Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 2

2008 Наукове обгрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози
2008 Удосконалення технології інкубації яєць курей шляхом підвищення газо- та вологопроникності шкаралупи
2008 Ефективність різного вмісту магнію в раціонах свиней на відгодівлі
2008 Особливості ведення вагітності та пологів у жінок із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності.
2008 Церковно-громадська і політична діяльність Степана Скрипника у 1930-1944 роках.
2008 Аналіз і теоретичне обґрунтування роботи автобалансуючих пристроїв з рідинними та сипкими робочими тілами
2008 Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем
2008 Закономірності процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному вихровому апараті
2008 Вільнорадикальні процеси у патогенезі порушень, зумовлених хірургічною трав-мою, при різних видах знеболювання
2008 Земельно-ресурсний потенціал та його раціональне використання
2008 Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами (на прикладі Львівської області)
2008 Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації
2008 Покращення екологічних показників автомобілів з нейтралізаторами при використанні бензинів з добавками біоетанолу
2008 Економічна ефективність використання сільськогосподарської техніки в аграрних підприємствах
2008 Функціонування та перспективи розвитку ринку продукції м’ясного скотарства
2008 Розвиток інфраструктури аграрного ринку Південного регіону
2008 Формування маркетингової стратегії молокопереробних підприємств
2008 Діагностування проточної частини авіаційних турбореактивних двоконтурних двигунів
2008 Синтез систем керування промисловими об’єктами з транспортним запізнюванням
2008 Комплексний метод діагностування авіаційних газотурбінних двигунів
2008 Зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами транспортних дизелів шляхом конвертування їх в газові двигуни
2008 Вдосконалення системи матеріально-технічного постачання процесу технічного обслуговування на основі аналізу надійності парку ПС авіакомпанії
2008 Особливості структури і функції лівого шлуночка у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію.
2008 Поліпшення теплонапруженого стану головок циліндрів форсованих дизелів шляхом локального охолодження
2008 Особливості формування алергічних захворювань у підлітків
2008 Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
2008 Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки.
2008 Правове регулювання нотаріального провадження щодо опротестування векселя.
2008 Свобода людини та її світоглядне сприйняття: соціально-філософський аналіз.
2008 Агрокліматична оцінка умов вологозабезпечення території України у період вегетації сільськогосподарських культур.
2008 Правовий режим земель природно-заповідного фонду.
2008 Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства ХХ — початку ХХІ століття.
2008 Полікультурна освіта студентської молоді в університетах США.
2008 Діалог як метод пошуку істини в українській філософській традиції.
2008 Основоположні принципи філософії історії в творчості Августина Блаженного.
2008 Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії ХХ століття.
2008 Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у розвитку філософсько-етичної думки в Україні у 20-30-х роках ХХ століття.
2008 «Міжнародна екологічна безпека в умовах глобалізації»
2008 «Ринок єврооблігацій в умовах фінансової глобалізації»
2008 Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі N’-антраноїл-альфа-гідразиду (±)-камфорної кислоти
2008 Синтез, будова та біологічна активність бром- і сульфамоїлзаміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот та їх похідних
2008 Синтез, хімічні перетворення і біологічна активність похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро[1]бензофуро[3,2-d]піримідин-4-онів та їх 2-оксоаналогів
2008 Синтез, хімічні властивості та біологічна активність 3,5-діамінотіофенів з електроно-дефі-цит-ними замісниками в положеннях 2 та 4
2008 Синтез і дослідження біологічної активності структурних аналогів епіфізарного гормону мелатоніну та гетероциклічних сполук на їх основі
2008 Синтез, фізико-хімічні та фармакологічні властивості похідних 2-гідроксіоксанілової та 2-гідроксималонанілової кислот
2008 Фармакогностичне вивчення розторопші плямистої
2008 Розвиток механізмів ціноутворення в управлінні виробничо-господарською діяльністю підприємства
2008 Удосконалення амортизаційного механізму регулювання відтворення основних виробничих фондів підприємства
2008 Розвиток інфраструктури охорони здоров’я в Донбасі у 20-х рр. ХХ ст.: історичний аспект
2008 Квантовий хаос в двовимірних потенціалах нетривіальної топології
2008 Вплив структури контактів на характеристики приладів НВЧ та пристроїв на їхній основі
2008 Підвищення ефективності систем управління телекомунікаційними мережами
2008 Оцінки тригонометричних рядів та їх застосування в задачах теорії наближення
2008 Особливості формування структури лінійних полімерів в умовах обмежень об’єму, що накладаються тривимірною сіткою
2008 Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу (експериментальне дослідження)
2008 Металургійні підприємства України в системі формування та використання ресурсів металобрухту.
2008 Розвиток мотиваційної системи управління на промислових підприємствах
2008 Зміна молекулярно-масового розподілу в сумішах лінійних полімерів в присутності аеросилу.
2008 Сірковмісні похідні ацето- та акрилонітрилів в синтезах біо- регуляторів гетероциклічної природи
2008 Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну
2008 Адміністративно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ на залізничному транспорті у сфері охорони громадського порядку
2008 Онтологічні функції права
2008 Емісійні властивості кремнієвих та вуглецевих нанокомпозитних плівок
2008 Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України
2008 Соціально-економічний розвиток села в умовах європейського вибору
2008 Міжнародно-правове регулювання фізичного захисту ядерних матеріалів.
2008 Корекція больового синдрому у хворих з політравмою
2008 Психофізіологічні особливості осіб 15-20 років з підвищеним артеріальним тиском
2008 Енергетика ізометричного скорочення скелетного м’яза білих щурів за експериментального гіпотиреозу і стимуляції адреналіном (дослідження in situ).
2008 Профілактика прееклампсії у вагітних з хронічними запальними захворюваннями нирок.
2008 Використання рослинних добавок антиоксидантної дії в технології виробів з листкового тіста
2008 Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу
2008 Інформаційний сервіс у системі управління торговельним підприємством
2008 Соціалізація підлітків у діяльності молодіжних організацій.
2008 Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ століття)
2008 Система підготовки магістрів управління освітою у вищих навчальних закладах США.
2008 Трансформація корпоративних стратегій іноземних комерційних банків в умовах глобалізації
2008 Міжнародний трансфер технологій в умовах євроінтеграції України
2008 Конкурентоспроможність людського капіталу України в умовах міжнародної трудової міграції
2008 Підвищення ефективності засобів виявлення та виправлення помилок в послідовних інтерфейсах комп’ютерних систем
2008 Електронна будова лантаноїдмісних оксидів нікелю з перовскитоподібною структурою
2008 Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем
2008 Екологічна оптимізація системи скидання шахтних вод до річковоїмережі (на прикладі басейну р. Самари)
2008 Еколого-гігієнічне обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів
2008 Підвищення ресурсу транспортної техніки удосконаленням технології ремонту колінчастих валів
2008 Поліпшення ремонтопридатності силових агрегатів засобів транспорту
2008 Клініко-психопатологічні та психологічні особливості мотивації агресивної поведінки при розладах особистості
2008 Розробка шляхів і методики проектування та біомеханічного обґрунтування накісткових конструкцій для остеосинтезу.
2008 Операторний підхід до сильної проблеми моментів Гамбургера
2008 Вікові особливості вільнорадикального окислення білків та ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження
2008 Вікові особливості обміну ліпідів, які беруть участь в процесах сигнальної трансдукції.
2008 Моделі та інформаційна технологія управління розвитком корпоративної інформаційно-обчислювальної системи
2008 Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива
2008 Очищення стічних вод від прямих барвників активованим клиноптилолітом
2008 Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
2008 Акустична емісія в світловипромінюючих структурах на основі сполук GaP, GaAs та GaN
2008 Інтеграція природничо-математичної та спеціальної підготовки майбутніх економістів у вищих аграрних навчальних закладах
2008 Формування творчої активності майбутнього вчителя трудового навчання в процесі професійної підготовки
2008 Педагогічні умови формування конфліктологічної культури майбутнього інженера-машинобудівника
2008 Організаційно-педагогічні умови професійної орієнтації старшокласників на медичні спеціальності
2008 Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7-го класу загальноосвітньої школи.
2008 Функціонально-метаболічні особливості кардіоваскулярної системи за дії різних рівнів іонізуючого випромінювання (експериментальне дослідження)
2008 Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія
2008 Фармакогностичне вивчення рослин роду Urtica L.
2008 Нечіткі моделі атестації льотного складу за точністю пілотування на льотних тренажерах
2008 Удосконалення конструкцій і технологій верхньої будови колії для сучасних умов експлуатації залізниць України
2008 Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні
2008 Науково-методичні засади реформування відносин власності
2008 Патогенетичні механізми порушень серцевого ритму при метаболічному синдромі та їх корекція.
2008 Синтез систем прийому сигналів у каналах зв’язку з «пам’яттю»
2008 Політичний контроль тоталітарної держави за культурно-науковою сферою України (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ ст.)
2008 Військово-організаційна діяльність ОУН у 1929-1939 рр.: (документознавчий аспект)
2008 Особливості формування наочно-образного мислення молодших школярів із затримкою психічного розвитку засобами конструкторської діяльності
2008 Педагогічне керівництво роботою з книгою учнів початкових класів зі зниженим зором
2008 Пріоритетність банківської системи в євро- інтеграційному процесі (на прикладі Польщі)
2008 Механізм прибутковості промислового підприємства (на прикладі машинобудування)
2008 Формування системи управління персоналом підприємств машинобудування
2008 Терапевтична корекція фібриляції передсердь у хворих на ІХС на підставі аналізу аритмічних предикторів та порушень гемостазу.
2008 Стан центральної та ниркової гемодинаміки у дітей, хворих на гострий та хронічний пієлонефрит.
2008 Фітохімічне вивчення Setaria italica та створення на її основі лікарських засобів
2008 Депресивні розлади у мешканців сільської місцевості (клініко-психопатологічна характеристика, діагностика та терапія)
2008 Ефективність терапії із застосуванням методу краніоцеребральної гіпотермії в лікуванні психічних розладів внаслідок хронічної гіпертонічної дисциркуляторної енцефалопатії
2008 Автоматизоване управління брагоректифікаційною установкою з використанням алгоритмів оперативної корекції технологічного режиму
2008 Інтенсифікація процесу періодичного екстрагування за допомогою низькочастотних механічних коливань при виробництві екстрактів із рослинної сировини
2008 Дослiдження систем обслуговування з обмеженою чергою
2008 Структурно-семантичні та функціональні характеристики давньоанглійської метафори
2008 Раціоналізація використання природно-ресурсного потенціалу АПК Івано-Франківської області.
2008 Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні
2008 Добровільне особисте страхування: соціально-економічні ризики та шанси
2008 Розвиток чисельних методів для дослідження нестаціонарних процесів у пружних тілах
2008 Мова як чинник формування толерантності студентської молоді в глобалізованому суспільстві
2008 Методика навчання студентів застосовувати силові навантаження в процесі фізичного виховання
2008 Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні.
2008 Особливості взаємодії громадської думки та влади в Україні.
2008 Трансформація пам’яткоохоронної справи у процесі становлення незалежної Україні (90 — рр. ХХ — початок ХХІ ст.)
2008 Узгодження ліквідності будівельних об’єктів та платоспроможності інвестора
2008 Розвиток професійної робітничої освіти без відриву від виробництва у 1921—1930 рр. в Україні
2008 Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини
2008 Суб’єктні трансформації в англо-українському перекладі.
2008 Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса.
2008 Політична риторика в діалозі «Схід-Захід»: соціально-філософський аналіз.
2008 Філософсько-естетична проблематика та поетика прози Петера Гандке
2008 Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Н.Я.Григорієва (1883 — 1953 рр.).
2008 Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана.
2008 Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації.
2008 Оптимізація використання фінансових ресурсів для виробництва будівельної продукції
2008 Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського «ренесансу»
2008 Вплив умов вирощування на стабільність геному клітинних штамів Rauwolfia serpentina Benth.
2008 Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет
2008 Походження й семантичний розвиток українських дієслів та фразеологізмів на позначення процесів мовлення
2008 Семантична параметризація абстрактних іменників у лінгвістичних словниках
2008 Вплив тривалого рисосіяння на фізико-хімічний стан і сольовий режим солонців лучних зони Сухих Степів
2008 Бішубертівські багатовиди
2008 Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрних підприємств
2008 Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств
2008 Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю.
2008 Розвиток дистанційної освіти в Російській Федерації.
2008 Формування духовних цінностей дітей і молоді в творчій спадщині О.А.Захаренка.
2008 Поляризація спінів електронів у системах з подвійними бар’єрами та екситонні спектри в подвійних квантових ямах у напівмагнітних напівпровідниках
2008 Нерівноважні фазові перетворення в кристалах, індуковані зовнішнім опроміненням
2008 Основні трудові права: міжнародні стандарти і законодавство України.
2008 Захист прав на торговельні марки у міжнародному приватному праві.
2008 Особливості розслідування нападів з метою заволодіння чужим майном, вчинених організованими групами.
2008 Чисельне моделювання акустичних полів в неоднорідних середовищах.
2008 Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм
2008 Розвиток виховних цілей навчання у дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина ХХ — початок ХХІ століття)
2008 Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.
2008 Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища.
2008 Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємництва в Україні.
2008 Теплотехнологічні режими процесу концентрування томатопродуктів в роторно-плівковій випарній установці
2008 Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин
2008 Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування
2008 Конкурентно-мотиваційний механізм інноваційного становлення ринку праці в трансформаційній економіці
2008 Транспозиційні відношення у сфері семантико-граматичних категорій іменника.
2008 Аутотрансплантація тиреоїдної тканини у ранньому післяопераційному періоді в хірургічному лікуванні двобічного багатовузлового зоба.
2008 Ефективність використання трудового потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості України.
2008 Павло Петрович Смирнов — історик та педагог.
2008 Підвищення ефективності робочих коліс радіально-осьових гідромашин на основі математичного моделювання течії рідини в проточній частині
2008 Функціонування монологу в українсь-кій культурі ХХ століття (в театрі та на естраді)
2008 Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури
2008 Феномен віртуальної реальності у європейській філософії на межі ХХ-ХХІ ст. (історико-філософський аналіз).
2008 Взаємодія нерелятивістських заряджених частинок в імпульсному світловому полі
2008 Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу.
2008 Власний капітал банку та проблеми капіталізації банківської системи України.
2008 Категорія умови: функціонально-когнітивний аспект
2008 Функціонально-семантичне поле здрібнілості в слов’янських та германських мовах
2008 Підвищення продуктивності процесу вібраційної обробки деталей на оздоблювальних і зміцнюючих операціях
2008 Обгрунтування параметрів процесу збагачення комбікормів біологічно активними кормовими добавками відцентровим змішувачем
2008 Оцінювання слабоструктурованих складових логістичних витрат машинобудівних підприємств
2008 Взаємодія компонентів у системах Tb — {Fe, Ni, Cu} — {Zn, Mg} та споріднених до них (фазові рівноваги, кристалічна структура сполук та їх властивості)
2008 Наукова і громадська діяльність В. Доманицького в контексті суспільно-політичного життя України останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст.
2008 Рівномірна асимптотична теорія дифракції хвиль на криволінійних імпедансних поверхнях
2008 Удосконалення моделей динаміки вібраційних двигунів з маятниковими вібраторами
2008 Моделі та методи забезпечення надійності бортових систем обробки інформації з використанням версійно-часової надмірності
2008 Моделі та методи автоматизації управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань складних технічних комплексів
2008 Особливості патогенезу неврологічних проявів клімаксу
2008 Соціокультурна характеристика науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
2008 Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією
2008 Оптимізація зовнішньоторговельної діяльності на вітчизняному фармацевтичному ринку.
2008 Технологічні аспекти стабілізуючого впливу гамма-опромінювання на похідні аміноглікозидів.
2008 Інститут зайнятості в умовах трансформації соціальної політики в Україні
2008 Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням ріпакової олії
2008 Удосконалення технології ферментативної переетерифікації жирів
2008 1. Моделювання і інтенсифікація процесу сухої гідратації при двохстадійній обробці вапна водою
2008 1. Моделювання і інтенсифікація процесів термічного розкладу дисперсного вапняку у обертових печах
2008 Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах
2008 Синтаксис наукового мовлення Івана Франка (складне речення).
2008 Елементи наукового та публіцистичного стилів в історичних творах Романа Іваничука.
2008 Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень (у контексті творів Д.Наливайка та пам’яток XI — першої половини XVII ст.).
2008 Еволюція історичного краєзнавства на Середньому Подніпров’ї (1991 — 2002 рр.)
2008 Обгрунтування раціональних режимів пуску насосних агрегатів бурових установок
2008 Вплив нестаціонарних режимів роботи шахтних підіймальних установок на навантаження елементів конструкцій
2008 Вікові та нозологічні особливості неврологічних
2008 Патогенетичні особливості стану загальної та локальної гемодинаміки при вертеброгенних больових синдромах у хворих з артеріальною гіпертензією.
2008 Плюралізм як напрям розвитку світоглядної свідомості суспільства
2008 Феномен соціального відчуження та шляхи його подолання в сучасній Україні
2008 Екстремалізм як соціокультурний феномен
2008 Прикладна програмна система оцінювання знань для комп’ютерного тестування
2008 Екологія живлення ставковиків (Mollusca, Pulmonata, Lymnaeidae) Центрального Полісся
2008 Підвищення довговічності асфальтобетонних шарів за рахунок використання полімерних латексів
2008 Удосконалення методів раціональної організації вантажних перевезень
2008 Особливості внутрішньовидової мінливості сосни звичайної в культурах Київського Полісся залежно від географічного походження насіння
2008 Підвищення ефективності допоміжних репродуктивних технологій у жінок із безпліддям при дисфункції щитоподібної залози
2008 Світоглядні парадигми космофізики: еволюціонізм проти космоцентризму»
2008 Особливості спонтанної каріотипічної еволюції ембріональних гермінативних клітин миші in vitro
2008 Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту.
2008 Порівняльна оцінка ефективності різних медикаментозних підходів у хворих з III, IV і V морфологічними класами вовчакового гломерулонефриту
2008 Цитогенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин
2008 Формування молочної продуктивності у корів різних генотипів при створенні сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
2008 » Удосконалення якості стоматологічних конструктивних матеріалів шляхом впливу імпульсів слабкого магнітного поля.»
2008 Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку
2008 Назви сільськогосподарських угідь і процесів їх обробітку в українській мові.
2008 Довгострокове кредитування населення в умовах ринкової економіки
2008 Адміністративно-територіальний устрій: організаційно-правовий аспект
2008 Психологічні чинники розвитку креативного мислення майбутніх практичних психологів
2008 Комплексна характеристика первинного гломерулонефриту у військовослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу.
2008 Осесиметричні коливання дискретно підкріплених оболонкових елементів конструкцій на пружній основі при імпульсних навантаженнях.
2008 Розробка технології мікроплазмового напиленнябіокерамічного покриття.
2008 Формування мисленнєвої стратегії аналогізування в учнів 6-8 класів у процесі навчання фізичної географії
2008 Психологічні умови розвитку музичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку
2008 Клініко-експериментальне обґрунтування принципів діагностики та лікування собак із хронічним запаленням зовнішнього вуха
2008 Порушення рівноваги надколінка у собак (етіологія, патогенез та лікування)
2008 Розробка і апробація сучасних методів визначення оптимального часу для осіменіння високопродуктивних корів
2008 Управління ризиками підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища
2008 Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзій стегново-підколінно-гомілкового сегменту у хворих на цукровий діабет
2008 Хірургічні аспекти лікування метастатичного раку печінки
2008 Модифікація електрофізичних і фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe і Cd1-хZnхTe для електронної техніки
2008 Господарсько-біологічна оцінка сортів груші у старшій віковій групі дерев в умовах Лісостепу та Полісся України
2008 Формування продуктивності яблуні насаджень передгірної зони Криму
2008 Проблема гуманізму в публіцистиці М. Горького 1920-х — 1930-х років.
2008 Романи Генріха Бьолля про війну: структура і концептосфера
2008 Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз.
2008 Гуманізація суб’єкт-суб’єктних відносин в економічних структурах технократичного суспільства.
2008 Механізм зародження індукованих воднем тріщин в зварних з’єднаннях високоміцних низьколегованих сталей.
2008 Вплив технологічного навантаження на структурні рівні організації темно-сірого опідзоленого та лучно-чорноземного ґрунтів Лівобережного Лісостепу
2008 Гуманістична ідея в філософії Стародавності.
2008 Феноменологічна онтологія тілесності
2008 Механізми регулювання антропогенних викидів парникових газів
2008 Діагностування впливу ринку нерухомості на розвиток національної економіки
2008 Календарне свято як складова української обря-дової культури (на матеріалі Слобожанщини)
2008 Українське скрипкове мистецтво 60 — 80-х рр. ХХ ст.: тенденції розвитку
2008 Контрманіпулятивний вектор оцінювання сучасної зовнішньої політики США
2008 Профілактика та діагностика інфекцій сечової системи на амбулаторно-поліклінічному етапі.
2008 Принципы архитектурно-ландшафтного организации исторических городов Украины(на примере города Умань)
2008 «Хронічний гастрит з ерозіями: особливості перебігу та лікування»
2008 Експериментальне обґрунтування імуноферментної діагностики трихінельозу тварин
2008 Українська літературна казка 70 — 90-х років ХХ ст.: сюжетно-образна структура, хронотоп
2008 Українська «жіноча» проза 90-х років ХХ-го — початку ХХІ ст.: жанрові й наративні моделі та лінгвопоетика.
2008 Екзистенційна проблематика бориславського циклу творів І.Франка.
2008 Метафізичний дискурс у поетичній творчості Юрія Липи.
2008 Управління інноваційним кредитуванням промислових підприємств
2008 Удосконалення системи управління основними засобами в умовах реструктуризації (на прикладі машинобудівних і металургійних підприємств)
2008 Розв’язок прямих та обернених задач електричного та індукційного каротажу методом інтегральних (повних) струмів
2008 Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції
2008 Адміністративно-правові засади регулювання обмежень прав громадян на екологічну інформацію
2008 Організаційно-правові основи діяльності слідчих підрозділів ОВС України
2008 1. Відповідальність військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу ОВС за скоєння адміністративних проступків та порядок її реалізації
2008 Еволюція середньовічного житла Кам’янця-Подільського в урбаністичному контексті
2008 Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній діяльності
2008 Управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням компютерних технологій.
2008 Організаційно-методичні засади консультативного забезпечення управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у регіоні
2008 Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл
2008 Управління людським капіталом на підприємствах харчової промисловості
2008 Управління доходами від основної діяльності страхових компаній
2008 Напружено-деформований стан сталевих конструкцій з пружними суцільними та перервними фланговими зварними швами
2008 Монолітні залізобетонні перекриття з плитами, що працюють у двох напрямках при високотемпературному нагріві
2008 Обгрунтування параметрів процесу і розробка механізму копіювання гичкозбиральної машини
2008 Діяльність місцевих державних органів України по розвитку промисловості в 1921 – 1922 рр.
2008 Метод стиску цифрових голосових сигналів на основі адаптивного відбору коефіцієнтів дискретного перетворення Уолша
2008 Роль саморегуляції в успішності професійної діяльності прокурорів
2008 Психологічні особливості ставлення персоналу органів внутрішніх справ до суїцидів.
2008 Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі
2008 Формування «образу Я» працівників ОВС у процесі професійного становлення
2008 Психологічні чинники усвідомлення вини неповнолітніми злочинцями
2008 Застосування вейвлет-аналізу для попередньої обробки мовних голосових сигналів в задачах сегментації, класифікації та пофонемного розпізнавання
2008 Застосування мережевого рольового аналізу для побудови та оцінки трофічних мереж пасторальних екосистем
2008 Екологічна концепція відновлення біогеоценозів на зрубах букових лісів Північної Буковини
2008 Діагностика та ортопедичне лікування різних форм прогресуючої м’язової дистрофії
2008 Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит
2008 Дієслівна лексика російських говірок Одеської області.
2008 Реакція сортів ярого тритикале на агротехнічні заходи вирощування в північному Степу України
2008 Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей
2008 Теоретичне дослідження впливу атомів азоту на електронну будову і параметри надтонкої взаємодії в гцк залізі
2008 Економічні механізми ресурсозабезпечення оперативно-рятувальної служби МНС України
2008 Регулювання темпів економічного зростання методами податкової політики
2008 Напрями удосконалення державного регулювання соціальної орієнтації економіки
2008 Педагогічне керівництво розвитком професійної компетентності вчителів музики у післядипломній освіті
2008 Клініко-лабораторне обґрунтування застосування безпосереднього протезування на внутрішньокісткових дентальних імплантатах
2008 Комплексне хірургічне лікуванння гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом
2008 Хірургічне лікування ахалазії кардії.
2008 Первинно-відновлювальні операції при хірургічному лікуванні обтураційної непрохідності дистальних відділів товстої кишки.
2008 Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки
2008 Військовий костюм в Гетьманщині: історико-уніформологічне дослідження.
2008 Історико-культурна спадщина та її використання в туристичній сфері України (1991-2007 рр.).
2008 Клініко-імунологічні особливості дії різних режимів хіміотерапії, рекомбінантних інтерферону та інтерлейкіну-2 у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію в стадії акселерації.
2008 Формування конфліктологічної компетентності соціального педагога в умовах магістратури.
2008 Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи.
2008 Педагогічні умови формування психосоціальної компоненти здоров’я молодших школярів.
2008 Генетична природа ознаки «самофертильність» та її використання в селекції кормових буряків (Beta vulgaris L.)
2008 Успадкування тривалості періоду вегетації сої та його зв’язок з елементами продуктивності
2008 Агрохімічна оцінка довготривалого використання добрив та ризогуміну при вирощуванні гороху в правобережному Лісостепу України
2008 Ризики маркетингової діяльності машинобудівних підприємств
2008 Мобільна розчинозмішувальна установка з однопоршневим розчинонасосом
2008 Збройні сили Директорії УНР та їх боротьба за державну незалежність України (листопад 1918 р. — листопад 1920 р.)
2008 Творчість Володимира Бірчака 20 — 40-х років ХХ століття в українському літературному процесі
2008 Поетика характеротворення у прозі В. Дрозда.
2008 Жанр щоденника в українській літературі ІІ половини ХХ — початку ХХІ століть
2008 Валерій Шевчук — дослідник та інтерпретатор українського літературного бароко
2008 Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років ХХ ст. (на матеріалі творів Емми Андієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти Мельничук-Оберраух).
2008 Співвідношення агресивної поведінки та ціннісних орієнтацій особистості.
2008 Індивідуально-психологічні особливості агресивності особистості
2008 Навчально-педагогічна література в системі професійної підготовки вчителя (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 Взаємодія лізоциму з модельними ліпідними мембранами
2008 Методи та засоби підвищення оперативності передачі даних у мультисервісних мережах
2008 Інформаційна технологія прогнозування ризику в інформаційно-управляючих системах
2008 Особливості структуроутворення та розробка способів підвищення механічних властивостей та зносостійкості високохромистих чавунів
2008 Модифіковані сухі будівельні суміші для зовнішнього облицювання, армовані поліпропіленовими волокнами
2008 Психологічні особливості розвитку професійного мислення у майбутніх вчителів початкової школи
2008 Урахування невизначеностей при аналізі безпеки залізобетонних конструкцій атомних станцій
2008 Методичні основи управління змістом та цілями в проектах реструктуризації (на прикладі комунальної теплоенергетики)
2008 Математичне моделювання металургійних процесів з фазовими перетвореннями на основі клітинних автоматів.
2008 Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень
2008 Вплив гіпохлориту натрію на перекисне окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту головного мозку тварин за експериментального Т-2 токсикозу
2008 Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп
2008 Комплексний метод побудови вирішуючих правил імовірнісних систем автоматичного розпізнавання, що навчаються
2008 Освітня діяльність духовенства Полтавської єпархії (ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 Норми та девіації сучасного шлюбу
2008 Розв’язання основних та мішаних крайових задач термопружності для багатошарових основ
2008 Мотивація фінансової поведінки населення України.
2008 Квазидинамічні моделі мікросмужкових хвилеведучих та випромінювальних структур
2008 Промислова буржуазія Півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у ІІ половині ХІХ — на початку ХХ сторіччя
2008 Напружено-деформований стан брускових колон при осьовому та позацентровому стисканні
2008 Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни
2008 Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу, одержаних реакціями циклоприєднання азидів
2008 Двовимірні крайові задачі про взаємодію плоских нестаціонарних пружних хвиль з тонкими включеннями.
2008 Міфологічний фольклоризм в українській літературі початку ХХ століття (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки).
2008 Пісні-хроніки: динаміка жанру.
2008 Степан Чарнецький у літературно-мистецькому контексті 1900-1930-х рр.: еволюція творчості.
2008 Літературний портрет Романа Купчинського: жанрові та художньо-стильові аспекти.
2008 Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії першої половини ХХ століття.
2008 Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств
2008 Соціально-економічна ефективність експорту транспортних послуг України
2008 Правовий статус організації — платника податку
2008 Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13-14 років з вадами слуху
2008 Побудова тренувального процесу спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате
2008 Оцінка втрат електроенергії в низьковольтних електричних мережах в умовах невизначеності з використанням нечіткої логіки
2008 Автоматизація скінченно-елементного розрахунку процесів у просторових багатокомпонентних середовищах.
2008 Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво комбікормів
2008 Формування продуктивності пшениці ярої залежно від елементів технології вирощування в умовах північної частини Лісостепу України
2008 Формування та розвиток економічної структури великого міста
2008 Форми фінансової взаємодії банків і підприємств
2008 Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку
2008 Фінансове забезпечення мікрокредитування малого і середнього бізнесу в Україні
2008 Маркетингове управління розвитком регіональних рекреаційних систем
2008 Активізація транскордонного співробітництва регіонів
2008 Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів в регіонах
2008 Індивідуалізація суб’єктів підприємницької діяльності
2008 Типи правопізнання
2008 Вищі навчальні заклади як суб’єкти майнових правовідносин
2008 Публічна та приватна тенденції в розвитку трудового права України.
2008 Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями правил експлуатації автотранспортних засобів
2008 Адміністративно-правове регулювання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
2008 Історико-містобудівне формування Китаївського комплексу в контексті розвитку Києва Х – початку ХХІ століть
2008 Матеріали фонду Івана Багряного як джерело вивчення громадсько-політичної діяльності української еміграції (друга половина 40-х — середина 60-х рр. XX ст.)
2008 Мікроорганізми ризосфери пшениці озимої за біооргано-мінеральної системи удобрення
2008 Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження
2008 Автоматизована система збору і зберігання сейсмологічних даних
2008 Сейсмологічні основи прогнозу сейсмічної небезпеки території півдня України.
2008 Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні (організаційно — управлінські засади)
2008 Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика
2008 Регулювання та прогнозування зайнятості населення (на матеріалах Житомирської області)
2008 Система управління ефективністю діяльності підприємств: діагностика і вдосконалення (за матеріалами машинобудівних підприємств Південного регіону України)
2008 Діяльність академіка В.Я. Юр’єва в контексті розвитку сільськогосподарської науки в Україні
2008 Формування системи маркетингових комунікацій на підприємствах споживчої кооперації
2008 Управління розвитком малих підприємств під впливом факторів макросередовища
2008 Розвиток підприємств вуглеводного сектору паливно-енергетичного комплексу України
2008 Стратегія ціноутворення підприємств сфери індиві-дуальних побутових послуг
2008 Оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства на основі бренд-підходу
2008 Географічна складова виникнення та поширення релігій (релігієзнавчий порівняльний аналіз).
2008 Паломництво до святих місць України (на матеріалах Кримського регіону).
2008 Державне регулювання розвитку кредитних послуг в Україні.
2008 Позовна давність як різновид цивільно-правових строків.
2008 Договір управління житлом: цивільно-правовий аспект.
2008 Правове регулювання громадського піклування в губерніях Лівобережної України в ХІХ — на початку ХХ ст.
2008 Нормативність права як предмет філософського аналізу.
2008 Комбінована плазмово-іонна обробка з використанням ефекту локального підвищення густини струму магнетронним розрядом для отримання рівнотовщинних покриттів
2008 Ефекти двофотонного обміну у електрон-нуклонному пружному розсіянні
2008 Епіфітна і ендофітна мікрофлора насіння сосни звичайної Київського Полісся
2008 Комбіноване лікування гліом лобово-кальозної локалізації
2008 Аналіз стійкості векторних задач цілочислової оптимізації
2008 Принципи розкриття злочинів.
2008 Теоретичні та правові питання і практика криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату.
2008 Крайова задача Рімана і сингулярні інтегральні рівняння з кусково-неперервними коефіцієнтами на спрямлюваних кривих
2008 Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн)
2008 Правові засади доходів і видатків місцевих бюджетів в Україні
2008 Зняття інформації з каналів зв’язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади
2008 Міграційний режим в Україні
2008 Адміністративна відповідальність юридичних осіб
2008 Конституційно-правовий статус Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим
2008 Форми та методи діяльності державної виконавчої служби
2008 Об’єктивне і суб’єктивне право: теоретико-правові аспекти співвідношення
2008 Захисник як суб’єкт доказування в кримінальному процесі
2008 Концептуальні основи правового реалізму
2008 Соціальний та правовий порядок як необхідна умова стабільності суспільства
2008 Синтез та властивості алкілових, алкілфункціоналізованих та нітрогенвмісних гетероциклічних тіосульфоестерів
2008 Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій в екосистемні послуги
2008 Умови та параметри нормалізації розвитку морських транспортних підприємств України
2008 Хірургічне лікування переломів голівки і анатомічної шийки плечової кістки (клініко-експериментальне дослідження)
2008 Інфекційні ускладнення тотального ендопротезування кульшового суглоба: прогнозування та профілактика.
2008 Закономірності формування, фактори ризику і заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону.
2008 Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні
2008 Формування політики надання якісних муніципальних послуг
2008 Формування збалансованої системи показників в управлінні інтегрованими структурами бізнесу
2008 Організація управління підприємствами водного господарства та ефективність зрошення в аграрному виробництві
2008 Розвиток та ефективність туристичних послуг аграрних підприємств регіону
2008 Вплив різних способів основного обробітку грунту на продуктивність цукрових буряків в Лівобережному Лісостепу України
2008 Конкурентоспроможність переробних підприємств малого бізнесу в АПК
2008 Розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на малопродуктивних землях
2008 Розвиток виробництва та збуту зерна сільськогосподарськими підприємствами
2008 Стратегія ринкової трансформації кормовиробництва у сільскогосподарських підприємствах
2008 Педагогічні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів
2008 Підготовка учнівської молоді до життя в сім’ї у Республіці Польща
2008 Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919-1939 рр.)
2008 Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною нав-чально-пізнавальною діяльністю учнів
2008 Технологія термостабільних емульсійних соусів на основі овочевої сировини
2008 Технологія аналогу ікри чорної з використанням альгінату натрію
2008 Соціально-економічне та духовно-культурне життя робітничого населення Української СРР у 1920-х рр.: історіографія проблеми
2008 Управління ефективністю виробництва на підприємствах з переробки плодоовочевої продукції
2008 Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва
2008 Педагогічні основи професійної адаптації студентів-економістів засобами новітніх інформаційних технологій
2008 Формування риторичних умінь у майбутніх правників у процесі професійної підготовки
2008 Розвиток творчої пізнавальної самостійності курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення загальновійськових дисциплін
2008 Обґрунтування параметрів ротаційного розпушувача грунту
2008 Підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства.
2008 Функціонування сільськогосподарських підприємств у контексті розвитку сільських територій.
2008 Організаційно-економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту
2008 Удосконалення технології вирощування гороху на зерно в умовах правобережного Лісостепу України
2008 Метаногенез у рубці великої рогатої худоби і деякі аспекти його регуляції
2008 1. Вплив нітрату і нітриту на метаболізм у рубці великої рогатої худоби та їх перетворення в дослідах in vitro
2008 Фізіологічний пріон і білки пріон-реплікуючих органів тварин залежно від віку та факторів годівлі
2008 Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів.
2008 Ліпідний склад та процеси пероксидації ліпідів у тканинах перепелів за різного рівня ліпідів і вітаміну Е у раціоні
2008 Антиоксидантна система мікроорганізмів рубця великої рогатої худоби і роль мінеральних елементів у її регуляції
2008 Чисельний аналіз коливань елементів лопаткового апарата турбомашин з пошкодженнями
2008 Вплив якості палива на ефективність роботи енергоблоків теплових електричних станцій
2008 Синтез та моделювання дросельних схем газогідродинамічних пристроїв контролю складу речовин
2008 Особливості перебігу остеопорозу у жінок з фізіологічною менопаузою та після тотальної оваріоектомії
2008 Символіка образу блакиті в українській літературі 1910-1930-х років
2008 Творчість Михайла Петренка в контексті української поезії 30-50-х років ХІХ століття
2008 Математичне моделювання та чисельний аналіз течій в’язкої рідини у однозв’язних та багато-зв’язних областях методом R-функцій
2008 Математична модель та методи розв’язання тривимірної задачі теплопровідності з використанням інтерфлетації функцій
2008 Об’єктивність ідеального в соціально-економічній реальності
2008 Онтологічні засади політики: особливості соціально-філософської концептуалізації
2008 Осмислення смерті і безсмертя як ціннісних вимірів людського буття (соцiально-фiлософський аналiз)
2008 Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
2008 Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект.
2008 Правовий статус та організація діяльності органів самоорганаізації населення в Україні
2008 Технологічне забезпечення точності і стабільності виготовлення різьбових отворів у балонах в умовах масового виробництва.
2008 Генетико-літологічна обумовленість формування ґрунтового покриву Розточчя.
2008 Стратегія розвитку потенціалу лісового комплексу України
2008 Удосконалення системи податкового регулювання в економічному розвитку України
2008 Методи та засоби управління бюджетом будівництва складних енергетичних об’єктів з врахуванням ризиків
2008 Методи і моделі матричної інформаційної технології конструкторсько-технологічної підготовки виробництва на машинобудівних підприємствах
2008 Структурно-функціональні моделі та методи інформаційної технології адаптивного управління технологічними процесами фасування
2008 Моделі та методи оптимізації в задачах одновимірного розкрою матеріалу на машинобудівних підприємствах
2008 Адміністративно-правове забезпечення службової таємниці в органах внутрішніх справ України
2008 Кримінальна відповідальність за порушення чинних на транспорті правил
2008 Кримінальна відповідальність за злісну непокору вимогам адміністрації виправної установи
2008 Засоби вираження агенса семантико-синтаксичної структури прислів’їв російської мови.
2008 Комбіноване лікування хворих на рак тіла матки з передопераційною радіохіміотерапією
2008 Підвищення ефективності системи вимірювання вібрації турбоагрегатів АЕС.
2008 Розробка і стандартизація виробництва препаратів на основі комплексної переробки розторопші плямистої.
2008 Синтез швидкодіючих систем фазового автопідстроювання частоти синтезаторів частот для впровадження завадозахищеного режиму засобів радіозв’язку
2008 Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення.
2008 Діяльність ОУН і УПА на Житомирщині в 1941-1955 рр.
2008 Обгрунтування параметрів технологічного процесу сушіння качанів кукурудзи
2008 Обґрунтування параметрів пневматичної насадки пневмодезинсектора для збирання шкідників пасльонових культур
2008 Підвищення довговічності лап культиваторів композиційними покриттями перемінного складу
2008 Однозначна розв’язність крайових задач для загальних диференціальних рівнянь в напівалгебраїчних областях
2008 Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю засобами етнокультури (на прикладі гуцульського етнорегіону).

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)