Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 1

2008 -Функціоналізовані тіоціанати — реагенти для синтезу гетероциклів
2008 Синтез, структура та біологічна активність сульфо- та амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону
2008 Вплив трансплантації культур клітин підшлункової залози і стовбурових клітин на патогенез експериментального цукрового діабету
2008 Формування професійної культури майбутнього вчителя музики в позанавчальній діяльності.
2008 Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону
2008 Порівняльна оцінка сучасного розвитку шахтарських міст Донбасу
2008 Роль публіцистики у вивченні “білих плям” української історії. 1989-1991 рр.
2008 Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості
2008 Складносурядні речення як мовленнєві акти у сучасній французькій мові
2008 Семантичний та прагматичний аспекти стилістично маркованих похідних іменників сучасної німецької мови.
2008 Фразеологічні одиниці в англомовній терміносистемі менеджменту та маркетингу: семантико-прагматичний аспект (на матеріалі журналу “Journal of World Business”)
2008 Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гіпертензією, у мешканців гірської зони Закарпаття
2008 Механізми державного управління демографічними процесами в Автономній Республіці Крим
2008 Національні стереотипи в англо-німецьких відносинах: лінгвокультурний аспект
2008 Удосконалення галузевої структури виробництва у сільськогосподарських підприємствах
2008 Розвиток підприємництва в системі становлення сільського (зеленого) туризму
2008 «1. Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах»
2008 Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти
2008 Математичне моделювання в стратегічному управлінні підприємством.
2008 Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження.
2008 Очеретянки роду Acrocephalus Naum.: біологія та міграції на заході України
2008 Просторова та часова мінливість пісні зяблика (Fringilla coelebs coelebs L.) на території Лісової та Лісостепової зон України та Українських Карпат
2008 Якість життя хворих на епілепсію (клініко-психологічні особливості)
2008 Статистичне оцінювання стану та розвитку готельного господарства
2008 Моделювання стійкості функціонування підприємства з урахуванням ризику
2008 Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну
2008 Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові
2008 Релігійна громада: сутність та її історичні форми.
2008 Динаміка структури вільного часу курсантів вищого військового навчального закладу.
2008 Розвиток інтелектуальної активності ліцеїстів у процесі навчання інформатики
2008 Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання.
2008 Населення південної частини Лісостепового Подніпров’я за доби пізньої бронзи.
2008 Трипільське населення Нижнього Поросся (етапи В II — C I).
2008 Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина у сфері діяльності міліції
2008 Конституційно-правові норми: теорія та практика реалізації
2008 Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину)
2008 Розвиток комунікативної саморегуляції майбутнього вчителя
2008 Адвербіальна дистрибуція лексико-семантичних груп українських дієслів
2008 Вплив ішемічного предстану на морфофункціональну адаптацію серця до некрозу міокарда при введенні алкілселенонафтиридину (експериментальне дослідження)
2008 Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи
2008 Роль інтерлейкіну-1бета та фібронектину в прогресуванні хронічного гломерулонефриту
2008 Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) в прогресуванні хронічного гломерулонефриту
2008 Аксіологічні засади формування екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів.
2008 Проблеми підготовки вчителя до професійної діяльності в українській педагогічній періодиці (20-ті — початок 30-х років ХХ ст.).
2008 Визначення опору втомі і забезпечення довговічності деталей машин за режимом навантажування
2008 Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини
2008 Підготовка майбутніх фахівців економічних спеціальностей у системі диференційованого навчання іноземних мов
2008 Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі
2008 Економічне обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємств ресторанного господарства
2008 Економіко-математичне моделювання системи актуарного оцінювання недержавних пенсійних фондів
2008 Моделювання розвитку малих виробничих підприємств на основі процесів взаємодії
2008 Особливості метаболічних процесів організму худоби в забруднених важкими металами агроекосистемах промислової зони Прикарпаття та їх мікроелементна корекція
2008 Вплив згодовування міновіту на продуктивність, обмін речовин, якість м’яса та стан внутрішніх органів свиней
2008 Геометризація марочного складу вугілля Донбасу на основі комплексного обліку їхніх якісних показників
2008 Особливості функціонування емоційної сфери працівників ППСМ в умовах професійної діяльності.
2008 Судово-психологічна експертиза неповнолітніх, обвинувачуваних за агресивні злочини.
2008 Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації
2008 Інституційне забезпечення розвитку малого підприємництва в регіоні
2008 Організаційно-економічні основи захисту інтересів споживачів
2008 Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки
2008 Мікрогаметофітний добір на стійкість до фузаріозу у рицини
2008 Лінійні логічні перетворення та їх застосування в штучному інтелекті
2008 Удосконалення методів випробувань молотарки зернозбирального комбайна.
2008 Самореалізація особистості старшокласника у процесі диференційованої навчальної діяльності
2008 Розвиток ідеї проблемного навчання молодших школярів у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ століття
2008 Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи
2008 Пушкiн у творчiй бiографiї Герцена
2008 Архітектоніка романного героя: «Батьки і діти» І.С.Тургенева
2008 Принципи структурної організації лірики Інокентія Анненського
2008 Мемуарна творчість І.С. Тургенєва
2008 Концептуальні дискурси сміхової_культури в українській_прозі 90-х років ХХ століття (творчість Юрія Андруховича)
2008 Роман-дилогія Володимира Дрозда «Листя землі»: проблеми міфопоетики
2008 Явище національного стилю в контексті музичної поетики опери.
2008 Феномен тембру-амплуа баса в оперному співі XIX – XX століть.
2008 Міжвоєнна історіографія взаємин влади і православної Церкви в Україні
2008 Молекулярно-цитогенетична характеристика синдромів сегментних анеусомій.
2008 Профілактика і корекція порушень структури і функції лівого шлуночка у хворих, які перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q
2008 Стратегія розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу
2008 Структура, властивості та технологія виробництва комплексних надлужних сульфонатних мастил
2008 Політичні дискусії в Англії з питань колоніальної політики в Африці (1881-1899 рр.)
2008 Організаційно-економічні засади ефективної діяльності садівницьких підприємств Закарпаття
2008 Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба
2008 Ефективність різних варіантів периопераційної інтенсивної терапії гострої печінкової недостатності у хворих з обтураційною жовтяницею.
2008 Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні
2008 Організаційно-економічний розвиток регіонального ринку житла (на основі іпотечного кредитування)
2008 Економічні засади комплексного розвитку продуктивних сил регіону: на прикладі Автономної Республіки Крим
2008 Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень
2008 Трансформація торговельних відносин України з КНР в умовах глобалізації світової економіки.
2008 Нагромадження і розподіл іонів важких металів в органах кукурудзи
2008 Достатність доказів у кримінальному процесі України.
2008 Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю
2008 Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу
2008 Вплив структури та хімічного зв’язку на радіаційну стійкість U-, Th- мінералів
2008 Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади
2008 Профілактика та лікування ранових ускладнень після грижовисічення з алопластикою з приводу защемленої грижі
2008 Хорове мистецтво Хмельниччини в контексті історичного процесу (друга половина ХІХ — початок ХХІ ст.).
2008 Затримання особи, яка вчинила злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння
2008 Виявлення сигналів від космічних об’єктів в астрономічних телевізійних системах у сутінковий та денний час
2008 Механізм забезпечення ефективності антикризового управління підприємством (на прикладі машинобудівних підприємств)
2008 Вплив засобів масової інформації на політичний простір сучасної України
2008 Скрипкові концерти Людвіга Шпора: на шляху до романтизму
2008 Поєднане застосування гальванічного струму з антибіотиками в комплексному лікуванні одонтогенних запальних захворювань у дітей
2008 Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів
2008 Формування економіко-організаційних механізмів управління підприємствами на зрошенні
2008 Методичні основи оптимізації функціонально-територіальної структури сільськогосподарського адміністративного району.
2008 Вибір лікувальної тактики при обструктивних нефропатіях у урологічних хворих
2008 Формування та впровадження ефективної системи антикризового менеджменту на підприємствах
2008 Формування вмінь розв’язувати прикладні задачі в процесі вивчення математики студентами аграрного університету
2008 Психологічні механізми особистісної тривожності у підлітковому віці.
2008 Ліпіди і ліпопротеїни крові та печінки за дії іонізуючого випромінювання та ксенобіотиків на організм
2008 Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні.
2008 Маркетинг у формуванні стосунків банку з клієнтами
2008 Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів.
2008 Удосконалення управління діяльністю вугільних підприємств на основі трирівневої системи бюджетування
2008 Геологічні критерії придатності некондиційних вугільних пластів для підземної газифікації (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну)
2008 Диференційна рента та механізм її реалізації в надрокористуванні
2008 Економічний механізм забезпечення надійності інвестиційних проектів на промисловому підприємстві
2008 Соціально-психологічна адаптація учня до нового класного колективу.
2008 Соціально-перцептивні викривлення — епіфеномен психологічних захистів.
2008 Взаємозв’язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція.
2008 Психологічні умови формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів сфери обслуговування.
2008 Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні
2008 Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації
2008 Профілактика акушерських ускладнень у жінок, які страждають на захворювання серцево-судинної системи, за допомогою програми «Сімейні пологи»
2008 Лікування і профілактика рецидивів хронічного сальпінгоофориту хламідійної етіології
2008 Використання кнурів-плідників зарубіжної селекції для підвищення продуктивності свиней великої білої породи
2008 Використання вітчизняного генофонду порід для підвищення м’ясної та вовнової продуктивності овець в умовах західного лісостепу України
2008 Підвищення продуктивності льону олійного в умовах південного Степу України шляхом оптимізації агрозаходів посівного комплексу
2008 Вплив способів поливу, добрив та загущення рослин на врожай і якість плодів посівних томатів
2008 Формування продуктивності рису залежно від мікродобрив та способу їх застосування
2008 Зниження екологічної небезпеки МОР та продовження терміну її використання в технологічних лініях великої протяжності
2008 Імерсійна зондоформуюча система ядерного мікрозонда
2008 Розробка та стандартизація вагінальних супозиторіїв антимікробної дії.
2008 Розробка і стандартизація протизапальних препаратів у формі гелів.
2008 Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії.
2008 Очищення стічних вод від барвників шляхом адсорбції на природних дисперсних сорбентах
2008 Вдосконалення моделей розподілу відтворюваних ресурсів в портфелі проектів суднобудівного підприємства
2008 Наукове обгрунтування раціонального використання низьковідновленного вугілля Донбасу для виробництва високоякісного коксу.
2008 Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)
2008 Державне регулювання розвитку книговидання в Україні
2008 Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України
2008 Нормативні межі маніпулювання електоратом у виборчому процесі.
2008 Політичний інтерес як спосіб раціоналізації суспільних відносин.
2008 Особливості росту, будови та формоу-творення хребців при дії гіпергравітації і захисті від неї
2008 Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів при введенні бісфосфонатів у комбінації з гідрокортизоном.
2008 Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання післятравматичних шкірних ран в експерименті
2008 Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і N-ацетилцистеїну (клініко-експериментальне дослідження)
2008 Застосування озонотерапії в комплексному лікуванні хворих з мітральними вадами серця ревматичної етіології
2008 Участь захисника на досудовому слідстві
2008 Особливості предмета доказування у справах про комп’ютерні злочини
2008 Розвиток архітектури садибного житла Львова у першій третині ХХ ст.
2008 Розвиток архітектури прибуткових будинків Львова 1772 — 1918 рр.
2008 Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі та її регулювання в ринкових умовах.
2008 Підвищення працездатності чавунних колінчастих валів потужних транспортних дизелів комбінованими методами зміцнення
2008 Адміністративно-правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву
2008 Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософський аналіз).
2008 Синтез та властивостi полiметакрилатних присадок до олив
2008 Кислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, що містять четвертинні амонієві групи
2008 Синтез, властивості та перетворення бі- і трициклічних похідних азиридину
2008 Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в умовах інтенсивного навчання.
2008 Структурний стан гемоглобіну та метаболічні зміни в еритроцитах за умов посиленого перебігу окиснювальних реакцій за участю активних форм кисню
2008 Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу.
2008 Розробка композиційних матеріалів системи TiCrC і TiCrB2 з металевими зв’язками для нанесення зносостійких покриттів
2008 Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду
2008 Методика навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з використанням комп’ютерних програм.
2008 Психологічні детермінанти професійної самооцінки суддів
2008 Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва
2008 Пружно-демпфуючі характеристики та прогнозування меж використання широкодіапазонних цангових патронів
2008 Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар’єрів.
2008 Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар’єру.
2008 Обґрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу.
2008 Використання нового біологічного препарату комплексної дії біограну як засобу оптимізації продукційного процесу рослин картоплі
2008 Функціонування симбіотичної системи люпин — Bradyrhizobium sp. (Lupinus) залежно від впливу грунтових грибів
2008 Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока
2008 Адаптаційно-резервні можливості здорових дітей молодшого шкільного віку та метаболічна корекція їх порушень.
2008 Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію.
2008 Збільшення ймовірності розпізнавання в оглядових телевізійних системах
2008 Німецькі військовополонені в радянських таборах: гуманітарний аспект (1941 — 1955 рр.).
2008 Cтановлення і розвиток консультаційної діяльності в державному управлінні України
2008 Удосконалення технології здобних виробів із заморожених напівфабрикатів
2008 Особливості структуроутворення швидкорізальних сталей з підвищеними властивостями, одержаних з використанням технології струменевого формування порошків та матеріалів
2008 Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску).
2008 Управління банківським портфелем активів
2008 Розвиток міжнародно-правових принципів і норм у сфері убезпечення цивільної авіації
2008 Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ
2008 Комплексна діагностика технічного стану роторів авіаційних двигунів на стаціонарних та нестаціонарних режимах
2008 Методи та інформаційні технології класифікації для завдань видобування даних
2008 Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеності
2008 Розробка складу та технології лікувально-косметичного крему з густим екстрактом листя горіха грецького
2008 Розробка складу та технології таблеток на основі порошку вичавок винограду культурного та метилурацилу
2008 Синтез, хімічні перетворення, біологічна активність похідних орто-галогенбензойних, N-фенілантранілових кислот та 9-аміноакридину
2008 Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів
2008 Фітохімічне вивчення представників роду Sambucus і розробка на їх основі лікарських засобів
2008 Механізми корпоративного управління недержавним вищим навчальним закладом
2008 Управління валютним ризиком: політекономічний аспект
2008 Економічний механізм державного регулювання трансформаційної економіки
2008 Підвищення експлуатаційно-технологічних показників орного агрегату на базі гусеничного трактора з безступеневим механізмом повороту
2008 Удосконалення технології желейних термостабільних начинок шляхом раціонального використання гідроколоїдів рослинного та мікробного походження.
2008 Соціально-педагогічна робота з сім’ями, що виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями, в умовах реабілітаційного центру
2008 Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки.
2008 Економічний механізм управління техногенно-екологічною безпекою промислового виробництва (на прикладі Київської області)
2008 Ефективність виробництва свинини в Україні
2008 Розвиток альтернативної середньої освіти у США (друга половина ХХ століття).
2008 Елітарність як концепт філософії освіти
2008 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до педагогічної імпровізації.
2008 Набухаючі ґрунти у багатошаровій основі для фундаментних плит і малоповерхових будинків
2008 Напружено-деформований стан тривало навантажених лесових основ за умови їх підтоплення
2008 Маркетинг в банківській діяльності
2008 Діяльність А.А. Абрагамсона (1854-1924) в галузі транспорту і комунального господарства України (кінець XIX — початок XX ст.)
2008 Роль часопису «Журнал Міністерства шляхів сполучення» у розгортанні наукових досліджень з техніки залізничного транспорту: 1865-1875.
2008 Управління фінансовою безпекою агропромислового виробництва в умовах трансформації економіки України.
2008 Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами.
2008 Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптпції у хворих з гострим інфарктом міокарду
2008 Участь китайців у революційних подіях на території України (1917–1921 рр.)
2008 Депозитна політика банків та інструменти її реалізації
2008 Організаційно-економічний механізм комерціалізації і трансферу наукоємних технологій малими підприємствами
2008 Організаційно-економічний механізм стратегічного управління персоналом підприємства
2008 Управління системою бізнес-взаємодії металургійних підприємств
2008 Інвестиційне забезпечення стратегічних планів розвитку промислових підприємств
2008 «Регулювання соціально-трудових відносин в національній економіці»
2008 Регулювання соціально-трудових відносин у сфері охорони праці
2008 Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування імуномодуляторів та ензимотерапії у вагітних з хламідійною інфекцією.
2008 Біотехнологічні методи стимуляції статевої охоти і багатоплідності овець з використанням біологічно активних речовин
2008 Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами
2008 Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
2008 Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу машинобудівних підприємств
2008 Організаційно–економічне забезпечення ефективності скорочення викидів парникових газів в атмосферу
2008 Формування регіональної промислової політики в умовах конкурентної економіки
2008 Вплив жирової дистрофії печінки на особливості перебігу цукрового діабету.
2008 Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії.
2008 Діяльність органів міліції на території Станіславської області в 1939 – 1946 роках. Історико-правовий аспект
2008 Економічна та соціокультурна сфера українського села у Східній Галичині ( 1919 – 1939 рр.)
2008 Розвиток механізмів державного управління підготовкою управлінських кадрів для регіону
2008 Науково-методичні засади формування механізмів державного управління проектно-програмним розвитком регіонів України
2008 Фінансова санація промислових підприємств.
2008 Оборотний капітал промислового підприємства: формування і використання
2008 М.І. Яворський — історик України: життя і наукова діяльність
2008 Соціальна адаптація людини в умовах глобального суспільства
2008 Аналітико-числове розв’язування задач термопружності за конвективно-променевого теплообміну
2008 Планування в системі управління фінансами банківських установ
2008 Управління грошовими потоками банківського сектора України в системі міжнародних платежів
2008 Формування ринку конкурентоспроможного зерна.
2008 Реформування і розвиток земельних відносин в умовах трансформації форм власності і господарювання.
2008 Використання ітераційної теорії для дослідження локального термопружного згину ортотропних пластин
2008 Розробка покриття для захисту металоконструкцій від розплавлених електродних бризок при зварюванні з попереднім підігрівом виробів
2008 Прогнозування робочих характеристик абразивних інструментів на основі статистичного моделювання їх структури
2008 Забезпечення якості поверхневого шару на етапі напівчистової обробки термопластичних полімерних матеріалів
2008 Рання діагностика та лікування серцевої недостатності при гіпертонічній хворобі, сполученій з пептичною виразкою дванадцятипалої кишки
2008 Клініко-патогенетичне значення та медикаментозна корекція ендотеліальної дисфункції при гіпертонічній хворобі, сполученій з хронічним обструктивним захворюванням легень.
2008 Мікротопонімія Кіровограда
2008 Сучасні прізвиська Луганщини: когнітивна прагматика творення тексту оніма
2008 Удосконалення методів розрахунку, конструювання та впровадження механічного обладнання установок десульфурації чавуну
2008 Формування поперечних мод в хвилевідних квазіоптичних резонаторах субміліметрового діапазону
2008 Організаційно-економічні засади підвищення ефективності виробництва в м’ясопродуктовому підкомплексі АПК регіону
2008 Розвиток виробництва та промислової переробки молока у Львівському регіоні
2008 Синтез, фізико-хімічні та біологічні вла-стивості S-похідних 5-(3-піридил)- та 5-(3-піридил)-4-феніл-1,2,4-тріазоліл-3-тіону
2008 Геолого-економічна оцінка залізорудної бази Українського щита для прямого відновлення заліза
2008 Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (проблематика і поетика).
2008 Проблеми поетики другого тому «Мертвих душ» Миколи Гоголя.
2008 Системи прийому сигналів на основі інтегральних перетворень
2008 Експертно-консультаційне забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектора економіки
2008 Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті — 1914 роки
2008 Кадрове забезпечення середньої та вищої школи УСРР: історичний досвід 1920-1930-х років
2008 Соціально-економічне становище та культурно-освітня діяльність православних монастирів півдня Київської єпархії (1793-1917 рр.)
2008 Ізмаїльська старообрядницька єпархія як історико-культурний та конфесійний феномен (1857-1946 рр.)
2008 Підготовка майбутніх учителів географії до краєзнавчої діяльності в умовах великого міста
2008 NО-залежні механізми формування виразки шлунка щурів при хронічній інтоксикації нітратом натрію.
2008 Міжнародно-правові договори України як джерела кримінально-процесуального права.
2008 Самовизначення Європейської спільноти (в парадигмі соціального конструктивізму).
2008 Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом
2008 Хірургічна корекція структурно-хронічний функціональних порушень у хворих на калькульозний холецистит
2008 Діагностика, лікування та профілактика гострого холангіту у хворих на холедохолітіаз
2008 Стаціонарні та рівномірно-обертові конфігурації точкових вихорів
2008 Плацентарна недостатність при багатоплідній вагітності.
2008 Вплив гіпокінезії на біоелектричні властивості кістки
2008 Протисудомна активність нових похідних карбамату
2008 Договори про надання правових послуг.
2008 Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб’єкт міжнародного права.
2008 Економічний механізм управління інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості
2008 Хордофони ранніх кочівників Євразії (VI ст. до н.е.- IV ст. н.е.).
2008 Поміщицькі маєтки Правобережжя в умовах соціально-економічної трансформації 1831-1917 років (за матеріалами володінь графів Потоцьких).
2008 Патогенетичне обґрунтування блокади АТ1 рецепторів для корекції ренальних дисфункцій після обструкції сечовода
2008 Клініко-патогенетичне значення порушень ендотеліальної функції судин у хворих на подагру (експериментально-клінічне дослідження)
2008 Cтруктура дво- та трикомпонентних розплавів алюмінію з 3d-металів
2008 Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях
2008 Зовнішня політика країн Балтії в контексті розширення ЄС та НАТО
2008 Фармакотерапевтична ефективність церебролізину та пропесу при хронічному рановому процесі (експериментальне дослідження)
2008 Управління інвестиційною діяльністю підприємств України
2008 Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди
2008 Розрахунково-експериментальний метод визначення вогнестійкості стиснутих елементів залізобетонних будівельних конструкцій
2008 Підвищення ефективності пожежогасіння об’єктів житлового сектору шляхом використання гелеутворюючих складів
2008 Розробка геолого-математичних моделей нафтогазоперспективних об’єктів з метою підвищення ефективності пошукових робіт (на прикладі північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини)
2008 Правове регулювання відносин конкуренції в Євросоюзі.
2008 Техногенний вплив елементів кадмію та свинцю, що містяться у відвалах фосфогіпсу, на навколишнє середовище
2008 Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості)
2008 Операції відкритого ринку центрального банку та їх вплив на грошову пропозицію.
2008 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів.
2008 Формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у процесі магістерської підготовки.
2008 Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними та сексуальними розладами та її психокорекція
2008 Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами на основі І2 та Н2О2-НІ
2008 Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
2008 Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія
2008 Обґрунтування параметрів вібродії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу
2008 Взаємозв’язок деформацій контуру дільничних виробок з параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах Західного Донбасу
2008 Психологічні особливості підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня Державної прикордонної служби України до управлінської діяльності
2008 Стійкість неоднорідних пластин з тріщинами та отворами
2008 Методи та програмно-технічні засоби створення відмовостійких цифрових систем управління з програмованою логікою з використанням генетичних алгоритмів
2008 Комп’ютерні методи підвищення достовірності та повноти інтегрованих баз даних
2008 . Фінансове забезпечення діяльності політичних партій в Україні.
2008 Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом
2008 психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей та підлітків, хворих на епілепсію з інтелектуальним зниженням та їх корекція
2008 Обґрунтування параметрів та умов роботи багатоопераційної ґрунтообробно-посівної машини до тракторів класу 1,4.
2008 Використання біологічно очищених стічних вод у системах оборотного водопостачання коксохімічних підприємств
2008 Форми вираження історіософської концепції в трилогії Д. С. Мережковського «Царство Зверя».
2008 Ліквідація більшовиками есерівської та меншовицької партійно-політичної опозиції в Україні (кінець 1919 — 1924 рр.)
2008 Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням
2008 Технологія композиції мінерально-білково-жирової та м’ясних січених виробів з її використанням
2008 Формування якості дієтичної добавки «Гемовітал» та борошняних виробів з її використанням
2008 Технологія м’ясних фаршевих виробів спеціального призначення з використанням напівфабрикату кісткового харчового
2008 Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами
2008 Геологічні умови формування землистого вугілля Дніпровського буровугільного басейну
2008 Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму
2008 Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої залежно від строків садіння, маси маточних цибулин і площі живлення рослин в умовах південного Степу України
2008 Морфологічні аспекти гетероспермії сої і її використання при доборі насіння.
2008 Енергозберігаючі технології тягового електропостачання залізниць з урахуванням режимів роботи живлячих їх енергосистем
2008 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
2008 Функціонально-семантичне поле параметричності.
2008 Мовотворчість поетів-»неокласиків» та її роль у збагаченні виражально-зображальних засобів української мови.
2008 Формування словотвірної структури іменників зі значенням опредметненої дії в новій українській мові (к. ХVІІ — ХХІ ст.)
2008 Когнітивний стиль як чинник розвитку інтелектуального потенціалу майбутнього практичного психолога
2008 Оптимізація діагностики та хірургічного лікування медулярного раку щитоподібної залози.
2008 Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву
2008 Правові основи фінансування комунального господарства
2008 «1. Теоретико-правові питання координації державного фінансового контролю»
2008 Реабілітаційно-відновлювальна терапія хворих на псоріаз з урахуванням показників якості життя
2008 Формування та використання місцевихх бюджетів в умовах реформування міжбюджетних відносин
2008 Формування та використання оборотного капіталу підприємств в умовах ринкової економіки
2008 Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію хімічного зв’язку молекул симетрії С2, С2V, C3V.
2008 Циркуляція вакциноспоріднених поліовірусів в умовах ерадикації поліомієліту
2008 Коливання і дисипативний розігрів в’язкопружної шаруватої призми, яка збуджується прямокутним штампом
2008 Профілактика гнійно-септичних ускладнень при ампутаціях з приводу атеросклеротичної гангрени нижніх кінцівок.
2008 Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит
2008 Удосконалення процесів холодного пластичного деформування при отриманні вісесиметричних заготовок з глухим отвором
2008 Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід закону в міжнародному приватному праві.
2008 Політика формування конкурентних переваг галузі
2008 Державне регулювання оподаткування АПК
2008 Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді.
2008 Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця
2008 Східнонімецькі назви ремісників та їхнє поширення у польській, білоруській і українській мовах XIV — XVII ст.
2008 Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом.
2008 Патологічна анатомія органів імунної системи плодів та дітей раннього віку від ВІЛ-інфікованих матерів.
2008 Патоморфологія печінки при ВІЛ-інфекції/СНІД.
2008 .Стан нервової системи при гострих отруєннях гербіцидом 2,4-Д.
2008 Прогнозування експлуатаційних змін технічного стану клапанів з електромагнітним приводом при проектуванні.
2008 Організаційно-управлінські засади формування конкурентних стратегій в економіці України (на прикладі книговидавництва)
2008 Удосконалення технології роботи станцій з вантажними операціями шляхом оптимізації їх технічного оснащення
2008 Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини ХІХ — початку ХХ століття.
2008 Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла
2008 Політична опозиція в системі владних відносин України.
2008 Простопініє Бокшая-Малинича в контексті української ірмолойної традиції (на матеріалі ірмосів та вибраних співів літургій)
2008 Формування та розвиток інфраструктури аграрного ринку регіону
2008 Формування власника землі як суб’єкта господарювання у сільськогосподарському виробництві
2008 Математичні моделі коаксіальних гіротронів іх гофрованими вставками для чисельного аналізу власних мод
2008 Відновлення імпульсних навантажень, що діють на пружні пластини та напівпростір
2008 Вплив зовнішніх збурень на теплові режими будинків
2008 Журнал «Дукля» (Словаччина 1953-2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти
2008 Статистичне прогнозування кон’юнктури аграрного ринку в Україні
2008 Чинники стабілізації сучасного суспільства (соціально-філософський аналіз)
2008 Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології
2008 Педагогічні умови формування позитивного ставлення до фізичного виховання студентів технічного університету.
2008 Формування культури життєвого самовизначення старшокласників засобами освітнього тренінгу.
2008 Географічний вимір економічної безпеки України.
2008 Міф та музика як структуротвірний компонент культури
2008 Сільська інтелігенція Наддніпрянської України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: соціально-психологічні та етнокультурні характеристики
2008 Управління логістичною діяльністю підприємств машинобудування
2008 Удосконалення венчурного інвестування металургійних підприємств.
2008 Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом
2008 Організаційно-економічний механізм управління корпоративним потенціалом
2008 Оцінки коопуклого наближення
2008 Анатомічні особливості клубово-сліпокишкового переходу в ранньому періоді онтогенезу людини
2008 Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень
2008 Морфофункціональна характеристика кишки при атрезіях у новонароджених
2008 Клініко-психопатологічна характеристика адаптаційних розладів ВІЛ-інфікованих пацієнтів
2008 Розвиток сфери зайнятості сільського населення в Україні
2008 Структура і функції ГТФаз- модулюючих ділянок білка Bcr при Ph’- позитивних лейкеміях
2008 Муліто-цирконові температуростійкі захисні покриття
2008 Іонні асоціати нітрофенолів з основними поліметиновими барвниками у спектрофотометричному аналізі та іонометрії
2008 Реакції окиснення фероїну та дифеніламіносульфонату пероксимоносульфатною кислотою та використання їх в аналізі.
2008 Малоросійський військовий губернатор Микола Григорович Рєпнін.
2008 Освітяни-краєзнавці Харківщини в історіографічному процесі 1920-х – початку 1930-х років
2008 Політичний маркетинг в сучасній Україні.
2008 Облік і аналіз фінансових результатів аграрних підприємств
2008 Оцінка та підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості
2008 Православні інституції та духовенство як суб’єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волинської єпархії наприкінці ХVІІІ — початку ХХ століть
2008 Методи і засоби контролю за підготовкою та проведенням потужного гідророзриву пласта
2008 Метод та пристрій контролю напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів за їх формою перерізів
2008 1. Контроль технічного стану штангової колони глибинно-насосних установок для видобутку нафти
2008 Наближений усереднений обмежений синтез для розподілених систем
2008 Дослідження множин стійкості та нестійкості квазіперіодичного рівняння Шредінгера
2008 Маркетинг інновацій на підприємствах України
2008 Формування регіональної інфраструктури аграрного ринку
2008 Напівгрупи часткових автоморфізмів кореневих дерев
2008 Управлінський облік виробництва та переробки хмелю в хмелегосподарствах
2008 Особливості розслідування незаконних діянь з отруйними та сильнодіючими речовинами.
2008 Запобігання органами внутрішніх справ легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
2008 Принцип публічності у кримінальному процесі України.
2008 Функції особистісних прагнень в переживанні молодою людиною суб’єктивного благополуччя
2008 Добробут як фактор економічного зростання в національній економіці
2008 Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту та рівнів удобрення в центральному Лісостепу України
2008 Методика формування проектувальних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю засобами комп’ютерних технологій
2008 Київський університет в умовах посилення сталінського тоталітарного режиму (1933-1941 рр.).
2008 Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України.
2008 П.В.Тихомиров як історик філософії.
2008 Моделювання трансмісійного механізму монетарної політики в Україні.
2008 Облік і аудит операцій з експорту та імпорту за договорами купівлі-продажу
2008 Обліково-аналітичне забезпечення діяльності банку на картковому ринку
2008 Обгрунтування критеріальної значимості діагостичних показників у випадках отруєння алкоголем
2008 Методика формування професійно-особистісних якостей майбутніх учителів музики в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін
2008 Соціальний діалог як інструмент впровадження державної соціальної політики
2008 Психологічні особливості взаємин в родині як чинник становлення життєвих перспектив майбутнього сім’янина.
2008 Психологічні особливості та корекція емоційних станів підлітків засобами активного соціально-психологічного навчання.
2008 Громадсько-політична і релігійна діяльність Василя Романюка (1925-1995 рр.).
2008 Етнополітичні процеси на Лемківщині ( 90-ті рр. ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.).
2008 Формування терапевтичної ремісії в амбулаторних умовах у хворих залежних від алкоголю
2008 Психічні та поведінкові розлади у дітей підліткового віку, позбавлених батьківського піклування (клініка, діагностика, реабілітація)
2008 Організаційно-економічне забезпечення активізації єврорегіонального співробітництва
2008 Державне регулювання результатів фінансово-економічної діяльності природних монополій.
2008 Державне регулювання транскордонного економічного співробітництва.
2008 Підвищення ефективності застосування універсальних різців за рахунок оптимізації геометричних параметрів поворотної робочої частини
2008 Підвищення ефективності виготовлення стержневих виробів із головкою на базі технологічних роторних машин
2008 Еколого-геологічний моніторинг забруднення довкілля обєктами нафтогазового комплексу
2008 Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва
2008 Маркетингове забезпечення економічного розвитку регіону
2008 Вплив структурної неоднорідності на вологосорбційні фізичні процеси в нанопоруватій діелектричній кераміці MgAl2O4
2008 Структурні зміни при нагріванні аморфних металевих сплавів на основі Al та Fe
2008 Економічна ефективність експлуатаційної розвідки родовищ залізістих кварцитів України
2008 Адаптовані скінченно-елементні моделі розв’язання задач будівельної механіки плосконапружених кородуючих пластин.
2008 Еволюційні рівняння з псевдо-Бесселевими операторами
2008 Синтез поліфторометилвмісних аналогів y-аміно-масляної кислоти
2008 Синтез і хімічні властивості 6-поліфторалкілвмісних піронів-2
2008 Використання спектральних характеристик листків рослин для визначення їх фізіологічних показників
2008 Підвищення ефективності шліфування інструментальних матеріалів спрямованою зміною характеристик робочого шару кругів з НТМ
2008 Закономірності структуроутворення композиційних матеріалів на основі cBN з добавками Al, TiC, TiN та твердого сплаву
2008 Оптимізація кількості і місць розміщення секціонуючих пристроїв в розподільних мережах сільських регіонів
2008 Внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами
2008 Обґрунтування прийомів технології вирощування огірка на вертикальній шпалері у Лісостепу України
2008 Облік і аналіз фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
2008 Оцінка якості системи управління підприємствами швейної галузі
2008 Способи передпосівної обробки насіння та строки сівби кропу в Лісостепу України
2008 Проблема ідеалу в українській дохристиянській міфології
2008 Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень
2008 Механогенез основної та компенсаторної поперекової кривизни диспластичного сколіозу та принципи її оперативної корекції
2008 Діагностика та лікування гнійних ускладнень після ендопротезування кульшового та колінного суглобів
2008 Державне регулювання підвищення ефективності функціонування пасажирських перевезень
2008 Розвиток організаційних структур маркетингу на промислових підприємствах
2008 Загальні перетворення типу згортки та найкращі наближення функцій
2008 Розвиток зв’язного російського мовлення учнів 5-х класів у процесі роботи над виражальними засобами художнього тексту.
2008 Формування у підлітків ціннісного ставлення до природи в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.
2008 Лінгвістичні мініатюри як засіб удосконалення мовної компетенції учнів 5-7 класів.
2008 Управління використанням виробничих потужностей як фактор підвищення ефективності нафтогазовидобувних підприємств
2008 Управління економікою підприємств з виробництва і переробки соняшнику в умовах ринку
2008 Сучасний стан рослинного покриву м. Сімферополя
2008 Флора і рослинність Гераклейського півострова
2008 Синтез системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
2008 Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі України.
2008 Процесуальні особливості розгляду спорів, які зв’язані з виникненням, здійсненням та зміною особистих немайнових правовідносин між батьками та дітьми.
2008 Непрямі (похідні) позови: міжнародний досвід та законодавство України.
2008 Морфофункціональні особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії
2008 Варіації статистичних характеристик радіо-сигналів радара часткових відбиттів, виклика-них динамічними процесами в мезосфері
2008 Формування стратегії прискореного економічного розвитку України
2008 Інституційні перетворення у трансформаційній економіці
2008 Рак ендометрію: метилування генів hMLH1 і АРС як фактори ризику та закономірність прогресування
2008 Функціональна характеристика клітин-попередників кордової крові в умовах культивування in vitro
2008 Технологія м’ясних продуктів з овочевими добавками
2008 «Методика взаємозв’язаного навчання зарубіжної літератури та англійської мови в школах гуманітарного профілю»
2008 Персоналістичний вимір відповідальності в контексті діалогічної етики.
2008 Творча спадщина А.В.Ніковського як джерело дослідження громадсько-політичного та культурного життя України першої третини ХХ ст.
2008 Методи розподілу ресурсів у системі керування трафіком на основі зворотного зв‘язку в комп‘ютерних мережах із заданою якістю обслуговування
2008 Український символізм в контексті європейської культури.
2008 Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х — першій половині 50-х рр. ХХ ст.
2008 Ліцензування торговельної діяльності в Україні
2008 Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України
2008 Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
2008 Проблеми функціонування та напрямки реформ системи врегулювання міждержавних суперечок СОТ
2008 Психологічні умови розвитку професійної креативності викладача іноземної мови
2008 Секуляризація православної духовної хорової музики в російській та україн-ській культурі XVII-XXI ст.
2008 Біоморфологічні особливості Lilium hybridum hort. при інтродукції на південний схід України
2008 Релігійно-освітянська діяльність ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVII ст.
2008 Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
2008 Обґрунтування раціональних параметрів системи гідротранспорту твердих матеріалів на гірничих підприємствах
2008 Хронічна гастродуоденальна патологія у дітей: психосоматичні аспекти розвитку та принципи комплексної терапії
2008 Сучасний cуспільно-географічний аналіз діяльності польської частини єврорегіону «Буг»
2008 Просторова обробка в бортових авіаційних радіотехнічних комплексах в умовах неідентичності характеристик антен та еволюцій об’єктів
2008 Вагова обробка сигналів і зображень у радітехнічних системах на основі атомарних функцій
2008 Розроблення методу проектування одягу на жіночі фігури великих розмірів
2008 Підвищення ефективності обробки великогабаритних плоскісних виробів активізацією руху робочого середовища у коливних «U» — подібних контейнерах
2008 Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення.
2008 Композиційно-просторові принципи формування ансамблів 30-50-их рр. ХХ ст. в історичних центрах міст Донбасу
2008 Клініко-патогенетичні особливості та лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки, сполученої з синдромом подразненого кишечнику
2008 Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої дієтотерапії в лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу, поєднаний з гіпертонічною хворобою

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)