття"
2009 Науково-технічні засади поліпшення стану питного водопостачання регіонів України
2009 Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки
2009 Адміністративно-правова профілактика дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні
2009 Адміністративно-правовий статус міського, районного органу внутрішніх справ
2009 Захист свідків та потерпілих у кримінальному процесі України
2009 Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування
2009 Формування психологічної готовності до охорони громадського порядку курсантів вищих навчальних закладів МВС України
2009 Використання інформації, отриманої телекомунікаційним шляхом, у розслідуванні злочинів
2009 Психологічні засади відбору до училищ професійної підготовки працівників міліції
2009 Історичний досвід трансформації оборонно-промислового комплексу країн — колишніх членів Організації Варшавського Договору (1991 — 2008 рр.)
2009 Розвиток виробництва і формування ринку продукції цукробурякової галузі (на матеріалах Вінницької області)
2009 Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування у кримінальному праві України
2009 Розміщення озимої пшениці у сівозмінах по попередниках на різних фонах удобрення та обробітку ґрунту у південно-західній частині Степу України
2009 Вплив зв’язаності термопружних полів на розподіл напружень в елементах просторових конструкцій
2009 Математична модель та метод розв’язання задачі розміщення неорієнтованих складених геометричних 2D об’єктів
2009 Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою
2009 Контролінг формування та використання людських ресурсів
2009 Морфофункціональна характеристика лімфоїдних утворень гортані людини в онтогенезі та їх реактивні зміни
2009 Формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством
2009 Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.
2009 Cистеми лазерної відеополяриметрії для автоматизованого контролю параметрів неоднорідних біотканин
2009 Радіовимірювальні мікроелектронні перетворювачі витрат газу з частотним виходом
2009 Формування гуманістичної спрямованості майбутніх агрономів в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін.
2009 Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців.
2009 Управління процесами формування коштів пенсійних фондів в Україні.
2009 Комплексне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, ускладненої трофічними виразками
2009 Стан та корекція центральної і мозкової гемодинаміки у дітей з порушеннями ритму серця.
2009 Продовження терміну експлуатації несучих конструкцій тягового рухомого складу (на прикладі тепловозів ТГМ6А, електровозів ВЛ60 та електропоїздів ЕР9М,Е)
2009 Розвиток соціальної активності молоді в умовах соціокультурного середовища села.
2009 Еколого-економічна безпека розвитку сільськогосподарських підприємств
2009 Функціонально-категорійні параметри прикметника та прислівника в семантико-синтаксичній структурі речення
2009 Перформативні висловлення в українській історичній прозі
2009 Розробка технічних засобів і принципових схем зрошення малоконтурних ділянок
2009 Оптимізація елементів технології вирощування цукрових буряків в умовах північного Степу України.
2009 Геогідроморфологічний аналіз розвитку русла та заплави Верхнього Пруту
2009 Структура вбирного комплексу сірого лісового ґрунту, його агрохімічні властивості та продуктивність ланки сівозміни залежно від комплексної хімічної меліорації
2009 Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях
2009 Активізація інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві на територіях спеціальних економічних зон України
2009 Інформаційна технологія природномовного контролю знань
2009 Адаптація маркетингової товарної стратегії до нових умов господарювання (на прикладі швейних підприємств)
2009 Управління формуванням бачення продукту проекту девелопменту на фазі проектування
2009 Методика формування педагогічної техніки майбутнього вчителя трудового навчання засобами тренінгу
2009 Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів засобами ергодизайну у процесі трудового навчання
2009 Вплив ядерного заломлення на розсіяння та реакції передачі ядер 3,4He ядрами 12С, 30Si, 31P, 32S.
2009 Участь Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях (1992 — 2006 рр.)
2009 Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.
2009 1. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами.
2009 Експериментальне обґрунтування доцільності комбінованого застосування ліпофлавона з ацелізином при хронічній серцевій недостатності
2009 Режими тренувальних навантажень, спрямовані на розвиток стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення у кваліфікованих спортсменів у веслуванні академічному.
2009 Автоматизовані системи контролю фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного виховання.
2009 Наукове обґрунтування системи прийняття рішень в платному водокористуванні при зрошенні
2009 Істотні умови договору: теоретичний аспект
2009 Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
2009 Управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства
2009 Організаційно-економічний механізм управління витратами на підприємствах промисловості
2009 Управління виробничими витратами на металургійному підприємстві
2009 Механізм управління оборотними коштами промислового підприємства
2009 Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація
2009 Рання систолічна дисфункція лівого шлуночка у хворих на Q інфаркт міокарда: клінічне значення, патофізіологічні механізми та ефективність лікування з включенням b-адреноблокаторів з різними фармакологічними властивостями.
2009 Принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення та забезпечення їх реалізації в діяльності ОВС
2009 Організаційно-правове забезпечення адміністративної реформи в Україні
2009 Моделювання деформування і руйнування алюмінієвого сплаву з включеннями.
2009 Криміналістична характеристика злочинних порушень авторського і суміжних прав та основні положення їх розслідування
2009 Адміністративно-правовий статус працівників ветеринарної міліції
2009 Клініко-генетичні характеристики хворих з проявами екзокринної недостатності підшлункової залози та симптомами панкреатиту.
2009 Зіставлення клінічних та біохімічних фенотипів при синдромі Елерса-Данлоса.
2009 Синтез і оптичні властивості спряжених поліаренів у тонкому шарі
2009 Інституціоналізація громадянського суспільства в Україні як чинник раціоналізації державної бюрократії.
2009 Трансформація політичного руху в масову політичну партію нового типу на прикладі NSDAP і PNF (порівняльний аналіз).
2009 Нові малоінвазійні способи апендектомії
2009 Жанр перекладу та його різновиди в сучасному бандурному мистецтві
2009 Диференційоване навчання аналітичної геометрії студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю
2009 Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва
2009 Оцінка агромеліоративного стану осушуваних дерново-глейових карбонатних ґрунтів Західного Полісся України.
2009 Методи планування людських ресурсів проекту на основі функціонального резервування
2009 Функціонування та розвиток маркетингової інфраструктури ринку тваринницької продукції
2009 Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні
2009 Експортний маркетинг виноробної продукції
2009 Асимптотичні властивості оцінок параметрів нелінійних регресійних моделей з похибками в змінних
2009 Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов хронічної дії радіонуклідних забруднень в зоні аварії Чорнобильської АЕС.
2009 Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції
2009 Судово-медична оцінка давності ушкоджень органів грудної клітки гістологічними і гістохімічними методами.
2009 Судово-медична діагностика загальних фенотипічних ознак людини за факторними критеріями кісток стопи
2009 Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах
2009 Дослідження та розробка енергозберігаючої технології термообробки дисперсних матеріалів у апаратах з псевдозрідженим шаром
2009 Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці.
2009 Особистісні чинники формування індивідуального стилю учіння у студентів економічних спеціальностей.
2009 Вставлені конструкції в українському художньому тексті.
2009 Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові.
2009 Лексико-семантичне та асоціативне поле "народ" у наукових і художніх текстах Івана Франка.
2009 Функціонально-семантична категорія допустовості в сучасній українській мові.
2009 Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС
2009 Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (Ungernіa vіctorіs Vved. ex Artjushenko)
2009 Клініко-патогенетичні особливості і оптимізація терапії у хворих на хронічний гепатит С
2009 Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді.
2009 Ефективність норм кримінального права України у запобіганні злочинам.
2009 Нормативно-правове регулювання діяльності органу дізнання в Україні.
2009 Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації.
2009 Розвиток системи довгострокового банківського кредитування агроформувань
2009 Удосконалення процесу проектування чоловічої верхньої сорочки з використанням методу структурного синтезу
2009 Метод підвищення швидкодії роботи арифметичних пристроїв на основі структурно-блочних кодів
2009 Методи і засоби комп’ютерного моделювання коливальних процесів роторних систем
2009 Вплив залишкового аустеніту та його дифузійного насичення азотом на зносостійкість та довговічність сталі Х12 в умовах тертя кочення
2009 Удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва та переробки молока
2009 Формалізація засобів моделювання нелінійних нестаціонарних систем автоматичного керування в просторі приросту параметрів
2009 Військові поселення на Правобережній Україні (1836–1866)
2009 Побут та звичаї українського народу в творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка
2009 Інформаційна культура соціальних суб’єктів як фактор удосконалення управління суспільством
2009 Корпоративні облігації на фінансовому ринку України
2009 Доклінічна діагностика та первинна профілактика нефропатій у дітей
2009 Комплексна профілактика післяпологових гнійно-септичних ускладнень при потенційній інфекції у матері
2009 Облік і аналіз в управлінні інноваційною діяльністю підприємств
2009 Процеси структуроутворення в концентрованих розчинах полівінілового спирту в бінарних розчинниках
2009 Українська соціологія: традиції, чинники, орієнтири розвитку (60-ті рр. ХХ — поч. ХХІ ст.).
2009 Ефективність податкового контролю в Україні
2009 Пролонгована реґіонарна внутрішньоартеріальна інфузія в інтенсивній терапії гострого панкреатиту важкого ступеня.
2009 Клініко-лабораторні показники перебігу та корекція порушень мікробіоценозу кишок у хворих на вірусний гепатит А
2009 Управління ефективністю діяльності підприємства на основі формування системи збалансованого розвитку
2009 Психоаналіз мікрообразів художнього тексту (на матеріалі творчості Ліни Костенко)
2009 Історичний роман Вальтера Скотта та Михайла Старицького: рецепція, типологія
2009 Концепція особистості у драмах Б. Шоу, І. Франка, В. Винниченка: компаративний дискурс
2009 Поетика віршованих творів Юрія Федьковича
2009 Структура, семантика і функції неподільних дієслівно-іменникових сполук у сучасній українській мові.
2009 Біблійний інтертекст творів Л.М. Андреєва і М.О. Булгакова.
2009 Інвестиційне забезпечення товарної інноваційної політики підприємствa
2009 Організаційно-економічні основи формування стратегій забезпечення екологічно сталого розвитку регіону
2009 Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості
2009 Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання.
2009 Формування і розвиток кооперованих зв’язків підприємств спиртової промисловості
2009 Порушення сексуального здоров’я і подружньої адаптації та їх психокорекція при посткастраційному синдромі у дружини
2009 Підвищення ефективності використання енергії при виробництві вина
2009 Розробка технології функціональних антоціанових добавок з використанням процесів механоактивації та заморожування
2009 Удосконалення технології виробництва виноградного соку з застосуванням рівномірного електромагнітного поля надвисокої частоти.
2009 Господарсько-правове забезпечення функціонування ринку фінансових послуг в Україні.
2009 Право на цілісність особистості в праві Європейського Союзу.
2009 Ціннісно-орієнтаційні чинники особистісного розвитку майбутніх психологів
2009 Психологічні особливості самосприйняття як фактор соціалізації підлітків
2009 Особливості переживання соціального страху з різними рівнями мотивації досягнень у юнацькому віці
2009 Психологічні особливості ставлення майбутніх учителів до екологовиховної діяльності
2009 Розвиток візуальної креативності підлітків засобами комп’ютерного тренінгу
2009 Психологічні складові схильності особистості до самозмінювання
2009 Організаційно-економічні засади ефективної агропродовольчої політики в Україні
2009 Підвищення зносостійкості корпуса різця дорожньої фрези
2009 Поліпшення паливної економічності та зниження димності дизелів з газотурбінним наддувом
2009 Вплів електротермічних полів на локалізацію гідротермально-метасоматичного золотого зруденіння Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита
2009 Раціональні параметри і пускові властивості синхронних двигунів з важкими умовами пуску (привод гірничих машин)
2009 Оцінка ефективності економічного розвитку гірничорудного підприємства
2009 Удосконалення управління діяльністю гірничо-збагачувальних комбінатів на основі реорганізації сервісних підрозділів.
2009 Формування активної комунікативної позиції учнів основної школи засобами імітаційно-ігрового навчання
2009 Музично-церковна освіта Галичини австрійської доби (1772-1918 роки).
2009 Механізм підвищення прибутковості виробництва продукції скотарства в сільськогосподарських підприємствах
2009 Моделі та методи комплексного проектування корпоративних комп’ютерних мереж у середовищі проблемно-орієнтованої САПР
2009 Розвиток і ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини.
2009 Вдосконалення пристроїв розпізнавання радіолокаційних об’єктів в присутності завад з використанням статистичних характеристик вищих порядків
2009 Кореляція вербальних і невербальних складників у традиційних народних іграх (на матеріалі українських східнослобожанських говірок)
2009 Концептуалізація фразеологічного соматичного коду в східнослобожанських і східностепових говірках
2009 Функціонування соціально-економічної лексики англомовного походження в українських засобах масової інформації кінця ХХ — початку ХХІ ст.
2009 Студентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України
2009 Філософія екобезпечного поступу людства в епоху глобалізації та інформаційної революції
2009 Прояв модифікації комплексів іонів перехідних металів в оптико-фізичних властивостях фероїків з алкіламонієвим катіоном
2009 Термо- і фотостимульовані процеси в люмінесцентних і світлочутливих матеріалах на основі галогенідів кадмію та свинцю
2009 Остовно-валентна люмінесценція та параметри енергетичної структури широкощілинних галоїдних кристалів
2009 Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату амонію
2009 Соціально-економічна діяльність органів міського самоврядування на Волині та Поділлі (1892 — 1918 рр.).
2009 Науково-методичні підходи до удосконалення системи цін і тарифів на лікарські засоби,що виготовляються аптеками
2009 Вибір терміну і методу операції при відновленні безперервності товстої кишки
2009 Мікроосередкові процеси в антропогенних ландшафтах Подільського Побужжя
2009 Напружено-деформований стан і надійність зварних вузлів сталевих рам
2009 Робота замкнутих залізобетонних рам при повторних малоциклових навантаженнях
2009 Психологічні особливості розвитку професійної рефлексії офіцерів-прикордонників
2009 Розвиток психологічної готовності студентської молоді до створення сім’ї
2009 Формування психологічної готовності студентів до ділового спілкування іноземними мовами
2009 Психологічна діагностика професійної придатності управлінських кадрів Державної прикордонної служби України засобами комп’ютерних технологій
2009 Формування психологічної готовності членів громадських формувань до охорони державного кордону
2009 Педагогічна технологія формування ціннісних орієнтацій у майбутніх офіцерів-прикордонників
2009 Формування професійної спостережливості у майбутніх офіцерів-прикордонників
2009 Формування пізнавальної активності майбутніх офіцерів в процесі вивчення загальновійськових дисциплін
2009 Формування військово-професійних умінь у студентів вищих медичних навчальних закладів
2009 УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФОРМУВАННІ ПАРТІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
2009 Політико-ділові цикли в контексті управління соціальними змінами: світова практика та український досвід
2009 Вплив комбінованої дії солей важких металів та стресу і хроноритми функціональної, фібринолітичної та протеолітичної активності нирок (експериментальне дослідження)
2009 Механізми порушення функції і структури ендотеліоцитів ендокарда та мікроциркуляторного русла міокарда при емоційному стресі, гіперхолестеринемії і їх поєднанні
2009 Клініко-гемодинамічні зміни, варіабельність ритму серця та дисфункція ендотелію у хворих на Q-інфаркт міокарда на фоні залізодефіцитної анемії
2009 Вплив оклюзійних порушень на внутрішні розлади скронево-нижньощелепних суглобів та їх диференційна діагностика з допомогою магнітно-резонансної томографії
2009 Інтервенційні сонографічні та відеолапароскопічні втручання в діагностиці і хірургічному лікуванні гострого панкреатиту та його ускладнень
2009 Нові класи розв’язків рівнянь гідродинаміки для сферичних вихроутворень
2009 Методи підвищення якості передачі інформації у відкритих оптичних системах зв’язку
2009 Нейрофізіологічні особливості впливу системи позитивного емоційного підкріплення на процеси неспання-сон в онтогенезі.
2009 Вплив процеса окислення на дефектоутворення в легованому кремнію
2009 Релігійні чинники у процесі формування та розвитку української нації.
2009 Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки (ІІ половина ХХ ст.)
2009 Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 — середина 1930-х рр.)
2009 Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств
2009 Управління ринковою вартістю торговельних підприємств
2009 Управління фінансовим ресурсозбереженням торговельних підприємств
2009 Розвиток концентрації і спеціалізації підприємств роздрібної торгівлі на сільському споживчому ринку.
2009 Переживання особистістю почуття самотності в стані соціальної депривації.
2009 Психологічні умови підготовки підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу.
2009 Вікові особливості подолання когнітивного дисонансу в потенційних емігрантів.
2009 Психологічні умови підготовки працівників системи державної служби до роботи в команді.
2009 Фізико-хімічні характеристики N-ацилоксипіридинієвих солей та їх каталітичні властивості в інверсійному трансфазному каталізі
2009 Управління маркетинговою діяльністю молокопереробних підприємств
2009 Зміна імунного статусу, функціональної активності ендотелію і тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію та їх корекція.
2009 Роль гіперурикемії в прогресуванні хронічної серцевої недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням
2009 Обмінно-ендокринні порушення при постоваріоектомічному синдромі та їх корекція.
2009 Ярмаркове дійство в творчості російських композиторів: Образність. Драматургія
2009 Моделювання процесів просування інноваційної продукції у вертикально-інтегрованих структурах
2009 Визначення зон безпечного розташування пожежно-рятувальних сил при ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах хімічної промисловості
2009 Оптимізація розміщення сил і засобів при локалізації ландшафтної пожежі
2009 Перебіг вагітності, пологів та стан новонароджених у жінок з хронічними запальними захворюваннями нирок на фоні підвищеного рівня антифосфоліпідних антитіл.
2009 Задачі комбінаторної оптимізації ігрового типу
2009 Політичні інститути та конституційне право штату Теннессі (США).
2009 Обґрунтування параметрів свердловинної геотехнології видобутку фосфоритів.
2009 Керування системами повітряно-променевого опалення на газовому паливі
2009 Контроль вибухонебезпечності газових сумішей при аварійних загазуваннях гірничих виробок шахт
2009 Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості протяжних горизонтальних виробок при перетинанні геологічних порушень
2009 Циклонно-ситова класифікація вугільних шламів флотаційної крупності
2009 Формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови
2009 Методика інтенсивного навчання інженерів професійно-орієнтованої англійської мови
2009 Формування інформаційної культури майбутніх учителів англійської мови
2009 Кримінально-правова характеристика виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї
2009 Кримінальна відповідальність за порушення виборчих та референдних прав громадян в Україні та державах Центральної Європи (порівняльний аналіз на прикладі Польщі, Словаччини, Угорщини, Чехії)
2009 Технологія використання бентонітів, які вироблені в Україні, в процесі безтраншейної прокладки комунікацій
2009 Методика формування англомовної компетенції студентів економічних спеціальностей засобами комп’ютерних технологій
2009 Партійно-політична система сучасної Канади.
2009 Специфіка розвитку політичного процесу у виборчих кампаніях 2004 — 2006 рр. в Україні.
2009 Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимого в умовах
2009 Аналіз рельєфу Подільських Товтр для оптимізації природокористування.
2009 Корекція адаптаційних процесів у тривало і часто хворіючих дітей в умовах санаторно-курортного лікування
2009 Обґрунтування використання критичних ландшафтів полісся України, забруднених 137Cs внаслідок аварії на ЧАЕС
2009 Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ — початку ХХ століть.
2009 Господарсько-правові способи захисту прав акціонерів на акції.
2009 Пошуково-дослідницькі задачі як засіб розвитку математичних здібностей учнів з класів з поглибленим вивченням математики.
2009 Методика навчання інформатики учнів шкіл з кримськотатарською мовою навчання
2009 Мотиваційні механізми діяльності фермерських господарств
2009 Трансформація музейної справи Наддніпрянщини у 1805-1920 рр. (за матеріалами Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній та м. Києва)
2009 Фасціольоз великої рогатої худоби у зоні Лісостепу і Степу України (діагностика та заходи боротьби)
2009 Розвиток фермерських господарств та підвищення ефективності їх функціонування
2009 Товарознавча оцінка нових комбінованих екструдованих продуктів
2009 Переселення українських козаків і селян на Терек (1832-1904 рр.).
2009 Радянська карально-репресивна система: 1944-1953 рр. (за матеріалами Волинської області)
2009 Морфогенетичні особливості дерново-підзолистих ґрунтів, підстелених щільними карбонатними породами, у межах Малого Полісся.
2009 Порівняльна характеристика аденозинмонофосфатдезамінази з білих м’язів риб, толерантних до несприятливих умов існування
2009 Підвищення продуктивності злаково-бобових травосумішок на еродованих землях, трансформованих із ріллі, в Лісостепу західному
2009 Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки.
2009 Слова категорії стану в структурі речень німецької й української мов
2009 Дисбаланс системного і мукозального антиендотоксинового імунітету у хворих на хронічний панкреатит
2009 Дисбаланс антиендотоксинового імунітету у хворих на пневмонію і його корекція
2009 Порушення імунітету, оксидантної і антиоксидантної систем при хронічному гепатиті С (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Фінансове забезпечення розвитку страховика
2009 Оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств (на прикладі підприємств кондитерської галузі харчової промисловості України)
2009 Демократизація як закономірність модернізації освіти в контексті глобалізації
2009 Фізико-хімічне обґрунтування складу та стандартизація очних крапель на основі високодисперсного кремнезему
2009 Ураження органів сечостатевої системи у чоловіків грибами роду Candida.
2009 Економічна моральність сучасного українського суспільства
2009 Педагогічні особливості моделей фізичного виховання студентів вузів на різних курсах навчання.
2009 Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання.
2009 Мотивація персоналу металургійного підприємства до випуску якісної сталі
2009 Формування інвестиційної стратегії підприємства
2009 Оптимальне проектування композитних корпусів літальних апаратів зі стільниковим заповнювачем на основі синтезу методу скінченних елементів і аналітичних моделей.
2009 Формування лексичних навичок учнів 5 класів у системі роботи над основними видами мовленнєвої діяльності.
2009 Формування професійного мовлення майбутніх учителів природничого профілю.
2009 Визначення електронної концентрації іоносферної плазми методом некогерентного розсіяння радіохвиль у режимі двочастотного зондування
2009 Хаотичні автоколивання в широкосмугових генераторах із затримкою та амплітудною нелінійністю
2009 Морфологічні прояви компенсаційних процесів у нормальному та полікістозно зміненому яєчнику після односторонньої оваріектомії в умовах алкогольної інтоксикації та її корекції поліфенолами винограду (експериментальне дослідження).
2009 Клініко-імунологічні особливості адаптації дітей, які отримали профілактичне лікування сифілісу
2009 Прогнозування, профілактика та лікування прееклампсії вагітних групи ризику.
2009 Вплив мікоплазменої інфекції на систему мати-плацента-плід та шляхи корекції патологічних змін.
2009 Організаційно-економічне обґрунтування оптимізації медикаментозного забезпечення населення нестероїдними протизапальними лікарськими засобами
2009 Система моделей адаптивного управління виробничим підприємством
2009 Теплообмін та динаміка процесу утворення прикордонної кристалізованої фази у неньютонівській рідині, що рухається
2009 Аквоамінофосфати кобальту(ІІ), ніколу(ІІ), цинку та купруму(ІІ)
2009 Вдосконалення характеристик низькоемісійних камер згоряння газотурбінних двигунів методами математичного моделювання
2009 Управління портфелем інноваційних проектів вищих навчальних закладів
2009 Методи та інструменти зниження впливу комунікаційних бар’єрів у віртуальних командах проектів
2009 Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів
2009 Реклама як соціокультурне явище в системі масових комунікацій
2009 Профілактика і комплексне лікування гнійно-запальних ранових ускладнень в невідкладній абдомінальній хірургії з застосуванням аплікаційних сорбентів
2009 Заготівельна та збутова діяльність молокопереробних підприємств: напрями вдосконалення
2009 Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей раннього віку
2009 Становлення і розвиток музичного виховання в Закарпатті (1919-1939 рр.)
2009 Розвиток гуманістичної спрямованості педа-гогічної думки в епоху віхових культур Старода-внього світу та Середньовіччя
2009 Формування інформатичної складової фахової підготовки майбутніх економістів у процесі самостійної навчально-пізнавальної діяльності
2009 Товарознавча оцінка молока, обробленого високим тиском
2009 Сушка пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі
2009 Удосконалення процесів виробництва горілки з метою стабілізації показ-ників якості
2009 Формування споживних властивостей морозива для спортсменів
2009 Управління зв’язками з громадськістю центрів реабілітації неповносправних.
2009 Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років різних соматотипів.
2009 Корекція емоційно-поведінкових порушень у студентів засобами фізичного виховання.
2009 Удосконалення фізичної підготовленості курсантів операторських спеціальностей засобами гирьового спорту на етапі первинного навчання.
2009 Формування регіональної інвестиційної стратегії переробки твердих побутових відходів
2009 Екологічні платежі та квоти в удосконаленні регуляторного впливу на природокористування
2009 Формування ефективного транспортного експедирування в морських портах
2009 Трансформація управління підприємствами портової діяльності України
2009 Українські жіночі організації у національно-політичному житті Східної Галичини (1917-1939 рр.)
2009 Гормональні механізми патогенезу вугрової хвороби
2009 Експериментальна фармакокінетика похідних тіобарбітурової кислоти.
2009 Патофізіологічні механізми патологічно посиленої збудливості головного мозку за умов застосування бактеріального ліпополісахариду (експериментальне дослідження)
2009 Місце і значення полімеразно-ланцюгової реакції у визначенні резистентності збудника туберкульозу до фармакологічних засобів
2009 Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові і ендотеліальної функції судин у хворих на системну склеродермію
2009 Українські концепти в творчості Василя Капніста.
2009 Клінічні особливості перебігу та медикаментозна корекція стабільної стенокардії напруження і нестабільної стенокардії при гіпервазопресинемії.
2009 Система економічного управління лікувальною установою як суб’єктом медичного страхування
2009 Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії
2009 Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами
2009 Розвиток та використання методики розрахункової оцінки живучості високотемпературних елементів енергомашин з тріщинами
2009 Знакове спорядження повсякденної взаємодії в контексті соціальних змін (на прикладі сучасної України).
2009 Подія в трансформаціях візуальності: філософсько-антропологічний вимір
2009 Життєвий шлях і науковий доробок А.П. Ковалівського (1895 – 1969 рр.)
2009 Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі.
2009 Статистичний аналіз та оцінка державного боргу
2009 Становлення та розвиток інтелектуального капіталу
2009 Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання
2009 Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії
2009 Спортивний дискурс в російському масмедійному комунікативному просторі.
2009 Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури.
2009 Профілактика прееклампсії у жінок великого промислового міста.
2009 Вдосконалення економічних взаємовідносин та їх організаційних форм між підприємствами молокопродуктового підкомплексу АПК
2009 Вдосконалення економічних взаємовідносин та їх організаційних форм між підприємствами молокопродуктового підкомплексу АПК
2009 Вплив способів основного обробітку ґрунту на показники його родючості та урожайність вико-вівсяної суміші
2009 Технологічне забезпечення високоефективного механоскладального виробництва агрегатів зі змієвиковими системами
2009 Створення та аналіз оптоелектронних спектрально-селективних пристроїв нового покоління
2009 Становлення та розвиток музичної освіти на Буковині (кінець XVIII — початок ХХ століття).
2009 Організація науково-методичної роботи з учителями початкової загальноосвітньої школи в Україні (1945-1990 рр.).
2009 Методи прискорення біотрансформації Т-2 токсину в організмі тварин
2009 Еколого-біологічна роль лектинів при формуванні біотичних взаємозв’язків в агроценозах Лісостепу України
2009 Формування культури самоосвіти майбутніх офіцерів правоохоронних органів у вищих навчальних закладах
2009 Педагогічна технологія формування полікультурної компетенції магістрів у вищих педагогічних навчальних закладах
2009 Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у процесі навчання гуманітарних дисциплін
2009 Організаційно-психологічні особливості професійної діяльності офіцерів-психологів органів охорони державного кордону
2009 Психолого-педагогічні умови розвитку професійної компетентності керівника навчального закладу
2009 Орієнтаційні зміни та закономірності виникнення й розвитку тріщин у процесі пластичної деформації двовимірних полікристалів алюмінію при кімнатній температурі
2009 Оцінка ризику гнійно-септичних ускладнень у невідкладній хірургії тонкої та товстої кишок із урахуванням параметрів гормонального гомеостазу
2009 Клінічні особливості та вибір тактики лікування хворих на гострий гнійний необструктивний пієлонефрит.
2009 Збільшення швидкості зміни імпульсів напруг і струмів у високовольтних установках
2009 Мікробіологічне обґрунтування застосування антисептичних препаратів четвертинного амонію в комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань сечовивідних шляхів
2009 Мікробіологічна характеристика кандидозної інфекції у вагітних жінок
2009 Особливості видового складу та чутливість до антибактеріальних препаратів мікроорганізмів, виділених від хворих на риносинусити, в різних регіонах АР Крим
2009 Мікробіологічне обґрунтування деяких способів профілактики гнійно-запальних ускладнень, пов’язаних з використанням катетерів
2009 Економічна ефективність інвестицій у сільсько-господарські підприємства
2009 Корекція мовленнєво-рухової діяльності у дошкільників з дитячою афазією
2009 Психологічні особливості емоційного сприймання музики розумово відсталими дітьми
2009 Поведінка домішок з незаповненими 3d і 4f-оболонками в селеніді ртуті і твердих розчинах на їх основі
2009 Соціально-психологічна адаптованість творчої особистості
2009 Особливості трансформації особистісних рис жінок в умовах позбавлення волі
2009 Позакореневе підживлення як спосіб підвищення продуктивності цукрових буряків у лівобережній частині Лісостепу України
2009 Подолання бідності в системі світового господарства
2009 Адміністрація візантійського Херсона (кінець IV–XI ст.)
2009 Диференційна діагностика і лапароскопічне лікування ендометріоїдних кіст яєчника.
2009 Становлення та розвиток комерційної освіти в Західній Україні (ХІХ ст.).
2009 Фазові переходи високий спін — низький спін під тиском у координаційних сполуках іонів Fe2+
2009 Історія хорового мистецтва Миколаївщини кінця ХVІІІ — початку ХХІ століття
2009 Механізм управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств акціонерних товариств в умовах становлення фондового ринку
2009 Податки в системі державного регулювання економіки
2009 Регіональні механізми регулювання зовнішньоекономічною діяльністю
2009 Моделювання освітлювальних установок зі світлодіодними джерелами світла
2009 Управління капіталом підприємства на основі узгодженості його складових
2009 Організація логістичного управління діяльністю підприємства
2009 Кам’яна пластика Півдня України скіфо-сарматського періоду: характеристика видів і художні особливості.
2009 Краєвид у малярстві Галичини першої третини XX ст. (традиції та інновації образної мови).
2009 Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ — початку ХХІ століття: тенденції, школи, національна специфіка.
2009 Українська прикладна графіка кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.: становлення та утвердження мистецьких констант
2009 Гідроімпульсний привод віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів
2009 Цитокіновий профіль і концентрація С-реактивного білку на різних стадіях канцерогенезу та при запаленні
2009 Формування системи норм і нормативів праці у рослинництві
2009 Підприємницькі засади розвитку сільського туризму
2009 Управління трансакційними витратами в агробізнесі
2009 Моделі та методи управління вартістю при плануванні проектів зняття з експлуатації енергоблоків АЕС
2009 Перерізи ядерних реакцій (n,x) на ізотопах германію, тербію та лютецію при енергіях нейтронів в околі 14 МеВ.
2009 Каменесамоцвітна сировина в геологічних формаціях східної частини України
2009 Організація взаємодії авіакомпанії з постачальниками авіаційного палива
2009 Експериментальне обгрунтування доцільності ствoрення нового лікарського засобу на основі екстракту з шишок хмелю звичайного для корекції вагінітів
2009 Наукові підходи до лікарського забезпечення хворих на розсіяний склероз в умовах медичного страхування
2009 Впровадження системи контролінгу на фармацевтичних підприємствах
2009 Розробка складу та технології таблеток "Сукцифенат"
2009 Фармакогностичне вивчення деяких представників роду Acer L. та перспективи використання їх у медицині
2009 Пошук антидотно-лікувальних засобів серед германійорганічних сполук з біолегандами на моделі гострого отруєння динітроортокрезолом
2009 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості амідо-ваних похідних 4-гідрокси-2-оксо-1,2,5,6,7,8-гексагідрохінолін-3-карбонових кислот
2009 Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 1-R-4-метил-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот
2009 Експериментальне вивчення протизапальної та репаративної дії густого екстракту з кори вільхи клейкої
2009 Хіміко-токсикологічне дослідження каптоприлу
2009 Шляхи врегулювання конфлікту у Північній Ірландії (1968-2007 рр.).
2009 Фолклендські (Мальвінські) острови в зовнішній політиці Великої Британії, 1763-1843 рр.
2009 Нейрогормональна активація та її участь у формуванні змін міокарда у хворих на хронічну серцеву недостатність і ожиріння.
2009 Кислотновидільні функції нирок і кислотно-лужний стан крові у хворих на бронхіальну астму та методи їх корекції.
2009 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
2009 Оцінка конкурентостійкості підприємств роздрібної торгівлі
2009 Земельне питання в Україні в умовах революції 1917-1920 рр.
2009 О. Я. Мацюк: архівіст та краєзнавець.
2009 Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця ХХ ? початку ХХІ ст.
2009 Символіка українських молодіжних організацій "Сокіл", "Січ", "Пласт" та "Луг" у Галичині (кінець ХІХ століття — 1939 р.).
2009 Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)
2009 Жанрова своєрідність творів Михайла Арцибашева.
2009 Ефективність та пріоритети подальшого розвитку фермерства в регіоні
2009 Педагогічні умови розвитку творчого самови-раження вчителів української мови і літератури у післядипломній педагогічній освіті
2009 Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції
2009 Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої логіки
2009 Розроблення інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання
2009 Діагностика і лікування неускладнених компресійних переломів тіл грудних хребців у дітей
2009 Компютерні технології в моделюванні динаміки вільних магнітів
2009 Взаємодія п’єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3 — шаруватий напівпровідник
2009 Номінативний і комунікативний аспекти граматикалізації пасиву адресата в сучасній німецькій мові
2009 Дискурсивні властивості директивних модальних часток німецької мови
2009 Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі.
2009 Стильові особливості малої прози Володимира Винниченка та проблема художнього напряму.
2009 Чисельне моделювання нестаціонарних течій, транспорту домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря
2009 Математичне моделювання течій та перенесення домішки в мілководних морських басейнах
2009 Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au (III), Pd (II), Ag (I) та Hg (II).
2009 Біопродуктивність лісів Черкащини та її динаміка
2009 Державний механізм підвищення якості професійної підготовки суддів
2009 Синтез та кристалічна структура комплексів галогенідів купруму(І) з органічними сульфідами та їх похідними
2009 Діагностика та прогнозування метеорологічних умов забруднення повітря в Україні
2009 Особливості циркуляційних процесів у тропосфері західного сектора Південної півкулі
2009 Морфогенез ендотелію судин мікроцирку-ляторного русла передміхурової залози в онтогенезі (експериментальне дослідження).
2009 Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу старшокласників спеціалізованих шкіл
2009 Психологічні особливості особистісно-професійного становлення студентів психолого-педагогічних спеціальностей
2009 Методика навчання фізики у загальноосвітніх навчальних закладах з посиленою військово-фізичною підготовкою
2009 Комлпексна оцінка здоров’я населення та його впливу на економічне зростання
2009 Управління системою фінансової безпеки підприємства.
2009 Організаційно-технологічні підходи до скорочення строків реалізації інвестиційних проектів в умовах Палестини.
2009 Спектральні прояви взаємодії нуклеїнових кислот з низькомолекулярними пі-електронмісткими сполуками
2009 Вплив аутологічних мезенхімальних стовбурових клітин на регенерацію суглобового хряща (експериментальне дослідження)
2009 Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м.Києві
2009 Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв’язків словоформ
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)