Каталог захищених дисертацій в України за 2009 рік частина 2

2009 Науково-методичні основи стратегії життєздатності підприємств промисловості у конкурентному середовищі
2009 Науково-методичні основи трансформації структури власности в Україні
2009 Геометрія багатовимірних підмноговидів однорідних ріманових просторів
2009 Економічна синергетика реалізації ринкового потенціалу інституціональних систем
2009 Природні монополії: сутність та інституціоналізація системи державного регулювання
2009 Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні імплікації
2009 Магнітні властивості структурно — невпорядкованих слабомагнітних твердих тіл
2009 Трансформація та механізми економічного регулювання агроформувань (питання теорії, методології, практики)
2009 Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук.
2009 Модифіковані композиційні цементи з додатками поліфункціональної дії
2009 Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна.
2009 Трансформація інституту національної держави в умовах глобалізації
2009 Народнопісенна культура українців Кубані (на матеріалі польових досліджень історичної Чорноморії).
2009 Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.).
2009 Формування та діяльність дипломатичних представництв українських національних урядів 1917-1921 рр.
2009 Мотивація трудової діяльності у системі ринкових відносин (на прикладі промисловості України)
2009 Основи теорії i методи розрахунків хвильових зубчастих механізмів із підвищеними якісними характеристиками
2009 Теоретико-польовий опис електромагнітного розщеплення зв’язаних систем
2009 Моделювання аеродинамічних та теплообмінних процесів в герметичних кабінах транспортних літаків
2009 Реінжиніринг торговельних підприємств: теорія та методологія
2009 Системний менеджмент стійкого розвитку підприємств
2009 Організаційно-економічний механізм комплексного розвитку морського транспорту України
2009 Технологія як пріоритетний чинник дизайну одягу
2009 Ефективні організаційні структури в управлінні програмами розвитку наукомістких підприємств.
2009 Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі
2009 Дослідження термодинамічної ефективності низькотемпературних систем.
2009 Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939-1945 рр.): історико-правове дослідження
2009 Флювіальні геоморфосистеми: геоінформаційне моделювання водозбірної організації рельєфу
2009 Експериментально-теоретичне дослідження ефективності застосування препаратів вітаміну групи В 6 при інтоксикації ізоніазидом
2009 Структурні механізми індукованих магнітним полем деформацій в мартенситі Nі-Mn-Ga
2009 Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв.
2009 Правові засади діяльності органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині ХХ ст.
2009 Організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ
2009 Становлення та розбудова Прикордонних військ України в 1991-2003 роках: історичний аспект.
2009 Формування ринку інформаційних послуг в Україні
2009 Закономірності зміни складу мінералів з докембрійських порід Українського щита
2009 Просторово-модульовані стани в діелектричних кристалах з неспівмірною фазою
2009 Методологія інтернаціоналізації діяльності промислових підприємств
2009 Психологічні основи педагогічної взаємодії
2009 Розвиток жанру елегії в українській літературі XVI-XIX століть
2009 Фізичні властивості кристалів сульфіду та селеніду цинку з дислокаціями
2009 Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської інтеграції
2009 Нові технології в лікуванні переломів довгих кісток та їх наслідків
2009 Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в Україні
2009 Соціальні інформаційні бази і розвиток бібліотечного іфнормаційного потенціалу (1991-2006 р.р.)
2009 Теоретичні основи синтезу фрикційних звязків і удосконалення демферів екіпажу швидкісного поїзда
2009 Український фактор у політиці Німеччини та Австро-Угорщини періоду Першої світової війни
2009 Розвиток транзитного потенціалу України: проблеми економічної безпеки.
2009 Формування інституційного середовища підприємництва в трансформаційній економіці
2009 Хірургічне лікування косметичних дефектів голови, тулуба, кінцівок з використанням опорних та фіксаційних систем м’яких тканин.
2009 Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ — першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст.
2009 Лікування гострого панкреатиту з пріоритетом збереження екзо- і ендокринної функцій підшлункової залози
2009 Стратегія розвитку ринку винопродукції України
2009 Поліваріантність онтогенезу міцеліальних мікроміцетів
2009 Механізми використання потенціалу інноваторів: теорія і практика
2009 Вдосконалення методів обґрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд.
2009 Теоретичні основи прогнозування термопружних деформацій осьового інструменту і деталі і їх вплив на точність обробки отворів
2009 Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності
2009 Управлінські процеси в господарюючих суб’єктах АПК України
2009 Напружено-деформований стан і коливання композитних оболонок і пластин із ідеальним та недосконалим контактом шарів
2009 Розробка методів регресійного аналізу, що використовують апріорну інформацію у вигляді обмежень на параметри
2009 Методологічні засади організації ефективної внутрішньої економіки комерційного банку
2009 Гнійно-запальні захворювання в акушерстві (патогенез, клініка, система лікувальних та профілактичних заходів)
2009 Формування та реалізація національних економічних інтересів у транзитивній економіці
2009 Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів.
2009 Інвестиційна складова економічної безпеки
2009 Клініко-генетичні аспекти дисліпопротеїдемії та ішемічної хвороби серця.
2009 Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників споживчих товарів
2009 Еволюція національних банківських систем в умовах інтернаціоналізації світового господарства
2009 Теорія та методика формування системності знань у старшокласників
2009 Імунопатогенез, діагностика і нові методи імунокорекції у хворих з хронічними запальними сечостатевими захворюваннями хламідійної етіології
2009 Фінанси суб’єктів господарювання: основні засади та практика організації
2009 Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти.
2009 Ринкова трансформація в регіоні: методологія і теорія
2009 Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних ароматичних речовин і ДНК у водному розчині
2009 Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти
2009 Патогенетичні основи та принципи ведення хворих на хронічний червоний вовчак з використанням метаболічної терапії
2009 Формування структури місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект
2009 Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії.
2009 Біблійна геоменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дискурсу).
2009 Творчість Пауля Целана як інтертекст.
2009 Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування ішемічної лікування ішемічної хвороби серця у жінок залежно від факторів ризику
2009 Медико-соціальне обгрунтування системи медичного забезпечення хворих на парентеральні вырусні гепатити В і С
2009 Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі.
2009 Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки.
2009 Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об’єктів. Методи та багатопозиційні системи
2009 Клініко-функціональні і морфологічні зміни серцево-судинної системи у пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії та хронічною постемболічною легеневою гіпертензією.
2009 Теоретичні основи оптимізації інтродукційного процесу.
2009 Подружня дезадаптація та позашлюбні сексуальні зв’язки. Причини, механізми формування, прояви, психокорекція та психопрофілактика.
2009 Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах
2009 Становлення національної мови Іспанії (за памятками писемності ХІІ — першої чверті ХVІІ ст.)
2009 Середні коливання, обернені нерівності та рівновимірні переставлення функцій
2009 Філософські інтерпретації проблеми несвідомого в контексті фройдистської та неофройдистських парадигм
2009 Прогнозування та профілактика порушень лактації у жінок групи ризику.
2009 Науково-технологічні основи створення кам’яновугільних вуглецевих матеріалів для великогабаритних електродів
2009 Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні
2009 Роль молекул адгезії у механізмах синаптичної пластичності
2009 Православна церква в Україні наприкінці ХVII — у ХVIII ст.: історіографія
2009 Теорія та практика просочення блокової кераміки в технології нанесених каталізаторів щільникової структури
2009 Теоретичні та практичні засади реабілітаційної діяльності виправно-виховних закладів в Україні (XIX — початок XX ст.)
2009 Зміни мозку при дії НВЧ-поля.
2009 Історична топографія Львова XIV-XIX ст.
2009 «Реструктурізація і регулювання зайнятості в регіоні з розвинутою видобувною промисловістю»
2009 Методи і пристрої для підвищення точності систем керування гідравлічних приводів на прикладі процесу вільного кування
2009 Середній палеоліт Криму: зміст типологічної варіабельності.
2009 Маловитратні технології для підвищення екологічної безпеки теплоенергетичних об’єктів та систем:
2009 Якість життя і психологічні особливості хворих на вперше діагностований туберкульоз легенів, медико-eкономічні наслідки захворювання та шляхи їх поліпшення
2009 Національний сенс екзистенціалів в поезії Т.Шевченка, Є.Маланюка, Л.Костенко (діахронія української літературної герменевтики).
2009 Козацькі літописи 30-80-х рр. ХVIII століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії
2009 Математичне моделювання гідрогазодинамічних процесів у лопаткових машинах
2009 Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів
2009 Теоретичне, клініко-діагностичне, медико-психологічне, психотехнічне та психопатологічне обґрунтування й оцінка психотерапії психогенно-обумовлених розладів
2009 Віддалені наслідки перенесених дифтерійних міокардів (ранніх і пізніх)
2009 Новаторські мистецькі напрямки і течії в театральному процесі України першої третини ХХ століття.
2009 Моделі і методи розвязання задач будівельної механіки конструкцій зі змінними геометричними характеристиками
2009 Механізми функціонування системи державної служби в період суспільних реформ
2009 Формування етики державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління
2009 Проблеми здійснення права власності на землю Українського народу.
2009 Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування.
2009 Психопрофілактика порушення функціонування студентської сім’ї (медико-психологічні аспекти)
2009 Акустичне відображення параметрів мезоструктури порошкових та композиційних матеріалів з дефектами і розробка методів прогнозування їх властивостей пружності
2009 Біохімічні та імунологічні основи системи профілактики стресу в свиней
2009 Електронні процеси в опромінених діелектриках та властивості композицій, що містять ядерне паливо
2009 Електророзрядна дія на структуру пористих матеріалів і динаміку фільтрації в них вуглеводневих флюїдів
2009 Механізми реалізації психосоматичних розладів у студентів при дуоденальній виразці з супутньою функціональною кардіопатією і їх корекція.
2009 Методи навігаційно — цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів
2009 Фізичні механізми пульсації негативної корони
2009 Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні
2009 Наукове обґрунтування та розроблення технологій борошняних кондитерських і хлібопекарських продуктів з використанням нетрадиційної борошняної сировини
2009 Структурно-функціональне удосконалення систем подачі і розподілення води
2009 Моделювання споруд на автомобільних дорогах для оцінки їх напружено-деформованого стану
2009 Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи
2009 Розвиток науково-технологічних основ експлуатації споруд каналізації в умовах біохімічного окислення неорганічних сполук
2009 Теоретико-методологічні основи розвитку самостійної пізнавальної діяльності майбутнього вчителя
2009 Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648 рр.).
2009 Білки казеїнового комплексу коров’ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокислих бактерій
2009 Інтерметаліди Ґалію та рідкісноземельних елементів. Синтез, структура, властивості
2009 Нелінійне світіння центрів поглинання у конденсованих середовищах
2009 Загальні тенденції розвитку шкільної екологічної освіти в країнах євроатлантичного регіону у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть
2009 Професійне здоров’я електрозварників в Україні і шляхи його покращення
2009 Iгровi та екстремальнi задачi комбiнаторики iз застосуваннями в теорiї складностi
2009 Наукові основи створення алмазного бурового інструменту з підвищеною роботоздатністю
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування та профілактики легеневих кровохаркань і кровотеч у хворих на туберкульоз
2009 Реконструктивна хірургія післяопераційних гриж черевної стінки.
2009 Патогенетичні особливості, прогнозування, профілактика та лікування акушерських ускладнень у жінок, які страждали або страждають на вірусні гепатити.
2009 Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах
2009 Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект.
2009 Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ — початку ХХІ століття.
2009 Еколого-фізіологічні основи формування фітопланктону прісноводних екосистем
2009 Розвиток наукових основ проектування планетарних гідромоторів з заданими вихідними характеристиками
2009 Високотемпературні структурно-фазові перетворення в нестехіометричних, розупорядкованих фазах втілення, надтвердих та інтерметалічних сполуках
2009 Розвиток методів захисту та діагностування вузлів електричних систем з двигунами
2009 Наукові основи забезпечення безпеки на автомобільному транспорті України
2009 Філософська рецепція повсякденності в просторі культури
2009 Хирургическое лечение пострадавших с травматическими повреждениями печени
2009 Архітектурно-структурна організація, розробка і застосування реконфігуровних пристроїв на базі ПЛІС
2009 Теоретичні та методичні основи обгрунтування флюїдонасичення порід-колекторів
2009 Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім‘ями.
2009 Система формування самостійно-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов у процесі ступеневої підготовки.
2009 Термодинаміка рідких сплавів міді з перехідними металами
2009 Метод інваріантних многовидів в теорії параболічних і функціонально-диференціальних рівнянь та його застосування
2009 Марко Кропивницький і українська драматургія другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
2009 Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива.
2009 Розвиток теорії та методів хвильових досліджень матеріалів і середовищ
2009 Фізико-технологічні основи вдосконалення існуючих і створення нових сплавів та сполук для ядерно-енергетичних установок нового покоління
2009 Теоретико-методичні засади трансформації сучасної шкільної історичної освіти
2009 Жанрова система лірики Івана Франка.
2009 Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ ст.
2009 Бізнес-асоціації в умовах інтеграції України в світове господарство
2009 Повторні операційні втручання у стегново-підколінно-гомілковому сегменті при облітеруючих захворюваннях артерій нижніх кінцівок
2009 Диференційна діагностика вродженої обструкції сечоводу у дітей та обґрунтування раціональної тактики її лікування
2009 Екзистенціально-філософський аналіз феномену життя в західноєвропейській філософії кінця ХIХ — першої половини ХХ століття.
2009 Формування та розвиток історичної свідомості студентської молоді в Україні в період суспільних трансформацій (соціально-філософський аналіз)
2009 Сучасні аспекти патогенезу, діагностики та лікування цирозів печінки
2009 Кінетика формування нерівноважних станів і структур у твердотільних системах
2009 Агробіологічне обгрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України
2009 Основи якісної теорії різницевих рівнянь з неперервним аргументом.
2009 Поліаміни — маркери злоякісного росту і мішень для протипухлинної терапії.
2009 Філософія демократичної державності.
2009 Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури
2009 Спектроскопія і структура центрів люмінесценції та радіаційних дефектів в склі системи CaO-Ga2O3-GeO2
2009 Естетика та поетика модернізму в російській письменницькій критиці кінця XIX — початку XX століть.
2009 Російська повість початку ХХ століття: типологія та поетика жанру
2009 Історичний розвиток населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра в ХІ — першій половині ХІІІ ст.
2009 Динаміка космічних тросових систем, стабілізованих обертанням.
2009 Процеси низькотемпературного структуроутворення у приповерхневих шарах твердих тіл під впливом атомно-іонних потоків
2009 Вплив фібринолізису на функцію ендотелію, гемостаз, гемодинамічні і структурно-функціональні показники у хворих на інфаркт міокарда.
2009 Мовна особистість автора у науково-гуманітарному тексті ХІХ ст. (комунікативний, культурологічний, образно-стилістичний аспекти)
2009 Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лінгвокультурологічний аспект
2009 Структурна організація комплексу органів імунної системи в ранньому постнатальному періоді онтогенезу при дії малих доз іонізуючого випромінювання (експериментально-морфологічне дослідження)
2009 Теорія і практика технічної підготовки вчителів трудового навчання
2009 Українське повстанське запілля (друга половина 1943 — початок 1946 років)
2009 Методи і моделі підготовки операторів рухомих об’єктів в автоматизованих навчальних системах
2009 Дослідження складних систем з високою ціною відмови.
2009 Періодична преса як джерело дослідження українського державотворчого процесу 1917-1920 рр.
2009 Роль генетичних факторів у виникненні та розвитку гострої лейкемії у дітей
2009 Структура, динаміка та еволюція дрібномасштабних магнітних елементів у фотосфері Сонця.
2009 Порушення імунного статусу з урахуванням факторів міжклітинної кооперації у хворих на бронхіальну астму та розробка способів системної та регіонарної імуномодуляції в комплексній терапії хворих.
2009 Самоорганізація колоїдних частинок та молекул в рідкому кристалі
2009 Керування рухом атомів та молекул когерентними та частково когерентними світловими полями
2009 Проблеми правового регулювання державного боргу України
2009 Розробка ресурсозберігаючої технології підземної відбійки міцних і надто міцних залізних руд.
2009 Наукове обґрунтування технічних рішень по вдосконаленню системи пневмопостачання гірничого обладнання.
2009 Великомасштабна структура та параметри космологічної моделі спостережуваного Всесвіту
2009 Український католицизм: генезис і проблеми ідентичності.
2009 Правові засади організації та діяльності Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки
2009 Символічні структури етнокультурного процесу в Україні
2009 Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентильних комплексів генерування електроенергії.
2009 Інструментарій засобів масової інформації у процесі формування іміджу політиків
2009 Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації
2009 Психологічні основи становлення саморегуляції у професійній діяльності майбутніх рятівників.
2009 Обґрунтування системи нормованої годівлі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід
2009 Оптимізація хірургічного лікування хворих на гастродуоденальну виразку
2009 «Концепція інтеграції Польщі й України в європейську економічну систему в умовах трансформації економіки»
2009 Механізми опікової хвороби та обгрунтування застосування препарату «кріохор» для її лікування.
2009 Трансформація ідентичності Нових незалежних держав Центральної Азії в системі сучасних міжнародних відносин
2009 Механізми розвитку пошкоджень серця при багаторазовому стресі та їх корекція
2009 Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал
2009 Розвиток теорії інтегрованого управління технологічними комплексами залізорудного гірничо-збагачувального комбінату
2009 Лісівничо-фізіологічні особливості життєдіяльності соснових насаджень в зоні відчуження Чорнобильської АЕС
2009 Оптимізація структур і управління веденими пристроями синхронізації телекомунікаційних мереж
2009 Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії.
2009 Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет: патогенетичні особливості і підходи до оптимізації лікування
2009 Клапанна кардіоміопатія: ультразвукові методи у виявленні, оцінці прогнозу і виборі лікувальної тактики
2009 Бронхообструктивний синдром у хворих на туберкульоз легенів (діагностика та лікування)
2009 Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень
2009 Патологічний прелімінарний період (патогенез, прогнозування, профілактика і лікування).
2009 Інфраструктура соціальної роботи: філософсько-методологічний аналіз
2009 Морфологічні закономірності ремоделювання структур тонкої кишки в залежності від вегетативного гомеостазу щурів і за умов отруєння блідою поганкою
2009 Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія
2009 Польща в 1918-1926 рр.: особливості від-родження національної державності, форму-вання суспільно-політичного устрою
2009 Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в східнословянських історіографіях хІХ — першої третини ХХ ст.
2009 Екстремальні задачі і квадратичні диференціали в неометричній теорії функцій комплексної змінної
2009 Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей
2009 Історія математики як інтеграційна основа навчання предметів математичного циклу у фаховій підготовці майбутніх учителів
2009 Хірургічне лікування та інтраопераційна профілактика генітального пролапса
2009 Модифікація властивостей вузькощілинних твердих розчинів CdxHg1-xTe при іонному травленні.
2009 Агроекологічні основи інтегрованого захисту яблуні від парші та інших хвороб
2009 N-Ацилокси-N-алкоксигемінальні системи та їх аналоги
2009 Флуоровмісні сіркоорганічні сполуки на основі 1,1-дигідрополіфлуороалкілсульфідів
2009 Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30?х років ХХ століття.
2009 Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті.
2009 Формування теоретико-методологічних засад політичної аналітики в державному управлінні України
2009 Термоелектричні генератори на органічному паливі
2009 Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки.
2009 Комплексне лікування атипових форм червоного плоского лишаю
2009 Наукові основи формоутворення прецизійних керамічних виробів спрямованою зміною швидкісно-силових параметрів процесу алмазного доведення
2009 Пористі конструкції водопровідних споруд, гідравлічний розрахунок, оптимізація
2009 Простори та алгебри поліноміальних і аналітичних відображень на нескінченновимірних банахових просторах
2009 Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин.
2009 Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації
2009 Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд
2009 Наукове обґрунтування маловитратної технології виробництва продукції свинарства в Україні
2009 Зовнішньополітичні механізми забезпечення національної безпеки України
2009 Розвиток наукових і технологічних основ плазмового зварювання і наплавлення плавким і неплавким електродами
2009 Патологія репродуктивної системи у жінок з оперованою маткою.
2009 Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов.
2009 Суб’єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект.
2009 Міжнародно-правовий дискурс: когнітивно-комунікативний аспект.
2009 Процеси взаємодії потужного електророзрядногоімпульсу струму з конденсованою речовиною.
2009 Патогенетичне обґрунтування використання фізичних чинників у комплексному відновлювальному лікуванні хворих на психофізичні дезадаптози
2009 Наукові основи забезпечення ефективності системних властивостей автотранспортних засобів в проектах реалізації їх життєвого циклу.
2009 Теоретичні та методичні основи реалізації вимог ергономіки навчального фізичного експерименту
2009 Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів
2009 Вплив структурно-механічної анізотропії сталевого прокату на опір шаруватим руйнуванням зварних конструкцій.
2009 Наукове обґрунтування і розробка методів і споруд для утилізації нікелю із стічних вод гальванічних виробництв
2009 Інтернет-комунікація: когнітивно-прагматичний та лінгвокультурологічний аспекти
2009 Ініціація, посилення та перенос протипухлинних імунних реакцій при злоякісних новоутвореннях (експериментальне та клініко-імунологічне дослідження)
2009 Східна Україна на рубежі середньої-пізньої бронзи.
2009 Теоретико-методичні основи спорту інвалідів як складової міжнародного олімпійського руху.
2009 Високоефективні джерела для дугового зварювання на основі індуктивно-ємнісних перетворювачів.
2009 Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень (1921-1935 рр.).
2009 Профілактика та лікування гестаційних і перинатальних ускладнень у пацієнток з асоційованою вірусно-бактеріальної інфекцією
2009 Регматогенне відшарування сітківки, не ускладнене та ускладнене розвинутими стадіями проліферативної вітреоретинопатії (патогенез, діагностика, клініка, хірургічне лікування)
2009 Первинні фонологічні одиниці в системі консонантизму давньогерманських мов
2009 Клініко-патогенетичне значення порушень системи імунітету й їхня корекція при генітальному кандидозі в жінок
2009 Музично-естетичне виховання дітей та молоді в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
2009 Теорія, технології й засоби системної взаємодії ресурсів в інтелектуальних системах і мережах комп’ютерів.
2009 Електрофізіологичні механізми, клініка, діагностика,хірургічне та медикаментозне лікування тріпотіння передсердь
2009 Державна молодіжна політика в Україні: процес формування та розвитку (1991 — 2004 рр.)
2009 Створення високонавантажених механiчних передач із гнучкими ланками i промiжними тiлами кочення для редукторiв важкого машинобудування
2009 Модель прогнозу та пошуків джерел корінної алмазонос-ності і її реалізація на території Українського щита.
2009 Антенатальна охорона плода у вагітних з гіпертензивними розладами (патогенез, діагностика, прогнозування і лікування)
2009 Клініко-діагностична характеристика, профілактика та лікування порушень кровообігу в вертебрально-базилярному басейні при патології шийного відділу хребта
2009 Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави
2009 Теоретико-методологічні основи синтезу індивідуалізованих стратегій управління дидактичним процесом в автоматизованих навчальних системах
2009 Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу
2009 Особливості формування серцево-судинних ускладнень цукрового діабету 2 типу у хворих із різними проявами метаболічного синдрому та їх фармакологічна корекція
2009 Ентеровіруси в патології плода та новонароджених
2009 Християнська наративна традиція: філософсько-релігієзнавчий аналіз.
2009 Формування підземних вод промислово-міських агломерацій (науково-методичні аспекти екологічної безпеки)
2009 Міжнаціональні відносини в період розпаду СРСР.
2009 Наукові основи управління ефективністю експлуатації автомобільних поїздів
2009 Родо-жанрові трансформації в українській драматургії кінця ХІХ — початку ХХ століття.
2009 Теоретична модель правової держави і проблеми її реалізації в сучасних умовах
2009 Авіаційно-космічні багатопозиційні радіолокаційні системи з синтезуванням апертури антени
2009 Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне дослідження).
2009 Регулярні та хаотичні процеси взаємодії рідини з твердими тілами і конструкціями
2009 Предмет права соціального забезпечення
2009 Радіонукліди в компонентах водних екосистем південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення і контрзаходи
2009 Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій.
2009 Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз.
2009 Преса етносів Криму: проблема національного відродження і діалог культур
2009 Наукові основи аналізу та керування кінетикою сушіння харчової сировини
2009 Надійність теплообмінного обладнання та трубопроводів другого контуру АЕС з ВВЕР
2009 Аналіз, моделі та діагностика кризових теплогідравлічних явищ в енергообладнанні АЕС
2009 Альтернативні системи охолодження і кондиціонування повітря з використанням випарного охолодження
2009 Удосконалення систем автоматичного управління ене-ргоблоків атомних і теплових електростанцій для підви-щення їх експлуатаційної надійності
2009 Сорбційна терапія тяжких та хронічних розпо-всюджених дерматозів
2009 Роль перинатального шляху передачі в розповсюдженні гепатитів В і С в Україні та удосконалення системи епідеміологічного нагляду
2009 Синтез класифікаторів станів об’єктів керування за умов невизначеності
2009 Наукові основи створення кавітаційностійких захисних покриттів на сталях
2009 Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей
2009 Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя)
2009 Пуританський дискурс в літературі американського романтизму.
2009 Вдосконалення товстокишкової езофагопластики при високих опікових та протяжних доброякісних рубцевих стриктурах стравоходу і глотково-стравохідного переходу
2009 Методологічні підходи до формування та оцінювання якості інгібіторомістких консерваційно-пакувальних матеріалів для захисту виробів із металів
2009 Кріоконсервування фрагментів органів ссавців і біологічна дія одержаних з них водно-сольових екстрактів
2009 Біоіндикаційні властивості фітонематодних угруповань наземних екосистем Карпатського регіону.
2009 Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів
2009 Екологічно безпечні ресурсозберігаючі технологічні процеси та устаткування у виробництві поверхнево- активних речовин
2009 Лектини в медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання
2009 Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин
2009 Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених (патогенез, діагностика, прогнозування перебігу).
2009 Лейоміома матки при вагітності і після пологів (патогенез ускладнень, профілактика, лікування у вагітних та породіль).
2009 Множинний підхід до опису невизначеності в матема-тичному моделюванні.
2009 Становлення і розвиток соціокультурного інституту гостинності в українському туризмі: остання третина ХІХ ст. — 1990 р. (на матеріалі Миколаївської області)
2009 Хвороби озимої пшениці, які спричиняються некротрофними грибними патогенами, та методи їх діагностики
2009 Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію
2009 Сканувальна тунельна мікроскопія органічних молекул на інтерфейсі рідина-тверде тіло.
2009 Моделювання процесів функціонування авіаційного транспорту з метою прогнозування показників його діяльності
2009 Гідрогелеві носії лікарських препаратів з керованими колоїдно-хімічними властивостями
2009 Теоретико-методологічні засади формування якості та асортименту камвольних тканин
2009 Джерела трудового права України
2009 Клітинно-тканинні технології у лікуванні хронічних виразково-раневих дефектів нижніх кінцівок
2009 Фізичні основи модифікації властивостей кристалів АIIВVI формуванням природно упорядкованої дефектної структури
2009 Механізми ерозії та модифікації поверхневих шарів твердих тіл при опроміненні потужними плазмовими потоками
2009 Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини AIIBVI та фотоприймачі на їхній основі
2009 Радіаційностійкі сенсори магнітного поля на основі напівпровідників А3В5 для умов жорсткого випромінювання
2009 Екзогеодинаміка території південного заходу Східно-Європейської платформи і питання інженерного захисту об’єктів та земель
2009 Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж
2009 Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєнний період.
2009 Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України.
2009 Апертурні антени з дискретною робочою поверхнею(основи теорії та дифракційний аналіз)
2009 Поєднані форми внутрішньоутробних інфекцій патогенез акушерських і перинатальних ускладнень та їх профілактика.
2009 Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді.
2009 Морфофункціональна оцінка перебігу ранового процеса при застосуванні ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів при місцевому лікуванні інфікованих ран» (експериментальне дослідження)
2009 Управління інституціональним розвитком Державної митної служби України
2009 Наукові і технологічні основи формування різального рельєфу шліфувальних кругів з метою підвищення ефективності обробки.
2009 Теоретичні засади отримання вербальної інформації у кримінальному процесі України
2009 Імперативи системної взаємодії у формуванні глобальної економіки
2009 Катаракта з супутньою первинною глаукомою (патогенетично орієнтоване хірургічне і лазерне лікування, профілактика післяопераційних ускладнень)
2009 Геометрія психофізичного простору та перспектива
2009 Молекулярні механізми гідратації та комплексоутворення нуклеїнових кислот з біологічно активними речовинами
2009 Патологічна анатомія вегетативної нервової системи серця при ішемічній хворобі серця.
2009 Вплив ритмічної діяльності щито- подібної залози на стан оксидантної та антиоксидантної систем крові у хворих на алергодерматози
2009 Фізична підготовленість кваліфікованих спортсменів як фактор спортивної майстерності у видах спорту з варіативними зовнішніми умовами проведення змагань (на матеріалі віндсерфінгу).
2009 Технологічні та структурні закономірності вільного спікання кераміки на основі нітриду алюмінію
2009 Компактні різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь
2009 Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки майбутнього педагога.
2009 Теплофізичні процеси при формуванні та використанні геотермальних ресурсів.
2009 Становлення нової української літератури в аспекті національної ментальності та біографізму (І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко).
2009 Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України
2009 Інституціональна трансформація аграрного сектора
2009 Наукове обґрунтування заходів з оздоровлення верхів’я ріки С. Донець — основного джерела питного водопостачання населення південно-східного регіону України
2009 Критерії комплексної геолого-промислової оцінки гранітоїдів Західно-Приазовського блока Українського щита
2009 Керування системою електроживлення локаль-ного об’єкта.
2009 Пурини, їх гетероаналоги та N-оксиди на основі імідазолів і піримідинів. Синтез, структура та перетворення
2009 Динамічні властивості капілярних систем в присутності поверхнево-активних речовин
2009 Надклітинні механізми онтогенетичної адаптації у рослин
2009 Оптимальне управління технологічними процесами багатопродуктової переробки сировини за критерієм ефективності використання ресурсів.
2009 Аналітико-числове моделювання масопереносу в газопроводах та природних пористих середовищах.
2009 АСОЦІАТИВНІ ІНВАЗІЇ У СВИНЕЙ (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)
2009 Грошові зобов’язання учасників господарських відносин
2009 Регіональні особливості фізичного розвитку та формування піку кісткової маси: зв’язок з соматичною патологією.
2009 Громадські об’єднання України в політиці більшовицького режиму 20-30-х років ХХ століття.
2009 Принципи організації художньої цілісності у творчості українських і польських композиторів 1970-х – 1990-х років
2009 Методи удосконалення свиней миргородської породи та збереження її генофонду
2009 Біологічні й агротехнічні основи вирощування люцерни на корм і насіння в південному Степу України
2009 Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України
2009 Асоціати та розклади багатомісних операцій
2009 Доктринальний вимір стратегій зовнішньої політики США: від стримування до глобальної демократизації
2009 Тактика хірургічного лікування обструктивних захворювань органів панкреатодуоденальної зони та їх ускладнень.
2009 Розвиток теорії формоутворення поверхонь різанням
2009 Методи правового регулювання у кримінальному процесі України.
2009 Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України
2009 Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки).
2009 Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини ХХ ст.
2009 Механізми державного управління податковою службою України в умовах ризиків
2009 Трансформація есхато-хіліастичного концепту протестантської теології.
2009 Методи структурного кодування даних в автоматизованих системах управління
2009 Державні механізми управління етнічними конфліктами
2009 Розвиток наукових основ автоматизації процесів виробництва арматурного прокату
2009 Фізіологія симбіозу систем Bradyrhizobium sp. (Lupinus) -Lupinus L.: алелопатичний аналіз
2009 Генеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціоналістський підхід)
2009 Наукові основи управління логістичними системами в проектах розвитку ланцюгів постачань
2009 Фактор-представлення нескінченновимірних матричних груп і інваріанти операторних алгебр
2009 Динамічні системи на вимірних, борелівських і канторівських просторах
2009 Греки Приазов’я: етнонаціональні процеси в аспекті трансформації традиційної культури.
2009 Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл
2009 Категоріальні засади естетичного аналізу історико-художнього процесу
2009 Гуманітарна політика України в контексті суспільної модернізації (соціально-філософський аналіз)
2009 Традиція правового плюралізму: західна та східна інтерпретація
2009 Методи формулювання гіпотез: теоретичні та практичні аспекти.
2009 Нейровізуалізуючі методи дослідження в діагностиці і прогнозуванні перебігу інсультів
2009 Нелінійне та адаптивне керування в електромеханічних системах з векторно-керованими електродвигунами
2009 Методологія управління системою землекористування великих міст
2009 Розвиток теорії і практики підвищення систем якості адаптації інформаційних радіотехнічних до зовнішніх завад в умовах внутрішньосистемних збурювань
2009 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ЕНЕРГЕТИЦІ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЯВИЩА КАВІТАЦІЇ
2009 Моделі і методи прогнозу локального руйнування у пластинчастих елементах конструкцій з тонкими включеннями та підкрі-пленнями при сталому й циклічному навантаженнях
2009 Духовність: сутність, еволюція, форми виявлення в етносі
2009 Клініко-функціональне обґрунтування диференційованого застосування фізичних чинників в санаторно-курортному лікуванні дітей з запальними захворюваннями суглобів
2009 Хірургічне лікування множинних виразок шлунка і дванадцятипалої кишки
2009 Механізми люмінесценції в дифузійних шарах широкозонних II-VI напівпровідників.
2009 Обґрунтування експлуатаційних параметрів і способів адаптації шахтних скребкових конвеєрів нового покоління
2009 Емоційна стійкість людини та її діагностика.
2009 Крос-культурні дослідження структури міжетнічних відносин.
2009 Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти
2009 Клініко-патогенетичні особливості фіброгенезу печінки при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції.
2009 Обернення фаз в поліуретановмісних взаємопроникних полімерних сітках та їхні властивості.
2009 Псоріатичний артрит (питання генезису, діагностика та лікування).
2009 Роль локальної стрес-лімітуючої системи у механізмах цитопротекції слизової оболонки стравоходу і шлунка
2009 Промисловість і регіональний розвиток України (теорія і практика суспільно-географічного дослідження )
2009 Людський потенціал економіки України (політико-економічний аналіз).
2009 Методологія стратегічного управління гірничодобувними підприємствами
2009 Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства
2009 Моделі ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень
2009 Теорія і практика сейсмоакустичного аналізу параметрів диз’юнктивів при відробці вугільних пластів Донбасу
2009 Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні
2009 Розвиток методів теорії ГЧС для математичного моделювання і комп’ютерних обчислень
2009 Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей
2009 Системні порушення клітинного метаболізму у хворих на бронхіальну астму: клінічне значення і сучасні методи терапії
2009 Управління підприємством в умовах інноваційної конкуренції
2009 Виробнича канцерогенна небезпека в Україні та обґрунтування профілактики професійного раку
2009 Державне регулювання інноваційних процесів у системі охорони здоров’я
2009 Наукове обґрунтування інтегральної оцінки здоров’я населення за параметрами дожиття
2009 Макрофітобентос північно-західної частини Чорного моря (флора, розповсюдження, екологія, перспективи практичного використання).
2009 Українська політична еміграція 20-х років ХХ століття
2009 Підвищення ефективності оптичних транспортних систем.
2009 Ресурсне забезпечення та шляхи оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур у Лісостепу України
2009 Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади
2009 Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі
2009 Взаємодія іонів середньої енергії з твердим тілом і наноструктурами
2009 Профілактика та лікування післяопераційних інфекційних ускладнень у новонароджених та дітей раннього віку з природженими вадами травного тракту
2009 Екологічна безпека техногенно навантажених урбанізованих екосистем
2009 Закономірності морфогенезу і становлення топографії чоловічих статевих органів у ранньому періоді онтогенезу людини
2009 Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, лікування і профілактика)
2009 Науково-методологічні основи формування, оцінки й управління потенціалом соціалізації економіки України
2009 Управління формуванням структури металевих заготівок шляхом теплосилових дій на твердіючі сплави.
2009 Відтворення земельних ресурсів аграрного сектора економіки (на прикладі Карпатського макрорегіону).
2009 Оказіональна деривація: теоретичний та функціонально-прагматичний аспекти.
2009 Формування, економічна роль і регулювання зовнішнього боргу
2009 Процеси трансформації станів домішки кисню в монокристалах кремнію при високоенергетичному опроміненні та термообробках
2009 Детінізація економіки в трансформаційних суспільствах.
2009 Психологія прийняття рішень у педагогічній діяльності
2009 Системне відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення
2009 Біохімічні механізми порушень метаболічних процесів при експериментальному гіпертиреозі та їх корекція за допомогою похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну
2009 Національні секції австрійської соціал-демократії в Галичині й на Буковині (1890 — 1918 рр.)
2009 Методи та моделі системи управління сталим розвитком об’єктів господарчої діяльності
2009 Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3 діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів
2009 Методологічні засади формування соціальної статистики та її використання в управлінні
2009 Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України.
2009 Сучасні стратегії та технології управління інвестиційною діяльністю компанії
2009 Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації малої потужності (теоретичні основи, аналіз, оптимізація)
2009 Комунікативна діяльність в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект
2009 Наукове обґрунтування концептуальної моделі управління якістю в охороні здоров’я України шляхом системного розвитку медичної стандартизації
2009 Променеві методи дослідження в діагностиці та оцінці ефективності лікування гестаційної трофобластичної хвороби
2009 Вдосконалення діагностики, хірургічного лікування і прогнозування його результатів у хворих на рак передміхурової залози.
2009 Клініко-патогенетичні та морфологічні паралелі перинатальної інфекційної патології у новонароджених та оптимізація їх лікування
2009 Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації
2009 Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів
2009 Наукове обґрунтування способів регулювання шкодочинності бур’янів в агроценозах зернових і олійних культур степової зони України
2009 Структура і властивості модифікованих некристалічних халькогенідів миш’яку та сурми.
2009 Оцінка темпу старіння, стану здоров’я і життєздатності людини на основі визначення біологічного віку
2009 Диференційоване лікування хворих з невгамовними больовими синдромами внаслідок органічного ураження периферичної нервової системи
2009 Психологія комунікативної культури особистості школяра.
2009 Інформаційно-економічна модель сучасного суспільства
2009 Теоретичні аспекти спеціального режиму господарювання
2009 Вікові особливості взаємозв’язків гемодинаміки, біоелектричної активності, метаболізму головного мозку у розвитку цереброваскулярної патологіі.
2009 Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
2009 Природа і механізм трансформації банківських ресурсів
2009 УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
2009 Клініко-патогенетичне обґрунтування аерозольної інтерферонотерапії при гострих респіраторних вірусних інфекціях
2009 Теорія і практика безпечного управління судном при маневруванні
2009 Модуляція, пластичність та гетерогеність властивостей синаптичних зв’язків в простих нейроних мережах
2009 Проектно-орієнтоване управління життєвим циклом ремонтоздатних технічних систем
2009 Наукові основи вдосконалення адаптивної механізованої технології збирання льону-довгунця
2009 Теорія інструментального оснащення з пружними напрямними та орієнтованою жорсткістю для токарної обробки
2009 Сучасні тенденції розвитку та управління освітою
2009 Розвиток наукових і методологічних основ прогнозування і оптимізації складів і технологій термічного зміцнення комплексно-легованих сталей
2009 Діагностична та інтервенційна сонографія в невідкладній абдомінальній хірургії
2009 Аутоагресивна поведінка у військовослужбовців внутрішніх військ МВС України (причини, механізми, профілактика)
2009 Поиск и изучение потенциальных противоопухолевых средств — производных кислот фосфора (экспериментальное исследование)
2009 Системи автоматичного нечіткого та ПІД-регулювання потужністю передавача в адаптивних каналах радіозв’язку
2009 Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (теорія та практика)
2009 Удосконалення системи діагностики пневмоконіозу у працюючих вугільних шахт як пріоритетна проблема професійної патології
2009 Динамічна локалізація та хвильовий транспорт у відкритих неупорядкованих структурах
2009 Детермінований хаос у нелінійних системах з розривами
2009 Оптимізація процесів обробляння і зберігання насіння кукурудзи та методи поліпшення його якостей
2009 Художня модифікація національної історіософії в прозі Уласа Самчука

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)