Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 2

2009 Феномен української мови у творчій спадщині А. Ю. Кримського
2009 Витоки української духовної культури у творчій спадщині М.Ю. Брайчевського
2009 Управління формуванням галузевої структури сільськогосподарських підприємств
2009 Формування кар’єрних рудопотоків для стабілізації якості руди.
2009 Визначення параметрів руху пилогазових потоків у повітроводах і контроль осадження пилу для їх безпечної експлуатації.
2009 Функціонально-статистична модель розпізнавання зображень
2009 Методи та технологія адміністрування ресурсів розподіленої сервісної інформаційної системи
2009 Розвиток податкового менеджменту в системі управління діяльністю банку
2009 Депозитні ризики у банківській діяльності
2009 Економічний механізм збуту зерна аграрними підприємствами
2009 Формування механізму ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств регіону
2009 Інтегроване проектування високоресурсних розтягнутих панелей крила транспортного літака
2009 Закономірності тепло- масообмінних процесів концентрування розчину хлориду натрію в апараті прямого контакту
2009 Закономірності процесу подрібнення відходів содового виробництва у машині дисмембраторного типу
2009 Підвищення ефективності процесів та обладнання у виробництві перекисних сполук натрію
2009 Маркетингове забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств.
2009 Ефективність функціонування бурякоцукрового підкомплексу АПК.
2009 Агротуризм як форма підприємницької діяльності
2009 Розвиток малого підприємництва в сьльському господарстві.
2009 Аналітична анатомія вінцевих артерій серця людині.
2009 Біомеханічні властивості сечоводу людини (анатомо-експериментальне дослідження).
2009 Фізичні процеси в функціональних елементах на основі плівкових систем Co/Cu(Au, Ag) із спін-залежним розсіюванням електронів
2009 Система моделей динаміки валютних курсів на основі інтегральних рівнянь
2009 Структурно-функціональний стан системи еритрону за дії низькоінтенсивного іонізуючого випромінювання.
2009 Методика творчого розвитку молодших школярів у процесі трудового навчання та художньої праці
2009 Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5-7 класів на уроках трудового навчання
2009 Вплив ретардантів на морфогенез, продуктивність і склад вищих жирних кислот олії ріпаку озимого
2009 Особливості росту і розвитку Brassica rapa var.Astroplants у змінних світлових полях різної інтенсивності та спектрального складу.
2009 Формування та регулювання ринку корпоративних облігацій України
2009 Методика навчання електромагнетизму в основній школі в умовах диференціації навчання
2009 Пинда Ю.В. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу регіону
2009 Еколого-економічне моделювання в розрізі основних видів економічної діяльності України.
2009 Вплив складу Fe-, Co-вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення оксиду азоту(І)
2009 Гетерофазна взаємодія сполук на основі тетраамінних комплексів нікелю(ІІ), міді(ІІ) та поліоксометалатів з водою, спиртами і аміаком
2009 Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ ст.
2009 Вплив європейської архітектури на планування та забудову міст Палестини (кінець ХІХ — середина ХХ століть)
2009 Оптична фур’є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери
2009 Інтеграція професійних знань майбутніх будівельників засобами інформаційних технологій у процесі фахової підготовки
2009 Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до фізичного самовдосконалення
2009 „Формування інноваційного потенціалу країн в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності”
2009 Швидкотверднучі лужні шлакопортланцементи та бетони на їх основі
2009 Управління розвитком малого бізнесу регіону (на матеріалах Закарпатської області).
2009 Управління міжнародними інвестиційними ризиками
2009 Метод проектів у профільному навчанні інформатики учнів старшої школи
2009 Гігієнічна оцінка впливу шкідливих викидів теплоелектростанцій на здоров’я населення й обґрунтування профілактичних заходів.
2009 Реґіонарна внутрішньоартеріальна хіміотерапія нерезектабельного місцево-розповсюдженого раку прямої кишки
2009 Ділове спілкування як чинник результативності діяльності педагогічного колективу
2009 Гігієнічні аспекти застосування синтетичних барвників у харчовій промисловості
2009 Метод вибору класу архітектур програмного забезпечення на основі аналізу ієрархій
2009 Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр.
2009 Роль ендотеліальної дисфункції у розвитку прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією
2009 Забезпечення людського розвитку через механізми бюджетного регулювання.
2009 Барвники на основі бородифторидних комплексів 3-ацетил-4-гідроксипіранонів та 3-ацетил-4-гідроксипіридонів
2009 Модифікація поліпропілену гумовими сумішами
2009 Управління виробничими запасами підприємств сфери видобування та транспортування природного газу
2009 Розвиток зоотехнічної науки центрального Поділля України у ХХ столітті
2009 Ефективність використання оцінених за фенотипом і генотипом свиней та виявлення їх препотентності
2009 Опозиційний рух в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті — 1991 рр.): компаративний аналіз
2009 Становлення та розвиток системи підготовки офіцерських кадрів МНС України наприкінці ХХ — початку ХХІ ст.
2009 Метод підвищення якості відновлених мовних сигналів безпроводових телекомунікаційних систем на основі диференційованого захисту кадру мови
2009 Метод стиску зображень без втрат на основі контекстного моделювання в системах телекомунікацій
2009 Оптимізація телекомунікаційних мереж за критеріями якості послуг
2009 Вплив характеристик абонентського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж
2009 Розробка та впровадження модульної системи управління підприємствами телекомунікаційної галузі
2009 Проектування системи стратегічного управління оператором стільникового зв’язку
2009 Розвиток соціально-трудових відносин аграрних підприємств.
2009 Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження
2009 Просторове буття сучасної держави
2009 Сільське самоврядування на землях Лівобережної України у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Контроль витрат повітря в каналах із великим поперечним перерізом
2009 Принципи формування водно-туристичних комп-лексів в умовах Причорномор’я України
2009 Удосконалення діагностування статорних обмоток асинхронних двигунів
2009 Закономірності формування та напрямки підвищення сталості землеробства в підприємствах Півдня України
2009 Оптимізація долікарської допомоги сільським мешканцям
2009 Семантико-синтаксическая структура конструкций с пояснительными отношениями
2009 Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній українській мові.
2009 Вплив продуктів деградації фібрину на клітини лінії РС-12
2009 Підвищення рівня воєнно-економічної безпеки держави на основі логістичного підходу до матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України.
2009 Функціонування та розвиток інформаційно-консультаційних формувань в аграрному секторі економіки
2009 Управлінське консультування аграрних формувань і шляхи його вдосконалення
2009 Підвищення економічної ефективності виробництва винограду в сільськогосподарських підприємствах
2009 М’ясна продуктивність бугайців і кастратів української чорно-рябої молочної породи при різних системах вирощування в умовах Прикарпаття
2009 Розробка моделей селекційної оцінки вмісту жиру в молоці і виходу молочного жиру корів
2009 Розробка теплофізичних і гідродинамічних параметрів формування якісних багатошарових і армованих зливків
2009 Розвиток системи управління земельними ресурсами
2009 Управління системою економічної оцінки екологічного ризику в металургійній промисловості
2009 Управління інвестиційними ресурсами промислово-фінансових об’єднань
2009 Фентезі Д.Р.Р. Толкіна: архетиповий вимір художньої структури
2009 Своєрідність та роль пейзажу в ліриці Бориса Пастернака
2009 Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сучасних умова
2009 Мовна політика у двомовному суспільстві (на прикладі України).
2009 Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області)
2009 Жіночі танці в українській народній хореографії
2009 Транспортна інфраструктура АПК регіону в умовах ринкової системи господарювання (суспільно-географічне дослідження на прикладі Київського Придніпров’я)
2009 Дослідження впливу фізико-хімічних умов на екстрагування фенольних сполук рослин та антирадикальних властивостей отриманих екстрактів
2009 Сисні шкідники озимої пшениці та регулювання їх чисельності в Північному Степу України
2009 Танець „модерн” у художній культурі ХХ ст.
2009 Інституціоналізація громадянського суспільства в умовах політичної модернізації в сучасній Україні.
2009 Вплив пролактину на тестостеронзалежні процеси у передміхуровій залозі
2009 Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України
2009 Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг
2009 Екзистенціальна модель світу в драматургії Лесі Українки.
2009 Природа ліризму в українському сонеті ХІХ — початку ХХ ст.
2009 Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально-психологічної прози: особливості художнього мислення.
2009 Договір притримання у цивільному праві України.
2009 Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань у цивільному законодавстві України.
2009 Зобов’язання відшкодування шкоди, завданої в стані крайньої необхідності за цивільним законодавством України.
2009 Реалізація принципу «автономії волі» сторонами-учасниками зіткнення суден.
2009 Корундовий носій каталізатора для парової конверсії вуглеводнів
2009 Методи та засоби підвищення ефективності систем електроживлення феросплавних печей
2009 Алельний поліморфізм генів INHa, FSHR та FMR1 у пацієнтів з порушенням функції яєчників
2009 Пато¬ге¬нетич¬не об¬грун¬тування ко¬рекції ме¬таболічних порушень при гіпоксично-іше¬міч¬ній енцефалопатії у ранньому неона¬таль¬¬ному періоді
2009 Локалізація пожеж розливів нафтопродуктів у резервуарних парках
2009 Підвищення ефективності спучуючих вогнезахисних складів на основі епоксиполімерів
2009 Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції
2009 Бульбочкові довгоносики роду Sitona Germ. та контроль їх чисельності на посівах гороху в умовах Північного Лісостепу України
2009 Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання персонального комп’ютера як засобу навчальної діяльності
2009 Педагогічні погляди та викладацька діяльність С.С.Гогоцького у вищих навчальних закладах України (1837-1886 рр.)
2009 Забезпеченість водорозчинними вітамінами та імунологічні порушення при неврологічних проявах остеохондрозу поперекового відділу хребта
2009 Антропонімікон сучасних поетичних і прозових творів А. Вознесенського та Є. Євтушенка (структурно-функціональний аспект)
2009 Комплексне лікування гострого і хронічного риніту
2009 Особливості елекроакустичної корекції слуху у хворих з різними типами ураження слухової системи.
2009 Особливості лікування генералізованого пародонтиту у жінок зі структурно-функціональними порушеннями кісткової тканини.
2009 Особливості розвитку, фактори ризику та можливі шляхи корекції порушень у дітей дошкільного віку що зазнали перинатальних уражень ЦНС гіпоксично-ішемічного генезу
2009 Особливості клінічного перебігу, лікування та реабілітації хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на тлі окремих фонових станів
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у дітей із хронічною гастродуоденальною і гепатобіліарною патологією
2009 Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи попередження, лікування
2009 Структурно-функціональні особливості камер та кровоносного русла серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні та пневмопатіях
2009 Динаміка змін антропометричних та рентгенокардіометричних показників у юнаків-солдатів строкової служби та студентів 18-20 років
2009 НТ-2 токсин: мікробіологічний метод визначення, розповсюдженість, токсичність та застосування препаратів Bacillus subtilis при НТ-2 токсикозі курей
2009 Пурпурові сіркобактерії водойм Яворівського сіркового родовища: морфофізіологічна характеристика і роль у детоксикації сірководню
2009 Клініко-терапевтичні особливості залежності від психостимуляторів різної рецептури виготовлення
2009 Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахаридів
2009 Гідродинамічні чинники грануляційних пристроїв із зниженою висотою польоту гранул
2009 Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів
2009 Фізичні основи регулювання адгезійної взаємодії металів з карбідами, нітридами та оксидами d-перехідних металів та sp-елементів
2009 Основні закономірності розподілу напружень у масиві гірських порід при підземному видобутку вугілля і газу.
2009 Обґрунтування параметрів способу запобігання раптовим викидам вугілля і газу при щитовій виїмці
2009 Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, проблеми та перспективи
2009 Особливий суб’єкт інформаційних правовідносин (загальнотеоретичний аспект)
2009 Правове регулювання переміщення та просування по службі працівників органів внутрішніх справ
2009 Юридичні гарантії реалізації права на працю особами віком до 18 років
2009 Соціально-правовий захист жінок -працівників органів внутрішніх справ
2009 Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним законодавством України
2009 Публічноправові та приватноправові методи регулювання трудових відносин у країнах Західної Європи і США з кінця ХVІІІ — до початку ХХІ століть
2009 . Компромісна оптимізація властивостей пінобетону нормального твердіння
2009 Аналіз впливу технологічної пошкодженості на морозостійкість будівельних композитів
2009 Цілі в соціальному розвитку підприємницької організації.
2009 Правові засади стратегічної екологічної оцінки
2009 Амністія та помилування в Україні (кримінально-правове та кримінологічне лослідження)
2009 Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців.
2009 Високочутливий засіб контролю малих концентрацій газів на основі методу інтегрувальної сфери
2009 Обґрунтування заходів захисту винограду від чорної плямистості (Phomopsis viticola Sacc.).
2009 Формвання мотивації праці в аграрних підприємствах
2009 Інтенсифікація галузей тваринництва в сільськогосподарських підприємствах
2009 Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній відкритокутовій глаукомі
2009 Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів
2009 Роль системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунку щурів
2009 Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності
2009 Молекулярно-біологічні властивості українських ізолятів латентних вірусів яблуні
2009 Господарсько-біологічні особливості тварин різних ліній і генотипів української червоно-рябої молочної породи в умовах Буковини
2009 Господарсько-біологічні особливості корів української чорно-рябої молочної породи в умовах Прикарпаття
2009 Вплив стратегії європейської інтеграції України на функціонування податкової системи
2009 Антиоксидантний статус та вуглеводний обмін у відлученихпоросят за дії різного рівня цинку в раціоні Гормональний та антиоксидантний статус, показники обміну білків та ліпідів у поросят за дії хрому
2009 Антиоксидантний захист у щурів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії біомаси каротиновмісних дріжджів Phaffia rhodozyma.
2009 Особистісно орієнтоване навчання геометрії в основній школі
2009 Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін
2009 Організація управлінського обліку на хлібопекарних підприємствах споживчої кооперації
2009 Направлений рух вихорів i ефект Холла у надпровідниках з періодичним потенціалом пінінгу
2009 Процедури в конституційному праві України.
2009 Правовий режим рослинного світу України.
2009 Теоретичні снови культурного туризму
2009 Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського середовища (на матеріалі діяльності Товариства південноросійських художників в Одесі на межі XIX — XX століть).
2009 Шляхи адаптації медоносної бджоли A. mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) до співіснування з кліщем V. destructor Anderson&Trueman (Mesostigmata, Varroidae)
2009 Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропічну реакцію та випромінювання рослин
2009 Моделі та методи синтезу інтегрованої системи управління розвитком промислового підприємства
2009 Оптимізація управління великою енергетичною системою в критичних режимах функціонування.
2009 Методи оцінки нечітких моделей знань операторів інформаційно-управляючих систем
2009 Моделі, методи і технологія інформаційної підтримки процесів проектування й модифікації технічної продукції
2009 Зміни експресії гена цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей за дії екзогенних стресових факторів
2009 Система моделей підтримки процесу ініціалізації проекту надання транспортних послуг
2009 Методичні основи організації транспортно-технологічних процесів у системах доставки вантажів
2009 Формування сучасного механізму управління підприємствами в ринкових умовах (на прикладі пасажирського господарства залізничного транспорту)
2009 Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м’язової діяльності
2009 Синтез, спектральні властивості та реакція фотопереносу протона в ряду нових гетероциклічних нітрогенвмісних похідних і аналогів 3-гідроксихромону
2009 Синтез, перетворення та біологічна активність похідних 5-метилтієно[2,3-d]піри-мідин-6-карбонової кислоти та 3-аміно-5-метил-4-оксо-2-тіоксо-1,2,3,4-тетрагідротієно[2,3-d]піримідин-6-карбонової кислоти
2009 Забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України
2009 Формування психологічної готовності учнів спеціалізованих загальноосвітніх закладів міліції до навчально-службової діяльності в системі МВС України
2009 Особливості договірної правоздатності міжнародних економічних організацій (на прикладі системи ООН)
2009 Банки як учасники адміністративно-деліктних відносин у сфері банківської діяльності
2009 Обліково-аналітичне забезпечення управління формуванням і використанням лісових біологічних активів
2009 Співвідношення міжурядового та наднаціонального управління в європейських інтекграційних процесах
2009 Профілактика невиношування і недоношування багатоплідної вагітності.
2009 Обґрунтування раціональних параметрів кріплення нарізних виробок у зонах впливу очисних камер на великих глибинах
2009 Обґрунтування параметрів інтенсивної технології виїмки вугільних пластів на великих глибинах
2009 Гемодинаміка головного мозку за дії фосфен-електростимуляції при порушеннях функцій зорового аналізатора
2009 Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп’ютера.
2009 Проблема збереження здоров’я молодших учнів у вальдорфській педагогіці
2009 Формування емоційної культури майбутніх менеджерів у навчально-виховному процесі
2009 Теорія і практика домашньої освіти в Україні у першій половині ХІХ століття
2009 Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі науково-дослідної роботи
2009 Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу
2009 Романістика Генрі Робертса в контексті англійської прози пізнього Ренесансу.
2009 Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високомінералізованими розсолами (на прикладі Калуш-Голинського родовища калійних солей)
2009 Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району)
2009 Тенденції розвитку камерних вокально-інструментальних жанрів у творчості композиторів України та Польщі останньої третини ХХ — початку ХХІ століть (на матеріалі Львівської та Катовіцької шкіл).
2009 Правове регулювання господарських відносин за участю відокремлених підрозділів підприємств
2009 Обмеження прав на земельні ділянки.
2009 Транспортний коридор як форма правового регулювання ринку транспортних послуг в Україні
2009 Підвищення достовірності розпізнавання коду при ідентифікації шкіри в процесі її обробки
2009 Структурно-стильовий аналіз художнього тексту в старших класах загальноосвітньої школи
2009 Управління процесом регулювання змін форм власності в економіці України
2009 Методи та інформаційна технологія аналізу та зменшення критичності відмов інформаційно-управляючих систем високої готовності
2009 Вищі морські гриби пелагічних і донних біотопів північно-західного регіону Чорного моря.
2009 Закономірності гасіння люмінесценції та зміни зарядового стану Yb3+ в сильноактивованих монокристалах та епітаксійних плівках Yb:Y3Al5O12.
2009 Ефективність державної підтримки аграрного сектора в умовах глобалізації
2009 Методи і засоби обробки та вимірювання частоти заповнення ехосигналів доплерівського лага
2009 Формування організаційно-економічного механізму поширення сільськогосподарських знань та інформації
2009 Становлення економічних суб’єктів ринкової економічної системи в Західній Європі (друга половина XVII ст. — перша половина ХІХ ст.)
2009 Ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні: формування та тенденції розвитку
2009 Клінічна ефективність кістково-мозкової аутотрансплантації при пластиці післяопераційної порожнини скроневої кістки у хворих на хронічний гнійний середній отит
2009 Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України.
2009 Синтез і модифікація епоксиуретанових олігомерів як основи високоефективних адгезивів
2009 Функціонування корозійно активного мікробного угруповання ґрунту за присутності похідних триазолоазепіну.
2009 Синтез і дослідження поліедральних олігосилсесквіоксан-поліолів та органо-неорганічних нанокомпозитів на їх основі
2009 Навчання аудіювання англомовних драматичних творів студентів старших курсів мовних спеціальностей
2009 Організація самостійної роботи майбутніх фінансистів у процесі навчання англомовного ділового писемного спілкування.
2009 Лінгвокогнітивні особливості просодичного оформлення англійських висловлень на позначення позитивних емоцій (експериментально-фонетичне дослідження).
2009 Німецькі приголосні у спонтанному мовленні: структурний і функціональний аспекти (експериментально-фонетичне дослідження)
2009 Синтаксична організація текстів сучасної американської поезії: когнітивно-семіотичний та синергетичний аспекти
2009 Мінливість геному тирличів (Gentiana L.) у природі та в культурі in vitro
2009 Процесуальні строки у цивільному процесі України.
2009 Судова експертиза в цивільному процесі.
2009 Кластеризація як чинник конкурентоспроможності національної економіки.
2009 Окличні висловлення в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: семантика та функціонування.
2009 Словесний образ-символ в американській поезії ХХ століття: когнітивно-семіотичний аспект
2009 Мініінвазивні торакоскопічні методики при спонтанному пневмотораксі на тлі неспецифічних захворювань легень.
2009 Норма реакції сортів картоплі на вирощування в південній частині Лісостепу України
2009 Оптимізація прийомів сортової агротехніки кукурудзи в умовах східної частини Лісостепу України
2009 Рефлексивне управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств
2009 Маркетинг збутової діяльності переробних підприємств на продовольчому ринку
2009 Зниження рівня шуму на робочих місцях під час подрібнення та сортування будівельних матеріалів
2009 Біолого-екологічні особливості стафілінід роду Philonthus (Coleoptera, Staphylinidae) у лісових біогеоценозах степового Придніпров’я.
2009 Проза Бориса Зайцева: спадщина Срібного віку й духовний реалізм
2009 Професійна підготовка медичних сестер в університетах Канади.
2009 Підготовка студентів аграрних спеціальностей до професійного спілкування в іншомовному середовищі.
2009 Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект).
2009 Правове становище Закарпаття у 1939-1944 рр. (історико-правовий аспект).
2009 Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології.
2009 Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі.
2009 Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний аспекти.-
2009 Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної.
2009 Мікрохірургічна пересадка складного васкуляризованого трансплантата малогомілкової кістки в лікуванні хворих з дефектами діафіза довгих кісток
2009 Еколого-фізіологічні та морфологічні особливості мікроскопічних грибів, виділених з приміщень 4-го блоку Чорнобильської АЕС
2009 Модифікація in vitro біологічних властивостей клітин раку легені людини інтерфероном-альфа
2009 Застосування міліметрових та субміліметрових радіохвиль та їх комбінації в дослідженні біологічних об’єктів.
2009 Ефективність препарату ізофон в комплексному лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень
2009 Фінансове забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств
2009 Інформаційне забезпечення законотворчого процесу в Україні
2009 Правосуб’єктність України: історико-правове дослідження
2009 Структурні зміни брижових лімфатичних вузлів щурів при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини
2009 Особливості формування і перебігу карієсу зубів ІІІ ступеня активності у дітей різного віку та корекція лікування залежно від рівня соматичного здоров’я (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Організація та управління системою промислового залізничного транспорту на основі принципів логістики
2009 Оцінка впливу берегових антропогенних джерел забруднення на якість вод Одеського району північно-західної частини Чорного моря
2009 Стік води, наносів і морфологічні процеси у гирловій області річки Дунай
2009 Вдосконалення організації оподаткування в системі державного регулювання розвитку національної економіки
2009 Соціально-психологічні детермінанти помилкових дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
2009 Альтернативні системи кондиціювання повітря з використанням випарного охолодження.
2009 Використання різних доз азотних добрив і бактеріальних препаратів при вирощуванні сої на чорноземі опідзоленому в умовах Правобережного Лісостепу України
2009 Порівняльна гігієнічна характеристика плавальних басейнів та методів їх утримання та експлуатації
2009 Релігійні організації як суб’єкти цивільних правовідносин
2009 Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства
2009 Хірургічне лікування постраждалих з поєднаною поєднаною травмою грудей та кінцівок
2009 Моделювання та шляхи експериментальної корекції дефіциту заліза в організмі щурів
2009 Формоутворення внутрішнього рель-єфу шлуночків серця людини в пренатальному онтогенезі
2009 Процеси у довгих лініях зв’язку ШІМ-інверторів з віддаленими споживачами електроенергії і способи їх оптимізації
2009 Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників у системі підвищення кваліфікації
2009 Моделювання податкового навантаження підприємства в умовах трансформаційної економіки
2009 Моделі управління процесом доставки вантажів: економічний аспект
2009 Оцінка та формування стратегічних напрямів розвитку потенціалу машинобудівного підприємства
2009 Організаційно-методичне забезпечення залучення позикових ресурсів малими підприємствами в промисловості
2009 Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних.
2009 Аутекологічні особливості поглинання флуоридів рослинами лучних біотопів Чернівецької області
2009 Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості вод
2009 Підвищення метрологічної надійності компонентів комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем на основі діодних перетворювачів
2009 Українська урбанонімія Закарпаття в ХХ-ХХІ ст.
2009 Методика оцінювання однорідної обробки даних на кластерних комплексах
2009 Концепт РУХ в сучасній іспанській мові
2009 Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах
2009 Неспецифічна резистентність і корекція специфічної терапії при дифтерії у дорослих
2009 Біолого-екологічні особливості створення ландшафтних культур в лісопаркових господарствах зеленої зони м. Києва
2009 Регулювання міжнародних товарних потоків в умовах транснаціоналізації
2009 Оцінка екологічного стану довкілля з використанням мікробних моделей
2009 Еколого-біологічна, морфологічна і таксономічна характеристика фітобентосу Тилігульського лиману
2009 Регенерація рослин в культурі пиляків м’якої пшениці, шляхи її підвищення
2009 Формування ефективної структури фінансового сектору України
2009 Управління формуванням конкурентного середовища підприємств сфери послуг
2009 Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств машинобудівної галузі
2009 Усталені конструкції з претеритальним кон’юнктивом у сучасній німецькій мові.
2009 Кредитні відносини у структурі фонду життєвих засобів: соціологічний аспект.
2009 Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект).
2009 Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б.Кістяківського.
2009 Історія Росії у науковій та педагогічній творчості В. Іконникова.
2009 Інвестиційний потенціал підприємства: формування та розвиток (за матеріалами хімічних підприємств України)
2009 Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт
2009 Епідеміологічне і молекулярно-генетичне дослідження раку с стравоходу в Китаї
2009 Цитогенетична та морфологічна характеристика ооцитів корів та свиней при формуванні партеногенетичних ембріонів in vitro
2009 Особливості впливу бета-адреноблокаторів на добові коливання артеріального тиску та його реакцію на фізичне та психоемоційне навантаження у хворих на гіпертонічну хворобу
2009 Оцінка впливу екологічних факторів на психофізіологічну діяльність людини
2009 Гра як художній прийом в епічному тексті (На матеріалі української прози 10-20-х років ХХ ст.).
2009 Лінійні та нелінійні властивості магнітостатичних резонаторів еліптичного перерізу
2009 Організація діяльності податкової служби України з протидії податковим правопорушенням у сфері функціонування вуглевидобувних підприємств
2009 Статистичне забезпечення маркетингових досліджень
2009 Задача Коші для еволюційних рівнянь з операторами узагальненого диференціювання та псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку
2009 Оксидаційне знесірчування високометоморфізованого енергетичного вугілля
2009 Модифікація нафтових бітумів нафтополімерними смолами
2009 Розробка наукових основ раціональної конструкції чавунних кокілів підвищеної стійкості з литими калібрами для прокатних валків
2009 Своєрідність психологізму в художній прозі Є. Гуцала 70-х рр. ХХ ст.
2009 Проза Василя Шевчука. Жанрово-стильові особливості.
2009 Ідеал прекрасного в прозі Т.Г. Шевченка.
2009 Шляхи формування новоєвропейської поезії у Німеччині XVII сторіччя
2009 Вплив точкових дефектів на зміну властивостей кристалів напівізолюючого нелегованого арсеніду галію в термічних процесах
2009 Організаційно-педагогічні умови самостійної роботи майбутніх менеджерів підприємницької діяльності в інформаційному навчальному середовищі університету
2009 Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивчення фахових дисциплін
2009 Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомовної професійно спрямованої компетенції в говорінні
2009 Гістеректомія у жінок, які багато народжують.
2009 Оптимізація тактики ведення хворих з доброякісними і пограничними пухлинами та пухлиноподібними новоутвореннями яєчників.
2009 Вплив іонів металів на стабільність і конформацій-ну рівновагу мультиланцюгових гомополінуклеотидів: polyA·polyU, polyA·2polyU і polyA·2polyI.
2009 Формування механізму оцінювання та стимулювання діяльності працівників будівельних підприємств
2009 . Територіально –функціональна організація діяльності будівельного комплексу регіону
2009 Формування пошуково-інформаційної компетентності майбутніх учителів у процесі роботи зі словниково-довідниковою літературою.
2009 Підготовка майбутніх вчителів до забезпечення здорового способу життя молодших школярів.
2009 Корозійна стійкість залізобетонних конструкцій у заволожених та засолених середовищах
2009 Міцність і стійкість позацентрово-стиснутих залізобетонних стержнів при небагаторазових повторних навантаженнях
2009 Профілактика акушерської та перинатальної патології у вагітних з ожирінням
2009 Диференційоване відновлювальне лікування дітей з бронхіальною астмою з урахуванням показників конденсату видихуваного повітря
2009 Рівноважна та нерівноважна сорбція сірчаної кислоти гелевими та пористими поліакриловими аніонітами
2009 Вплив магнітолазерної та медикаментозної терапії на функціональний стан ЦНС у хворих похилого віку, що перенесли ішемічний інсульт
2009 Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (M = Cu, Co) комплексів
2009 Історико-наукове дослідження життя та творчості Отто Людвіговича Струве (1897-1963)
2009 Створення вихрової установки і способу одержання зародка із зернових продуктів
2009 Електрокінетична очистка глинистих шламів та ґрунтів від важких металів і радіонуклідів
2009 Обтураційно-біотехнологічний метод у лікуванні зовнішніх неповних трубчастих кишкових нориць
2009 Порушення мікробіологічного та імунного гомеостазу ротової порожнини, показників мінерального обміну зубів та методи їх корекції при карієсі у дітей
2009 Американо-радянське ракетно-ядерне протистояння в 1945–1962 рр.
2009 Розробка моделі управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу
2009 Ефективність короткоротаційних польових сівозмін в умовах Степу України
2009 Біологічні особливості пасльону чорного — Solanum nigrum L. та удосконалення системи захисту від нього посівів цукрових буряків
2009 Вплив термопружних характеристик компонентів товстих плівок на основі SnO2-Sb на їх електрофізичні властивості
2009 Неотомістський напрямок у французькій філософії права: концепція Жака Марітена.
2009 Функціонування адміністративних судів в Україні: організаційно-правові засади та їх реалізація
2009 Організаційно-правові засади діяльності Національної поліції Ізраїлю (порівняльно-правовий аналіз)
2009 Трансформація економічної ролі та управлінсько-регуляторних функцій держави в ринковій системі України
2009 Економічні основи соціальної політики держави в умовах ринкової трансформації
2009 Особисте споживання в умовах формування соціального ринкового господарства
2009 Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умовах сучасного клімату
2009 Досудове провадження у кримінальних справах щодо окремих службових осіб, які обіймають особливо відповідальне становище
2009 Кримінальна відповідальність за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту (порівняльно-правове дослідження)
2009 Державний контроль у сфері національної безпеки України
2009 Соціально-педагогічні засади виховання моральної культури старшокласників засобами ноосферної освіти
2009 Модульна організація навчального процесу із застосуванням комп’ютерних технологій у педагогічному коледжі
2009 Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз
2009 Обґрунтування окремих елементів технології вирощування часнику в Лісостепу України
2009 Творчі пошуки Томаса Неша-сатирика в культурному контексті англійського Ренесансу.
2009 Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах ринкової економіки України
2009 Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління.
2009 Мобілізаційний механізм державного регулювання фінансових потоків у процесі інноваційно-інвестиційного відтворення
2009 Механізми формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні
2009 Поемність в українській фортепіанній музиці першої половини ХХ ст., як принцип художнього мислення
2009 Вплив просторової дисперсії плазми на розповсюдження і поглинання швидких магнітозвукових хвиль.
2009 Оцінка ефективності ендоскопічного гемостазу у хворих на гостру кровотечу з верхніх відділів травного каналу
2009 Компактні екстремуми та компактно-аналітичні властивості основного варіаційного функціонала в просторі Соболєва
2009 Оптимізація діагностики, лікування і прогнозування церебрального ішемічного інсульту у гострому періоді
2009 Управління комунікаціями в системі надання соціальних послуг у сучасній Україні.
2009 Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект)
2009 Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних справ
2009 Становлення та розвиток інституту прокуратури в Галичині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849 – 1918 рр.).
2009 Німецькі колонії Півдня України в другій половини ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Міцелярна рідинна хроматографія: особливості модифікованих фаз та застосування для розділення консервантів
2009 Фінансові ресурси: формування та ефективне використання в сільськогосподарських підприємствах.
2009 Цивільно-правові способи захисту прав на об’єкти промислової власності.
2009 Застосування іноземного права для регулювання приватноправових відносин: проблеми та перспективи.
2009 Особливості діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності з проявами анемічного синдрому у хворих похилого віку
2009 Україна в геополітичній стратегії Росії (1991-2008): політологічний аналіз джерел формування пріоритетів.
2009 Додаткові покарання та особливості їх призначення.
2009 Клопотання в кримінальному процесі України.
2009 Удосконалення процесу адсорбційного очищення яблучного соку та його купажу
2009 Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-ті – початок 1930-х рр.
2009 Застосування трахеостомії у хворих з черепно-мозковою травмою за умови тривалої штучної вентиляції легень
2009 Економічна культура молоді за умов становлення ринкових відносин в Україні.
2009 Удосконалення клиношарнірних механізмів пресів для розділювальних процесів обробки тиском
2009 Удосконалення технологічного забезпечення пластичного формоутворення різьб на гайках в умовах масового виробництва
2009 Управління акціонерним капіталом підприємств в агропромисловому виробництві
2009 Ефективність використання свиней великої білої породи за різних методів розведення
2009 Взаємозв’язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій
2009 Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі
2009 Синтаксис знахідного відмінка новогрецької мови
2009 Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва
2009 Математичні моделі та методи синхронізації нестабільних процесів в САПР ливарного виробництва
2009 Комплексна рентгенодіагностика раку легені в умовах Донбасу
2009 Організаційно-педагогічні умови застосування освітньо-наукового порталу в системі екстернатної підготовки фахівців у технічному університеті
2009 Підготовка майбутніх учителів до застосування інформаційних технологій у процесі вивчення суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі
2009 Ефективність тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з проявами ендогенної інтоксикації
2009 Удосконалення технологічних прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць курей, качок і страусів
2009 Еволюція функціонально-ділової графіки в контексті графічного дизайну.
2009 Скульптура у синтезі мистецтв комплексу Баальбек
2009 Мистецтво емалі в Україні: історичний досвід та сучасний стан.
2009 Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту
2009 Патогенетичне обґрунтування диференційованого лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень
2009 Кримінально-правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб’єкта злочину
2009 Cтворення юридичних осіб приватного права
2009 Військово-політичні союзи як інструмент зовнішньої політики малих та середніх держав
2009 Формування особистісної готовності старшокласників до вибору професії психолога
2009 Діяльність жіночих рад Донбасу (1920-1933 рр.).
2009 Етнокультурні аспекти українсько-польських відносин у міжвоєнний період (1921-1939 рр.)
2009 Громадсько-політична та наукова діяльність М. А. Славинського (1868-1945 рр.)
2009 Оптимізація параметрів процесу вирощування кристалів АIВVII із розплаву безперервним методом
2009 Математична модель та метод розв’язання задачі розбиття і трасування з урахуванням просторової форми області
2009 Моделі і інформаційні технології контролю знань в системі дистанційного навчання
2009 Моделі, методи та інструментальні засоби побудови автоматизованих навчаючих систем
2009 Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ-ХХ століття.
2009 Алгоритм діагностики плацентарної форми дисфункції плаценти
2009 Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія
2009 Оптимізація забезпечення населення інфузійними розчинами в умовах надзвичайних ситуацій
2009 Кримінально-виконавча характеристика засуджених, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки
2009 Примусові заходи медичного характеру як засіб попередження злочинності
2009 Адміністративно-правовий статус державних податкових інспекцій в Україні
2009 Особливості виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених жінок
2009 Теоретико-методичні засади задоволення попиту населення підприємствами побутового обслуговування.
2009 Розвиток професійної рефлексії майбутнього вчителя іноземної мови.
2009 Сімейні конфлікти як фактор емоційного вигорання у підлітків.
2009 Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початкових і середніх класах загальноосвітньої школи.
2009 Дослідження складу та властивостей молочного жиру і вдосконалення технології вершкового масла.
2009 Дослідження складу та якості молока і його раціональне використання у виробництві м"яких та розсольних сирів.
2009 Нейропротективна дія конденсованих похідних [1,2,4]-триазинонів при моделюванні гострого порушення мозкового кровообігу
2009 Фінансування підприємств за рахунок випуску облігацій
2009 Хірургічне лікування постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою в гострому періоді травматичної хвороби.
2009 Урядовий PR: принципи організації та засоби забезпечення.
2009 Державна підтримка розвитку підприємництва в аграрній сфері
2009 Інвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспект.
2009 Податкове регулювання розвитку промисловості в Україні
2009 Дохідна база регіональних бюджетів та напрями її оптимізації
2009 Право вільного використання об’єктів авторського права за цивільним законодавством України.
2009 Формування та використання трудового потенціалу у вищих навчальних закладах
2009 „Визначення інтеграційних пріоритетів України в контексті використання потенціалу старопромислових регіонів”
2009 Механізм економічного співробітництва України з країнами MENA
2009 Розвиток соціального комплексу регіону в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Харківщини)
2009 Психологічні особливості конфліктної поведінки військовослужбовців строкової служби
2009 Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
2009 Оптимізація лікувально-профілактичних стратегій зі зниження ризику серцево-судинних ускладнень у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу
2009 Вдосконалення технологічного режиму обпалу залізорудних обкотишів з метою підвищення їх якості та зниження енерговитрат
2009 Фінансова безпека банків в умовах ринкової трансформації економіки України
2009 Управління кредитним ризиком банку
2009 Діагностика та комбіновані хірургічні методи в лікуванні тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Регіональний менеджмент формування трудового потенціалу,
2009 Клініко — діагностичні особливості ураження нервової системи при залізодефіцитній анемії
2009 Регіонарне лімфогенне метастазування папілярніх карцином щитоподібної залози дітей та підлітків: клінічна характеристика, діагностика та хірургічне лікування
2009 Моделювання виробничої програми підприємства за умов нечіткої вхідної інформації.
2009 Стан та корекція порушень мікроциркуляторного русла, периферичної і центральної гемодинаміки у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу.
2009 Стан мікроциркуляторного русла пухлин під впливом фітопрепарату ГА-40 (експериментальне дослідження)
2009 Нові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту
2009 Розвиток виробничо-господарської діяльності фермерських господарств в ринкових умовах
2009 Вмонтований гідравлічний привод конвеєра, чутливий до навантаження
2009 Формування знань і умінь молодших школярів у процесі навчання засобами наочності і моделювання
2009 Інтерактивний проект як засіб стимулювання мовленнєвої діяльності студентів університету.
2009 Інвестиційне забезпечення виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств
2009 Управління собівартістю продукції на підприємствах хлібопекарської промисловості
2009 Розвиток недержавної підсистеми інфраструктури фінансового ринку
2009 Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з хазяями).
2009 Задача Коші для рівнянь параболічного типу з псевдодиференціальними операторами нескінченного порядку
2009 Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп’ютерних системах
2009 Ефективінсть використання землі в умовах нових організаційних агроформувань
2009 Організаційно-економічне забезпечення ефективного використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств
2009 Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект.
2009 Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського.
2009 Афінітет серотонінових 5-НТ1А рецепторів до їх лігандів. QSAR аналіз за допомогою ієрархічної системи моделей на основі симплексного представлення молекулярної структури
2009 Молекулярний механізм снотворного й анксіолітичного засобу циназепаму
2009 Вторинна номінація в системі української медичної термінології.
2009 Лексика на позначення наукових понять з мовознавства у пам’ятках української мови XVI — XVII ст.
2009 Болгари Українського Придунав’я: етногеографічна характеристика
2009 Методика суспільно-географічної оцінки життя сільського населення регіону
2009 Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням
2009 Оптимізація роботи малих ГЕС з асинхронними генераторами та їх вплив на режими електричних мереж
2009 Економічний механізм забезпечення ефективності діяльності авіаційного навчального центру
2009 Функціональний аналіз бета-дефенсину-2 в злоякісно трансформованих клітинах
2009 Електрохімічна очистка води в апаратах з розділювальною керамічною мембраною
2009 Застосування процесів коагуляції для інтенсифікації технології біологічного очищення стічних вод
2009 Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування.
2009 Підготовка майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах до викладацької діяльності.
2009 Інтегрований підхід до структурування змісту правових знань у професійно-педагогічному коледжі.
2009 Клініко-діагностичні особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку в динаміці комплексного лікування з використанням ноотропних засобів
2009 Клініко-діагностичні особливості перебігу віддалених наслідків закритих черепно-мозкових травм в динаміці комплексного лікування з використанням ноотропних засобів.
2009 Формування стратегії економічної безпеки підприємств авіаційного транспорту
2009 Пошук та дослідження прихованих скупчень паливовмісних матеріалів зруйнованого 4-го блока Чорнобильської АЕС
2009 Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до рідного краю.
2009 Соціально-педагогічні умови взаємодії державних та громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді.
2009 Сармати та черняхівське населення Буджака в другій половині ІІІ ст. н.е. — на початку V ст. н.е.
2009 Системні аспекти забезпечення безпеки руху в проектах перевезень
2009 Особливості перебігу та лікування хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)