Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 2

2009 Каузація в російській мові: онтологія та концептуалізація.
2009 Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України.
2009 Інтеграли за загальними випадковими мірами
2009 Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні
2009 Теоретичні основи цивільно-правової відповідальності в Україні
2009 Модифікація та функціоналізація зондів і субстратів для нанобіотехнології.
2009 Електротермомеханічний стан нелінійно деформованих контактуючих тіл
2009 Структурно-хімічна модифікація полісахаридів та полімерні композити на їх основі
2009 Наукове обґрунтування моделі впровадження в Україні Державних цільових програм покращання здоров’я народу
2009 Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту
2009 Комунікаційні аспекти сучасного розвитку музичної культури України.
2009 Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку
2009 Ціннісна детермінація становлення соціальної суб’єктності студентства в умовах соціокультурної трансформації.
2009 Теоретичні основи, методи та засоби інтелектуального діагностування комп’ютерних систем
2009 Математичне моделювання дифузійних процесів у середовищах з випадковими та регулярними включеннями
2009 Модифікація шаруватих структур при проходженні іонізуючого випромінювання
2009 Розробка теоретичних основ і технічних засобів для підвищення точності проведення спрямованих свердловин
2009 Фізико-технічні основи управління газовиділен-ням на виймальних ділянках високопродуктивних вугільних шахт
2009 Економіко-математичне моделювання системного інноваційного оновлення аграрного виробництва
2009 Закономірності впливу обробки енергетичними полями зв’язуючого і наповнювачів на властивості епоксикомпозитних матеріалів для захисних покриттів
2009 Клінічно-експериментальне обґрунтування хі-рургічної тактики у потерпілих з абдомінальною травмою
2009 Cтановлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові.
2009 Удосконалення діагностики та лікування хворих з рецидивними пухлинами і регіонарними метастазами раку гортані
2009 Розвиток наукових основ та техніки вимірювань параметрів геомеханічних і техногенних процесів в гірничовидобувному регіоні.
2009 Обґрунтування фізико-хімічних параметрів стану та управління геотехнічними системами в гірничопромислових регіонах
2009 Фізичні основи побудови швидкодіючих інформаційно-керуючих систем на базі електрично активних напівпровідників
2009 Формування гендерних стереотипів у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)
2009 Азолоазинові системи з частково гідрогенізованим азолоазиновим фрагментом
2009 Нейрохімічні механізми формування судомної готовності головного мозку в щурів
2009 Методологія та інструментарій проектування корпоративних мереж.
2009 Механізми управління розвитком підприємства в умовах трансформаційної економіки
2009 Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи, технології)
2009 Теоретичні основи технологій одержання функціонально активних кополімерів полівінілпіролідону
2009 Розробка технологічних методів оптимізації динаміки руйнування блоковим екрануванням масиву гірських порід, що підривається.
2009 Теоретичні основи і технології полімерної сірки із сірководню та продуктів його утилізації
2009 Науково-методологічні та технічні засади забезпечення точності вимірювань витрати природного газу
2009 Формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів у системі спортивної підготовки.
2009 Хламідійна, трихомонадна інфекції в сполученні з умовно-патогенними бактеріями (клінічні прояви, особливості патогенезу, лікування і профілактика)
2009 Літературне обґєднання ВАПЛІТЕ й художньо-естетичні шукання в український прозі 20-х років ХХ століття.
2009 Феномен тілесності.
2009 Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної діяльності
2009 Компенсаційні та нерівноважні процеси у телуриді кадмію і твердих розчинах на його основі.
2009 Порушення адаптаційно-компенсаторних механізмів при кишкових стомах у дітей і їх хірургічна корекція (експериментально-клінічне дослідження)
2009 Клініко-гемодинамічні, патогенетичні механізми розвитку післяінфарктної дисфункції лівого шлуночка та можливості її фармакологічної корекції.
2009 Табірна проза як літературний феномен ХХ століття (на матеріалі української, російської, білоруської та польської літератур).
2009 Еколого-генетичні основи збереження природних популяцій видів роду Pinus L. (на прикладі Гірського Криму)
2009 Нейсеріоз сільськогосподарської птиці (епізоотологічний моніторинг, діагностика та заходи профілактики)
2009 Просторово-часові методи забезпечення електромагнітної сумісності в угрупуваннях радіоелектронних засобів систем рухомого зв’язку
2009 Розвиток теорії і удосконалення радіометеорних систем зв’язку й синхронізації
2009 Теоретико-методологічні засади формування культуротворчості студентів університетів
2009 Наукові основи проектування інтегрованих систем управління якістю продукції (послуг) на базі міжнародних стандартів
2009 Теорія і практика політехнічної освіти в процесі навчання фізики в середніх загальноосвітніх школах Казахстану
2009 Формування системи забезпечення ефективного використання енергоресурсів у промисловості
2009 Становлення та розвиток шкільної географічної освіти в Україні (ХІХ-XX століття).
2009 Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту
2009 Екологічна безпека систем водопостачання міст: методологія вивчення та управління
2009 Науково-технічні основи створення судно-вих енергетичних установок на базі альте-рнативних паливно-енергетичних ресурсів
2009 Математичне моделювання теплових процесів у керамічних та надтвердих матеріалах з ідентифікацією їх теплофізичних властивостей
2009 Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології (експериментально – клініч-не дослідження).
2009 Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину.
2009 Аграрне підприємництво в трансформаційній економіці України.
2009 Формування фазового складу, структури та властивостей нанорозмірних плівок силіцидів перехідних металів Co, Mn, Ni, Ti, Ta, Pt на монокристалічному кремнії
2009 Механізми відновлення саморегуляції, підвищення продуктивності, охорони та раціонального використання лучних агробіогеоценозів Українських Карпат
2009 Властивості легких ядер, зумовлені альфа-кластерними конфігураціями
2009 Аналгоседація та раннє нутрітивне забезпечення, як методи інтенсивної терапії у постраждалих з тяжкою політравмою.
2009 Розвиток теоретичних основ і вдосконалення комплексних технологій виробництва двошарових листів пакетним способом
2009 Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз
2009 Анодні процеси на оксидах неблагородних металів в електрохімічному синтезі неорганічних речовин
2009 Оцінка майнового стану підприємств
2009 Наукові основи розроблення енергоощадної технології і засобів виготовлення розгорток картонного паковання
2009 Теорія аналізу та синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів
2009 Злочини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження.
2009 Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України.
2009 Науково-технічні основи побудови інформаційних електромагнітних технологій підвищення продуктивності біооб’єктів рослинництва.
2009 Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансформаційного періоду
2009 Самореалізація особистості викладача вищого навчального закладу як загальнопедагогічна проблема
2009 Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектру та методи його ефективного виявлення
2009 Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу.
2009 Соматичний ембріогенез та органогенез як основа біотехнології отримання і збереження багаторічних садових культур
2009 Фізико-хімічне обґрунтування технології надання текстильним матеріалам кислотозахисних властивостей та розробка композицій для їх одержання
2009 Організаційно-інституційні засади сталого просторового розвитку регіону: теорія, методологія, механізми
2009 Теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики.
2009 Розвиток наукових основ управління якістю в машинобудуванні в умовах обмеженої кількості інформації.
2009 Моделювання розвитку вугільної промисловості України в умовах обмежених інвестицій
2009 Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку
2009 Моделі і методи оптимізації показників якості систем автоматичного управління енергоблоку атомної електростанції
2009 Наукові основи розробки високовольтних електророзрядних компактних систем з урахуванням вторинних електрофізичних процесів.
2009 Оптимізація інфузійно-трансфузійної терапії з використанням плазмозамінних препаратів поліфункціональної дії та кріоконсервованих еритроцитів (клінічне дослідження)
2009 Розвиток наукових основ обвалюваності пород і запобігання травматизму в очисних виробках вугільних шахт
2009 Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки дітей з обмеженими можливостями в промисловому регіоні
2009 Адаптація авіаційних радіотехнічних систем в умовах ситуаційної невизначеності
2009 Адаптація господарського законодавства до вимог сталого розвитку
2009 Наукові основи створення підземнорухомих біонічно-синтезованих пристроїв підвищеної ефективності
2009 Властивості розсіяного випромінювання малих тіл Сонячної системи
2009 Оптичні властивості поверхонь астероїдів, кентаврів та тіл поясу Койпера
2009 Фізико-технічні та технологічні основи застосування розподіленої газорозрядної плазми для дифузійного зварювання та паяння
2009 Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії
2009 Санотипування: об`єктивна експертиза функціональної достатності організму в умовах спортивного удосконалення
2009 Обчислювальні методи, засоби та реалізація локально-паралельної обробки нечіткої інформації
2009 Збудження гігантських мультипольних резонансів у середніх ядер електронами і поділ важких ядер поляризованними фотонами.
2009 Фізико-технологічні основи оптимізації плівкових сонячних елементів на основі сульфіду та телуриду кадмію
2009 Етапна реабілітація підлітків з гінекологічними захворюваннями та юних вагітних з екстрагенітальною патологією.
2009 Асимптотичні властивості аналітичних і випадкових аналітичних функцій, зображених степеневими рядами і рядами Діріхле
2009 Теоретичні та методичні засади формування студентів суб’єктами соціокультурної діяльності
2009 Стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит на тлі рецидивуючих респіраторних інфекцій: клініка, патогенез, оптимізація лікування та медичної реабілітації
2009 Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні
2009 Регіональні трансформаційні соціально-економічні системи в умовах платіжної кризи
2009 Географічне краєзнавство України: теоретико-методологічні засади, історія, практика.
2009 Становлення і розвиток спадкового права в Україні.
2009 Технологічні основи забезпечення якості та енергозбереження в процесах складання та розбирання з індукційним нагрівом.
2009 Дискретні моделі коливних систем та методи аналізу їх динаміки
2009 Постфрідманівська парадигма космофізики: філософсько-світоглядний аналіз
2009 Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ — ХХ століть.
2009 Теорія і методика графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів
2009 Міліметрові та інфрачервоні спектри молекул у взаємодіючих коливальних станах
2009 Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина XIX — початок XXI століття)
2009 Установа виконання покарань як суб’єкт запобігання злочинам
2009 Прогнозування довговічності металевих матеріалів за непропорційного малоциклового навантаження
2009 Прогнозування і рання діагностика пухлинних захворювань ендометрія.
2009 Формування та еволюція пероністського режиму в Аргентині (1946-1989 рр.)
2009 Георадарне зондування зони аерації
2009 Наукові і технологічні основи електрогідроімпульсної дії на структуру та властивості виливків із сплавів на основі заліза і алюмінію.
2009 Забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія, практика
2009 Бюджет в умовах трансформації економіки України
2009 Теоретико-методичні засади моніторингу результатів навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах.
2009 Діаграми стану систем оксидів цирконію та гафнію з оксидами рідкісноземельних елементів як фізико-хімічна основа створення нових матеріалів.
2009 Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків.
2009 Теoретичні та метoдичні засади прoфесійнoї підгoтoвки майбутніх фахівців із спoртивнo-oздoрoвчoгo туризму у вищих навчальних закладах
2009 Теорія і практика підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності
2009 Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах холодного об’ємного штампування
2009 Теоретико-методичні засади формування індивідуальності майбутніх учителів-словесників у професійній підготовці.
2009 Психічні та психосоматичні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом Х (діагностика, клініка, профілактика, лікування)
2009 Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практика.
2009 Електродинаміка плазмових та плазмоподібних уповільнюючих структур для НВЧ-генераторів великих потужностей та високоградієнтних прискорювачів
2009 Гострі порушення венозного кровообігу в сітківці: патогенез, клініка, діагностика, медикаментозне і лазерне лікування
2009 Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)
2009 Методична система експериментальної підготовки майбутніх вчителів фізики.
2009 Діагностика та хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози
2009 Методологичні основи екологічної реабілітації архітектурного середовища
2009 Регіональна екологічна політика в умовах становлення ринкової економіки в Україні (теорія, методи, практика)
2009 Теоретичні основи формування і функціонування гідроекосистем малих водосховищ Степової зони України в умовах антропогенного навантаження.
2009 Геометричне моделювання узагальнених паралельних множин
2009 Розвиток виробництва молока та ринку молочних продуктів в Карпатському регіоні України.
2009 Фармакологічне обґрунтування створення нового лікарського препарату на основі екстракту пирію повзучого
2009 Природа центрів активації в об’ємних і нанорозмірних кристалах оксиортосилікатів (Y,Gd,Lu)2-xSiO5:(Pr3+, Ce3+)x.
2009 Теоретико-методологічні засади моделювання економічної динаміки
2009 Реолого — кінетична концепцшя абразивної зносостійкості та її реалізація в керуванні працездатністю механічних трибосистем
2009 Економічна політика збалансованого природокористування в умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти)
2009 Бухгалтерський облік як професійна діялність: теорія, організація, прогноз розвитку
2009 Інституціоналізація української науки наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
2009 Еколого-економічна стратегія розвитку вугільної промисловості
2009 Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів
2009 Перинатальні ускладнення у вагітних з пієлонефритом (діагностика, патогенез, лікування, профілактика, прогнозування)
2009 Про роль преоптичної області та переднього гіпоталамуса у підтримці констант гомеостазу
2009 Правовий захист особи в кримінальному процесі України: теорія та методологія.
2009 Трихофітія великої рогатої худоби (етіологічна структура, діагностика, селекція штамів та розробка бівалентної вакцини)
2009 Оптимізація діагностично-лікувальної тактики при екстрасфінктерних норицях прямої кишки
2009 Дослідження структурний особливостей методів гоеметричного моделювання та тенденцій розвитку прикладної геометрії.
2009 Клініко-патогенетичні предиктори формування полінутрієнтної недостатності при хронічному панкреатиті, шляхи оптимізації профілактики та лікування
2009 „Механізм формування та регулювання дисциплінарних відносин у сфері праці”
2009 «Міжнародна конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації»
2009 Європейська та євроатлантична інтеграція України: загальнонаціональний та регіональний виміри (1991-2004 рр.)
2009 Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація
2009 Відновлення роботоздатності та якості життя хворих на ішемічну хворобу серця на санаторно-курортному етапі реабілітації
2009 Факторна оптимізація санаторно-курортного відновлювального лікування
2009 Механізми взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну
2009 Психологічні основи формування професійної індивідуальності майбутніх учителів
2009 Методологія управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах освітнього потенціалу
2009 Діагностична інформативність комп’ютерної, магнітно-резонансної томографії і дистанційної інфрачервоної термографії при новоутвореннях ЛОР-органів.
2009 Українознавчі проблеми педагогічної думки в ХІХ — ХХ столітті
2009 1. Регуляція фібринолізу некаталітичними ділянками молекул плазміногену/плазміну
2009 Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози
2009 Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головного мозку
2009 Монаший Чин Отців Василіян у суспільно-культурному житті України
2009 Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень.
2009 Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання.
2009 Управлінська діяльність керівного складу спеціалізованого виду державної служби: організаційно-психологічні засади (за матеріалами Державної прикордонної служби України).
2009 Статистичні закономірності в зоряних системах
2009 Науково-методологічні засади комплексного управління комерційним посередництвом
2009 Педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей упроцесі фахової підготовки
2009 Науково-технічні основи сушіння кісточкових фруктів струмами високої і надвисокої частоти
2009 Інтеграція виховних соціальних впливів суспільства у формуванні громадянськості учнівської молоді
2009 Теоретико-методологічні засади проектування інноваційних педагогічних систем
2009 Стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової та симпато-адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випромінення та коригування виявлених порушень
2009 Діагностика і лікування різних клінічних форм енурезу у дітей
2009 Діагностика граничних та патологічних станів при крайніх фізичних навантаженнях в олімпійському та професіональному спорті
2009 Забезпечення безпеки будівельних конструкцій укісних шахтних копрів
2009 Структурні взаємодії в колоїдних дисперсних середовищах: Статистико-механічний підхід
2009 Геомеханічне обґрунтування стійкості виїмкових виробок при інтенсивній відробці вугільних пластів
2009 Особливості реакції нейрогормональної та імунної систем на фізичне навантаження у здорових людей та хворих на стабільну стенокардію
2009 Біономія бджіл-мегахілід (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) і еволюція їх гніздобудівельних інстинктів
2009 Комплексна патогенетична терапія хвороби Паркінсона (клінічні, діагностичні, медико-соціальні аспекти).
2009 Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України.
2009 Взаємодія електромагнітного випромінювання та легких частинок з неідеальними кристалічними середовищами
2009 Військові традиції українських козаків у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню добу.
2009 Феномен суїциду в історії західноєвропейської філософії.
2009 Теорія і робочий процес ерліфтів.
2009 Теоретичні та технологічні основи одержання литих заготовок із композиційних матеріалів на основі алюмінію та цирконію з дисперсними частинками.
2009 Статистичне оцінювання ринку праці України (методологія та практика)
2009 Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України
2009 Науково — технічні основи процесів низькотемпературного розділення рідких систем харчових виробництв
2009 Теорія функціонально-градієнтних термоелементів і модулів на їх основі
2009 Науково-практичне обґрунтування і розробка технології консервованих функціональних напоїв
2009 Термомеханіка пружно-пластичних термочутливих феромагнітних електропровідних тіл обертання за дії квазіусталених електромагнітних полів
2009 Будова й властивості великокутових спеціальних внутріфазних і міжфазних границь у металах і сплавах промислового виробництва.
2009 Механізми розвитку стравохідно-шлункових кровотеч
2009 Теоретичні і практичні основи збільшення ресурсу екплуатації зварних зєднань із теплотривких перлітних сталей.
2009 Теорія проектування системи зрівноважування шпиндельних вузлів токарних верстатів.
2009 Аграрні правовідносини в Україні.
2009 Генетично-популяційне обґрунтування локальної системи розведення свиней
2009 Дослідження з теорії сильного підсумовування рядів Фур’є та апроксимації функцій
2009 Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи та України).
2009 Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації.
2009 Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці.
2009 Методична система рівневої підготовки майбутніх інженерів-програмістів за спеціальністю «Інформатика»
2009 Моделі утворення довгоперіодних структур і впорядкованих систем планарних дефектів у кристалах
2009 Методи прогнозування ресурсу несучих і функціональних систем бурякозбиральних комбайнів
2009 Біотехнологія одержання комплексних антианемічних препаратів та їх застосування для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онтогенезі
2009 Детермінований хаос у динамічних системах з обмеженим збудженням.
2009 Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагога.
2009 Історична пам’ять у системі духовного світу особистості сучасного українського соціуму (соціально-філософський аналіз).
2009 Інфаркт міокарда у молодому та середньому віці (до 50 років): епідеміологія, клінічний перебіг, патоморфологія, етіологія
2009 Діагностика і хірургічне лікування хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок, поєднаної з мультифокальним атеросклерозом
2009 Розробка науково-технологічних основ модифікації поверхні кристалів для корегування їх сцинтиляційних характеристик
2009 Нестаціонарний квантовий транспорт в мезоскопічних системах
2009 Теоретико-методологічні засади політологічного аналізу глобалізації управління
2009 Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я.
2009 Методологічні засади розроблення програм соціально-економічного розвитку на регіональному рівні
2009 Глобальні атрактори неавтономних многозначних динамічних систем
2009 Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку
2009 Теорія поглинання високочастотної потужності в геліконній плазмі.
2009 Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем
2009 Парламент України в політичній комунікації : політологічний аналіз.
2009 Геометричні методи в теорії релятивістських конфігурацій
2009 Розвиток чисельних алгоритмів аналізу лінійних моделей на основі методу базисних матриць
2009 Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві
2009 Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки
2009 Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації
2009 Природні кормові угіддя Лісостепу України: флора рослинність, динаміка, оптимізація.
2009 Метаболічні механізми адаптації чорноморсь-ких риб до гіпоксичних станів
2009 Теоретичні основи і способи підвищення енергоекологічних характеристик теплогенераторів для локальних систем теплопостачання.
2009 Проблеми розбудови української державності після визвольних змагань (1657 – 1665 рр.)
2009 Обґрунтування шляхів підвищення тривалості продуктивного використання молочної худоби.
2009 Методи нейромережевого розподіленого представлення інформації для вирішення задач штучного інтелекту на основі прецедентів і аналогій
2009 “Наполеоніда” на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку XIX ст.
2009 Підвищення екологічної безпеки металургійного виробництва при переливах чавуну.
2009 Електрошлакові технології з невитратним графітованим електродом в процесах виплавки та рафінування сталей і сплавів
2009 Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування місцевих та загальних методик детоксикації в лікуванні розлитого перитоніту
2009 Комплексне хірургічне лікування післяопераційних гнійно-септичних ускладнень
2009 Формування якості плодів чорної смородини та її збереження в продуктах консервування
2009 Моделювання стратегії розвитку гірничорудних підприємств з урахуванням ризику
2009 Лікування і профилактика серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з хроничною хворобою нирок термінальної стадії, які знаходяться на гемодіалізі.
2009 Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійних компетенцій
2009 Фізико-хімічні перетворення в процесах одержання базальтових наповнювачів і полімерних композиційних матеріалів
2009 Електронна структура сполук d- і f- металів: ефекти гібридизації і спінової поляризації
2009 Теоретичні основи та практичні методи одержання литих прокатних валків із комплексномодифікованих чавунів
2009 Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції
2009 Діагностика та комбіноване лікування хворих на ехінококоз печінки та легень
2009 Кореляційні властивості багатокомпонентних рідин
2009 Патогенетичні підходи до вибору раціональної фармакотерапії хронічної серцевої недостатності із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка.
2009 Роль печінки в модуляції трофічних процесів при формуванні гіпертензивного серця.
2009 Гемодинамічні і імунологічні аспекти діастолічної серцевої недостатності різного ґенезу і методи корекції.
2009 Біохімічні, структурно-функціональні та метаболічні зміни консервованої крові людини в процесі зберігання при позитивній температурі
2009 Політична боротьба як форма взаємовідносин соціальних сил в умовах утвердження державності сучасної України
2009 Важелі управлінських впливів у проведенні фінансово-кредитної політики України
2009 Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920-30-х рр.: історичний аспект.
2009 Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції.
2009 Глибинні процеси утворення розплавів в тектоносфері
2009 Макроекономічний аналіз заощаджень в економіці України.
2009 Компаративно-політичні виміри та глобалізаційні імперативи протидії міжнародному тероризмові
2009 Вплив поліненасичених жирних кислот родини ?-3 і ?-6 на ліпогенез і холестериногенез в організмі морських свинок і білих щурів за нормальних умов і при холестериновому навантаженні.
2009 Науково-методичні основи екотоксикологічного моніторингу і ремедіації забруднених органічними ксенобіотиками ґрунтів
2009 Теоретико-методологічні основи природокористування в зонах поліфункціонального призначення (на прикладі зони рисосіяняі)
2009 Українська графіка першої третини ХХ століття: загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку.
2009 Ускладнені сполучені виразки шлунка і дванадцятипалої кишки (особливості етіології, патогенезу та лікування)
2009 Психоісторія новітньої української літератури: проблеми психосемантики і психопоетики.
2009 Філософська лірика: диференціація видів і жанрова інтеграція.
2009 Шляхи розвитку духового музичного мистецтва в Україні (від витоків до початку ХХ століття)
2009 Формування та використання вітчизняних і світових високобілкових рослинних ресурсів
2009 Розвиток наукових і технологічних основ керування якістю електродугового й електрошлакового металу
2009 Формування та розвиток продовольчого підкомплексу в Україні.
2009 Теоретико-методичні основи формування інформатичних компетентностей вчителів природничих дисциплін у галузі дистанційного навчання
2009 Геодинамічна еволюція Дніпровсько-Донецької западини та Донбасу
2009 Медико-соціальне обгрунтування системи управліня здоров’ям жінок в інволюційному періоді
2009 Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки
2009 Управління продуційним процесом пивоварного ячменю
2009 «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов дії екопатогенних чинників»
2009 Рух за об’єднання монгольських народів у першій половині ХХ ст.
2009 Формування наноструктури та механічних властивостей в а-залаза під час інтенсивнї пластичної деформації тертям
2009 Математичне моделювання процесів поширення теплового та електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць
2009 Теоретико-числові методи розв’язання задач комбінаторної оптимізації
2009 Методологія та практика міжнародного маркетингу в Україні.
2009 Формування владних інституцій Російської імперії на Правобережній Україні наприкінці XVІІІ – в першій половині ХІХ ст.
2009 Динаміка квазічастинкових підсистем з різними енергетичними спектрами в ізотропних і анізотропних конденсованих середовищах
2009 Диференційована імунотерапія хронічного гломерулонефриту.
2009 Методолого-практичні основи ціноутворення на залізничному транспорті України
2009 Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні.
2009 Нижній і середній палеоліт України (ключові проблеми).
2009 Політико-системні трансформації в регіоні Східна Європа (1989-2004).
2009 Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній `клініці
2009 Розвиток теорії і вдосконалення практики запобігання та профілактики вибухів у глибоких шахтах
2009 Особливості електронного спектру та їх вплив на фізичні властивості перехідних металів та сплавів на їх основі
2009 Розвиток сільського господарства і рівень життя сільського населення Карпатського регіону.
2009 Формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств
2009 Щільні та поруваті конструкційні матеріали з нано- та субмікронних порошків WC, Al2O3 і SіC поліфункціонального призначення
2009 Токсикодинаміка та терапія гострих інгаляційних отруєнь епоксидними смолами (експериментальне дослідження)
2009 Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи
2009 Комбіновані системи енергоживлення автономних електротранспортних засобів.
2009 Розвиток наукових основ проектування обладнання для подрібнення відходів термопластичних і гумових матеріалів легкої промисловості
2009 Теорія адаптації в перекладі.
2009 Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практика
2009 Методичні основи проблемного навчання географії в загальноосвітніх навчальних закладах
2009 Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні
2009 Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі.
2009 Науково-технологічні основи обгрунтування складу та параметрів комбінованих грунтообробних знарядь
2009 Статистична теорія багатокомпонентних сумішей: фазові переходи і критична поведінка
2009 Патоморфологічні особливості фетоплацентарного комплексу при гіпоксії і синдромі затримки розвитку плода.
2009 Керування якістю вибухової відбійки в кар’єрах при видобуванні флюсових і будівельних матеріалів.
2009 Російська література та імагологічний дискурс у російсько-французькому літературному діалозі першої половини XIX в.
2009 Клінічні, гемодинамічні аспекти імунозапалення та апоптозу у динаміці антигіпертензивного лікування.
2009 Політична участь громадян України в умовах демократичного транзиту
2009 Лінійні та нелінійні явища при взаємодії частинок з хвилями в плазмі тороїдальних пристроїв
2009 Логіко-обчислювальна семантична мережа як модель подання знань
2009 Атопічний дерматит: характеристика змін системного та локального імунітету
2009 Морфофункціональні зміни у головному мозку щурів, поросят і курей за експериментального Т-2 токсикозу та впливу розчинів натрію гіпохлориту
2009 Правове регулювання адміністрування податків і митних платежів
2009 Розвиток наукових основ створення та контролю технічного стану нового моторвагонного рухомого складу
2009 Український гетьманат у протистоянні держав Європи з Османською імперією (1667 — 1699 рр.): міжнародне становище, зовнішня політика, зміна сюзеренів.
2009 Розрахункові моделі механіки руйнування для оцінювання довговічності твердих тіл при їх циклічній контактній взаємодії
2009 Клініко-морфологічна характеристика і тактика хірургічного лікування багатовузлового еутиреоїдного зоба
2009 Фізичні та радіаційно-хімічні процеси в реєструючих середовищах
2009 Онієві похідні нітрогеновмісних гетероциклів і кумарину: синтез і властивості
2009 Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України.
2009 Управління керівним персоналом у сфері державної служби України
2009 Розробка моделей лінійного передбачення негаусових випадкових процесів
2009 Твердотільні електронні перетворювачі для фототеплоенергетичних та сенсорних систем
2009 Компетентнісно орієнтоване навчання російської мови в початкових класах (у школах з українською мовою навчання)
2009 Удосконалення методів селекції птиці м’ясного типу
2009 Просторові та просторово усереднені параметри слабоіонізованої плазми газових розрядів низького тиску
2009 Логіко-історичний процес формоутворення вартості і ціни
2009 Дугове зварювання з комбінованими електромагнітними діями
2009 Метод фотопружності в двовимірних динамічних задачах механіки анізотропних тіл.
2009 Просторова самоорганізація в твердому тілі в умовах впливу магнітного поля та електрохімічних перетворень
2009 Вплив структурних дефектів і напружень на фізико-механічні властивості перехідних металів, сплавів і сполук
2009 Універсальні залежності рівноважних адсорбційних характеристик невпорядкованих середовищ.
2009 Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу)
2009 Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів.
2009 Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обгрунтування їх корекції в комплексному лікуванні
2009 Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України
2009 Наукові основи технологічного управління мікрорельєфом поверхні та зміцненням поверхневого шару при деформуючому протягуванні
2009 Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз
2009 Теоретико-методологічні основи базової педагогічної освіти майбутніх учителів
2009 Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція
2009 Фізіолого-біохімічні механізми формування адаптивних реакцій рослин: роль активних форм кисню та іонів кальцію
2009 Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї
2009 Володимир Антонович як історик й основоположник Київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ — поч. ХХ ст.
2009 Системи діелькометрії в електромагнітних технологіях підвищення продуктивності біооб’єктів сільського господарства
2009 Розвиток теорії та методів попередження зіткнень суден
2009 Патологічна анатомія плеври при її запальних та пухлинних ураженнях
2009 Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи
2009 Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)
2009 Українсько-польські конфлікти ХІХ — першої половини ХХ століття: етносоціальний аспект.
2009 Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі)
2009 Мовна ситуація на Буковині в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. і розвиток української літературної мови
2009 Теоретико-методичні засади формування базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних спеціальностей.
2009 Методична система навчання учнів початкових класів розв’язування сюжетних математичних задач
2009 Методи та засоби позиціонування сайтів в системі World Wide Web
2009 Моделі, методи й інформаційні технології агрегативного кодування і стиску мультимедійних даних
2009 Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови)
2009 Культура та історія кіммерійців Північного Причорномор’я.
2009 Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла.
2009 Мусульманське право як філософсько-релігієзнавчий феномен.
2009 Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади
2009 Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів.
2009 Створення вихідного матеріалу для адаптивної селекції і виведення високопродуктивних сортів пшениці в умовах Лісостепу України
2009 Формування освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону
2009 Теоретичні та методичні основи формування цілісності знань про природу учнів загальноосвітньої школи
2009 Розвиток теорії краплеударної ерозії та створення ефективного протиерозійного захисту робочих лопаток парових турбін
2009 Рак грудної залози у чоловіків: клініка, діагностика, лікування
2009 Передчасне відшарування плаценти (механізми розвитку, лікувально-профілактичні заходи)
2009 Вплив магнітних полів наднизької частоти на організм людини і тварин
2009 Професійні спілки України (1997-2002 рр.).
2009 Палеогеотермальний режим літогенезу та гіпогенного рудоутворення в межах Балтійсько-Дністровської перикратонної зони прогинів в рифеї-фанерозої
2009 Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейського хореографічного театру ХХ ст.
2009 Системи трансмембранного транспортування кальцію у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus Linnaeus
2009 Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір.
2009 Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обґрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
2009 Теоретичні основи і методи синтезу повних класів шумоподібних сигналів на базі алгебраїчних конструкцій для підвищення завадозахищеності радіосистем
2009 Теоретичні та експериментальні основи прогнозу продуктивності лісових насаджень та оптимізації лісокористування
2009 Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилових полімерів
2009 Геометричне та комп’ютерне моделювання динаміки процесів зміни об’єктів під впливом заданих чинників (на прикладі фільтрування)
2009 Методологія оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівель і споруд із залізобетону
2009 Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії
2009 Методи та засоби комп’ютерного моделювання стохастичних процесів і систем.
2009 Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку
2009 Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної системи (питання теорії і методології)
2009 Наукові і технологічні засади виробництва виливків, оптимізації структури і властивостей зносостійких металокомпозитів системи мідь-сталь.
2009 Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія.
2009 Селянська правосвідомість в історико-правовій реальності 1917 — 1921 років (на прикладі повстанського руху на чолі з Махном).
2009 Ринкова трансформація промислового комплексу регіону
2009 Підвищення економічної ефективності промислового підприємства
2009 Розвиток наукових основ отримання вапняно-кремнеземистих будівельних композитів неавтоклавного твердіння
2009 Рак легень ІІІА стадії: індивідуалізація лікування та прогнозу.
2009 Суспільно-політичні настрої населення України у роки Другої світової війни.
2009 Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначення
2009 Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз.
2009 Кредитний механізм реалізації інвестиційної політики
2009 Просторові динамічні задачі механіки руйнування при врахуванні контактної взаємодії берегів тріщин
2009 Шляхи оптимізації діагностики, лікування і медичної реабілітації хворих на злоякісні пухлини носа і навколоносових пазух.
2009 Діелектричні властивості плазми без зіткнень у двовимірно-неоднорідних аксіально-симетричних магнітних пастках
2009 Флуктуацiйна провiднiсть та псевдощiлина в високотемпературних надпровiдниках
2009 Управління екологічною безпекою рекреаційного регіону.
2009 Новітні платформні геоструктури України та динаміка їх розвитку
2009 Науково-технічні основи створення поліфункціональних електромеханічних перетворювачів технологічного призначення.
2009 Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція
2009 Розвиток теорії та практика обробки тиском вторинних кольорових металів і сплавів з одержанням заготівок та виробів для металургії і машинобудування
2009 Методологічні засади статистичного моніторингу ділової активності підприємств
2009 Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі.
2009 Нагромадження капіталу в суспільному відтворенні трансформаційних економік.
2009 Стратегія розвитку туристичних регіонів
2009 Люмінесценція монокристалів і монокристалічних плівок окисних сполук з структурою гранату та перовскіту
2009 Політико-правові засади етнонаціональної політики постсоціалістичних країн
2009 Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз
2009 Наукове обґрунтування і розробка методів розрахунку інструменту та режимів пресування спеціальних профілів високої якості з алюмінієвих і магнієвих сплавів
2009 Конфігурація європейської безпеки в контексті реалізації національних інтересів України (воєнно-політичний аспект.
2009 Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз
2009 Соціальна організація як чинник розвитку української духовної культури XVI-XVII ст.
2009 Методологічні основи врахування фактора ризику в профілактиці виробничого травматизму
2009 Механізми формування стохастично неоднорідної структури аморфних халькогенідів систем AIV-BV-XVI
2009 Система хірургічного лікування глибоких термічних уражень верхніх кінцівок та їх наслідків
2009 Податкове стимулювання економічного росту
2009 Музика як аналог особистості: до проблеми рефлексійної свідомості
2009 Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози
2009 Механізми міжфазної взаємодії і структуризація гетерогеної термічної плазми
2009 Особливості декодування значень лексики і висловлення (цільові, модальні, темпорально-просторові та оцінні аспекти).
2009 Економічний механізм управління якістю виробничої діяльності підприємств
2009 Позанаукові знання та їх культуротворчі функції.
2009 Приватноправові засади реалізації житлових прав громадян в Україні.
2009 Еколого-прогнозна оцінка природно-господарської різноманітності Карпато-Подільського регіону України
2009 Менеджмент як соціокультурне явище: соціально-філософський аналіз
2009 Утворення та розпад незв’язаних станів найлегших ядер, їх енергетичні характеристики та структура.
2009 Обґрунтування параметрів i режиму комплексної відкрито-підземної розробки рудних родовищ.
2009 Моделі й методи підвищення відмовостійкості програмно-технічних комплексів інформаційних і керуючих систем енергоблоків АЕС
2009 Іпотечне кредитування в умовах трансформації економіки України.
2009 Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження
2009 Управлінська результативність в ТНК
2009 Перитоніт після кесарева розтину: прогнозування, профілактика і реабілітація пацієнток.
2009 Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності
2009 Ламінарні течії й теплообмін у співвісних конічних каналах хіміко-технологічного обладнання
2009 Психотерапія, психопрофілактика та корекція психічних розладів у постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.
2009 Електромагнітне розсіяння у випадкових дисперсних середовищах: фундаментальна теорія і застосування
2009 Соціально-економічний і політичний розвиток об»єднаної Німеччини (1990-2005 роки).
2009 Емоційна пам’ять у мнемічній системі особистості
2009 Релятівистська структура ядер 2Н, 3Н, 3Не, 4Не, 12С і 16О у нелокальному квантово-електродинамічному підході
2009 Економіко-організаційне забезпечення розвитку комунальної містообслуговуючої сфери
2009 Науково-методичне обгрунтування організації медико-соціального забезпечення ліквідації великомасштабної радіаційної аварії (на прикладі Чорнобильської катастрофи)
2009 «Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті».
2009 Непрохідність кишечника у дітей: діагностика та лікування.
2009 Теоретичні засади та методи забезпечення завадостійкості пристроїв фазової синхронізації на етапі проектування
2009 Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз
2009 Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства в формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
2009 Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку.
2009 Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим представленням вимірювальної інформації.
2009 Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень).
2009 Підвищення ефективності магістральних газопроводів на пізній стадії експлуатації.
2009 Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз).
2009 Політичні системи України 1917 — 1920 рр.: спроби творення і причини поразки.
2009 Наукове обґрунтування та розроблення фізико-хімічних методів інтенсифікації вилучення сахарози з цукрових буряків
2009 Шляхи становлення і проблеми розвитку української школи виконавства на трубі: історичний, професійно-виконавський, теоретико-методичний аспекти.
2009 Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція).
2009 Статистичні моделі морської поверхні в задачах розсіювання акустичного та електромагнітного випромінювання
2009 Чисельне моделювання течій та хвиль в прибережній зоні моря з урахуванням їх взаємодії
2009 Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцево-судинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори
2009 Теоретико-методичні засади контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури
2009 1. Підвищення ефективності радіомереж з пакетною комутацією методами та засобами управління доступом до радіоканалу.
2009 Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-когнітивний аналіз
2009 Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації
2009 Характеристика епідемічного процесу гепатитів В і С в Україні в сучасних умовах і система епідеміологічного нагляду
2009 Структурно-функціональні порушення в системах забезпечення вагітності та пологів у жінок із субклінічним гіпотиреозом: профілактика, лікування та прогнозування ускладнень
2009 Напружено-деформований стан навскісно завантажених залізобетонних елементів у закритичній стадії
2009 Культурологічно-релігієзнавчі виміри «вторинної» міфотворчості
2009 Рок-музика як соціокультурне явище
2009 Диригентське оркестрове виконавство в контексті української культури ХVІІІ-ХІХ ст.
2009 Організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України
2009 Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
2009 Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів
2009 Розвиток фермерського підприємництва України
2009 Науково-методологічні основи розвитку підприємництва в легкій промисловості на засадах маркетингу
2009 Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика).
2009 Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти
2009 Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів.
2009 Класичні та квантові гіпергрупи
2009 Інформаційна політика держави в контексті глобалізації
2009 Становлення і розвиток системи університетської освіти Франції (ХІХ-ХХ століття).
2009 Теоретичні засади розвитку та саморозвитку особистості в освітній системі Франції.
2009 Біохімічні особливості формування та регуляції імунної відповіді у телят і поросят у ранньому віці
2009 Теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку
2009 Патогенетичне обґрунтування методів комплексного лікування генералізованого пародонтиту (клініко- експериментальне дослідження)
2009 Обґрунтування та розробка ресурзберігаючих технологій видалення та ороблення стоків при промисловому виробництві продуктів тваринництва.

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)