Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 2

2008 Формування національної самосвідомості старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів у процесі краєзнавчої роботи.
2008 Обгрунтування сучасних напрямів удосконалення технології виробництва молока
2008 Правові засади регулювання діяльності міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово- промисловій палаті України
2008 Мікобактерії різних генотипів та їх роль в клінічній картині туберкульозу легень
2008 Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості.
2008 Механізм державного регулювання регіональної економіки в умовах ринкової трансформації
2008 Гігієнічна оцінка ефективності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі
2008 Особливості фізичного та психічного розвитку дітей дошкільного віку м. Києва
2008 Фізіолого-гігієнічна оцінка впливу семестрово-цикло-блочної системи викладання на здоров’я школярів різного віку
2008 Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоров’я населення
2008 Гігієнічна характеристика вмісту селену в об’єктах навколишнього середовища і організмі людини та його вплив на показники здоров’я населення екологічно несприятливого регіону
2008 Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті
2008 Психологічні особливості соціалізації підлітків у позашкільній діяльності.
2008 Церебропротекторні властивості нових амін окис-лотних похідних 1,4-нафтохінону (експериментальне дослідження)
2008 Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду
2008 Міжнародні фінансові стратегії в умовах глобалізації (на прикладі країн транзитивного типу)
2008 Транскордонні злиття та поглинання у процесі корпоративної консолідації
2008 Інформаційно-інноваційна компонента у формуванні механізмів міжнародної торгівлі
2008 Інноваційні тенденції інституційного впливу на стратегії міжнародного менеджменту в умовах глобальної конкуренції
2008 Правове регулювання державних закупівель товарів, робіт та послуг Європейського Союзу (Зближення законодавства України з правом ЄС).
2008 Правові аспекти прикордонного співробітництва на регіональному рівні
2008 Юридичні гарантії права природокористування.
2008 Правове регулювання податку на доход підприємств: за законодавством Соціалістичної Республіки В’єтнам.
2008 Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
2008 Механізми державного регулювання страхової діяльності в Україні
2008 Еколого-фізіологічні аспекти гербіцидної дії на амброзію полинолисту (Ambrosia artemisiifolia L.)в умовах степового Придніпров’я.
2008 Стратегічне управління підприємницькою діяльністю в регіоні (на матеріалах Закарпатської області)
2008 Регіональні фактори розвитку та механізми регулювання соціально-трудового потенціалу (на матеріалах Закарпатської області)
2008 Диференційні маркери гіперплазій ендометрія в залежності від онкологічної обтяженості спадкового анамнезу
2008 Моделі та методи автоматизації проектування технологічного процесу формоутворення деталей
2008 Розробка методики розрахунку пропускної спроможності широкосмугової пакетної мережі загального користування та стратегії побудови мультисервісної мережі Азербайджану
2008 Вплив первинних параметрів мережі на якість надання телекомунікаційних послуг.
2008 Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв’язку
2008 Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990-2006 рр.).
2008 Організаційно-економічний механізм санації підприємств в Україні.
2008 Організаційно-економічний механізм прикордонного співробітництва.
2008 Інтелектуальний капітал в економіці України.
2008 Морфобіологічні та екологічні особливості видів роду Lonicera L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва
2008 Економічні важелі регулювання аграрного ринку України в умовах міжнародної інтеграції
2008 Ефективність використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах
2008 Забезпечення соціально-економічного розвитку регіону на основі використання програмно-цільового методу (на прикладі АР Крим)
2008 Формування системи екологобезпечного сільськогосподарського землекористування
2008 Територіальна організація ринку фінансових активів регіону (на прикладі Київської області)
2008 Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України.
2008 Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у ХХ столітті.
2008 Світоглядна позиція буддійської традиції в умовах глобалізації.
2008 Науковий дискурс в умовах інформаційного суспільства: методологічний і соціокультурний аспекти.
2008 Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації
2008 Взаємозв’язок структури і дифузійних параметрів водню у гідридотвірних матеріалах (V, Nb, Ta, Dd-Fe-B)
2008 Моделювання, властивості та технології виготовлення багатофункціональної перколяційної кераміки з гідроксилапатиту.
2008 Формування державної стратегії на інформаційному ринку в умовах глобалізації
2008 Литі органомінеральні суміші для ремонту покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг
2008 Модифікований неавтоклавний газополістиролбетон з підвищеними фізичними та механічними властивостями
2008 Конструктивний захист повітряних ліній електропередачі від галопування проводів
2008 Мова Валерія Шевчука: ключові концепти, корпус, тезаурус
2008 Українська термінологія землеустрою та кадастру
2008 Оцінки екологічного стану земельних ділянок, зайнятих відходами та об’єктами поводження з ними
2008 Характеристика господарсько-біологічних особливостей овець різних генотипів в умовах Закарпаття
2008 Оптимізація екобезпеки довкілля на територіях забруднених радіонуклідами в агросфері Вінниччини
2008 Ставлення до праці промислових робітників за нових соціально-економічних умов
2008 Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет
2008 Дослідження і розробка методів та технічних засобів радіаційних випробувань обладнання АЕС на електрофізичних установках
2008 1. Профілактика тромбоемболії легеневої артерії за допомогою кава-фільтрів
2008 Політика США в Східній Азії в умовах постбіполярності
2008 Організація внутрішнього контролю в системі управління фінансовими потоками підприємств
2008 Глибинна будова Дніпровсько-Донецької западини за даними регіональних сейсмостратиграфічних досліджень
2008 Творча особистість в умовах масової культури
2008 Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст. в контексті розвитку українського туризму
2008 Пластика глибоких дефектів гомілки та стопи васкуляризованими клаптями
2008 Статистичний аналіз розвитку структури економіки
2008 Криміналістичний аналіз об’єктів комп’ютерних злочинів
2008 Використання цифрових адаптивних динамічних багатовимірних фільтрів для підвищення точності прогнозування в системах управління
2008 Вдосконалення організаційного механізму управління корпоративними правами держави (регіональний аспект)
2008 Механізми взаємовідносин органів публічної влади в процесі управління земельними ресурсами
2008 Агентство регіонального розвитку як механізм управління розвитком регіону на засадах демократичного врядування
2008 Шляхи вдосконалення механізмів державного управління електоральним процесом в Україні
2008 Підвищення ефективності технології виготовлення підшипників ковзання високошвидкісних турбокомпресорних агрегатів
2008 Кріоконсервування культивованих фібробластоподібних клітин шляхом повільного заморожування і вітрифікації
2008 Формування продуктивності агрусу в умовах Північного Лісостепу України
2008 Селекційна цінність самозапилених ліній кукурудзи різного генетичного походження в умовах Лісостепу України
2008 Вплив агроекологічних факторів на врожайність і якість зерна озимої м»якої пшениці в центральній частині Лісостепу України
2008 Ефективність добору на збільшення вмісту волокна при збереженні механічної функції стебла конопель
2008 Елементи екологічної технології оздоровлення насіння зернових культур
2008 Вплив звукопоглинання стоматологічних протезних матеріалів на вимовляння у хворих, що користуються зубними протезами
2008 Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану
2008 Управління інвестиційною діяльністю підприємств машинобудування
2008 Розробка інформаційних технологій управління ресурсами комп’ютерних мереж в умовах самоподібного вхідного потоку
2008 Розробка математичних моделей надійності складних систем з урахуванням динаміки умов їх експлуатації
2008 Моделі пошуку та розпізнавання зображень у базах даних
2008 Моделі мультиграничної сегментації зображень
2008 Політика Румунії щодо українських земель у період диктатури І.Антонеску (1940 — 1944 рр.).
2008 Діяльність українських національних партій на Волині у міжвоєнний період.
2008 Вікові аспекти імунологічної дисрегуляції при неповній глобальній ішемії мозку в самців-щурів
2008 Розвиток та становлення топографії бічних стінок носа в ранньому періоді онтгогенезу людини
2008 Розробка хімічного складу та режимів термомеханічної обробки катанки підвищеної деформованості з електросталі для виробництва високоміцного металокорду
2008 Механізми взаємодії місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади
2008 Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні
2008 Інституціональний механізм державного регулювання розвитку підприємництва
2008 Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості населення
2008 Адресні методи підвищення завадозахищеності систем радіолокаційного впізнавання на основі кодування сигналами запиту та відповіді координат повітряних об’єктів
2008 Організаційно-економічні основи формування системи екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування
2008 Удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки
2008 Розробка методу попередження зіткнень суден маневром зміни швидкості
2008 Політика радянської влади щодо Російської православної церкви в Криму (1917-1941 рр.)
2008 Продуктивність яблуні у повторній культурі за тривалого удобрення в Правобережному Лісостепу України
2008 Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення
2008 Розвиток теплової енергетики України на основі модернізації основного тепломеханічного обладнання ТЕС
2008 Концепція формування прибудинкових територій населених пунктів
2008 Лексико-семантичне поле «коштовне каміння» в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів)
2008 Варіативність інтонації англійського офіційно-ділового діалогічного мовлення в соціолінгвістичному аспекті (експериментально-фонетичне дослідження)
2008 Українська комуністична партія (укапістів): утворення, діяльність та ліквідація (1920-1925 р.р.)
2008 Технологія отримання мікрокристалів арсеніду індію, стійких до дії опромінення високоенергетичними електронами.
2008 Ефективність функціонування підприємств молокопродуктового підкомплексу в умовах розвитку міжгосподарської кооперації
2008 Фінансова безпека розвитку сільськогосподарських формувань
2008 Формування та функціонування біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні
2008 Біохімічні маркери апоптозу при лімфопроліферативних захворюваннях
2008 Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експерименті
2008 Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби
2008 Облік і аудит розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів
2008 Врахування регіональних тропосферних затримок при супутникових спостереженнях
2008 Ідентифікація генотипів соняшника за допомогою ДНК-маркерів
2008 Н.Д. Полонська-Василенко — дослідник історії Південної України
2008 Джерела з історії відкупів півдня України останньої чверті XVIII — початку ХІХ століття
2008 Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання
2008 Формування спільного кредитного ринку Європейського союзу
2008 Зобов’язально-правові та спеціальні засоби захисту права власності в підприємницькій діяльності
2008 Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст. 1881 КК України): кримінально-правова характеристика
2008 Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності
2008 Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні
2008 Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні
2008 Міцність і тріщиностійкість сталефібробетонних елементів, що згинаються, армованих ефективними видами сталевої фібри
2008 Несуча здатність, жорсткість та деформативність залізобетонних елементів із змішаним армуванням
2008 Особливості розумового розвитку молодших школярів залежно від мотивації учіння
2008 Розробка і вдосконалення геодезичних методів контролю параметрів обертових і коливних об’єктів
2008 Роль факторів Чорнобильської катастрофи – інкорпорованих радіонуклідів 137Сs та хронічного психо-емоційного стресу – у порушеннях природженого і набутого імунітету (експериментально-клінічне дослідження)
2008 Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС.
2008 Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури.
2008 Особистісно орієнтований підхід до морального виховання учнів 6-7 класів у процесі вивчення іноземної мови.
2008 Політико-адміністративна, господарська, благодійна та військова діяльність П. Калнишевського.
2008 Профілактика рецидивів хронічного катарального гінгівіту при ортодонтичному лікуванні аномалій зубних рядів у дітей
2008 Обґрунтування застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту
2008 Проходження державної служби в Україні: організаційно-правовий аспект
2008 Методологічна роль синергетики у порівняльно-правовому пізнанні
2008 Правове становище національних меншин Півдня України у складі Російської імперії наприкінці XVIII — початку ХХ ст. (на матеріалах Одеси)
2008 Технологія термостабільних емульсійних соусів на основі овочевої сировини
2008 Імунофізіологічні фактори протипухлинного захисту молочної залози собак
2008 Морфофункціональні зміни в яєчнику та матці корів за умов статевого циклу та при його корекції.
2008 Фізіолого-біохімічні процеси в організмі і продуктивність кролів залежно від умов годівлі та утримання
2008 Адаптивні зміни активності гідролаз органів травлення курей за дії аліментарних чинників
2008 Розробка енергоекономічного режиму роботи установки ківш-піч з урахуванням впливу суміжних технологічних операцій
2008 Удосконалення управління ходом доменної плавки на основі дослідження газодинаміки верхньої і нижньої зон печі
2008 Семантико-словотвірна структура прізвищ Центральної і Східної Донеччини
2008 Д.Г.Віленський – вчений, педагог та організатор вітчизняного ґрунтознавства 20-50-х років ХХ ст..
2008 Термінологія соціальної ринкової економіки в сучасній німецькій мові: номінативний та функціональний аспекти
2008 Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти
2008 Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті
2008 Вплив фізичних та геометричних характеристик залізничної колії на її напружено-деформований стан.
2008 Підвищення надійності комплексу керування системою тягового електропостачання електричного транспорту
2008 Удосконалення технологічних прийомів передінкубаційної обробки яєць птиці
2008 Удосконалення селекційно-етологічних прийомів підвищення відтворювальних якостей бугаїв-плідників
2008 Зміна гумусоутворювання та агрофізичного стану ґрунтів у рисово-люцерновій сівозміні та їх вплив на врожай рису
2008 Продуктивність пшениці озимої на зрошенні залежно від основного обробітку грунту в сівозміні південного Степу України.
2008 Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем
2008 Патоморфологія гострого пошкодження легень при каловому перитоніті та її зміни під впливом корвітину (експериментальне дослідження).
2008 Електронно-іонні процеси на міжфазній границі активований вуглець/електроліт.
2008 Фізико-хімічні властивості та процеси літієвої інтеркаляції магній-заміщених літій-залізних шпінелей
2008 Психологічна допомога функціонально неповним сім’ям в умовах навчально-виховного комплексу І ступеня.
2008 Психологічні засади індивідуалізації учбового процесу шестиліток.
2008 Психологічна підготовка вагітної жінки до перших пологів.
2008 Психологічні чинники впливу телебачення на розвиток моральної свідомості молодших школярів.
2008 Тенденції засвоєння та розвиток семантики англізмів у сучасній українській мові.
2008 Розвиток креативного потенціалу у майбутніх менеджерів організації.
2008 Психологічні особливості мотивації підприємницької діяльності.
2008 Психологічні особливості внутрішнього світу дітей, хворих на бронхіальну астму.
2008 Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів державного управління України
2008 Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону як регіонального коридора національної мережі України
2008 Процес та обладнання тонкого подрібнення пігментів і наповнювачів для лакофарбової промисловості
2008 Побудування тренувальних програм відновних мікроциклів у юних лижників-гонщиків 15-16 років
2008 Впровадження системи атестації футбольних клубів України
2008 Ефективність фізичної підготовленості студенток вищого педагогічного навчального закладу засобами міні-футболу
2008 Статистика поля в зоні Френеля круглої сфокусованої апертури
2008 Ефективність транспортної системи промислового району в припортовому логістичному ланцюгу поставки зернових
2008 Науково-технічні засади вдосконалення нормативного забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства
2008 Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві
2008 Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу.
2008 Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року.
2008 Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії
2008 Особливості сомато-статевого розвитку і функції системи гіпофіз – гонади та щитоподібної залози при порушеннях чоловічого пубертату за умов йодної недостатності
2008 Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів
2008 Міжнародна економічна допомога в процесі реалізації стратегії подолання бідності в Україні
2008 Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферичної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції
2008 Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів периферійної крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо
2008 Концепція кримінально-правової охорони права людини на життя в Україні
2008 Цивільно-правові засоби здійснення права на медичну допомогу
2008 Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
2008 Поліпшення техніко — економічних пока-зників автотракторного дизеля шляхом ре-гулювання турбонаддуву
2008 Обґрунтування раціональних конструктивно технологічних параметрів процесів очистки соняшникової олії від фосфатидів
2008 Удосконалення технології виробництва вітамінних кормових добавок.
2008 Сушіння короткорізаних макаронних виробів із застосуванням мікрохвильового електромагнітногополя
2008 Технологічне забезпечення показників зміцнення поверхневого шару деталей машин методом пластичного деформування
2008 Підвищення ефективності механічної обробки деталей з використанням полімервмісних МОТЗ
2008 Розробка методів аналізу та гасіння нелінійних коливань стержневих систем
2008 Розвиток економічного співробітництва між країнами Арабського Магрибу
2008 Феномен пограниччя у соціокультурному вимірі
2008 Еколого-біологічне обґрунтування стійкості лісових біогеоценозів на рекультивованих шахтних відвалах Західного Донбасу.
2008 Екологічні адаптації дрібних ссавців в умовах техногенного забруднення біогеоценозів степового Придніпров’я
2008 Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців Служби безпеки України
2008 Наукове обґрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону
2008 Психологічні механізми виявлення та протидії маніпулятивним намірам у студентів.
2008 Психологічні особливості егоцентризму в музичній творчості підлітків.
2008 Психологічні чинники запобігання синдрому професійного вигорання педагога дошкільного навчального закладу
2008 Особливості проявів емоційної стійкості особистості співробітників митної служби у соціально складних ситуаціях.
2008 Ветеринарно-санітарна експертиза свинини, виробленої в умовах дефіциту заліза та його корекції
2008 Ветеринарно-санітарна експертиза молока за різних способів і режимів пастеризації
2008 Токсикологічна оцінка та дезінфекційна ефективність препарату бровадез плюс
2008 Фармакологічна дія ехінацеї композитум і коензиму композитум на організм інтактних та хворих на катаральну бронхопневмонію телят
2008 Вивчення взаємозв’язку між процесами іонного транспорту і зміною форми еритроцитів.
2008 Контролінг у системі менеджменту страхової компанії
2008 Вплив несиметрії напруги живлення на тепловий стан асинхронного двигуна у тривалих та повторно-короткочасних режимах роботи
2008 Обґрунтування параметрів профілювання широких граней та форми розкатів при прокатці товстих листів
2008 Вдосконалення методів розрахунку і проектування процесу гвинтової екструзії
2008 Рецепція англійської класичної і масової літератури в детективному циклі Б. Акуніна «Пригоди Ераста Фандоріна».
2008 Особливості сприйняття творчості М.В.Гоголя в Ірані.
2008 Літературна критика Дж.Х.Міллера: трансформація західноєвропейських теорій.
2008 Геометричне моделювання дій механіч-них пристроїв на основі властивостей трикутника Релло.
2008 Геометричне моделювання раціонально-го розбиття посівних площ за заданими вимогами
2008 Формування системи показників конкурентоспроможності регіонів
2008 Припинення суб’єктів господарювання
2008 Договір оренди державного та комунального нерухомого майна
2008 Розвиток фінансового лізингу в аграрних підприємствах
2008 Державне регулювання систем стандартизації та сертифікації в Україні
2008 Моделі та інформаційні технології для адаптивного управління компонентними програмними комплексами
2008 Йодний дефіцит і патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у Північному регіоні України
2008 Масивно-плитні фундаменти під машини з вертикальним імпульсним навантаженням
2008 Ситуаційна зумовленість тактики слідчих дій.
2008 Моделювання гідродинаміки віброкиплячого шару з розробкою утилізатора тепла сипких матеріалів.
2008 Удосконалення технології малоінерційної розкладки нитки для формування пакувань
2008 Удосконалення технології одержання трести шляхом формування шару лляної соломи в процесі розстилу
2008 Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам
2008 Розробка композицій для гідрофобного оздоблення целюлозовмісних текстильних матеріалів із використанням кремнійорганічних емульсій
2008 Фінансові інститути у суспільному відтворенні
2008 Інвестиційні джерела як фактор модернізації економіки України в ринкових умовах (державно-регулятивні засади)
2008 Флористичні концепти української мовно-художньої картини світу (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.)
2008 Формування маркетингової інформаційної системи підприємств санаторно-курортного комплексу
2008 Ресурсозберігаючі елементи технології вирощування насіння моркви в умовах лівобережного Лісостепу України.
2008 Біоекологічні особливості конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) в умовах заходу України
2008 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємствами АПК Сумської області
2008 Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення
2008 Особливості розслідування злочинів, вчинених організованими групами, у криміналістичній методиці
2008 Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників
2008 Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом
2008 Причини, умови розвитку та психотерапія сексуально-поведінкової дезадаптації молодого подружжя
2008 Клініко-патогенетичні особливості та лікування діабетичної поліневропатії, поєднаної з кардіоваскулярною автономною невропатією
2008 Удосконалення асинхронних електродвигунів приводу занурних насосів шляхом застосування литої мідної короткозамкненої обмотки ротора.
2008 Поетика керроллівського нонсенсу в історико-літературній перспективі
2008 Управління проектами ремонту суднових технічних засобів.
2008 Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу
2008 Формування системи обслуговування машинобудівного підприємства за маркетингово-логістичним підходом
2008 Управління поведінкою персоналу виробничої організації
2008 Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу
2008 Оцінка ефективності комплексного лікування гострого гематогенного остеомієліту в дітей
2008 Клініко-патогенетичні особливості інфаркту міокарда, поєднаного з цукровим діабетом 2-го типу, раціональні підходи до лікування та медичної реабілітації.
2008 Оптимізація лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним необструктивним бронхітом, в амбулаторних умовах
2008 Підвищення ефективності процесу кінцевого фрезерування шляхом забезпечення динамічної стійкості технологічної системи
2008 Удосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств
2008 Удосконалення електрохімічної технології каталітичних покриттів паладієм та сплавом паладій-нікель
2008 Економічний механізм інноваційної активності
2008 Механізми синтезу ефективної організаційної структури підприємства
2008 Зменшення радіальної нерівномірності температурних полів у дисках роторів ГТД дискобарабанної конструкції
2008 Стилістика символізму в модифікації фортепіанних жанрів прелюдії та етюду в ХІХ – початку ХХ століть.
2008 Літургічна музика як жанрово-стильовий феномен у творчості вітчизняних композиторів кінця ХХ – початку ХХI століття
2008 Ліризм як жанрова основа українського оперного співу.
2008 Діалогічність як принцип стильового мислення в музиці 2-ої половини ХХ століття (на прикладі творчості Р. Щедріна)
2008 Різдвяна тема в українській хоровій та сценічній музиці періоду незалежності
2008 Метод рядів Фур’є для мероморфних у півсмузі функцій
2008 Удосконалення методів розрахунку та конструкції вибивної транспортуючої машини для формувальних ліній крупного литва
2008 Часові параметри індивідуально-типологічних особливостей суб’єктів з соматичними порушеннями
2008 Індивідуально-типологічні особливості моторних компонентів у мнемічній переробці інформації
2008 Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
2008 Оптимізація меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози
2008 Формування професійно-зорієнтованого спілкування майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (на матеріалі іноземних мов)
2008 Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності
2008 Розвиток соціологічної освіти в Україні: організаційно-дидактичні характеристики
2008 Спінові ефекти в молекулах кисню, озону та міжмолекулярних комплексах за участю кисню
2008 Інвестиційне забезпечення технічного оновлення сільського господарства
2008 Артистична спадщина С.Рахманінова та її вплив на фортепіанне мистецтво ХХ століття
2008 Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез.
2008 Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності.
2008 Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами українського народознавства.
2008 Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час.
2008 Економічна ефективність молочного скотарства степової зони Автономної Республіки Крим в умовах інтенсифікації лукопасовищного кормовиробництва
2008 Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів.
2008 Конституційно-правові аспекти реалізації принципу поділу влади в Україні: національна традиція та сучасність.
2008 Міжнародно-правові аспекти державної морської політики України та юридичні проблеми її реалізації в сучасних умовах
2008 Законність і справедливість: теоретико-правові проблеми співвідношення та взаємодії
2008 Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму
2008 Клiнiко-патогенетичне значення змін експiратiв при хронічній ревматичній хворобі серця
2008 Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією
2008 Особливості клініки, перебігу і лікування стабільної стенокардії у хворих з супутнім хронічним гломерулонефритом
2008 Структура і формування молодих деревостанів Ґорґан.
2008 Земноводні та плазуни в лісах Львівщини
2008 Формування житлової політики регіону
2008 Розвиток землекористування в аграрній сфері регіону
2008 Індивідуалізація професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах
2008 Формування відповідального ставлення молодших школярів до навчання
2008 Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи
2008 Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення.
2008 Психолого-педагогічні технології оптимізації змагальної діяльності тенісистів в процесі становлення спортивної майстерності
2008 Обґрунтування змісту і організації спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України
2008 Обмеження ризику в інноваційній діяльності машинобудівного підприємства.
2008 Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності.
2008 Організація потокових процесів на мережевих підприємствах в умовах інформатизації.
2008 Удосконалення способів оцінювання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства.
2008 Технологічна безпека та продовження ресурсу сталевих конструкцій у корозійних середовищах
2008 Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
2008 Нормалізація технологічних параметрів для удосконалення рулонного офсетного друку газет і журналів
2008 Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в системі забезпечення ліквідації загроз
2008 Інформаційні технології пошуку та зберігання даних про графічні об’єкти на основі їх семантики
2008 Профілактика ранніх рецидивів кровотеч при кровоточивих виразках дванадцятипалої кишки.
2008 Оцінка впливу тривалої антигіпертензивної терапії різними бета — адреноблокаторами на стан вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом.
2008 Суспільна та територіальна організація сфери послуг регіону в умовах ринкової трансформації (на прикладі Вінницької області)
2008 Соціально-економічний розвиток регіону з урахуванням геополітичного чинника (на прикладі Столичного економічного району України)
2008 Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії
2008 Реконфігуровані процесори стиску потоків даних
2008 Розповсюдження і клінічні прояви лямбліозу у жителів Харківської області
2008 Підвищення ефективності специфічної алерговакцинації у хворих на поліноз шляхом корекції імунологічної реактивності.
2008 Синдром м’язової дрожі після операцій, виконаних в умовах загальної анестезії: профілактика, лікування.
2008 Прогноз кренів фундаментів з кільцевою формою підошви, які зведені на глинистих водонасичених грунтах
2008 Підвищення механічних властивостей кремніймарганцевистих сталей 17Г1С, 17ГС і 16ГС обробкою комплексними модифікаторами
2008 Регіональна модель іоносфери за даними харківського радара некогерентного розсіяння
2008 Реабілітація імунної системи у дітей з гемобластозами у період клініко-лабораторної ремісії в умовах Євпаторійського курорту
2008 Клiнiко-iмунологiчне обгрунтування комплексної терапiї хронiчного обструктивного захворювання легенiв у хворих, котрi перенесли туберкульоз легенiв
2008 Методологічна роль гуманістично-ноосферної концепції у розв`язанні глобальних проблем сучасності
2008 Моделювання та методи обкобки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях
2008 Математичне моделювання і обробка динамічно введеного підпису для задачі аутентифікації особи у інформаційних системах
2008 Фомування рекламної діяльності на ринку туристичних послуг
2008 Ресурсозабезпечення в системі управління життєвого циклу підприємств в Україні
2008 Психологічні механізми нормативно-правової регуляції поведінки особистості
2008 Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами
2008 Протестантські громади Закарпаття 1945-1991 рр.
2008 Методичні основи організації систем доставки вантажів з використанням засобів укрупнення
2008 Етичні основи діяльності слідчого.
2008 Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів
2008 Характеристика антифунгальної активності синтетичних порфіринів
2008 Поляризаційні та електромагнітні властивості релятивістських частинок зі спіномї
2008 Тунельні ефекти в аморфних твердих тілах
2008 «Інституціональний механізм раціонального аграрного природокористування в регіоні»
2008 Економіко-екологічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в умовах реформування земельних відносин
2008 Вплив нових способів електромагнітного перемішування на формування безперервнолитих заготівок з середньо- та високовуглецевої сталі
2008 Вагітність і пологи в жінок з гіперпролактинемією в анамнезі.
2008 Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (на прикладі України, Азербайджану та Росії)
2008 Релятивістський розрахунок сил електрон-іонних зіткнень для багатозарядних іонів у плазмі
2008 Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з хронічним пієлонефритом.
2008 Профілактика невиношування вагітності у жінок, які народжують вперше у пізньому репродуктивному віці.
2008 Репродуктивне здоров’я жінок при тривалій внутрішньоматковій контрацепції.
2008 Суб’єктивні чинники тілесного розвитку осіб із різним соціальним статусом.
2008 Розвиток рухової навички з урахуванням психічної інтенсивності вправляння.
2008 Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря
2008 Психофізіологічні властивості учнів молодшого шкільного віку з різним фізичним та розумовим навантаженням.
2008 Психологічні особливості рефлексивних компонентів у професійному становленні практичного психолога.
2008 Використання соціально-психологічних методів управління в сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Львівської області).
2008 Управління транспортним забезпеченням сільськогосподарських підприємств
2008 Функціональні зміни щитоподібної залози та наднирників у дітей з гематологічною патологією, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у віддалений після аварійний період.
2008 Удосконалення нормативної бази для вхідного контролю колісних пар вагонів
2008 Удосконалення нормативної бази оцінювання якості освітніх послуг вищих навчальних закладів України
2008 Математичне моделювання позитивних динамічних систем балансового типу
2008 Символ у філософському дискурсі М. Бердяєва: лінгвокогнітивний аспект
2008 Узагальнювально-видільні займенники сучасної російської мови: семантика і граматичні особливості.
2008 Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення
2008 Розробка способу підвищення вибухобезпеки на сполученнях лав з вентиляційними виробками при стовповій системі відпрацювання
2008 Політичні партії в умовах парламентаризму.
2008 Порівняльна ефективність різних методик бандажування шлунка для лікування ожиріння
2008 Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки
2008 Роль посередництва у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)
2008 Принципи нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю України
2008 Правове регулювання атестації педагогічних та науково-педагогічних працівників в Україні
2008 Пенсійне забезпечення працівників на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці
2008 Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку.
2008 Підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі Криму.
2008 Розвиток організаційно-економічних відносин у молокопереробному підкомплексі регіону
2008 Підвищення ефективності кредитного забезпе-чення сільськогосподарських підприємств
2008 Створення науково-методичних та нормативних засад фахових систем сертифікації
2008 Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапіїї
2008 Формування матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств
2008 Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами
2008 Механізм управління організаційним потенціалом суб’єктів реального сектору економіки
2008 Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств
2008 Моніторинг управління грошовими потоками підприємства
2008 Адміністративно-правові засади атестації працівників органів внутрішніх справ
2008 Метод та засоби прогнозування розповсюдження радіоактивних забруднень в проточних поверхневих водоймищах з урахуванням режимів роботи АЕС і ГЕС
2008 Нелінійні адаптивні методи короткострокового прогнозування в управлінні торговою позицією інвестора
2008 Моделювання ціноутворення послуг підприємств санаторно-курортної сфери.
2008 Ідентифікація конфігурації парку комбайнів у проектах систем централізованого збирання ранніх зернових культур
2008 Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги
2008 Еколого-економічні засади збалансованого розвитку енергогенеруючих підприємств
2008 Типологія весільних обрядових фразем в українській та німецькій мовах.
2008 Семантико-когнітивна структура концепту ЧИСТИЙ в англійській та українській мовах.
2008 Мікрофлора секрету молочної залози та імунологічна реактивність організму корів, хворих на мастит
2008 Особливості перебігу епізоотичного процесу тварин у південному регіоні України.
2008 Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках
2008 Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні
2008 Медична реабілітація хворих з застарілими пошкодженнями кистьового суглоба
2008 Заміщення дефектів довгих кісток штучними імплантатами на основі вуглецю (експериментальне дослідження з клінічною апробацією)
2008 Клініко-терапевтичні аспекти тривожних розладів при алкогольній залежності
2008 Правове регулювання судового захисту трудових прав громадян
2008 Покращання керованості та стійкості руху автомобілів високої прохідності
2008 Західна парадигма освіти на початку ХХІ століття (соціально-філософський аналіз)
2008 Духовний потенціал обороноздатності держави в умовах соціокультурних трансформацій (соціально-філософський аналіз)
2008 Формування громадянськості в умовах соціокультурних трансформацій українського суспільства
2008 Стратегічне планування розвитку муніципального утворення
2008 Державний механізм забезпечення інваріантного функціонування судової системи
2008 Організаційно-економічний механізм управління товарооборотом підприємств
2008 Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку
2008 Маркетинг в підприємствах оптової торгівлі
2008 «Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі»
2008 Збільшення ресурсу бандажів коліс локомотивів за рахунок удосконалення технології репрофілювання поверхонь кочення.
2008 Прогнозування експлуатаційних характеристик камерних живильників промислових установок пневмотранспортування порошків суцільним потоком.
2008 Прогнозування карієсу постійних зубів та його індивідуальна профілактика у дітей
2008 Технологія та комплекс переробки відвалів уранодобувних шахт
2008 Клініко-діагностичне значення неоптерину у хворих на гострий коронарний синдром.
2008 Суспільно-політичний устрій мінойського Криту (друга половина XVII — середина XV ст. до н. е.)
2008 Удосконалення способів утримання бджолиних сімей в зимовий період
2008 Науково-педагогічний доробок Олександра Самійловича Залужного (1886–1938 рр.).
2008 Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5—7 класів
2008 Розвиток методів калібровки інструменту при холодній валковій прокатці прецизійних труб зі змінним по довжині робочого конусу типом калібру
2008 Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
2008 Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі
2008 Розробка зубчато-важільних головних виконавчих механізмів спеціальних кривошипних пресів.
2008 Особливості клінічного перебігу та лікування простого герпесу слизової оболонки порожнини рота та губ у осіб молодого віку
2008 Стратегія розвитку муніципальної власності місцевого самоврядування
2008 Особливості гормональної контрацепції у ВПЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку з патологією шийки матки
2008 Рання реабілітація репродуктивної функції у пацієнток з позаматковою вагітністю
2008 Стратегія зовнішньоекономічної діяльності кластерних утворень у контексті світового і регіонального розвитку
2008 Рівні мелатоніну при функціональних розладах шлунка та кишечника у хворих з надлишковою масою тіла
2008 Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції
2008 Роль метаболічних, імунних факторів паротидної слини та бактеріальної персистенції в патогенезі карієсу у дітей 5-15 років
2008 Нормальні хвилі в прямокутному пружному хвилеводі
2008 Обґрунтування методів і моделей ідентифікації та контролю конфігурації проектів систем централізованої заготівлі молока
2008 Продуктивність та функціональна активність рубця корів при застосуванні високобілкових кормів і мінеральних добавок
2008 Нелінійні коливання рідини з вільною поверхнею в рухомому резервуарі
2008 «Польська підпільна держава» (1939 — 1945 рр).
2008 Клініко-лабораторне обґрунтування вибору лікувально-профілактичного комплексу при дентальній імплантації
2008 Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
2008 Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих
2008 Клініко-біохімічна оцінка використання методики пошарового введення поліакриламідного гелю для усунення деформацій м’яких тканин обличчя
2008 Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину.
2008 Презумпція невинуватості в кримінальному процесі України та практиці Європейського суду з прав людини.
2008 Фізико-хімічні засади удосконалення переробки гіпсовмісних відходів неорганічних виробництв
2008 Просторово-часова організація діяльності посадових осіб місцевого самоврядування
2008 Політичні імперативи євроінтеграційного курсу України
2008 Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК
2008 Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів профілактики інтоксикацій
2008 Монетизація трансформаційної економіки: методологія дослідження, зміст і фактори
2008 Трансформація структури людської діяльності у сучасному господарському розвитку
2008 Вплив магнітного поля на стани антиферомагнетиків з переважною взаємодією Дзялошинського
2008 Статистичне представлення межового тертя та фрагментації металів
2008 Профілактика і хірургічне лікування несправжніх аневризм анастомозів у хворих після аорто-клубових і клубово-стегнових реконструкцій.
2008 Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп’ютерних системах
2008 Багатоканальні комп’ютерні засоби перетворення форматів та криптографічного захисту стиснених мовних сигналів
2008 Політична ідентичність українського суспільства в умовах європейської інтеграції
2008 Інтегрований образ країни як складова політичної культури суспільства
2008 Концепція людини та світу у публіцистичній і художній творчості Умберто Еко.
2008 Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість
2008 Ідіостиль газетного видання
2008 Висвітлення морально-етичної проблематики на шпальтах преси Православної Церкви Волині (1867-2006 рр.)
2008 Лексична сугестія публіцистики друкованих ЗМІ України дискурсу політичного протистояння 2004 — 2006 рр.
2008 Вплив полідисперсності на фазову поведінку колоїдних та полімерних систем
2008 Семіотичний інструментарій в комунікативній стратегії українського телебачення
2008 Управління розвитком та формуванням рекреаційних територій ( на прикладі Миколаївської області)
2008 Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю.
2008 Західна парадигма формування особистості військового професіонала (соціально-філософський аналіз).
2008 Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях.
2008 Розвиток методів розрахунку розгорнутого калібрування валків і розробка ефективної технології виробництва швелерів
2008 Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі
2008 Організаційно-економічний механізм інноваційного оновлення національної економіки
2008 Удосконалення технології підготовки питної води з застосуванням високоефективних коагулянтів і бактерицидного флокулянтом
2008 Підвищення ефективності вибухового руйнування негабаритних блоків у кар’єрах
2008 Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення наглядової діяльності за охороною праці
2008 Властивості банахових просторів та операторів, що пов’язані з геометрією зрізок
2008 Дисипативне нагрівання рідини в замкнутій гідравлічній системі з гідродинамічним теплогенератором
2008 Еколого-економічні проблеми розвитку рибогосподарського комплексу України
2008 Екологічна оцінка дії техногенних хімічних забруднень на цитогенетичні показники вищих рослин в умовах Криму
2008 Дидактичні засади структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови у процесі навчання учнів 5-7 класів загальноосвітньої школи.
2008 Методика формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою
2008 Підготовка майбутніх учителів англійської мови до навчання учнів просодичних засобів
2008 Формування емоційно-виразного мовлення старших дошкільників у процесі сприймання творів живопису.
2008 Термодинаміка та енергетичний спектр асиметричної моделі Хаббарда: ефекти розсіяння у підході динамічного середнього поля
2008 Управління лізингом на промислових підприємствах
2008 Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств теплопостачання
2008 Типологія криптонімів англійської та української мов.
2008 Засоби вираження кратності у сучасній англійській мові.
2008 Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Тиси в межах України.-
2008 Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона Куліша.
2008 Кам’яна сировина Криворіжжя доби бронзи.
2008 Особливості геологічної будови та складу супракрустальних і ультраметаморфічних утворень Росинсько-Тікицького блока Українського щита
2008 Семантичний простір концепту ДІМ в американській поезії ХХ століття.
2008 Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць).
2008 Фінансове планування діяльності промислових підприємств
2008 Державні єврооблігаційні запозичення України на міжнародному ринку капіталу
2008 Морфолого-анатомічні та біологічні особливості трансгеномних рослин родини Solanaceae Juss.
2008 Політичний вимір діяльності фінансово-політичних груп у державах перехідного типу

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)