Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Особливості пізнання психологічних захистів суб’єкта засобами психоаналізу
малюнків.
2007 Вплив комплексного гормонального препарату та крові, опроміненої
УФ-променями, на відтворну функцію свиноматок
2007 Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок
2007 Психологічні особливості особистісної самореалізації викладача вищого
навчального закладу
2007 Психологічна готовність льотного складу до діяльності в умовах тривалих
перерв між польотами
2007 Методика опрацювання науково-навчальних текстів у старших класах з
поглибленим вивченням української мови
2007 Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах
професійної підготовки.
2007 Формування особистості підлітка в однодітних сім’ях.
2007 Педагогічні умови виховання толерантності у підлітків старшого віку в
позакласній роботі.
2007 Розробка припоїв на основі систем СаО-Al2O3-SiO2, BaO-Al2O3-SiO2,
MnO-Al2O3-SiO2 для пайки високочистої корундової кераміки
2007 Формування ефективної системи управління розвитком інфраструктури міста
2007 Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної
системи галузі охорони здоров`я
2007 Провадження в справах про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців
2007 Управлінські процедури в діяльності органів прокуратури України
2007 Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством
України: теорія, досвід та практика застосування
2007 Підвищення довговічності вузла шток- ущільнення штока двопоршневих бурових
насосів
2007 Підвищення довговічності робочих органів електровідцентрових насосів для
видобутку нафти
2007 “Концепт ПТАХ у мовній картині світу українського народу”
2007 “Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській
мові”
2007 "Засоби передачі слов’яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта
Мелетія Смотрицького (риторичний аспект)"
2007 Спеціальна фізична підготовка офіцерів чергового бойового розрахунку
командного центру Військово-морських Сил України
2007 Діагностика та корекція розладів гестаційної трансформації преплацентарного
кровоплину
2007 Зміни метаболічного та імунологічного гомеостазу в патогенезі прееклампсії
легкого та середнього ступенів важкості, корекція та лікування
2007 Вплив електронного опромінення на властивості нанокристалічного кремнію
2007 Територіальні особливості соціокультурного розвитку сучасного Криму
2007 Концепт "Жіночість" у вікторіанській лінгвокультурі
2007 Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних
спеціальностей засобами інтерактивного навчання
2007 Оптимізація інформаційних потоків системи керування електроенергетикою
сухогрузу з потужністю електростанції до 2000 кВт
2007 Система підтримки прийняття рішень функціональної діагностики промислового
обладнання
2007 Особливості використання незбагачених каолінів у виробництві санітарних
керамічних виробів
2007 Фінансово-економічне регулювання імпорту риби та морепродуктів
2007 Аналіз і контроль оборотних активів торговельних підприємств.
2007 Облік інвестицій на підприємствах торгівлі
2007 Вплив насіння амранту на склад та пероксидне окиснення ліпідів у
підшлунковій залозі перепелів за дії нітратів
2007 Генеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина ХІХ
- 20-ті роки ХХ століття).
2007 Організаційно-педагогічні засади діяльності полілінгвістичної гімназії.
2007 Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів
студентів-магістрів аграрних спеціальностей.
2007 Формування у молодших школярів стратегічної компетенції в процесі навчання
аудіювання англійською мовою
2007 Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно
орієнтованих слухо-вимовних навичок
2007 Метод багатовимірних аналогів як спосіб підвищення ефективності кількісної
інтерпретації даних промислової геофізики
2007 Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших
курсів вищих технічних навчальних закладів
2007 Системний моніторинг за станом небезпечних геологічних процесів на
території діючих енергетичних об’єктів (на прикладі Рівненської АЕС)
2007 Властивості плівок GaN, отриманих на поруватому GaAs методом нітридизації
2007 Фіскальна політика країн Центральної та Східної Європи в євроінтеграційному
процесі
2007 Магнітна сприйнятливість верхнього горизонту грунтів Лівобережжя України.
2007 Ампелоекологічне обґрунтування виділення мікрозон вирощування винограду в
Лівобережному Нижньодніпров’ї
2007 Оптимізація розкладу передачі пакетів потокового відео по мережі з втратами
даних
2007 Торгово-економічне співробітництво України і США в умовах економічної
глобалізації
2007 Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при
пружно-пластичному деформуванні.
2007 Комплексна детоксикаційно-гемостатична терапія при гастродуоденальних
кровотечах
2007 Іммобілізація наночастинок металів в поверхневому шарі мезопористих
кремнеземних матриць
2007 Етіопатогенетичні механізми та способи корекції синдрому слабкої відповіді
яєчників в програмах екстракорпорального запліднення.
2007 Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз.
2007 Автоматичні рефрактометри для систем керування переробкою рідких продуктів
2007 Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури
2007 Споживчий банківський кредит в Україні: ресурсне забезпечення та
ефективність
2007 Денітрифікація міських стічних вод в коридорних аеротенках
2007 Напівпровідникові лазери з електронним накачуванням на основі сполук груп
А2В6 і А3В5 з покращеними експлуатаційними характеристиками
2007 Товарна стратегія підприємства на прикладі стратегії марки
2007 Підвищення ефектив¬нос¬ті захисту інформації в компютерних системах на
основі використання стохастичних параметрів їх роботи
2007 Розвиток політехнічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах
України (ХХ століття)
2007 Формування інноваційного стилю діяльності майбутнього вчителя історії в
процесі навчання
2007 Формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових
програм
2007 Організаційно-педагогічні основи управління вищим навчальним закладом
недержавної форми власності
2007 Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з
дискретно-неперервною зміною керувальних дій
2007 Методи оптимізації пристроїв керування з гетерогенною структурою
2007 Обґрунтування параметрів ножових очисників стрічок конвеєрів для гірничих
підприємств
2007 Розрахунок стійкості та міцності ортотропних циліндричних оболонок і
стрижнів із врахуванням поперечного зсуву та обтиснення.
2007 Вдосконалення дуттьових пристроїв кисневих конверторів на основі
дослідження процесу допалювання відхідних конверторних газів
2007 Розробка технології високотемпературної переробки дисперсних
залізографітових відходів металургійного виробництва.
2007 Розробка і удосконалення технологічних прийомів вирощування щеплених
саджанців винограду з закритою кореневою системою в умовах півдня України
2007 Методи та моделі оптимізації системи управління навчальним процесом в вищих
закладах освіти
2007 Моделі, методи та засоби системного проектування автоматизованих систем
керування оперативним пожежогасінням
2007 Системні моделі та методи прогресивної інформаційної технології в
управлінні діяльністю підприємств зв’язку
2007 Шляхи оптимізації хірургічного лікування хелікобактерпозитивних хворих з
виразковим пілородуоденальним стенозом
2007 Вивчення гепатозахисної дії густого екстракту з листя Винограду культурного
2007 Маркетинг конкурентоспроможності підприємств по виробництву та переробці
молока
2007 Історичні погляди Олександра Грушевського
2007 Розробка технології диференційованого обслуговування з гарантованим
сервісом на базі обладнання Frame Relay
2007 Стан пресорних (реніну, альдостерону, кортизолу) теадепресорних та
депресорних (метаболітів оксиду азоту) гуморальних субстанцій у хворих на
есенціальну гіпертензію із інсулінорезистентністю.
2007 Дослідження нормативно-методологічних засад впровадження методик оцінки та
верифікації викидів парникових газів (на прикладі транспортного сектору)
2007 Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку
обчислювальних мереж.
2007 Високопродуктивні спеціалізовані обчислювальні структури для обробки даних
2007 Організаційно-економічне забезпечення прибутковості підприємств (за
матеріалами деревообробних комбінатів України).
2007 Властивості і функціональна роль систем Na+-залежного і Na+-незалежного
виходу Са2+ з мітохондрій печінки і міокарда
2007 Чисельне моделювання нестаціонарного газодинамічного навантаження лопаток
турбін авіаційних двигунів
2007 Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології
2007 Підвищення достовірності процесу тестування програмних продуктів на основі
нейромережних інформаційних технологій
2007 Просодична організація висловлювань з модальними частками в німецьеій мові
(експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі діалогічного мовлення)
2007 "Людина і Природа" у літературно-художньому дискурсі: досвід фреймового
аналізу (на матеріалі романів Е. Штріттматтера і Т. Гарді)
2007 Лексико-семантична група "всесвіт" у німецькій мові: діахронічне
дослідження
2007 Явища переносу і квантові розмірні ефекти в тонких плівках телуриду свинцю
і вісмуту та структурах на їх основі
2007 Вихідний матеріал видів цибулі батун, запашна, слизун, шніт для селекції в
умовах Степу України
2007 Особливості створення ліній та гібридів соняшнику олеїнового типу
2007 Селекційна цінність генофонду і ефективність його використання в селекції
кабачка і патисона
2007 Формування культури професійного мовлення майбутніх працівників органів
внутрішніх справ
2007 Планування багатономенклатурного виробництва управляючою експертною
системою в умовах невизначеності
2007 Підвищення безпеки виконання спеціальних будівельних робіт
монтажників-висотників
2007 Статика та формоутворення просторових вантових систем з проковзними вантами
2007 Мікроелектронні магнітні частотні перетворювачі
2007 Діяльність бундівських організацій у Правобережній Україні на початку ХХ
століття
2007 Освіта в роки німецької окупації в генеральному окрузі "Житомир"
(1941-1944)
2007 Нелінійні властивості комбінованих транзисторних негатронів та пристрої
автоматики на їх основі
2007 Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Юрія Липи
2007 Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої
половини ХІХ ст.
2007 Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування
2007 Топологічна структура світлових полів з поляризаційними сингулярностями
2007 Вікові особливості лікування поворотів зубів
2007 "1. Обґрунтування оптимального міжремонтного наробітку стрілчастих лап
культиваторних агрегатів"
2007 Вплив природи темплату на структуру і сорбційні властивості силікатних та
германатних екстраширокопористих цеолітів
2007 Морфологічні особливості судинної оболонки очного яблука щура в нормі та
при експериментальному цукровому діабеті
2007 Статистичний аналіз діяльності банків України
2007 Пропедевтика інформаційної культури учнів 5-7 класів на заняттях з
трудового навчання і художньої праці
2007 Структура, властивості й електронно-променева технологія одержання
композициійних матеріалів Cu-Mo-Zr-Y для електричних контактів
2007 Методи обробки експертних даних в задачі автоматизації профвідбору
2007 Розробка об’єктно-орієнтованого середовища моделювання матеріальних потоків
гнучкої виробничої системи
2007 Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з
від’ємним опором
2007 Фітопланктон різнотипних водойм м. Києва
2007 Кремнеземи з супрамолекулярним поверхневим шаром: синтез, будова,
властивості
2007 Управління борговими зобов’язаннями сільськогосподарських піжприємств
2007 Дослідження розмірних ефектів в сегнетоелектричних тонких плівках з
урахуванням впливу електродів
2007 Суспільно-географічні особливості міграції в регіональній соціогеосистемі
(на прикладі Харківської області)
2007 Еколого-географічні особливості оптимізації землекористування східної
частини Опілля в межах Тернопільської області
2007 Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3 — Cu2X -
ZX2 (R — Y, Pr, Ho; Z — Si, Ge; X — S, Se) та споріднених.
2007 Агроекологічне обґрунтування виробництва льонопродукції в умовах
радіоактивного забруднення
2007 Екологічна толерантність пшениці ярої (Triticum aestivum L.) в
агрофітоценозах Полісся.
2007 Добір та оцінка селекційного матеріалу озимої м’якої пшениці за різних умов
ценозу і волого забезпечення рослин
2007 Господарсько цінні ознаки батьківських форм гібридів соняшнику селекції СГІ
та іх контроль в процесі насінництва.
2007 Селекція батьківських форм простих і потрійних гібридів соняшнику на
адаптивність та комбінаційну здатність за господарськими ознаками
2007 Компресія номінативних одиниць у науково-технічному тексті у когнітивному і
функціональному аспектах
2007 Запозичена лексика в сучасній російськомовній рекламі в інформативному та
соціокультурному аспектах.
2007 Програмно-апаратні засоби генерації псевдовипад¬кових послідовностей для
підвищення ефективності захисту інформації в ЕОМ та мережах
2007 Структурна організація пристроїв порівняння зображень для оптоелектронних
паралельних процесорів.
2007 Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти позначення суперництва засобами
сучасної англійської мови
2007 Лінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу
2007 Підвищення продуктивності чорнової обробки плоских поверхонь чавунних
деталей торцевими фрезами з надтвердих матеріалів
2007 Спіральні свердла з переривчастими різальними кромками
2007 Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української
педагогічної думки (60-ті роки ХІХ — 60-ті роки ХХ століття)
2007 Становлення і розвиток медичної освіти на Волині (ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.)
2007 Організація профільного навчання старшокласників у гімназіях сучасної
Німеччини
2007 Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх
учителів математики
2007 Історія досліджень в галузі загальної теорії відносності та космології в
Україні
2007 Особливості розуміння художніх оповідань слабочуючими учнями 5-7 класів
2007 Психологічні особливості рольової поведінки розумово відсталих підлітків у
малій групі
2007 Формування структури і властивостей спрямовано закристалізованих сплавів
систем В4С — МеIVВ2
2007 Організаційно-правові аспекти контролю у галузі забезпечення ядерної та
радіаційної безпеки.
2007 Динаміка генетико-демографічної структури луганської популяції та
обтяженість вродженою та спадковою патологією
2007 Гігієнічна оцінка умов і організації навчання дітей в міських та сільських
загальноосвітніх навчальних закладах у період реформування освіти України
2007 Гігієнічні принципи корекції зрушень у функціональному стані органу зору у
підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень
2007 Гігієнічне обґрунтування системи контролю за навчанням школярів при
семестрово-заліковій формі навчання
2007 Ефективні методи та алгоритми оперативної багатофункціональної обробки
інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів
2007 Шляхи оптимізації міжнародно-правового регулювання делімітації морських
просторів
2007 Семантико-синтаксична структура речень із дистрибутивними предикатами.
2007 Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними дієсловами.
2007 Остарбайтери з України: вербування, примусова праця, репатріація
(історико-соціальний аналіз на матеріалах Київщини).
2007 Федір Павлович Шевченко: життя і творчість.
2007 Український концерт для мідних духових інструментів (1950-2000):
формування, усталення, модифікація жанру.
2007 Формування інтегративної фіскальної моделі в Європейському Союзі
2007 Національна політика Чехословацької республіки. 1918 — 1929 рр.
2007 Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів
2007 Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять
комерційну або банківську таємницю
2007 Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації
2007 Правове регулювання фінансового контролю в сфері міжбюджетних відносин
2007 Концептуалізація простору у французькій мові
2007 Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної
політики
2007 Політичні орієнтації пострадянського студентства: динаміка та факторна
обумовленість
2007 Оптимізація сімейної політики в умовах сучасного українського суспільства
2007 Розвиток історичного краєзнавства на Одещині (1944 — 1991 рр.)
2007 Еволюція зовнішньої політики Болгарії в 1985 — 1991 рр.
2007 Соціальна адаптація й інтеграція турків-месхетинців в українському
суспільстві
2007 Розробка нових консервантів, технологій зберігання і використання вологого
зерна кукурудзи в годівлі великої рогатої худоби
2007 Спектральний аналіз узагальнених матриць Якобі
2007 До теорії локальної поведінки відображень зі скінченним спотворенням.
2007 Наближення функцій поліномами у просторі Lp, 0<p<1
2007 Науково-практичне обґрунтування методів формування високопродуктивного
стада молочної худоби
2007 Адаптаційна реакція яєчних курей різних генотипів та прогнозування їх
природної резистентності в ранньому онтогенезі
2007 Селекція поперечних мод в квазіоптичних металохвилевідних резонаторах
субміліметрових лазерів з оптичним накачуванням
2007 Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної сигналізації № 7 в
умовах конвергенції телекомунікаційних мереж
2007 Механізм організації віртуальних каналів в однорангових Ethernet мережах
2007 Узагальнені представлення субгармонійних функцій
2007 Термодинамічні властивості розчинів холодоагенту R-245fa з компресорним
поліефірним мастилом (Експеримент, методи прогнозування).
2007 Системне проектування механізму врівноваження поршневого компресора
2007 Удосконалення методу розрахунку термогазодинамічних процесів в
зворотно-напрямних аппаратах відцентрових компресорів
2007 Підвищення ефективності використання активних матеріалів магнітної системи
в машинах постійного струму середньої потужності
2007 Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах
турбогенератора з метою підвищення його надійності
2007 Синтез електромеханічних систем з квазінейрорегулятором при фрикційному
навантаженні
2007 Оптимізація геометричних параметрів міжлопаткового каналу дворядних
лопаткових вінців трансзвукових ступенів осьового компресора
2007 Методика вибору раціональних параметрів лопаткових вінців
високонавантажених ступенів осьового компресора газотурбінного двигуна
2007 Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень.
2007 Бактеріальний опік плодових: резервація, прогноз та засоби обмеження
захворювання
2007 Автоматизований комплекс для психофізіологічного тестування і відбору
персоналу в системі органів внутрішніх справ України
2007 Гідроморфодинамічна оцінка руслових поцесів гірських річок на прикладі
басейну Верхньої Тиси
2007 Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат
2007 Метод і засоби конструювання трафика в мобільних комп’ютерних мережах
2007 Побудова систем електронного документообігу на основі формальних моделей
2007 Підвищення продуктивності багаторічних бобово-злакових травостоїв в
південній частині Лісостепу західного
2007 Оптимізація технологічних прийомів вирощування гороху в умовах
правобережного Лісостепу України
2007 Формування екологічного стану лісових біогеоценозів в зоні впливу хімічних
підприємств м. Черкаси.
2007 Організаційно-економічні засади ефективного функціонування суб’єктів
агрохімічного сервісу
2007 Формування і забезпечення ефективного функціонування регіонального ринку
плодоовочевої продукції
2007 Статистичний аналіз ринку нафтопродуктів
2007 Розвиток просторової уяви учнів основної школи в процесі технічного
моделювання
2007 Інтеграційна політика В’єтнаму в умовах економічної глобалізації.
2007 Хірургічне лікування кровотеч з варикозно розширених вен стравоходу та
шлунка у хворих на цироз печінки, ускладнений резистентним асцитом
2007 Удосконалення методів нейроподібної обробки інформації на основі моделей
паралельно-ієрархічного перетворення.
2007 Корецька Н.В. Вплив лектинів на спонтанний та індукований мутагенез у
Bacillus subtili
2007 Розробка і дослідження методик розрахунку надійності паралельних не
відновлювальний структур систем авіоніки.
2007 Скейлінгові співвідношення для структуроутворення в рідинних системах на
основі каолінів
2007 Ешеле спектри пекулярних зір і автоматизований коплекс їхньої обробки
2007 Англо-російське суперництво в Персії: нафтовий фактор, 1901?1917.
2007 Етнічна історія стародавнього Еламу (V – середина І тис. до н. е.)
2007 Клініко-інструментальна характеристика і лікування хворих з
атеротромботичним і кардіоемболічним підтипами ішемічного інсульту.
2007 Розробка та клінічне впровадження штучних зубів підвищеної твердості в
знімних зубних протезах
2007 Формування школи академіка М.М. Амосова та її внесок у становлення
біологічної та медичної кібернетики
2007 Тактика комплексного лікування хворих з ре-цидивними гастродуоденальними
кровотечами виразкової етіології
2007 Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах
глобалізації (на прикладі країн ЦСЄ).
2007 Адаптивна автоматизована система управління технологічним процесом
виробництва кварцових труб
2007 Інтелектуальна система динамічного зважування автомобілів для автоматизації
управління запасами на сільськогосподарському підприємстві
2007 Організаційно-правові засади здійснення контролю за правозастосовчою
діяльністю податкових органів
2007 Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні
2007 Організаційно-правові основи застосування антидемпінгових мит в Україні
2007 Етнонаціональний вимір конфлікту в Країні Басків.
2007 Борьба прогрессивных сил Левобережной Украины за украинизацию образования в
1900 — в начале 1917 гг.
2007 Харківське математичне товариство та його внесок в розвиток математичної
думки в Україні (1879-1930)
2007 Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до інноваційної
діяльності
2007 Придатність числових моделей кінетики реактора для аналізу аварій, що
пов’язані зі зміною реактивності та перерозподілом енерговиділення на АЕС з
ВВЕР-1000
2007 Фізико-хімічні та емісійні властивості гетерогенних систем на основі
скандію
2007 Моделювання хвильових процесів в просторово-розвинутих квазіоптичних
резонансних структурах приладів міліметрового діапазону
2007 Охорона, регенерація та використання архітектурного потенціалу в контексті
розвитку історичного регіону (на прикладі Черкаської області).
2007 1. Просодичні особливості дискурсу інформаційних повідомлень ділової
тематики в Інтернеті (експериментально-фонетичне дослідження).
2007 Структура та властивості захисних гібридних покриттів TiN/Al2O3 та
TiN/Cr/Al2O3
2007 Архітектура комплексів громадсько-житлової забудови міст півдня України
кінця XVIII — початку ХХ ст. (на прикладі міст Херсону, Миколаєва, Одеси)
2007 Архітектурно-композиційні прийоми мусульманських громадських будівель Криму
XIII-XVIII ст.
2007 Архітектура монастирів Святого Василія Великого в Україні та їх місце в
розвитку української архітектури ХVІІ-ХХ ст.
2007 Принципи архітектурно-типологічного вдосконалення шкільних будівель з
врахуванням енергозаощаджування
2007 Розвиток методу розрахунку параметрів холодної пільгерної прокатки труб при
врахуванні пружної деформації кліті
2007 Соціокультурні чинники інституціоналізації українського підприємництва
2007 Вплив секреторної фосфоліпази А2, параоксонази та оксидативного стресу на
ендотеліальну та міокардіальну функцію при деяких формах ішемічної хвороби серця
2007 Ортопедична профілактика та лікування ускладнень синдрому діабетичної стопи
2007 Історія становлення та розвитку наукових основ автоматизації технологічних
процесів у птахівництві.
2007 Обґрунтування структури і параметрів системи підвіски телескопічного
стрілоподібного виконавчого органу прохідницького комбайна
2007 Особливості діагностики та лікування хронічного фарингіту у ліквідаторів
аварії на Чорнобильській атомній електростанціїї
2007 Розвиток організаційно-економічного механізму раціонального
сільськогосподарського землекористування
2007 Екологічна оцінка стану поверхневих вод Волинської області та нормування їх
якості
2007 Державна політика запобігання тероризму в Україні
2007 Механізми формування соціального капіталу (державно-управлінський аспект)
2007 Вдосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики в
Україні
2007 Вдосконалення моніторингу в системі державного управління
2007 Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при
Київській духовній академії 1872-1920 рр
2007 Сукцесії донної рослинності шельфу південно-східного Криму
2007 Активізація пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів
І-ІІ рівнів акредитації у процесі вивчення фізики
2007 Обґрунтування параметрів і режимів обробки продукції рослинництва коронними
розрядом
2007 Обгрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі
кінематичної моделі
2007 Інтенсифікація виробництва свинини при використанні сухих кормових сумішок
з екструдованим тритикале
2007 Обґрунтування параметрів і режимів роботи стрічкового змішувача
гідроприводної штукатурної станції
2007 Розробка одновального бетонозмішувача примусової дії
2007 Оптимізація прийомів вирощування еспарцету першого року життя на корм та
насіння в умовах північного Степу України.
2007 Вплив рівня гетерозису сестринських схрещувань на основні
господарсько-цінні ознаки модифікованих гібридів кукурудзи.
2007 Вихрострумові перетворювачі для засобів контролю товщини діелектричних
покриттів
2007 Підвищення ефективності тягових електропередач метровагонів з асинхронними
лвигунами
2007 Колісно-моторний блок з опорно-осьовою підвіскою асинхронного тягового
двигуна для електровозу з конструкційною швидкістю 160 км/год
2007 Екзистенційно-герменевтична інтерпретація античної метафізики у творчості
М.Гайдеґґера і Г.-Г. Гадамера (історико-філософський аналіз)
2007 Антропологічний аспект філософської системи С.Л.Франка.
2007 Співвідношення моралі і права у філософії І.Канта (історико-філософський
аналіз)
2007 Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності
модерну
2007 Функціонально-семантичне поле темпоральності в публіцистичних та
інформаційних текстах.
2007 Українська етнічна преса США та Канади (1945-1994 рр.): особливості
висвітлення україно-американських взаємин
2007 Інформаційні маніпуляції у повідомленнях світової періодичної преси в
контексті інформаційної безпеки України: стан та шляхи протидії
2007 Українські телепрограми для дітей та юнацтва: концептуальні засади
2007 Хірургічне лікування захворювань великого сальника у дітей
2007 Конструктивно-географічні засади оптимізації лісів і лісового господарства
Волинської області.
2007 Видовий склад, розповсюдження і заходи боротьби з іксодовими кліщами
(Ixodidae) у Харківській області
2007 Молекулярно-генетична диференціація мікобактерій, виділених в Україні, та
їх філогенетичні взаємозв"язки
2007 Благодійна діяльність на Волині (1793-1917): історичний аспект
2007 Ґенеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії (XVI -
перша половина XVII ст.)
2007 Розвиток винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні у другій
половині ХVII-ХVIII ст.
2007 Духовні цінності християнського людинознавства ХХ століття.
2007 Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації
2007 П’єси з дією-засіданням у російській драматургії XVIII-ХХ ст. (Генезис и
динаміка розвитку).
2007 Енерго- і ресурсозбереження у процесах локалізації теплоти в промислових
об’єктах
2007 Поширення, біологічні властивості збудника та удосконалення профілактики
пастерельозу кроликів
2007 Енергетичний спектр рідкоземельних іонів (Tm3+, Tb3+, Sm3+) в сульфідних та
оксидних матрицях в кластерному наближенні
2007 Вплив вакансій селену на електрофізичні властивості квазінизьковимірних
систем NbSe2 та NbSe3
2007 Випадкові фрактальні множини з марковськими подрібненнями в R
2007 Інституалізація ринку цінних паперів перехідної економічної системи в
умовах глобалізації
2007 Інституціоналізація ринку нерухомості в трансформаційній економіці
2007 Вдосконалення систем регулювання температури холодоагенту силової установки
тепловозу використанням елементів нечіткої логіки
2007 Швидкодіючі високоточні АЦП із перерозподілом заряду з ваговою
надлишковістю, що самокалібруються
2007 Моделі керування доступом в комп’ютерних мережах корпоративних
інформаційних систем
2007 Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка,
фоніка).
2007 Типологія жіночих характерів у прозі та драматургії В. Винниченка 1902-1923
рр.
2007 1. Еколого-економічні засади становлення та розвитку ринку
сільськогосподарських земель
2007 Ефективність використання біологічно активних речовин за вирощування
помідора у зимових теплицях
2007 Шляхта Рівненського повіту в соціально-економічному та культурному житті
краю кінця ХVIII — початку ХХ ст.
2007 Застосування методу скінченно-зонних потенціалів для розрахунків
електронних характеристик металів
2007 Механізми перемагнічування аморфних стрічок з гелікоїдальною магнітною
анізотропією
2007 Кінетика накопичення пошкоджень та руйнування конструкційних матеріалах при
пружно-пластичному деформуванні
2007 Методичні та організаційні аспекти аудиту фінансової звітності в умовах
сучасних інформаційних технологій
2007 Систематизація екологічних знань учнів професійно-технічних училищ
автотранспортного профілю
2007 Система роботи загальноосвітнього навчального закладу з профільного
навчання старшокласників
2007 Багатоосередкова пошкоджуваність конструкційних сплавів на основі алюмінію
при циклічному навантаженні
2007 Інформаційні технології комплексного організаційно-технологічного
моделювання проектно-орієнтованих виробництв (на прикладі серійного
будівництва).
2007 Взаємодія CdTe, CdxHg1-xTe, GaAs та InAs з водними розчинами
H2O2-мінеральна кислота-розчинник.
2007 Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з
травильними композиціями H2O2-HBr-розчинник.
2007 Кооперативні засади розвитку виробничої і соціальної сфер села
2007 Управління діяльністю Збройних Сил України в забезпеченні
воєнно-економічної безпеки
2007 Методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на промислових
підприємствах
2007 Оцінка конкурентного потенціалу в системі управління конкурентоспроможністю
підприємства
2007 Обґрунтування параметрів способу оперативного контролю та управління станом
гірничого масиву із застосуванням звукоуловлюючої апаратури
2007 Визначення впливу терміну використання зернозбиральних комбайнів на їх
техніко-експлуатаційні характеристики
2007 Візуальні й морфологічні закономірності орнаменту гуцульської різьби та їх
використання в сучасній мистецько-освітній практиці.
2007 Чернігівські кахлі кінця XVI — початку XX ст. (генеза, типологія,
художньо-стилістичні особливості).
2007 Малярство і графіка Галичини періоду романтизму: жанрова структура і
художньо-стильові особливості.
2007 Художні особливості декоративного мистецтва Західного Поділля XIX — XX ст.
(Історія, типологія, стилістичні відміни).
2007 Килим Північної Буковини ХХ ст.: Традиції та новаторство.
2007 Секуляризація релігійного живопису в Україні другої половини ХVІІ — ХІХ ст.
2007 Морфофункціональна характеристика гемопоетичних клітин, особливості їх
апоптозу та проліферативної активності при мієлодиспластичному синдромі
2007 Методи і засоби підвищення ефективності транспортної служби локальних
комп’ютерних мереж
2007 Особистісно орієнтоване виховання студентів в умовах соціокультурного
середовища вищого навчального закладу
2007 Загальнокультурна компонента як засіб естетичного виховання майбутніх
учителів іноземної мови
2007 Планетарні хвилі у розподілі загального вмісту озону над Антарктикою
2007 Обґрунтування методів комплексного лікування скупченого положення зубів
2007 Металеві включення в порожнині рота у дітей та їх вплив на електрохімічні
процеси
2007 Домініканські монастирі Волині кінця XVI — початку ХІХ ст.: інституційні
засади. соціосередовище та основні напрями діяльності.
2007 Процеси пероксидного окислення в проростках кукурудзи за умов сольового
стресу
2007 Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст.
2007 Поезія Поля Верлена в українських перекладах
2007 Етносимволіка мовних одиниць в українському обрядовому дискурсі
2007 Структурно-семантичні та функціональні характеристики міжчастиномовної
морфологічної омонімії сучасної української мови
2007 Формування професійного мовленнєвого етикету майбутніх інженерів-педагогів
у навчально-виховному процесі
2007 Клініка, діагностика та лікування гіпоплазії легень у дітей
2007 Остеодефіцит у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишок
та його корекція
2007 Диверсифікація інновацій у харчовій промисловості
2007 Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на
прикладі чис-лових форм іменника)
2007 Становлення та розвиток фінансових інститутів місцевого самоврядування
України
2007 Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів
довгострокових кредитів
2007 Обгрунтування показників надійності та розроблення структури ремонтного
циклу верстатів для подрібнення деревини
2007 Обґрунтування параметрів трелювально-транспортного засобу для підвищення
його експлуатаційних властивостей
2007 Закономірності впливу термічної обробки деревинностружкових плит на їх
фізико-механічні та екологічні показники
2007 Інтенсифікація та ефективність оновлення активної частини основних
виробничих фондів промислових підприємств
2007 Поведінковий підхід до антикризового менеджменту персоналу підприємства
2007 Моделі комплексної оцінки фінансового стану підприємства
2007 Особливості обміну білків в організмі білих щурів, уражених кадмієм,
нітритом і низькими дозами радіації та способи їх корекції
2007 Мікрохвильовий відгук надпровідників при ковзних кутах падіння хвилі
2007 Перетворення та випромінювання електромагнітних імпульсів структурами з
осьовою симетрією
2007 Ідентифікація та типологізація політичної харизми в контексті політичного
лідерства
2007 Одержання стабілізованої полімерної сірки із натрію тіосульфату як відходу
промислових виробництв
2007 Вдосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних
підприємствах.
2007 Метод прогнозування адаптації оператора до дії шкідливих факторів
машинобудівного виробництва
2007 Удосконалення методів зниження шумового навантаження, що впливає на
обслуговуючий персонал і пасажирів дизель- та електропоїздів.
2007 Еволюційні методи побудови перевіряючих тестів цифрових систем
2007 Розвиток та підвищення ефективності інфраструктури регіонального ринку
аграрної продукції
2007 Напрями підвищення економічної ефективності і конкурентоспроможності
птахівничих підприємств регіону
2007 Підвищення соціального статусу органів митної служби України
2007 Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних
мікроелектромеханічних систем
2007 Особливості магніторезонансних властивостей низьковимірних сполук з
магнітними іонами Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+
2007 Підвищення екологічної безпеки при аварійних викидах токсичних речовин
2007 Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювань довжини на
геодинамічних полігонах
2007 Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної
економіки.
2007 Автоматичне управління процесом згущення суспензій рідкіснометалічних руд
для підвищення якості вихідних продуктів радіального згущувача.
2007 Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму у 2006 році
2007 Зародження і легалізація багатопартійності в умовах переходу від
тоталітаризму до демократії: історико-політологічний аналіз
2007 Становлення політичного центризму в партійному житті України
2007 Змiни нейро- та психофізіологічних показників при проведеннi серії сеансів
біологічного зворотного зв`язку за характеристиками ЕЕГ
2007 Літолого-петрофізичні властивості теригенних порід-колекторів та їх вплив
на геофізичні параметри (на прикладі родовищ нафти та газу центральної частини
ДДЗ)
2007 Маркетингове управління реалізацією стратегічного набору підприємства
2007 Стратегічне управління прибутком торговельного підприємства
2007 Підвищення точності вимірювання об’єму природного газу за допомогою
пристроїв звуження потоку в системах з підігрівом газу
2007 Наукові бібліотеки Львова: Становлення, комплектування, формування фондів і
колекцій (кінець XVIII-30-і рр. ХХ ст.)
2007 Агрохімічна оцінка нових видів добрив та продуктивність пшениці ярої на
лучно-чорноземному ґрунті правобережного Лісостепу України
2007 Діагностика та хірургічне лікування гігантських аневризм артерій головного
мозку
2007 Поетика української світської новолатинської поезії доби пізнього
Середньовіччя та Бароко.
2007 Корекція порушень постави студентів музичного вищого навчального закладу у
процесі фізичного виховання
2007 Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15 — 17 років з урахуванням
ігрового амплуа.
2007 Модельно-цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків призовного
віку в системі фізичного виховання.
2007 Формування механізмів державного регулювання інвестиційними процесами
комерційних банків
2007 Організаційно-економічні важелі формування соціально-орієнтованої рикової
економіки
2007 Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств
легкої промисловості)
2007 Профілактика неспроможності кукси дванадцятипалої кишки при хірургічному
лікуванні ускладненої низькорозташованої дуоденальної виразки.
2007 Використання ультразвукового скальпеля при виконанні операцій на шлунку
(експериментально-клінічне дослідження).
2007 Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств.
2007 Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві.
2007 Особливості соматичного й функціонального розвитку підлітків в періоді
статевого дозрівання
2007 Формування територіально-рекреаційних систем лікувального типу (на прикладі
курорту Трускавець)
2007 Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект).
2007 Екзистенційна парадигма в творчості Л.М.Толстого.
2007 Юридична конструкція податку.
2007 Фонетико-графічні особливості сучасної економічної та політичної лексики
французької мови.
2007 Лінгвістичний вимір політичного маніпулювання.
2007 Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської
філософії Середньовіччя
2007 Внутрішньомолекулярна конформаційна рухливість та РНК-зв’язувальні
властивості С-модуля еукаріотної тирозил-тРНК синтетази і цитокіну ЕМАР ІІ
2007 Роль ангармонічних ефектів у формуванні теплофізичних властивостей
композиційних матеріалів на основі полівінілхлориду.
2007 Оптимізація хірургічного відновлення прохідності верхніх відділів системи
сльозовідведення
2007 Юридична природа прав учасників господарських товариств
2007 Правове регулювання іпотеки землі в Україні
2007 Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування хворих при хронічних
неспецифічних захворюваннях легенів з використанням лікувальної ендоскопії
2007 Причини незагоєння деструкцій у хворих на туберкульоз і лікувальні заходи
для підвищення ефективності протитуберкульозної хіміотерапії
2007 Самопрезентація як засіб створення позитивного іміджу особистості.
2007 Особливості психічних станів жінок дітородного віку при передчасній
інволюції шкіри.
2007 Особливості психосоціального розвитку сиблінгів дітей з психофізичними
вадами.
2007 Особливості самоактуалізації жінки в професійній діяльності.
2007 Вплив тиреоїдної дисфункції на виношування вагітності в умовах ендемічної
місцевості
2007 Патогенетичні аспекти ожиріння у вагітних жінок, оптимізація методів
лікування та профілактики його ускладнень
2007 Порушення антиоксидантної, імунної і детоксикаційної систем організму за
умов експериментальної печінково-ниркової недостатності та шляхи їх корекції
2007 Морфологічні зміни лімфоїдних структур селезінки в постнатальному
онтогенезі в нормі та при антигенній стимуляції
2007 Стан білкового обміну у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на
тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю і шляхи корекції його порушень
2007 Оцінка і прогнозування впливу зовнішнього середовища на виробництво
продукції підприємствами коксохімічної промисловості
2007 Формування фінансової життєздатності коксохімічних підприємств
2007 Організація системи обслуговування технічної бази машинобудівних
підприємств
2007 Механізми стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування
2007 Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на
регіональному рівні
2007 Формування комплексної інформаційної системи управління на підприємстві (на
прикладі машинобудування)
2007 Художня своєрідність "малої" прози Мері Шеллі.
2007 Підвищення ефективності роботи систем захисту силових кіл електровоза ДЕ 1
на основі досліджень перехідних аварійних електромагнітних процесів.
2007 Модель та метод автоматизованої підтримки прийняття технологічних рішень в
агрегатно-складальному виробництві авіабудівного підприємства
2007 Моделі надзвичайних ситуацій та метод оцінки техногенного ризику в
автоматизованій системі забезпечення безпеки виробництва
2007 Удосконалення методів вибору економічно вигідних і безпечних морських
шляхів
2007 Вибір оптимального маневру при розходженні з декількома суднами
2007 Енергетичні спектри та взаємодія квазічастинок у складних комбінованих
наногетеросистемах
2007 Енергетичні спектри квазічастинок у складних еліптичних квантових дротах
2007 Облік торговельних марок (брендів) на підприємствах харчової промисловості
2007 "1. Облік та контроль розрахунків сільськогосподарських підприємств з
бюджетом"
2007 Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В.
Левитського (1859-1936): історія, реконструкція, зміст
2007 Виявлення генетичної структури кількісних ознак гороху та покращення їх
селекційним шляхом
2007 Продуктивність картоплі при застосуванні в технології вирощування
препаратів захисно-стимулюючої дії в умовах Полісся України
2007 Деформаційні характеристики глинистих грунтів Середнього Придніпров’я
2007 Методичні концепти вивчення змісту і форми епічного твору в старших класах
загальноосвітньої школи.
2007 Торгівля як інституціональна форма функціонування сфери обігу
2007 Формування та оцінка фінансового потенціалу регіону
2007 Ефективність синглетно-кисневої терапії в комплексному лікуванні хворих на
хронічне обструктивне захворювання легень
2007 Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації
ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами
триметазидином і мексидолом
2007 Вартісна оцінка факторів виробництва та динаміка їх ціни в трансформаційній
економіці
2007 Роль страхових послуг у відтворенні робочої сили
2007 Державне пенсійне забезпечення в Україні та шляхи його розвитку
2007 Облік і аудит формування фінансових результатів (на прикладі хлібопекарних
підприємств України)
2007 Удосконалення енерго- та ресурсозберігаючої технології спиртової бражки з
крохмалевмісної сировини
2007 Матриксна металопротеїназа-9 та інші маркери запалення при ішемічній
хворобі серця в динаміці лікування статинами.
2007 Клінічна ефективність бета-адреноблокаторів та структурно-функціональні
зміни міокарда у хворих з постінфарктним кардіосклерозом.
2007 Особливості функціональних і морфологічних порушень в
езофагогастродуоденальній зоні та їх корекція при гастроезофагеальній рефлюксній
хворобі, поєднаній з хронічним обструктивним захворюванням легенів.
2007 Закономірності деформаційного зміцнення у титані та деяких сплавах на його
основі.
2007 Біморфні п’єзоперетворювачі динамічних тисків з підсилювачами заряду зі
зворотнім зв’язком
2007 Методи та пристрої для діагностики дефектів біморфних п`єзоелектричних
елементів
2007 Незаконні дії у разі банкрутства: проблеми кримінально-правової
кваліфікації та вдосконалення законодавства
2007 Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення операцій з
металобрухтом (аналіз складу злочину)
2007 Підвищення спектральної ефективності систем з багатосмуговим передаванням
символів
2007 Прийоми та елементи ресурсозберігаючої технології вирощування огірків за
краплинного зрошення у лісостепу України.
2007 Енергозберігаючі елементи технології вирощування насіння редьки лобо в
умовах лісостепу України.
2007 Сумісне виявлення, оцінювання параметрів і розпізнавання радіовипромінювань
в автоматизованих комплексах радіоконтролю
2007 Геологічне прогнозування контурів соляних штоків та нафтогазоносності
приштокових зон південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
2007 Геодинамічний розвиток Українських Карпат і його вплив на особливості
формування піщано-конгломератових товщ та їх нафтогазоносність
2007 Підвищення ефективності процесу алмазного доведення сферичної поверхні
деталі з кераміки медичного призначення введенням додаткового обертального руху
2007 Особливості категоріальної структури правосвідомості юриста.
2007 Розробка системи медико-соціальної реабілітації інвалідів працездатного
віку, які перенесли мозковий інсульт.
2007 Прикріплені птолофіти водойм басейну Десни Північного Сходу України:
еколого-ценотичні особливості, стан ценопопуляцій, охорона
2007 Інформаційно-консультаційне забезпечення інвестиційної діяльності
фермерських господарств
2007 Адміністративна поцедура: теорія і практика застосування
2007 Суспільно-політична діяльність Миколи Василенка.
2007 Науково-бібліографічна діяльність Мирона Кордуби
2007 Традиційне житлово-господарське будівництво українців північно-західної
Галичини і південно-західної Волині другої половини ХІХ — початку ХХ ст.:
етнічні риси і локальна специфіка.
2007 Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району
(друга половина ХІХ–ХХ століття)
2007 Формування екологічної свідомості студентів природничіх факультетів у
процесі навчально-виробничої практики
2007 Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інноваційної діяльності
в позааудиторній роботі.
2007 Вдосконалення процесу проектування канонічного одягу складної форми
2007 Проблема автора в творчості Джона Барта.
2007 Кредитне обслуговування сільськогосподарських кооперативів
2007 Управлінський облік експлуатації і оновлення сільськогосподарських машин та
обладнання
2007 Біофізичні властивості іонних каналів мембран ядерної оболонки.
2007 Удосконалення процесу подачі та натягу ниток основи роторними пристроями на
ткацьких верстатах
2007 Морфологічне та антропологічне обгрунтування венозної пластики пазух
твердої оболони головного мозку
2007 Психологічні дезадаптації реакції у співробітників спеціальних підрозділів
органів внутрішніх справ (діагностика, психокорекція та профілактика)
2007 Конституційно-правовий статус столиці України — міста Києва
2007 Фінансові санкції за адміністративним законодавством України
2007 Формування психологічної готовності музичного керівника до роботи з музично
обдарованими дітьми старшого дошкільного віку.
2007 Психологічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів.
2007 Організаційно-педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів молодших
класів на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.)
2007 Педагогічна та просвітницька діяльність Василя Сімовича (1880-1944).
2007 Педагогічні ідеї та освітня діяльність Антоніни Горохович (1913-1997).
2007 Удосконалення технології діагностування підшипників кочення електричних
двигунів тепловозів за вібраційними характеристиками
2007 Удосконалення технології обробки транзитних вагонів на технічних станціях
залізничного вузла
2007 Комплексне оцінювання рівня інвестиційної привабливості залізниць України
2007 Прогноз віддалених наслідків аневризматичних інтракраніальних крововиливів
2007 Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних
свердловин
2007 Поетика новел М.С.Гумільова 1907-1909 років
2007 Система мотивів у ліриці А. Бєлого 1900-1908 рр. (збірки "Золото в лазури"
та "Пепел")
2007 Мистецькі об’єднання в Україні 1920-х – початку 1930-х років (теоретичні
засади та творча практика)
2007 Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ — початку ХХІ
століття
2007 Міфологічні мотиви і образи в образотворчому мистецтві Одеси останньої
третини ХХ — початку ХХІ століття
2007 Засоби художньої виразності в дизайні текстилю (Черкаський регіон)
2007 Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії на добовий ритм артеріального
тиску, центральну і церебральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну хворобу
2007 Окиснення циклогексану в присутності поверхнево-активних речовин
2007 Технологія одержання епоксидних олігомерів
2007 Реакції серцево-судинної і центральної нервової систем на вестибулярні
подразнення у боксерів з різним рівнем вестибулярної стійкості
2007 Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об’ємної активності
радону-222 в Україні
2007 Морфофункціональні особливості розвитку та будови клапанів аорти та
легеневого стовбура в онтогенезі.
2007 1.Антропометричні та соматотипологічні особливості морфологічних показників
серця чоловіків зрілого віку.
2007 1.Розвиток і становлення топографії структур ротової ділянки в ранньому
періоді онтогенезу людини.
2007 Солі натрію та магнію як фактор оптимізації агроекосистеми при вирощуванні
цукрових буряків на чорноземі типовому лівобережжя Лісостепу України
2007 Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості
нафтозабрудненого чорнозему
2007 Модифіковані композиційні гіпсові в’яжучі на основі фосфогіпсу
2007 Динаміка зміни щільності розподілу еритроцитів за індексом сферичності в
гіпертонічних розчинах хлориду натрію
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)