Каталог захищених дисертацій в України за 2007 рік

2007 Вплив технологічних чинників на отримання та культивування тотипотентних
клітин миші
2007 Видові особливості антиоксидантного статусу у птахів та способи його
корекції у ранньому постнатальному періоді.
2007 Вроджені вади розвитку головного мозку як фактор виникнення епілепсії у
дітей раннього віку.
2007 Клінічні прояви та прогностичне значення стресової гіперглікемії після
гострого ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет і без такого
2007 Порівняльна оцінка діагностичної та прогностичної значущості маркерів
атеросклерозу у хворих ішемічною хворобою серця
2007 Наукове обгрунтування надання первинної акушерсько-гінекологічної допомоги
в системі загальної практики-сімейної медицини
2007 Реалізація компетентнісного підходу у математичній підготовці студентів
медичних коледжів в умовах комп’ютеризації навчання
2007 Розвиток умінь старшокласників доводити твердження у процесі вивчення
алгебри і початків аналізу
2007 Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного
примусу
2007 Взаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734-1775
рр.): політико-правовий і соціально-економічний аспекти
2007 Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в ХІХ ст.: організація,
склад, служба
2007 Російська "політика покровительства" щодо греків-іммігрантів в кінці XVIII
- першій третині ХІХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
2007 Рух солідарності кримськотатарської діаспори у США з боротьбою
співвітчизників за повернення на історичну батьківщину (1960-і-початок 2000-х
років)
2007 Роль ендотеліальної дисфункції в патогенезі гломерулонефриту
(експериментально-клінічне дослідження)
2007 Вміст мелатоніну, ІЛ-8 та ІЛ-10 в плазмі крові хворих на фіброміалгію:
зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування
2007 Особливості патогенезу травматичної хвороби при опіоїдній наркоманії
(експериментальне дослідження)
2007 Роль порушень імунітету в патогенезі гонартрозу і прогнозування його
перебігу
2007 Обґрунтування параметрів і режимів роботи плодознімального агрегату з
акумулятором енергії
2007 Обґрунтування параметрів та режимів роботи пристрою для механічного
збирання комах-шкідників просапних сільськогосподарських культур
2007 Клініко-морфологічне та біохімічне обґрунтування застосування
"Церулоплазміну" в комплексному лікуванні хронічного атрофічного гастриту і
пептичної виразки шлунка
2007 Порівняльна ефективність діагностичних підходів і лікувальних стратегій
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
2007 Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі
офсетного пло-ского друку
2007 Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на
шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ «КПІ»)
2007 Пізнавальні межі філософської віри (філософсько-антропологічний аспект)
2007 Поляризаційні властивості оптичного випромінювання при багаторазовому
розсіянні у моделі анізотропних фазових екранів
2007 Експериментально — математичне обґрунтування багатоплощинного кортикального
остеосинтеза при діафізарних переломах великогомілкової кістки.
2007 Лікування відкритих ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба з
використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання
(клініко-експериментальне дослідження).
2007 Державний конртроль за нотаріальною діяльністю в Україні
2007 Диференційний підхід в реабілітації у відновному періоді лікування хворих
молодого віку після перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу по типу
ішемії.
2007 "1. Роль бактерій групи кишкових паличок у санітарії молока"
2007 Мікробіологічні ризики на шляху отримання питного молока та підходи до їх
усунення
2007 Методичні засади використання педагогічних дисциплін у навчанні природничих
дисциплін студентів біологічних спеціальностей
2007 Нейтронні дослідження структури рідинної системи вода-фулерен С60
2007 Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів,
заданих на перестановках.
2007 Стан функції легень по регуляції біогенних амінів в системному кровотоці у
дітей, хворих на гостру пневмонію
2007 Соціально-філософський зміст правосвідомості
2007 Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні
2007 Арабо-мусульманський світогляд у вимірі повсякденного буття особистості
2007 Гігієнічна оцінка способів утримання сухостійних корів при реконструкції
тваринницьких приміщень
2007 Культурна спадщина і її вплив на розвиток регіонів України
(суспільно-географічне дослідження)
2007 Математико-картографічне моделювання регіональних лінгвістично-географічних
систем
2007 Управління інвестиційними процесами на ринку фінансових послуг України.
2007 Монетарна політика в системі факторів економічного зростання в Україні.
2007 Клініко-морфологічні критерії прогресування раку прямої кишки.
2007 Ендогенний інтерферон, показник апоптозу та інтеграція в геном вірусу
папіломи людини 16 типу як фактори ризику розвитку раку шийки матки.
2007 Макроекономічний аналіз сукупних видатків в Україні.
2007 Мотивація трудової діяльності працівників реструктуризованих
сільськогосподарських підприємств
2007 Моделювання дефектоскопічних рентгенотелевізійних систем для дослідження
напівпровідникових матеріалів
2007 Управління витратами підприємств машинобудування
2007 Вплив податків на функціонування та вибір стратегії промислових підприємств
2007 Еколого-економічна оцінка водокористування в басейнових водогосподарських
комплексах України
2007 Організаційно-економічні засади екологізації сільськогосподарського
землекористування
2007 Особливості утворення, будова і властивості п`ятишарових перовскітоподібних
сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу A5B5O17
2007 Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання
синаптичної передачі психофармакологічними препарата-ми
2007 Правове регулювання страхування ризиків на ринках фінансових послуг
2007 Акустооптичний метод підвищення швидкодії кореляційно-екстремальних систем
самонаведення
2007 Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з
аміноспиртами на основі міді та кобальту.
2007 Метод визначення навігаційних параметрів руху космічних апаратів на основі
використання інформації рентгенівських пульсарів
2007 Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпізнавання
тепловізійної системи спостереження
2007 Удосконалення діяльності навчальних закладів щодо запобігання злочинності
неповнолітніх в Україні.
2007 Захист прав та законних інтересів потерпілого від злочину в кримінальному
судочинстві англо-американської системи права.
2007 Криміналістична характеристика фальшивомонетництва.
2007 Поліпшення динамічних показників пасажирського тепловоза шляхом вибору
раціональних характеристик силових зв’язків в екіпажі
2007 Підвищення ефективності промислового трубопровідного транспорту
гідросумішей застосуванням струминної арматури.
2007 Інвестиційна діяльність господарюючих суб’єктів у трансформаційній
економіці
2007 Економічна безпека та сталий розвиток: взаємодія на регіональному рівні
2007 Інтелектуальний капітал: концептуальні основи відтворення
2007 Формування функціональних знань старшокласників з органічної хімії в
загальноосвітніх навчальних закладах
2007 Функціональні порушення уродинаміки нижніх сечових шляхів у хворих на
діабетичну нейропатію
2007 Особливості неврологічної патології та взаємовідносини з біоелектричними
патернами головного мозку і церебральною гемодинамікою при гіпотиреозі
2007 Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у
загальноосвітніх школах-інтернатах.
2007 Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку особистості дитини в
умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад — початкова
школа.
2007 Обґрунтування параметрів нейтралізації технологічних розчинів та шахтних
вод при підземному видобутку корисних копалин
2007 Автоматизована система управління генеративним технологічним процесом по
тепловому стану затверділого шару
2007 Вплив магнітних полів наднизької частоти на структурно–функціональні
властивості глобу-лярних білків
2007 Методи та засоби автоматизованого проектування технології складання
вісесиметричних складальних одиниць оптико-механічних приладів
2007 Оцінка ефективності консервативного, мінімально інвазивного та хірургічного
лікування хворих на гострий гнійний пієлонефрит
2007 Трансформація сучасної системи міжнародних відносин: концептуальний і
прогностичний вимір
2007 Особливості порушень периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну
хворобу та їх корекція лізиноприлом і метопрололом
2007 Етіопатогенетичні механізми розвитку дисфункції ендотелію у чоловіків
молодого віку з різним рівнем артеріального тиску
2007 Педагогічні умови творчої самореалізації майбутніх учителів музики в
процесі виконавської діяльності
2007 Політична діяльність Квінта Серторія у контексті кризи Римської республіки
другої пол. ІІ — І ст. до н. е.
2007 Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920 — 1930 — ті
рр.)
2007 Історія Математично-природописно-лікарської секції Наукового товариства ім.
Т.Шевченка (1893-1940)
2007 Діагностика і хірургічне лікування ізольованого та сполученого ехінококозу
легень у дітей
2007 Політична опозиція гетьманатові П.Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.).
2007 Розвиток методів представлення інформації гіперкомплексними числами і
рішення прикладних задач
2007 Конформаційно обмежені та жорсткі аналоги проліну
2007 Формування знань старшокласників про молекулярні основи життя в процесі
навчання біології
2007 Чиновники системи управління та судочинства Київського намісництва (80-ті -
перша половина 90-х рр. XVIII ст.): соціо-професійний портрет.
2007 Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939-1975 рр.
2007 Монетні скарби як джерело вивчення грошового обігу Гетьманщини (1648-1764
рр.)
2007 Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній українській
літературній мові
2007 Синтез та властивості калікс[4]аренів, які містять амінокарбонільні та
сульфонільні групи
2007 Жанрово-стильові особливості історичної трилогії Д. Міщенка про добу VІ -
VІІ ст. н. е.
2007 Головні напрямки діяльності органів прокуратури України з попередження
організованої злочинності.
2007 Венчурне інвестування інноваційної діяльності
2007 Програмно-цільове управління в сільськогосподарських підприємствах
2007 Обґрунтування технологічного процесу та параметрів робочих органів машини
для виділення насіння солодкого та гострого перцю
2007 Організація судово-бухгалтерської експертизи: теоретико-практичні аспекти
2007 Педагогічні умови розвивального навчання майбутніх аграрників у процесі
вивчення загальноінженерних дисциплін
2007 Обґрунтування технологічного процесу та параметрів сушарки льоносировини в
рулонах
2007 Розвиток технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти України
20-30 рр. ХХ століття
2007 Особливості лікування порушень функції зовнішнього дихання у хворих з
рецидивами туберкульозу легень із урахуванням стану вегетативної регуляції
серцевої діяльності
2007 Організаційно-економічні засади розвитку ринку зерна
2007 Хімія 1-хлоро-1,2,4-бензотіадіазинів
2007 Комплексна профілактика стоматологічних захворювань у дітей з
психоневрологічними вадами.
2007 Потреби та інтереси громадянина України як складова державотворчих процесів
сучасного суспільства
2007 Обґрунтування технологічних і конструктивних параметрів робочих органів
машини для збирання гички цукрового буряку
2007 Вплив низькоінтенсивного інфрачервоного лазерного випромінювання на
репаративні процеси при переломах кісток у собак
2007 Психологічна допомога підліткам, схильним до бродяжництва
2007 "Психологічні умови підготовки керівників загальноосвітніх навчальних
закладів до управлінського спілкування"
2007 Корозійно-електрохімічна поведінка металів та сплавів в озонованій сірчаній
кислоті та модельних розчинах синтезу органічних кислот
2007 Вплив способу приєднання дискретних ребер на коливання підкріплених
кругових циліндричних оболонок
2007 Індукційні реостати з покращеними масогабаритними показниками для
асинхронних двигунів з фазним ротором
2007 Удосконалення керування тепловим станом металу і валків шляхом їх
раціонального охолодження
2007 Мовні технології гендерної психографії в російських публіцистичних текстах
мас-медіа.
2007 Іншомовні слова корейського походження в українській мові.
2007 Логіка в Україні у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття: напрями
розвитку
2007 Розробка засобу тимчасового протикорозійного захисту металопрокату на
основі соапстоків.
2007 Гронова листокрутка Lobesia botrana Den. et Schiff. (Lepidoptera,
Tortricidae) на виноградниках в умовах Закарпаття України та контроль її
чисельності
2007 Методи і моделі побудови інформаційних технологій економічного моніторингу
для Call-центрів
2007 Дослідження та розробка методів і алгоритмів електронного бізнесу
2007 Моделі та інформаційні технології в задачах землекористування.
2007 Вплив температури, тиску та концентрації на стаціонарну дифузію в обмежених
системах
2007 Диференціація грошових доходів населення: сутність і механізм регулювання
2007 Стимулювання ефективної праці медичного персоналу.
2007 Історичний аналіз становлення та розвитку медико-профілактичної допомоги
робітникам водного транспорту України (на прикладі Київської центральної
басейнової клінічної лікарні МОЗ України).
2007 Ліпополіцукриди та позаклітинні глікополімери Ralstonia solanacearum:
склад, структура і біологічна активність
2007 Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркованої лексики
2007 Методи підвищення точності тензорезисторних засобів вимірювальної техніки
2007 Профілактика та лікування клімактеричних розладів у жінок з аутоімунним
тиреоїдитом.
2007 Інформаційне забезпечення планування зрошення за просторово розподіленими
даними
2007 Етнонаціональний вимір безпеки сучасного українського суспільства
2007 Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні
фізики старшокласників
2007 Розвиток творчих умінь студентів в процесі виконання лабораторних робіт з
курсу загальної фізики
2007 Психологічні особливості засвоєння техніко-технологічних знань учнями
початкових класів допоміжної школи
2007 Система статистичної діагностики стану виробів із композиційних матеріалів
2007 Психолого-педагогічні детермінанти моральних вчинків учнів молодшого
шкільного віку
2007 Архітектурна спадщина України у творчості Наполеона Орди: іконографія та
принципи використання
2007 Здійснення захисту у кримінальних справах на засадах змагальності та
диспозитивності.
2007 Форми захисту трудових прав працівників.
2007 Здійснення адвокатом захисту у стадії апеляційного перегляду рішень суду
першої інстанції.
2007 Інститут піклування над повнолітніми дієздатними особами за цивільним
законодавством України.
2007 Правове регулювання перевезень вантажів в прямому змішаному сполученні.
2007 Зміна договору найму (оренди) житла.
2007 Методологічне забезпечення вибіркових обстежень малих підприємств сфери
нефінансових послуг
2007 Філософсько-освітні виміри самосвідомості
2007 Формування елементів комп`ютерної грамотності молодших школярів.
2007 Дидактичні умови формування алгоритмічної культури молодших школярів
2007 Система творчих завдань міжпредметного харатеру як засіб розвитку
літературно-творчих здібностей молодшмх школярів
2007 Асиметричне відновлення кетофосфонатів
2007 Доказування в господарському процесі
2007 Норми цивільного процесуального права: поняття, межі дії та реалізація в
цивільному судочинстві.
2007 Технологічне забезпечення формоутворення конічних і сферичних поверхонь в
плитах та корпусних деталях.
2007 Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких
гвинтових конвеєрів
2007 Органічні депресивні розлади судинного генезу в пізньому віці (діагностика,
клініка, механізми формування, лікування)
2007 Політичні партії як фактор формування і реалізації зовнішньої політики
України
2007 Політична комунікація в інформаційному просторі Автономної Республіки Крим
2007 Дослідження процесів міжфазної взаємодії та розробка оптимальної технології
плавки сплавів на основі цирконію та алюмінію, що аморфізуються.
2007 Патогенетичні особливості розвитку імунних, метаболічних та
мікроциркуляторних порушень в дітей, хворих на пневмонію
2007 Іспанський поетичний текст другої половини ХХ століття в лінгвокогнітивному
висвітленні.
2007 Міське населення центральних областей України в умовах нормованого
постачання (1943-1947 рр.)
2007 Культурно-просвітницька, релігійна та громадська діяльність Гавриїла
Розанова (1781-1858).
2007 Зміна больової чутливості щурів під впливом гіпокінетичного стресу.
2007 Біологічна дія електромагнітного випромінювання надвисокої частоти в умовах
блокади опіоїдних рецепторів
2007 Зміни агрофізичних властивостей чорнозему опідзоленого за тривалого
застосування добрив у польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України
2007 Ефективність доз і строків застосування добрив під сорго зернове на
чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
2007 Вплив фізичних навантажень на структуру, метаболізм і кислотну
резистентність еритроцитів спортсменів, які займаються греко-римською боротьбою
2007 Роль Йорданії у близькосхідному конфлікті (1947–1999 рр.)
2007 Проблема толерантності в інформаційному просторі
2007 Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період
з 1991 до 2004 рр.)
2007 Інформаційний тероризм як феномен сучасної міжнародної політики
2007 Еволюція становлення і перспективи спільної зовнішньої політики ЄС:
концептуальний та регулятивний аспекти
2007 Функціональна несумісність автономних генетичних елементів у Erwinia
carotovora
2007 Комплексна діагностика пухлини у хворих з невідомою первинною локалізацією
з застосуванням імуногістохімічного методу
2007 Ефективність інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань у літніх
хворих із стабільною стенокардією напруги І та ІІ функціональних класів
2007 Особливості гемодинаміки та стан цитокінів при хронічній серцевій
недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в похилому віці
2007 Формування трудового потенціалу рекреаційних зон України (на прикладі СЕЗ
„Курортополіс Трускавець”)
2007 Стратегія розвитку робочих місць в промисловості України: методологія,
проблеми, шляхи вирішення
2007 Соціально-економічна ефективність інтеграції країн Центрально-Східної
Європи до Європейського Союзу.
2007 Інтеграційні фактори структурних зрушень в економіках країн — нових членів
Європейського Союзу.
2007 Відновлення та розвиток системи вищої освіти в Україні (1943-1950 рр.)
2007 Структурно-функціональні зміни міокарда у хворих на залізодефіцитну анемію
та засоби їх медикаментозної корекції
2007 Зміни функціонального стану центральної та периферичної ланок
серцево-судинної системи у хворих на системну склеродермію та їх медикаментозна
корекція
2007 Застосування муколітичної терапії при бронхообструктивному синдромі у дітей
та підлітків
2007 Прегравідарна підготовка та ведення вагітності у пацієнток з невиношуванням
вагітності на фоні герпевірусної інфекції
2007 Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні
2007 Система тирозинового фосфорилювання — дефосфорилювання в клітинах слизової
оболонки шлунка за умов експериментальної виразки
2007 Гігієнічна оцінка та обґрунтування використання гліцинату марганцю при
вирощуванні курчат-бройлерів
2007 Телевізійна система автоматичного супроводження
2007 Особливості роботи залізничної колії на перехідних ділянках примикання до
мостів
2007 Корекція гемодинамічних розладів при загрозі недоношування вагітності
2007 Реабілітація генеративної функції жінок зі звичним невиношуванням і
гестаційною трофобластичною хворобою (пухирним занеском) в анамнезі
2007 Вплив перфторана на функціональні характеристики сперміїв людини при
гіпотермічному зберіганні та кріоконсервації
2007 Математичні моделі та методи конфігурування телекомунікаційного середовища
2007 Комплексне лікування ішемічно-гангренозної форми синдрому стопи діабетика
2007 Моделювання основних складових ризиків втрати цілісності аеронавігаційних
засобів
2007 Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з міжнародної
економіки у процесі вивчення іноземних мов
2007 Формування професійно-особистісного іміджу майбутніх фахівців
фінансово-економічного профілю
2007 Удосконалення технології молочних напоїв на основі використання цикорію.
2007 Розроблення технології згущених молочних консервів з фруктозою
2007 Робастні автопілоти для малих безпілотних літальних апаратів, засновані на
нечіткій логіці
2007 . Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі
підтримки прийняття рішень управління державними фінансами.
2007 Лікувально-профілактичні заходи при інвазійних хворобах молоді райдужної
форелі в умовах західного регіону України
2007 Хірургічне лікування переломів виросткового відростку нижньої щелепи з
вивихом
2007 Ресурсне забезпечення відтворення у сільськогосподарських підприємствах
2007 Особливості відновлення діастолічної функції лівого шлуночка у хворих з
хронічними формами ІХС після односудинного коронарного стентування.
2007 Оцінка стану технологічного процесу виготовлення деталей динамічно
настроюваних приладів
2007 Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення
родючості грунтів
2007 Облік і контроль доходів і результатів діяльності підприємств харчової
промисловості
2007 Гармонізація національних монетарних політик у процесі євроінтеграції
2007 Інтелектуальні ресурси у світогосподарському розвитку
2007 Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх
музикантів-виконавців в оркестровому класі
2007 Статеві особливості структурно-функціональної дизрегуляції репродуктивної
функції та стрес-реактивності при експериментальному пренатальному
стрес-синдромі
2007 Порівняльно-анатомічні аспекти кровопостачання плаценти і легень при різних
ступенях плацентарної недостатності.
2007 Стратегія маркетингової діяльності підприємства на ринку легкових
автомобілів
2007 Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством
2007 Клініко-експериментальне обґрунтування лапароскопічної оваріоектомії у сук
та свинок
2007 Діагностика та консервативне лікування хвороб хребта у собак і котів
2007 Гемостаз при абдомінальній хірургічній патології у тварин та його корекція
при гнійному перитоніті у собак
2007 Вплив технологічних умов вирощування ремонтних телиць на їх продуктивні
показники і адаптаційну здатність
2007 Смушкова та м’ясна продуктивність каракульських овець в умовах степової
зони півдня України
2007 Взаємодія просторових тріщин з низькочастотними пружними хвилями у
деформівних тілах
2007 Оцінювання деградації зварних з’єднань теплостійких сталей у
високотемпературному наводнювальному середовищі
2007 Розроблення плазмоелектролітних зносо- та корозивнотривких покриттів на
магнієвих сплавах
2007 Трансформація національних систем державного регулювання економіки під
впливом глобальних чинників
2007 1.Випереджаюче економічне зростання: міжнародний та український аспекти
2007 Ефективність автотранспортного обслуговування сільськогосподарського
виробництва та напрямки його удосконалення
2007 Забезпечення ліквідації пожежі на промислових підприємствах з урахуванням
надійності пожежної техніки та устаткування
2007 Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних
матеріалів в інфрачервоній області
2007 Розвиток методичної підготовки вчителів фізичного виховання у вищих
педагогічних навчальних закладах України (1964-1998 рр.).
2007 Формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури
2007 Формування інтегративних теоретичних знань із спеціальних дисциплін у
майбутніх пілотів
2007 Організація навчально-виховного процесу в комерційних училищах України
(1894 — 1920 рр.).
2007 Удосконалення механізмів розвитку регіональних продовольчих ринків (на
матеріалах Вінницької області)
2007 Термодинамічні властивості сегнетоелектричних кристалів CuInP2(SexS1-x)6
2007 Властивості розв’язків крайових задач математичної фізики з випадковими
факторами
2007 Методи та моделі комплексного інформаційно-освітнього середовища в умовах
розвитку вищого навчального закладу.
2007 Когнітивні моделі та інформаційні технології управління проектами та
програмами (на прикладі програми супроводу судових справ органів Державної
податкової служби України)
2007 Динамічний аналіз процесів гальмування в талевій системі бурової установки.
2007 Технологічне забезпечення експлуатаційних характеристик кілець
роликопідшипників
2007 Петро Федун в українському національно-визвольному русі 40-50-і рр. ХХ ст.
2007 Адміністративно-правове регулювання правовідносин у сфері пасажирських
перевезень на залізничному транспорті
2007 Адміністративно-правове забезпечення статусу біженців в Україні
2007 Автоматична система управління процесом плоского шліфування
2007 Життєвий та творчий шлях Луіша де Фрейташа Бранку в контексті розвитку
португальської музичної культури кінця ХІХ — першої половини ХХ століття
2007 Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного.
2007 Грамемна структура категорії темпоральності в сучасній українській мові.
2007 Механізм управління нематеріальними активами на підприємствах легкої
промисловості
2007 Підвищення теплотехнічних та екологічних показників спалювання біогазу в
теплогенерую-чому обладнанні
2007 Суспензії cегнетоелектричних наночастинок Sn2P2S6 та BaTiO3 в нематичних
рідких кристалах
2007 Перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого при
антифосфоліпідному синдромі у хворих на цукровий діабет.
2007 Методика формування творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого
мистецтва
2007 Геопросторова організація автомобілебудування Європейського Союзу.
2007 Соціальна адаптація православ’я: філософський аналіз.
2007 Мегаметафора "простір" в системі соціологічного знання.
2007 Кредит в системі чинників економічного зростання України.
2007 Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів.
2007 Вплив біфі-форму на стан мікробіоценозу товстої кишки та активність
металозалежних ферментів у хворих на шигельоз
2007 Інвестиційні ризики корпоративних цінних паперів
2007 Формування та ідентифікація інвестиційного партнерства держави та бізнесу
2007 Рання суха плямистість та вихідний матеріал томата для селекції на
стійкість.
2007 Конституційні засади поділу державної влади в Україні та Чеській Республіці
2007 Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її
забезпеченні
2007 Органи внутрішніх справ України в умовах її інтеграції в Європейський Союз
2007 Органи внутрішніх справ України в умовах її інтеграції в Європейський Союз
2007 Кримінологічні засади протидії наркоманії в Україні
2007 Диференційний підхід до лікування хворих з атеросклеротичною і
гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією і профілактики інсультів
2007 Поверхневі електромагнітні хвилі в шарах молекул, що адсорбовані на
поверхні твердого тіла.
2007 Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до навчання старшокласників
фразеології
2007 Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників в ігровій
діяльності
2007 Розвиток іншомовних умінь старшокласників у процесі вивчення освітніх
курсів англійською мовою
2007 Протеоміка Т-лімфоцитів миші дикого типу та за відсутності гена білка
секурину
2007 Скринінг мікробних продуцентів, очистка та біоаналітичне використання
L-лактат:цитохром c-оксидоредуктази Hansenula polymorpha
2007 Розроблення нормативно-методичних засад оцінювання систем управління якістю
2007 Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу.
2007 Створення системи моніторингу соціально-політичних процесів в Криму
2007 Рецептивні моделі творчості Богдана-Ігоря Антонича
2007 "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського: феномен тексту в контексті
неоміфологізму української літератури початку ХХ століття
2007 Вплив кріоконсервованих ембріональних соматичних клітин на стан шкіри і
хряща щурів після травматичного пошкодження
2007 Особливості морфогенезу і становлення будови яєчників у пренатальному
періоді онтогенезу людини.
2007 Закономірності розвитку та будови пере-дсердно-шлуночкових клапанів серця в
пре- та постнатальному онтогенезі.
2007 Підвищення ефективності віброзахисних систем суднових енергетичних
установок
2007 1. Підвищення працездатності упорних вузлів суднових газотурбінних двигунів
при розцентровці роторів
2007 Селекційна оцінка зв’язку відтворювальних якостей свиней різних генотипів з
відгодівельною і м’ясною продуктивністю
2007 "Удосконалення способу передінкубаційної обробки яєць для підвищення
відтворювальних якостей родинного стада курей кросу "Прогрес"
2007 Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості спортсменок
спортивної аеробіки на етапі попередньої підготовки
2007 Застосування інформаційних технологій у рекреаційно-туристській діяльності
фахівців фізичного виховання
2007 Особливості багаторічної підготовки висококваліфікованих спортсменок до
Олімпійських ігор і чемпіонатів світу з бігу на середні та довгі дистанції (за
даними автоексперименту)
2007 Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні
напрямки її вдосконалення.
2007 Феномен "Я" як динамічний символ: історико-філософський аналіз.
2007 Політика Чехословацької республіки щодо іммігрантів (20-30-ті рр. ХХ ст.).
2007 Візантійсько-балканські впливи на розвиток інтролігаторства в монастирях та
церквах Київської митрополії XIV-XVII ст.
2007 Вплив масової комунікації на часові уявлення підлітків.
2007 Педагогічні умови формування професійного мислення майбутніх фахівців
економічного профілю у вищих навчальних закладах
2007 Метод підвищення завадостійкості приймальних пристроїв наземних
радиотехнічних комплексів космічних навігаційних систем
2007 Метод ідентифікації космічних обєктів по неконтрольованому випромінюванню
для навігаційного забезпечення управління космічними апаратами
2007 Українська історіографія “Весни народів“ 1848 р. в Галичині
2007 Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості
населення (на прикладі Івано-Франківської області)
2007 Висловлення звинувачення та виправдання у вербальних інтеракціях (на
матеріалі сучасної французької мови)
2007 Маркетинговий комплекс підприємства (на прикладі підприємств поліграфічної
галузі)
2007 Правові основи регулювання валютних ризиків
2007 Рекомбінаційні процеси та електрофізичні властивості низькорозмірних систем
на основі дийодиду свинцю і кисневмісних сполук цинку
2007 Дистанційне зондування хвильових збурень іоносфери та морської поверхні в
короткохвильовому діапазоні
2007 Становлення та еволюція зовнішньої політики Республіки Молдова (1991-2005
рр.)
2007 Епідеміологія, діагностика, клініка та лікування маніакальних станів з
урахуванням циркануальних та циркадіанних ритмів
2007 Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості пацієнтів з
дефектами і деформаціями обличчя і їх психотерапевтична корекція
2007 Профілактика та лікування ускладнень міотенопластичної корекції поперечно
розпластаної стопи
2007 Хірургічне лікування переломів і несправжніх суглобів човноподібної кістки
кисті
2007 Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного
профілю.
2007 Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Ніжинському
історико-філологічному інституті (1875 — 1917 рр.)
2007 Управління інвестиційними процесами і його вплив на розвиток виробничого
потенціалу промисловості регіону
2007 Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації
територіальних суспільних систем
2007 Удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн
Європейського Союзу
2007 Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних
умовах
2007 Підвищення зносостійкості деталей машин електродуговим напиленням
композиційних покриттів з застосуванням різнорідних дротів.
2007 Зміст і методика підготовки майбутніх кваліфікованих робітників лісового
господарства
2007 Вініл-бета-дикетонати перехідних металів як ініціатори та інгібітори
радикальної полімеризації.
2007 Державне регулювання ринку праці в регіоні
2007 Державне регулювання ринку освітніх послуг в Україні
2007 Державне управління якістю продукції переробних підприємств АПК України
2007 Державне регулювання економічної безпеки в Україні
2007 Оперативний облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств
2007 Маркетингова діяльність транспортно-експедиційного підприємства
2007 Соціально-психологічні характеристики сільського вчителя як лідера
громадської думки.
2007 Комбінована імунофармакотерапія та ентеросорбція в лікуванні хворих
цілорічним алергічним ринітом
2007 Порівняльна характеристика психоакустичних та електрофізіологічних
показників стану слухової системи у хворих на цукровий діабет.
2007 Ефективність дії попередників, основного обробітку грунту та тривалого
застосування добрив на урожайність кукурудзи у сівозмінах підзони північного
Степу України
2007 Формування і застосування фондових індексів в Україні
2007 Розвиток інститутів освітньої сфери у трансформаційній економіці
2007 Фазові рівноваги і кристалічні структури сполук у системах R2X3 — Cu2X -
In2X3 (R — Y, La, Pr, Er; X — S, Se) та споріднених
2007 Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах
Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними
2007 Активовані цементошлакові суспензії і бетони на їх основі
2007 Міцність та тріщиностійкість залізобетонних балок за похилими перерізами
при дії малоциклових навантажень
2007 Удосконалення контролю електроізоляції кабелів з екранованими витими парами
2007 Гасіння коливань механічних систем нелінійними динамічними гасителями
2007 Фізичні властивості кремнієвих фотоперетворювачів з вбудованими дельта- та
псі- шарами
2007 Зміст і методика трудового навчання учнів 5-7 класів загальноосвітньої
школи в Україні (друга половина XX століття)
2007 Математичне моделювання і прогнозування кисневого режиму водних об’єктів в
умовах антропогенного навантаження
2007 Управління витратами виробництва на підприємствах харчової промисловості
(на прикладі хлібопекарської галузі)
2007 Управління якістю на підприємствах харчової промисловості
2007 Нейропсихологічні розлади в динаміці струсу головного мозку та їх корекція
2007 Розробка методологічного і математичного забезпечення розв’язання задач
передбачення на основі модифікованого методу аналізу ієрархій
2007 Системна методологія розподілу ресурсів різної природи на основі нечіткої
логіки.
2007 Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського
2007 Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини
Катеринославської губернії (II половина ХIХ ст. — 1917 р.).
2007 Наукове обгрунтування показників якості стрічкових конвеєрів для адаптації
їх до різних умов експлуатації
2007 Державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва
2007 Системнорівневий аналіз і моделювання суб’єктної складової державного
управління
2007 Пізній неоліт-енеоліт Сходу України (проблема міжкультурних контактів).
2007 Елементи та пристрої автоматики на основі комбінованих динамічних
негатронів
2007 Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої
технології в умовах профільного навчання.
2007 Специфіка курсів логіки у Києво-Могилянській академії (кінець XVII — перша
половина XVIII ст.)
2007 Продуктивність та надземна фітомаса лісостанів ялиці білої в Українських
Карпатах
2007 Земельна реформа в Україні та в Румунії: порівняльний аналіз законодавства
2007 Металообробка у населення Правобережної Лісостепової України за доби
пізньої бронзи.
2007 Найдавніші псалії доби бронзи лісостепу і степу Євразії (технологічний і
функціональний аспекти).
2007 Взаємовідносини слов`ян та кочовиків Південно-Східної Європи у 6-7 ст.
(культурно-політичний аспект).
2007 Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на
прикладі Києва)
2007 Вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості кремнезему та
сироваткового альбуміну людини
2007 Геометричне моделювання розв’язків рівняння Дуффінга при розробці
механі-чних систем із проклацуванням.
2007 Геометричне моделювання розв’язків системи рівнянь Лоренца при розробці
імпульсного впорскувача
2007 Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України
2007 Особливості взаємодії деяких біологічно активних сполук та полімерів з
поверхнею високодисперсного кремнезему
2007 Система підтримки прийняття рішень в автоматизованій системі управління
технологічним процесом синтезу жирів із потрібними властивостями
2007 Методи пошуку несправностей в локальних обчислювальних мережах та їх
сегментах
2007 Екологічна безпека ґрунтів і виробництва сільськогосподарської продукції в
умовах Лівобережного Лісостепу
2007 Особливості розповсюдження вуглеводневого забруднення та оцінка його впливу
на геоекологічний стан басейну р. Сіверський Донець у межах Харківської області
2007 Підприємництво як предмет правового регулювання в Україні
2007 Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні
2007 Хірургічне лікування післяопераційних попереково-бокових гриж живота.
2007 Відкрита торакальна травма з пошкодженням серця.
2007 Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю
2007 Розповсюдженість, тяжкість, медико-соціальні фактори ризику і профілактика
внутрішньошлуночкових крововиливів у недоношених новонароджених
2007 Технологічні засади газифікації некоксівного вугілля з утилізацією відходів
у доменній печі
2007 Розвиток методу розрахунку калібровок валків для прокатки великих шпунтових
профілів
2007 Редукція матриць над кільцями Безу скінченного стабільного рангу
2007 Задачі типу Діріхле для диференціально-операторних рівнянь парного порядку
2007 Текстологічно-нейромережний метод та засоби пошуку інформації для
тестування комп’ютерних систем
2007 Методи побудови спецпроцесорів та аналого-цифрових кодерів в базисі Галуа
2007 Методи і засоби для дослдіження об’єктів, що обертаються, за тепловими
полями
2007 Трансформація жанрів античної літератури у творчості неокласиків.
2007 Високоточна швидкодіюча ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі
АЦП із ваговою надлишковістю
2007 Медико-санітарні наслідки Великої Вітчизняної війни для населення України
та їх ліквідація у період відбудови (1943-1950 рр.)
2007 Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і
дівочого взуття
2007 Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних
досліджень стоп
2007 Декомпозиційні методи оптимального розміщення об’єктів в системах
технічного призначення
2007 Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у
короткоротаційних сівозмінах Західного Лісостепу України
2007 Основний обробіток чорнозему опідзоленого під ріпак ярий після пшениці
озимої в умовах правобережного Лісостепу
2007 ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТОКСИКОКІНЕТИКИ, ТОКСИКОДИНАМІКИ І
БІОТРАНСФОРМАЦІЇ МАЛИХ ДОЗ РТУТІ
2007 Задачі лінійного прогнозу для однорідного та ізотропного випадкового поля,
що спостерігається на сфері
2007 Удосконалення нормативної бази для забезпечення якості електромереж низької
напруги
2007 Грошово-кредитне регулювання цінової стабільності у період ринкової
трансформації економіки України
2007 Напружено-деформований стан та технологічна міцність зварних з"єднань
високоміцних нікелевих сплавів.
2007 Процеси відновлення зварюванням та паянням лопаток газотурбінних двигунів з
важкозварюваних сплавів на основі нікелю та титану.
2007 Діагностика носійства вірусів гепатиту С в популяції донорів крові
Київської міської станції переливання крові та серед осіб, які постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС.
2007 Визначення індивідуальної радіочутливості людини на основі цитогенетичних
показників
2007 Методичні засади підготовки майбутніх учителів музики до
концертно-освітньої діяльності серед дітей та юнацтва.
2007 Розробка технологічного процесу кріплення підошов до верху взуття із
застосуванням електрофізичної модифікації клейового шва
2007 Модель оцінки якості каналу передавання голосової інформації
2007 Організаційно-педагогічні умови музичної самоосвіти та самовиховання
старшокласників
2007 Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес
концентраційних змін у приелектродному шарі
2007 Окисно-відновні реакції на напівпровідникових алмазних та алмазоподібних
електродах.
2007 Розробка та використання моделей теплового стану і аналіз вогнестійкості
кабельних трас енергетичних об’єктів
2007 Картографічне забезпечення передумов розвитку фермерства (на прикладі
Вінницької області).
2007 Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний
аспекти.
2007 Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця ХIХ — початку ХХ
століття (проблематика, жанри, характери).
2007 Стратегічне планування місцевого економічного розвитку на рівні сільських
громад
2007 Управління розвитком і реформуванням житлово-комунального господарства
регіону
2007 Формування інвестиційних ресурсів регіону (на прикладі Черкаської області)
2007 Удосконалення діагностичних методів оцінки і терапевтичної підготовки
твердих тканин опорних зубів під незнімні протези
2007 Клініко-патогенетична оцінка перебігу різних форм стенокардії: особливості
лікування
2007 Підвищення герметичності різьбових з’єднань обсадних колон
2007 Технологія адсорбенту для уловлювання сполук платинових металів
2007 Методи і засоби формування спеціалізованих псевдовипадкових керованих
двійкових послідовностей
2007 Вплив несприятливих умов соціалізації на психічний розвиток дитини.
2007 Динаміка ціннісно-смислової сфери жінок, які послуго-вуються допоміжними
репродуктивними технологіями.
2007 Розвиток регулятивної функції самооцінки у дітей дошкільного і молодшого
шкільного віку.
2007 Особливості образу "Я" акцентуйованих підлітків з девіантною поведінкою.
2007 Соціально-психологічні особливості генезу поведінки у студентській групі
2007 Диференційна діагностика первинно та вторинно генералізованих судомних
нападів у хворих на епілепсію.
2007 Мережні моделі і методи побудови функціональних тестів апаратно-програмних
засобів у складі автоматизованих систем управління
2007 Нерекурсивні цифрові фільтри шумоподібних сигналів для систем керування
2007 Моделі, методи та засоби управління навчанням користувача роботі в
автоматизованій інформаційній системі
2007 Методи структурного синтезу базових арифметичних функціональних пристроїв з
підвищеною швидкодією
2007 Розробка внутрішньої форми та корегуючих пристосувань
профілактично-медичного взуття при патології стоп
2007 Механізми управління товарною політикою підприємства у конкурентному
середовищі
2007 Ринок і інститут власності: особливості формування
2007 Синтез системи оперативного управління дебіторською заборгованістю
підприємства
2007 Прогнозування та державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності в
Україні
2007 Екологічне значення сульфатвідновлювальних бактерій штучних водойм (на
прикладі Яворівського родовища сірки)
2007 Стан неоангіогенезу сарком матки — прогноз і тактика лікування
2007 Регулювання інвестиційної діяльності в корпоративному секторі економіки
2007 Управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі
логістичного підходу
2007 Формування та розвиток міст Чехії (1197-1306 рр.)
2007 "Празька весна" 1968 р.: становлення громадянського суспільства
2007 Оподаткування спадщини: західна теорія і практика.
2007 Проблемно-орієнтовані методи та алгоритми отримання вимірювальної
інформації в ІВС
2007 Методика використання електронних додатків до підручників фізики в основній
школі
2007 Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х років: ідейно-естетична
парадигма
2007 Підвищення вірогідності вимірювального контролю компонентів
радіоелектронної апаратури з використанням методу усунення невизначеності його
результатів
2007 Організаційно-правові засади діяльності підрозділів ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів
2007 Індукційне зваркопаяння тонкостінних трубчастих конструкцій проміжної та
кінцевої трубчастої арматури.
2007 Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів
шкіл-інтернатів.
2007 Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого
мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним
живописом)
2007 Транскордонне співробітництво в системі процесів регіональної інтеграції
України: політологічний аналіз.
2007 "Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського
Північного Приазов’я (політологічний вимір)".
2007 Клініко-діагностичні та терапевтичні особливості епілепсії у хворих
похилого віку
2007 Моделі автоматизованого проектування засобів захисту від електромагнітного
випромінювання
2007 Українське віршування перших десятиріч ХІХ століття
2007 Поетика та рецептивно-жанрологічні ресурси рекламного тексту
2007 Типологія жіночого характеротворення у прозі Д. Г. Лоуренса та А. Любченка
2007 Трансфертне ціноутворення у комерційних банках
2007 Управління поточними пасивами банку
2007 Еволюція національної самосвідомості в період суспільних трансформацій
2007 Ціннісні диспозиції учнів в контексті соціокультурної диференціації освіти
2007 Удосконалення методу комплексної оцінки аномальних зон на шахтах Донбасу
2007 Інформаційна технологія обробки неоднорідних медичних даних для підтримки
прийняття рішень під час діагностики
2007 Розробка технології формування пакетів матеріалів для одягу з визначеними
водо- і вітрозахисними властивостями
2007 Незаконний збут, розповсюдження комп’ютерної інформації з обмеженим
2007 Кримінально-правова характеристика незаконної порубки лісу за кримінальним
законодавством України (на підставах матеріалів практики Автономної Республіки
Крим)
2007 Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні
2007 Особисті права і свободи людини у США та їх захист поліцією
2007 Становлення та розвиток міської поліції Російської імперії у другій
половині ХVІІІ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Одеси)
2007 Право людини на гідний рівень споживання та юридичний механізм його
забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження
2007 Ускладнені гіпертензивні кризи: клініко-гемодинамічна характеристика і
обґрунтування лікувальної тактики.
2007 Особливості розподілу урану та стронцію в матеріалах захисного шару
приповерхневих сховищ радіоактивних відходів
2007 Взаємодія фільтратів полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) із зоною
аерації (еколого-геохімічна оцінка)
2007 Юридичні факти в сфері здійснення правоохоронної діяльності
2007 Філософсько-правовий аналіз тероризму та його боротьби
2007 Криміналістчине забезпечення обігу розрахункових документів у банківській
системі з метою запобігання вчиненню злочинів
2007 Роль кверцетину в профілактиці хронічної кардіотоксичної дії
антрациклінових антибіотиків.
2007 Методи оцінки та прогнозування стану регіонального енергетичного комплексу
2007 Аналіз графів з позначеними вершинами
2007 Клініко — патогенетична характеристика та лікування хворих хронічним
некалькульозним холециститом, поєднаним із синдромом хронічної втоми
2007 Застосування фітозасобів у хворих на неалкогольні стеатогепатоз та
стеатогепатит на тлі цукрового діабету 2-го типу
2007 Основні грибні хвороби озимого тритикале та джерела стійкості до них в
умовах Лісостепу України
2007 альфа-L-Рамнозидаза Penicillium commune 266
2007 Позаклітинна фруктозо-1,6-бісфосфатаза Bacillus subtilis 668
2007 Регулювання властивостей зварного з’єднання за допомогою комплексного
захисного середовища
2007 Творчість Олени Пчілки і фольклор.
2007 Календарно-обрядовий фольклор Західного Полісся: регіональна специфіка та
динаміка побутування.
2007 Автоматизована система обробки аудіовізуальних матеріалів для захисту від
несанкціонованого використовування
2007 Радіочастотні методи та засоби контролю вологості зерна
2007 Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів тахометричних
перетворювачів
2007 Підготовка студентів класичного університету до виховної діяльності у
загальноосвітній школі
2007 Формування професійної етики майстрів виробничого навчання в
професійно-технічних навчальних закладах
2007 Поширення оптичних вихорів у скручених та навитих слабонапрямних волокнах
2007 Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних
меншин України: регіональний аспект
2007 Державне регулювання механізму формування освітнього середовища для малого
і середнього підприємництва
2007 Формування інноваційної стратегії сталого розвитку підприємства
2007 Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності
підприємства
2007 Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі.
2007 Розвиток експортно-імпортних відносин на ринку зерна України
2007 Прогнозування, лікування та вторинна профілактика рецидивів ерозивного
гастродуоденіту у дітей шкільного віку.
2007 Інтелектуальна власність та її інституціоналізація у трансформаційній
економіці
2007 Переживання у структуруванні системних характеристик підсвідомого (на
матеріалі АСПН).
 

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)