Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 2

2008 Вплив попередників та блокаторів синтезу оксиду азоту на метаболічні процеси в ушкодженому адреналіном міокарді в експерименті.
2008 Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності умов життєдіяльності сільського населення регіону
2008 Синтез системи компенсації праці персоналу підприємства
2008 Моделювання процесу управління вугледобувними підприємствами в умовах реструктуризації
2008 Юридична мова правозастосовних актів
2008 Конституційний обов’язок додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей
2008 Політична опозиція в Україні та Республіці Польща в умовах демократичної трансформації: порівняльний аналіз.
2008 Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства.
2008 Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки
2008 Фібули півдня Східної Європи II ст. до н.е. — III ст. н.е. (типологія, періодизація та розповсюдження).
2008 Масоперенесення в металічних системах на основі Fe, Cu i Al при імпульсному та інтенсивному опроміненні іонами
2008 Особливості розвитку партійної системи Росії після федеральних виборчих кампаній 2003 — 2004 рр
2008 Міжнародні зв’язки істориків Росії (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 Діагностика та лікування аневризм лівого шлуночка серця ішемічного ґенезу
2008 Ехокардіографічна оцінка ефективності черезшкірної балонної вальвулопластики при мітральному стенозі
2008 Господарства німецьких колоністів Півдня України (кінець ХУІІІ — початок ХХ ст.)
2008 Оптимізація контролю забур’яненості посівів ланки зерно-просапної сівозміни в умовах екологічного землеробства Правобережного Лісостепу України
2008 Кизил (Cornus mas L.) у природі і культурі Закарпаття (біологія, екологія, формове різноманіття)
2008 Наукове обґрунтування системи міжсекторальної протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІД в мегаполісі
2008 Аналіз ефективності інвестиційних проектів на промислових підприємствах
2008 Синтези похідних 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями
2008 Оцінка вартості діючих машин та устаткування у поточному періоді (на прикладі металургійних підприємств)
2008 Діагностика результатів діяльності коксохімічних підприємств
2008 Формування державної цільової програми підвищення конкурентоспроможності регіонів України
2008 Оцінка і активізація інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні
2008 Удосконалення механізму антикризового управління через інструментарій економічної діагностики
2008 Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання комплексу соціалізації національної економіки
2008 Формування творчої особистості підлітків у позакласній виховній роботі загальноосвітньої школи (1946 — 2006 рр.)
2008 Розвиток художньо-естетичного виховання учнівської молоді у реформаторській педагогіці Галичини першої половини ХХ ст
2008 Пізньоголоценова еволюція ґрунтів Надзбруччя.
2008 Місце та роль самоврядних процесів в демократизації сучасного українського суспільства
2008 Зовнішньополітичні стратегії Франції, Німеччини та Великобританії у контексті розвитку й імплементації СЗБП ЄС
2008 Управління розвитком сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації економіки
2008 Розвиток лізингу для аграрних підприємств у ринкових умовах
2008 Асимптотичні поводження максимуму модуля, максимального члена і середніх значень рядів Діріхле.
2008 Інформаційні технології створення автоматизованих систем управління підрозділами МНС при надзвичайних ситуаціях у природних екосистемах
2008 Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва
2008 Економічні основи прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій
2008 Управління нематеріальними активами та ефективність їх використання на підприємствах АПК
2008 Морфо-біологічні особливості помісей від схрещування баранів мясної породи олібс з мясо-вовновими матками дніпропетровської селекції у типі корідель
2008 Ефективність використання каротину трав`яного борошна в годівлі молодняку свиней
2008 Російсько-німецькі відносини у 90-ті роки ХХ століття.
2008 Регіональна політика формування ринків медичних послуг
2008 Іноземні колоністи в соціально-економічному розвитку Північного Приазов’я (друга половина XVIII – початок ХХ ст.).
2008 Гірничорятувальна служба в Донбасі (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 В.Г.Сарбей – дослідник історії України
2008 Організаційно-економічний механізм формування та використання природно-рекреаційного потенціалу території
2008 Геосайти Харківщини, їх раціональне використання та охорона
2008 Автоматизація управління великими гідроенергетичними системами с каскадами водосховищ
2008 Вдосконалення режимів алітування для забезпечення високої жаростійкості виробів із вуглецевих сталей.
2008 Еволюція образу автора в поезії Тараса Шевченка (1837-1847).
2008 Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації щодо країн СНД: головні напрямки та визначальні тенденції.
2008 Дослідження можливостей зниження втрат свинцю і міді зі шлаками
2008 Принцип верховенства конституції.
2008 Ресурсозбереження в суспільно-територіальному комплексі Харківської області
2008 Біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій гірничопромислових центрів Дніпропетровської області
2008 Біоекологічні та технологічні особливості штучного відтворення лісових насаджень сосни звичайної в умовах Київського Полісся
2008 Управління агролізингом при здійсненні інвестиційної діяльності аграрних підприємств
2008 Економічний механізм податкового планування на промисловому підприємстві
2008 Механізм вибору виду й оцінки ефективності реструктуризації промислового підприємства
2008 Обмеження права приватної власності на житло
2008 Система договорів про надання послуг в цивільному праві України
2008 Охорона авторського і суміжних прав у музичному шоу-бізнесі України
2008 Розвиток народної освіти на Донеччині у другій половині XIX — на початку XX ст.
2008 Формування системи обов’язкових платежів за землі сільськогосподарського призначення
2008 Реабілітація репродуктивної функції у жінок з хронічною урогенітальною інфекцією.
2008 Ліпополісахариди Pragia fontium: хімічна характеристика та біологічна активність
2008 Біологічні властивості бактерій — деструкторів вуглеводнів нафти
2008 Вплив геоекологічних факторів на стан довкілля урбанізованих територій (на прикладі Шевченківського району м. Києва).
2008 Закономірності формування структури та властивостей керамічного матеріалу інструментального призначення в системі ZrO2-Al-C
2008 1. Прикордонний регіон в системі зовнішньоекономічних відносин в умовах європейських інтеграційних процесів (на прикладі Закарпатської області)
2008 Психологічні особливості розвитку інтрацептивного сприйняття у дітей молодшого шкільного віку.
2008 Внутрішньоособистісний конфлікт як фактор соціалізації студентської молоді.
2008 Система імунорегуляції та прогностичне значення її порушення у хворих на HCV-інфекцію.
2008 Формування психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності
2008 Клініко-патогенетичні особливості та лікування хронічного панкреатиту в сполученні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою і ожирінням
2008 Клініко-патогенетичні особливості та лікування хронічного панкреатиту у хворих з постхолецистектомічним синдромом, що мають надлишкову масу тіла
2008 Зв’язана задача термопружності для конструкцій з анізотропних матеріалів
2008 Порівняння ефективності застосування мікробіологічних методів діагностики туберкульозу різної локалізації
2008 Іпотечне кредитування в сільському господарстві
2008 Формування продуктивності гібридів соняшнику залежно від агротехнічних прийомів у східній частині північного Степу
2008 Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції.
2008 Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження).
2008 Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств у ринкових умовах
2008 Органічні люмінофори на основі похідних квадратної кислоти
2008 Диференціально-діагностичні критерії та оптимізація лікування хронічних діарей у дітей раннього віку.
2008 Диференційна діагностика маткових кровотеч у жінок в постменопаузі.
2008 Особливості мегакаріоцитарного паростка гемопоезу у хворих на мієлофіброз з мієлоїдною метаплазією, опромінених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
2008 Тритерпенові глікозиди кусонії волотистої Сussonia paniculata Eckl. et Zeih.
2008 Каденція соліста у фокусі взаємодії композиторської та виконавської творчості (на матеріалі західноєвропейського фортепіанного концерту ХІХ століття)
2008 Й.В. Гете в художній свідомості та творчості Ріхарда Вагнера.
2008 Пінобетон з підвищеними термомеханічними властивостями на основі лужного портландцементу.
2008 Політико-інформаційна детермінанта протиборства з сучасним міжнародним тероризмом
2008 Взаємодія неурядових організацій і транснаціональних корпорацій з національною державою в умовах глобалізації
2008 Часописи Поділля періоду національно-визвольних змагань (1917-1920 рр.) у відстоюванні ідей державності
2008 Політико-культурна парадигма державної інформаційної політики
2008 Сучасна політична публіцистика та динаміка світоглядних орієнтацій людини (за матеріалами українських, російських та білоруських публіцистів)
2008 Медіаобраз Криму в поліетнічному інформаційному просторі Автономної Республіки Крим (2002-2007)
2008 Закономірності впливу технологічних параметрів на властивості деревинно-солом’яних плит.
2008 Формування адаптивної системи управління якістю продукції вовнопереробних підприємств
2008 Українська народна казка про тварин та індійська «Панчатантра»: порівняльний структурно-семантичний аналіз сюжетів.
2008 Маркетингові дослідження поведінки споживачів на ринку продовольчих товарів
2008 Наратив малої прози Олеся Гончара
2008 Підвищення ефективності гідроочищення магістральних трубопроводів роторними пристроями..
2008 Морфо-фізіологічні особливості гірчака земноводного (Persicaria amphibia (L.) Delarbre) за різних умов водозабезпечення.
2008 Фотоелектричні властивості багатошарових SiGe гетероструктур з наноострівцями
2008 Коливні та електронні властивості полімеризованих металами фулеритів С60
2008 Розробка і удосконалення методів оцінки посухостійкості винограду та прийомів послаблення дії засухи
2008 Методи та моделі інформаційної технології управління навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі
2008 Стан шийки матки у вагітних жінок з ризиком формування істміко-цервікальної недостатності і невиношування вагітності
2008 Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот при затяжному перебігу діареї у дітей раннього віку.
2008 Етнополітичний аспект угорсько-українських міждержавних відносин.
2008 Семантико-синтаксична структура речень з двовалентними дієслівними предикатами
2008 Управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку
2008 Фінансовий механізм реалізації демографічної політики в Україні
2008 Ефективність комплексу маркетингових комунікацій банківських установ
2008 Правозастосування в судовому адміністративному процесі України
2008 Адміністративно-правове регулювання охорони прав на промислові зразки в Україні
2008 Рівняння стану двовимірного кулонівського газу
2008 Трансформація банківських продуктів і послуг в умовах зростаючої конкуренції в банківському секторі України
2008 Етико-філософський аналіз благодійності.
2008 Стан вакциноіндукованого імунітету проти кору у дітей та підлітків з різними проявами туберкульозної інфекції
2008 Централізатори диференціювань і замкнені раціональні функції від двох змінних.
2008 Методика формування інтересу до трудового навчання в учнів основної школи
2008 Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену
2008 Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян
2008 Організаційно-правові засади реалізації поліцейської функції в Україні
2008 Моделі та методи оптимізації процесів впровадження інноваційних продуктів
2008 Зміст і методика підготовки майбутніх учителів трудового навчання з інформатики
2008 Каталітичне окиснення водню та карбон монооксиду на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих добавками оксидів перехідних металів, та чутливість відповідних сенсорів
2008 Види роду Rhododendron L. ex situ міста Києва (біологія розвитку, аутекологія, оцінювання інтродукції та декоративності).
2008 Бенчмаркінг у підвищенні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств
2008 Діагностика, лікування і профілактика перинатальних ускладнень при ізоімунізації за антигенами системи АВ0
2008 Діагностика, лікування та профілактика рецидивів функціональних кіст яєчників у дівчат-підлітків на тлі запальних захворювань геніталій
2008 Ветеринарно-санітарна і якісна оцінка сухих кормів тваринного походження для непродуктивних тварин
2008 Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ — початок ХХ століття).
2008 Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування
2008 Місце та роль інститутів соціал-демократії в політичній модернізації суспільства.
2008 Громадянська самоорганізація як чинник стабільності політичної системи України.
2008 Домінуюча партія як чинник політичної інтеграції у перехідних суспільствах.
2008 Політична герменевтика як метод політологічного дослідження.
2008 Вплив стану печінки і ступеня урикемії на напруженість поствакцинального імунітету в курей
2008 Клініко-біохімічне обгрунтування методів діагностики і профілактики порушень фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у курей-несучок
2008 Хронічна ниркова недостатність домашніх котів (патогенез, діагностика і лікування)
2008 Морфофункціональний стан органів імунної системи щурів і курей при застосуванні розчину натрію гіпохлориту на тлі Т-2 токсикозу
2008 Патогенетичне значення та корекція мікробіоценозу товстого кишечнику при атопічному дерматиті у дітей молодшого віку.
2008 Діагностична й прогностична значущість дослідження субфракційного складу сироватки крові у хворих на гострий інфаркт міокарда.
2008 Управління виробничими потужностями на підприємствах кондитерської галузі
2008 Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства
2008 Напружено-деформований стан та міцність сталезалізобетонних двотаврових балок із залізобетонним верхнім поясом
2008 Несуча здатність та деформативність сталезалізобетонних структурних покриттів
2008 Надійність сталезалізобетонних стійок, виконаних із швелерів, з урахуванням експлуатаційних пошкоджень.
2008 Надійність конструкцій буксирувальних канатних доріг
2008 Стан твердих тканин і пульпи зуба при фіксації незнімних ортопедичних конструкцій.
2008 Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним композитним матеріалом "Кромлайт-Z".
2008 Будова антиподального комплексу представників роду Hordeum L.
2008 Політика Великої Британії та позиція ООН у кіпрському питання (1954 — 1974 рр.).
2008 Політика Сполучених Штатів Америки щодо Організації Об’єднаних Націй: питання міжнародної безпеки (1990-ті роки — початок ХХІ століття).
2008 Підвищення ефективності утилізації теплоти при мокрому гасінні коксу.
2008 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
2008 "Олександр Якович Кониський і процес українського націотворення другої половини ХІХ століття"
2008 Вибір раціональної конструкції високовольтних імпульсних конденсаторів з послідовним з’єднанням груп секцій
2008 Інформаційна технологія автоматизованої переробки текстової інформації при створенні електронних словників-тезаурусів
2008 Моделювання опромінювальних установок для світлокультури рослин та оцінка їх ефективності
2008 Одержання високодисперсного діоксиду кремнію, модифікованого карбамідоформальдегідними полімерами
2008 Методи і моделі підсистеми попередження сходу каскадів лавин
2008 Зміни холінергічної регуляції серцевого ритму при експериментальному гіпотиреозі у статевонезрілих щурів та їх патофізіологічний аналіз
2008 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності на регіональному ринку аграрної продукції
2008 Меморіальні та культові пам’ятки запорозького козацтва на території Південної України
2008 Підвищення енергетичної ефективності розрядних кіл генераторів великих імпульсних струмів блискавки
2008 Методи забезпечення вірогідного та автоматичного передавання ритмокардіосигналу у системах мобільного голтерівського моніторингу
2008 Лексико-семантична парадигма широкозначних слів української мови.
2008 Проблема гендерної рівності в західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)
2008 Моделі та методи нечіткого кластерного аналізу даних в умовах невизначеності
2008 Вплив дефектів структури на електрофізичні та сцинтиляційні характеристики кристалів твердих розчинів ZnSe-ZnTe і CdTe-ZnTe
2008 Плівки CsI(Tl): структура, сцинтиляційні властивості, формування зображень
2008 Гетеронаночастинки типу "ядро-оболонка" на основі ядер SiO2 з оболонкою з нанокристалів Au, Pt та напівпровідників CdS, PbS
2008 Спектральні та кислотно-основні властивості барвників у плівках Ленгмюра–Блоджетт на основі поліамідокислоти
2008 Морфофункціональний стан нирки в умовах ранньої некректомії і застосування ліофілізованих ксенодермотрансплантатів при експериментальній термічній травмі
2008 Регіональні особливості застосування виборчих технологій в Україні (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей).
2008 Узагальнено нормальні підгрупи та їх вплив на структуру групи
2008 Пуристичні тенденції в процесі унормування української літературної мови
2008 Геохімія розшарованих магматичних порід Олександрівської інтрузії (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита)
2008 Емоційна лексика у сучасній німецькій мові: структура, семантика
2008 Мовні символи у творчості письменників Буковини кінця ХІХ — початку ХХ ст.
2008 Селянське питання в політиці Української держави, Директорії УНР, Раднаркому УСРР (квітень 1918 – серпень 1919 рр.).
2008 Прикметники зі значеннями "егоїстичний" — "альтруїстичний": системно-квантитативні аспекти функціонування в німецькомовній картині світу
2008 Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від видового складу компонентів та рівня мінерального удобрення в умовах правобережного Лісостепу України
2008 Формування зернової продуктивності сортів люпину вузьколистого залежно від впливу норм та строків внесення мінеральних добрив в умовах Лісостепу правобережного
2008 Примарні розклади диференціальних скрутів, ідеалів та модулів
2008 "Бухгалтерський облік і контроль виробничого споживання оборотних активів: організація і методика"
2008 Формування ефективних ринкових земельних відносин в аграрних підприємствах
2008 Підвищення конкурентоспроможності сільськогоспо-дарських підприємств.
2008 Розвиток особистих селянських господарств у системі економічних відносин в агропромисловому виробництві
2008 Верифікація одновимірних моделей граничного шару атмосфери у відновленні просторово-часових змін метеорологічних величин над водною поверхнею
2008 Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної ситопи
2008 Еліта Правобережної України в російському імперському суспільстві: політико-соціальні виміри (1793–1832 рр.).
2008 . Оптимальне керування та моделювання процесу контактної мембранної дистиляції
2008 Вплив активаторів АТФ — залежних калієвих каналів на електрофізіологічні властивості гладеньких м’язів сечоводу ссавців при аутоімунному ураженні.
2008 Біоінформатичний аналіз молекулярних механізмів диференціації лімфоїдних клітин
2008 Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793-1917 рр.).
2008 Підвищення показників якості конвергентної мережі
2008 Синтез та аналіз систем частотного та фазового автопідстроювання з цифровими нечіткими та ПІД-регуляторами
2008 Вербальний та невербальний аспекти дискурсивної поведінки обманника (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози).
2008 Психологічні умови оптимізації кадрової роботи з персоналом Державної прикордонної служби України
2008 Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки
2008 Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій.
2008 Антикризове фінансове управління підприємством
2008 Соціальне виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах соціокультурного середовища недільної школи
2008 Флора Волинської височини, її антропічна трансформація та охорона
2008 Становлення і розвиток етнологічної науки в Словаччиині (основні етапи, напрями, проблеми)
2008 Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області)
2008 Локорегіонарна електрогіпертермія в неоад’ювантному лікуванні первиннооперабельного раку прямої кишки.
2008 Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання дітей дошкільного віку у вищих навчальних закладах.
2008 Формування естетичного смаку майбутніх правоохоронців у процесі фахової підготовки
2008 Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутнього юриста в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу.
2008 Формування культури логічного мислення майбутнього вчителя у процесі фахової підготовки
2008 ГМікробіоценоз опікової рани та його корекція А-бактерином.
2008 Розвиток зв’язку в Україні: територіальна організація та вплив на соціально-економічні процеси в регіонах
2008 Міжнародний досвід формування інститутів як чинників інноваційного розвитку (можливості імплементації для України)
2008 Лікування супутньої патології органів порожнини рота в хворих із щелепно-черепно-мозковою травмою
2008 Фіторемедфація грунтів, забруднених стійкими хлорорганічними пестицидами
2008 Агроекологічна оцінка систем удобрення зернових культур в польовій сівозміні Полісся залежно від погодних умов вирощування
2008 Взаємодія трансгенних рослин картоплі з ґрунтовими мікроорганізмами
2008 Англомовний комп’ютерний рекламний дискурс: семантичний та комунікативний аспекти (на матеріалі веб-сайтів британських туристичних компаній).
2008 Категорії аспектуальності та темпоральності в системі італійського й українського дієслова: зіставний аспект
2008 Адміністративно-правовий статус державного виконавця
2008 Клініка, діагностика, лікування збройово-вибухових поранень хребта і спинного мозку у проміжному та пізньому періодах
2008 Позамозкові пухлини краніовертебральної локалізації. Діагностика та хірургічне лікування
2008 Дослідження механізмів антистресової дії меланіну
2008 Дослідження гуморальної ланки регуляції періодичної моторної активності шлунка та дванадцятипалої кишки
2008 Організаційно-правові засади застосування непрямих методів у визначенні податкових зобов’язань платників податків.
2008 Економічні основи ефективного функціонування судноплавних компаній України на світовому фрахтовому ринку
2008 Шляхи скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіону (на прикладі Одеського регіону)
2008 Організаційно-економічні основи розвитку та регулювання традиційного природокористування і господарювання в Україні
2008 Напрями оптимізації функціональної діяльності судноплавних компаній України
2008 Управління формуванням фінансових результатів судноплавних компаній на основі довгострокових фрахтових контрактів
2008 Адаптація механізму амортизації основного капіталу підприємств до особливостей перехідної економіки
2008 Підвищення ефективності електротехнічного комплексу індукційного нагріву для пресування заготовок вугільно-графітових блоків
2008 Вдосконалення системи регулювання генераторних агрегатів автономної суднової електростанції
2008 Продуктивність насаджень яблуні залежно від обрізування крони і підрізування штамбу в Правобережному Лісостепу України
2008 Визначення основних елементів суден, що обслуговують морські споруди та нафтодобувні промисли
2008 Філософія духовного оновлення І.О.Ільїна.
2008 Оцінка ефективності раннього ентерального харчування в комплексному лікуванні важкої форми гострого панкреатиту
2008 Клініко-лабораторне обгрунтування неінвазивної діагностики і прогнозування перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
2008 Тлумачні електронні словники російської мови: структурно-функціональний аспект.
2008 Структурно функціональні зміни щитоподібної залози під впливом хронічної гіпертермії (анатомо-експериментальне дослідження)
2008 Анатомічна мінливість і морфометрична характеристика нижньої щелепи людини для комп’ютерного моделювання
2008 Регіональні закономірності змін гемомікроциркуляторного русла шкіри під впливом пірогеналу
2008 Розвиток та становлення топографії клубово-сліпокишкового відділу кишки в онтогенезі людини
2008 Електрохімічні процеси на поверхні платини в розчинах амінокислот
2008 Фізико-хімічні властивості наноструктурованих металевих електродів на основі нікелю у процесах електровідновлення
2008 Методика оцінювання результатів навчання інформатики учнів старшої школи
2008 Вплив елементів та структури внутрішніх електричних мереж житлового сектору на їх пожежну небезпеку
2008 Підвищення вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту
2008 Узагальнені функції в теорії субгармонічних функцій
2008 Обґрунтування параметрів робочих органів подрібнювача виноградної лози
2008 Обґрунтування комплексної методики прогнозу нафтогазоперспективних об’єктів українського сектора Азовського моря за даними дистанційного зондування Землі.
2008 Черниговских губернских ведомостей" у суспільно-політичному житті України другої половини XIX — початку XX століття.
2008 Формування та функціонування ринку молока і молокопродуктів в Україні
2008 Розробка технологічного обладнання і розвиток теоретичних основ виробництва високоефективних теплоізоляційних матеріалів
2008 Моделі й обчислювальні методи швидкісної та завадостійкої обробки дельта-модульованих сигналів у задачах дефектоскопії
2008 Теоретичне дослідження структури та властивостей моно- і полігідратів гуаніну та аденіну
2008 Південь України у початковий період Великої Вітчизняної війни. Червень 1941-листопад 1942 рр.
2008 Просвітницько-виховна діяльність молодіжних товариств на Волині (1919-1939 рр.).
2008 Адаптивність нових сортів малини до умов правобережної підзони Західного Лісостепу України
2008 Формування психологічної готовності майбутніх вчителів початкових класів до профілактики і корекції проявів дитячої агресивності
2008 Індивідуально-типологічні особливості схильності до ризику
2008 Психологічні особливості життєвих перспектив підлітків, які виховуються в різних соціальних умовах
2008 Особливості функціонування механізмів психологічного захисту особистості в умовах родинної депривації
2008 Запобігання конкуренції у трудових правовідносинах
2008 Система трудового права України
2008 Інтегруючий гіроскопічний гравіметр авіаційної гравіметричної системи
2008 Стратегічне планування соціально-економічних процесів машинобудівного підприємства на основі когнітивного підходу
2008 Загальні засади припинення прав громадян щодо природних об’єктів.
2008 Композиційно-смислова структура англомовної байки: лінгвокогнітивний аспект
2008 Займенник у віршованих текстах американської поезії: когнітивно-семіотичний та лінгвосинергетичний аспекти.
2008 Структурно-функціональні особливості остеоцитів при зниженні опорного навантаження на скелет
2008 Міжпівкульова нейрофармакологія ноотропів (експериментальне дослідження).
2008 Клінічне обґрунтування доцільності комбінованого застосування актовегіну та пірацетаму для лікування дитячого церебрального паралічу
2008 Морфологічна оцінка ефективності передопераційних методів протипухлинного лікування хворих на недрібноклітинний рак легенів.
2008 Діагностика та лікування контузійних пошкоджень легень у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень
2008 Стан тканин пародонта у хворих на олігофренію та особливості ортопедичного лікування (клініко-лабораторне дослідження)
2008 Агроекологічне обґрунтування створення та експлуатації спеціальних сировинних зон
2008 Метамодельні методи підвищення ефективності програмних систем.
2008 Гігієнічна оцінка стану фактичного харчування дорослого населення України та наукове обґрунтування шляхів його оптимізації.
2008 Календарні звичаї та обряди Рівненського Полісся: локальна специфіка та трансформації (ХХ — початок ХХI ст.)
2008 Модернізація як соціально-історичний феномен
2008 Профілактика прееклампсії та анемії при багатоплідній вагітності
2008 Вибір критеріїв діагностики та оптимізація інтенсивної терапії при гострих отруєннях трициклічними антидепресантами.
2008 Міжнародний змішаний арбітраж: досвід та національна практика.
2008 Організаційно-правові засади управління державним соціальним страхуванням.
2008 Система сучасних джерел конституційного права України: проблеми теорії та практики.
2008 Питальне речення в історії англійської мови: структурний та прагматичний аспекти
2008 Еволюція наукової думки про картографування ґрунтів України
2008 Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки
2008 Розробка методів порівняльного аналізу і оцінки алгоритмів формування сигналів для радіосистем із CDMA
2008 Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з Чехословацької Республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945-2007).
2008 Ідентифікація білків-партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1/2 та характеристика виявлених взаємодій
2008 Механізми адаптації гомеокінезісу до впливу травми верхньої кінцівки в умовах блокади плечового сплетення (експериментально-клінічне дослідження)
2008 Корекція ускладнень супресивної фармакотерапії захворювань щитоподібної залози
2008 Участь специфічних білків-акцепторів a-токоферолу в регуляції синтезу лейкотриєнів
2008 Заохочення суспільно корисної мотивації: кримінально-правові та кримінологічні аспекти.
2008 Проблеми теорії і практики використання спеціальних криміналістичних знань в розслідуванні крадіжок з проникненням у житло
2008 Сприйняття часу в українській традиційній культурі (ХІХ – початок ХХ століття)
2008 Економічне обґрунтування ресурсного потенціалу гірничорудних підприємств.
2008 Удосконалення організаційно-економічного механізму матеріального стимулювання на підприємствах ГМК.
2008 Особливості взаємодії України і Європейського Союзу у науково-технологічній сфері.
2008 Антрумектомія з ваготомією в лікуванні гострокровоточивих гастродуоденальних виразок.
2008 Жінки в суспільно-політичному житті України. 1917 рік.
2008 Український портретний живопис ХVІІ — XVIII ст.: історико-іконографічне дослідження.
2008 Військово-політична діяльність П.Сагайдачного та Б.Хмельницького: порівняльний аналіз.
2008 Повсякденне життя студентської молоді України (1950 — 1960-ті рр.).
2008 Тензоперетворювач для вимірювання лінійних деформацій
2008 Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до використання інтерактивних педагогічних технологій.
2008 Особливості розвитку професійного самовизначення майбутніх учителів початкових класів в умовах ступеневої підготовки.
2008 Зміна поля тиску повітря над Північною півкулею, над територією Атлантико-Європейського сектора і Україною у ХХ — ХХІ століттях
2008 Удосконалення технології виробництва вітамінних кормових добавок.
2008 Інтертекстуальність прози О.І. Купріна 1890-1900-х років
2008 Молода поезія 90-х рр. ХХ століття: проблеми ху-дожнього світобачення
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)