Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 2

2008 Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941-1944).
2008 Нелінійні моделі хемостатного виробництва змішаних культур з коменсальною взаємодією
2008 "Математичні моделі та методи розв’язання задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі"
2008 Аніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з катіонами на основі похідних піразину
2008 Моделювання утримування та оптимізація розділення у міцелярній рідинній хроматографії
2008 Облік і контроль фінансових результатів діяльності підприємств
2008 Науково-дослідна діяльність Керченського історико-археологічного музею (1922-1988 рр.): археологічний аспект.
2008 Сіверськодонецька група пам’яток Лісостепу Східної Європи скіфської доби.
2008 Кизил-кобинська культура у Західному Криму.
2008 Пам’ятки празько-корчацької культури у верхів’ях Дністра, Західного Бугу та Вісли у V-VII ст.
2008 Формування фрустраційної толерантності менеджерів освіти в умовах спільної діяльності
2008 Електронна будова ортованадатів LnVO4 (Ln = Y, La — Lu)
2008 Статистична та кінетичні моделі скорочення м’язового волокна.
2008 Відтворення родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту залежно від утримання міжрядь у насадженнях яблуні
2008 Страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві
2008 Структурно-семантичні типи аброутворень в українській мові.
2008 Синтаксичні міні-структури в системі виражально-зображальних засобів сучасної української літературної мови
2008 Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення.
2008 Специфіка автобіографізму в сповідальному циклі Ж.-Ж. Руссо ("Сповідь", "Діалоги: Руссо судить Жан-Жака", "Прогулянки самотнього мрійника").
2008 Механізми взаємодії антибактеріального препарату норфлоксацину і ДНК-зв’язуючихся ароматичних лігандів у водному середовищі
2008 Виробництво ліпленого посуду скіфського часу в племен Дніпровського Лісостепового Лівобережжя.
2008 Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі
2008 Розвиток читацьких умінь старшокласників у процесі вивчення української літератури
2008 Використання інбредних ліній та тестерів різної генетичної структури в селекції кукурудзи на гетерозис.
2008 Продуктивність сіяних бобово-злакових травостоїв залежно від удобрення та режимів скошування на низинних луках західного Лісостепу
2008 Вербалізація концепту ДОЛЯ у давньогерманських текстах:етнокультурний аспект
2008 Поетика образу та символу в американському готичному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта)
2008 Фізичні закономірності механічної поведінки і властивості композитів з керамічною матрицею при локальному навантаженні
2008 Модифікована модель динамічної високороздільної рентгенівської дифрактометрії
2008 Дефектоутворення у приповерхневих шарах монокристалів GaAs під впливом низькорівневого просторово-модульованого лазерного опромінення.
2008 Буроземи пралісів Українських Карпат.
2008 Суспільно-географічні аспекти якості життя населення реґіону (на матеріалах Львівської області).
2008 Підвищення економічної ефективності функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в регіоні
2008 Розвиток регіонального овочеконсервного підкомплексу АПК та підвищення конкурентоспроможності його продукції
2008 Структура, електропровідність та магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем на основі Co, FeNi, Cu та Ag
2008 Структура популяцій в’язілю увінчаного (Coronilla coronata L., Fabaceae) на північно-східній межі ареалу та її індикаційне значення.
2008 Психоаналітична інтерпретація прози Т. Осьмачки.
2008 Дискурс дитини у прозі українських письменників-шістдесятників (Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало)
2008 Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту
2008 Зміни показників антиоксидантної та імунної систем в спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою, та їх корекція з допомогою антиоксидантів та ентеросорбентів
2008 Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів
2008 Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в контексті перспектив його сталого розвитку
2008 Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії
2008 Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
2008 Паситиш і особливості художньої репрезентації в літературі постмодернізму.
2008 Кирилична рукописна книга XVI ст. в історико-культурному процесі в Україні
2008 Вплив ізоморфних заміщень на електронну будову та властивості апатитоподібних сполук на основі лужноземельних елементів
2008 Підвищення точності і навантажувальної здатності пінольних механізмів агрегатно-модульного технологічного обладнання
2008 A-нескінченність-бімодулі над унітальними A-нескінченність-категоріями
2008 Підвищення довговічності кладки коксових печей на основі регламентації ремонтно-профілактичних робіт.
2008 Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю.
2008 Екологічна підготовка майбутніх менеджерів з туризму у вищих навчальних закладах.
2008 Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття).
2008 Синтез і властивості нанорозмірних кисень провідних матеріалів на основі ZrO2 (Y2O3, Fe2O3, CeO2, CuO)
2008 Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів
2008 Технологія пісочного тіста і печива функціонального призначення з використанням селеновмісних олій
2008 Формування асортименту бутербродних маргаринів підвищеної біологічної цінності
2008 Рід Colchicum L. в Україні (систематика, хорологія, морфологія, інтродукція, фітосозологія)
2008 Рідкісні степові ефемероїди Лівобережного Придніпров’я (стан популяцій та наукові основи охорони).
2008 Історико-науковий аналіз науково-освітньої діяльності німецьких вчених Харківського університету у дореформений період
2008 Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини
2008 Комасація у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.)
2008 Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого (1893-1966 рр.).
2008 Лікарський контроль при відновних фізичних тренуваннях висококваліфікованих плавців після гострих респіраторних захворювань
2008 Відновлення біологічної стійкості організму при опіковій хворобі
2008 Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця ХVІ — початку ХVII ст.
2008 Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі.
2008 Формування характеристик асинхронних двигунів з масивними елементами в магнітопроводі ротора
2008 Геометричне моделювання відбиваючих поверхонь у плоских сонячних коллекторах з елементами-концентраторами
2008 Вінцеві голоморфи напівгруп.
2008 Розробка протипухлинних аутовакцин на основі білоквмісних метаболітів B. subtilis В-7025 та їх вплив на окремі реакції протипухлинного імунітету (експериментальні дослідження)
2008 Теплофізичні процеси утворення кулястого графіту при модифікуванні чавуну магніем
2008 Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х — 80-ті роки ХХ століття).
2008 Структурні реформи в країнах Центральної та Східної Європи: теоретичні та прикладні підходи
2008 Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу
2008 Вплив прийомів агротехніки на врожайність та якість зерна пивоварного ячменю в умовах північної підзони Степу України
2008 Агроекологічні основи вирощування коріандру в північній підзоні Степу України
2008 Ґенеза естрадного вокально-ансамблевого виконавства та шляхи його професіоналізації
2008 Фортепіанна творчість С. Борткевича в світлі класико-романтичної традиції
2008 Український ансамбль тромбонів у контексті світового музичного мистецтва
2008 Інтенсифікація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
2008 Маркетингове управління товаропросуванням молокопродукції аграрних формувань на споживчому ринку.
2008 Вибір стратегій для забезпечення конкурентоспрможності підприємств молочної промисловості
2008 Запасання енергії монокристалами складних боратів SrB4O7:Eu2+ та Li6Gd1-xYx(BO3)3:Eu3+
2008 Найменування осіб за родом діяльності в сучасній російській мові (економіко-правова сфера).
2008 Спектральна теорія блочних якобієвих матриць та її застосування до задачі інтегрування диференціально-різницевих ланцюжків
2008 Комплексна радіонуклідна діагностика уражень міокарда при легенево-серцевій недостатності
2008 Інтеграція України в світовий ринок інновацій
2008 Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції.
2008 Формування адаптивної системи контролінгу в менеджменті аграрних підприємств
2008 Лексичні старослов’янізми в українській літературній мові XIX століття (семантичний і стилістичний аспекти).
2008 Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств
2008 Системи точного електроприводу малої потужності на основі вентильних двигунів з постійними магнітами
2008 Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів
2008 Особливості вирощування та використання сильфію пронизанолистого в умовах Південного Степу України
2008 "1. Агроекологічне обґрунтування системи захисту насіннєвих посівів ячменю ярого від хвороб в умовах Полісся"
2008 Механізм державної підтримки сільськогосподарського виробництва та шляхи його удосконалення
2008 Розповсюдження, розвиток та методи виявлення західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) в Україні
2008 Транскордонні стратегічні альянси ТНК у високотехнологічних галузях.
2008 Організація управління еколого-спрямованим сільськогосподарським виробництвом
2008 Спеціальні режими прямого оподаткування у сільському господарстві
2008 Облікове забезпечення управління витратами в сільськогосподарських підприємствах
2008 Комунікативно-стилістична модифікація фразем у заголовках української преси кінця ХХ — початку ХХІ століття.
2008 Особливості накопичення 90Sr, 137Cs і дозові навантаження у мишоподібних та мідицеподібних Зони відчуження і Зони безумовного (обов’язкового) відселення
2008 Облік і контроль витрат з ремонту основних засобів
2008 Клініко-імунологічні показники та їх корекція у хворих на гострі герпесвірусні менінгоенцефаліти.
2008 Побудова рекреаційних занять з пул-більярду для осіб зрілого віку.
2008 Організаційні основи розвитку ігрових видів спорту в Україні (на прикладі гандболу).
2008 Побудова тренувального процесу важкоатлеток високої кваліфікації у річному макроциклі.
2008 Оптичні носії довготермінового зберігання інформації на основі високостабільних матеріалів
2008 Інверсний контекстно-асоціативний метод та програмні засоби автоматизованої орфокорекції природомовних текстових об’єктів
2008 Облік і контроль бюджетного фінансування сільського господарства
2008 Вплив розмірних обмежень на нерівноважні процеси в фотоелектричних перетворювачах
2008 Теплообмін та гідродинаміка за подвійним рядом заглиблень різної геометричної форми
2008 Зменшення димності відпрацьованих газів автотракторних дизелів
2008 Екологічна етика журналу „The Ecologist” у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях.
2008 Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
2008 Відображення часової складової в картині світу суб’єкта
2008 Ефективність лікування опікових тривких виразок рогівки методом ексимерлазерної кератектомії
2008 Анатомічна структура морських трав Азово-Чорноморського басейну в різних екологічних умовах
2008 Оцінка технологічної надійності при виготовленні високоточних деталей авіаційного виробництва
2008 Сучасні імідж-технології у вимірах естетичного аналізу.
2008 Засадничі принципи "наукової естетики" Томаса Манро
2008 Економічні основи формування середнього класу в умовах становлення соціального ринкового господарства
2008 Взаємодія внутрішнього та зовнішнього ринків в умовах глобалізації
2008 Спектри нормальних пружних хвиль в анізотропних циліндрах секторного перерізу
2008 Теоретичні засади створення генетичної систематики Видів електричних машин
2008 Оптимізація агроекологічного стану осушуваних земель шляхом використання місцевих меліорантів та добрив (на прикладі Волинської області)
2008 Закономірності формування та абразивного застосування двокаркасних металополімерних композитів з порошкових алмазів та кубоніту
2008 Забезпечення стимулювання розвитку мережі підприємств яхтового туризму в Криму
2008 Організація ефективного управління персоналом підприємства туристичного бізнесу
2008 Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей
2008 Розробка молотків кормодробарок з локальним зносостійким покриттям
2008 Пряме іноземне інвестування в стратегії економічного зростання України
2008 Резонансна та нерезонансна взаємодія електромагнітних хвиль міліметрового діапазону з магнітними наноструктурами
2008 Підвищення ефективності силових головок для обробки отворів малого діаметра за рахунок застосування електромагнітного приводу подач
2008 Формування моделей температурного і напруженого стану деталей для систем моніторингу виробітку ресурсів двигунів багаторежимних літаків
2008 Комплексне лікування важких токсико-алергічних дерматозів з урахуванням стану гомеостазу, амінокислотного спектра та системи оксиду азоту
2008 Диференційовані підходи до лікування хворих на вугрову хворобу з урахуванням метаболічних порушень, мікробіоценозу шкіри та кишечника
2008 Гідроструменеве зміцнення зварних з’єднань низьковуглецевих та низьколегованих перлітних сталей
2008 Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів
2008 Управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств
2008 Обґрунтування конструкції і параметрів лемішно-полицевого картоплекопача з барабанним сепаратором картопляного вороху
2008 Структурно-композиційні та комунікативно-прагматичні особливості французького детективного гумористичного роману
2008 Текстовий концепт ПОДОРОЖ у французькій постмодерністській прозі (на матеріалі творів Ле Клезіо)
2008 Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України.
2008 Топологічна еквівалентність псевдогармонічних функцій.
2008 M-функції на некомпактних поверхнях.
2008 Електрохімічний сенсор амперометричного типу для визначення вмісту діоксиду вуглецю у повітрі
2008 Якість вищої освіти як предмет філософського аналізу
2008 Утворення та діяльність Київського Особливого військового округу в травні 1935 – червні 1941 рр.
2008 Структура потоку свідомості в романній трилогії Г. Міллера «Тропік Рака», «Чорна весна» і «Тропік Козерога»
2008 Закономірності кристалізації алмазу на затравці в розчин-розплавних системах Fe-Co-Ti(Zr)-C
2008 Виявлення і виправлення слідчих та судових помилок у кримінальному процесі України
2008 Адміністративно-правові засади діяльності вищих навчальних закладів МВС України з питань морально-правового виховання курсантів
2008 Гарантії забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процесі
2008 Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням
2008 Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї
2008 Робота та несуча здатність косостиснутих залізобетонних елементів за малоциклових навантажень
2008 Міцність та деформативність залізобетонних згинальних елементів за малоциклових навантажень в умовах підвищених температур
2008 Особливості роботи стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів при одноразових і повторних малоциклових навантаженнях
2008 Лікувальна тактика при динамічній кишковій непрохідності у хворих на гострий деструктивний панкреатит.
2008 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування соціально-ціннісних орієнтацій у молодших школярів.
2008 Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики.
2008 Підготовка вчителів образотворчого мистецтва до професійної діяльності в умовах культуротворчого середовища загальноосвітньої школи.
2008 Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи із студентською молоддю.
2008 Спектрофотометричне та сорбційно-спектроскопічне визначення Арсену(V) та Фосфору(V) з використанням гетерополіаніонів
2008 Анодні реакції в розчинах солей хрому(ІІІ)
2008 Фінансове планування у страхових організаціях
2008 Вплив міжфазних меж на механізми розсіювання носіїв струму у плівках халькогенідів свинцю
2008 Катодні речовини літієвих джерел струму на основі модифікованого нанодисперсного рутилу та нестехіометричних керамік TiO2-Fe2O3-LiOH
2008 Розмірні ефекти в електронних властивостях тонких плівок металів, нанесених на діелектричні та слабопровідні підкладки.
2008 Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрархічної оптимізації
2008 Математичне та програмне забезпечення систем дистанційного мережевоцентричного навчання
2008 Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу
2008 Моніторинг якості освіти в школах Німеччини другої половини ХХ століття
2008 Професійна підготовка інженерів-аграрників в системі вищої освіти США
2008 Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті.
2008 Географічні засади оптимізації геоекологічного стану природно-господарських систем Нововолинського гірничопромислового району
2008 Конкурентне зв’язування біологічно активних речовин з полінуклеотидними матрицями
2008 Похідні Гельфонда-Леонтьєва та формальні степеневі ряди.
2008 Екстензорні та топологічні властивості гіперпросторів.
2008 Багатокритеріальний параметричний синтез систем автоматичного керування реакторної установки АЕС
2008 Управління фінансовими потоками в системі державних закупівель зерна на засадах логістики
2008 Проблема взаємозв’язку душі і тіла у філософії Нового часу.
2008 Політико-правові засади формування інституту лобізму в Україні
2008 Міжнаціональна толерантність в політичному процесі сучасної України
2008 Процес легітимації державної влади в Україні в умовах сучасних демократичних трансформацій
2008 Рівень експресії та мікрогетерогенність а-кислого глікопротеїну при запаленні та онкотрансформації
2008 Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від типів ремоделювання серця і судин
2008 Оптико-електронна система аналізу реологічних властивостей крові
2008 Контролінг в системі управління підприємствами молокопереробної галузі.
2008 Кримінально-правова характеристика завідомо незаконних затримання, приводу, арешту та тримання під вартою (ст. 371 КК України).
2008 Соціально-психологічні механізми фінансової поведінки молоді.
2008 Структура інформаційного забезпечення містобудівного проектування системи навчально-виховних закладів
2008 Обгрунтування диференційованих підходів до лікування дітей з гострим кандидозом слизової оболонки порожнини рота і губ.
2008 Варіативність організаційних форм навчальної діяльності учнів 6-7-річного віку.
2008 Діагностичне значення аналізу хвилі Р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь
2008 Інтерполяція нелінійних функціоналів за допомогою функціональних поліномів та інтегральних ланцюгових дробів
2008 Міжнародно-правові зобов’язання щодо становлення альтернативних форм соціального страхування.
2008 Адміністративно-правове регулювання корпоративних прав держави
2008 Ефективність різних варіантів нейропротекторної терапії при кетоацидотичних кризах у хворих на цукровий діабет
2008 Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей
2008 Удосконалення технології та вибір параметрів процесу формування армоцементних пластин в умовах будівельного майданчика
2008 1. Вибір та обґрунтування технології і організації утеплення та оздоблення будівель при їх модернізації
2008 Видавнича діяльність Львівської політехніки: структура, постаті, репертуарна політика (1844-1944)
2008 Образні мікросистеми в журналістському тексті: специфіка функціонування
2008 Формування педагогічної культури майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури
2008 Формування правової компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
2008 Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств
2008 Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструментами фінансового інжинірингу
2008 Особливості функціонування аграрних підприємств регіону в умовах трансформації земельних відносин
2008 Структуризація власного капіталу акціонерних товариств
2008 Формування організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку вантажних портів
2008 Фінансово-кредитний механізм державного регулювання економічного зростання в Україні
2008 Форми і методи державного регулювання розвитку сфери послуг
2008 Геометрія підмноговидів в нільпотентних групах Лі і групах Лі з біінваріантною метрикою
2008 Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків нерухомості
2008 Формування механізму міжрегіонального перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання праці
2008 Ацидоліз епіхлоргідрину насиченими монокарбоновими кислотами в присутності органічних основ
2008 Ефективна державна податкова політика як механізм соціально орієнтованої ринкової економіки
2008 Підвищення ефективності пиловловлення в процесах оброблення деревини та деревинних матеріалів
2008 Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах діагностування комп’ютерних засобів
2008 Інформаційні технології інтелектуальної підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб
2008 Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та екологічного моніторингу
2008 Методи та засоби попреднього опрацювання наборів однотипних зображень
2008 Методи опрацювання зображень текстів арабської абетки
2008 Продуктивні якості свиней при згодовуванні кормосумішок, збагачених біологічно активними речовинами
2008 Перетравність і використання поживних та мінеральних речовин у те-лят при згодовуванні білково­жиро—мінеральної добавки (БЖМД)
2008 Перетравність і обмін поживних речовин у свиней, вирощених на раціонах, збалансованих за якістю протеїну
2008 Патоморфологичні особливості тимуса плодів від матерів, хворих на цукровий діабет I типу.
2008 Реалізація прав акціонерів при злитті, приєднанні та поглинанні акціонерних товариств в Україні.
2008 Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку.
2008 Петро Лодій як представник української академічної філософії.
2008 Міфологізм творчого мислення Ю. Яновського-романіста
2008 Агробіологічна оцінка та ідентифікація клонів підщепних сортів винограду
2008 Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту
2008 Діагностика і хірургічне лікування тяжкої закритої травми грудей
2008 Статева функція та сексуальні розлади у хворих на рак передміхурової залози.
2008 Комбіноване лікування хворих на рак передміхурової залози в стадії Т3 — Т4 з використанням малих доз естрогенів
2008 Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель
2008 Періодизація історико-правового процесу: концептуальні аспекти
2008 Темпоральні характеристики права
2008 Правове регулювання лобізму в сучасній Україні (загальнотеоретичне дослідження)
2008 Адміністративно-правове регулювання діяльності суднових постачальників
2008 Вплив генетичних та паратипових факторів на відтворювальну здатність бугаїв-плідників
2008 Порівняльна оцінка молочної худоби різної селекції за комплексом ознак
2008 Господарсько-селекційні ознаки тварин симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекції
2008 Фітопланктон Десни як показник стану річкової екосистеми
2008 Формування політичних цінностей та орієнтацій середнього класу як чинник демократизації сучасного українського суспільства.
2008 Трансформація концепції нейтралітету в умовах глобалізації
2008 Нелінійні осесиметричні динамічні задачі теорії тришарових оболонок обертання з кусково-однорідним заповнювачем при нестаціонарних навантаженнях.
2008 Український націонал-комунізм: витоки, сутність, еволюція.
2008 Громадські організації як чинник становлення громадянського суспільства.
2008 Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл. Софокл. Евріпід).
2008 Науково-педагогічна і громадська діяльність історика Костя Штеппи (1896-1958).
2008 Становлення місцевої міліції в умовах реформування органів внутрішніх справ України
2008 Організаційно-правові засади взаємодії міліції і органів фінансового контролю
2008 Еколого-лісівничі закономірності біотопічного розподілу тетерука (Lyrurus tetrix L.) та глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся
2008 Особливості вирощування садивного матеріалу видів роду Quercus L.
2008 Біоекологічні та фітомеліоративні властивості карагани деревовидної (Caragana arborescens Lam.) і перспективи її використання в умовах Центрального Поділля
2008 Розвиток методів багатопараметричного експрес-контролю складу органічних сипких матеріалів
2008 Розробка складу та технології комбінованої мазі для лікування гнійно-запальних захворювань шкіри на першій фазі ранового процесу
2008 Експериментальне обгрунтування доцільності використання гідрофільного екстракту листа евкаліпту з протизапальними властивостями при проктитах
2008 Синтез та антимікобактеріальні властивості бензиліденгідразидів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот
2008 Розробка складу та технології м’яких лікарських форм з ксероформом
2008 Структурно-функціональна характеристика дефензину 1 сосни звичайної (Pinus sylvestris L.): ідентифікація, очистка, клонування гена, біологічна активність.
2008 Аномальні електромагнітні явища при збудженні поверхневих хвиль в металах та шаруватих надпровідниках
2008 Патогномонічне обґрунтування лікувальної тактики при гострому тромбофлебіті нижніх кінцівок
2008 Планування, клінічне обґрунтування та прогностична оцінка результатів незнімного протезування з опорними ендодонтично лікованими зубами
2008 Вплив способу гастректомії на подовженість та якість життя пацієнтів
2008 Клінічно-прогностичне значення дисбалансу стероїдних гормонів наднирників у хворих на гострі ерозивно-виразкові ураження травного каналу при поєднаній травмі
2008 Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах Заходу (кінець ХІХ – початок ХХ століття).
2008 Енергозберігаючі напівпровідникові перетворювачі для комунальних мереж електропостачання
2008 Нелінійні ефекти при вимушених коливаннях стрижнів з тріщиною
2008 Реалізація функціонально-семантичної категорії інструментальності в англійській мові VII-XVII ст.
2008 Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми
2008 Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі
2008 Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища
2008 Підвищення ефективності реструктуризації підприємств суднобудівельної промисловості (на прикладі виробництва швидкісних суден)
2008 Управління майновими ризиками підприємства як спосіб забезпечення його економічної безпеки
2008 Інформаційна технологія обробки та аналізу характеристик мовленнєвої інформації
2008 Методи шифрування на основі високонелінійних бульових функцій та кодів з максимальною відстанню
2008 Методи нейромережевого розподіленого представлення та пошуку схожих символьних послідовностей в задачах класифікації на основі міркувань за прикладами
2008 Організаційно-правові аспекти діяльності прокурора у виконавчому провадженні.
2008 Взаємозв’язок процесів відтворення і лак-тогенезу та етіопатогенез акушерської па-тології у високопродуктивних корів
2008 Ветеринарно-санітарна експертиза ялови-чини, одержаної від бугайців поліської м’ясної та симентальської порід за корекції живлення дефіцитними мікроелементами та їх метіонатами
2008 Вплив лазерного випромінювання на фізико-хімічні властивості нанопористого вуглецю.
2008 Товариство "Руська бесіда" на Буковині: організація, ідейні засади, культурно-просвітня діяльність (1869-1940 рр.).
2008 Етноконфесійні процеси в Автономній Республіці Крим.
2008 Клініко–патогенетичне обґрунтування використання біфтопу та епадолу в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу
2008 Аксіологічні виміри сучасної наукової картини світу
2008 Розвиток споживчої кооперації Поділля в 1861-1914 рр.
2008 Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ — початок ХХ ст.).
2008 Енергозберігаюча система термінального керування процесом вироблення нормального електрокорунду
2008 Зародження, розвиток та функціонування граматичної категорії числа в німецькій мові (на матеріалі іменників)
2008 Лінгвопоетика німецько- та англомовних жіночих романів (Romance, романс): гендерний аспект
2008 Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові
2008 Метод підвищення ефективності систем селекції рухомих цілей шляхом корекції спектрів прийнятих сигналів
2008 Формування механізмів підвищення конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу регіону
2008 Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств
2008 Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств
2008 Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів: філософсько-історичний та соціокультурний аспекти.
2008 Механізм управління вартістю страхових компаній
2008 Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю
2008 Раціональний вибір рішень у регулятивній політиці держави на основі конституційних норм
2008 Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету.
2008 Діагностика та лікування остеопенічного синдрому у вагітних з анемією
2008 Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному українському суспільстві (на прикладі м. Львова)
2008 Якість публічних послуг органів місцевої влади в умовах трансформації українського суспільства
2008 Формування та реалізація державної інноваційної політики: галузевий аспект
2008 Державне регулювання системи вищої освіти в Україні
2008 Обґрунтування параметрів процесу гідротранспортування мінеральної сировини з використанням гідродинамічно активних речовин
2008 Розробка параметрів формуючих елементів валкових пресів для брикетування дрібнофракційних металургійних відходів
2008 Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в університетах США.
2008 Кристалічна структура металідів на основі дисиліцидів і дигерманідів Gd i Er та окремих p-елементів ІІІ групи
2008 Медико-екологічна оцінка поселенських геосистем Чернівецької області
2008 Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіального устрою України (на прикладі Тернопільської області).
2008 Розробка технології виготовлення та використання клеїв-розплавів на основі відходів поліетилентерефталату у взуттєвому виробництві
2008 Перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та профілактика ускладнень у жінок з інсулінорезистентністю.
2008 Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом.
2008 Біологічна дія похідних піридину (препарат "Івін") на ранні стадії онтогенезу риб
2008 Державне регулювання відтворювальних процесів у промисловості
2008 Державне регулювання інвестиційного розвитку курортно-рекреаційного комплексу регіону
2008 Формування портфеля інвестиційних проектів на підприємстві в умовах відсутності зовнішнього інвестування у розвиток виробництва.
2008 Моделі та методи оцінки і оптимізації показників живучості комп’ютерних мереж з технологією MPLS
2008 Фотоелектрохімічні процеси на модифікованих GaAs- і InР- електродах
2008 Комплексне хірургічне лікування та профілактика гнійно-некротичних ускладнень у хворих на синдром стопи діабетика
2008 Лапароскопічне бандажування шлунка для лікування аліментарно-конституціонального ожиріння
2008 Стан строми і мікроциркуляторного русла серця при хронічній алкогольній інтоксикації
2008 Роль редокс-системи та цитокінів у патогенезі алкогольного ураження печінки (експериментально-клінічне дослідження)
2008 Шляхи забезпечення логічної коректності в системі сучасного соціологічного знання.
2008 Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів ХХ ст.
2008 Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації.
2008 Гігієнічна оцінка системи хімічного захисту посівів цукрового буряка
2008 Зв’язки банківських установ України з громадськістю в умовах інформаційного суспільства: соціологічний аспект
2008 Особливості радіаційного дефектоутворення при високотемпературному електронному опроміненні монокристалічного кремнію
2008 Експериментальні дослідження оптоволоконних лазерів зі зсунутим за частотою зворотним зв’язком
2008 Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації).
2008 Зовнішня торгівля портів на Півдні України (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 Діяльність Народного Руху України в умовах внутрішньопартійної кризи (1997 — 2002 рр.)
2008 Професійна підготовка соціального педагога в Австрії
2008 Підвищення конкурентоспроможності економіки регіону (на прикладі Львівської області)
2008 Підвищення ефективності експлуатації утилізаційних контурів морських суден
2008 Електричні і оптичні властивості монокристалів CdS, AgCd2GaS4 та A2IHgCІVD4VI (АI — Cu, Ag; СIV — Ge, Sn; DVІ — S, Se) з дефектами структури.
2008 Інформаційна технологія підвищення продуктивності автоматизованих систем методами реструктуризації бази даних
2008 Методи та засоби посегментного контролю наближених результатів у матричних обчислювальних пристроях
2008 Структурний синтез двофазних обмоток асинхронних двигунів.
2008 Мовна гра як засіб поетики власних назв
2008 Особливості фразеологічної мікросистеми “Мовлення” (на матеріалі субстантивних та дієслівних фразеологічних одиниць російської, кримськотатарської та англійської мов)
2008 Підвищення ефективності експлуатації виконавчих механізмів суднових пристроїв
2008 Удосконалення механізмів управління державними корпоративними правами в Україні
2008 Формування та реалізація державної гендерної політики в Україні
2008 Творчість Іпатія Потія в контексті полемічної літератури кінця ХVІ — початку ХVII ст.
2008 Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А.Картер, Ф.Велдон, Дж.Вінтерсон).
2008 Вплив тиску та температури на термодинамічні властивості розчинів гліцерин-вода
2008 Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі
2008 Системні особливості розвитку країн ЦСЄ в контексті адаптації до євроінтеграційного процесу
2008 Мас-медійне забезпечення політичних орієнтирів України в контексті євроатлантичної інтеграції
2008 Реклама в галузі науки і техніки (за матеріалами періодичної преси)
2008 Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка
2008 Часопис "Український Голос" (Вінніпег, Канада, 1910-1981рр.): проблемно-тематичний та організаційний аспекти
2008 Часопис "Книгарь" як осередок вивчення видавничої справи в Україні періоду визвольних змагань (1917-1920 рр.)
2008 Лексико-семантичні особливості газетних заголовків
2008 Журнал "Дукля" (Словаччина 1953-2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти
2008 Концептуально-тематичні особливості української публіцистики другої половини 80-х років ХХ століття (на матеріалах журналів "Київ" і "Вітчизна")
2008 Видання правничої літератури в Україні: історичний, типолого-тематичний та редакційно-видавничий аспекти
2008 Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді
2008 Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2008 Гарантії трудових прав працівників та шляхи їх удосконалення.
2008 Завдаток як спосіб забезпечення зобов’язань.
2008 Цивільно-правові засоби індивідуалізації фізичних осіб.
2008 Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю суду.
2008 Збитки як категорія цивільного права України.
2008 Вплив кріоконсервованих фетальних клітин на прояви хронічного отруєння алкоголем (експериментальне дослідження)"
2008 Морфофункціональні характеристики клітин інтерстицію сім’яників статевозрілих щурів при кріоконсервуванні
2008 Особливості формування дизайну міського простору в зонах впливу станцій метрополітену (на прикладі м. Харкова)
2008 Депресивні розлади у хворих на дистимію (клініка, діагностика, терапія)
2008 Вплив біологічно активних лігандів на стабільність міжмолекулярних гомополінуклеотидних комплексів
2008 Особливості розвитку та лікування діабетичної стопи у хворих на ожиріння
2008 Становлення психологічної структури учбової діяльності в системі розвивального навчання
2008 Клінічний перебіг та прогноз результатів лікування хронічних періодонтитів
2008 Критерії та загальні причини виникнення нестійкостей стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинність та осциляції в електрохімічних системах
2008 Діагностика ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та оцінка можливостей їх лікування кардіоселективними бета-адреноблокаторами
2008 Процеси термоактивованого перенесення водню в конструкційних
2008 Удосконалення акустичного методу контролю товщини металоконструкцій
2008 Ефективність трансплантації амніотичної оболонки при неінфекційних виразках рогівки
2008 Удосконалення безперервних колійних перетворювачів автоматизованих систем управління рухомим складом залізниць
2008 Технологія паст закусочних на основі сиру кисломолочного нежирного
2008 Удосконалення апарату для виробництва пастоподібних концентратів напоїв на основі овочевої сировини
2008 Технологія плодово-ягідних соусів з використанням екстракту полісахаридів оболонки насіння льону
2008 Формування якості морозива функціонального призначення шляхом збагачення йодом та білком
2008 Психологічні особливості інтенсифікації розвитку комунікативних здібностей майбутніх фахівців міжнародних відносин
2008 Креативне мислення як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку
2008 Українські народні флористичні композиції (квітчання): історія, функції, ти-пологія, художні особливості
2008 Моделі та інформаційні технології поліваріантного аналізу діяльності підприємства
2008 Сухі суміші на основі композицій системи CaO-MgO-Al2O3-SiO2 для торкрет-мас та бетонів
2008 Особливості вирощування саджанців бузини чорної із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України
2008 Продуктивність маточника клонових підщеп яблуні залежно від утримання субстрату і видалення розгалужень у Правобережному Лісостепу України
2008 Наукове обґрунтування системи епідеміологічного нагляду за інфекціями області хірургічного втручання
2008 Місце і роль лапароскопії в діагностиці та лікуванні гострого апендициту за результатами порівняльної оцінки традиційної та ендоскопічної апендектомії
2008 Педагогічні умови формування навчальної мотивації дітей шестирічного віку
2008 Особливості клінічного перебігу та прогноз хворих на інфаркт міокарда в залежності від наявності та ступеня атеросклеротичного ураження вінцевих судин.
2008 Розробка складу та технології препарату "Бронхофіт" із сировини рослинного походження
2008 Нейротропні властивості антибактеріальных препаратів при сумісному введенні з анальгетиками і нестероїдними протизапальними препаратами
2008 Синтез, будова та біологічна активність похідних 1-гідрокси-3-оксо-5,6-дигідро-3Н-піроло[3,2,1-i,j]хінолін-2-карбонової кисло-ти
2008 Експериментальне фармакологічне дослідження ліпофільного екстракту сої і мазі Гексафен
2008 Комплексне лікування і профілактика ерозивно-виразкових гострих гастродуоденальних кровотеч у хворих на інфаркт міокарда.
2008 Методи оцінки соціальної значимості інвестиційного проекту металургійних підприємств
2008 Реструктуризація машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу
2008 Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу (експериментально-клінічне дослідження).
2008 Обґрунтування параметрів системи стійкості секцій механізованого кріплення при відробці похилих вугільних пластів.
2008 Обґрунтування параметрів охоронних конструкцій виїмкових штреків для їх повторного використання
2008 Економічне обґрунтування маркетингових програм підприємства на основі критеріїв вартості бізнесу
2008 Обґрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки
2008 Томаш Масарик і його ставлення до проблем Закарпаття в 20 – 30-х роках ХХ століття
2008 Східна Галичина і Закарпаття: проблеми суспільно-політичних взаємин (1918 – 1939 рр.)
2008 Історія етнографічного вивчення Закарпаття в крайовій українській періодиці другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.
2008 Дієслова з постпозитивними компонентами on і off в сучасній англійській мові
2008 Фоностилістичні особливості англійського мовлення датсько-англійських білінгвів (на прикладі студентського соціолекта)
2008 Оцінні фразеологічні одиниці в англійській та українській мовах: лінгвокогнітивний аспект
2008 Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ-ХХI століть)
2008 Мотиваційні і структурні типи назв професій в англійській та українській мовах
2008 Мовні засоби вираження авторської модальності (на матеріалі англійської сатиричної літературі XX сторіччя)
2008 Когнітивно-семантична і комунікативно-функціональна організація німецької народної загадки
2008 Семантика позитивної емотивної лексики: лінгвокогнітивний та лексикографічний аспекти (на матеріалі англійської, української та новогрецької мов)
2008 Особистісно орієнтоване навчання руховим діям дітей 5-6 років в умовах дошкільного навчального закладу.
2008 Обрядові номінації весільного циклу в українській, англійській і португальській мовах: семантика, структура, функціонування.
2008 Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств та її фінансування
2008 Освітня діяльність земств Чернігівської губернії у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття.
2008 Інтеграція видів художньої діяльності як засіб розвитку мовлення молодших школярів
2008 Дидактичні засади структурування змісту філологічної підготовки студентів педагогічних коледжів
2008 Ефективність економічних відносин підприємств і організацій роздрібної торгівлі споживчої кооперації
2008 Управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу Полтавської області
2008 Формування конкурентних переваг вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України
2008 Діагностика та хірургічне лікування непаразитарних кіст селезінки з використанням мініінвазиних технологій
2008 Фізична реабілітація студенток, хворих на нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом.
2008 Диференційований підхід у фізичному вихованні підлітків з різними темпами біологічного розвитку (на прикладі школярів 7-х класів).
2008 Фітнес-технологія для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків.
2008 Англосаксонська модель адміністративної юстиції в державному управлінні
2008 Ремоделювання серця та стан функції зовнішнього дихання у хворих на артеріальну гіпертензію при поєднанні з хронічним обструктивним бронхітом і бронхіальною астмою.
2008 Клініко-імунологічні особливості ротавірусно-бактеріальної інфекції у дітей.
2008 Розробка технології контролю якості втулок циліндрів неруйнівним методом
2008 Підвищення надійності та обґрунтування параметрів водокільцевих вакуумних насосів доїльних агрегатів
2008 Структура та функціональні властивості покриттів на алюмінієвих сплавах, отриманих мікродуговою обробкою
2008 Державна власність в трансформаційній економіці.
2008 Інтертекстуальність у словесній культурі постмодерну (на матеріалі поетичного дискурсу)
2008 Сатиричний дискурс у романі М.О. Булгакова "Майстер і Маргарита"
2008 Підвищення ефективності управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості
2008 Забезпечення прав, свобод та реалізації обов’язків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів.
2008 Феномен ідентичності у контексті соціально-філософського дискурсу
2008 Соціальна міфологія у контексті суспільних трансформацій
2008 Підвищення якості діагностування інструментів на основі багаторівневого розпізнавання станів їх різальної частини
2008 Резервування розподілених обчислювальних ресурсів в мережах GRID
2008 Радянський режим у західних областях України (1944-1953 рр.).
2008 Організаційно-правові засади здійснення митних процедур на морському транспорті.
2008 Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі
2008 Формування професійних знань в майбутніх програмістів у процесі вивчення математичних дисциплін
2008 Концепція нації і держави Володимира Старосольського
2008 Еволюція виборчих технологій у сучасному політичному процесі
2008 Конституційно-правовий статус суддів судів загальної юрисдикції
2008 Міжнародно-правова відповідальність за забруднення поверхневих вод
2008 Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з антиоксидантами рослинного похо-дження
2008 Сухостійний період у корів, рівень ендото-ксикозу та ефективність превентивної терапії
2008 Політичне товариство "Руська Рада"(1870 — 1914 рр.).
2008 Міцність шпонкових з’єднань бетонних і залізобетонних елементів
2008 Розрахунок міцності стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів на основі деформаційної моделі з екстремальним критерієм
2008 Збереження функції відхідника при хірургічному лікуванні геморою.
2008 Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем
2008 Територіальна організація зайнятості в умовах структурної перебудови економіки регіону
2008 Бойове застосування новітніх засобів збройної боротьби в локальних війнах 90-х років ХХ ст.
2008 Вермикуліто-силікатний теплоізоляційний матеріал підвищеної міцності
2008 Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з міомою матки
2008 Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної функції громадянського суспільства
2008 Електронний уряд: інноваційні підходи до політики і управління в інформаційному суспільстві
2008 Легітимність влади як фактор політичної стабільності суспільства
2008 Моделі формування поведінки споживачів страхових послуг
2008 Лексико-семантичні групи прикметників зі значенням "сміливий" та "болязливий" в сучасній німецькій мові (системно-квантитативні аспекти)
2008 Поняття часу та його реалізація у німецькій мові (діахронічне дослідження)
2008 Формування математичних понять у студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів в умовах кредитно-модульної системи навчання
2008 Клініко-патогенетичне значення змін пуринового обміну, мікроелементного статусу та їх корекція у хворих на ревматоїдний і реактивний артрити
2008 Патогенез ренальних дисфункцій за умов алоксанового діабету у щурів з різною активністю eNOS і протеїнкінази С
2008 Метаболічні фактори ризику у хворих на ревматоїдний артрит: зв’язок з перебігом захворювання та характером фармакотерапії
2008 Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі
2008 Клініко-патогенетичні особливості хронічного некалькульозного холециститу сполученого з гіпертонічною хворобою у хворих молодого віку та оптимізація лікування
2008 Оптимізація лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім синдромом подразненого кишечнику
2008 Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів пристроїв для обрізки копитець великої рогатої худоби
2008 Розбудова міжбюджетних відносин на місцевому рівні
2008 Фазові рівноваги та кристалічні структури сполук у системах Y-{Co, Ni}-{P, As, Sb} та споріднених з ними.
2008 Розробка складу та технології отримання таблетованих лікарських препаратів на основі біфідумбактерину
2008 Розробка складу, технології та дослідження супозиторіїв з олією розторопші
2008 Науково-методичне обґрунтування маркетингової доступності протигрибкових лікарських препаратів
2008 Сучасний спорт в екзистенціальному та соціально-комунікативному вимірах
2008 Відповідальність у сучасних соціальних практиках
2008 Формування естетичних смаків молодших школярів у процесі вивчення образотворчого мистецтва
2008 Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905-1987 рр.)
2008 Педагогічні умови реалізації міжпредметних зв’язків у художньо-трудовій підготовці майбут-ніх учителів трудового навчання
2008 Дорожній бетон на основі модифікованих композиційних цементів
2008 Політологічний аналіз медіа реформ у сучасній Україні та Республіці Польща
2008 Естери та аміди b-ароїлакрилових кислот в реакціях з 1,3- та 1,4-бінуклеофілами
2008 Протолітичні рівноваги та комплексоутворення похідних дифлавонолу в основному та збудженому станах.
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)