Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 1

2008 Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави
2008 Формування триботехнічних властивостей евтектичних покриттів з використанням їх метастабільних станів
2008 Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу
2008 Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
2008 Підвідомчість справ господарським судам України
2008 Господарсько-правова відповідальність підприємців за порушення на споживчому ринку
2008 Економічні регулятори ефективного розвитку промислових підприємств
2008 Типологія словотвірних значень відсубстантивних похідних.
2008 Функціонально-стилістичний аспект лексичних перенесень у публіцистичних текстах І.Я.Франка (1878 — 1907 рр.)
2008 Розробка технології прямих пошуків самородної міді в трапових утвореннях Волині фазово-спектральними методами наведеної поляризації.
2008 Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти).
2008 Ритм художньої прози Вірджинії Вулф.
2008 Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин.
2008 Ефективність модифікованого способу лікування хворих з ускладненою формою короткозорості
2008 Ефективність комбінованого методу хірургічного лікування вроджених катаракт у дітей
2008 Поширення слабконелінійних хвильових пакетів у двошаровій рідині
2008 Імітаційне моделювання та оптимізація процесу багатоступеневої кристалізації цукрози
2008 Становлення феномену технічної раціональності в епоху Нового часу як об`єкт філософської рефлексії
2008 Комплексне лікування хворих на трихомікози
2008 Удосконалення технічного обслуговування рейкових кіл шляхом автоматизації контролю їх параметрів на базі вагону-лабораторії
2008 Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій як ергатичних систем
2008 Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування
2008 Клініко-патогенетична характеристика розсіяного склерозу у зоні високого ризику захворювання
2008 Підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств регіонального АПК.
2008 Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
2008 Основні серії представлень некомпактних квантових груп
2008 Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості
2008 Адаптація респіраторної системи людини в умовах тривалої м’язової діяльності і стан де-яких нейродинамічних та психофізіологічних функцій
2008 Аналітичне конструювання нелінійних систем керування літальними апаратами з урахуванням вимог до якості перехідних процесів
2008 Пов’язані зі стресом невротичні розлади у військовослужбовців, які отримали механічну травму (клініка, принципи профілактики)
2008 Стан кислотно-лужної рівноваги і газового складу коронарної крові за умови модуляції інсуліном діяльності серця здорових тварин та тварин з експериментальним цукровим діабетом
2008 Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоєних ними протиправних діянь
2008 Польовий аналіз характеристик та режимів роботи тягових асинхронних двигунів
2008 Моделювання процесу екструзії полімерних композицій зі спінюючими наповнювачами
2008 Локальні та глобальні характеристики узагальнено опуклих множин
2008 Інтегральні зображення в крайових задачах для узагальненого осесиметричного потенціалу
2008 Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз).
2008 Особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз)
2008 Образ Івана Сірка: типологія характеру в народній творчості і художній літературі
2008 Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів)
2008 Методи прогнозування вітрового енергетичного потенціалу регіону
2008 Граничні енергетичні характеристики вітроустановок та їх використання для розробки запобіжних пристроїв
2008 Підвищення точності вимірювальних пере-творювачів при двохпараметровому контролі вологості сипких матеріалів в умовах неусувного факторного впливу насипної щільності
2008 Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів
2008 Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі торговельних холдингових компаній України)
2008 Облік і контроль соціальних витрат підприємства
2008 Облік і аудит в управлінні продажами товарів
2008 Облік і аудит припинення діяльності юридичної особи
2008 Напрямки структурної перебудови розвитку лісоресурсного комплексу України
2008 Регіональні фактори активізації інвестиційної діяльності в Україні
2008 Диференційований підхід до лікування і профілактики гострого післяпологового пієлонефриту .
2008 Застосування f-кодів дійсних чисел до дослідження фрактальних властивостей ймовірнісних мір
2008 Поезія Олега Ольжича: суб’єктна організація, засоби вираження
2008 Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М. Грушевського
2008 Проза Міядзави Кендзі: архетипні джерела авторського міфу
2008 Соціально-психологічні чинники політичної соціалізації студентської молоді.
2008 Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біосинтез ландоміцину Е у Streptomyces globisporus 1912-2 і ногаламіцину в Streptomyces nogalater IMET43360
2008 Конкурентоспроможність управлінського персоналу вугільних шахт.
2008 Удосконалення комплексної оцінки ефективності роботи вугільних шахт.
2008 Облік процесів матеріального забезпечення в системі управління хлібопекарними підприємствами.
2008 Персоналізація підготовки майбутніх фахівців у процесі навчання у вищому військовому навчальному закладі
2008 Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонної служби
2008 Вибори та виборчі системи в контексті трансформаційного розвитку українського суспільства
2008 Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному хірургічному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит
2008 Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х — початку 30-х рр. ХХ століття.
2008 Стабільність коротких шпилькових структур нук-леїнових кислот і їх комплексів з ароматичними сполуками
2008 Двостадійна кристалізація аморфних сплавів Fe-B-(Si): кінетика і механізми формування кристалічних фаз
2008 Кінетика індуційованих воднем фазових перетворень в інтерметалічних матеріалах типу TbFe2.
2008 Теорія атомних властивостей стиснених кристалів інертних газів
2008 Структурування елітних мереж в Україні.
2008 Багатофакторна оцінка та нормування паливної економічності вантажних автомобілів
2008 Особливості адаптації новонароджених з непрямою гіпербілірубінемією в умовах вак-цинації.
2008 Роль бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію
2008 Правове регулювання діяльності органів міліції Української РСР у 1956-1985 рр.
2008 Розробка технології довготривалого зберігання бактерій з використанням методу сорбційно-контактного зневоднення
2008 Технологія формування листових панелей із полімерних композиційних матеріалів з регламентованими характеристиками.
2008 Правовий статус посадових осіб митної служби України
2008 Організаційно–правові засади діяльності підприємств кримінально–виконавчих установ відкритого типу
2008 Гістероскопічна хірургія в лікуванні хворих з поєднаними гіперпластичними процесами ендо- та міометрія
2008 Патогенетичне обгрунтування протитромботичної терапії синдрома втрати плода у вагітних з первинним антифосфоліпідним синдромом
2008 Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері
2008 Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі оператора зв’язку
2008 Ліквідація нової буржуазії України (1928-1932 рр.)
2008 Концесійна політика радянської держави у 20-ті рр. ХХ ст.
2008 Фрикційне нагрівання природного газу в енергетичному роздільнику
2008 Дискурсивні парадигми концепту юродство як самобутнього феномену російської культури
2008 Синтаксис прози Валентина Распутіна (комунікативно-структурний аспект)
2008 Національно-культурний компонент у лексиці українських народних казок
2008 Семантико-граматична асиметрія морфологічних категорій іменника
2008 Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства
2008 Концептуальні та структурно-політичні виміри віртуальної дипломатії
2008 Засоби масової інформації як інструмент моделювання політичної свідомості у виборчій кампанії (на матеріалах президентських і парламентських виборів 2004-2006 рр.)
2008 Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію
2008 Спостережувані прояви процесів перемішування в зорях малих мас.
2008 Спектроскопія і фотометрія комет: активність, фізичні умови в атмосферах і поверхневому шарі ядер.
2008 Стереологічне дослідження впливу хронічної епізодичної гіпоксії на розвиток деяких відділів головного мозку у експерименті.
2008 Патологічна анатомія вилочкової залози жінок, хворих на генералізовану міастенію.
2008 Новi пiдходи до лікування патологiї пубертатного перiоду у дiвчат з дифузною еутиреоїдною гiперплазiєю щитоподібної залози.
2008 Митно-тарифна політика в активізації розвитку Причорноморського регіону
2008 Економічний механізм підвищення ефективності функціонування виробничого капіталу в промисловості
2008 Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів
2008 Дослідження та розробка методів достовірного визначення характеристик радіоканалів з випадково змінними параметрами
2008 Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів).
2008 Еколого-географічний аналіз в Схемах планування території (на прикладі Волинської області).
2008 Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви
2008 Моделі в фінансовій математиці та математичній статистиці із залученням дробового броунівського руху
2008 Синтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу й нові шляхи одержання карбенових комплексів перехідних металів
2008 Облік і контроль витрат і калькулювання собівартості платних освітніх послуг
2008 Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення
2008 Формування професійно важливих якостей газодимозахисників-рятувальників МНС України
2008 Профілактика та лікування плацентарної недостатності у вагітних з артеріальною гіпертензією
2008 Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування неспецифічних вульвовагінітів у дівчаток препубертатного віку.
2008 Безплідний шлюб: причини розвитку, частота, структура, фактори ризику
2008 Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних
2008 Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою.
2008 Методологія перекладацької інтерпретації метафоричного концептопростору першотвору (на матеріалі українських перекладів творів англійських та американських романтиків).
2008 Християнська етика в контексті традиційної моральнісної культури.
2008 Правове регулювання соціального партнерства в Україні
2008 Вплив міжнародних тенденцій зайнятості на регулювання ринків праці у відкритій економіці
2008 Обґрунтування елементів технології вирощування капусти білоголової пізньостиглих сортів і гібридів в умовах Західного Лісостепу України
2008 Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. — початок ХХI ст.)
2008 Моделювання теплових процесів в елементах енергетичного обладнання ТЕС і АЕС шляхом розв’язання спряжених задач теплообміну
2008 Особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії у хворих з цукровим діабетом II типу
2008 Обертальні спектри молекул фурфуролу, гліцину і уретану в мікрохвильовому діапазоні
2008 Методи архітектурного моделювання міських громадсько- транспортних вузлів
2008 Шляхи відродження сільського господарства передгірної та гірської зон Карпат
2008 Організаційно-економічний механізм формування доходів працівників сільськогосподарських підприємств
2008 Надання тканинам, що містять вовну, м’якого грифу
2008 Розробка технологічного процесу виділення лубу конопель
2008 Автоматизована система управління гранулоутворенням при огрудкуванні сипучих матеріалів
2008 Моделі та алгоритми управління земельними ресурсами на основі геоінформаційних технологій
2008 Методи підвищення технічних характеристик паралельно працюючих газодизель-генераторних агрегатів
2008 Методи та моделі управління процесами функціонування та розвитку вищого навчального закладу
2008 Удосконалення технології вилучення цукрози із міжкристального розчину утфелю останньої кристалізації
2008 Удосконалення технології обробки виноматеріалів на основі розробки методів оцінки препаратів рідких желатинів
2008 Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обгрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах
2008 Зв’язки між різними типами неперервності многозначних відображень
2008 Структура спектру алгебр симетричних аналітичних функцій на банахових просторах
2008 Ретроспективна оцінка хірургічного та комбінованого методів лікування місцевопоширеного та генералізованого раку нирки.
2008 Організаційно-правові засади державного контролю діяльності учасників фінансового ринку України
2008 Державницький напрям української історіографії 1920-1930-хрр.
2008 Зміст і організація навчання англійської мови в старших класах економічного профілю
2008 Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.
2008 Науково-педагогічна діяльність С.А.Ананьїна (1873-1942).
2008 Діалогічність філософської лірики Л. Вишеславського.
2008 Поетика експресіонізму в українській літературі 20-40-х років ХХ століття.
2008 Поетика української інтелектуальної прози 1960-90 рр.
2008 Міфологема Каїна в українській літературі ХІХ — ХХ століть.
2008 Удосконалення методів керування виконавчими пристроями об’єктів забезпечення транспортної діяльності
2008 Управління недохідними активами банку на основі удосконалення їх оцінки
2008 Кредитно-рейтингова оцінка як інструмент ринку цінних паперів
2008 Дифузійно-контрольований процес окислення низькоконцентрованого SO2 під тиском в автотермічному реакторі
2008 Закономірності теплообміну упарювання розчинів солей в випарному апараті зі стікаючою плівкою
2008 Напружений стан ізотропних оболонок з системою тріщин (наскрізних, поверхневих і внутрішніх)
2008 Розвиток механізму іпотечного кредитування банками України
2008 Регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства
2008 Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну
2008 NO-залежні механізми окиснювальних процесів і гемокоагуляції за умов експериментального атерогенезу на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію
2008 Право на страйк та механізм його реалізації
2008 Педагогічні основи діяльності Чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї
2008 Роль української греко-католицької церкви у формуванні галицького консерватизму 1900-1939 рр.
2008 Проблема конфлікту в поезії Т.Г.Шевченка.
2008 Етіологічна роль умовно-патогенної мікрофлори, удосконалення методів профілактики і терапії ендометритів
2008 Правове регулювання трудових відносин у галузі сільського господарства.
2008 Одержання низькомолекулярних симетричних етерів на протонопровідних каталітичних мембранах
2008 Технологія напівпровідникових гетероструктур на основі органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікроелектроніки
2008 Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності
2008 Технологічна оптимізація якості вапняного молока для підвищення ефекту очищення дифузійного соку
2008 Розроблення способів дезінфекції та підготовки живильної води для екстрагування сахарози з бурякової стружки
2008 Міжнародно-правове регулювання сфери соціальних відносин в Європі.
2008 Міжнародно-правове регулювання співробітництва регіональних організацій колективної безпеки з ООН (на прикладі миротворчих операцій НАТО в Південно-Східній Європі).
2008 «Оцінка фінансового стану підприємств з виробництва машин і устаткування: питання методології та методики»
2008 Особливості прокурорського нагляду при розслідуванні кримінальних справ про злочини неповнолітніх. Особенности прокурорского надзора при расследовании уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних.
2008 Консортивні зв’язки листогризучих комах в індивідуальних консорціях дуба пухнастого (акумуляція і міграція важких металів, роль генетичних факторів).
2008 Ентомокомплекси як індикатори стану та різноманіття екосистем Південного берега Криму.
2008 Формально-теоретична структура архітектурного простору (на прикладі енергетичних комплексів).
2008 Соната в творчості М.К. Метнера як віддзеркалення ідейно-художньої концепції композитора
2008 Теорія та практика ринкового реформування в економічній спадщині М.Х. Бунге
2008 Удосконалення процесів формування деталей жіночого одягу із пальтових тканин
2008 Українська військова авіація в умовах боротьби за національну державність (грудень 1917 — листопад 1920 рр.).
2008 Статистичне оцінювання рівня життя населення
2008 Історія становлення та функціонування ліній Донецької залізниці (1861-1917 рр.).
2008 Специфічна профілактика дерматомікозів собак і котів
2008 Енергоефективні режими електротехнологічної очистки стічних вод птахівничого комплексу.
2008 Другий Зимовий похід в контексті української національно-визвольної боротьби 1917 — 1921 років
2008 Соціальне знання в інформаційно-комунікативному просторі сучасного суспільства
2008 Особливості станів психічного напруження курсантів-льотчиків в період наземної підготовки
2008 Методи управління станом в телекомунікаційних мережах при нестаціонарному трафіку
2008 Механізми прийняття рішень органами державного управління з розвитку туристсько-рекреаційних територій
2008 Фінансовий механізм державного управління розвитком малого підприємництва
2008 Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція.
2008 Дифракція електромагнітних хвиль на плоских двоперіодичних решітках з безперервних криволінійних стрічок
2008 Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939-1953 рр.)
2008 Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров’я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі.
2008 Механізми державного регулювання інноваційного розвитку регіону
2008 Реалізація державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки
2008 Удосконалення процесів осадження олова та сплаву олово-нікель з сульфаматних електролітів
2008 Дослідження концентрації напружень поблизу тонких кругових включень при динамічному навантаженні
2008 Сімейні аграрні господарства в перехідній економіці України.
2008 Макроекономічний аналіз сукупної пропозиції в Україні.
2008 Ринкові структури в перехідній економіці України.
2008 Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця
2008 Диференційований підхід до комплексного лікування гіперплазії ендометрія у жінок репродуктивного віку
2008 Корекція репродуктивних порушень у жінок з синдромом полікістозних яєчників
2008 Підвищення ефективності ведення рейкового господарства за показниками надійності.
2008 » Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем управління підприємством поштового зв’язку»
2008 Біотехнологія Т-2 токсину та обгрунтування максимально допустимого рівня його в кормах для молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі
2008 Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств
2008 Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
2008 Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні
2008 Підвищення зносостійкості вузлів тертя шляхом застосування відцентрового змащування та мастильних канавок
2008 Розробка препарату і технології антисептичної обробки шкіри та хутра
2008 Диференційований підхід до вибору медикаментозної терапії посттравматичного панкреатиту у хворих з політравмою
2008 Моделювання теплотехнологічного об’єкту з розподіленими параметрами
2008 Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація
2008 Побудова системи облікової інформації в сільськогосподарських підприємствах в умовах комп’ютеризації
2008 Економічна ефективність цукробурякового виробництва
2008 Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю.
2008 Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих
2008 Жанрово-стильові особливості української історичної повісті 20 — 30-х років ХХ століття.
2008 Технологія створення електрохемілюмінесцентного мікрофлюїдного пристрою біомедичного призначення
2008 Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді
2008 Стохастичні ефекти в процесах міграції радіонуклідів у навколишньому середовищі.
2008 Променева діагностика і рентгеноендоваскулярне лікування артеріовенозних мальформацій і артеріальних аневризм головного мозку
2008 Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
2008 Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
2008 Механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні
2008 Державне регулювання відносин власності на природні ресурси
2008 Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу
2008 Особливості формування продуктивності та якості зерна проса залежно від умов азотного живлення на сірих лісових грунтах
2008 Вібровакуумовані дрібнозернисті золошлакові бетони
2008 Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні
2008 Форми інтертекстуальності в східних поемах Дж. Г. Байрона
2008 Творчість В’ячеслава Потапенка (еволюція проблематики і поетики)
2008 Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України).
2008 Шмігер Т. В. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя: ключові проблеми та періодизація.
2008 Національне виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець ХІХ-ХХ ст.).
2008 Співанка-хроніка: специфіка фольклорної традиції.
2008 Жанр поеми у творчості Д.Павличка.
2008 Лінгвістичний статус неологізмів у неокласичному тексті.
2008 Патогенетичні зв’язки параметрів загальної адаптаційної реакції та імунітету у учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на хронічний пієлонефрит
2008 Політика німецького окупаційного режиму щодо преси в рейхскомісаріаті «Україна» (1941-1944 рр.)»
2008 Розвиток зовнішньоторговельних зв’язків України в аграрному секторі
2008 «Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії»
2008 Розробка фізико-хімічного методу одержання і дослідження характеристик світловипромінюючих структур на основі широкозонних А2В6
2008 Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини ХІХ ст.
2008 Методичні засади формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики
2008 Правова соціалізація особи в сучасних умовах
2008 Механізми міжнародного контролю у сфері прав людини
2008 Господарсько-біологічні особливості чорно-рябої худоби вітчизняної та зарубіжної селекції в умовах західного регіону України
2008 Фінансова стійкість підприємств та її забезпечення в трансформаційній економіці України (на прикладі сільськогосподарських підприємств)
2008 Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від впливу строків і способів сівби та норм висіву в умовах Правобережного Лісостепу України
2008 Кормова продуктивність тритикале озимого на зелений корм залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України
2008 Моделі управління ресурсами підприємства потоковими методами
2008 Моделювання комплексного розвитку внутрішнього ринку природного газу України
2008 Діагностика і вибір методу лікування при первинному травматичному вивиху плеча (імпресійного перелому суглобової поверхні головки плечової кістки — пошкодження Hill-Sachs).
2008 Ізоморфні заміщення в структурі гідроксованадату стронцію
2008 Біологічні основи збереження раритетних видів рослин ex situ на південному сході України
2008 Послiдовне застосування фiзiотерапевтичних методiв у комплекснiй терапiї хворих з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони
2008 Історія богослужбово-обрядової лексики української мови.
2008 Антропонімія Житомирщини XVI-XVII ст.
2008 Українська морфологічна термінологія ХХ- початку ХХІ ст.
2008 Діагностика й лікування остеоартрозу кульшових суглобів у людей старших вікових груп (експериментально-клінічне дослідження).
2008 Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагри у хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції
2008 Взаємодія ендофітних бактерій з рослинами картоплі.
2008 Удосконалення ціноутворення на вантажні залізничні перевезення на основі логістичного підходу
2008 Удосконалення методів визначення плати операторів перевезень за доступ до мережі залізниць
2008 Удосконалення управління якістю продукції промислових підприємств залізничного транспорту на основі процесного підходу
2008 Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах міжнародних транспортних коридорів
2008 Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області)
2008 Організаційний механізм формування та нарощування інвестиційного потенціалу регіону
2008 Розвиток економічного механізму екологічного менеджменту регіону
2008 Формування комунального господарства міста в сучасних умовах господарювання
2008 Стратегічне планування в страхових компаніях
2008 Черезпіхвова екстирпація матки: обгрунтування показань та профілактика післяопераційних ускладнень
2008 Гідродинамічні ефекти при направленій кристалізації розплавів двокомпонентних систем
2008 Дендрофлора міста Одеси (формування, сучасний стан, перспективи оптимізації)
2008 Структурна організація геному помірного бактеріофага ZF40 Erwinia carotovora
2008 Управління результативністю науково-технічної діяльності в корпоративному секторі економіки
2008 Особливості перебігу хронічного гепатиту С в залежності від генотипу вірусу
2008 Генетична гетерогенність HBV та її вплив на імунопатогенез та перебіг HBV-інфекції
2008 Хронічні облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок: диференційна клініко-морфологічна діагностика
2008 Облік і аудит лізингових операцій
2008 Облік і аналіз амортизації основних засобів на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу
2008 Формування системи реалізації молока та молокопродуктів в умовах ринку.
2008 Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень
2008 Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини.
2008 Хірургічне лікування великих субфасціальних опіків з оголенням кісток гомілки
2008 Класифікація даних в умовах невизначеності на основі гібридних нейро-фаззі архітектур
2008 Вплив розчинника на реакційну здатність аліфатичних перокисикислот
2008 Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d- та Ib, IIb, IIIa, IVa,b підгруп
2008 Розвиток міжнародної корпоративної інтеграції в нафтопереробному бізнесі
2008 Про ортогоналізацію систем векторів і розкладання типу Вольда у лінійних просторах з внутрішнім добутком
2008 Влада як феномен екзистенції.
2008 Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина
2008 Адміністративно-правове регулювання комунального управління
2008 Організаційно-правові аспекти управління взаємодією органів прокуратури України з громадськістю
2008 Творчість та інноваційність у контексті науки доби глобалізації.
2008 Геоінформаційне картографування ґрунтів неконтактними методами на прикладі лівобережної низинної провінції Лісостепу України.
2008 Профілактика шлунково-кишкових хвороб у телят і поросят з використанням аскорбінатів мікроелементів і пробіотика
2008 Підпільні військові організації руху Опору в Польщі у 1939-1942 рр.
2008 Підвищення ефективності субепітеліальної фоторефракційної кератектомії при корекції міопії високого ступеню
2008 Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією
2008 Державне регулювання у сфері природно-техногенної безпеки України
2008 Примусові заходи медичного характеру щодо осіб із короткочасними психотичними розладами психічної діяльності алкогольного та органічного генезу
2008 Педагогічні умови формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки.
2008 Методика розвитку активного мовлення дітей третього року життя у процесі художньо-предметної діяльності
2008 Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.
2008 Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів.
2008 Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання у Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття).
2008 Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми.
2008 Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби
2008 Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень.
2008 Технологія з’єднання старого бетону з новим акриловими клеями
2008 Феноменологічні концепції Іншого в сучасній філософії.
2008 Специфіка комунікації у літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози).
2008 Російськомовна проза Є.П. Гребінки в контексті російської літератури 1830-1840-х років
2008 Поетологічна концепція М.С. Гумільова: історія становлення та форми реалізації.
2008 Удосконалення автоматизованих систем керування технологічними процесами металообробки
2008 Банківське кредитування суб’єктів підприємництва регіону
2008 Біосинтез антипаразитарних і фітостимулюючих речовин Streptomyces avermitilis УКМ Ас-2179
2008 Граматична характеристика вільного поєднання в структурі простого речення
2008 Структура, кінетика зростання та властивості плівок боридів та боронiтридів ванадію та танталу
2008 Екологічні аспекти біоутилізації трупної сировини тваринного походження
2008 Римське право — доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германської правової сімї та Україні.
2008 Формування естетичної культури молодших школярів у процесі театралізованої діяльності.
2008 Формувачі імпульсів струму для установок контактного мікрозварювання.
2008 Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-функцій m-ічного аргументу
2008 Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики.
2008 Драматургія Олексія Коломійця: проблематика і поетика
2008 Профілактика плацентарної недостатності у жінок, які багато народжують.
2008 Культуромовне буття художнього твору як перекладознавча проблема
2008 Мотиваційний механізм управління витратами підприємства
2008 Виховна робота з особовим складом в умовах розвитку Збройних Сил України (1991-2006 рр.)
2008 Аутоагресивна поведінка у хворих з першим психотичним епізодом
2008 Формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів трудового навчання у процесі професійної підготовки
2008 Подавлення неканонічних гармонік вхідних струмів тягової підстанції
2008 Конструктивні способи підвищення несучої здатності вузлів з’єднання головних і кінцевих балок мостових кранів
2008 Рання діагностика та комплексне лікування гострої ішемії м’язів при травмах кінцівок у постраждалих в дорожньо-транспортних подіях
2008 Пренатальні діагностичні критерії спадкових захворювань скелету.
2008 Оцінка різноманіття гаплотипів мітохондріальної ДНК населення України.
2008 Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну в дітей високого генетичного ризику.
2008 Розробка механізмів подачі голкової нитки сточувальних машин ланцюгового стібка
2008 Удосконалення та синтез механізму прокачки вушкових голок основов’язальних машин
2008 Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру-студії
2008 «Механізм регулювання продуктивності та оплати праці в умовах ресурсозбереження»
2008 Удосконалення технології отримання металічного арсену зі зниженим вмістом кисню для виробництва монокристалів GaAs
2008 Удосконалення технології вирощування монокристалів GaAs для детекторів рентгенівського та y-випромінювання
2008 Екфрасис у російській поезії «срібного віку».
2008 Удосконалення методів розрахунків водопровідних мереж із урахуванням змін вільних напорів
2008 Підготовка води для виробничих потреб спиртових заводів (на прикладі Шпанівського заводу)
2008 Очистка декарбонізованої води на пінополістирольних фільтрах з водоповітряною промивкою
2008 Підготовка дітей до школи як педагогічна проблема в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (друга половина ХХ століття).
2008 Соціально-педагогічні умови гендерного виховання жінок-лідерів у діяльності громадських організацій та рухів.
2008 Формування музично-естетичних смаків студентів педагогічних університетів у художньо-творчій діяльності.
2008 Педагогічні засади соціалізації студентської молоді засобами масової комунікації
2008 Час як філософська та релігієзнавча проблема (за матеріалами творчості М.Еліаде).
2008 Конструювання і перетворення поверхонь із збереженням ліній кривини
2008 Профілактика тяжких суспільно небезпечних дій психічно хворих, спрямованих проти членів сім’ї
2008 Семантика німецьких адвербіальних фразеологізмів у лексикографічному висвітленні: денотативний та конотативний аспекти
2008 Триметилхлорсилан — перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук
2008 Формування графічної культури у майбутніх учителів трудового навчання України та Російської Федерації (порівняльний аналіз).
2008 Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.)
2008 Громадська діяльність Миколи Аркаса
2008 Естетичні параметри колористичного формотворення в рекламній графіці України.
2008 Соціально-реконструкціоністський підхід у практиках формування професійної культури фахівця у вищій школі
2008 Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України
2008 Договір перестрахування
2008 Договори страхування, що пов’язані із залізничним перевезенням вантажів
2008 Правове регулювання матеріального забезпечення працівників ОВС
2008 Моделі й методи управління організаційними змінами при реалізації портфеля проектів
2008 Моделі та методи моніторингу і управління ризиками при виконанні проекту
2008 Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією.
2008 Зміст і структура навчально-методичного комплексу з німецької мови для майбутніх менеджерів
2008 Cтан і перспективи розвитку геріатричної спрямованості у діяльності лікаря загальної практики — сімейної медицини.
2008 Вплив польсько-українських зв’язків на розвиток вищої медичної освіти і науки в Польщі та Україні до початку XX століття.
2008 Оцінювання знань та вмінь учнів з фізичної географії основної загальноосвітньої школи
2008 Мовленнєва агресія та засоби її вираження в масмедійному політичному дискурсі України (на матеріалі російськомовної газетної комунікації)
2008 Адміністративно-правова кваліфікація зловживань монопольним (домінуючим) становищем на ринку
2008 Адміністративно-правове регулювання державного молодіжного житлового кредитування
2008 Спадковий рак молочної залози: клінічні, морфологічні та імуногістохімічні особливості.
2008 Вплив антиоксидантів на фізіолого-біохімічні реакції рослин та продуктивність пшениці озимої
2008 Фінансовий стан підприємства та його прогнозування
2008 Кримінально-процесуальні строки при застосуванні заходів процесуального примусу
2008 Організаційно-психологічні детермінанти лідерства в органах внутрішніх справ України
2008 Методи і засоби підвищення ефективності систем моніторингу безпеки в комп’ютерних системах і мережах
2008 Місце віртуальної СКТ-цистоскопії в діагностичному алгоритмі раку сечового міхура
2008 Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією.
2008 Взаємодія рослин кукурудзи з бур’янами при застосуванні різних видів сидератів та систем основного обробітку ґрунту в Лісостепу України
2008 Теорії суспільного договору в сучасній аналітичній філософії
2008 Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
2008 Державна інноваційна політика багатопрофільного промислового підприємництва
2008 Підготовка соціальних працівників до роботи з біженцями у вищих навчальних закладах США і Канади
2008 Розвиток форм підприємництва в аграрному секторі та їх ефективність
2008 Підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів сільськогосподарських підприємств
2008 Диференціація кінематики та регіональних деформацій Антарктичної тектонічної плити за результатами супутникових вимірів
2008 Удосконалення аналітичного забезпечення стратегічного управління машинобудівних підприємств.
2008 Удосконалення організації внутрішнього контролю в управлінні витратами машинобудівного підприємства.
2008 Міжкадрове поліадичне кодування для скорочення часу обробки та передачі відеоінформації в системах мобільного радіозв’язку
2008 Оперна вистава як семіотичний об’єкт.
2008 Державний механізм попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки
2008 Облік і аналіз формування біологічних активів в інкубаторно-птахівничих підприємствах
2008 Виховання наполегливости молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності.
2008 Оцінка структурно-функціональних змін опорно-рухового апарата у хворих на ревматоїдний артрит за даними ультразвукового дослідження
2008 Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією
2008 Перебіг та наслідки гломерулонефриту у дітей з супутніми стрептококовою та мікоплазмовою інфекціями.
2008 Організація і методика економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання в конкурентному середовищі
2008 Психосоматичні порушення у вагітних з загрозою переривання вагітності, які страждали безпліддям
2008 Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією
2008 Центральні статистичні класифікації України (методичне забезпечення побудови)
2008 Оптимізація поперечних рам каркасів з елементами змінної жорсткості
2008 Творча діяльність С.В.Баштана в контексті становлення київської школи академічного бандурного виконавства.
2008 Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг
2008 Розв’язання періодичних граничних задач теорії пружності для багатошарових плит за допомогою рядів
2008 Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте
2008 Запозичення як спосіб адаптації концептуальної і лексичної системи англійської мови до альтернативної реальності (на матеріалі запозичень з автохтонних мов у канадський і новозеландський варіанти)
2008 Створення вихідного матеріалу для селекції гірчиці сизої та білої методом хімічного мутагенезу
2008 Поліморфізм високомолекулярних глютенінів в селекції озимої м’якої пшениці на якість зерна для умов Лісостепу України
2008 Формування урожайності нових сортів гороху залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах східної частини Лісостепу України
2008 Особливості технології вирощування пивоварних сортів ярого ячменю в умовах східної частини Лісостепу України
2008 Політико-адміністративний устрій Київської Русі ІХ – початку ХІІ століття
2008 Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991–2005 рр.
2008 Психологічні особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України
2008 Професіографічний аналіз діяльності працівників чергово-диспетчерської служби МНС України
2008 Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами
2008 Управління стратегіями просування інноваційної продукції (на прикладі хімічного виробництва)
2008 Технологія хімічного нанесення нікелевого покриття із заданою морфологією поверхні на синтетичні алмази
2008 Зниження часу очікування пасажирами міських маршрутних транспортних засобів
2008 Сфера фінансових послуг в економіці України: організаційні засади державного регулювання
2008 Профілактика перинатальної захворюваності та смертності новонароджених від матерів, що хворіли на сифіліс.
2008 Інституціональні основи і форми стимулювання економічного розвитку
2008 Формування системи регулювання доходів населення в трансформаційній економіці
2008 Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації
2008 Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку
2008 Документаційне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
2008 Синтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісноземельними металами в різних ступенях окиснення
2008 Право монастирської земельної власності на Лівобережній Україні (середина XVII — остання чверть XVIII ст.)
2008 Лікування вестибулярного положення іклів з використанням сучасних позиціонерів
2008 Організаційно-правові засади діяльності комерційних банків в Україні.
2008 Громадсько-політична діяльність Семена Вітика.
2008 Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х — початку 90-х рр. XX ст.
2008 Художня трансформація образу козака в українській народній прозі
2008 Педагогічні засади та практика сімейного виховання в сучасній Іспанії
2008 Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
2008 Туристсько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі території Чернівецької області)
2008 Деформування та стійкість пружних складених пологих тонкостінних осесиметричних конструкцій при зовнішньому тиску
2008 Правові системи України та Республіки Бєларусь: сучасні процеси правового розвитку
2008 Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука
2008 Проза В.Дрозда: психологічні аспекти
2008 Поняття добра і зла в художньому світі Винниченка-драматурга
2008 Рецепція міфологічних мотивів та образів у поезії російського преромантизму
2008 Порівняльна оцінка лапароскопічних методик лікування у відновленні репродуктивної функції хворих з дермоїдними кістами яєчників
2008 Основні фармакологічні ефекти кумаринвмісного засобу- водного екстракту з трави буркуну
2008 Побудова інструментальних програмних систем автоматизації тестування знань в гібридних інтелектуальних середовищах на основі агентних технологій
2008 Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану.
2008 Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину.
2008 Структура і функції тексту в ранніх балетах І. Стравинського
2008 Вплив різних форм фосфорних добрив на родючість сірого лісового ґрунту та продуктивність короткоротаційної сівозміни
2008 Складні фосфати титану, цирконію та гафнію
2008 Ритмічна організація англомовного політичного дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі промов сучасних політиків Великої Британії)
2008 Соціофонетична варіативність сегментного складу англійської мови бурсько-англійських білінгвів
2008 Лінгвокультурний простір художньої прози Редьрда Кіплінга
2008 Структурно-семантичні і функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)
2008 Формування механізму інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі швейних підприємств)
2008 Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп’ютерних технологій.
2008 Морфологічні особливості медулобластом мозочка
2008 Підвищення ефективності використання зернозбиральних комбайнів в умовах господарств на основі оцінки рівня їх надійності
2008 Особливості творчого мислення К. Штокгаузена: серіальність, музичний час, метод медіації.
2008 Мова проповідей Йосифа Сліпого.
2008 Семантико-функціональна система особових найменувань в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.).
2008 Структура функціонально-семантичного поля ітеративності в сучасній українській мові.
2008 Семантико-функціональна транспозиція часових форм дієслова в поліпредикативних структурах сучасної української мови.
2008 Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних.
2008 Математична модель тепломасообмінних і деформаційних процесів під час пресування деревностружкових плит
2008 Структурна ідентифікація моделей «вхід-вихід» статичних систем на основі аналізу інтервальних даних
2008 Система фізичної підготовки майбутніх фахівців з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2008 Розвиток рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя в процесі фізичного виховання засобами дошкільного туризму.
2008 Стохастичні моделі, методи та інформаційна технлогія прогнозування і управління розвитком виробництва
2008 Моделі і методи автоматизованого управління портфелем цінних паперів на фондовому ринку
2008 Одержання та властивості монокристалів нових тетрарних сполук AgCd2GaS4, AgGaGeS4, AgGaGe3Se8
2008 Вплив постійної форми фібриляції передсердь на перебіг хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу
2008 Історичні тенденції розвитку та процес демократизації в Чилі і Гватемалі у 80-90-ті рр. ХХ століття.
2008 Динамічні властивості анодно поляризованих метал-оксидних систем
2008 Підвищення надійності роботи трансформаторів напруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю
2008 Феномен страху: соціокультурні репрезентації.
2008 Мова та влада: відношення глобальне/локальне в дискурсі постколоніалізму
2008 Пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника у солідарній пенсійній системі України.
2008 Кримінальне провадження у справах малолітніх.
2008 Адміністративні суди в Україні: становлення та перспективи розвитку.
2008 Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин.
2008 „Формування валютної політики кран світу в сучасних умовах”
2008 „Розвиток світового ринку туристичних послуг”
2008 Прогнозування й профілактика ускладнень вагітності у жінок з безпліддям в анамнезі
2008 Сучасні аспекти діагностики та профілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок репродуктивного віку
2008 Раціоналізм та ірраціоналізм української філософії доби Бароко.
2008 Електродинамічні властивості хвилеводу з шарувато-періодичними стінками
2008 Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації.
2008 Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті
2008 Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку (клініко-експериментальне дослідження)
2008 Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)