Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 2

2009 Структура персоналу підприємств: методичні аспекти дослідження та напрями удосконалення
2009 Найкращі тригонометричні наближення та поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних
2009 Управляння стійким функціонуванням підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності
2009 Управління фінансовим результатом Промислового підприємства
2009 Регулювання діяльності органів управління акціонерного товариства
2009 Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку
2009 Моделі управління інноваційною діяльністю регіону
2009 Еколого-економічне обгрунтування якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку
2009 Геомеханічне обґрунтування параметрів обвалення важкокерованої покрівлі в лавах пологих пластів Донбасу
2009 Вербалізація концепту людина в поетичних текстах Михайла Стельмаха.
2009 Вербалізація концепту сім’я в українській мовній картині світу
2009 Розроблення основ технології одержання сорбційно здатних гранульних кополімерів полівінілпіролідону.
2009 Хомінг різних стаз медоносної бджоли (Apis mellifera L.)
2009 Круговійчасті інфузорії (Ciliophora, Peritrichia) очисних споруд Житомира.
2009 Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації.
2009 Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів.
2009 Особливості розвитку початкової професійної освіти в умовах децентралізації в Російській Федерації.
2009 Підвищення конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств
2009 Поетика історіографічної металітератури Великобританії 1980-1990-х років.
2009 Українська російськомовна проза кінця ХУШ — першої третини ХІХ ст.
2009 Виховання гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку у процесі взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї.
2009 Педагогічні умови оптимізації процесу мовленнєвого самовираження дошкільників різної статі.
2009 Розвиток інноваційно-орієнтованого прикордонного співробітництва (на прикладі Сумської області)
2009 Реструктуризація промислового комплексу регіону в умовах трансформації соціально-економічних відносин
2009 Поетика гіперроману у культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі).
2009 Cумісна дія важких металів у регіоні Львівсько-Волинського вугільного басейну, способи попередження їх кумуляції і токсичного впливу
2009 Формування тягових характеристик турбогвинтовентиляторних двигунів на режимах посадки літака
2009 Синтез і термоліз твердих розчинів гідратованих дифосфатів мангану(ІІ), кобальту(ІІ), цинку.
2009 Формування та використання менеджерського персоналу сільськогосподарських підприємств
2009 Інституціональні фактори розвитку і функціонування системи підприємництва в регіоні
2009 Механізм трансформації та розвитку системи управління якістю товарів та послуг в Україні
2009 Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону
2009 Державна науково-технічна політика розвитку проектних організацій
2009 Вдосконалення методів підвищення герметичності кукси дванадцятипалої кишки при резекції шлунка (клінічно-експериментальне дослідження).
2009 Історична проза Юрія Косача 30-х — початку 40-х років ХХ століття.
2009 Педагогічні умови інтеграції методів навчання фахових дисциплін майбутніх будівельників у вищих технічних навчальних закладах
2009 Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови
2009 Створення безаміачної технології пігментного друку текстильних матеріалів із використанням електроактивованих водних систем
2009 Кількісний аналіз цитогенетичних ефектів діоксидину, тіофосфаміду та мітоміцину С в клітинах Allium cepa L.
2009 Гормонально-біохімічні порушення в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддалений період після опромінення при метаболічному синдромі
2009 Формування психологічної готовності майбутніх учителів до інтерактивної взаємодії з учнями.
2009 Зміна фільтраційних характеристик незв’язних ґрунтів під дією дренажу
2009 Обґрунтування технологічного процесу та конструктивних параметрів швидкохідного гвинтового змішувача комбікормів.
2009 Зовнішні аспекти енергетичної політики України
2009 Локалізація програмних продуктів у англо-українському перекладі
2009 Державне бюджетування з використанням методів фінансового контролінгу
2009 Роль окисної модифікації білків у діагностиці ендогенних та екзогенних психічних розладів.
2009 Дослідження впливу танталу на структуру і властивості сплаву ЗМІ-3У.
2009 Підвищення несучої здатності лопаток компресора ГТД комплексною оздоблювально-зміцнюючою обробкою
2009 Підвищення надійності автосамоскидів, що працюють на породних відвалах
2009 Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик автомобіля удосконаленням блока «радіатор-вентилятор» системи охолодження двигуна
2009 Метод та сенсорний пристрій електрохемілюмінесцентного визначення маркерів туберкульозного процесу
2009 Механізми імунотропної дії транквілізаторів бенздіазепінового ряду в умовах хронічного стресу
2009 Стратиграфія і молюски силурійських відкладів південно-західного краю Східноєвропейської платформи.
2009 Працездатність тришарових панелей перекриття, що використовуються у малоповерховому будівництві.
2009 Естетична природа постмодерністського німого кіно»
2009 1.Перетворення в економіці України в 1953-1964 рр.: історіографія проблеми
2009 Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930-і роки): формування, умови життя, діяльність.
2009 1.Грецькі громади України кінця XVII – початку ХХІ ст.: історіографія проблеми
2009 Конкурентоспроможність економіки України в умовах розвитку національної інноваційної системи
2009 Бюджетний механізм формування та використання фінансових ресурсів регіону
2009 Вплив антидіуретичного гормону на жовчоутворювальну функцію печінки
2009 Дрібнозернисті дисперсно-армовані бетони підвищеної водонепроникності, морозостійкості та тріщиностійкості для гідротехнічних споруд
2009 Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи
2009 Корпоративізм як модель взаємодії держави і громадянського суспільства.
2009 Ономастикон романів Дж. К. Ролінґ циклу «Гаррі Поттер» в українському та російському перекладах.
2009 Біологічні особливості та промислове вилучення ляща (Abramis brama Linneus, 1758) Кременчуцького водосховища.
2009 Умови та ефективність відтворення основних промислових видів риб Кременчуцького водосховища.
2009 Біологiчнi особливостi та видове різноманіття річкової iхтiофауни Центрально-Подiльського Приднiстров’я України.
2009 Розклад озону закріпленими на кремнеземах гексаметилентетраміном, оксиальдімінами та їх комплексами з 3d-металами
2009 Моделювання змін популяцій та запасів основних промислових видів риб Канівського та Кременчуцького водосховищ.
2009 Підвищення ефективності відтворення і вирощування цьоголітків стерляді ( Acipenser ruthenus L.) в умовах півдня України.
2009 Державний бюджет як інструмент макроекономічного регулювання
2009 Інтрамолекулярні полікомплекси в триблок-кополімерах на основі поліетиленоксиду та поліакриламіду
2009 Скінченностанова спряженість лінійніх ізометрій простору 2-адичних чисел
2009 Одонтологічна характеристика великих кутніх зубів в нормі та при фісурно-ямковому карієсі
2009 Топографоанатомічна характеристика дихальних шляхів людини 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку
2009 Професійне самовдосконалення в процесі підготовки майбутніх вчителів музики
2009 Антимемуари А. Мальро: специфіка жанру та нарації.
2009 Модифікації жанру біографії у творчості Пітера Акройда.
2009 Дипломатичні відносини між Польщею та УСРР 1921-1923 рр.
2009 Адміністративно-правове забезпечення менеджменту в державній податковій службі України
2009 Організаційні та правові засади регулювання суспільних відносин щодо комп’ютерних програм
2009 Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах.
2009 Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в арабськомовних студентів
2009 Вплив структури та температури на в’язкість та механізми руйнування молібдену
2009 Особливості гастродоуденальної патології у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
2009 Особливості клініки та лікування генералізованого пародонтиту в хворих на травматичну хворобу спинного мозку
2009 Клініко-експериментальна ефективність застосування комплексу остеотропних препаратів при дентальній імплантації
2009 Адміністративно-правове забезпечення житлово-комунального господарства в Україні
2009 Організаційно-правові засади забезпечення фінансування вищої освіти
2009 Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні
2009 Адміністративно-правове забезпечення впровадження міжнародно-правових стандартів у діяльність органів міліції України
2009 Судовий захист прав споживачів
2009 Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях
2009 Особливості укладення договорів на аукціоні
2009 Здійснення суб’єктивних цивільних прав фізичних осіб: поняття, способи, межі.
2009 Система державного фінансового контролю в Україні
2009 Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара.
2009 Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України
2009 Регіонально-інтеграційні пріоритети країн в процесі глобалізації економіки
2009 Магнітолазеротерапія у медичній реабілітації дітей з рецидивним бронхітом на санаторно-курортному етапі.
2009 Російське дієслово з експлікованим компонентом часу: дериваційна історія та перспектива.
2009 Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів.
2009 Педагогічні умови модернізації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах
2009 Методика використання системи завдань екологічного змісту в навчанні хімії студентів аграрних спеціальностей
2009 Формування прогностичних умінь в учнів основної школи у процесі вивчення хімії
2009 Вплив N-стеароїлетаноламіну на синтез оксиду азоту в нормі та за різних патологічних станів організму
2009 Типологія жанру поезії в прозі (французька та українська літератури кінця ХІХ — поч. ХХ ст.)
2009 Екзистенційність як філософська та художньо-естетична домінанта української малої прози кі-нця ХІХ — початку ХХ століття
2009 Проблема визначення художньої літератури в англо-американському літературознавстві 70-х — 90-х років ХХ століття
2009 Герман Мелвілл і Федір Достоєвський. Авторські міфи в романах «Мобі Дік» та «Злочин і кара»
2009 Оцінка та управління економічною безпекою підприємства (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів України).
2009 Дидактичні засади профільного навчання учнів приватних загальноосвітніх навчальних закладів
2009 Розвиток педагогічних технологій навчання іноземних мов учнів старших класів (друга половина ХХ століття)
2009 Наукові основи обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності економічних систем
2009 Електрофізичні властивості кераміки на основі діоксиду олова для варисторів та сенсорів вологості
2009 Роль тканинних базофілів у клітинних реакціях при хронічному запаленні
2009 Порівняльний аналіз нормальних черепів та черепів з набутими деформаціями з археологічних розкопок Верхнього Салтова, Нижнього Дону, Херсонеса, Тепе-Кермена
2009 Маніпуляція «людиною маси»: філософсько-культурологічний аналіз
2009 Когнітивно-прагматичні характеристики мовленнєвого акту вибачення в англомовному дискурсі XVI–XXI століть
2009 Підвищення енергоефективності Об’єднаної енергосистеми України коригуванням сезонного відліку часу.
2009 Оптимізація лікування надмірних маткових кровотеч з урахуванням порушень в системі гемостазу у жінок в пременопаузі.
2009 Авторські лексичні новотвори в поезії Василя Барки: семантика, функції, прагматика
2009 Моделі та інструменти моніторінгу інформаційно-управлінських архітектур
2009 Лікування хворих на пептичну виразку з урахуванням психосоматичних порушень організму
2009 Роль Са2+-залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого канцерогенезу
2009 Закономірності зміни напружено-деформованого стану породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об’єктами
2009 Обґрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу
2009 Фізіологічні механізми реалізації впливу електростимуляції зорового аналізатора
2009 Клініко-патогенетичне значення змін вмісту металів в організмі хворих на остеоартроз
2009 Особливості перебігу, патогенезу та лікування реактивного артриту в шахтарів
2009 Динамічні задачі теорії пружності для неоднорідних основ.
2009 Проблемно-стильовий поліфонізм роману-епопеї «Листя землі» В. Дрозда.
2009 Стильові домінанти оповіді в романістиці Бориса Харчука.
2009 Поезія Шеймаса Хіні в історико-культурному контексті (60-70-ті рр. ХХ ст.).
2009 Художнє зображення національного характеру у творчості Івана Липи.
2009 Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів
2009 Оцінка ефективності інвестиційних проектів як складова процесу прийняття інвестиційного рішення на підприємствах автомобільного пасажирського транспорту
2009 Внутрішньогосподарський облік і аналіз діяльності підприємства за центрами відповідальності
2009 Концепція особи в освітньому вченні С. Русової
2009 Податкове регулювання міжнародної торгівлі товарами
2009 Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: співмірність творчих особистостей і художньої спадщини.
2009 Особливості температурно-концентраційних залежностей електроопору та близького магнітного порядку сплавів Fe-Co
2009 Розпізнавання нейронними мережами стану лопаток авіаційних двигунів у процесі віброакустичного моніторингу
2009 Музеєзнавчі концепції створення експозицій з історії первісного суспільства
2009 Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб’єктів політичного процесу в Україні
2009 Громадянство України як конституційно-правовий інститут
2009 Стабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпечення
2009 Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі навчання предметів мовно-літературного циклу
2009 Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності
2009 Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації
2009 Геологічна будова і кореляція стратиграфічних розрізів метаосадових порід Овруцького палеорифту та грабен-синкліналей Ростовського виступу Українського щита.
2009 Підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
2009 Професійна підготовка вчителя у системі педагогічної освіти Англії і Шотландії.
2009 Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів.
2009 Педагогічні умови професійного становлення молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі.
2009 Підготовка майбутніх учителів до організації здоров’язберігаючого дозвілля школярів.
2009 Теорія зв’язаних кластерів у ab initio розрахунках поверхні потенційної енергії малих молекул
2009 Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції
2009 Методика формування евристичних умінь учнів основної школи на факультативних заняттях з математики
2009 Інноваційна діяльність у відтворювальному процесі
2009 Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей.
2009 Ефективність інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості
2009 Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп
2009 Розвиток народної освіти у Катеринославській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)
2009 Педагогічні умови соціального захисту бездоглядних дітей у притулках для неповнолітніх
2009 Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до менеджменту в соціальній роботі
2009 Рання післяопераційна реабілітація хворих на хронічні риносинуїти
2009 Лемки в ХХ столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах.
2009 Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х — на початку 1930-х років.
2009 Взаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розділу фаз.
2009 Амідофенацилюючі реагенти в синтезах потенційних біорегуляторів 1,3-азольного ряду
2009 Асиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похідних з потенційною біологічною активністю
2009 Математичне моделювання управління запасами в ієрархічних системах (на основі торговельних мереж)
2009 Вплив мікроструктурних перетворень на люмінесценцію низькорозмірних ZnS, CdSe
2009 Розвиток механізму державного управління соціальним діалогом
2009 Математична модель та метод розв’язання задачі покриття багатокутної області сім’єю прямокутників
2009 Розвиток ідей освіти і виховання у науково-педагогічній спадщині Пауля Наторпа
2009 Педагогічна і просвітницька діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку вітчизняної школи
2009 «Моральна цінність праці: філософсько-культурологічний аналіз»
2009 Властивості мероморфних функцій у двозв’язних областях
2009 Наближення функцій неперервними та двовимірними неперервними дробами
2009 Синтез та властивості гребенеподібних полімерів на основі децил(мет)акрилатів
2009 Морфофункціональні особливості лімфоїдних структур різних відділів товстої кишки людини в онтогенезі.
2009 Морфофункціональна організація ясен в нормі та при запаленні.
2009 Образна система лірики Тараса Мельничука.
2009 Степан Смаль-Стоцький як літературознавець: постаті та явища нової української літератури.
2009 Принцип абсурдного в організації художнього простору драматичних творів Миколи Куліша
2009 Внутрішній монолог як форма літературного викладу.
2009 Кримінально-правова відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
2009 Злочини, які порушують установлений порядок виникнення та виконання майнових зобов’язань (кримінально-правова характеристика).
2009 Загальнонаукові та процесуальні питання проведення судової правової експертизи в судочинстві України.
2009 Інститут судимості в кримінальному праві України.
2009 Винос розчинених хімічних речовин річками Криму
2009 Охорона та використання пам’яток історії та культури в Автономній Республіці Крим (1991-2006 рр.).
2009 Вплив складу кобальт-нікель-фосфатних каталізаторів на процес парціального окиснення етану
2009 Вплив екстернальної кислотності на каталітичні властивості Pd-вмісних висококремнеземних цеолітів у реакції гідроізомеризації н-гексану
2009 Динаміка фазових та поляризаційних сингулярностей у нестаціонарних випадкових оптичних полях.
2009 Клініко-лабораторна та функціональна ефективність комплексного лікування дітей, хворих на гострий бронхіт.
2009 Стратегічне управління технологічним розвитком інформаційно-комунікаційних підприємств
2009 Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної революці
2009 Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Куліша.
2009 Формування духовної культури майбутніх інженерних кадрів
2009 Зловживання у сфері кримінального процесу
2009 Кримінально-процесуальні правопорушення в досудового провадженні та відповідальність за їх вчинення
2009 Хірургічне відновлення голосу після ларингектомії
2009 Розроблення процесу сушіння деструктурованих пивних дріжджів
2009 Зоопланктон Дніпровського водосховища в умовах антропогенного пресу
2009 Формування культури мовленнєвого спілкування у професійній діяльності майбутніх психологів.
2009 Державне регулювання технічного переоснащення аграрної сфери на засадах фінансового лізингу
2009 Державне регулювання індустрії туризму: регіональний аспект
2009 Вдосконалення просторових механізмів циклових швейних напівавтоматів
2009 Вивчення фольклорних джерел творчості українських письменників на уроках української літератури в 10-11 класах.
2009 Особливості формування насіння цукрових буряків при вирощування його безвисадковим способом залежно від норм висіву і строків сівби.
2009 Особливості формування насіння цукрових буряків за різних способів сівби компонентів схрещування в зрошуваних умовах Криму
2009 Формування системи місцевих органів державної адміністрації та самоврядування Харківської губернії за часів Гетьманату П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 року)
2009 Удосконалення технології і умов перевезення навалочних вантажів транспортними суднами
2009 Моделі і методи апроксимації границь об’єктів нерегулярного вигляду в системах технічного зору
2009 Спектрофотометрія сполук осмію(IV) з трифенілметановими та азобарвниками
2009 Структура точкових дефектів у плівках телуриду кадмію
2009 Селективні процеси при квазірівноважній стаціонарній конденсації міді та алюмінію
2009 Лексикографічне подання слів-моносемантів (на матеріалі російської мови).
2009 Ультразвукові та біохімічні маркери першого триместру в прогнозуванні акушерських ускладнень вагітності.
2009 Творчість Ани Кастілло в контексті літератури чикана.
2009 Змішані броунівськи-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики
2009 Колоїдно-хімічні методи приготування новітніх гетерогенних каталізаторів
2009 Моделі та методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень на основі реєстрових систем
2009 Енергетичні процеси в колах заряду і розряду конденсаторів електроіскрових установок
2009 ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИТРИМАННЯ
2009 Органи державної влади України як суб’єкти земельних правовідносин
2009 Періодичні розв’язки сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь
2009 «1. Дія надвисокочастотного електромагнітного випромінювання на культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae, бактерій Escherichia coli і водорості Dunaliella viridis»
2009 Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період.
2009 Споживча поведінка підприємств на ринку сухого молока (за матеріалами підприємств молокопереробної галузі України)
2009 Хірургічне лікування дефектів хряща колінного суглоба
2009 Музичні програми регіонального телебачення в інформаційному просторі сучасності (на прикладі програм Львівського телебачення)
2009 Ґендерні ролі як символічні системи соціокультурного розвитку суспільства.
2009 Суспільно-політичні процеси в західних областях УРСР (1985 – 1991): міжнаціональні та міжконфесійні аспекти
2009 Суспільно-політична діяльність Гуго Коллонтая (1750-1812)
2009 Розробка технології фарбування похідними парафенілендіаміну
2009 Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства
2009 Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності
2009 Становлення та розвиток агрогрунтознавства в Україні у 20-х роках ХХ століття
2009 С.Я.Боровий як дослідник історії України
2009 Внутрішньогосподарський контроль в аграрних підприємствах
2009 Закономірності сорбції іонів U(VI) з водних розчинів на неорганічних іонітах та окиснених вуглецевих сорбентах.
2009 Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічної тактики при хірургічному лікуванні
2009 Кооперативна поведінка компаній у міжнародному бізнесі (на прикладі компаній-авіаперевізників).
2009 Особливості діагностики та лікування хворих на хронічний бактеріальний простатит із застосуванням лімфотропної терапії.
2009 Вибір методів підсилення залізобетонних колон в умовах реконструкції діючих промислових підприємств
2009 Профілактика перинатальної патології у жінок, які перенесли респіраторну вірусну інфекцію в різні терміни гестації.
2009 Оптимізація тактики ведення вагітності у жінок з товстокишковим стазом.
2009 Продуктивність ланки сівозміни за різних обробітків ґрунту в умовах північного Лісостепу України
2009 Формування системи антикризового управління діяльністю сільськогосподарських підприємств
2009 Біологічні особливості бур’янів роду Chenopodium і захист від них посівів буряків цукрових у Лісостепу України
2009 Фінансове забезпечення комунальної сфери
2009 Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні
2009 ризик-менеджмент в комерційних банках України
2009 Корейсько-японські мовні зв’язки V–X ст. Історико-лінгвістичне дослідження.
2009 » Стан стоматологічного здоров’я у дітей з хронічними вырусними гепатитами та шляхи корекції.»
2009 Особистісно орієнтований підхід до фізичного виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.
2009 Система виховної роботи в середніх навчальних закладах Великої Британії.
2009 Продуктивна дія зерна сої та кормових бобів нової технології обробки при дорощуванні та відгодівлі свиней
2009 Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС
2009 Медичне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту громадян
2009 Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств
2009 Ефективність праці та її мотивація в аграрній сфері АПК
2009 Продуктивність та якість яєць курей-несучок при включенні до комбікорму зерна пайзи і глауконіту
2009 Удосконалення моделей та розроблення методу визначення геометричних і силових параметрів несучих канатів підвісних установок
2009 Культурно-мистецькі аспекти ґенези і розвитку виконавства на харківській бандурі
2009 Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина ХІХ — друге десятиріччя ХХ століття)
2009 Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті ХХ століття
2009 Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва XVII — XVIII ст.
2009 Дійсна робота антенних опор під дією ожеледньо-вітрових впливів
2009 Кримінальне судочинство міста Львова XVI-XVIII ст. (за матеріалами війтівсько-лавничого суду міста Львова).
2009 Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України
2009 ЯМР спектроскопія неоднорідного феромагнітного стану манганітів
2009 Спін — хвильова акустика магнітних фононних кристалів
2009 Визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
2009 Аудиторська діагностика безперервності діяльності підприємств
2009 Проблема «громадського служіння» літератури у висвітленні російської перед- та ранньосимволістської естетики й літературної критики.
2009 Гострі запальні захворювання придатків матки у невідкладній гінекології: діагностика і лікувальна тактика
2009 Стан підшлункової залози у хворих на муковісцидоз залежно від асоціації фенотип-генотип.
2009 Оцінювання економіко-екологічних ризиків використання осушуваних земель
2009 Економіко-екологічне обґрунтування протипаводкових заходів у Карпатському регіоні.
2009 Інвестиційна стратегія в управлінні розвитком промислового підприємства (на прикладі машинобудівної галузі)
2009 Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності в управлінні підприємством
2009 Етико-естетичний ідеал у творчості Олександра Кониського.
2009 Взаємозв’язок форми меридіанної проекції робочого колеса лопатевого насоса і момента швидкості потоку перед ним
2009 Особливості робочого процесу проміжного ступеня відцентрового насоса
2009 Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови у позанавчальній діяльності університету
2009 Формування професійної свідомості майбутнього педагога в процесі вивчення фахових дисциплін
2009 Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями.
2009 Педагогічні умови організації дистанційного навчання студентів гуманітарних спеціальностей у педагогічному університеті
2009 Математичні моделі підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних цифрових зображень.
2009 Взаємозв’язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантової фізики студентів вищих навчальних закладів
2009 Синергетичний підхід як метод аналізу розвитку вітчизняної педагогічної думки (друга половина ХХ століття)
2009 Підготовка майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної компетенції
2009 Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кінець XIX – початок XX століття).
2009 Ідея виховання моральної особистості в спадщині українських педагогів-мислителів другої половини XVIII століття.
2009 Трансформація інвестиційної привабливості України в глобальному середовищі
2009 Функціональні особливості кардіореспіраторної системи слабозорих дітей дошкільного віку
2009 Підвищення довговічності ексцентрикового механізму віброкопачів бурякозбиральних машин зміцненням при виготовленні і ремонті.
2009 Розробка конструкції і технології захисного взуття для собак в умовах надзвичайних ситуацій
2009 Сильнозв’язні сагайдаки та А-повні матричні алгебри.
2009 Онімна та апелятивна номінація особи в малій прозі Івана Франка.
2009 Мовний образ парубка в українських фольклорних і етнографічних текстах.
2009 Об’єктно-орієнтовані моделі системи водопостачання на базі геоінформаційних технологій
2009 Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості України в умовах активізації інтеграційних процесів.
2009 Церебропротекторні ефекти препаратів кверцетину
2009 Порівняльна оцінка методів лікування при повній втраті коронкових частин зубів
2009 Визначення місць пошкоджень на лініях електропередачі високої напруги з використанням штучних нейронних мереж
2009 Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв
2009 Генетична структура та гібридизація диплоїдно-поліплоїдних щипівок роду Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) в Україні
2009 Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра
2009 Хасидський рух Хабад у процесі адаптації до суспільно-політичних і соціокультурних реалій українського соціуму.
2009 Етноконфесійний модус творчості Івана Вишенського та його відображення у вітчизняній полемічній проблематиці ХІ – початку ХVІІ ст.
2009 Гумористичний компонент у семантиці лексичних і фразеологічних одиниць мови творів Євгена Дударя.
2009 Вплив змін клімату на термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини ХХ ст.
2009 Прямі іноземні інвестиції в умовах формування глобального економічного простору
2009 Архівна спадщина М. Ф. Біляшівського (1867-1926): склад, зміст та історико-культурна значущість.
2009 Гемостатична активність сухого екстракту з пагонів ожини сизої
2009 Фармакогностичне та хіміко-токсикологічне вивчення болиголову плямистого
2009 Розробка складу, технології та дослідження капсул з дибамком протисудомної дії
2009 Удосконалення системи просування лікарських засобів оптового фармацевтичного підприємства
2009 Екологічна роль популяцій дендрофільних гризунів (на прикладі лісових біогеоценозів Кам’янецького Придністров’я)
2009 Оцінювання стану агросфери за індикаторами соціоекологічного розвитку (на прикладі Рівненської області).
2009 Розриви і коливання нарізно диференційовних функцій
2009 Клініко-соціальна характеристика пацієнтів з першим психотичним епізодом та удосконалення лікувально-діагностичної допомоги даній категорії хворих
2009 Структура і типологія агресивної поведінки у жінок, хворих на шизофренію
2009 Аутоагресивна поведінка хворих на епілепсію (клініка, генез, профілактика)
2009 Рецепція права як засіб вдосконалення правової системи (теоретико-правовий аспект).
2009 Резніченко Н. А. Українська проза для дітей 60-80-х років ХХ століття (жанрово-стильові модифікації).
2009 Марченко А. М. Паризький текст у прозі письменників молодшого покоління російської еміграції першої хвилі.
2009 Мовні особливості вираження емотивності у творчості Ґ.Ґ.Маркеса.
2009 Лінгвокогнітивний аспект онімів та їхніх дериватів у англомовній літературній рецензії.
2009 Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність.
2009 Лінгвопоетичні формули як вираження зв’язку мови «Слова о полку Ігоревім» і мови української народної творчості.
2009 Правовий режим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у банках.
2009 Типологія оказіональних трансформацій стійких висловлювань в англійських та українських художніх текстах ХХ століття.
2009 Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології спортивного менеджменту.
2009 Мовні засоби вираження заперечення і протиставлення в українській літературній мові
2009 Психологічні механізми формування у молоді образу майбутнього шлюбного партнера
2009 Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, функції
2009 Проблема сенсу життя у філософії Фрідріха Вільгельма Ніцше
2009 Вишивка в народному одязі Українських Карпат ХХ століття (художні особливості).
2009 Дерев’яний та металевий декор у міській архітектурі Гуцульщини і Покуття наприкінці ХІХ ? у першій третині ХХ ст. (генезис, типологія, стилістика).
2009 Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства «Просвіта» на Закарпатті (1920-1939 рр.).
2009 Математичні моделі та методи опрацювання ритмокардіосигналів для визначення характеристик серцевої ритміки з прогнозованою вірогідністю
2009 Правовий статус дипломатичного представництва: питання теорії та практики.
2009 Конституційне право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля та його забезпечення в системі місцевого самоврядування.
2009 Деформування середовища з урахуванням внутрішнього кулонового тертя в умовах плоскої деформації.
2009 Підвищення ефективності використання рухомого складу метрополітену шляхом удосконалення методів контролю експлуатаційних характеристик
2009 Удосконалення методів розрахунків та випробувань тягових електродвигунів для рухомого складу нового покоління
2009 Тактика лікування хворих на хронічну екзему з використанням квантово-енергетичної та гетеротренінгової терапії
2009 Ефективність клінічного застосування корвітину в терапії хворих на гострий інфаркт міокарда на фоні артеріальної гіпертензії та хронічної серцевої недостатності.
2009 Робота над уживанням учнями 5-7 класів виражальних мовних засобів у текстах різних стилів
2009 Педагогічні умови забезпечення особистісних досягнень підлітків засобами фізичної культури.
2009 Формування моральних якостей учнів 3-4 класів у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності.
2009 Приватна банкірська діяльність на території Південної України ХІХ — початку ХХ ст.
2009 Костянтин Андріанович Мацієвич — учений і громадсько-політичний діяч.
2009 Облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій
2009 Клініко-неврологічна, нейропсихологічна та електроенцефалографічна характеристика початкових стадій судинної деменції та хвороби Альцгеймера.
2009 Вплив зовнішніх дій на фізико-хімічні властивості поверхні сплавів Co-Cr-Mo
2009 Навчання дев’ятикласників основ правознавства з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
2009 Удосконалення технології високомальтозних сиропів із кукурудзяного крохмалю
2009 Розробка технології електрохімічної модифікації картопляного крохмалю
2009 Інтеграційні аспекти розвитку морських торговельних портів України
2009 Організаційно-економічний механізм у забезпеченні стійкої економічної безпеки промислових підприємств
2009 Організаційні та економічні засади розвитку рекреа-ційно-оздоровчих комплексів середніх міст України.
2009 Педагогічні умови розвитку творчої активності підлітків засобами культурно-мистецьких про-грам
2009 Літургічна символіка у російській музиці ХIХ-ХХ століть: феномен С. В. Рахманінова
2009 Ізосемія причинових сполучників у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійської та іспанської мов)
2009 Інтонаційна організація судового дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження)
2009 Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: структура, семантика, функції
2009 Порівняльна оцінка ефективності засобів деконтамінації інкубаційних яєць
2009 Особливості статичного розрахунку будівель та споруд, розташованих на схилах
2009 Територіальна організація ринку туристичних послуг у регіоні (на матеріалах Тернопільської області)
2009 Розробка матеріалознавчих принципів створення та мікролегування ітрієм зносостійких наплавочних матеріалів з аустенітною матрицею
2009 Нанокомпозити на основі термопластів та модифікованого полімерною четвертинною амонієвою сіллю монтморилоніту
2009 Морозостійкі клеї на основі епоксидованих похідних 2-(вінілокси)етоксиметилоксирану
2009 Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення у подовжньому магнітному полі
2009 Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біометалів з органічними лігандами на поверхні вуглецьвмісних матеріалів.
2009 Синтез, будова та властивості полісилоксанових сорбентів, функціоналізованих похідними фосфонової кислоти.
2009 Вплив міжчастинкових взаємодій на процеси агрегації, структуру та перколяційні властивості композиційних колоїдних систем.
2009 Формування професійних намірів старшокласників до професій сфери інформаційно-комунікаційних технологій.
2009 Формування у студентів педагогічних університетів цінностей особистісно орієнтованої моделі виховання засобами артпедагогіки.
2009 Теоретичні засади формування змісту загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя
2009 Чисельне моделювання гідродинамічної взаємодії суден в умовах обмеженого фарватеру
2009 Розробка складу і технології парентерального лікарського засобу, що містить іони калію, магнію, глутамінату та сорбітол
2009 Удосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні
2009 Оптичні властивості напівпровідникових та металічних частинок у полімерних матрицях
2009 Формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти.
2009 Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти
2009 Подвійний бета-розпад ізотопів 64,70-Zn та 180,186-W
2009 Квазікласичне наближення для низькоенергетичних колективних збуджень в атомних ядрах
2009 Система соціально-професійної реабілітації та працевлаштування інвалідів
2009 Структурні зміни при модифікації рідких евтектик
2009 Одночастинкові квантові системи у просторі з деформованою алґеброю Гайзенберґа
2009 Розуміння музичного тексту: теоретико-інформаційний аспект
2009 Бюджетний облік у формуванні соціально-орієнтованої економіки України
2009 Гігієна праці в азбестоцементному виробництві
2009 Зчеплення нематичного рідкого кристалу з полімерною поверхнею при світлоіндукованих адсорбції та десорбції молекул барвника
2009 Інтраопераційна трансілюмінація у профілактиці пошкоджень позапечінкових жовчних протоків і судин та діагностиці холелітіазу.
2009 Лапароскопічна апендектомія з використанням методу електрозварювання біологічних тканин (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Адміністративно-правові засади діяльності міліції щодо забезпечення громадського порядку під час виборів народних депутатів та Президента України
2009 Адміністративно-правові засади медичного забезпечення органів внутрішніх справ України
2009 Удосконалення методики протезування зубного ряду зубними протезами
2009 Психологічні умови оптимізації міжособистісних взаємин учнів на початковому етапі навчання.
2009 Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ
2009 Державна фінансова підтримка аграрного сектору України
2009 Дослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах стільникового зв’язку
2009 Економічні засади експертної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення
2009 Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі Інтернет.
2009 Проблеми шкільної мовної освіти у педагогічній спадщині С.Х.Чавдарова.
2009 Розвиток підприємств машинобудівного комплексу на основі кластерного підходу
2009 Конкурентоспроможність продукції підприємств сільськогосподарського машинобудування
2009 Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами.
2009 Визначення напруженого стану прямокутних в плані пологих ортотропних оболонок змінної товщини в уточненій постановці
2009 Морфо-функціональний стан та корекція проникності плацентарного бар’єру у корів
2009 Спільна робота грунту та елементів армування, які виготовлені за бурозмішувальною технологією
2009 Метод оцінки ефективності містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст (на прикладі міст Лівобережжя України)
2009 Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі ХІХ — ХХ ст.
2009 Проблема «energeia» у філософському вченні Григорія Палами.
2009 Фізика штучно-анізотропних термоелементів
2009 Гіротропний спіральний термоелемент
2009 Підвищення ефективності комунікацій на регіональному ринку послуг вищої освіти
2009 Механізми забезпечення фінансової спроможності соціально-економічного розвитку регіону
2009 Складові оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств зв’язку
2009 Процесна організація корпоративного управління діяльністю операторів телекомунікацій
2009 Соціальний захист сільського населення: стан і перспективи розвитку
2009 Фінансово-кредитний механізм підтримки розвитку підприємництва
2009 Методи підвищення інвестиційної активності у регіоні
2009 Моделі та методи формування команди проекту з використанням теорії прецедентів
2009 Нелокальна гідродинаміка та взаємодія квазічастинок межею квантова рідина – тверде тіло
2009 Інтраопераційний кишковий лаваж у невідкладній хірургії захворювань тонкої і товстої кишок
2009 Диференціальна діагностика гострого апендициту та апоплексії яєчника
2009 Синтез та дослідження нових сульфокислотних похідних нафтохінону
2009 Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами
2009 Вплив тривимірного впорядкування та деформацій на дифракцію Х-променів в реальних багатошарових структурах
2009 Розвиток земельних відносин сільськогосподарських підприємств
2009 Інвестиційне забезпечення переробних підприємств АПК регіону
2009 Агроекологічна характеристика ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного грунту при застосуванні різних систем удобрення
2009 Еволюція віброакустичних характеристик картоплечисток підприємств харчування
2009 Процеси фасовки круп харчових продуктів і розробка конструкцій обладнання
2009 Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з двотрансформаторними виконавчими структурами
2009 Формування граматико-стилістичних умінь в учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення
2009 Сучасні тенденції психологічного супроводу діяльності реабілітаційних закладів освіти в країнах Західної Європи
2009 Асимптотичні властивості Simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних.
2009 Облік і контроль грошових коштів та їх еквівалентів: теорія, методика, організація
2009 Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах
2009 Дендрофлора міських парків Харкова (структура, аутекологія, рекреація, формування насаджень)
2009 Художній текст у структурі російського тлумачного словника.
2009 Економіко-ландшафтне зонування сільськогосподарських земель як наукова основа їх екологобезпечного використання на регіональному рівні
2009 Обґрунтування параметрів поршневого ущільнювача субстрату для вирощування гливи.
2009 Правове забезпечення екологічної безпеки у діяльності залізничного транспорту
2009 Правове регулювання використання та охорони вод в Україні
2009 Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням
2009 Гідродинамічні характеристики пристінних суперкавітаційних течій
2009 Мiжнaроднi cтрaтeгiї компaнiй Укрaїни в умовaх цiнових флуктуaцiй (нa приклaдi пiдприємcтв хiмiчної промиcловоcтi).
2009 Операторне перетворення Фур’є-Лапласа в класах узагальнених функцій
2009 Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.)
2009 Адаптивні властивості водоростей за дії іонів металів
2009 Деякі властивості лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з мероморфними коефіцієнтами
2009 Механізми державного управління багатоканальним фінансуванням системи охорони здоров’я України
2009 Урядові інформаційні кампанії з європейської інтеграції в Польщі: теоретико-методологічний підхід
2009 Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі.
2009 Конституційно-правові принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції в Україні.
2009 Конституційний розвиток Словацької Республіки 1989-2004 рр.: історико-правове дослідження.
2009 Інвестування інноваційної діяльності наукових установ у насінництві овочево-баштанних культур.
2009 Розвиток підприємництва в сільському господарстві (на матеріалах Вінницької області)
2009 Методична система навчання математичної інформатики у педагогічному університеті
2009 Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії.
2009 Теоретико-методологічні засади інформаційного права: реалізація права на інформацію
2009 Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні
2009 Методи та засоби контролю деталей комп’ютеризованими лазерними інформаційно-вимірювальними системами
2009 Оптимізація лікування рецидивуючого генітального герпесу у жінок репродуктивного віку
2009 Клініко-патогенетичне значення порушень реологічних властивостей крові та ендотеліальної дисфункції судин при ювенільному ревматоїдному артриті
2009 Клініко-патогенетичне обгрунтування методів удосконалення лікування хворих на хронічний пієлонефрит у поєднанні з гастроезофагальною рефлюксною хворобою
2009 Особливості перебігу пубертатного періоду та структурно-функціонального стану кісткової тканини у дівчат-підлітків групи високого ризику
2009 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності ”іноземна мова”
2009 Обробіток ґрунту, удобрення й догляд за посівами цукрових буряків з елементами біологізації землеробства в південно-західному Лісостепу України
2009 Різник С.М. Об’єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові.
2009 Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів.
2009 Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки.
2009 Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід.
2009 Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації.
2009 Фольклористична спадщина Катерини Грушевської в контексті розвитку загальноєвропейської фольклористики.
2009 Стоматологічна захворюваність військовослужбовців України та розробка профілактичних заходів
2009 Експериментально-клінічне обґрунтування застосування лікувально-профілактичних засобів з коренів цикорію при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота
2009 Семантична та словотвірна структура української гірничої термінології
2009 Розробка радіаційно-стійких фотодіодів на основі шаруватих структур селенідів індію та галію
2009 Економічні засади забезпечення природно-екологічної безпеки України
2009 Структурний стан вуглецевих наноматеріалів, отриманих електророзрядними методами
2009 Гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-корегуючих станцій
2009 Наступність у навчанні прав людини учнів початкової і основної школи
2009 Перетворення природних органічних речовин в процесах водоочистки та водопідготовки
2009 Модифікування неорганічних мікрофільтраційних мембран для очищення води від екологічно небезпечних забруднень

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)