Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 1

2008 Особливості травм голови і надання нейрохірургічної допомоги в умовах шахтного регіону
2008 Аденоми гіпофіза з інсультоподібним перебігом: діагностика та хірургічне лікування
2008 Мембранозалежні процеси в тканині міокарда морських свинок за умов гострої гіперімунокомплексної патології
2008 Обґрунтування параметрів постачального пристрою для завантаження дрібнозернистих сипких матеріалів у клапанні мішки
2008 Канон українського музичного модернізму в творчості Бориса Лятошинського.
2008 Розвиток і застосування методів аналізу й діагностування вібраційного стану потужних турбоагрегатів
2008 Профілактика постмастектомічного синдрому шляхом застосування рослинних флавоноїдів.
2008 Ідейно-теоретична еволюція західноєвропейської соціал-демократії в контексті ліберальної трансформації західного суспільства
2008 Соціалізація студентів-першокурсників в умовах педагогічного університету
2008 Мініінвазивні хірургічні втручання у хворих холедохолітіазом.
2008 Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення
2008 Еколого-економічне обгрунтування формування сільськогосподарського землекористування
2008 Сільське господарство Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)
2008 Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції
2008 Ґрунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах
2008 Умовнорефлекторна інструментальна поведін-ка щурів за впливу іонізуючої радіації
2008 Облік і аудит капітальних інвестицій (на прикладі житлобудівних підприємств)
2008 Роль гіпергомоцистеїнемії у динаміці росту злоякісних пухлин (експериментальне дослідження).
2008 Моделювання впливу митного тарифу на розвиток економіки України
2008 Патогенетичні аспекти гнійних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту та обґрунтування раціонального методу їх профілактики і хірургічного лікування (експериментально-клiнiчне дослiдження).
2008 Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання
2008 Наукові досягнення І.А.Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей
2008 Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу
2008 Вплив стрибків з парашутом на психічний стан та індивідуально психологічні властивості особистості
2008 Україномовна легальна періодика часів нацистської окупації (1939 – 1944)
2008 Опіка сиріт в народному побуті Галичини. На матеріалах ХХ ст.
2008 Громадська, педагогічна та наукова діяльність історика Я.М.Шульгіна
2008 Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв’язними групами
2008 Особливості геномної мінливості кукурудзи в культурі in vitro
2008 Популяційно-генетичне різноманіття ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) в Українських Карпатах
2008 Облік і внутрішній аудит собівартості продукції (на прикладі молокопереробних підприємств України)
2008 Хірургічна тактика при товстокишкових кровотечах пухлинного генезу.
2008 Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жов-чнокам’яну хворобу.
2008 Початкова підготовка у художній гімнастиці дівчаток 7-9 років з урахуванням розвитку сприйняття часу.
2008 Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом.
2008 Концептуальне забезпечення американського глобалізму на початку ХХІ століття
2008 Застосування матричних задач в теорії груп та алгебричній геометрії
2008 Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі
2008 Зниження пожежної небезпеки піротехнічних нітратовмісних виробів під час їх застосування
2008 Психофізіологічне забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони
2008 Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації низької потужності
2008 Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь в степовій зоні України
2008 Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи
2008 Трансформація фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії в умовах глобалізації
2008 Теорія аналогії буття у філософії Томи Аквінського
2008 Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію
2008 Естетична концепція Миколи Зерова в контексті культуротворчого процесу в Україні
2008 Особливості моральної рефлексії в молодшому шкільному віці.
2008 Рекреаційний потенціал геосистем Горган.
2008 Організаційно-економічний механізм розподілу та реалізації корпоративного контролю в акціонерних товариствах
2008 Сушіння глини у нерухомому шарі
2008 Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту
2008 Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіослуьфату в закритій системі
2008 Вибори до Державних Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у 1906-1917 рр. (на матеріалах Подільської губернії).
2008 Україна в поглядах німецьких і французьких вчених, послів і мандрівників XVII-XIX століть.
2008 Удосконалення систем променевого опалення виробничих приміщень
2008 Проза Сави Божка в літературному процесі 20-30-х років ХХ століття: історична концепція, жанрові особливості.
2008 Моделі та інформаційна технологія формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі цукробурякового виробництва)
2008 Національні меншини Харкова в 20-30-ті рр. ХХ ст.
2008 Право як нормативна основа формування правопорядку
2008 Стан адаптаційних процесів у дітей з по-рушеннями серцевого ритму та їх корекція на різних етапах лікування.
2008 Стан вегетативного балансу у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу.
2008 Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту.
2008 Двостулкові молюски родини Cardiidae (Bivalvia: Cardioidea) Понто-Каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія)
2008 Семантика, синтагматика, парадигматика прикметників на позначення розміру в сучасній німецькій мові
2008 Лінгвокогнітивні та дискурсивні характеристики англомовної мистецтвознавчої термінології
2008 Репродуктивне здоров’я юних первородящих, розроджених абдомінальним шляхом.
2008 Варіантно зумовлена концептуалізація дійсності у сучасній англійській мові
2008 Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління
2008 Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання
2008 Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті
2008 Механізм державного управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці України
2008 Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект
2008 Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій: теоретичний та історичний аспекти
2008 Політико-управлінські засади взаємодії України з українською діаспорою в державах Європейського Союзу
2008 Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
2008 Стрес-індуковані морфофункціональні зміни надниркових залоз за різної довжини фотоперіоду
2008 Механізми скоротливих реакцій венозних судин печінки на ацетилхолін
2008 Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу — багаторічна динаміка, вплив на прогноз
2008 Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції
2008 Суб’єктивна інтерпретація ситуацій як чинник міжособистісних конфліктів
2008 Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу
2008 Вплив віктимних чинників на політичну поведінку кримськотатарських репатріантів.
2008 Формування стратегії управління розвитком електроенергетики регіону
2008 Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки
2008 Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України
2008 Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління
2008 Управління ефективністю рекламної діяльності підприємства
2008 Європейська інтеграція України в контексті її відносин з Російською Федерацією
2008 Регулювання земельних відносин при становленні ринку земель аграрних підприємств
2008 Традиція та новація в українській філософії кінця XVIII — початку ХХ ст.
2008 Тенденції реформування вищої освіти в країнах Західної Європи
2008 Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі
2008 Методологія стратегічного планування комплексного соціально-економічного розвитку регіону
2008 Механізм державного регулювання розвитку економічної системи проблемного регіону
2008 Забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів кримінального судочинства у досудових стадіях в Україні та Федеративній Республіці Німеччин%

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)