Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 2

2008 Документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга як джерело з історії вивчення нацистами окупованих східних територій (1941-1944).
2008 Нелінійні моделі хемостатного виробництва змішаних культур з коменсальною взаємодією
2008 «Математичні моделі та методи розв’язання задач комбінаторної оптимізації в агротехнічній системі»
2008 Аніон-радикальні солі тетраціанохінодиметану з катіонами на основі похідних піразину
2008 Моделювання утримування та оптимізація розділення у міцелярній рідинній хроматографії
2008 Облік і контроль фінансових результатів діяльності підприємств
2008 Науково-дослідна діяльність Керченського історико-археологічного музею (1922-1988 рр.): археологічний аспект.
2008 Сіверськодонецька група пам’яток Лісостепу Східної Європи скіфської доби.
2008 Кизил-кобинська культура у Західному Криму.
2008 Пам’ятки празько-корчацької культури у верхів’ях Дністра, Західного Бугу та Вісли у V-VII ст.
2008 Формування фрустраційної толерантності менеджерів освіти в умовах спільної діяльності
2008 Електронна будова ортованадатів LnVO4 (Ln = Y, La — Lu)
2008 Статистична та кінетичні моделі скорочення м’язового волокна.
2008 Відтворення родючості темно-сірого опідзоленого ґрунту залежно від утримання міжрядь у насадженнях яблуні
2008 Страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві
2008 Структурно-семантичні типи аброутворень в українській мові.
2008 Синтаксичні міні-структури в системі виражально-зображальних засобів сучасної української літературної мови
2008 Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення.
2008 Специфіка автобіографізму в сповідальному циклі Ж.-Ж. Руссо («Сповідь», «Діалоги: Руссо судить Жан-Жака», «Прогулянки самотнього мрійника»).
2008 Механізми взаємодії антибактеріального препарату норфлоксацину і ДНК-зв’язуючихся ароматичних лігандів у водному середовищі
2008 Виробництво ліпленого посуду скіфського часу в племен Дніпровського Лісостепового Лівобережжя.
2008 Спалювання відходів вуглезбагачення у циркулюючому киплячому шарі
2008 Розвиток читацьких умінь старшокласників у процесі вивчення української літератури
2008 Використання інбредних ліній та тестерів різної генетичної структури в селекції кукурудзи на гетерозис.
2008 Продуктивність сіяних бобово-злакових травостоїв залежно від удобрення та режимів скошування на низинних луках західного Лісостепу
2008 Вербалізація концепту ДОЛЯ у давньогерманських текстах:етнокультурний аспект
2008 Поетика образу та символу в американському готичному оповіданні: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта)
2008 Фізичні закономірності механічної поведінки і властивості композитів з керамічною матрицею при локальному навантаженні
2008 Модифікована модель динамічної високороздільної рентгенівської дифрактометрії
2008 Дефектоутворення у приповерхневих шарах монокристалів GaAs під впливом низькорівневого просторово-модульованого лазерного опромінення.
2008 Буроземи пралісів Українських Карпат.
2008 Суспільно-географічні аспекти якості життя населення реґіону (на матеріалах Львівської області).
2008 Підвищення економічної ефективності функціонування ринку насіння соняшнику та продуктів його переробки в регіоні
2008 Розвиток регіонального овочеконсервного підкомплексу АПК та підвищення конкурентоспроможності його продукції
2008 Структура, електропровідність та магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем на основі Co, FeNi, Cu та Ag
2008 Структура популяцій в’язілю увінчаного (Coronilla coronata L., Fabaceae) на північно-східній межі ареалу та її індикаційне значення.
2008 Психоаналітична інтерпретація прози Т. Осьмачки.
2008 Дискурс дитини у прозі українських письменників-шістдесятників (Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало)
2008 Патогенетичне обґрунтування нового підходу до лікування та профілактики загострень хронічного періодонтиту
2008 Зміни показників антиоксидантної та імунної систем в спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою, та їх корекція з допомогою антиоксидантів та ентеросорбентів
2008 Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів
2008 Стратегія використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського регіону в контексті перспектив його сталого розвитку
2008 Полікультурна освіта учнів середньої загальноосвітньої школи у Великій Британії
2008 Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
2008 Паситиш і особливості художньої репрезентації в літературі постмодернізму.
2008 Кирилична рукописна книга XVI ст. в історико-культурному процесі в Україні
2008 Вплив ізоморфних заміщень на електронну будову та властивості апатитоподібних сполук на основі лужноземельних елементів
2008 Підвищення точності і навантажувальної здатності пінольних механізмів агрегатно-модульного технологічного обладнання
2008 A-нескінченність-бімодулі над унітальними A-нескінченність-категоріями
2008 Підвищення довговічності кладки коксових печей на основі регламентації ремонтно-профілактичних робіт.
2008 Формування естетичної культури майбутніх викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю.
2008 Екологічна підготовка майбутніх менеджерів з туризму у вищих навчальних закладах.
2008 Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття).
2008 Синтез і властивості нанорозмірних кисень провідних матеріалів на основі ZrO2 (Y2O3, Fe2O3, CeO2, CuO)
2008 Товарознавча оцінка світлостійкості фіранкових текстильних матеріалів
2008 Технологія пісочного тіста і печива функціонального призначення з використанням селеновмісних олій
2008 Формування асортименту бутербродних маргаринів підвищеної біологічної цінності
2008 Рід Colchicum L. в Україні (систематика, хорологія, морфологія, інтродукція, фітосозологія)
2008 Рідкісні степові ефемероїди Лівобережного Придніпров’я (стан популяцій та наукові основи охорони).
2008 Історико-науковий аналіз науково-освітньої діяльності німецьких вчених Харківського університету у дореформений період
2008 Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини
2008 Комасація у Волинському воєводстві (1921–1939 рр.)
2008 Громадсько-політична діяльність Василя Мудрого (1893-1966 рр.).
2008 Лікарський контроль при відновних фізичних тренуваннях висококваліфікованих плавців після гострих респіраторних захворювань
2008 Відновлення біологічної стійкості організму при опіковій хворобі
2008 Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця ХVІ — початку ХVII ст.
2008 Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів основної школи у позакласній роботі.
2008 Формування характеристик асинхронних двигунів з масивними елементами в магнітопроводі ротора
2008 Геометричне моделювання відбиваючих поверхонь у плоских сонячних коллекторах з елементами-концентраторами
2008 Вінцеві голоморфи напівгруп.
2008 Розробка протипухлинних аутовакцин на основі білоквмісних метаболітів B. subtilis В-7025 та їх вплив на окремі реакції протипухлинного імунітету (експериментальні дослідження)
2008 Теплофізичні процеси утворення кулястого графіту при модифікуванні чавуну магніем
2008 Опозиція в євангельсько-баптистському русі в УРСР (середина 40-х — 80-ті роки ХХ століття).
2008 Структурні реформи в країнах Центральної та Східної Європи: теоретичні та прикладні підходи
2008 Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу
2008 Вплив прийомів агротехніки на врожайність та якість зерна пивоварного ячменю в умовах північної підзони Степу України
2008 Агроекологічні основи вирощування коріандру в північній підзоні Степу України
2008 Ґенеза естрадного вокально-ансамблевого виконавства та шляхи його професіоналізації
2008 Фортепіанна творчість С. Борткевича в світлі класико-романтичної традиції
2008 Український ансамбль тромбонів у контексті світового музичного мистецтва
2008 Інтенсифікація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
2008 Маркетингове управління товаропросуванням молокопродукції аграрних формувань на споживчому ринку.
2008 Вибір стратегій для забезпечення конкурентоспрможності підприємств молочної промисловості
2008 Запасання енергії монокристалами складних боратів SrB4O7:Eu2+ та Li6Gd1-xYx(BO3)3:Eu3+
2008 Найменування осіб за родом діяльності в сучасній російській мові (економіко-правова сфера).
2008 Спектральна теорія блочних якобієвих матриць та її застосування до задачі інтегрування диференціально-різницевих ланцюжків
2008 Комплексна радіонуклідна діагностика уражень міокарда при легенево-серцевій недостатності
2008 Інтеграція України в світовий ринок інновацій
2008 Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції.
2008 Формування адаптивної системи контролінгу в менеджменті аграрних підприємств
2008 Лексичні старослов’янізми в українській літературній мові XIX століття (семантичний і стилістичний аспекти).
2008 Діагностика конкурентоспроможності коксохімічних підприємств
2008 Системи точного електроприводу малої потужності на основі вентильних двигунів з постійними магніт%

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)