Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 1

2008 Особливості травм голови і надання нейрохірургічної допомоги в умовах шахтного регіону
2008 Аденоми гіпофіза з інсультоподібним перебігом: діагностика та хірургічне лікування
2008 Мембранозалежні процеси в тканині міокарда морських свинок за умов гострої гіперімунокомплексної патології
2008 Обґрунтування параметрів постачального пристрою для завантаження дрібнозернистих сипких матеріалів у клапанні мішки
2008 Канон українського музичного модернізму в творчості Бориса Лятошинського.
2008 Розвиток і застосування методів аналізу й діагностування вібраційного стану потужних турбоагрегатів
2008 Профілактика постмастектомічного синдрому шляхом застосування рослинних флавоноїдів.
2008 Ідейно-теоретична еволюція західноєвропейської соціал-демократії в контексті ліберальної трансформації західного суспільства
2008 Соціалізація студентів-першокурсників в умовах педагогічного університету
2008 Мініінвазивні хірургічні втручання у хворих холедохолітіазом.
2008 Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення
2008 Еколого-економічне обгрунтування формування сільськогосподарського землекористування
2008 Сільське господарство Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.)
2008 Неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках Швеції
2008 Ґрунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах
2008 Умовнорефлекторна інструментальна поведін-ка щурів за впливу іонізуючої радіації
2008 Облік і аудит капітальних інвестицій (на прикладі житлобудівних підприємств)
2008 Роль гіпергомоцистеїнемії у динаміці росту злоякісних пухлин (експериментальне дослідження).
2008 Моделювання впливу митного тарифу на розвиток економіки України
2008 Патогенетичні аспекти гнійних ускладнень гострого деструктивного панкреатиту та обґрунтування раціонального методу їх профілактики і хірургічного лікування (експериментально-клiнiчне дослiдження).
2008 Особливості розвитку мислення молодших школярів в умовах інтегрованого навчання
2008 Наукові досягнення І.А.Панькевича і їх вплив на розвиток українознавчих лінгвістичних галузей
2008 Психологічна готовність працівників ОВС до застосування вогнепально-силового впливу
2008 Вплив стрибків з парашутом на психічний стан та індивідуально психологічні властивості особистості
2008 Україномовна легальна періодика часів нацистської окупації (1939 – 1944)
2008 Опіка сиріт в народному побуті Галичини. На матеріалах ХХ ст.
2008 Громадська, педагогічна та наукова діяльність історика Я.М.Шульгіна
2008 Модулі з обмеженнями на коцентралізатори над узагальнено розв’язними групами
2008 Особливості геномної мінливості кукурудзи в культурі in vitro
2008 Популяційно-генетичне різноманіття ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) в Українських Карпатах
2008 Облік і внутрішній аудит собівартості продукції (на прикладі молокопереробних підприємств України)
2008 Хірургічна тактика при товстокишкових кровотечах пухлинного генезу.
2008 Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жов-чнокам’яну хворобу.
2008 Початкова підготовка у художній гімнастиці дівчаток 7-9 років з урахуванням розвитку сприйняття часу.
2008 Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом.
2008 Концептуальне забезпечення американського глобалізму на початку ХХІ століття
2008 Застосування матричних задач в теорії груп та алгебричній геометрії
2008 Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі
2008 Зниження пожежної небезпеки піротехнічних нітратовмісних виробів під час їх застосування
2008 Психофізіологічне забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони
2008 Структурно-функціональний стан внутрішньої мембрани мітохондрій клітин слизової оболонки тонкої кишки щурів за дії іонізуючої радіації низької потужності
2008 Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь в степовій зоні України
2008 Глобалізація як фактор модифікації стратегій економічного розвитку країн Центрально-Східної Європи
2008 Трансформація фінансових систем нових індустріальних країн Східної Азії в умовах глобалізації
2008 Теорія аналогії буття у філософії Томи Аквінського
2008 Вплив збудників захворювань вірусної етіології на реплікативну активність ВІЛ у хворих на ВІЛ-інфекцію
2008 Естетична концепція Миколи Зерова в контексті культуротворчого процесу в Україні
2008 Особливості моральної рефлексії в молодшому шкільному віці.
2008 Рекреаційний потенціал геосистем Горган.
2008 Організаційно-економічний механізм розподілу та реалізації корпоративного контролю в акціонерних товариствах
2008 Сушіння глини у нерухомому шарі
2008 Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту
2008 Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіослуьфату в закритій системі
2008 Вибори до Державних Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у 1906-1917 рр. (на матеріалах Подільської губернії).
2008 Україна в поглядах німецьких і французьких вчених, послів і мандрівників XVII-XIX століть.
2008 Удосконалення систем променевого опалення виробничих приміщень
2008 Проза Сави Божка в літературному процесі 20-30-х років ХХ століття: історична концепція, жанрові особливості.
2008 Моделі та інформаційна технологія формування стратегії розвитку підприємства (на прикладі цукробурякового виробництва)
2008 Національні меншини Харкова в 20-30-ті рр. ХХ ст.
2008 Право як нормативна основа формування правопорядку
2008 Стан адаптаційних процесів у дітей з по-рушеннями серцевого ритму та їх корекція на різних етапах лікування.
2008 Стан вегетативного балансу у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу.
2008 Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту.
2008 Двостулкові молюски родини Cardiidae (Bivalvia: Cardioidea) Понто-Каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія)
2008 Семантика, синтагматика, парадигматика прикметників на позначення розміру в сучасній німецькій мові
2008 Лінгвокогнітивні та дискурсивні характеристики англомовної мистецтвознавчої термінології
2008 Репродуктивне здоров’я юних первородящих, розроджених абдомінальним шляхом.
2008 Варіантно зумовлена концептуалізація дійсності у сучасній англійській мові
2008 Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління
2008 Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання
2008 Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті
2008 Механізм державного управління структурно-інноваційними зрушеннями в економіці України
2008 Адміністративне реформування в Україні в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект
2008 Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій: теоретичний та історичний аспекти
2008 Політико-управлінські засади взаємодії України з українською діаспорою в державах Європейського Союзу
2008 Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
2008 Стрес-індуковані морфофункціональні зміни надниркових залоз за різної довжини фотоперіоду
2008 Механізми скоротливих реакцій венозних судин печінки на ацетилхолін
2008 Ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу — багаторічна динаміка, вплив на прогноз
2008 Динаміка профілю ризику серцево-судинних захворювань в жіночій популяції
2008 Суб’єктивна інтерпретація ситуацій як чинник міжособистісних конфліктів
2008 Онтологічний вимір постнекласичного наукового дискурсу
2008 Вплив віктимних чинників на політичну поведінку кримськотатарських репатріантів.
2008 Формування стратегії управління розвитком електроенергетики регіону
2008 Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки
2008 Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України
2008 Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління
2008 Управління ефективністю рекламної діяльності підприємства
2008 Європейська інтеграція України в контексті її відносин з Російською Федерацією
2008 Регулювання земельних відносин при становленні ринку земель аграрних підприємств
2008 Традиція та новація в українській філософії кінця XVIII — початку ХХ ст.
2008 Тенденції реформування вищої освіти в країнах Західної Європи
2008 Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі
2008 Методологія стратегічного планування комплексного соціально-економічного розвитку регіону
2008 Механізм державного регулювання розвитку економічної системи проблемного регіону
2008 Забезпечення прав та законних інтересів суб’єктів кримінального судочинства у досудових стадіях в Україні та Федеративній Республіці Німеччині: порівняльний аспект
2008 Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства
2008 Самоорганізація онтологічної самості в контексті соціального простору
2008 Етика бізнесу: соціально-філософський аспект
2008 Метод маршрутизації у гетерогенних комп’ютерних мережах на основі аналізу ієрархій
2008 Методи підвищення точності і швидкодії комп’ютеризованих систем контролю геометричних характеристик складних поверхонь
2008 Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції
2008 Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств
2008 Стан ліпідного обміну у хворих на псоріаз і корекція встановлених порушень
2008 Структурна гетерогенність раку шлунка: фактори прогнозу.
2008 Патогістологічні і імуногістохімічні особливості прогресії хронічних вірусних гепатитів В та С за даними трепанобіопсій печінки
2008 Формування професійно-творчих умінь студентів медичних коледжів у навчальній діяльності
2008 Формування в майбутніх учителів пізнавального інтересу до освітньо-виховного досвіду козацької доби
2008 Формування системи оцінно-ціннісних знань студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
2008 Особливості професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу
2008 Розробка методу формування зони безпечного руху судна
2008 Еволюція британського колоніалізму (1914-1921 рр.)
2008 Психологічні особливості внутрішньої картини здоров’я в осіб з виразковою хворобою
2008 Комплексна терапія хворих на екзему, обумовлену варикозним симптомокомплексом, з урахуванням особливостей гемодинаміки та гормонального гомеостазу
2008 Управління інноваційним потенціалом регіону
2008 Формування координаційних умінь дітей 4-5-річного віку з функціональними порушеннями зору в дошкільних навчальних закладах.
2008 Оподаткування в системі факторів макроекономічної рівноваги в умовах ринкової трансформації
2008 Забезпечення екологічної безпеки розвитку і функціонування водних і наземних екосистем Широколужанського масиву (ШМ) Карпатського біосферного заповідника
2008 Продуктивність картоплі залежно від комплексного застосування регуляторів росту та добрив в умовах Полісся України
2008 Формування професійного мовлення майбутніх юристів
2008 Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин.
2008 Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози.
2008 Формування та ефективність використання виробничого капіталу в сільському господарстві
2008 Вплив грунтозахисних технологій на протиерозійну стійкість та родючість чорнозему типового сильнозмитого
2008 Продуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах північного Лісостепу.
2008 Державне управління спеціалізацією й кооперацією в національній економіці
2008 Формування та ефективне використання інноваційного потенціалу економічних систем
2008 Архетип матері в сучасній французькій драмі: лінгвокогнітивний аспект
2008 Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу)
2008 Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил.
2008 Створення стабілізаційних добавок для водооборотних систем охолодження з використанням промислових відходів.
2008 Формування сільськогосподарськими підприємствами пропозиції на ринку зерна
2008 Економічне регулювання функціонування електроенергетики в умовах конкуренції (на прикладі енергосистеми Азербайджанської Республіки)
2008 Формування системи запобігання банкрутству машинобудівних підприємств
2008 Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу
2008 Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих наркоманів
2008 Оцінка факторів ризику раку шлунка у системі скринінгу
2008 Діяльність українських націонал-комуністів (1918-1920 рр.)
2008 Грошово-кредитні засоби регулювання національної економіки
2008 Розвиток страхування травматизму при впровадженні бюджетно-страхового фінансування
2008 Вплив способу утримання свиноматок на продуктивніякості свиней різних генотипів
2008 Оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней.
2008 Прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємств.
2008 Економічне обґрунтування ефективності енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових культур
2008 Поляризаційні характеристики когерентних оптичних зображень зразків анізотропних біологічних тканин
2008 Удосконалення технології виробництва сталі в конвертерах для підвищення стійкості їх футеровки
2008 Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання
2008 Цемент поліфункціонального призначення на основі композицій системи CaO-BaO-Al2O3
2008 Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції
2008 Податковий інструментарій фінансового забезпечення розвитку територій в Україні.
2008 Форми вираження авторської свідомості в російській літературній казці 30-50-х років XIX століття.
2008 Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
2008 Сучасні аспекти терапії експериментальної ентерококової інфекції
2008 Фантастичні твори Урсули Ле Гуїн: онтопоетичні аспекти.
2008 Творчість франкомовних алжирських письменниць А.Джебар і Л.Себбар в аспекті марґінальних явищ літературного процесу.
2008 Використання низькочастотного ультразвуку та магнітолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз
2008 Використання радонових напівванн в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку
2008 Відновлювальне лікування осіб молодого віку з соматоформною дисфункцією
2008 Застосування синусоїдальних модульованих струмів в лікуванні хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім синдромом апное уві сні
2008 Номінативні поля соматизмів та відсоматичних утворень в українських діалектах
2008 Термодинамічні властивості сумішей озонобезпечних та природних холодоагентів.
2008 Владні повноваження Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України: проблеми теорії та практики реалізації у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху
2008 Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір
2008 Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект
2008 Кримінологічна характеристика експлуатації дітей
2008 Розвиток науки кримінального права України після відновлення її державної незалежності (питання особливої частини).
2008 Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав
2008 Праворозуміння: герменевтичне дослідження.
2008 Електрофізичні властивості дисперсних матеріалів на основі плівок V, Ti, Cr, Cu та Ni
2008 Формування фазового складу та електрофізичних властивостей плівкових систем Ni/Fe та Cr/Fe.Плівкове матеріалознавство,мікроелектроніка та приладобудування.
2008 Оптимізація структури і параметрів операцій шліфування відповідальних валів приводів шахтних конвеєров.
2008 Особливості антиоксидантного статусу тканин двостулкового молюска Mytilus galloprovincialis Lam. в умовах окислювального стресу
2008 Особливості регенерації слизової оболонки носа у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
2008 Формування ресурсного потенціалу металургійного підприємства.
2008 Стратегічне управління персоналом підприємства.
2008 Консалтингове супроводження зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства.
2008 Оцінка та корекція спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу
2008 Ефективність використання інноваційних тренажерів локально направленої дії в масовій фізичній культурі
2008 Комплексний контроль у підготовці юних штовхальників ядра на етапі початкової спортивної спеціалізації
2008 Оцінка гідравлічного стану промислових газопроводів і розробка способу їх очистки
2008 Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної залежності у жінок
2008 Педагогічні засади позаурочної виховної роботи у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
2008 Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури.
2008 Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу
2008 Морфолого-біологічні особливості гумаю (Sorghum halepense (L.) Pers.) та розробка системи його контролювання в Степу України.
2008 Степан Ленкавський в історії Організації українських каціоналістів (1929-1977 рр.)
2008 Порушення і корекція реологічних властивостей крові в гострий період опікової хвороби.
2008 Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі.
2008 Транспупілярна термотерапія та хірургічна ексцизія в поетапному лікуванні пацієнтів з субфовеолярними неоваскулярними мембранами
2008 Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом
2008 Правовий статус Міжнародного комітету Червоного Хреста у міжнародному праві
2008 Обґрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методів математичного моделювання (на прикладі Полтавської області)
2008 Циклотронні нестійкості гвинтових електронних пучків у магнітоактивних плазмових хвилеводах
2008 Оцінка лапроскопічної апендектомії при гострому апендициті, ускладненому перитонітом
2008 Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крону
2008 Органні особливості раннього гістогенезу первинної та кінцевої нирки у людини.
2008 Вплив ритмічної краніоцеребральної гіпотермії на нейрогуморальні механізми регуляції циклічних процесів репродуктивної системи (експериментальне дослідження)
2008 Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні
2008 Формування у майбутніх учителів потреби в професійному самовихованні
2008 Формування культури професійної самореалізації майбутніх учителів фізичного виховання
2008 Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
2008 Вдосконалення організаційно-технологічних рішень щодо відновлювальних робіт на об’єктах міського житлового фонду для умов Сирійської Арабської Республіки (САР)
2008 Газобетон на модифікованому в’яжучому з використанням відходів глиноземної промисловості
2008 Перебіг вагітності у жінок при порушенні піхвового мікро біоценозу на фоні дисмікроелементозу
2008 Терапія поєднаних форм гіперандрогенії та гіперпролактінемії у жінок під час вагітності
2008 Профілактика і лікування гестозів вагітних з використанням санаторно-курортних факторів
2008 Виявлення інфекційно-запальних захворювань у ранньому неонатальному періоді
2008 1Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
2008 Моделювання процесів бюджетного планування в управлінні регіональною економікою
2008 Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств
2008 Громадянське виховання старшокласників у Великій Британії
2008 Громадсько-політична та наукова діяльність Михайла Павлика (1874 — 1915 рр.).
2008 Обґрунтування параметрів управління шаруватим масивом навколо виїмкових виробок
2008 Обґрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах
2008 Управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства
2008 Управління оборотними активами промислових підприємств (на прикладі вугільних шахт Донбасу)
2008 Російський економічний текст у функціонально-стилістичному та соціолінгвістичному аспектах
2008 Управління нелінійними гібридними системами методом кінцевого стану
2008 Вплив ультразвуку на дефекти та фотоелектричні властивості кремнію і структур на його основі
2008 Підвищення корозійно-механічної тривкості конструкційних матеріалів з використанням високоенергетичних променевих технологій
2008 Право і релігія.
2008 Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами
2008 Механізми дії блокаторів Н2-гістамінових та М1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові
2008 Застосування загальних та спеціальних механізмів державного регулювання економіки у сфері зовнішньоекономічної діяльності України.
2008 Державне стратегічне управління інноваційною діяльністю в реальному секторі економіки
2008 Фізична реабілітація при дитячому церебральному паралічі з врахуванням порушень динамічного стереотипу
2008 Підвищення зносостійкості деталей з титанових сплавів плазмовими покриттями
2008 Переважні права: цивільно-правовий аспект
2008 Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом.
2008 Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної освіти (1944-1956).
2008 Жіночі організації України в громадсько-політичному житті суспільства наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст.
2008 Деякі аспекти патогенезу, діагностики, лікування ендометріозу шийки матки.
2008 "Формування соціально-економічного інституту недержавного пенсійного забезпечення населення України"
2008 "Формування та розвиток трудового потенціалу управлінських кадрів в умовах ринкових відносин"
2008 Розробка імунних біосенсорів для визначення нонілфенолу.
2008 Асимптотичне дослідження стохастичних диференціальних систем у скінченновимірних та гільбертових просторах
2008 Теореми про нормальний граничний розподіл числа хибних розв’язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2).
2008 Роль бактерій роду Bacillus у формуванні й функціонуванні мікробних ценозів чорнозему опідзоленого
2008 Оцінка протидефляційної стійкості грунтового покриву Південного Степу України
2008 Паремійний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний і прагмалінгвістичний аспекти.
2008 Розробка імуноферментних тест-систем для виявлення антигену тешовірусу свиней першого серотипу та специфічних Ig G.
2008 Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності
2008 Обгрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів
2008 Регіональне управління розвитком зовнішньоекономічної діяльності в системі державного управління
2008 Теоретичні та експериментальні дослідження ефективних систем теплообмінних апаратів в хіміко-технологічних процесах
2008 Психологічні особливості особистості та подружніх стосунків жінок, що взяли повторний шлюб
2008 Нерівноважні поверхневі структури реакційно-дифузійних систем типу ативатор-інгібітор
2008 Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції
2008 Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки
2008 Луки Північного лівобережного геоботанічного округу: флора, синтаксономія, охорона.
2008 Сучасний німецькомовний науковий дискурс з лінгвістичної проблематики: основні характеристика та фреймова організація.
2008 Концепти ЖИТТЯ і СМЕРТЬ: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі паремійного фонду української та італійської мов).
2008 Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплексотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів
2008 Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави
2008 Проблеми суддівського самоврядування в Україні.
2008 Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян
2008 Автоматизація процесу керування вибором пристроїв орієнтування при проектуванні гнучких інтегрованих систем
2008 Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою підприємств
2008 Темна енергія і темна матерія як прояви гравітації на брані
2008 Вплив магнітопружної і магнітодипольної взаємодій на фазові стани гейзенбергівських і негейзенбергівських феромагнетиків
2008 Правовий статус державних банків в Україні.
2008 Правовий звичай у системі джерел конституційного права України.
2008 Вплив опромінення електронами на структурно-фазовий стан алюмосилікатів і арсеніду галію
2008 Штраф як вид покарання за кримінальним правом України.
2008 Адаптивна інформаційна технологія перетворення інформації в спеціалізованих автоматизованих системах
2008 Акустико-емісійна оцінка ранніх стадій розвитку тріщин у бетоні та залізобетоні
2008 Методи побудови лінійних блокових кодів з покращеними властивостями для підвищення завадостійкості передачі дискретних повідомлень.
2008 Кримінальна відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (аналіз складу злочину).
2008 Обґрунтування параметрів регулювання розподільника мінеральних добрив в системі точного землеробства
2008 Вплив способів основного обробітку ґрунту на продуктивність ріпаку озимого в умовах Передкарпаття
2008 Сполуки й композиції фторидів і оксидів Eu(III,II) і Mg, Al, Pb, Sc, Hf: взаємодія й оптичні властивості
2008 Закономіроності зневоднювання йодидів літію, натрію та цезію у вакуумі
2008 Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків)
2008 Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний підходи.
2008 Інтеграція нарисної геометрії та креслення в процесі графічної підготовки майбутніх вчителів трудового навчання
2008 Методика навчання майбутніх диспетчерів керуванню повітряним рухом в екстремальних ситуаціях на міжнародних повітряних трасах
2008 Методика оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків в процесі льотної підготовки
2008 Біологічні особливості інтродукованих у захищений грунт представників родини Cactaceae Juss. та їх практичне використання
2008 Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму.
2008 Заплавна рослинність басейну верхів’я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденції, охорона.
2008 Іммунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозій рогівки
2008 Сучасна технологія формування опорно-рухливої культі після видалення очного яблука із застосуванням комбінованого імплантату.
2008 Забезпечення виконання господарських зобов’язань у сфері банківського кредитування
2008 Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика та організація
2008 Фразеосемантичне поле життя/смерть: національні стереотипи та їх кореляції.
2008 Взаємозв’язок відносин власності і управління в процесі ринкової трансформації державного сектора.
2008 Цивільно-правовий механізм захисту права на недоторканність ділової репутації.
2008 Особливості цивільно-правового захисту прав на гідність, честь та ділову репутацію працівників міліції
2008 Позбавлення суб’єктивного права на житло
2008 Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов"язань
2008 Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина
2008 Обернені задачі для параболічних рівнянь з виродженням в областях з вільними межами
2008 Задачі для параболічних та еліптичних рівнянь у необмежених областях
2008 Виконавська інтерпретація в аспекті психології особистості музиканта-артиста
2008 Модифіковані полімерні композиції на основі епоксидних смол для відновлення поверхні архітектурних елементів будівель та споруд
2008 . Концепція "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні.
2008 Активність ферментів енергетичного обміну ембріональних трансплантатів
2008 Формування біоплівки моно- та бінарною культурою Thiobacillus thioparus і Stenotrophomonas maltophilia.
2008 Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов).
2008 Педагогічні засади організації діяльності студентського аматорського хорового колективу
2008 Інструментальна музика в Україні другої половини XVI — середини XVIII століття і проблеми автентичності у виконавській культурі
2008 Художній образ в українському народно-сценічному танці
2008 Трансформація фондових ринків країн Центральної та Східної Європи
2008 Стохастичне моделювання потоків транспортних систем для задоволення інформаційних потреб диспетчерського управління
2008 Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит
2008 Поліпшення показників курсової стійкості руху транспортних засобів з урахуванням технічного стану їх шин
2008 Покращення паливної економічності та екологічних показників автомобілів раціональним використанням бензинів з добавками біоетанолу
2008 Організаційно-правові питання соціального партнерства органів державної влади та громадських об’єднань в Україні: стан та перспективи розвитку
2008 Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій
2008 Лексико-семантичні та словотвірні особливості назв городніх культур української мови
2008 "Підвищення експлуатаційних властивостей чавунних виробів дискретною модифікацією поверхневого шару "
2008 Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління.
2008 Соціальний прагматизм бізнес-комунікацій.
2008 Розроблення методу розрахунку стійкості зовнішніх відвалів з урахуванням неоднорідності розкривних порід і слабкої основи.
2008 Антиатерогенна дія кріоконсервованної плаценти при експериментальному атеросклерозі
2008 Стан та перспективи розвитку господарств населення
2008 Продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах в умовах трансформаційних процесів
2008 Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвістичний аспект
2008 Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти
2008 Підвищення продуктивності алмазного шліфування твердих сплавів за рахунок раціонального використання різальних властивостей круга
2008 Удосконалення технологічних режимів прокатки катанки, які забезпечують енергоефективність, точність і розширення марочного сортаменту прокату
2008 Справедливість і толерантність у сучасному праві України
2008 Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)
2008 Психічне насильство у кримінальному праві України
2008 Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні
2008 Моделювання ієрархічних процесів у хальконідах лужноземельних металів під тиском
2008 Антиоксиданти в профілактичній терапії вільно-радикального пошкодження сім’яників при хронічному надходженні прооксидантів (експериментальне дослідження).
2008 Експериментальне дослідження актопротекторної активності нових похідних адамантану
2008 Структурно-функціональна гетерогенність епітелію глоткового мигдалика в нормі і патології
2008 Громадсько-політична та наукова діяльність академіка Кирила Студинського (1868-1941).
2008 Український суспільно-політичний рух в Галичині в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. в українській історіографії.
2008 Генеральна греко-католицька духовна семінарія у Львові 1848-1914: інституційна та соціальна історія.
2008 Епітет у конфесійному стилі сучасної української мови (функціонально-семантичний аспект)
2008 Семантична типологія предикатів стану
2008 Формування професіоналізму у студентів вищих музичних навчальних закладів в процесі методичної підготовки.
2008 Ефективність тіотриазоліну та ловастатину при ішемічній хворобі серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу на тлі базової терапії глімепіридом в залежності від фенотипів N-ацетилтрансферази 2.
2008 Світоглядно-філософські основи формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки вчителя
2008 Формування читацької компетенції старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури
2008 Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N`-пропілсечовинними групами
2008 Дослідження вертикальної міграції радіонуклідів у ближній зоні ЧАЕС із використанням нерадіохімічних методов
2008 Нетеплове рентгенівське та гамма-випромінювання залишків Наднових зір
2008 Еволюція наукової думки в техніці електрокомунікацій України (кінець ХІХ — ХХ ст.).
2008 Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві
2008 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах.
2008 Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді
2008 Педагогічні умови професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів.
2008 Державницькі теорії Д.Донцова і В.Липинського: порівняльний аналіз.
2008 Поняття "ноу-хау" та договір про його передачу.
2008 Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп’ютерних мережах.
2008 Формування комунікативних здібностей старшокласників.
2008 Психолого-педагогічні засоби оптимізації особистісних утворень старшокласників із розладами дихальних шляхів.
2008 Формування в учнів молодшого шкільного віку уявлення про здоров’я як особистісну цінність.
2008 Психологічний потенціал культурологічно орієнтованого навчання старшокласників іноземної мови.
2008 Порівняльна оцінка різних форм антагоніста кальцію — ріодипіну та їх вплив на добовий профіль артеріального тиску, внутрішньосерцеву і церебральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну хворобу
2008 Літологія і золотоносність четвертинних алювіальних відкладів басейну річок Чорний і Білий Черемош
2008 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки
2008 Адміністративно-правові основи утворення місцевої міліції в Україні
2008 Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною диcфункцією.
2008 Ліпідний склад плазмолеми абсорбційних ентероцитів порожньої кишки плодів великої рогатої худоби.
2008 Фізіологічні особливості взаємодії сої та люпину з новими штамами бульбочкових бактерій (Bradyrhizobium), отриманими транспозоновим мутагенезом
2008 Фізіологічні особливості фосфорного живлення короткостеблових сортів озимої пшениці
2008 Перебіг вагітності, стан плода та циркуляторно — метаболічні порушення печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу.
2008 Прогнозування та профілактика ранніх порушень моторної і секреторної функцій шлунку у дітей.
2008 Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення
2008 ВІзейські водорості Донбасу (систематика, стратиграфічне значення, фаціальна приуроченість)
2008 Підвищення експлуатаційних характеристик сталевих апаратів високого тиску збільшенням міцності матеріалу матриць
2008 Енергетика робочого ходу кривошипного преса на операціях об’ємного штампування.
2008 Бітумно-полімерні мастики підвищеної теплостійкості для гідроізоляції залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів.
2008 Кримінально-процесуальні проблеми створення та діяльності слідчо-оперативних груп.
2008 Правова характеристика кримінально-процесуального інституту недопустимості повороту до гіршого
2008 Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління
2008 Українська мова в епістолярних текстах кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2008 Система роботи над формуванням пунктуаційних навичок в учнів основної школи
2008 Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично — ішемічних уражень нервової системи
2008 Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові.
2008 Патогенетичне обгрунтування застосування гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит
2008 Регенерація периферійного нерва за умов застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот
2008 Селекція посухостійкого вихідного матеріалу кукурудзи плазми Айодент з використанням фізіологічних методів.
2008 Облік і контроль витрат основного виробництва машинобудівного підприємства
2008 Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді
2008 Аутоагресивна поведінка у хворих похилого віку з органічним депресивним розладом (клініка, діагностика, терапія, профілактика)
2008 Світоглядно-мотиваційна визначеність правосвідомості: соціально-філософський дискурс
2008 Українські сонати для скрипки та фортепіано 70-90-х років ХХст. (виконавські проблеми осмислення фактурно-жанрової організації тематизму).
2008 Проблеми історії та культури України в епістолярній спадщині М.І.Костомарова.
2008 Волинське дворянське зібрання (1796 — 1917): функції, структура, участь у системі органів влади.
2008 Випромінення та прийом акустичних імпульсів сферичними п’єзокерамічними перетворювачами.
2008 Торцевий робочий орган траншеєкопача з керованими силовими параметрами
2008 Метафора І. Калинця: інтертекстуальний аспект
2008 Комплексне хірургічне лікування хворих похилого і старечого віку на калькульозний холецистит, поєднаний з холедохолітіазом та обтураційною жовтяницею, що ускладнився гострою печінковою недостатністю.
2008 Вплив кріоконсервованих фетальних нервових клітин на репаративні процеси в патологічно зміненій сітківці
2008 Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку
2008 Формування та реалізація маркетингової політики підприємств сільськогосподарського машинобудування
2008 Обґрунтування параметрів функціонального діагностування теплових процесів асинхронних електродвигунів
2008 Обґрунтування конструктивних та технологічних параметрів висівного апарату овочевої сівалки
2008 Задачі для стаціонарних рівнянь та нерівностей зі змінними показниками нелінійності
2008 Фтороангідриди N-заміщених сульфінімідових кислот
2008 Роль еозинофілів та їх взаємодія із тучними клітинами у патогенезі запалення
2008 Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому
2008 Проблема правди у сучасному ігровому кінематографі.
2008 Оперативне моделювання та аналіз режимів електричних мереж енергопостачальних компаній за умов невизначенності
2008 Облік та контроль доходів і витрат діяльності підприємств санаторно-курортного комплексу
2008 Періодичні розв’язки різницевих рівнянь та їх властивості
2008 Проектний підхід до реалізації ділової стратегії підприємства
2008 Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму.
2008 Аерозольна складова атмосфери Урана за даними комбінаційного розсіяння.
2008 Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури ХІХ — початку ХХ століття.
2008 Формування концептуальних засад теорії підприємництва в українській економічній думці другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
2008 Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина ХХ ст.)
2008 1. Інноваційний потенціал євроінтеграції України
2008 Порівняльна оцінка ефективності різних методів лікування хворих на рак передміхурової залози, ускладнений гострою затримкою сечі.
2008 Система проблемних завдань з фізичної географії у навчанні учнів основної школи.
2008 Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ди-, три-, тетраазотовмісними гетероциклами
2008 Організаційно-економічні засади ефективного функціонування та розвитку птахівничих підприємств
2008 Стан та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції льонарства
2008 Обґрунтування та розробка системи організації профілактичної діяльності закладів загальної практики/сімейної медицини.
2008 Гігієнічне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону
2008 Експресія мРНК ванілоїдних рецепторів у культурі нейронів гіпокампа
2008 Вплив цитокінів на мейотичне дозрівання ооцитів мишей
2008 Двостадійний повітряний сепаратор для сухого подрібнення у замкнутому циклі
2008 Трубний млин замкненого циклу з підвищеною швидкістю руху матеріалу, що подрібнюється
2008 Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
2008 Параметричні магнітоакустичні ефекти у магнітних діелектриках і композитних матеріалах.
2008 Фортепіанні парафрази М.І. Глінки: стильові процеси в контексті міжнаціональних взаємодій
2008 Роль центрів організації мікротрубочок у стійкості до ізопропіл-N-фенілкарбамату мутантів Nicotiana sylvestris L.
2008 Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки.
2008 Статус біженців у Європейському Союзі.
2008 Феномен свободи в культурній самореалізації особистості
2008 Педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання у підготовці майбутнього вчителя початкових класів
2008 Формування педагогічної креативності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
2008 "1. Псороптоз овець (поширення, діагностика та заходи боротьби)"
2008 Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни у країнах Центральної та Східної Європи
2008 Виховання національної самосвідомості пыдлыткыв у позашкільних навчальних закладах.
2008 Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу.
2008 Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання
2008 Психологічні особливості тренінгу дзюдоїстів на початковому етапі діяльності.
2008 Психологічні особливості розвитку внутрішньої позиції дорослого у підлітків.
2008 Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів.
2008 Психологічні умови формування відповідального ставлення до материнства у дівчат старшого шкільного віку.
2008 Дистанційні радіомодифікаційні ефекти в рослинному організмі
2008 Моделі, методи та інструментальні засоби оперативного управління міським господарством
2008 Методи та моделі аналізу розвитку нечітких онтологій складних систем
2008 Структурно-функціональний аналіз тестопридатності при проектуванні цифрових систем на кристалах
2008 Профілактика і діагностика тромботичних ускладнень після гінекологічних операцій у хворих з антифосфоліпідним синдромом
2008 Феномен кіберкультури в інформаційно-технологічному відтворенні соціуму.
2008 Психолого-педагогічні умови розвитку лінгвістичного мислення майбутніх перекладачів
2008 Психологічні умови формування патріотичної свідомості учнів ліцеїв.
2008 Формування у майбутніх організаторів-тренерів психологічної готовності до прийняття рішень у екстремальних ситуаціях
2008 Соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців із районів військових конфліктів
2008 Педагогічні технології навчання предметів гуманітарного циклу учнів гімназії
2008 Формування в учнів основної школи умінь і навичок самоконтролю в процесі навчання (на матеріалі уроків російської мови у 7-х класах)
2008 Дидактичні умови організації навчального діалогу "вчитель-учень" у процесі вивчення гуманітарних дисциплін в загальноосвітній школі
2008 Формування пізнавальної активності старшокласників у процесі діалогічного навчання
2008 Модернізація управління повторними передачами на транспортному рівні базової TCP/IP мережі наступного покоління
2008 Акарози собак і котів (поширення, діагностика та лікування)
2008 Роль Yersinia enterocolitica в шлунково-кишковій та респіраторній патології свиней
2008 Правове регулювання адміністративної відповідальності неповнолітніх в Україні
2008 Адміністративно-процесуальні гарантії прав та свобод громадян
2008 Організаційно-правові засади роботи з персоналом органів досудового слідства МВС України
2008 Робота з персоналом в органах та підрозділах ДПА України: теоретичні та організаційно-правові засади
2008 Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у регіоні
2008 Формування раціонального польового кормовиробництва та забезпечення його ефективного функціонування в регіоні
2008 Визначення характеристик газотурбінних двигунів та установок в експлуатаційних умовах на основі математичного моделювання
2008 Прогнозування низькочастотних пульсацій тиску у радіально-осьових гідротурбінах та шляхи їх зменшення
2008 Релятивістські ударні хвилі в оболонках Гіпернових зір
2008 Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації).
2008 Енергетичний та прооксидантно-антиоксидантний стан печінки щурів після гіпотермічного зберігання та реперфузії
2008 Внутрішні функції держави в умовах членства в Європейському Союзі
2008 Дослідження розкладів та нумерацій графів
2008 Традиції романтизму у парадигмі українського модернізму
2008 Цестоди птахів Українського Полісся
2008 Аутекологічні особливості мартина жовтоногого (Larus cachinnans Pallas, 1811) у зв’язку з розселенням на території України.
2008 Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ІХС з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
2008 Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину
2008 Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речовин та катіонообмінних поліелектролітів
2008 Гуманізація суспільної свідомості (державно-управлінський аспект)
2008 Удосконалення механізмів формування та реалізації державної політики у сфері протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу та наркоманії в Україні (на прикладі Львівської області)
2008 Державне управління розвитком туристично-рекреаційної галузі на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області)
2008 Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит
2008 Якість життя та токсемія у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом
2008 Еколого-економічні аспекти розвитку природно-заповідного фонду України
2008 Професійна підготовка учителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Мексики.
2008 Соціально-педагогічні умови інтегрування молоді з функціональними обмеженнями в сучасне середовище
2008 Обмінні процеси в організмі щурів при отруєнні цезієм і стронцієм та зміні кислотно-лужного стану
2008 Створення пневмотранспортної установки з порційним рухом сипких будівельних матеріалів
2008 Розподіл густини матерії та значення деяких космологічних параметрів на основі пекулярних швидкостей плоских галактик
2008 Складність задач та ефективність процедур розпізнавання
2008 Інститут Президента у Франції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика.
2008 Поетика прози Марка Черемшини.
2008 Етико-гуманістична концепція Івана Франка.
2008 Творчість Богдана Лепкого: літературно-малярський дискурс.
2008 Символічна презентація статусно-рольових трансформацій.
2008 Оказiональне словотворення в сучаснiй французькiй мовi (на матерiалi мови мас-медiа, Інтернет-видань i художнiх творiв).
2008 Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. — 1929 р.).
2008 Структура лексико-семантичного поля візуального сприйняття в українській мові.
2008 Проблематика досліджень з історії України (кінець XVIII — перша половина ХІХ ст.).
2008 Радіоекологічна термінологія сучасної французької мови: структура, семантика, функціонування.
2008 Реакції диметилкарбамоїльного переносу між піридинами та N-оксидами піридину
2008 Психологічні чинники успішності професійної діяльності пожежних-рятувальників МНС України
2008 Особливості емоційної регуляції процесу розв’язування тактичних задач офіцером
2008 Морфонологія віддієслівного словотворення (на матеріалі словотвірних гнізд з вершинами — дієсловами та віддієслівних словотвірних зон).
 

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)