Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 2

2008 Експериментальне обґрунтування використання лікарської комбінації гліцину, магнію та ГАМК при церебральній ішемії
2008 Пошук шляхів підвищення анальгетичної активності та безпечності місцевих анестетиків при їх інтратекальному введенні (експериментальне дослідження)
2008 Поліпшення показників маневреності та стійкості руху триланкових причіпних автопоїздів
2008 Метод оцінювання довговічності металевих сплавів при багатовісному малоцикловому блочному навантажуванні
2008 Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні
2008 Правове регулювання ведення державного земельного кадастру в Україні
2008 Організація діяльності патрульної служби на залізничному транспорті (адміністративно-правові засади)
2008 Проблеми правового забезпечення розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
2008 Синтез і дослідження пероксидовмісних гребенеподібних олігоелектролітів та водних лікарських препаратів на їх основі
2008 Іммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнею
2008 Вібраційний моніторинг елементів конструкцій складних інженерних споруд
2008 Морфогенез підшлункової залози при кумуляції сполук свинцю в організмі та при застосуванні деяких фармакологічних коригуючих засобів
2008 Саркоми молочної залози: прогностичні та предиктивні фактори
2008 Правове регулювання бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням
2008 Зональна біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка
2008 Обґрунтування раціональних параметрів та режимів роботи машини для переробки сої
2008 Підвищення ефективності функціонування засобів обмеження струмів короткого замикання в електротехнічних комплексах
2008 Українське питання в Російській імперії на початку ХХ ст. Історіографія.
2008 Молодіжна демократична ініціатива в контексті відродження національної свідомості та формування державницької ідеології в Україні (друга половина 1980-х — 2000- ні рр.)
2008 Психологічні особливості професійної діяльності працівників підрозділів цивільної охорони Державної служби охорони при МВС України та шляхи її удосконалення
2008 Правове виховання і роль міліції у його здійсненні на сучасному етапі розвитку суспільства (теоретичні та прикладні аспекти)
2008 Обмеження окремих прав громадян під час досудового провадження
2008 Правова активність працівників міліції
2008 Міжбанківський кредитний ринок в інфраструктурі банківської системи України
2008 Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917-1941 рр.)
2008 Обґрунтування режимів і розробка засобів контролю технічного стану машинно-тракторних агрегатів вібродіагностуванням
2008 Клініко-патогенетичні особливості кардіогемодинаміки і порушень ритму серця та їх корекція у хворих на післяінфарктний кардіосклероз, асоційований із гіперурикемією
2008 Особливості структурно-функціональних змін лівого шлуночка та ендотеліальної дисфункції судин у хворих на гіпертонічну хворобу з різним добовим профілем артеріального тиску та їх динаміка під впливом комбінованої антигіпертензивної терапії
2008 Стан апоптозу при ВІЛ/СНІДi у дітей.
2008 Порушення мукоциліарного кліренсу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: діагностика та лікування
2008 Етнонаціональний чинник становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аспект).
2008 Трансформація класичної концепції суб’єкта у філософській герменевтиці.
2008 Кореляційно-оптична діагностика фазових сингулярностей у скалярних оптичних полях
2008 Сонячні сплески та їхня тонка структура в декаметровому діапазоні довжин радіохвиль
2008 Вивчення оглядових тем української ліератури в старших классах середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
2008 Облік інтелектуальної власності в сільськогосподарських підприємствах.
2008 Традиційний український дитячий фольклор: когнітивні можливості формування світогляду
2008 Особливості поетики малої прози Романа Іваничука
2008 "Облік і контроль госпрозрахункової діяльності закладів вищої освіти"
2008 Оцінювання потенціалу та планування соціально-економічного розвитку підприємств машинобудування
2008 Управління витратами у машинобудівних корпораціях
2008 Оцінювання та регулювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств
2008 Управління якістю трудового життя персоналу промислового підприємства
2008 Управління трудовою мобільністю персоналу промислових підприємств
2008 Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства
2008 Управління процесом росту власного капіталу підприємства
2008 Соціально–економічна оцінка технологічних інновацій
2008 Диференційна діагностика гіперпролактинемічних станів у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я та методи їх корекції
2008 Оптимізація діагностичних і лікувальних програм неконтрольованої бронхіальної астми у дітей
2008 Клініко-епідеміологічна характеристика та біогеохімічна природа патології верхніх відділів травного тракту у дітей.
2008 Дослідження впливу рівномірності розміщення в масиві зарядів вибухових речовин на інтенсивність дроблення гірських порід
2008 Створення та дослідження комутаційних перетворювачів сигналів термопар
2008 Стан і перспективи розвитку сім’ї у сучасному українському суспільстві (соціально-філософський аналіз)
2008 Внутрішня форма як категорія філософсько-гуманітарного пізнання
2008 Епоха й людина в художньо-екзистенційному вимірі літератури періоду ДіПі.
2008 Микола Устиянович і його творчість у контексті літератури українського романтизму.
2008 Мюллер-матричні зображення сіток біологічних кристалів: кореляційна і топологічна діагностика
2008 Антропологічний принцип у філософії права
2008 Соціальна та правова держава: питання співвідношення
2008 Розробка композиції поліштамового пробіотику на основі бактерій роду Lactobacillus
2008 Особливості дефектної лізогенії Erwinia carotovora
2008 Нові флуоровмісні аналоги природних амінокислот як 19F-ЯМР мітки для дослідження пептидів.
2008 Продуктивність культурного пасовища залежно від впливу мінеральних добрив і режимів використання в західній частині Лісостепу України
2008 Методика експериментального визначення впливу генераторів вихорів на аеродинамічні характеристики крила при різних кутах атаки
2008 Рафінування кадмію, цинку і телуру дистиляційними і кристалізаційними методами
2008 Вибір лікувальної тактики при раку статевого члена.
2008 Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших школярів
2008 Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-педагогічного коледжу
2008 Диференційоване нейрохірургічне лікування торсійної дистонії та змішаних форм гіперкінезів
2008 Краніопластика фронтоорбітальних кісткових дефектів черепа (експериментальне та клінічне дослідження)
2008 Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві.
2008 Політична комунікація в демократизації владних відносин України.
2008 Політична соціалізація молоді в умовах трансформації українського суспільства.
2008 Криміналістична профілактика злочинів, пов’язаних з незаконним отриманням банківських кредитів.
2008 Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави.
2008 Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз.
2008 Педагогічні технології навчання культурі рухів дівчат 10-12 років.
2008 Організація бюджетування фермерського господарства
2008 Економічний механізм розвитку будівельного підприємства за критерієм приросту власного капіталу
2008 Організаційні підходи до скорочення непродуктивних витрат в будівництві.
2008 Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України
2008 Соціальний захист сільського населення: стан та перспективи розвитку.
2008 Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони
2008 Розгляд і вирішення клопотань на досудовому слідстві
2008 Кримінологічні засади програмування запобігання злочинності
2008 Особливості протезування пацієнтів із патологічною стертістю зубів керамічними вкладками.
2008 Методи і пристрої для достовірної ідентифікації розподілених об’єктів комп’ютеризованих систем
2008 Вплив агротехнічних прийомів на урожайність зерна і насіння нових гібридів кукурудзи в умовах зрошення південного Степу України
2008 Агроекологічна оцінка сортів рису різних груп стиглості в умовах півдня України
2008 Технологічні та якісні властивості вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи
2008 Оцінка ефективності використання чистопорідних і помісних свиноматок універсальних і спеціалізованих порід при різних поєднаннях
2008 Адаптивні схеми методу скінченних елементів для сингулярно збурених варіаційних задач конвекції-дифузії
2008 Митні пільги і тарифні преференції
2008 Малий бізнес: теорія, механізми підтримки становлення та розвитку
2008 Інституціональний аналіз трансакційних витрат у корпоративному управлінні
2008 Розроблення інгібітора корозії маловуглецевих сталей на основі відходів жироолійного виробництва
2008 Патогенетична роль і прогностичне значення системи інсуліноподібного фактора росту при різних формах ішемічної хвороби серця.
2008 Механізми реалізації державної політики у сфері водопостачання в Автономній Республіці Крим
2008 Клініко-експериментальне обгрунтування імунотропної дії гальванічних струмів у реабілітації хворих на варикозну хворобу вен нижніх кінцівок після венектомії
2008 Дидактичні умови взаємодії учителя і учнів засобами інноваційного програмово-методичного забезпечення
2008 Механізм вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії.
2008 Методика підготовки магістрантів створювати професійно орієнтовані проекти на основі німецькомовних текстів
2008 Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини.
2008 Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтованих текстів.
2008 Резистентність та її корекція у новонароджених поросят
2008 Епізоотологічні та екологічні аспекти боротьби з сетаріозом великої рогатої худоби в умовах центральної частини України
2008 Управління формуванням потенціалу стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств
2008 Діяльність органів місцевого самоврядування щодо забезпечення якості надання громадських послуг
2008 Намагніченість типоморфних ґрунтів України
2008 Діяльність винищувальних батальйонів та груп охорони громадського порядку на Прикарпатті в 1944 – 1954 роках.
2008 Розвиток дослідної справи в агрогрунтознавстві України (30-ті роки ХХ ст.).
2008 Формування архітектури університетських центрів ХІХ — першої третини ХХ століття (на прикладі України)
2008 Рух вакуумно-дугової плазми в криволінійному магнітному фільтрі
2008 Концептуальні засади взаємодії органів державної влади та засобів масової інформації в умовах демократизації державного управління в Україні
2008 Метод та способи підвищення ефективності управління телекомунікаційними мережами
2008 Підвищення ефективності функціонування системи управління телекомунікаційними мережами оператора телекомунікацій в умовах переходу до мереж нового покоління
2008 "Ультразвукова діагностика та клініко-біохімічні критерії розвитку паратонзилярного абсцесу".
2008 Обґрунтування застосування методу фотодинамічної терапії в комплексному лікуванні запальних захворювань верхньощелепних пазух
2008 Розслідування кримінально-правових проявів вандалізму
2008 Методика розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій
2008 Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин.
2008 Молекулярна гетерогенність ферментів енергетичного обміну клітин кісткового мозку та еритроцитів щурів за спільної дії іонізуючого випромінювання малої потужності та введення препарату "Відехол"
2008 Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції
2008 Передочеревинна пластика в лікуванні первинних та рецидивних пахових гриж (клініко-експериментальне дослідження)
2008 Використання аутоартеріальних трансплантатів для прямої реваскуляризації міокарда
2008 Обґрунтування параметрів та режимів роботи протитечійно-струменевого гомогенізатора молока
2008 Програмні інструментальні засоби перетворення математичних моделей динамічних об’єктів
2008 Підвищення інвестиційної привабливості підприємств вугледобувної промисловості
2008 Стратегія формування персоналу підприємств у сучасних умовах
2008 Організаційно-економічний механізм забезпечення довгострокової економічної стійкості промислових підприємств
2008 Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні
2008 Управління креативним потенціалом інноваційних проектів на основі ігрових моделей
2008 Моделі та методи інформаційної інтеграції систем проектування будівель і споруд
2008 Аутоімунні реакції клітинного типу до нейроантигенів у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з цереброваскулярними захворювннями .
2008 Іван Крип’якевич як книгознавець
2008 Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств
2008 Дощові черви (Oligochaeta, Lumbricidae) Лівобережної України: фауна, таксономія, екологія.
2008 Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон
2008 Сучасні методи профілактики розвитку прееклампсії у вагітних з артеріальною гіпертензією
2008 Профілактика та лікування гестаційних ускладнень у вагітних з синдромом подразненої кишки
2008 Музика як складова духовно-культурного ядра суспільства
2008 Художній образ як категорія соціальної філософії
2008 Тибетська традиція Карма Каг’ю у європейській ментальності: соціально-філософський аналіз
2008 Епізоотологічний моніторинг інфекційних хвороб розплоду медоносних бджіл та ветеринарно-санітарні заходи на пасіках
2008 Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування порушень репродуктивної системи в залежності від функції щитоподібної залози
2008 Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині ХХ століття
2008 Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів Української Греко-Католицької Церкви в Україні
2008 Принципи історико-архітектурного формування фортифікаційних комплексів Волині
2008 Методи синтезу коректорів міжсимвольної інтерференції з використанням кумулянтних функцій третього порядку
2008 Обґрунтування способів профілактики самозаймання вугілля в зонах геологічних порушень, що розкриті підготовчими виробками
2008 Комплексне лікування ентеральної недостатності при гострій кишковій непрохідності та розповсюдженому перитоніті у дітей
2008 Християнські конфесії та партії християнського спрямування в суспільному житті незалежної України.
2008 Клінічно — уродинамічне обгрунтування використання медикаментозної терапії гіперактивного сечового міхура у жінок
2008 Домогосподарства як суб’єкт економіки, яка трансформується
2008 Пружна анізотропія метаморфічних порід Кривбасу і її використання для вирішення задач тектонофаціального аналізу
2008 Cуспільно-екологічне районування Полтавської області
2008 Організація професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних умовах
2008 Приватно-державні джерела фінансування розвитку автомобільних доріг регіону
2008 Психологічні особливості прояву егоцентризму молодшого школяра у взаємодії з ровесниками
2008 Теорія стовпцевих і рядкових визначників та обернена матриця над тілом з інволюцією.
2008 Прогнозування довговічності бетону у рідких агресивних середовищах
2008 Раціональне проектування заглиблених будівель з врахуванням теплотехнічних характеристик грунтів
2008 Принципи інтегрованого організаційно- технологічного проектування інвестиційно- будівельної діяльності
2008 Контекстуальні засоби моделювання лімітативності в англійській мові.
2008 Похідні з невідокремлюваними дієслівними префіксами be-, ent-, er-, ver-, zer- у сучасній німецькій мові (структурно-семантичні та комунікативні особливості).
2008 Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської мов).
2008 Нормативне поняття суспільного договору.
2008 Преса діаспори США як комунікативний чинник формування ідентичності українців /1939 — 2005 рр./
2008 Правові аспекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України
2008 Позиція України у процесі врегулювання Придністровського конфлікту.
2008 Когнітивно-комунікативні характеристики американського електорального дискурсу республікаців
2008 Синтез 2-гетероарил- та 2-спіропохідних 1,4-бензотіазин-3-ону на основі реакцій 2-хлоро-3-оксо-3,4-дигідро-2Н-1,4-бензотіазинів з С-нуклеофілами
2008 Формування ринку медичних послуг на регіональному рівні (організаційно-економічний аспект)
2008 Гендерні уявлення як чинник формування індивідуального життєвого стилю в юності
2008 Вікові та гендерні особливості уявлень студентської молоді про імідж політичного діяча
2008 Траєкторна оптимізація обробки сигналів в бістатичних системах із синтезуванням апертури антени на основі метода аналізу просторових частот
2008 Некоректні задачі відновлення економічної інформації за умов невизначеності.
2008 Державне регулювання трудової міграції в умовах ринкової трансформації економіки України.
2008 Селянство в уявленнях української інтелігенції 60 — 80-х років ХІХ століття
2008 Поширення основних гельмінтозів жуйних тварин та розробка засобів боротьби із застосуванням альбендазолу
2008 "Методи і моделі підсистеми прогнозування виникнення лавинонобезпечних ситуацій"
2008 Інформаційні моделі та технології в управлінні транспортуванням газу
2008 Моделювання, оптимізація та контроль систем керування рухомого складу приміського сполучення
2008 Система підтримки прийняття рішень при керуванні процесами виготовлення оптичних полімерних виробів
2008 Механізми розвинення та діагностика латерального артрогенного стенозу у пацієнтів з дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта
2008 Актуалізація аксіологічного змісту концептів МАСКУЛІННІСТЬ та ФЕМІНІННІСТЬ у сучасному англомовному художньому дискурсі
2008 Формування ринку страхових послуг в Україні.
2008 Організаційно-педагогічні умови соціалізації курсантів у вищому навчальному закладі МНС України
2008 Психологічні чинники попередження та подолання професійної дезадаптації у майбутніх психологів-практиків
2008 Підвищення безпеки руху транспортного потоку на ділянках автомагістралей в умовах поточних змін зчіпних властивостей дорожнього покриття
2008 Вивчення наближених обчислень в основній школі
2008 Поліметинові барвники на основі 2,2-дифторо-1,3,2(2Н)диоксаборинів, похідних 1,3-дикетонів аліциклічного ряду та барбітурової кислоти. Синтез, електронна будова та спектральні властивості
2008 Організація і методика управлінського обліку витрат
2008 Методичні основи проектування та використання електронного підручника з інформатики для загальноосвітньої школи
2008 Розвиток науково – методичних засад соціально-економічного районування регіону.
2008 Розробка методів отримання гідрофільних полісульфонових мембран із зарядженою поверхнею та бактерицидними властивостями
2008 Розробка епоксидних композицій низькотемпературного тверднення з регульованими властивостями
2008 Редиспергування порошків карбонатів металів та структурні особливості їх седиментаційних осадів
2008 Розробка економнолегованого багатокомпонентного сплаву на основі міді для монет середніх номіналів
2008 Гелеві системи на основі акрилових мономерів для іммобілізації стовбурових клітин
2008 Особливості таксаційної будови і товарна структура стиглих та перестиглих соснових деревостанів Полісся України
2008 Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії ІІІ-VIII cтоліть.
2008 Фонографічні й орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови.
2008 Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з прямою мовою (на матеріалі сучасної іспаномовної художньої прози).
2008 Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спінових хвиль та коливань
2008 Комунікативна ситуація "виправдання": функціонально-прагматичний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.)
2008 Кримінологічна характеристика та запобігання зґвалтуванню (на підставі матеріалів практики Автономної Республіки Крим)
2008 Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства
2008 Антропологізм і когнітивна семантика
2008 Соціальна реабілітація соціально-депривованих категорій населення: соціологічний підхід
2008 Дисфункціональні явища в освіті за умов реформування вищої школи: регіональний вимір
2008 Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами в умовах модернізації освіти
2008 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади.
2008 Створення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції
2008 Систематика, класифікація, морфолого-галогеохімічні особливості та закономірності поширення галогенних ґрунтів України (на прикладі межиріччя Дніпро-Молочна).
2008 Еколого-географічний аналіз захворюваності населення Волинської області.
2008 Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання
2008 Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України
2008 Геометрична модель формоутворення зубців і управління кінематичними показниками циліндричних передач
2008 Попередження відхилень параметрів коливального руху кристалізатора МБЛЗ на основі розвитку методів діагностики механізму хитання
2008 Синтез, структурні особливості і реакційна здатність N-арилсульфеніл- та N-арилсульфініл-1,4-бензохінонімінів.
2008 Формування адаптивної системи управління інноваційними процесами на підприємствах
2008 Методика формування знань про державу в учнів основної школи на уроках історії та правознавства
2008 Маркетингові комунікації у банківській діяльності: паблік рілейшнз
2008 Методи та засоби компенсації динамічних похибок часового зсуву у радіовимірювальних приладах
2008 Організаційно-економічний механізм інтеграційних зв’язків підприємств овочепродуктового підкомплексу
2008 Відтворення та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств
2008 Клініко — параклiнічна характеристика кардiоемболiчного та атеротромботичного iшемiчних iнсультiв
2008 Особливості церебральної та периферичної гемодинаміки у хворих з церебральними проявами атеротромбозу
2008 Створення вихідного матеріалу для селекції гороху на підвищену технологічність в умовах Степу України
2008 Депресія ознак інцухт-поколінь у різноманітних вихідних форм та створення ліній соняшнику
2008 Селекційна цінність сортів м’якої ярої пшениці за господарськими властивостями в лісостеповій зоні України
2008 Відтворення оригінального насіння картоплі з різного вихідного матеріалу в умовах південно-західної частини Лісостепу України
2008 Політична культура як чинник формування громадянського суспільства в Україні
2008 Динаміка електронів та підсилення в планарному мазері на вільних електронах в режимі магнітостатичного резонансу
2008 Чужомовні словотвірні елементи в українській біологічній термінології
2008 1. Організація контролю навчальних досягнень учнів середніх закладів освіти України (друга половина ХІХ століття)
2008 Формування митної системи на українських землях Великого князівства Литовського: джерела і методи дослідження
2008 Технологія переробки фосфоліпідів соняшникової олії
2008 Державне управління формуванням ціннісних орієнтацій сучасного українського суспільства
2008 Взаємообумовленість принципів і закономірностей державного управління: теоретико-методологічний аспект
2008 1. Оптичні характеристики плазми газорозрядних джерел випромінювання на бромідах і йодидах інертних газів
2008 Анізотропія діелектричних властивостей кристалів KH2PO4, KD2PO4 і NаКС4H4O6*4H2O при дії зовнішнього тиску та електричного поля
2008 Біологічні та імуногенні властивості епізоотичних штамів вірусу інфекційного бронхіту курей
2008 Удосконалення системи культивування, зберігання та параметри контролювання виробничих штамів (Pasteurella, Salmonella, Listeria)
2008 Вплив компресорних мастил на термодинамічні властивості робочих тіл холодильного устаткування.
2008 В’язкість розчинів холодоагентів із компресорними мастилами (Експеримент, методи прогнозування).
2008 Господарсько-правове забезпечення стимулювання розвитку суднобудування та судноремонту.
2008 Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації.
2008 Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції.
2008 Корекція клімактеричних порушень у жінок з патологією гепатобіліарної системи.
2008 Структурно-параметричне геометричне моделювання як засіб інтеграції процесів проектування та виробництва об’єктів машинобудування
2008 Асимптотичний аналіз еліптичних крайових задач з почерговою зміною крайових умов у густих багаторівневих з’єднаннях
2008 Громадські організації в Україні другої половини 80-х — початку 90-х рр. ХХ ст.: процес становлення та розвитку.
2008 Розробка та аналіз роликової формувальної установки з рекупераційним приводом
2008 Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств
2008 Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60-80-х років ХХ століття.
2008 Формування національного стилю словацької композиторської школи у першій половині ХХ століття.
2008 Обґрунтування параметрів технології зміцнення покрівлі на сполученнях лав з виробками, що повторно використовуються
2008 Організація адаптаційних процесів у зоровій системі користувачів у динаміці роботи на комп’ютері
2008 Субкардіальна резекція шлунка при захворюванні на рак
2008 Формування маркетингового механізму кредитування підприємств АПК
2008 Особливості метаболічної адаптації та корекція її порушень у новонароджених, що перенесли асфіксію.
2008 Конституційно-правовий статус Президента Республіки Польща.
2008 Маси та орбіти метеорних тіл за телевізійними спостереженнями.
2008 Концепт "час" в українській поетичній мові.
2008 Запобігання злочинам, що вчиняються у нафтогазовому комплексі України
2008 Закриття кримінальних справ у зв’язку з дійовим каяттям
2008 Підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва.
2008 Тарифікація і оплата праці в системі мотивації працівників сільськогосподарських підприємств.
2008 Математичні моделі та методи оптимізації структури складних технічних систем в умовах невизначеності
2008 Нейронна мережа СМАС та її використання для адаптивної обробки інформації
2008 Інформаційні технології та інструментальні засоби адаптивного управління мобільними безпровідними обчислювальними мережами
2008 Синтез нейромережевих методів ідентифікації складних динамічних об’єктів
2008 Алгоструктурна організація паралельних обчислювальних процесів у комп’ютерних системах
2008 Бухгалтерські модели непрямих витрат промислових підприємств.
2008 Моделі та інформаційна технологія контролю в розподілених організаційно-технологичних системах
2008 Методи та алгоритми розв’язання неперервних нелінійних задач оптимального розбиття множин
2008 Художній принцип метафоричності у сучаснім вокальнім виконавстві
2008 Явища концепту і концептосфери в музичному мистецтві: до проблеми вічного образу
2008 Символіка клавірного тексту у виконанні камерно-вокальних творів В. Моцарта
2008 Семантична модель трагедії як основа жанрової поетики опери.
2008 Комбіновані біспектрально-фільтрові методи відновлення форми сигналів при впливі інтенсивних завад
2008 Фізичні стани гідратованих систем на основі оксиетильованих похідних гліцерину і ацетаміду при температурах нижче 273 К
2008 Протизапальні та репаративні властивості супозиторіїв «Пантезін» на основі декспантенола
2008 Просторово-часова мінливість техногенного навантаження на територію регіонів України
2008 Удосконалення методів формування маршрутів обласного пасажирського транспорту (на прикладі Запорізької області)
2008 Застосування мікрокосмних моделей для визначення порушень трофічної структури річок Західного регіону України, забруднених нафтопродуктами
2008 Роль бука лісового як виду-едифікатора у лісовій екосистемі
2008 Зниження віброакустичної активності при русі трамваїв.
2008 Оптичні властивості та структура гетерогенних нанокомпозитів на основі органомодифікованих алюмосилікатів
2008 Ефекти блокування та взаємодії в ансамблях суперпарамагнітних наночастинок
2008 Європейське співробітництво у сфері захисту навколишнього природного середовища.
2008 Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства.
2008 Наративні моделі у прозі В. Підмогильного.
2008 Удосконалення технології збагачення комбікормової продукції високолізиновими добавками
2008 Розробка технологій функціональних інгредієнтів з про- і пребіотичними властивостями
2008 Низькотемпературне концентрування екстрактів рослинної сировини
2008 Система романтичних мотивів і образів у художній прозі В.Ф. Одоєвського
2008 Реструктуризація підприємств в умовах ринкових відносин
2008 Формування системи управління трудовим потенціалом промислового підприємства
2008 Облік і оперативний контролінг виробничих запасів в нафтопереробних комплексах
2008 Облік витрат на виробництво будівельної продукції: теорія, організація і методика
2008 Підприємництво в інноваційно-інвестиційній моделі розвитку економіки України
2008 Достатні умови параметричної стійкості квазілінійних механічних систем
2008 Удосконалення технології сиркових виробів із зерновими інгредієнтами
2008 Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України.
2008 "Концепція особистості у романах Д.Г.Лоуренса і традиції російської літератури другої половини ХІХ століття".
2008 Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України
2008 Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви.
2008 Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення.
2008 Багаторічний прогноз загальних руслових деформацій на мостових переходах
2008 Вплив кріопротекторві і режимів заморожування на механічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур
2008 Застосування озону для підвищення ефективності кріоконсервування еритроцитів людини та дріжджів Saccharomyces cerevisiae
2008 Конструктивно-технологічні методи забезпечення чистоти ракетно-космічних об’єктів для підвищення надійності їх функціонування
2008 Технологічні методи підвищення стабільності показників якості і фізико-механічних властивостей стільникових полімерних заповнювачів для авіакосмічних конструкцій.
2008 Теорія та практика демократизації відносин "учитель-учень" (на матеріалах середніх закладів освіти України другої половини ХХ століття)
2008 Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя педагогічного університету.
2008 Педагогічні умови мотивації професійного зростання студентів педагогічних університетів у процесі неперервної освіти
2008 Фінансове забезпечення розвитку підприємств водогосподарського комплексу регіону
2008 Порівняльна характеристика антиоксидантної системи ембріонів перепелів та курей в нормі та за дії монохроматичного червоного світла
2008 Вивчити ефективність використання свиней української м’ясної породи в якості материнської форми пи чистопородному розведенні і схрещуванні.
2008 Підвищення ефективності транспортного обслуговування вантажовласників при доставці тарно-штучних вантажів у міжнародному автомобільному сполученні
2008 Удосконалення методу визначення коефіцієнта зчеплення при автотехнічній експертизі ДТП
2008 Формування варіанта раціонального розташування АГНКС в містах
2008 Державна політика соціальної безпеки: взаємодія органів влади і громадських організацій
2008 Маркетингова спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування
2008 Ангідробіоз мікроводоростей як спосіб збереження їхньої життєздатності
2008 Динаміка пігментів і росту морських мікроводоростей у хемостаті на прикладі Dunaliella salina Teod.
2008 Відкритість економічної системи транзитивного типу як чинник її просторової динаміки в умовах глобалізації
2008 Інституційний розвиток суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації
2008 Фінансово-кредитне забезпечення агропромислового комплексу регіону та основні напрямки підвищення його ефективності
2008 Досвід реалізації зовнішньої політики Федеративної Республіки Німеччина (1990-2005 рр.).
2008 Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції
2008 Порушення рухової активності товстої кишки у дітей із синдромом подразненого кишечнику та їх корекція
2008 Наукове обґрунтування системи оптимізації формування здорового способу життя серед міських школярів підліткового віку
2008 Стійкість динамічних систем з післядією випадкової структури з врахуванням марковських збурень
2008 Прогнозування виробничого травматизму в аграрному секторі економіки України
2008 Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією
2008 Формування дивідендної політики акціонерного товариства на прикладі автотранспортних підприємств
2008 Підготовка професійних консультантів служби зайнятості у вищих навчальних закладах Німеччини/
2008 Педагогічна просвіта батьків у полікультурному середовищі Закарпаття (остання чверть ХХ століття).
2008 Обгрунтований підхід до доцільності профілактичного лікування вагітних жінок, що хворіли на сифіліс
2008 Засоби інтеграції компонентів захисту мережевого периметру
2008 Метод та засоби розміщення інформаційних файлів в розподіленій обчислювальній системі
2008 Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємств легкої промисловості
2008 Морфобіологічні особливості рослин видів роду Symphytum L. в зв’язку з інтродукцією в Північному Лісостепу України
2008 Комплексний підхід до аналізу художніх творів у процесі вивчення зарубіжної літератури в старшій школі
2008 Формування професійно-комунікативних умінь у студентів філологічних факультетів
2008 Формування шару шихти з заданими характеристиками шляхом управління процесом сегрегації (на прикладі агломераційного виробництва).
2008 Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар’єрів при змінному попиті на рудну сировину
2008 Обґрунтування параметрів гасіння пожеж в кабельному тунелі шляхом рециркуляції продуктів горіння.
2008 Формування стратегії зниження витрат хлібопекарських підприємств.
2008 Вплив in vitro пептидогліканів, тейхоєвих кислот та ліпополісахаридів бактерій — етіологічних агентів хронічних функціональних колостазів у дітей на функціональну, метаболічну активність та апоптоз моноцитів і нейтрофілів
2008 Методичні засади оцінки вартості банківського бізнесу
2008 Забезпечення функціональної достатності ресурсного потенціалу банків
2008 Облік і аналіз зобов’язань будівельних підприємств: методика та організація
2008 Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
2008 Національна бібліотека в стратегіях подолання цифрової нерівності
2008 Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами
2008 Організація виробничого обліку й аналізу собівартості продукції підприємств лісового господарства
2008 Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків.
2008 Патогенетичне обґрунтування формування цереброваскулярної недостатності при первинній артеріальній гіпотонії з виділенням критеріїв оцінки стану здоров’я
2008 Порівняльна характеристика клініко-патогенетичних ознак розсіяного склерозу у віковому аспекті
2008 Рівновага рідина-пара в розчинах бутилметакрилатів у органічних розчинниках
2008 Узагальнення методів розрахунку нелінійних коливань довгомірних рухомих елементів машин
2008 Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917-1921 рр.)
2008 Підвищення якості фінішної обробки отворів з переривчастою поверхнею
2008 Ефективність функціонування та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств.
2008 Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної
2008 Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови
2008 Хірургічне лікування хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок ускладнену хронічною венозною недостатністю з трофічними виразками.
2008 Моделювання процесів взаємодії лазерного випромінювання з дисперсними матеріалами при лазерному та гібридному лазерно-плазмовому нанесенні покриттів
2008 Вдосконалення технології мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів
2008 Вплив оздоровлювального напою "Трускавецька кришталева з алое" на фізіолого-біохімічний статус організму
2008 Удосконалення процесу різання хліба з врахуванням впливу його структурно-механічних властивостей
2008 Підвищення функціонального стану зубів шляхом мікропротезування суцільнокерамічними вкладками, виготовленими методом CAD/CAM CEREC 3D
2008 Наукова та громадсько-педагогічна діяльність Г.Ю. Храбана (1902 — 1990 рр.).
2008 Морфологія пагонових систем драцен (DRACAENA VAND. EX L. — DRACAENACEAE SALISB.)
2008 Ефективність систематичної медіастинальної лімфодисекції у хворих на рак легені.
2008 Механізми державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні
2008 Спектральні властивості та гіперциклічність операторів композиції на просторах аналітичних функцій банахового простору.
2008 Наближення вітчизняної системи врядування до європейських стандартів: регіональний рівень
2008 Державне регулювання торговельної інтеграції України у світовий економічний простір.
2008 Удосконалення елементів сортової агротехніки унікального сорту винограду Мускат чорний в умовах Південного берега Криму
2008 Оцінка біологічної та господарської специфічності сортів винограду нового покоління в умовах виноградарскої зони Запоріжжя
2008 Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості
2008 Удосконалення технології гарячої прокатки товстих листів шляхом керування швидкісними режимами деформування
2008 Удосконалення технології та обладнання процесу поздовжнього різання товстих гарячекатаних листів на дискових ножицях
2008 Лікарський контроль при фізичних тренуваннях працівників водного транспорту в умовах рейсів
2008 Мінливість гідрологічних полів Червоного моря
2008 Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів.
2008 Вдосконалення методів розрахунку максимальних витрат на основі параметрів руслового процесу (на прикладі річок Українських Карпат)
2008 Удосконалення методів гідравлічного розрахунку пропускної здатності шлюзів-регуляторів, працюючих в умовах неусталеного руху в каналах зрошувальних систем
2008 Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні.
2008 Удосконалення діагностики та лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену простатитом, в до- та в післяопераційному періоді.
2008 Мінімально інвазивне лікування аутосомно-домінатного полікістозу нирок
2008 Договір транспортного експедирування
2008 Кінематографічний твір як об’єкт права інтелектуальної власності
2008 Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект)
2008 Виховні концепти й особливості поетики української дитячої поезії початку ХХ ст. (на матеріалі творчості Марійки Підгірянки, Олександра Олеся, Миколи Вороного)
2008 Українська літературна казка 10 — 30-х рр. ХІХ ст.
2008 Російська мемуарно-автобіографічна проза 1990-2000-х років: жанрова специфіка
2008 Методи та засоби підвищення ефективності розрахунку надійності відмовостійких багатопроцесорних систем
2008 Методи та засоби ефективної оргацзації програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем (для фінансових установ)
2008 Методи та засоби підвищення ефективності ідентифікації абонентів багатокористувацьких систем
2008 Автоматизоване проектування цифрових фільтрів з гіперкомплексними коефіцієнтами
2008 Застосування кремній неорганічного сорбенту і прополісу для лікування корів з післяродовим гнійно-катаральним ендометритом
2008 Особливості росту та продуктивності штучних насаджень сосни звичайної на Поділлі
2008 Особливості енергетичного обміну у курчат-бройлерів під час технологічного вирощування та застосування гуматів і каротиноїдів
2008 Патогенетичне обґрунтування лікування корів, хворих на хронічний гнійно-катаральний ендометрит
2008 Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-комунального господарства
2008 Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах
2008 Формування методичних та нормативних засад створення системи сертифікації персоналу
2008 Оцінювання потенціалу сталого розвитку промислових підприємств
2008 Управління фінансовою стійкістю як складовою економічної політики санації (за матеріалами підприємств вугільної промисловості)
2008 Динаміка порушень добових ритмів функціонування щитовидної та статевих залоз при гіпопінеалізмі та шляхи їх відновлення (експериментальне дослідження)
2008 Особливості перебігу патології щитоподібної залози аутоімунного та неаутоімунного генезу у жінок в різні терміни вагітності
2008 Естетична доцільність як феномен імперативності (на аналізі економічної діяльності)
2008 Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону
2008 Розробка процесу та апаратурного оснащення комбінованого геліосушіння плодової сировини з автономним енергопостачанням
2008 Напружено-деформований стан шаруватих анізотропних тіл з тонкими пружними включеннями
2008 Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій
2008 Технологія білкового напівфабрикату з колагенвмісної сировини для м’ясних січених виробів
2008 Технологія виробів із пісочного тіста з використанням гарбузового голонасінного борошна
2008 Структуроутворення при вакуумному осадженні одношарових та композитних покриттів на основі літій-манганової шпінелі.
2008 Збройні Сили Півдня Росії на території України в 1919 р.
2008 Магнітні, кінетичні і оптичні властивості кристалів Hg1-xMnxTe1-zSz та Hg1-x-yMnxFeyTe
2008 Перколяція та фазові перетворення в аморфному вуглеці
2008 Комбіновані системи тригенерації з використанням сонячної енергії
2008 Вплив домішки олова на фізичні властивості широкозонних II-VI сполук
2008 Ембріологія та особливості природного відновлення Adonis vernalis L. і Paeonia tenuifolia L. в Криму
2008 Синтез, будова та властивості екзоедральних металофулеренів з атомами заліза і нікелю
2008 Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процесорів
2008 Фармакологічне дослідження спільного застосування гумінату і сульфацилу натрію при захворюваннях рогівки
2008 Клінічні особливості і діференційована корекція хронічного колостазу у дітей з аномаліями розвитку та положення товстої кишки
2008 Формування і використання виробничого потенціалу регіону в умовах ринкових перетворень (на прикладі Закарпатської області)
2008 Кольорові термопластбетони на основі полімернафтових в’яжучих
2008 Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи розвитку в Україні
2008 Масова музика як атрибут молодіжної культури середини ХХ століття
2008 Психолого-педагогічні чинники креативності вихованців дитячих театральних студій
2008 Соціально-психологічні засоби корекції особистості школярів з соціально-дезадаптованою поведінкою
2008 Усвідомлення особистісного досвіду майбутніми педагогами як чинник формування їх професійної ідентичності
2008 Усвідомлення особистісного досвіду майбутніми педагогами як чинник формування їх професійної ідентичності
2008 Клініко-імунологічне обґрунтування диференційованої терапії повторних гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей раннього віку
2008 Часопис "Квартальник історичний" і розвиток польської історіографіїостанньої чверті XIХ — першої половини ХХ сттоліття
2008 Ногохвістки (Entognatha: Collembola) як компонент лісових екосистем центральної частини України
2008 Властивості клонових ліній сортів кар-топлі після оздоровлення та культивуван-ня in vitro
2008 Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів
2008 Управління соціальним розвитком колективу підприємства (на прикладі залізничного транспорту)
2008 Формування тарифів на автотранспортні вантажні перевезення
2008 Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень
2008 Екологічний стан та охорона рослинного покриву природно-заповідних територій (Опільсько-Кременецький округ)
2008 Інституційні та галузеві проблеми економіки України 1991 – 2007 рр. (на прикладі приватизації та енергетики)
2008 Інтегративний підхід до навчання суспільствознавства в загальноосвітніх школах України (20-ті — 30-ті роки ХХ століття).
2008 Диференційований підхід до вивчення фундаментальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх інженерів-будівельників
2008 Підвищення зносостійкості лезового інструменту з ПНТМ на основі КНБ при високошвидкісному точінні важкооброблюваних сплавів
2008 Агроекологічне обгрунтування утилізації відходів спиртового виробництва
2008 Еколого-агротехнічне обґрунтування утилізації відходів цукрового та консервного виробництв
2008 Динаміка резистентності штамів Helicobacter pylori до антибіотиків та ефективність лікування пептичної виразки дванадцятипалої кишки у мешканців Львівщини.
2008 Підвищення ефективності електромеханічних ультразвукових концентраторів на основі методу симетрій
2008 Реабілітаційні заходи у жінок з міомою матки в післяпологовому періоді.
2008 Селекційно-генетичні методи поліпшення продуктивності свиней миргородської породи та використання їх при схрещуванні
2008 Вплив надшвидкого заморожування ооцитів корів на їх подальший розвиток in vitro
2008 Метаболічна та продуктивна дія клітковини при підвищенні її рівня в раціоні відгодівельної худоби в літній період
2008 Метаболічні процеси в організмі овець і їх продуктивність за умов використання в раціонах хрому
2008 Особливості стану здоров"я дітей із соціально дезадаптованих сімей та можливості його поліпшення
2008 Оптимізація фізичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця з урахуванням індивідуальної толерантності до фізичного навантаження
2008 Мережевий підхід у дослідженні зв’язків політичних акторів.
2008 Діагностування напруженого стану і оцінка запасу міцності кільцевих зварних стиків різнотовщинних труб магістральних нафтогазопроводів.
2008 Механізми вдосконалення державної системи захисту прав споживачів
2008 Механізми реалізації державної політики у сфері засобів масової інформації (регіональний рівень)
2008 Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності
2008 Моделі і методи розв’язання задач технічного діагностування на основі штучних імунних систем і байєсових мереж.
2008 Ліпідний обмін в організмі страусів у віковому аспекті та за дії біологічно активних препаратів
2008 Управління інвестиціями у людський капітал
2008 Управління соціальними проектами у турбулентному оточенні
2008 Особливості ставлення молодіжної Інтернет-аудиторії до участі у політичному житті.
2008 Удосконалення технології хліба з пшеничного борошна високого виходу
2008 Сутність, смисли та особливості дуалізму в античному гностицизмі
2008 Іпотечне кредитування із заставою земель сільськогосподарського призначення
2008 Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпеки малого і середнього підприємництва
2008 Державне управління розвитком природних монополій
2008 Фінансовий механізм регулювання діяльності державних вищих навчальних закладів
2008 Норми кримінально-процесуального права
2008 Діяльність ОВС України з питань захисту культурної спадщини: адміністративно-правові аспекти
2008 Теоретичні та організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи
2008 Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні.
2008 Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії).
2008 Елементи балансу каротиноїдів, а-токоферолу і деяких металів в системі "зависла речовина — мідії — біовідкладення"
2008 Вплив гідротехнічних споруд на процеси самоочищення в прибережній зоні Чорного моря
2008 Міцність сталезалізобетонних елементів з поперечною тонколистовою арматурою при осьовому стисканні
2008 Формування аморфних сплавів перехідних металів з фосфором при електроімульному осадженні
2008 Процес курсоутворення на валютному ринку України.
2008 Протистояння охоронних структур Російської імперії та ліворадикальних терористичних організацій на теренах України (90-ті рр. ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин (березень 1917 — квітень 1918 рр.)
2008 Лексика перекладів Миколи Лукаша у зв’язках із культурно-писемною традицією української мови
2008 Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у патогенезі експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція
2008 Структурно-функціональні зміни дванадцятипалої кишки при експериментальному кріогенному панкреатиті та їх корекція
2008 Патогенетичні особливості ураження печінки в умовах стресу і локальної гіпотермії шкіри та його корекція
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)