Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 2

2009 Фармакологічні властивості нових похідних германієвих солей дифосфонових кислот з біолігандами.
2009 Кишкові інвазії індиків (поширення, діагностика, патогенез, профілактика)
2009 Розробка та дослідження нових тромборезистентних і антипроліферативних покриттів стентів для імплантації в судини малого діаметру. Експериментальне дослідження.
2009 Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу і ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій
2009 Місцеве самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-правовий аспект.
2009 Системні прояви когнітивності в еволюції науки.
2009 Економічні засади екологічної політики в АПК: теорія і методологія
2009 Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони Степу України
2009 Міста Лівобережжя України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
2009 Геомеханічні основи збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації
2009 Неінвазивні оптико-електронні прилади та системи діагностики мікроциркуляції периферійного кровообігу
2009 Патогенетична профілактика та реабілітація при опущеннях і випадіннях внутрішніх статевих органів у жінок групи ризику
2009 Науково-технічні основи процесів тепломасообміну в теплових камерах при зберіганні фруктів
2009 Визначення основних параметрів тепло- і масопереносу в сумішах, розчинах і сплавах з використанням безперервно-гратчастої моделі речовини.
2009 Магнітооптичні явища в просторово неоднорідних магнітних середовищах
2009 Геохімія та мінералогія мідного і золото-поліметалічного зруденіння в геологічних структурах Передсудеття та обрамлення Українського щита
2009 Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах.
2009 Судова гносеологія: проблеми методології та практики.
2009 Закономірності розповсюдження і рудоносність поліхронних метасоматичних формацій Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита.
2009 Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у породному масиві з підвищеною водоносністю
2009 Наукові основи комплексу технологій харчових продуктів з гідробіонтів
2009 Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпщенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками
2009 Обґрунтування системи захисту виноградників півдня України від бур’янів
2009 Теоретико-методичні основи позашкільної освіти в Україні.
2009 Моделювання та синтез діалогових агентів в інтелектуальних системах
2009 Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини
2009 Наукові основи і апаратурне оформлення перехідних процесів харчових і мікробіологічних виробництв
2009 Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ — перша третина ХХ ст.)
2009 Основи енергозбереження та ефективності в системах освітлення міст
2009 Регуляторна політика в Україні: методологія формування та режими реалізації в сфері малого підприємництва
2009 Науково-методичні основи створення інформаційної технології цілеспрямованого пошуку об’єктів та обробки зображень
2009 Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник
2009 Забезпечення єдності вимірювання витрати рідини
2009 Перинатальна диспансеризація плода, прогнозування невідкладних станів і особливостей адаптації новонароджених
2009 Удосконалення системи профілактики порушень фізичного та психічного розвитку у дітей груп соціального ризику
2009 Хронічний неспецифічний невиразковий коліт у дітей – фактори ризику, концепція формування, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування.
2009 Отримання і опрацювання візуальної інформаціі з об’єктів судово-медичної єкспертизи на базі цифрових технологій.
2009 Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-суспільні процеси.
2009 Закономірності впливу водню на фазово-структурні перетворення у сплавах на основі РЗМ і цирконію та розроблення методів поліпшення їх властивостей
2009 Політичні детермінанти сталого розвитку сучасного українського суспільства
2009 Твердокрилі (Coleoptera) як показник відновлення екологічного потенціалу біогеоценозів Степу України при зменшенні пестицидних навантажень.
2009 Розвиток наукових основ селективної флокуляції вугілля гі-дрофобними органічними реагентами.
2009 Прогнозування геомеханічних умов розробки положистих вугільних пластів у природних аномальних зонах
2009 Методи і моделі штучного інтелекту в АСУТП керамічного виробництва
2009 Технологічні основи керування структурою і властивостями корозійностійких сталей
2009 Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів
2009 Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування
2009 Російська постмодерністська проза в східно- та західнослов’янському літературному контексті.
2009 Методологічні основи дослідження чинників та процесів формування хімічного складу поверхневих вод України.
2009 Експериментальне вивчення фармакодинаміки та механізму дії нової групи природних антиоксидантів на основі елаготанінів
2009 Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
2009 Фізико-технічна обробка поверхні металів безводневим азотуванням в тліючому розряді
2009 Збіжності, ергодичні теореми і зображуваність в алгебрах вимірних функцій та операторів
2009 Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностика та лікування.
2009 Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусі, Росії (порівняльний аналіз).
2009 Стратегія формування та розвитку вертикальних маркетингових систем на основі франчайзингових відносин
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції запально-нейроімунних порушень у хворих з ішемічним інсультом.
2009 Формування i селекція поперечних мод у лазерних резонаторах.
2009 Вікові особливості морфогенезу органів імунної системи за нормальних умов навколишнього середовища та під впливом хронічної гіпертермії.
2009 Електронні транспортні ефекти у багатошарових плівкових системах
2009 Сміховий світ російської музичної класики
2009 Патогенетичні та клінічні аспекти поєднаних захворювань бронхолегеневої і травної систем у молодому віці.
2009 Теоретичне та експериментальне обґрунтування використання фітобіотиків у годівлі сільськогосподарських тварин
2009 Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави.
2009 Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права
2009 Категорні методи в теорії мовних перетворювачів
2009 Теоретичні основи енергоекономічного аналізу сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти
2009 Маркетинг на ринку інноваційних товарів
2009 Розвиток наукових основ створення низькомодульної технології рідинної обробки ниток у пакуваннях.
2009 Ефекти кластеризації радіаційних дефектів в атомарних і бінарних напівпровідниках.
2009 ННЧ – ДНЧ радіозондування порожнини Земля – іоносфера
2009 Метафізика поетичного мислення Античності (досвід історико-філософської реконструкції).
2009 Керування та стабілізація руху нескінченновимірних механічних систем з пружними елементами
2009 Напівпровідникові компенсатори неактивних складових повної потужності
2009 Спектральні прояви агрегації ароматичних хромофорів.
2009 Розвиток наукових основ оцінки впливу навантаженості на довговічність рухомих елементів свердловинного обладнання
2009 Формування і трансформація системи просвітництва кримськотатарського народу в умовах радянської політики коренізаціі (20-30-ті рр. ХХ ст.)
2009 Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід
2009 Архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття.
2009 Міфотворчість у воєнному дискурсі: національний міф про Кримську війну 1853-1856 років у літературі Великої Британії другої половини XIX століття.
2009 Регіо- та стереоселективна функціоналізація калікс[4]аренів
2009 Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування
2009 Ядерна магнітна релаксація та багатоквантова спектроскопія ЯМР магнітних напівпровідників з домішками та інших матеріалів
2009 Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку
2009 Механіко — технологічні основи процесів взаємодії робочих органів льонозбирального комбайна з рослинним матеріалом
2009 Російський самодержавний апарат та українські політичні партії (1900 — 1917 рр.)
2009 Агробіологічні основи підвищення зимостійкості та урожайності озимої пшениці в умовах північного Степу України.
2009 Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві
2009 Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів.
2009 Закономірності зочування аморфних, нанокластерних, мікро-, нанокристалічних плівок вуглецю та ряду бінарних сполук
2009 Інтенсивна терапія та хірургічна корекція асептичного та інфікованого панкреонекрозу (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Клініко- патогенетична характеристика,діагностика і лікування різних форм ішемічної хвороби серця в поєднанні із супутніми захворюваннями
2009 Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень
2009 Інваріанти вузлів і поверхні в 3-вимірному просторі
2009 Теоретико-методологічні та методичні засади підготовки майбутніх учителів до забезпечення основ мистецької освіти учнів початкової школи
2009 Науково-технічні засади підвищення енергоефективності фотоелектричних джерел електропостачання
2009 Діагностично-лікувальна тактика при механічній жовтяниці з використанням мініінвазивних та електрозварювальних технологій.
2009 Гострий панкреатит після мініінвазивних оперативних втручань на органах панкреатобіліарної зони: фактори ризику, прогнозування, діагностика, профілактика та лікування.
2009 Людська гідність у праві: філософський аспект.
2009 Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції
2009 Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України
2009 Моделювання нелінійних об’єктів з розподіленими параметрами на основі відтворюючих ядер
2009 Механізми формування та процеси еволюції структури, напруженого стану і властивостей квазі- та нанокристалічних плівок металів під впливом зовнішних чинників
2009 Ультрадисперсні порошки поліфункціонального призначення на основі композицій системи MgO — Al2O3 — SiO2 — ZrO2
2009 Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України
2009 Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин
2009 Підвищення ефективності аналізу структур та алгоритмів функціональної і надійнісної поведінки радіоелектронних комплексів
2009 Роль ратичних (Cervidae, Bovidae) та хижих (Canidae) у біогеоценозах окремих районів Палеарктики.
2009 Іван Франко як книгознавець і видавець (1890-ті роки ХІХ ст. — 1916 рік).
2009 Методологія оцінки регіонального економічного розвитку в умовах трансформації економіки України
2009 Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу
2009 Наукові основи вибору структури та параметрів технологічних систем механічної обробки високоточних деталей.
2009 Моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем
2009 Психосемантична структура етнічної свідомості
2009 Автономна нейропатія у хворих на цукровий діабет 1 типу: фактори ризику,перебіг, діагностика і лікування.
2009 Протонна регуляція процесів трансформації енергії в тилакоїдних мембранах
2009 Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності.
2009 «Наукові основи та розробка технології десульфурації залізовуглецевих розплавів зануреною електричною дугою»
2009 Розробка та удосконалення ресурсозберігаючих технологій одержання тугоплавких легуючих сплавів
2009 Метафорична схема обжитого простору: місце Іншого, Чужого, Відторгненого
2009 Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження
2009 Науково-практичні основи модернізації технологічних потоків цехів первинної переробки забійних тварин на основі функціональних робочих модулів
2009 Синтез пасивних віброізолюючих пристроїв з механічним зворотним зв’язком
2009 Специфіка тексту філософського роману ХХ століття.
2009 Багатофакторна система реабілітації, прогнозування інвалідності і комплексної профілактики інфаркту міокарда
2009 Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади
2009 Стратегія розвитку фінансового ринку України
2009 Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики
2009 Конституційний механізм забезпечення прав людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики.
2009 Розвиток теорії і технології одержання модифікованих лляних волокон функціонального призначення
2009 Невротичні розлади у жінок (етіологія, патогенез, клініка, терапія)
2009 Розвиток дистанційного навчання у вищій школі країн Європи та Північної Америки
2009 Теоретико-методологічні основи формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури
2009 Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі
2009 Хронобіологічні підходи до діагностики та лікування гіпертонічної хвороби в залежності від гіпертрофії лівого шлуночка та ремоделювання міокарда
2009 Респiраторна допомога на етапi санаторно-курортного лiкування хронiчного обструктивного захворювання легенiв
2009 Апроксимація правового забезпечення цивільних майнових відносин в Україні до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу.
2009 Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України
2009 Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію.
2009 Соціальний діалог в контексті взаємодії громадянського суспільства і держави.
2009 Інноваційний розвиток ефективного функціонування підприємств закритого ґрунту: теорія, методологія, практика
2009 Гострі ушкодження сумково – зв’язкового апарату колінного суглоба
2009 Стратегія стабілізації та розвитку м’ясопереробної промисловості України
2009 Науково-методологічні основи забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин на базі моніторингових систем багатопараметричного діагностування
2009 Клінічні та імунологічні особливості пузирних дерматозів зони базальної мембрани епідермісу.
2009 Якість життя населення України: теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження
2009 Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння
2009 Науково-технічні основи розроблення енергозберігаючих вібромашин механічної дії харчових і переробних виробництв
2009 Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців.
2009 Теоретико-методологічні засади управління земельними ресурсами приміських зон великих міст
2009 Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності
2009 Податкова політика уряду Російської імперії в кінці ХVІІІ середині ХІХ ст.
2009 Закономірності будови плаценти і лімфоїдної тканини, асоційованої з нею, протягом третього періоду вагітності (анатомо-експериментальне дослідження)
2009 Інтенсифікація процесів газодинаміки й масообміну в доменній плавці
2009 Розвиток теорії і практики комплексної технології безперервного лиття блюмових заготовок
2009 Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХXI століття.
2009 Пізньокайнозойські Viviparoidea південного заходу Східно-Європейської платформи.
2009 Фінансова політика Центральної Ради та урядів Української Народної Республіки (березень 1917 р. — квітень 1918 р.).
2009 Організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств (на прикладі ДАК «Хліб України»
2009 Хімічна модифікація олігонуклеотидів і синтез їх кон’югатів
2009 Реконструктивно-відновні операції при видаленні функціонально-активних відділів товстої кишки
2009 Клініко-патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт
2009 Теоретичне і практичне обґрунтування концепції ресурсозбереження в технології вирощування кукурудзи в Степу України
2009 Розвиток музично-педагогічної освіти в Польщі (XX століття).
2009 Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей
2009 Хімічна термодинаміка Бор-, Силіцій- та Нітрогенвмісних органічних пероксидів
2009 Дозоутворення, природа ранніх та ризики віддалених ефектів у тварин за тривалої дії радіонуклідів чорнобильського викиду
2009 Фізичні засади розроблення термометричних елементів на основі інтерметалічних напівпровідників
2009 Загальноцивілізаційні засади соціального управління
2009 Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям.
2009 Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів
2009 Геохімічні пошуки металічних корисних копалин за вторинними сольовими ореолами на території Українського щита
2009 Фармакогностичне дослідження рослин родин Тирличеві і Гречкові як перспективних джерел лікувальних і профілактичних засобів.
2009 Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння
2009 Стохастична апроксимація в еволюційних системах з марковськими та напівмарковськими переключеннями
2009 Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи.
2009 Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI — поч. XVII ст.: сучасна рецепція та реінтерпретація.
2009 1. Моделі і інформаційні технології організації та функціонування віртуальних підприємств
2009 Інваріантні многовиди і множини припустимих швидкостей в задачах динаміки твердого тіла
2009 Концептосфера БОГ в українській мовній картині світу: біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси.
2009 Українськае музикознавча наука як підсистема духовної культури: генезис та етапи становлення.
2009 Методологічні та організаційні засади статистичного забезпечення управління соціально-економічним розвитком регіону
2009 Стан здоров’я дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, та протокол їх медичного спостереження
2009 Прогнозування, діагностика, корекція метаболічних порушень, що обумовлені гіпофункцією яєчників
2009 Прогнозування та особливості перебігу бронхіальної астми у міських і сільських школярів Подільського регіону.
2009 Теоретико-методологічні засади розробки та функціонування механізмів державного управління в системі соціального партнерства
2009 Патогенетичне обґрунтування застосування спрямованої індукції апоптозу та супровідної терапії для підвищення ефективності променевого лікування онкологічних хворих
2009 Невирішені питання гострих захворювань органів черевної порожнини, профілактики та лікування гнійно-запальних ускладнень післяопераційних ран.
2009 Поширення солітонів та надкоротких оптичних імпульсів у волоконних світловодах
2009 Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів
2009 Країни Центральної Європи в системі міжнародних євроінтеграційних процесів (1991-2007 роки)
2009 Теорія і практика корекційного навчання дітей з обмеженими розумовими можливостями в Україні (друга половина ХІХ — перша половина ХХ століття)
2009 Науково-технічні основи процесу калібрування-шліфування деревинностружкових плит жорстким абразивним інструментом
2009 Нові розв’язки рівнянь Кірхгофа, Гріолі задачі про рух гіростата під дією потенціальних і гіроскопічних сил
2009 Наукові засади формування захисних покриттів поліфункціональної дії на основі системи Al2O3-ZrO2-SiO2
2009 Фізичні процеси в гетеропереходах на основі шаруватих кристалів халькогенідів галію, індію та олова
2009 Експериментальне обґрунтування годівлі тварин з метою зниження переходу 137Сs та важких металів у молоко і м’ясо в зоні радіоактивного забруднення
2009 Газовий розряд низького тиску в комбінованих електричних полях.
2009 Російська літературна антиутопія межі ХХ-ХХІ століть: динаміка розвитку, вектори модифікацій, типологія.
2009 Суспільно-політичні процеси в УРСР другої половини 1940-х — першої половини 1960-х років: українська історіографія.
2009 Хронічна постінфарктна аневризма серця: аспекти патогенезу, діагностики і лікування
2009 Нейтринна діагностика швидкого уран-плутонієвого реактору IV покоління
2009 Математичне моделювання нелінійного флатера в’язкопружних елементів літального апарату в надзвуковому потоці газу
2009 Закономірності формування та еволюції нерівноважного структурного стану іонно-плазмових конденсатів
2009 Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку
2009 Сучасні погляди на механізми формування деструктивних та запальних уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у підлітків
2009 Правові засоби викорінення гендерного насильства в Україні: історико-теоретичний аналіз
2009 Кінетика формування та релаксаційні переходи в гетероциклічних полімерних сітках
2009 ТЕХНОГЕННІ РАДІОНУКЛІДИ У ГІДРОБІОНТАХ ВОДОЙМ РІЗНОГО ТИПУ
2009 Сегнетоеластична доменна структура та її вплив на фізичні властивості оксидних кристалів із структурою перовськиту.
2009 Мікроаномалії розвитку серця у дітей: прогнозування перебігу та диференційована лікувально- профілактична тактика. .
2009 Наукові засади прогнозування неантиклінальних пасток нафти і газу у теригенних відкладах (на прикладі утворень карбону Дніпровсько-Донецької западини)
2009 Синкретизм художньої образності в українській прозі другої половини ХІХ — початку ХХ століття.
2009 Електрохімічний синтез функціональних покриттів сплавами металів d4-9 та змішаними оксидами для екотехнологій
2009 Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
2009 Метаболізм у рубці та його вплив на жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вуглеводного і ліпідного складу раціону
2009 Українське селянство Наддніпрянщини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. як соціоментальна історична спільнота.
2009 Психофізіологічні основи попередження дезадаптації студентів перших років навчання
2009 Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності.
2009 Ономасіологічна парадигма ‘чоловік’ у чеській та українській мовах
2009 Композити російської мови в ономасіологічному аспекті
2009 „Транснаціоналізація економічних систем в умовах глобальної інтеграції”
2009 Соціорелігійні аспекти повсякденного життя православного населення північної частини Молдавського воєводства та австрійської Буковини (друга половина XIV — початок ХХ ст.).
2009 Феноменологічні імплікації в сучасному соціально-філософському дискурсі: досвід транспарентності
2009 Науково-методичні засади забезпечення екологічно безпечного водокористування в процесі урбанізації
2009 Розвиток теорії напружено-деформованого стану металу при прокатуванні крупних круглих профілів зі зниженим тріщиностворенням у системах сор-тових калібрів
2009 Метаболічний синдром: особливості клінічного перебігу та прогноз, механізми формування серцевої недостатності, лікування та вторинна профілактика
2009 Категорія градації в сучасній українській літературній мові.
2009 Організаційно — економічний механізм управління інноваційним розвитком регіону
2009 Взаємозв’язок процесів ПОЛ/АОС, системи цитокінів, клітинного імунітету у хворих на хронічний гепатит С та їх корекція
2009 Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя
2009 Науково-технічні основи створення енергозберігаючих побутових абсорбційних холодильних приладів
2009 Лексикографічна теорія побудови МАНОК-систем та її застосування в інформаційних технологіях дистанційної освіти
2009 Управління витратами підприємств харчової промисловості в ринкових умовах господарювання
2009 «Дислокаційні процеси при фазових і структурних перетвореннях в сплавах заліза»
2009 Біологічні властивості та медичне значення ентеробактерій видів Rahnella aquatilis, Pragia fontium, Budvicia aquatica.
2009 Вплив обмеженості системи та радіаційного опромінення на властивості рідин та рідинних систем
2009 Розробка та застосування матеріалознавчих основ підвищення зносостійкості залізовуглецевих сплавів при абразивному зношуванні
2009 Метод оцінювання інформативності гіперспектральних зображень в задачах дистанційного зондування Землі
2009 Закономірності пренатального морфогенезу і становлення будови бранхіогенної групи залоз
2009 Економічне оцінювання і управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми
2009 Еволюція української діаспори як соціокультурної системи.
2009 Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії.-
2009 Українська урбаністична проза ХХ століття: еволюція, проблематика, поетика.
2009 Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя музики у вищих навчальних закладах.
2009 Українська «католицька критика»: естетичні засади та ідеологічний контекст.
2009 Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація
2009 Православне чернецтво в Україні: релігієзнавчий аналіз суспільно значущої діяльності в проблемному дискурсі національної історії.
2009 Методологія формування модельного базису опису соціально-економічних систем
2009 Природоохоронні системи очистки та використання багатокомпонентних стічних вод із важкими металами
2009 Структура, дифузія і початкові стадії фазоутворення у нанорозмірних багатошарових системах метал-кремній при термічному і радіаційному впливі
2009 Створення економічного механізму управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України.
2009 Бюджетне регулювання економічного зростання
2009 Функціонування та розвиток сфери фізичної культури і спорту в умовах ринку.
2009 Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності
2009 Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні
2009 Гіперкінетичні розлади та розлади поведінки у підлітків (патогенез, клініка, корекція, профілактика)
2009 Геометричне моделювання розбиття мн-ожин при територіальному плануванні в сфері цивільного захисту
2009 Кінетичні властивості гетерогенних систем в конденсованому гелї при наднизьких температурах
2009 Математичне моделювання фізичних процесів в складних областях за допомогою атомарних функцій
2009 Розвиток та становлення топографії хребтового стовпа в ранньому періоді онтогенезу людини
2009 Толерантність в процесі становлення молоді в умовах полікультурного середовища
2009 Культурно-цивілізаційна ідентифікація українського народу
2009 Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків
2009 Ехокотрольовані мінімальноінвазивні втручання в диагностиці й оцінці результатів терапії хронічних гепатитів
2009 Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у професійній діяльності
2009 Формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів
2009 Активна хірургічна тактика в профілактиці ускладнень поширених опіків у дітей молодшого віку
2009 Фізіолого-біохімічні процеси у системі паразит-хазяїн при ботріоцефальозі коропа та хіміопрофілактика
2009 Візуальне мистецтво кінця ХХ — початку ХХІ століття
2009 Філософія європейського адогматизму: парадокс віри С.Кіркегора і sola fide Л.Шестова.
2009 Політична діяльність:теоретичні засади та практика сучасної України
2009 Розповсюдженість, клінічні прояви, сучасні підходи до діагностики і лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та стравоходу Барретта»
2009 Комп’ютерні моделі синтетичної геометрії
2009 Наукове обгрунтування оптимізації системи медичної реабілітації в умовах реформування охорони здоров’я в Україні
2009 Фізико-хімічні основи виробництва спеціальних цементів з використанням відходів гірничо-металургійного комплексу
2009 Розробка та удосконалення методів аналізу органічних лікарських речовин загального дослідження при проведенні судово-медичних експертиз
2009 «1. Нескінченновимірні простори і відображення в категорній топології.»
2009 Теоретичні основи технологій гетерофазної модифікації термопластів полівінілпіролідоном
2009 Геоінформаційне еколого-географічне картографування: теорія і практика досліджень.
2009 Лікування рубцевого стенозу стравоходу.
2009 Інтегральні зображення розв’язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середовищах
2009 Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України
2009 Соціальні детермінанти національної безпеки України: теорія, методологія, практика.
2009 Морфофункціональні особливості передмі-хурової залози людини та ссавців у віковому аспекті.
2009 Визначення та оптимізація термонапруженого стану тіл на основі обернених задач термомеханіки
2009 Закономірності і механізм корозії та корозійно-втомного руйнування титанових сплавів у середовищах різної протогенності
2009 Інтегроване розподілене керування нелінійною динамічною системою
2009 Критерії і механізми забезпечення міжнародно-політичних інтересів США в нестаціонарній системі міжнародних відносин
2009 Внутрішня торгівля та АПК України: теорія і практика економічної взаємодії
2009 Оптимізація радіоекологічного моніто-рингу забруднених штучними радіонуклі-дами територій і сільськогосподарської продукції
2009 Матричні технології проактивного управління програмами організаційного розвитку
2009 Фізико-технічні основи видобутку корисних копалин з енергоощадним руйнуванням молекулярних зв’язків гірських порід
2009 Методи, моделі і технології аналізу та створення Grid-систем для задач дослідження Землі
2009 Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження)
2009 Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості
2009 Художня картина світу в російському сатирико-гумористичному наративі початку ХХ століття
2009 Медико-соціальна експертиза обмежень життєдіяльності у психічно хворих (діагностика, клініка, реабілітація).
2009 Фізичні основи парного росту фаз сплавів за нерівноважних перетворень
2009 Диспансеризація собак службових порід
2009 Перебіг, фактори прогресування та лікування ВІЛ-інфекції у дітей
2009 Закономірності корозійно-механічної деградації трубопроводів у складних умовах експлуатації
2009 Синтез і властивості нових біоактивних матеріалів пролонгованої дії на основі біодеградабельних поліуретанів
2009 Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності
2009 Клінічно-експериментальне обґрунтування хірургічного лікування хворих на гострий біліарний панкреатит.
2009 Гіпохлоритне одержання благородних металів з вторинної дисперсної мінеральної сировини
2009 Обернені задачі переносу випромінювання та діагностика атмосфери Сонця.
2009 Ефекти, обумовлені лініями виродження електронних зон в металах, і критичні стани вихрової решітки в надпровідниках другого роду
2009 Клініко-патогенетичні аспекти прогнозування, лікування та профілактики анемії вагітних при запальних захворюваннях нирок.
2009 Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку
2009 Механізми дизадаптації та комплексна патогенетична корекція порушень функціональних систем людини в Антарктиці
2009 Клініко-патогенетичні особливості формування та перебігу розацеа у жінок та чоловіків, їх порівняльна характеристика та розробка диференційованого алгоритму лікування
2009 Стійкість і закритична поведінка пружних неоднорідних оболонок при термосилових навантаженнях
2009 Комерційний договір у господарському праві: теоретичні проблеми становлення та розвитку.
2009 Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови.
2009 Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні (1919-1929 рр.)
2009 Теоретико-методичні основи формування культури професійного спілкування студентів вищих аграрних навчальних закладів
2009 Теоретичне обґрунтування та реалізація сучасних принципів державного управління фармацією
2009 Моделі й методи системного проектування обчислювальних структур на кристалах для цифрової обробки сигналів
2009 Сукцесійна трансформація високогірних біогеоценозів Українських Карпат.
2009 Фундаментальні принципи і стратегії раціональності Модерну
2009 Герпетична і цитомегаловірусна інфекції у вагітних: особливості перебігу, діагностики, лікування
2009 Наукове обґрунтування та розробка технології продуктів харчування, збагачених на кальцій, з використанням продуктів переробки харчової кістки
2009 Оптичні та морфологічні властивості низьковимірних структур на основі кремнію, германію та їх твердих розчинів
2009 Ефективність розвитку малого підприємництва у харчовій промисловості України
2009 Наукові основи технологій консервованих продуктів з використанням структуроутворювачів
2009 Фрактальні розподіли ймовірностей і перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа-Безиковича
2009 Теоретичне і практичне обґрунтування технології вирощування шавлії лікарської в умовах зрошення на півдні України
2009 Хрономодульована радіохіміотерапія в комплексному лікуванні раку прямої кишки.
2009 Розвиток та реалізація змішаного методу скінченних елементів у задачах міцності, коливань та стійкості елементів конструкцій
2009 Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинаміки.
2009 Апроксимація субгармонійних функцій аналітичними та асимптотичні властивості мероморфних в крузі функцій
2009 Теорія і технологія формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі вивчення світової драматургії
2009 Педагогічні основи формування творчого освітньо-виховного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах гуманітарного профілю.
2009 Теорія та технологія модифікування формувальних сумішей для виливків зі спеціальних сплавів
2009 Формування системи державного регулювання цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників
2009 Наукове обґрунтування моделі оптимізації стаціонарної допомоги у великому промисловому місті
2009 Молекулярні маркери в дослідженні геному кукурудзи (Zea mays L.)
2009 Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина ХХ століття).
2009 Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: діагностика, поширеність, фактори ризику.
2009 Асимптотичні розв’язки задач мікромеханіки композитних матеріалів
2009 Наукове обґрунтування і удосконалення генетичних методів дослідження раннього ембріогенезу сільськогосподарських тварин
2009 Розвиток наукових основ раціонального використання сировинної бази Кривбасу при включенні в розробку втрачених руд і магнетитових кварцитів.
2009 Науково-методичне обґрунтувань екологічно безпечних землекористувань
2009 Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону
2009 Слов’яни VIII-X cт. між Дніпром і Карпатами (райковецька культура).
2009 Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст).
2009 Метафізичні фактори цивілізаційної динаміки
2009 Наукове обгрунтування технологічних прийомів підвищення функціональної активності вимені корів
2009 Інтеграція дрібного виробника в радянську соціально-економічну систему:на прикладі кустарно-ремісничого виробництва УРСР.
2009 Рід Потоцьких в Україні (тульчинська лінія): суспільно-політичні та культурологічні аспекти.
2009 Розробка наукових підходів до вдосконалення гігієнічної оцінки небезпеки від джерел забруднення атмосферного повітря на основі показників ризику
2009 Методологія та організація обліку і контролю інвестиційної діяльності
2009 Ресурсозберігаюча технологія конвективного сушіння пиломатеріалів із заданими показниками його якості
2009 Методи і засоби захисту від корозії систем рідинного охолодження радіоелектронної апаратури.
2009 Внутрішні та зовнішні чинники трансформації політичної системи посткомуністичної Болгарії.
2009 Ураження судин у хворих на системний червоний вовчак.
2009 Сучасна українська та зарубіжна історіографія соціально-політичного і культурно-духовного розвитку Української РСР в 20-30-і рр. ХХ ст.
2009 Державотворчі ідеї у політичній думці доби гетьманщини.
2009 Водоохоронно-захисна роль гірських лісів Українських Карпат, її антропогенні зміни та шляхи оптимізації.
2009 Розробка наукових основ конструювання вібраційних машин для високоефективного сортування металургійної шихти
2009 Науково-технологічні основи формування структури, фізико-механічних і службових властивостей вторинних силумінів
2009 Методологія створення інтегрованих систем підтримки прийняття рішень в ієрархічних структурах управління.
2009 Сегментація та підвищення якості низькоконтрастних зображень на основі локально-адаптивних відображень
2009 Методи, моделі і технологія розробки інформаційних систем при зміні вимог
2009 Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект (теоретико-методологічний аналіз).
2009 Наукові та технологічні основи вирощування великогабаритних нелінійно — оптичних монокристалів KDP/DKDP з водяних розчинів
2009 Вода в полімерних мембранах
2009 Етіологія та патогенез старечої в’ялості шкіри лиця і механізми формування його структурних змін у сучасної людини європеоїдного типу
2009 Комбіноване лікування при органозберігаючих операціях ранніх стадій раку грудної залози.
2009 Стратегічне планування у сфері державного управління національною безпекою
2009 Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах інтеграції України у світовий економічний простір : механізми регулювання та контролю
2009 Біологічні особливості та фактори підвищення продуктивності коропів любінських внутрішньопорідних типів, їх помісей та гібридів
2009 Чинники ризику і прогнозування загострень бронхіальної астми на амбулаторному етапі лікування
2009 Їздці родин Eulophidae та Tetracampidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): морфо-біологічні особливості та філогенія.
2009 Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України
2009 Державна політика України в галузі охорони здоров’я: механізми формування та реалізації
2009 Теоретичні і методичні основи формування дидактичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів.
2009 Теоретико-методичні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти.
2009 Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України
2009 Неемпіричне квантово-хімічне моделювання біологічно суттєвих фізико-хімічних властивостей ізольованих та гідратованих молекулярних компонентів ДНК
2009 Дифузний нетоксичий зоб у підлітків: генез, діагностика, лікування
2009 Перетворення Грасманіанів
2009 Підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ до соціальної та виховної роботи з підлітками
2009 Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умовах навчально-науково-педагогічних комплексів.
2009 Психологічні основи розвитку емпатії людини
2009 Електромагнітні методи і пристрої для сумісного визначення магнітних, електричних, геометричних параметрів та температури провідних виробів (Теорія і розробки)
2009 Геометричне моделювання скалярних полів за методом усереднення адаптивних інваріантних шаблонів
2009 Сакральне мистецтво домініканського ордену на землях України (XVIІ-XIХ ст.)
2009 Автоматизація розрахунків нестаціонарних теплових режимів при проектуванні одноблокових радіоелектронних апаратів
2009 Інтелектуальна еліта сучасного суспільства: особливості формування та діяльнісний потенціал.
2009 Теоретичні основи селекції льону-довгунця на поліпшення прядивної здатності волокна та методи оцінки його якості при створенні високопродуктивних сортів.
2009 Система санітарного контролю у виноградних розсадниках України
2009 Формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства
2009 Порушення мікробіоценозів у дітей першого року життя (прогнозування, профілактика та лікування).
2009 Клініко-морфологічне обгрунтування патогенезу та лікування хворих на хронічний атрофічний сморідний риніт
2009 Ювенальне право України: генезис та сучасний стан
2009 Автономні системи електроживлення сільськогосподарських споживачів з різнорідними джерелами електроенергії
2009 Зобов’язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми.
2009 Управління трансакційними витратами в економіці України
2009 Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом.
2009 «Сучасна дифтерія у дітей: патогенез, клініка, лікування (клініко-експеріментальне дослідження)».
2009 Раціональні сталеві каркаси малоенергоємних будівель із двотаврів змінного перерізу
2009 Спектральні та транспортні властивості низьковимірних молекулярних систем
2009 Резонансні ефекти в плазмі з надтепловими іонами в токамаках та стелараторах.
2009 Метод задачі Рімана-Гільберта в теорії обернених задач та інтегровних рівнянь
2009 Траєкторний підхід і (C,F)-конструкція в ергодичній теорії
2009 Теорія дескриптивних середовищ та її застосування
2009 Вплив природних факторів на надійність і безпеку гідротехнічних споруд
2009 Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів
2009 Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики
2009 Фізичні основи ближньопольової НВЧ діагностики матеріалів і середовищ
2009 Надтонкі діелектричні молекулярні плівки: організація та еволюція їх структури, оптичні властивості.
2009 Розробка складу і стандартизація технології парентеральних та рідких оральних лікарських засобів на основі амінокислот
2009 Порушення формування особистості за органічним типом у підлітків із мозковою дисфункцією. Причини, механізми розвитку, клініка та абілітація
2009 Обгрунтування індивідуальної патогенетичної базисної терапії та її ефективність у хворих на ревматоїдний артрит (клініко-експериментальне дослідження)
2009 Розвиток методів гармонійного аналізу дослідження асимптотичних властивостей мероморфних та субгармонійних функцій
2009 Ортотопічна неоцистопластика: морфофункціональне обґрунтування вибору способу хірургічного втручання.
2009 Становлення та розвиток соціально-ціннісних засад державного управління в Україні
2009 Модифікація променевої терапії недрібноклітинного раку легені.
2009 Епідеміологічний нагляд за крапельними інфекціями (кір та епідемічний паротит) в Збройних Силах України: стан і шляхи удосконалення.
2009 Управління ефективністю функціонування нафтогазовидобувного комплексу України
2009 Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх лікарів у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін.
2009 Державне управління розвитком продовольчого ринку України в умовах глобалізації економіки
2009 Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах
2009 Проблема дефіциту йоду та особливості діяьності центральної нервової системи, можливості корекції (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Каталітична активність в реакціях окиснення СО і Н2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нанесених систем
2009 Державне регулювання продовольчого забезпечення регіону
2009 «Розвиток наукових основ і розробка технології виробництва нових низьколегованих азотовмісних сталей»
2009 Методологічні засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності
2009 Забезпечення стійкості діяльності промислових підприємств .
2009 Прогноз та профілактика випадіння внутрішніх статевих органів у жінок, хірургічна реабілітація.
2009 Інфляційне таргетування як механізм забезпечення цінової стабільності в Україні
2009 Українська фортепіанна школа ХХ століття у контексті розвитку теорії і практики музичної освіти
2009 Аналіз фармакологічної активності та безпеки нестероїдних протизапальних засобів і експериментальне обґрунтування оптимізації протизапальної та знеболюючої терапії
2009 Моделі і інформаційні технології еколого-економічного управління виробничою системою в нестабільному середовищі
2009 Особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності
2009 Наукове обгрунтування системи підготовки кадрових ресурсів з медицини і екології в установах комунальної власності
2009 Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х — 1940-х рр. (створення, функціонування, доля документальних колекцій).
2009 Наука і релігія у парадигмальному вимірі.
2009 Реклама як транскультурний феномен.
2009 Плацентарна недостатність: патогенез, рання діагностика, тактика ведення вагітності та родорозродження
2009 Комбінована трансплантація кріоконсервованих органотипових культур ендокринних залоз (експериментальне дослідження)
2009 Наукові основи розробки технологій молочних продуктів функціонального призначення
2009 Енергозберігаючі силові передачі будівельно-дорожніх машин
2009 Обгрунтування системи медичної допомоги кардіологічним хворим із стресовими станами
2009 Консалтингові ресурси та їх функціонування в інноваційних системах національної економіки
2009 Пренатальний добір у ссавців: селекція бластоцист американських норок (Mustela vison).
2009 Гуманістичні основи організації державної влади
2009 Філософські дискурси маргінальних хронотопів
2009 Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ — 30-х років ХХ століття.
2009 Малі структурні аномалії серця: стратифікація факторів ризику,принципи медикаментозної корекції.
2009 Нозогенії при артеріальній гіпертензії.
2009 Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах
2009 Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств.
2009 Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр. : національно-патріотична дискусія
2009 Моделі катастрофізму в українській і польській прозі міжвоєнного двадцятиліття.
2009 Наслідки поліструктурної травми верхньої кінцівки та їх хірургічне лікування
2009 Система адаптації організації будівництва до євростандартів
2009 Популяційна оцінка внеску факторів ризику серцево-судинних захворювань в смертність за даними 20-річного проспективного дослідження
2009 Нетерові крайові задачі для імпульсних диференціальних рівнянь
2009 Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у ХХ столітті
2009 Система методичної підготовки майбутніх учителів географії
2009 Лазерно-стимульовані перетворення у поверхневих шарах матеріалів різної структурної впорядкованості
2009 Епштейна-Барр інфекція: імунопатогенез, клініка, діагностика і лікування
2009 Інноваційні логістичні стратегії управління підприємствами
2009 Прееклампсія у вагітних з хронічним пієлонефритом (патогенез, лікування та профілактика ускладнень).
2009 Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в Х — ХІV ст.
2009 Теорія та аналіз явищ оптичної дифракції на складних періодичних структурах
2009 Продуктивність рівнинних букових лісів та особливості організації сталого господарства в них
2009 Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади
2009 Енергоресурсозберігаючі системи теплопостачання з індивідуальними тепловими пунктами і багатоконтурними теплообмінниками
2009 Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою діяльністю
2009 Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання
2009 Теорія і методика організації самостійної роботи майбутніх фахівців з механізації сільського господарства у вищих навчальних закладах.
2009 Наукові основи удосконалення турбокомпресорних установок з газотурбінним приводом
2009 Конкурентоспроможні системи у сфері товарного обігу: механізми формування та розвитку
2009 Державне регулювання сільськогосподарського виробництва
2009 Євреї України в 1921-1929 рр.
2009 Розвиток наукових основ підвищення довговічності суднобудівних бетонів
2009 Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі
2009 Дослідження диз’юнктивних дислокацій земної кори аерокосмічними методами (на прикладі регіонів України)
2009 Патогенез, прогнозування, профілактика та лікування спайкової хвороби (експериментально-клінічне дослідження).
2009 „Логістична стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації»
2009 Відновлення функції колінного суглоба у хворих з дитячим церебральним паралічем
2009 Психологічні особливості особистісного і професійного становлення майбутнього викладача іноземної мови
2009 Еколого-агротехнічне обґрунтування утилізації відходів цукрового та консервного виробництв
2009 Удосконалення технологічного процесу формоутворення заготовки верху взуття
2009 Вплив помилок авіадиспетчера на рівень безпеки повітряного руху Болгарії
2009 Шекспірівський дискурс в німецькій літературі преромантизму та романтизму: генезис, механізми структурування, провідні конституенти.
2009 Обгрунтування параметрів Піднімально-транспортних лебідок з гвинтовими опорами
2009 Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти
2009 Реалізація мовленнєвих стратегій ввічливості у дискурсі німецькомовних Інтернет-форумів
2009 Структурно-функціональний стан міокарда та добові коливання артеріального тиску у хворих з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією
2009 Клініко-експериментальне обгрунтування використання методів литва сплавів металів для зубних протезів
2009 Художні модуси українського декадансу (компаративний аспект).
2009 Ідентифікація стохастичних об’єктів і процесів в автоматизованій системі виробничих випробувань двигунів внутрішнього згоряння.
2009 3-Формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами
2009 Організація та методика обліку і контролю нематеріальних активів

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)