Каталог захищених дисертацій в України за 2008 рік частина 2

2008 Літологія і палеогеографія візейських відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини (у зв’язку з нафтогазоносністю)
2008 Проблеми виховання особистості і колективу в реформаторській педагогіці (кінець ХІХ — перша третина ХХ століття).
2008 Політична культура українського суспільства як чинник його демократизації
2008 Соціокультурні чинники формування міграційної політики у суспільстві, що трансформується
2008 Формування вмінь вибору методів навчання в процесі загальнодидактичної підготовки майбутніх вчителів початкових класів.
2008 Моделювання дефектної структури матеріалІв при деформації та зв’язок еволюції дефектів з діаграмою навантаження
2008 Діатомові водорості озер Шацького національного природного парку
2008 Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.
2008 Чорна металургія Донбасу у 50-80-і рр. ХХ ст.
2008 Розвиток вищої освіти в Донбасі у ХХ столітті.
2008 Лікування неатипової гіперплазії ендометрія у жінок з метаболічним синдромом в пременопаузі
2008 Внутрішньоклітинний метаболізм мікробних популяцій травного тракту тварин за дії екзогенних факторів
2008 Розробка матеріалів для захисту деталей авіаційних двигунів від високотемпературної ерозії
2008 Наближення розподілу числа хибних розв’язків системи нелінійних випадкових рівнянь у полі GF(2) розподілом Пуассона.
2008 Вибір тактики спеціалізованої допомоги та диспансерного спостереження хворих на рак сечового міхура на підставі прогностичних критеріїв перебігу захворювання.
2008 Лінгвістичний аналіз німецької фахової мови лісівництва.
2008 Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко — імунологічних варіантів перебігу
2008 Підвищення ефективності вібропневматичних сепараторів зерна
2008 Обґрунтування параметрів вимірювача кількості молока пропорційного типу
2008 Поетика художнього простору в романах Г. Філдінга
2008 Облікове забезпечення амортизаційної політики підприємств АПК
2008 Економічна ефективність виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах в умовах формування регіонального ринку
2008 Економічне обґрунтування виробничого циклу в підприємствах по виробництву свинини
2008 Вдосконалення гідроструминних технологій із врахуванням особливостей формування струменів високого тиску.
2008 Вплив N-стеароїлетаноламіну на ліпідний склад злоякісних та умовно нормальних клітин
2008 Державне управління розвитком регіонального агропромислового комплексу на засадах сталості
2008 Взаємодія адміністративних та політичних механізмів у системі управління охороною здоров’я
2008 Структурні особливості взаємодії галогенідів купруму(І) з функціональними похідними термінальних алкінів
2008 Трансакційні витрати інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації
2008 Плоскі контактні задачі для тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням зчеплення та фрикційного проковзування
2008 Гранична рівновага неоднорідних циліндричних та сферичних оболонок з тріщинами
2008 Лінгвостилістичні засоби творення поетичних образів в одах Горація
2008 Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпресорів на основі ідентифікації їх математичних моделей
2008 Нові екстракційні системи для селективного концентрування і визначення платинових металів, цинку і молібдену в умовах екологічної безпечності
2008 Удосконалення системи управління витратами машинобудівних підприємств
2008 Організаційно-економічний механізм санації підприємств машинобудування
2008 Танатологічні аспекти розвитку сучасного суспільства (соціально-філософський аналіз).
2008 Футорна О.А. Морфолого-анатомічна будова листків та стебел псамофітів флори України.
2008 Фізико-хімічні властивості композитів спряжених поліаміноаренів з діелектричними полімерними матрицями
2008 Судово-медична діагностика пошкоджень, що заподіяні пострілами з пневматичної гвинтівки ІЖ-38
2008 Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень.
2008 Клініко-діагностичні аспекти аутоагресивної поведінки у хворих з первинними і повторними аутоагресивними діями
2008 Методи підвищення частотної точності акустооптичного аналізатора спектра радіосигналів
2008 Розробка технології виготовлення в’язаних еластичних виробів кулірних переплетень
2008 Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (Тaraxa-cum officinale Wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин
2008 Діагностика та хірургічне лікування аневризм підколінної артерії
2008 Пероксидне окиснення ліпідів та показники обміну білків і нуклеїнових кислот в яєчнику перепілки залежно від періоду продуктивності та забезпечення вітаміном Е
2008 Вікова динаміка показників неспецифічної резистентності у індиків та їх корекція
2008 Фізіологічний стан організму курей-несучок другої фази продуктивності на тлі дії біологічно активних речовин гумінової природи
2008 Процесуальні акти кримінального судочинства: юридична техніка, шляхи вдосконалення
2008 Функція захисту в кримінальному процесі України
2008 Предмет доказування у справах, що закриваються провадженням за нереабілітуючими підставами
2008 Автоматизована система для вимірювань геометричних характеристик фітопланктону у водоймах
2008 Розробка методів та засобів вібраційного моніторингу та вібродіагностики газоперекачувальних агрегатів з газотурбінним приводом.
2008 1. Діагностика і хірургічне лікування облітеруючого атеросклерозу здухвинно-стегнового сегмента з урахуванням структурно-гемодинамічних порушень
2008 Статистичне забезпечення управління місцевими бюджетами України
2008 Управління якістю молока та продуктів його переробки
2008 Підготовка вчителя до організації проектної діяльності з учнями основної школи в позаурочній роботі
2008 Формування готовності викладачів до виховної роботи зі студентською молоддю у методичній діяльності вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
2008 Формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів у процесі навчання іноземних мов
2008 Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів
2008 Фармакогностичне вивчення капусти брокколі та створення на її основі лікарських засобів
2008 Розробка складу та технології вагінальних супозиторіїв з прополісом та олією обліпиховою
2008 Фармакогностичне дослідження азуленвміщуючих рослин роду Artemisia L. флори України з метою одержання лікарських засобів протизапальної дії
2008 Експортна політика в активізації розвитку зернового ринку південних областей України
2008 Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини.
2008 Моделі та інструментальні засоби задач контролю й управління електроенергетичним комплексом
2008 Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні
2008 Діагностика і комплексна інтенсивна терапія синдрома ентеральної недостатності при травматичній хворобі.
2008 Підвищення ефективності виробництва на комбікормових підприємствах в умовах розвитку інтеграційних процесів
2008 Господарсько-правове забезпечення державної інвестиційної політики в Україні
2008 Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літературних текстів постмодерну).
2008 Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону).
2008 Виділення та вивчення властивостей білків з скелетних елементів губки Suberіtes Domuncula.
2008 Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств регіону
2008 Хірургічне лікування косметичних дефектів молочних залоз
2008 Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен
2008 Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок Ш і IV стадій
2008 Біотехнологічні аспекти молекулярної діагостики латентної вірусної інфекції картоплі (Solanum tuberosum L.)
2008 Еколого-біологічні характеристики Platanus orientalis L. i Platanus acerifolia Willd. урботехногенних територій (на прикладі міста Запоріжжя)
2008 Продуктивність гороху, люпину білого та сої залежно від елементів технологій вирощування в Західному Лісостепу
2008 Селекція кукурудзи за ознаками продуктивності, стійкості до вилягання та ламкості стебла
2008 Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 7Li+11B, 12C+11B, 7Li+16,18O
2008 Гібридні зв’язуючі на основі модифікованих поліестерних і епоксидних олігомерів для полімерних композиційних матеріалів
2008 «Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування»
2008 Феномен самотності як проблема буття особистості в соціальному середовищі.
2008 Організація протидії сучасному тероризму: політологічний аналіз.
2008 Трансформація інституту багатопартійності країн Європи в умовах сучасного політичного процесу.
2008 Хірургічна тактика у постраждалих із закритою травмою заочеревинного простору при політравмі.
2008 Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енергетичної незалежності держави
2008 Обґрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку.
2008 Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі
2008 Синдром поліорганної недостатності та його корекція у хворих з гострим поширеним перитонітом
2008 Вплив фізичних навантажень на будову та формування довгих кісток в умовах іонізуючого випромінювання і солей важких металів (анатомо-експериментальне дослідження)
2008 Адаптаційно-реадаптаційні закономірності росту, будови і формування кісток скелета тварин з певним типом вегетативної нервової системи в умовах клітинного зневоднення організму (експериментально-морфологічне дослідження)
2008 Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті
2008 Філогенетичні закономірності розвитку етнічної ментальності українців.
2008 Прогнозування надійності залізобетонних конструкцій логіко-імовірнісними методами
2008 Концепт ЖИТТЯ в українській фраземіці.
2008 Російська термінологія матеріалознавства: когнітивний та системно-функціональний аспекти вивчення.
2008 Математичне моделювання процесів металургійного виробництва з використанням методів нечіткого виводу
2008 Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як вид кримінального покарання
2008 Запобігання злочинам серед осіб, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції
2008 Локалізація екологічної загрози забруднення атмосфери від пилу спалювання вугілля на ТЕС
2008 Сучасна українська літературно-художня зоонімія: функції, склад та структура.
2008 Сміхова культура України в контексті сучасних трансформаційних процесів
2008 Математичне моделювання процесу тепловиділення в пружно-пластичних циліндричних тілах при циклічному навантаженні
2008 Суспільно-політичні погляди та державотворчі ідеали Осипа Назарука.
2008 Засоби масової комунікації у виборчому процесі: вибори президента України 1999 року.
2008 Синтез нітридів Молібдену в азотованих сталях, їх склад та властивості
2008 Стратегія розвитку підприємств туристично-рекреаційного бізнесу
2008 Управління просуванням товаропотоків підприємств засобами Інтернет-технологій
2008 Архітектурно-планувальне формування яхтових комплексів.
2008 Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу
2008 Оптимізація параметрів ряду осьових вентиляторів місцевого провітрювання
2008 Підвищення якості й експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання.
2008 Управління формуванням капіталу виноробних підприємств
2008 Обгрунтування силових параметрів навантаження опор корінного вала шахтних підйомних машин
2008 Розвиток інтеграційних формувань в АПК
2008 Енергоефективні системи панельного підлогового опалення з використанням легких бетонів
2008 Функціонування органів політичної цензури в культурно-освітніх закладах та установах УРСР в 1928-1938 роках
2008 Ешерихіоз перепелів (біологічні властивості збудника, діагностика та профілактика)
2008 Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування.
2008 Моделі і методи управління якістю організаційних проектів (на прикладі машинобудівних підприємств)
2008 Управління проектами ліквідації підприємств-банкрутів
2008 Подієві аспекти музичної форми ХХ століття
2008 Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
2008 Юридична особа як суб’єкт злочину: іноземний досвід та перспективи його використання в Україні.
2008 Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за Hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики
2008 Концепт «хронополітика»: соціально-філософський аналіз
2008 Удосконалення технології виготовлення огороджувальних залізобетонних конструкцій з покращеними теплотехнічними характеристиками
2008 Освіта як чинник державотворення.
2008 Філософський дискурс технократизму в освітніх концепціях ХХІ століття
2008 Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання.
2008 Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті
2008 Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні
2008 Особливості клінічного перебігу, діагностики, терапії та контролю ерадикації урогенітального мікоплазмозу у жінок.
2008 Державне регулювання фінансового забезпечення розвитку освіти в Україні
2008 Відродження патристичної традиції в українській духовно-академічній філософії
2008 Банки в системі розширеного відтворення ВВП
2008 Диференційний підхід до комплексного лікування та профілактики запальних захворювань шийки матки у ВІЛ — інфікованих жінок.
2008 Формування ринку послуг професійної освіти (регіональний і соціально-економічний аспекти).
2008 Ефективність функціонування банківської системи України в умовах євроінтеграції
2008 Розробка технології виробництва кормових продуктів з бобів сої.
2008 Соціально-педагогічні засади формування інтересу підлітків до зарубіжної літератури в умовах дозвілля
2008 Соціально-педагогічні засади формування екологічної культури учнівської молоді
2008 Формування навичок читання з листа хорових партитур у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв
2008 Соціально-педагогічні умови формування комунікативних якостей молодших школярів в аматорському театральному колективі
2008 Особливості державного управління в сфері духовно-ціннісного розвитку українського суспільства
2008 Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
2008 Формування та становлення системи місцевих органів державної влади та управління в Україні у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття (на прикладі Чернігівської губернії)
2008 Організаційно-правові питання державного управління в інформаційній сфері.
2008 » Лікування Candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження»
2008 Крайня необхідність за кримінальним правом України
2008 Структуроутворення та шляхи підвищення функціональних властивостей термобар’єрних газотермічних покриттів з ZrO2 на сплавах Ti-Al
2008 Розробка технології функціонального молочного продукту, збагаченого біфідобактеріями, для дитячого харчування
2008 Підвищення триботехнічних властивостей порошкових пермалоєвих сплавів легуванням інтерметалідами
2008 Корпоративне управління у молокопереробних підприємствах
2008 Клінічне та лабораторне обгрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів
2008 Історичні передумови і теоретико-методологічні основи сучасної системи фізичного виховання.
2008 Управління розвитком трудового потенціалу підприємства
2008 Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості
2008 Удосконалення конструкції систем регулювання швидкості дизель-поїздів
2008 Удосконалення організації вагонопотоків на мережі залізниць при міжнародних перевезеннях вантажів
2008 Удосконалення роботи пасажирської технічної станції на основі технології оперативного регулювання составоутворення
2008 Розробка ресурсозберігаючої технології роботи пунктів комерційного огляду поїздів
2008 Підготовка учителів початкових класів до економічного виховання школярів у системі післядипломної педагогічної освіти
2008 Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
2008 Методи попередньої обробки та автоматизоване адаптивне стиснення багатоканальних даних у системах дистанційного зондування
2008 Фінансово-економічний механізм регулювання державного боргу України
2008 Забезпечення стійкості банківської системи України
2008 Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з Протефлазідом
2008 Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів
2008 «Арабо-африканські країни у світовій системі господарювання: інтеграційні спрямування і перспективні моделі розвитку»
2008 Конкурентне середовище роздрібних торговельних підприємств: механізми та шляхи розвитку.
2008 Ефективність інтервального гіпоксичного тренування у комплекному лікуванні виразкової хвороби у післяерадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму
2008 Розробка живої культуральної вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби
2008 Структурно-функціональне забезпечення реалізації державно-управлінських відносин на територіальному рівні.
2008 Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу.
2008 Оптимізація соціальної адаптації студентів початкових курсів засобами фізичної культури.
2008 Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор
2008 Роль структурних компонентів бактерій у порушенні продукції медіаторів пухлинними клітинами НeLa, епітеліоцитами піхви, моноцитами і лімфоцитами периферійної крові in vitro
2008 Зниження рівня силової взаємодії гребенів коліс з рейками удосконалюванням пружних зв’язків екіпажа
2008 1. Підвищення еколого-енергетичної ефективності виробництва побутових холодильників
2008 Поглинання і розподіл катіонів К+ і Са2+ в рослинах озимої пшениці за різних умов живлення
2008 Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю.
2008 Професійна спрямованість навчання матема-тичних дисциплін майбутніх економістів на осно-ві міжпредметних зв’язків
2008 Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини
2008 Підготовка майбутнього вчителя до професійної саморегуляції в процесі вивчення педагогічних дисциплін
2008 Підготовка вчителів праці у вищих педагогічних навчальних закладах України (друга половина ХХ ст.)
2008 Жанр контрабасового концерту в музично-історичному процесі.
2008 Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті академічного камерно-ансамблевого музикування.
2008 Символіка двоїчності в партіях оперних співачок-травесті.
2008 Удосконалення робочих характеристик повітряних конденсаторів аміаку за наявності неконденсованих газів.
2008 Дослідження кріогенних технологій видобування рідкісних газів з побічних продуктів аміачного виробництва
2008 Підвищення надійності і безпеки побутових холодильників, які працюють на ізобутані
2008 Розробка процесів холодильної технології плодів манго методами теплофізичного моделювання.
2008 Теоретико-прикладні основи врахування ризиків при оцінці ефективності реального інвестування
2008 Магнітні поляритони у центросиметричних антиферомагнітних структурах: ефекти електричного поля
2008 Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування.
2008 Розробка технології синтезу поверхнево-активних речовин нафтоокиснювальними бактеріями
2008 Планування потреби фінансових ресурсів для забезпечення діяльності акціонерних товариств
2008 Петрологія мафіт-ультрамафітів Девладівської регіональної зони розломів
2008 Удосконалення технології бутильованих питних вод
2008 Процесуальні і тактичні питання використання звуко-, відеозапису в кримінальному судочинстві України.
2008 Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до навчання учнів основної школи художнього конструювання.
2008 Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі
2008 Процесуальне забезпечення конфіскації майна в кримінальному судочинстві.
2008 Пластифіковані бетонні суміші на основі ГІР-2 для ремонту і відновлення залізобетонних конструкцій
2008 Взаємодія циклічних амідразонів, що містять екзоциклічну незаміщену гідразиногрупу, із 1,3-ді(три)електрофілами
2008 Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія
2008 Синтез і медико-біологічні властивості О-, S- та N-глікозидів N-ацетилглюкозаміну та їх похідних
2008 Управління трансфером технологій на машинобудівних підприємствах
2008 Традиції формоутворення в цивільній архітектурі Ірану.
2008 Інформаційне забезпечення системи державного управління
2008 Розвиток механізмів державного регулювання регіонального ринку праці
2008 Педагогічні умови професійної адаптації викладача вищого навчального закладу
2008 Електоральні преференції як індикатор ефективності економічної політики: регіональний вимір
2008 Формування громадянськості майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки.
2008 Державне управління соціальним захистом населення в умовах європейської інтеграції України
2008 Економічний зміст мотиваційного механізму корпоративного управління
2008 Інновації як пріоритетний напрямок інвестування в трансформаційній економіці
2008 Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії (експериментальне дослідження)
2008 Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу
2008 Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті
2008 Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії
2008 Реструктуризація територіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку
2008 Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах (1989-2006 рр.)
2008 Державна регіональна промислово-інноваційна політика
2008 Удосконалення технології хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами
2008 Релігійно-філософська концепція Л.П.Карсавіна (проблема особистості).
2008 Інтеграційні процеси у країнах з перехідною економікою.
2008 Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : друга половина ХХ — початок ХХІ ст.
2008 Магнітно-резонансна томографія та спектроскопія в діагностиці раку передміхурової залози
2008 Диференційна діагностика та терапевтичне лікування еректильної дисфункції судинного генезу
2008 Критерії існування обмежених розв’язків неодно-рідних лінійних розширень динамічних систем.
2008 Розробка технології формування модифікованих поліпропіленових волокон
2008 Розробка методів оцінки та зниження залишкових напружень в датчиках тиску.
2008 Дослідження та створення раціональних композицій цукрозамінників для виробництва сирцевих пряників з низьким глікемічним індексом
2008 Порівняльна судово-медична характеристика ушкоджень, заподіяних при пострілах з використанням різних видів 9 мм пістолетних боєприпасів
2008 Асимптотична динаміка термопружної пластинки Кармана в потоці газу.
2008 Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві
2008 Формування мотивації праці персоналу аграрних господарств
2008 Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують.
2008 Диференційований підхід до індивідуального вибору методики кесарева розтину при різних акушерських ситуаціях.
2008 Технологічне забезпечення якості лопаток компресорів в дослідному виробництві
2008 Текстурована наноструктура і властивості тонких хромових електропокриттів на консервній жерсті
2008 Підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва та перероблення продукції птахівництва на маркетингових засадах
2008 Розвиток інноваційної діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК
2008 Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів
2008 Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження ресурсоємності продукції металургійних підприємств
2008 Обгрунтування ефективних констукцій і параметрів шпурових зарядів при проходці вертикальних стволів шахт
2008 Оцінка впливу об’єктів автотранспортного комплексу на навколишнє природне середовище в умовах гірського рельєфу (на прикладі м. Сімферополь)
2008 Предиктори порушень ритму серця у юнаків допризивного віку з пролапсом мітрального клапана
2008 Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем
2008 Формування програми розвитку матеріально-технічної бази морського торговельного порту
2008 Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель
2008 Інтенсифікація розробки ґрунту бульдозерним відвалом удосконаленням параметрів ножової системи
2008 Глибинний розпушувач локальної дії
2008 Динамічні властивості синхронного гіроскопа в кардановому підвісі
2008 Поетика імені у творчості Томаса Гарді (уессекський цикл романів)
2008 Смисл та вираз як проблема філософії, логіки та методології науки
2008 Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особлівості бронхіальної астми у дітей
2008 Математичне моделювання власних коливань резонаторів з тонкою опуклою п’єзоелектричною пластиною
2008 Соціально-демографічні процеси в Україні у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. (за даними загальних переписів населення 1959-2001 рр.)
2008 Національна політика П.А.Столипіна
2008 Історія і практика неоконсерватизму Великої Британії та США часів урядів М.Тетчер і Р.Рейгана.
2008 Формування культури україномовного спілкування у майбутній професійній діяльності фахівців сфери обслуговування.
2008 Формування професійних особистісних якостей майбутнього учителя-філолога у навчально-виховному процесі класичного університету.
2008 Методика навчання студентів філологічних спеціальностей засобів вираження ірреальної модальності в українській мові у зіставленні з англійською.
2008 Формування морально-етичних суджень учнів на уроках читання в початковій школі.
2008 Розробка заходів по зменшенню вісьових сил при холодній пільгерній прокатці тонкостінних труб підвищеної якості та розширеного сортаменту
2008 Перенесення тепла в молекулярних кристалах з фазовими переходами
2008 Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку
2008 Розробка технології препаратів лактобацил і їх використання для виготовлення сирокопчених ковбас
2008 Технологія отримання біологічно активних речовин із ракоподібних
2008 Дилогія Вс. Соловйова «Волхвы» та «Великий розенкрейцер» у соціокультурному контексті епохи.
2008 Технологія улаштування буроін’єкційних паль малого діаметру при посиленніфундаментів
2008 Технологія розділення алмазографітової суміші у виробництві синтетичних алмазів
2008 Товариства „Просвіта” на Харківщині в ХХ – на початку ХХІ ст.
2008 Інтегративна ідеологія як чинник консолідації українського суспільства
2008 Управління формуванням та реалізацією інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України)
2008 Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури.
2008 Формування змісту шкільного курсу хімії в освітній системі України
2008 Облік і контроль витрат і доходів підприємств рибного господарства
2008 Вексельний обіг в аграрному секторі економіки України
2008 Управління інвестиційною діяльністю підприємств з формування роздрібної торговельної мережі
2008 Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами
2008 Інтегровані маркетингові комунікації в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі
2008 Формування асортиментної політики підприємств роздрібної торгівлі
2008 Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
2008 Прилад для визначення мікро механічних характеристик поверхневого шару матеріалів методами індентування та склерометрії
2008 Горенштейнові сагайдаки
2008 Феномен тероризму в умовах глобалізаційної ди-наміки (соціально-філософський аналіз)
2008 Основні напрямки взаємодії транзитивних соціумів: соціально-філософський аналіз (на прикладі України і Таджикистану)
2008 Ефективність функціонування птахопродуктового підкомплексу АПК Львівської області
2008 Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємствв.
2008 Міцність і деформативність легких бетонів і конструкцій на малоцементному вапномістящому в’яжучому
2008 Напружено-деформований стан та несуча здатність залізобетонних балочних ростверків
2008 Організаційно-економічні умови ефективного виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами
2008 Дешифрування зображень лісових ділянок за матеріалами сканерних космічних зйомок (на прикладі Західного Лісостепу України)
2008 „Формування міжнародної конкурентоспроможності сфери послуг України”
2008 Управління формуванням шва при зварюванні сплавів титану у вузький зазор вольфрамовим електродом з магнітокерованою дугою.
2008 Структурні зміни в основах нуклеїнових кислот і 5-бромуридині, ініційовані повільними електронами та ультрафіолетовим випромінюванням
2008 Мода в контексті художніх практик ХХ століття
2008 Віртуальні виміри моди ХХ століття
2008 Реставрація династичної форми правління в країнах Європи в ХVII-XХ століттях як соціально-політична та історіософська проблема
2008 Право громадян України на достатній життєвий рівень.
2008 Контроль просторової організації тіла школярів у процесі фізичного виховання.
2008 Передумови збереження досягнень і тривалість спортивної кар’єри у веслуванні академічному.
2008 Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів.
2008 Діагностика, лікування та комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей
2008 Підвищення ефективності хірургічного лікування дітей з гастрошизісом та омфалоцеле
2008 Асинхронний електропривод з покращеними показниками електромагнітної сумісності у контурах перетворення електричної енергії
2008 Удосконалення методів розрахунку апаратів намагнічування локальних ділянок феромагнітних деталей.
2008 Самоузгоджені електрон-деформаційно-дифузійні ефекти в широкозонних напівпровідниках та гетеросистемах із самоорганізованими точковими дефектами
2008 Особливості клінічного перебігу та лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, що проживають на територія, забруднених нітратами (експериментально-клінічне дослідження)
2008 Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії
2008 Системна імунна відповідь на Helicobacter pylori у хворих на пептичну виразку та її корекція
2008 Удосконалення і оптимізація схеми кріплення контейнерів для підвищення збереження вантажу при перевезенні
2008 Відведення промивної води із швидких фільтрів пористими трубами
2008 Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора.
2008 Поляризаційна діагностика анізотропних складових біологічних тканин методом матриці Джонса
2008 Вплив домішок зі змінною валентністю на фізичні властивості твердих розчинів на основі телуридів свинцю, олова та германію
2008 Трансформація системи владних інститутів в Іспанії при переході від франкізму до демократії
2008 Створення дисперсних систем на основі фосфатидів рослинних олій та їх колоїдно-хімічні властивості
2008 Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства
2008 Діагностика комплексу маркетингу промислового підприємства.
2008 Функціонально-орієнтований підхід до оцінювання ефективності управління діяльністю машинобудівного підприємства.
2008 Розвиток комунікативних функцій дошкільників у процесі творчих ігор.
2008 Суспільно-політичне становище польського населення Східної Галичини (1918-1923 рр.).
2008 Дизайн споживчої упаковки в Україні: стандарт та ексклюзив
2008 Об’єкти медіа-дизайну в контексті формування громадського середовища міста
2008 Японський період в творчості Давида Бурлюка (1920-1922)
2008 Еволюція візантійської традиції в іконографії літургійного шитва пізнього середньовіччя
2008 Підвищення ефективності роботи централизованих систем теплопостачання з використанням комп’ютерних технологій
2008 Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
2008 Формування механізму управління прибутком підприємств в умовах ринкових відносин
2008 Синтез системи механізмів управління інноваційним розвитком промисловості України
2008 Фазові рівноваги в системах CdSe-Ga2Se3-PbSe(Bi2Se3, Sb2Se3, As2Se3, PbTe, CdI2) та вирощування монокристалів CdGa2Se4.
2008 Структурні, ультраструктурні, імуногістохімічні особливості ендометрія секреторної фази менструального циклу при неплідді
2008 Вплив кристалографічної орієнтації монокристалічних матеріалів на напружений стан робочих лопаток турбін
2008 Правова природа дочірнього підприємства.
2008 Прогнозування виникнення та моніторинг перебігу нейролейкемії у хворих на гостру лейкемію.
2008 Патоморфологічні зміни у сім’яниках бугаїв-плідників і кнурів-плідників, народжених та вирощених на забруднених радіонуклідами територіях
2008 Закономірності морфогенезу кровотворних компонентів скелета поросят неонатального і молочного періодів
2008 Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій
2008 Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha
2008 Організаційно-правове забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця
2008 Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України
2008 Господарсько-політичний механізм як інституціональна модель функціонування національної економіки
2008 Обернена задача розсіяння для неермітових систем диференціальних рівнянь
2008 Апроксимація перетворень стандартних борелівських просторів і канторівських множин
2008 Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими.
2008 Психологічні умови подолання негативної самооцінки в юнацькому віці.
2008 Психологічні особливості розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи.
2008 Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства
2008 Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків
2008 Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах
2008 Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів
2008 Імунний статус хворих на просту мігрень і роль герпетичної інфекції у патогенезі хвороби
2008 Внутрішньосортова молекулярно-генетична мінливість винограду роду Vitis L.
2008 Встановлення тоталітарного режиму в Польщі у 1944-1948 рр.
2008 Українське селянство доби непу: динаміка політичних настроїв та свідомості.
2008 Розвиток механізму державного управління виробничою інфраструктурою підприємств вугільної галузі
2008 Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції
2008 Розробка модифікованих композиційних покриттів на поліорганосилоксановій основі для захисту магістральних трубопроводів
2008 Розроблення інгібіторів корозії теплообмінного обладнання на основі органічних похідних оксоаніонів d-елементів VІ групи
2008 Застосування асимптотичного методу до розв’язання контактних задач плоскої теорії пружності для ортотропних середовищ
2008 Корпоративна власність: формування і функціонування в сучасній економіці
2008 Моделі управління фінансовою стійкістю страхової компанії
2008 Фондовий ринок у системі економічних відносин
2008 Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж
2008 Забезпечення ефективності інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту
2008 Вивчення порушень моторної активності товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту (клініко-експериментальне дослідження).
2008 Урахування поверхневих пошкоджень пластинчастих елементів конструкції на основі дискретних моделей суцільних середовищ
2008 Підвищення ефективності технології круглого зовнішнього врізного шліфування шляхом вибору раціональної структури та параметрів робочого циклу
2008 Управління грошовими потоками вугільних шахт
2008 Підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на основі управління персоналом
2008 Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічно сталого розвитку
2008 Еколого-орієнтоване управління розвитком нафтогазовидобувного комплексу Автономної Республіки Крим
2008 Економічний механізм трансформації відносин власності на залізничному транспорті в умовах реформування галузі
2008 Удосконалення процесів експлуатації вагонних парків з урахуванням особливостей їх обліку і використання
2008 Моделі та методи автоматизованого контролю якості, основані на виробничій логістиці
2008 «Моделі, методи та засоби інформаційної технології паралельного логічного керування об’єктами залізничної автоматики»
2008 Знанняорієнтовані методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень на підприємствах авіаційного профілю
2008 Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії
2008 Корекція експериментального гіпотиреозу шляхом комбінованої трансплантації органотипових культур
2008 Актуальне інтонування як виконавська проблема
2008 Вдосконалення нормативно-методичного забезпечення для оцінювання якості питного водопостачання
2008 Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях.
2008 Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу
2008 Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження)
2008 Заочний розгляд справи в цивільному процесі України
2008 Спадковий договір в цивільному праві України
2008 Конюнктура ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів.
2008 Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя.
2008 Реструктуризація підприємств чорної металургії України
2008 Методика та організація консолідованої фінансової звітності
2008 Суспільно-географічні аспекти використання трудового потенціалу Харківської області
2008 Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько-релігієзнавчий аналіз.
2008 Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних відносин України і Німеччини
2008 Інформаційна технологія та методи аналізу сумішей сигналів на основі лінійних за параметрами моделей
2008 Управління інноваційним розвитком підприємств (за матеріалами машинобудівних підприємств Херсонської області)
2008 Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби.
2008 Методи обробки динамічних сцен при впливі нестаціонарних завад у радіотехнічних системах супроводження надводних протяжних об’єктів
2008 «Журнал Министерства государственных имуществ» як джерело з соціально-економічної історії Південної України
2008 Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888-1991 рр.)
2008 Організаційно-правові засади інформаційно-аналітичної роботи в органах державної податкової служби України
2008 Адміністративно-правовий статус працівника державної виконавчої служби України
2008 Стан білково-ліпідного обміну фетоплацентарного комплексу у вагітних з прееклампсією/
2008 Прогнозування та профілактика перинатальних ускладнень у жінок зі сполучнотканинними дисплазіями.
2008 Діагностичний алгоритм, лікувальна тактика при порушеннях репродуктивної системи, що супроводжуються виникненням дисгормональних захворювань молочних залоз.
2008 Прозапальні цитокіни та оксидативний стрес у хворих на хронічну серцеву недостатність в динаміці лікування антагоністами рецепторів до ангіотензину ІІ.
2008 Інститут президентства в Україні: етапи трансформації.
2008 Моделювання компонентів монолітних інтегральних схем міліметрового діапазону на сполуках А3 В5
2008 Моделі і стратегії функціонування автотранспортних підприємств за умов циклічності
2008 Культуральні, молекулярно-біологічні та антигенні властивості вакцинних штамів Erysipelothrix rhusiopathiae
2008 Виховання самостіності дошкільників в образотворчій діяльності (на матеріалі аплікації).
2008 Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики.
2008 Оцінка фізіологічних механізмів пристосу-вання діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень
2008 Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника.
2008 . Створення конвеєру та удосконалення основних елементів технології вирощування капусти цвітної в умовах Правобережного Лісостепу України
2008 Морфофункціональна характеристика лімфатичних вузлів і селезінки гусей та качок
2008 Спектроскопія ЯМР молекул з структурно напруженими фрагментами та групами з загальмованим внутрішнім обертанням
2008 Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень
2008 «Wojna domowa» польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки
2008 Організаційно-правові засади діяльності судової міліції по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
2008 Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss. при інтродукції у захищений ґрунт Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та перспективи їх використання
2008 Генерація та детектування НВЧ коливань ланцюжком джозефсонівських контактів ВТНП
2008 Формування інноваційної культури майбутніх фахівців банківської справи
2008 Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США
2008 Іоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом.
2008 Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації
2008 Моделювання і оптимальне керування періодичними процесами в утфельних вакуум-апаратах
2008 Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави
2008 Поверхнева герметизація композитних реставрацій фронтальних зубів залежно від гігієнічного стану порожнини рота
2008 Математичні моделі регулювання регіональної фінансово-економічної політики України
2008 Припинення міжнародних договорів: теорія і практика
2008 Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств харчової промисловості
2008 Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот — нові аналітичні форми для визначення Р, Si, Sb, окисників та відновників
2008 Розуміння свідомості у містичній традиції ісихазму (паламітського синтезу): феноменолого-релігієзнавчий аналіз.
2008 Івритський текст: лінгвістичні аспекти організації структури (на матеріалі сучасної прози).
2008 Звукозображальна лексика кримськотатарської мови.
2008 Кримськотатарська лінгвістична термінологія: історія та сучасний стан
2008 Вивчення експрес-гастро-рН-моніторингу як засобу діагностики та контролю ефективності кислотоінгібуючої фармакотерапії пептичних Н.р.-асоційованих гастродуоденальних захворювань
2008 Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах
2008 Вплив тривалості фотоперіоду на нітратний обмін у рослин різних фотоперіодичних груп
2008 Створення нових ліній арабідопсису (ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH.), що марковані мутантними генами.
2008 Антропонімія Уманщини XVII — початку XXI ст
2008 Основи формування архітектури водно-розважальних комплексів.
2008 Територіальна організація наукового потенціалу України
2008 Профілактика і лікування карієсу зубів у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку з різним станом здоров’я
2008 Обґрунтування параметрів сталевого кріплення при бурінні шахтних вертикальних стволів
2008 Удосконалення системи оцінки інвестиційних проектів промислового підприємства
2008 Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації
2008 Удосконалення механізму діагностики техніко-економічного стану шахт при реструктуризації вугільної галузі
2008 Оцінка діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням узгодженості корпоративних інтересів
2008 Просвітницька діяльність та педагогічна спадщина Антона Лотоцького (1881 — 1949 рр.)
2008 1.Теоретико-методичні основи оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств (на прикладі машинобудування)
2008 Підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств харчової промисловості
2008 Удосконалення механізму підвищення ефективності використання регіонального рибогосподарського ресурсу
2008 Розвиток форм та методів управління інноваційними процесами на підприємствах в трансформаційній економіці.
2008 Математична модель двовимрного в’язкопружного стану деревини у процесі сушіння
2008 Математичне забезпечення автоматизованих процедур призначення допусків при проектуванні радіоелектронних пристроїв частотної селекції
2008 Підвищення ефективності математичного і програмного забезпечення редактора формул алгоритмів
2008 Еколого-економічні засади удосконалення національної лісової політики
2008 Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості
2008 Розрахунок напружень та коефіцієнтів інтенсивності у пластинчастих елементах конструкцій при контакті берегів дугових тріщин.
2008 Гемостаз та його корекція при переломах трубчастих кісток у собак
2008 Регіональні фактори розвитку видавничо-поліграфічного комплексу
2008 Формування творчих умінь студентів у позааудиторній виховній роботі
2008 Педагогічна діагностика як засіб оптимізації самостійної навчальної діяльності студентів медичних коледжів
2008 Психолого-педагогічна підготовка вчителів початкового навчання на педагогічних курсах в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)
2008 Педагогічні умови розвитку пізнавальних потреб у іноземних студентів у процесі навчання
2008 Дидактичні умови формування полікультурної компетентності молодших школярів
2008 Розвиток природничої освіти у початковій школі в історії педагогічної думки другої половини ХІХ — початку ХХ століття
2008 Формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки.
2008 Моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині (кінець ХІХ — початок ХХ століття)
2008 Підвищення економічної стійкості аграрних підприємств
2008 Релятивістський розрахунок характеристик ?- розпаду ядер на основі оптимізованого методу Дірака- Фока
2008 Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих після стентування коронарних артерій
2008 Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств
2008 Комплексне використання різних класів генетичних маркерів у процесі створення нових популяцій курей
2008 Підвищення ефективності паралельних методів розв’язання динамічних задач в багатопроцесорних обчислювальних системах
2008 Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках
2008 Управління ризиком на малих підприємствах легкої промисловості
2008 Оптимізація реконструктивної хiрургiї монокулярної травматичної катаракти у дітей
2008 Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму
2008 Методи та системи електромагнітного збудження вібрацій та ударів
2008 Розвиток і підвищення ефективності аграрного сектора економіки на основі вдосконалення податкового регулювання
2008 Формування та підвищення ефективності використання кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону
2008 Удосконалення економічного механізму функціонування регіонального ринку цукру
2008 Особливості розвитку політичних партій і партійних систем у посткомуністичних країнах
2008 Політична опозиція як інститут демократії та суб’єкт політичного процесу сучасного українського суспільства
2008 Дослідження рухливої тріщини між двома матеріалами з урахуванням контакту її берегів
2008 Художньо-образна система Григорія Сковороди
2008 Оцінні найменування осіб в українській мові кінця ХХ — початку ХХІ століття.
2008 Педагогічні засади організації науково-методичної діяльності викладачів медичних училищ
2008 Проблема взаємозв’язку навчання й виховання у творчій спадщині вчених Слобідської України (друга половина XIX — початок ХХ століття)

Страницы: 1 2 3 4 5

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)